Løn- og ansættelsesforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015"

Transkript

1 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Fagligt Fælles Forbund (3F)

2

3 Lilleskolerne Fagligt Fælles Forbund (3F) Private Gymnasier og Studenterkurser Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

4 1 Overenskomstens område Ansættelsesformer Ansættelsesbrev Lønbestemmelser Lønanciennitet Lønudbetaling Pension Arbejdstid og deltidsansættelse Ulempetillæg Hovedrengøringstillæg Dispositionstillæg Vinterordning Mer- og overarbejde Deltagelse i feriekoloni Fridage Søgnehelligdagsbetaling Fravær som følge af sygdom og tilskadekomst Barns første og anden sygedag Graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage Seniorfridage Efterindtægt Opsigelse - månedslønnede Opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse timelønnede Kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og medarbejderudviklingssamtaler Tillidsrepræsentantregler Arbejdstøj Tjenestefrihed Øvrige bestemmelser Hovedaftale Elever Øvrige ansættelsesvilkår Regler om mægling og voldgift Ikrafttræden Tillidsrepræsentantregler Vejledning om SU-regler ved frie grundskoler Ansættelsesbrev Aftale om konvertering af ulempetillæg Vejledning til ansættelse efter socialt kapitel Serviceassistentelever og ejendomsserviceteknikelever

5 1 Overenskomstens område Overenskomsten fastlægger løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved skoler tilsluttet Lilleskolerne, Private Gymnasier og Studenterkurser og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig. Medlemsskolerne omfattes af overenskomsten ved at give meddelelse herom til Lilleskolerne/ Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig. Ingen nuværende goder må forringes som følge af denne overenskomst, ligesom nugældende lokale forståelser skal respekteres. 2 Ansættelsesformer Månedslønnede. Medarbejderne ansættes på månedsløn, hvis ansættelsesforholdet er længere end af 1 måneds varighed, og hvis arbejdstiden udgør minimum 8 timer ugentlig. Timelønnede. Øvrige medarbejdere ansættes på timeløn. Stk. 3 Tidsbegrænset ansættelse. For medarbejdere i tidsbegrænset ansættelse følges stk. 1 og stk. 2. Stk. 4 Medarbejdere, som ikke er fyldt 18 år, ansættes som timelønnede, for så vidt beskæftigelsen har karakter af ferie- eller sygeafløsning eller finder sted med uddannelsesformål for øje. 3 Ansættelsesbrev Til medarbejderne udfærdiges et ansættelsesbrev i henhold til bilag 3. Ansættelsesbrevet udleveres til medarbejderen så vidt muligt forud for tiltrædelsen, dog senest 28 dage efter, og skolen og medarbejderen er forpligtet til at underskrive. Af ansættelsesbrevet skal den sædvanlige ugentlige arbejdstid samt beskæftigelsesgrad fremgå. Stk. 3 Arbejdstidens placering fastsættes efter drøftelse mellem ledelsen og medarbejderen. Stk. 4 Der kan indgås særaftaler, f.eks. om kombinationsbeskæftigelse, for at sikre medarbejderne ansættelse med et så højt et timetal som muligt. Stk. 5 Ved ændringer udfærdiges nyt ansættelsesbrev. 3

6 Ad 3 Ansættelsesbrev Det henstilles, at der gives en nyansat medarbejder en vejledende beskrivelse af det arbejde, hvormed den pågældende fortrinsvis agtes beskæftiget, og at medarbejderen får lejlighed til at gøre sig bekendt med eventuelt foreliggende skriftlige arbejdsbeskrivelser. 4 Lønbestemmelser Medarbejderne aflønnes efter statens skalatrin 14, 17, 20. Til skalatrin 20 ydes et årligt tillæg på kr. 554 (marts 2012-niveau). Lønnen reguleres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lønjusteringsaftale for statens tjenestemænd. Alle skalatrin er 2-årige, således at oprykning fra et skalatrin til det næste finder sted efter optjening af 2 års lønanciennitet. Der skal dog aftales tillæg for særlig funktion som køkkenleder og serviceleder. Herudover kan der aftales tillæg for særlige funktioner. Eventuelle tillæg er pensionsgivende. En timelønnet aflønnes efter skalatrin 14. Herudover kan der aftales tillæg for særlige funktioner. Eventuelle tillæg er pensionsgivende. Stk. 3 Lønnen til medarbejdere ansat som skolerengøringsassistenter på skoler, der holder lukket i mere end 5 uger, beregnes efter de i stk. 1 nævnte skalatrin og ud fra en beskæftigelsesgrad, der beregnes som følger: Ugentlige timer x 40 (uger) + hovedrengøringstimer 1676 (timer) Månedslønnen beregnes herefter som: Beskæftigelsesgraden x årslønnen 12 (måneder) = beskæftigelse = månedslønnen Ad stk. 3 Den særlige lønberegningsteknik skal ses på baggrund af, at disse har et mindre antal årlige arbejdsdage end andre under overenskomstens område. Den angivne beregningsmetode sikrer, at de pågældende får udbetalt en årlig løn, der svarer til den faktiske arbejdstid opgjort på årsbasis. Lønnen fordeles ligeligt på 12 måneder. Det aftalte årlige antal arbejdstimer findes ved at multiplicere det daglige timetal med det antal dage, hvor der arbejdes. En medarbejders merarbejde, f.eks. på grund af andres sygdom, må ikke indgå i beregningen af beskæftigelsesgraden, men honoreres særskilt. Bestemmelsen kan illustreres ved følgende eksempel: Medarbejder A - der den 1.april 2013 er på skalatrin 17 (stedtillægssats IV) - er ansat til i skoleåret at arbejde 40 uger à 20 timer = 800 timer. 4

7 Det er endvidere aftalt, at A herudover skal deltage i hovedrengøring 37 timer pr. år. Det aftalte årlige antal arbejdstimer for A er således 837, og A s beskæftigelsesgrad Beskæftigelsesgrad = Da årslønnen til en fuldtidsbeskæftiget på skalatrin 17 (stedtillægssats IV) pr. 1. april 2013 udgør ,00 kr. udgør A s årsløn pr. denne dato: , A s månedsløn = = ,31 kr ,31 kr. 12 = ,86 kr. Det bemærkes, at de nævnte lønninger er ekskl. eventuelle ulempetillæg. Sådanne tillæg opgøres særskilt med henblik på udbetaling samtidig med en månedsløn. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at lønnen for udførelse af hovedrengøring ved skolen m.v. skal følge samme lønudbetalingstermin, som gælder ved udbetaling af sædvanlig løn. Stk. 4 For medarbejdere under 18 år udgør timelønnen for 16-årige og 17-årige henholdsvis 66 % og 74 % af løntrin 14. Antallet af ansatte under 18 år i forhold til antallet af ansatte over 18 år må ikke overstige følgende: Antal over 18 år Antal under 18 år Stk. 5 For øvrige ansatte samt skoler, der ikke holder lukket i mere end 5 uger, beregnes lønnen som 1/12 af årslønnen efter de i stk. 1 nævnte skalatrin. For deltidsbeskæftigede beregnes månedslønnen som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede. Stk. 6 Inden skolerne træffer aftale om jobordninger (fx fleksjob, skånejob, jobtræning i aktivperioden) indenfor denne overenskomst, kan 3F og Lilleskolerne/Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig orienteres om aftalens betingelser. Dette kan ske ved skriftlig fremsendelse af udkast til aftale til 3F og Lilleskolerne/ Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig. Skolen modtager tilbagemelding indenfor 5 arbejdsdage. Der henvises desuden til bilag 5. Stk. 7 Der kan efter lokal aftale fastsættes en højere aflønning end den, der følger af overenskomsten. 5

8 5 Lønanciennitet Ved ansættelse medregnes i lønancienniteten al forudgående ansættelse i tilsvarende stillinger samt evt. andet for arbejdet relevant beskæftigelse. Lilleskolerne/Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig foretager lønindplaceringen, såfremt en skoles ledelse anmoder herom. Fravær i forbindelse med sygdom, graviditet, barsel og adoption medregnes ved beregning af lønanciennitet. 6 Lønudbetaling Lønnen udbetales månedsvis bagud, og der udleveres medarbejderen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag. 7 Pension Medarbejderne er omfattet af pensionsordningen hvis de: 1. er fyldt 21 år 2. har mindst 1 års lønanciennitet denne anciennitet kan være medbragt fra tidligere ansættelse, jfr. 5, stk. 1. Pr. 1. januar 2014 nedsættes perioden til mindste 10 måneders lønanciennitet. 3. er beskæftiget gennemsnitlig mindst 8 timer pr. uge. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Stk. 3 Det samlede pensionsbidrag udgør 13,63 % af de pensionsgivende løndele. Skolen udreder og indbetaler det fulde pensionsbidrag for den ansatte i tilknytning til lønudbetalingen altså både egetbidraget, der udgør 1/3, og arbejdsgiverbidraget, der udgør 2/3. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Eksempel Pr. 1. april 2013 Pensionsgivende årsløn på skalatrin 17 (fuldtidsansat) Samlet årlig pensionsindbetaling 13,63 % Arbejdsgiverbetalt arbejdsgiverbidrag 2/3 Arbejdsgiverbetalt egetbidrag 1/ ,00 kr ,76 kr ,17 kr ,59 kr. Pr. 1. januar 2014 udgør det samlede pensionsbidrag 14,00% af de pensionsgivende løndele. Stk. 4 Der indbetales pensionsbidrag af deltidsansattes betaling for tjeneste udover den nedsatte arbejdstidsnorm, men inden for den fuldtidsnorm, der er fastsat i denne aftale. Stk. 5 For alle nyansatte sker pensionsindbetalinger til PensionDanmark A/S. Ved ansættelse af medarbejdere i henhold til lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder 15 (fleksjob, skånejob, jobtræning i aktivperioden) kan der dispenseres for indbetaling af 6

9 pension til PensionDanmark. Dispensationen skal godkendes skriftligt af såvel Lilleskolerne/ Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig som 3F. Ved forhøjede indbetalinger i henhold til denne overenskomsts lønindplacering kan disse indsættes på en kapital/ratepension som en virksomhedsordning. Stk. 6 Ansatte, der er berettiget til tjenestemandspension, bevarer denne som en personlig ordning. 8 Arbejdstid og deltidsansættelse Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte er 37 timer. Medarbejdere med varierende ugentlig arbejdstid får en tjenesteliste, der omfatter en periode på mindst 4 uger med angivelse af tjenestens beliggenhed og fridagenes placering. Tjenestelisten skal indeholde arbejde udført ved skolens særlige arrangementer. Den daglige normale arbejdstid lægges mellem kl og kl Arbejdet tilrettelægges normalt over en 5-dages uge. Stk. 3 Arbejdet tilrettelægges således, at medarbejdere med en daglig arbejdstid på 6 timer eller mere har ret til en uforstyrret, ulønnet spisepause på ½ time pr. dag. Såfremt medarbejderen skal være til rådighed i spisepausen, betales denne. Stk. 4 Arbejdstidens fordeling på ugens enkelte dage fastsættes under hensyn til skolens arbejdsgang og efter drøftelse med medarbejderen. Ad 8 Der skal tilbydes deltidsansatte øget arbejdstid, forinden der træffes beslutning om ansættelse af ny arbejdskraft. 9 Ulempetillæg Der ydes følgende tillæg for arbejde på: Mandage fredage fra kl Lørdage efter kl. 14, mandage kl og hverdage efter skæve helligdage kl Søn- og helligdage kl kr. 22,32 pr. time kr. 39,92 pr. time kr. 39,92 pr. time Tillæggene er i marts 2012-niveau, og reguleres efter statens satser. Tillæggene i stk. 1 kan ikke udbetales samtidig med overarbejdsbetaling i henhold til 13, stk. 4. 7

10 Stk. 3 Der er mulighed for lokalt at indgå aftale om konvertering af ulempetillæg jf. bilag Hovedrengøringstillæg For almindelig hovedrengøring og for afsluttende rengøring efter håndværkere ydes et tillæg på kr. 6,88 pr. time i marts 2012-niveau. Tillæg opgøres særskilt med henblik på udbetaling i forbindelse med den næstkommende månedsløn. 11 Dispositionstillæg Der kan betales medarbejderen et dispositionstillæg på kr. i årligt grundbeløb (marts 2012-niveau). Tillægget betales som kompensation for forpligtelsen til normalt at være til disposition uden for sædvanlig arbejdstid samt for tilfældige forøgelser i arbejdsbyrden ved den/de skoler, hvor den pågældende udfører normal tjeneste. Ved udkald og længerevarende forøgelse af den daglige arbejdstid gives takstmæssig overarbejdsbetaling. 12 Vinterordning Ved udkald til arbejde med snerydning og glatførebekæmpelse uden for normal arbejdstid honoreres som ved overarbejde. 13 Mer- og overarbejde Ved merarbejde anses i denne overenskomst arbejde ud over medarbejderens aftalte ugentlige arbejdstidsnorm og op til den i 8, stk. 1 fastsatte fuldtidsnorm. Ved overarbejde anses i denne overenskomst - arbejde ud over den fastsatte fuldtidsnorm - arbejde ud over 8 timer pr. dag. Stk. 3 Merarbejde betales med timeløn, der beregnes som 1/1924 af medarbejderens årsløn. Stk. 4 Overarbejde betales med sædvanlig timeløn med et tillæg på - hverdage: De første 3 timer 50 % og derefter 100 % - søn- og helligdage: Samtlige timer 100 %. Stk. 5 Når en medarbejder tilsiges til at udføre mer- eller overarbejde, skal dette så vidt muligt meddeles dagen forud inden arbejdstids ophør. For manglende varsel til mer- eller overarbejde ydes pr. gang et tillæg, svarende til søndagstillæg. Stk. 6 Mer- og overarbejde opgøres pr. påbegyndt halve time pr. dag. Ad 13 Det henstilles, at overarbejde i videst muligt omfang undgås. Når overarbejde forekommer, skal afspadsering så vidt muligt finde sted. Afspadseringstidspunktet fastsættes efter drøftelse med medarbejderen. 8

11 14 Deltagelse i feriekoloni Honorering for deltagelse i feriekoloni og lign. forhandles lokalt under hensyn til aftalte forhold for øvrige deltagende medarbejdergrupper. 15 Fridage 1. maj er fridag fra kl , Grundlovsdag, 24. december og 31. december er hele fridage. For arbejde på 1. maj efter kl. 12 og på Grundlovsdag, 24. december og 31. december ydes overarbejdsbetaling efter 13, stk Søgnehelligdagsbetaling Medarbejdere på månedsløn oppebærer fuld løn på søgnehelligdage. Til timelønnede medarbejdere, som inden for de seneste 6 dage forud for en søgnehelligdag eller 6 dage forud for en institutionslukningsperiode op til søgnehelligdagen har været beskæftiget til den pågældendes normale ugentlige arbejdstid, betales løn svarende til en normal arbejdsdag. Er bestemmelsen om forudgående beskæftigelse forud for en søgnehelligdag eller en skolelukningsperiode op til søgnehelligdagen ikke opfyldt, betales der ikke løn for den pågældende søgnehelligdag. Ad 16 Søgnehelligdagsbetaling - timelønnede Ferie, sygdom, barns 1. sygedag, tjenestefrihed uden løn, afspadsering og vagtlistefridage sidestilles med beskæftigelse, ligesom barselorlovsperioder ikke betragtes som afbrydelse af beskæftigelsen. 17 Fravær som følge af sygdom og tilskadekomst Medarbejdere på månedsløn oppebærer fuld løn under sygdom og tilskadekomst. Timelønnede får under sygdom og tilskadekomst dagpenge efter dagpengeloven. 18 Barns første og anden sygedag Stk.1 Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: 1. Hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt 2. Forholdene på tjenestestedet tillader det 3. Barnet er under 18 år og 4. Barnet er hjemmeværende. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selv om den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan derfor også dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag. Stk. 3. Den ansatte får under tjenestefrihed en løn, der svarer til den løn, den pågældende ville have fået under sygdom. 9

12 Stk. 4 Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed efter stk. 1 for den enkelte ansatte. Bemærkning: Bestemmelsen i 18 er gældende for månedslønnede og timelønnede med et fast ugentligt timetal under 8 timer. 19 Graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage Statens regler om fravær på grund af graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage følges. Se cirkulæret på 20 Seniorfridage Medarbejdere der d. 31. marts 2013 er fyldt 58 år har ret til 5 seniordage årligt. Medarbejderen skal så tidligt som muligt varsle, hvornår vedkommende ønsker at afholde sine seniordage, og arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, bortset fra de særlige tilfælde, hvor fraværet vil være uforeneligt med arbejdet. Ikke afholdte seniorfridage bortfalder ved kalenderårets udgang. Medarbejdere der fylder 58 år d. 1. april 2013 eller senere, har fra det fyldte 60. år ret til 5 seniordage årligt. 21 Efterindtægt Dør en medarbejder i ansættelsestiden, tilkommer der ægtefællen eller børn under 18 år, over for hvem medarbejderen har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn, når medarbejderen ved dødsfaldet har haft ansættelse ved skolen i mindst 1, 2 eller 3 år, jf. Funktionærlovens Opsigelse - månedslønnede Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst: 1) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen, 2) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Stk. 3 Opsigelsesvarslet i stk. 2, nr. 2, forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. Stk. 4 Såfremt arbejdsgiver godtgør at ansættelsen er tidsbegrænset, ophører ansættelsesforholdet seneste på den i ansættelsesbrevet anførte dato. Stk. 5 Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at ansættelsen er sket på prøve, eller arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 3 måneder, skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel. 10

13 Stk. 6 Opsigelse fra medarbejderens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om prøvetid. Dog kan der ved skriftlig kontrakt træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel fra medarbejderens side under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende. Stk. 7 Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsigelse i henhold til stk. 2, 3 og 6 skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe. Stk. 8 Funktionærlovens 2a er gældende. Såfremt retspraksis ændres vedrørende udbetaling efter Funktionærlovens 2a, stk. 3 kan 3F rejse sag om manglende udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse. Stk. 9 Bestemmelsen i stk. 8 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 0 Enhver afskedigelse skal være sagligt begrundet i medarbejderens eller skolens forhold og skal meddeles medarbejderen skriftligt. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som medarbejderen kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. 1 Når medarbejderen meddeles uansøgt afskedigelse, jfr. stk. 10, underrettes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på en eventuel udlevering til organisationen. Den nævnte underretning sendes pr. brev eller mail til: Fagligt Fælles Forbund (3F) Kampmannsgade København V. 2 Skønnes det, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i medarbejderens eller skolens forhold, kan 3F inden for en frist på 1 måned kræve spørgsmålet forhandlet med skolen og Lilleskolerne/Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig. 3 Bliver den lokale afdeling af 3F og skolen ikke enige, kan parterne efter forhandlingen skriftligt kræve spørgsmålet indbragt for de centrale parter. 11

14 Indbringelse for de centrale parter skal foretages inden for en frist af 10 arbejdsdage fra den i stk. 12 afholdte forhandling (juli måned fraregnet). De respektive parter kan fravige fristerne i stk. 12 ved aftale. 4 Opnås der ikke enighed ved forhandlingen mellem parterne, kan sagen inden for en frist på 1 måned henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af 4 medlemmer, hvoraf hver part vælger 2, samt en opmand der udpeges af voldgiftsrettens medlemmer. 5 Hvis der ikke opnås enighed om udpegning af opmanden, bedes Arbejdsrettens formand om at udpege denne. 6 Senest 1 måned efter meddelelse om voldgiftsrettens sammensætning skal 3F fremsende klageskrift til voldgiftsretten med kopi til skolen og Lilleskolerne/Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig. 7 Senest 1 måned efter klageskriftens fremsendelse skal Lilleskolerne/Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fremsende svarskrift til voldgiftsretten med kopi til 3F. 8 Voldgiftsretten afsiger en motiveret kendelse senest 1 måned efter at sagen er procederet. 9 Finder voldgiftsretten, at afskedigelsen er urimelig og ikke begrundet i medarbejderens eller skolens forhold, og hvis ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes/genoptages, kan voldgiftsretten bestemme, at skolen udreder en erstatning til medarbejderen. Erstatningen fastsættes af voldgiftsretten, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Erstatning kan dog max. fastsættes efter Funktionærlovens bestemmelser. Ved godtgørelser, hvor medarbejderen har en bedre retsstilling i henhold til lovgivningen end i henhold til overenskomsten, lægges den pågældende lovgivning til grund ved sagens afgørelse. 0 Voldgiftsretten træffer bestemmelse om fordelingen af sagsomkostningerne. 1 Juli måned undtages den angivne tidsfrist på en måned. 23 Opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse timelønnede For timelønnede gælder følgende opsigelsesvarsler: 12

15 Efter uafbrudt beskæftigelse Fra arbejdsgivers side Fra medarbejders side 1 3 mdr. ved skolen 7 dage 3 dage 3 mdr. og derover 14 dage 7 dage Fratrædelsesgodtgørelse Hvis en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget ved skolen i mindst 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal skolen ved medarbejderens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. 24 Kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og medarbejderudviklingssamtaler Parterne (Lilleskolerne/Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og 3F) er enige om at styrke medarbejdernes kompetenceudvikling og samarbejdet om arbejdsmiljøet gennem fælles målrettet uddannelsesinitiativer i overenskomstperioden. Skolen støtter medarbejderens løbende kompetenceudvikling, og medarbejderne kan efter aftale opnå frihed til uddannelse med fuld løn. Medarbejderen har krav på en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS). I forlængelse af samtalen udarbejdes et notat, hvoraf eventuelt indgåede aftaler fremgår. MUS er som udgangspunkt individuel, men det kan aftales lokalt, at MUS holdes som gruppesamtaler og temasamtaler. 25 Tillidsrepræsentantregler Medarbejderne er omfattet af tillidsrepræsentantregler jf. bilag 1. Opmærksomheden henledes på, at medarbejdere i henhold til denne overenskomst tillige er omfattet af Vejledning om SU-regler ved frie grundskoler jf. bilag Arbejdstøj Der ydes enten frit arbejdstøj eller et årligt tillæg på minimum kr. 655 i marts 2012-niveau. 27 Tjenestefrihed Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. Skolen har ansvaret for, at der er en ledig stilling efter endt tjenestefrihed. 28 Øvrige bestemmelser I arbejdsforholdet anses skolelederen for medarbejderens foresatte. Denne kan uddelegere den daglige ledelse til en anden person. 29 Hovedaftale Overenskomstens parter er omfattet af den til enhver tid gældende hovedaftale mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det statslige Område. 30 Elever Der henvises til bilag 6. 13

16 31 Øvrige ansættelsesvilkår Medarbejderne er omfattet af følgende til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne: 1. Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2. Statens ferieaftale 3. Job på særlige vilkår (Socialt Kapitel) 4. Implementering af visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 5. Senior og fratrædelsesordninger 6. Implementering af deltidsdirektivet 7. Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten 8. Implementering af direktivet om tidsbegrænset ansættelse 32 Regler om mægling og voldgift Enhver uenighed om forståelsen af nærværende overenskomst kan af hver af overenskomstens parter (Lilleskolerne/Private Gymnasier og Studenterkurser/Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og 3F) søges bilagt ved mægling, eventuelt ved voldgift, efter nedenstående regler. Hvis en af parterne forlanger det, skal striden søges bilagt ved et mæglingsmøde, der afholdes inden for en frist af 1 måned. Fristen kan ved aftale forlænges. Stk. 3 Opnås der ikke ved denne mægling en løsning af striden, kan sagen af hver af parterne henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af 4 medlemmer, hvoraf hver part vælger 2, samt en opmand, der udpeges af voldgiftsrettens medlemmer. Stk. 4 Hvis der ikke opnås enighed om udpegning af opmanden, bedes Arbejdsrettens formand om at udpege denne. Stk. 5 Voldgiftsretten afsiger en begrundet kendelse senest 1 måned efter, at sagen er procederet. 33 Ikrafttræden Overenskomsten træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts Stk. 3 Indtil der indgås en ny overenskomst, fastsættes løn og arbejdstid efter de aftaler, der var gældende den dag overenskomsten er opsagt. 14

17 Den 12. februar 2014 Lilleskolerne Peter Højgaard Pedersen Fagligt Fælles Forbund (3F) Michael Haas Private Gymnasier og Studenterkurser Erik Juul Hansen Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Claus Diedrichsen 15

18 Bilag 1 Tillidsrepræsentantregler 1 Afgrænsning Som tillidsrepræsentant forstås personer, som repræsenterer mindst 5 personer omfattet af denne overenskomst ved en skole. Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst et halvt års tilknytning til skolen, og valget anmeldes over for skolen. Ved skoler, hvor det tekniske personale er repræsenteret med 4 personer eller derunder, kan der vælges tillidsrepræsentant, hvis skolen og medarbejderne er enige herom. Det kan ligeledes aftales, at 2 eller flere overenskomstgrupper på en skole indgår i valgforbund og tilsammen vælger 1 tillidsrepræsentant som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Stk. 3 Ved skoler, hvor det tekniske personale ikke har valgt tillidsrepræsentant, udgør det tekniske personale på skolen tilsammen den lokale repræsentant. Stk. 4 Skolen er berettiget til over for 3F at gøre indsigelse mod valget i henhold til stk. 1 og 2, når dette sker inden for 3 uger efter anmeldelsen. 2 Tillidsrepræsentantens opgaver Det er blandt andet tillidsrepræsentantens opgave, såvel over for 3F som over for skolen, at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler skolens ledelsesrepræsentanter. Tillidsrepræsentanten fungerer i øvrigt som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan som sådan over for skolens ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål. Stk. 3 Tillidsrepræsentanten orienteres ved forestående afskedigelser af personale med mindre den ansatte ikke ønsker dette. Tillidsrepræsentanten holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af personale og andre skridt fra ledelsens side inden for pågældende medarbejdergruppe. 3 Tillidsrepræsentantens tidsforbrug m.v. Tillidsrepræsentanten udfører de påhvilende hverv, således at det medfører mindst mulig forstyrrelse af arbejdet. I øvrigt anvendes kun den tid, der er nødvendig til tillidsrepræsentantarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn til skolens størrelse og eventuelle lokale forhold iagttages. 4 Når skolen lægger beslag på en tillidsrepræsentant, eller tillidsrepræsentanten retter henvendelse til skolens ledelse om spørgsmål, der angår skolen og medarbejderne, medregnes tidsforbruget i arbejdstidsopgørelsen. 16

19 5 Hvis det er nødvendigt, at en tillidsrepræsentant forlader skolen i sin normale arbejdstid for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant, skal der forud træffes aftale herom med skolens ledelse, jf. dog stk. 2. I disse tilfælde medregnes tidsforbruget som anført i 4. Hvis tillidsrepræsentanten i en akut situation ikke kan træffe forudgående aftale, jf. stk. 1, skal pågældende ved først givne lejlighed orientere skolens ledelse om fraværet. 6 Frihed Efter anmodning gives der når forholdene på skolen i det enkelte tilfælde tillader det - tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med løn med henblik på 1. deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser 2. udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin forhandlingsberettigede personaleorganisation 7 Afskedigelsesbestemmelser m.v. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes individuelle aftale- eller overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder, dog minimum 6 måneder. Inden en tillidsrepræsentant afskediges eller forflyttes med den virkning, at vedkommende forhindres i at udføre sit tillidsrepræsentanthverv, skal sagen være forhandlet mellem skolen og 3F efter følgende regler: 1. Skoleforeningen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 14 dage efter at 3F har modtaget meddelelsen om den påtænkte opsigelse. 2. Hvis 3F skønner, at den påtænkte afskedigelse/forflyttelse ikke er rimeligt begrundet i tillidsrepræsentantens eller skolens forhold, kan 3F inden for en frist af 14 dage efter den i punkt 1 nævnte forhandling skriftligt kræve afskedigelsen/forflyttelsen fagretligt behandlet efter bestemmelserne i overenskomstens 22, stk. 12 og 13. Stk. 3 En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan ikke afbrydes før 3F har fået lejlighed til at prøve berettigelsen af afskedigelsen ved fagretlig behandling. Stk. 4 Ved behandling af spørgsmålet om afskedigelsens/forflyttelsens berettigelse nedsættes en voldgift efter de retningslinjer, som fremgår af overenskomstens 22 om behandling af afskedigelsessager. Voldgiften afsiger en motiveret kendelse i henhold til de regler om underkendelse og erstatning, der fremgår af overenskomstens 22 om behandling af afskedigelsessager. Kommentar Det bemærkes, at tillidsrepræsentanter er beskyttet (yderligere) mod usaglige opsigelser, idet påtænkt afsked af en tillidsrepræsentant altid skal begrundes i tvingende årsager. 17

20 8 Uoverensstemmelser Uenighed om forståelsen af denne aftale behandles efter bestemmelserne i overenskomstens 32 om mægling og voldgift. 18

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

OVERENSKOMST Løn- og ansættelsesforhold

OVERENSKOMST Løn- og ansættelsesforhold OVERENSKOMST Løn- og ansættelsesforhold 2015-2018 For rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Danmarks Privatskoleforening/ Private

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område 3 2 Ansættelsesformer 3 3 Ansættelsesbrev 4 4 Lønbestemmelser 4 5 Lønanciennitet 7 6 Lønudbetaling 8 7

Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område 3 2 Ansættelsesformer 3 3 Ansættelsesbrev 4 4 Lønbestemmelser 4 5 Lønanciennitet 7 6 Lønudbetaling 8 7 Indholdsfortegnelse side 1 Overenskomstens område 3 2 Ansættelsesformer 3 3 Ansættelsesbrev 4 4 Lønbestemmelser 4 5 Lønanciennitet 7 6 Lønudbetaling 8 7 Pension 8 8 Arbejdstid og deltidsansættelse 9 9

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG

VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1999 J.nr. 7-3200-1098 VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG I forbindelse med KTO-aftalen af den 25. februar 1999

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om konvertering af ulempetillæg

Aftale om konvertering af ulempetillæg Aftale om konvertering af ulempetillæg Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 1. Aftalens område... 3

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sanitører. Cirkulære af 30. november 2004 Perst. nr PKAT nr. 296, 896 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Sanitører. Cirkulære af 30. november 2004 Perst. nr PKAT nr. 296, 896 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Sanitører 2002 Cirkulære af 30. november 2004 Perst. nr. 061-04 PKAT nr. 296, 896 J.nr. 01-333/02-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC)

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomsten omfatter servicemedarbejdere på Hornstrup Centret. 1. Ansættelse Stk. 1. Aftale

Læs mere

OVERENSKOMST FOR PERSONALE BESKÆFTIGET MED PÆDAGOGISK ARBEJDE

OVERENSKOMST FOR PERSONALE BESKÆFTIGET MED PÆDAGOGISK ARBEJDE Nørregade 8 4100 Ringsted Kreds Midtsjælland Socialpædagogernes Landsforbund SOCIAL PÆDACOCERNE og Ringstedvej 239 4300 Holbæk SIT TANKEN OVERENSKOMST FOR PERSONALE BESKÆFTIGET MED PÆDAGOGISK ARBEJDE 2.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 23. maj 2012 LOUISE KOLDBY DALAGER. CIR nr 9218 af 23/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016

Moderniseringsstyrelsen, den 23. maj 2012 LOUISE KOLDBY DALAGER. CIR nr 9218 af 23/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 CIR nr 9218 af 23/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 07-333/31-15 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere