Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1)"

Transkript

1 BEK nr 518 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519 af 07/12/2016 Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1) I medfør af 73, stk. 1 og 3, 79 b, stk. 1, nr. 5, 7 og 10-13, 79 c, 80, stk. 1, og 83, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015, 54, stk. 1 og 3, 63, stk. 1, 66, 69, stk. 1, nr. 2-7, og 69 a i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016, og 64 a, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, og 64 b i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 13. maj 2016, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om forurenet jord. Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn med 1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, 2) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, 3) husdyrbrug, der er godkendt efter 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 4) husdyrbrug, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 3, men som udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder, 5) arealer, der er godkendt efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som ikke samtidig udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder, 6) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og 8) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 gælder ikke tilsyn efter lov om forurenet jord. Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke tilsyn efter risikobekendtgørelsen. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Tilsyn: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i myndighedens planlægning, forberedelse og gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning i form af afrapportering og håndhævelse med henblik på at sikre, at virksomheder og husdyrbrug m.v. overholder lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love samt afgørelser truffet i medfør af disse. Ved tilsyn forstås desuden revurderinger af godkendelser meddelt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse eller efter 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2) Virksomheder: Virksomheder, anlæg, indretninger og aktiviteter. 3) Kategori 1: Kategorierne 1a og 1b udgør tilsammen kategori 1. Kategori 1a omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, samt husdyrbrug, 1

2 hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kategori 1b omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, samt husdyrbrug, der er godkendt efter 11 og 12, undtagen 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kategori 2: Resten af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af 1, stk. 2, jf. dog 4, stk. 2. 4) Miljørisikovurdering: En vurdering af den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug. Vurderingen foretages på baggrund af en risikoscore, som består af en række vægtede parametre, jf. bilag 1. Miljørisikovurderingen foretages med henblik på at fastsætte tilsynsfrekvensen for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er nævnt i 1, stk. 2, med udgangspunkt i kategorierne 1a, 1b og 2. 5) Basistilsyn: Et planlagt tilsyn, hvor virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold gennemgås. Et basistilsyn kan bestå af flere relaterede tilsyn, som både kan være fysiske og administrative tilsyn, som for eksempel gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Der indgår som minimum et tilsynsbesøg, dog ikke ved tilsyn med arealer der er godkendt efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som ikke samtidig udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder. 6) Prioriteret tilsyn: Et planlagt tilsyn udover basistilsynet, hvor de forhold eller aktiviteter, som virksomheden eller husdyrbruget har scoret højt i ved miljørisikovurderingen, gennemgås. Et prioriteret tilsyn kan bestå af et fysisk eller et administrativt tilsyn. 7) Tilsynskampagne: En afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Et tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. 7, er et prioriteret tilsyn. 8) Opstartstilsyn: Et fysisk tilsyn for virksomheder, som er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, og som etablerer sig for første gang. I opstartstilsynet gennemgår myndigheden alle virksomhedens miljøforhold og identificerer de områder, hvor det vil være relevant for virksomheden at udarbejde rutiner for at forebygge uheld eller skader, som kan forurene miljøet. Kapitel 2 Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering, tilsynsfrekvenser og tilsynsmål 3. Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde 1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter, 2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område, 3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet, 4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og 5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør et udkast til miljøtilsynsplan og oplyser samtidig, at enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på fire uger. Hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, sender styrelsen samtidig med offentliggørelsen udkastet til alle kommunalbestyrelser med anmodning om bemærkninger. Stk. 3. Efter høringsfristens udløb foretager tilsynsmyndigheden de nødvendige ændringer og stiller miljøtilsynsplanen til rådighed for offentligheden umiddelbart herefter. Stk. 4. Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år. 2

3 Stk. 5. Ved mindre væsentlige ændringer eller opdateringer af miljøtilsynsplanen i den fireårige periode finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse, og miljøtilsynsplanen kan stilles til rådighed for offentligheden umiddelbart efter ændringen eller opdateringen. Stk. 6. Senest den 15. maj 2016 offentliggør tilsynsmyndigheden deres gældende miljøtilsynsplan. Stk. 7. Offentliggørelse, jf. stk. 2, 3, 5 og 6, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed, med angivelse af myndighed og periode. 4. Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug, jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1. Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af arealer, der er godkendt efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som ikke samtidig udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder, samt af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden opdaterer miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn. 5. Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil. Stk. 3. Arealer, der er godkendt efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som ikke samtidig udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder, skal alene have et basistilsyn inden for en seksårig periode, jf. bilag 2. Stk. 4. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri. 6. Virksomheder og husdyrbrug omfattet af kategori 1 skal have et basistilsyn i løbet af en treårig periode, og virksomheder og husdyrbrug omfattet af kategori 2 skal have et basistilsyn i løbet af en seksårig periode. 7. Tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner om året. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør den samlede konklusion af sin indsats løbende i forbindelse med hver enkelt tilsynskampagne, herunder mål, effekter og titel på kampagnen. Stk. 3. Offentliggørelsen, jf. stk. 2, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed, med angivelse af myndighed og periode. 8. Tilsynsmyndigheden gennemfører et opstartstilsyn senest tre måneder efter, at en virksomhed, som er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, og som etablerer sig for første gang, har igangsat driften. 9. Udover de tilsyn, der er fastsat i 5-8, skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v. 1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, 2) når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, og 3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. 10. Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med. 3

4 Stk. 2. Fysiske tilsyn med dambrug omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug indgår ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2. Kapitel 3 Tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister 11. Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1) Baggrunden for tilsynet. 2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v. 3) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. 4) Dato for tilsynsbesøgets udførelse. 5) Hvad der er ført tilsyn med. 6) Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant. 7) Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v. 8) Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest to måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort. Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger for offentliggørelse, der følger af anden lovgivning. 12. Tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår af 11, stk. 1, nr. 1-8, samt dato for offentliggørelse med de begrænsninger, der følger af 11, stk. 3, senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted. Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf. Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord. Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i 11, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-3 og stk. 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed. 13. De oplysninger, der er nævnt i 11, og som skal være offentligt tilgængelige, skal som minimum vedrøre de seneste to tilsynsbesøg. Kapitel 4 Tilsyns- og godkendelsesmyndighedens afgivelse af oplysninger og offentliggørelse heraf 14. For hver virksomhed og husdyrbrug m.v. omfattet af 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden efter hvert tilsyn følgende oplysninger til Miljøstyrelsen: 1) Angivelse af myndighed. 4

5 2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer. 3) Dato for tilsynets udførelse. 4) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 5) Tilsynstype (administrativt eller fysisk). 6) Tilsynskategori (basistilsyn, herunder relaterede tilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, opstartstilsyn, 9-tilsyn, øvrige tilsyn). 7) Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug. 8) Dato for offentliggørelse af tilsynsoplysningerne. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen for hver virksomhed og husdyrbrug m.v. oplyse, når der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger samt datoen herfor. For de virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af persondataloven, skal det desuden oplyses, hvorvidt der er foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt datoen herfor. Stk. 3. For øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v. end dem, som er omfattet af 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden oplysningerne efter stk. 1 og 2 efter enten hvert tilsyn eller oplysningerne i stk. 1, nr. 4-7 og stk. 2 årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår fordelt på de relevante grupper af virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af 1, stk. 2, som fremgår af bilag 3. Stk. 4. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for tilsyn årligt senest den 1. april for tilsyn for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3. Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning. 15. For husdyrbrug m.v. afgiver godkendelsesmyndigheden, efter hver tilladelse meddelt efter 10 og godkendelse meddelt efter 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller revurdering efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, følgende oplysninger til Miljøstyrelsen: 1) Angivelse af myndighed. 2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer. 3) Typen af husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, herunder efter hvilken bestemmelse husdyrgodkendelsen er meddelt. 4) Dato for afgørelsen. Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden afgiver samtidig kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed. Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for godkendelse, efter enten hver godkendelse, eller årligt senest den 1. april for godkendelse for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3. Stk. 4. For hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, oplyses desuden følgende: 1) Om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. bestemmelserne om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end dem, der følger af BAT-konklusioner i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 2) Om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik. Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning. 16. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden afgiver de i 14, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest fire måneder efter, at tilsynet er udført, og de i 15, stk. 1, 2 og 4, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest fire måneder efter, at afgørelsen er truffet. Det samme gælder afgivelsen af de i 5

6 14, stk. 3, og 15, stk. 3, nævnte oplysninger, hvis tilsyns- og godkendelsesmyndighederne har valgt at afgive disse efter hvert tilsyn eller godkendelse. 17. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning, indsende deres skriftlige vurdering af og bemærkninger til de oplysninger, der skal meddeles efter 14 og 15 i denne bekendtgørelse, efter 50 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og efter 45 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller for det forudgående kalenderår, samt bekræfte, at alle data er afgivet og verificeret. Stk. 2. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal endvidere hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen om det forudgående år oplyse følgende: 1) Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af persondataloven. 2) Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser vedrørende forhold, som berører markstakke. 18. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal senest den 31. december 2016 til Miljøstyrelsen afgive følgende oplysninger om de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af 1, stk. 2: 1) Angivelse af myndighed. 2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer. 3) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 4) Om virksomheden er aktiv og ellers dato for, hvornår virksomheden blev inaktiv. 5) Om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. 6) Om virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsen. 7) Om virksomheden eller husdyrbruget mv. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 8) Resultatet af virksomhedens eller husdyrbrugets miljørisikoscoring af de enkelte miljørisikoparametre og den samlede miljørisikovurdering, jf. 4, samt en eventuel ny tilsynsfrekvens, jf. 5, stk. 2. Stk. 2. For hver virksomhed omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og for hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kommunalbestyrelsen på virksomheds- eller husdyrbrugsniveau oplyse dato for gældende godkendelse(r) efter 33 i lov om miljøbeskyttelse eller efter 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter 41 b i lov om miljøbeskyttelse eller 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 3. For hver virksomhed omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og for hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, afgiver tilsynsmyndigheden desuden kopi af de(n) gældende godkendelse(r) og oplyser datoen herfor via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed. Stk. 4. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal løbende opdatere oplysningerne i stk. 1-3, hvis de bliver bekendt med, at oplysningerne er ændrede. Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning. 19. Afgivelsen af de i 14, 15, 17 og 18 nævnte oplysninger skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed. 20. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør følgende: 6

7 1) De oplysninger, der fremgår af 14, stk. 1, 3 og 4, 15, idet offentliggørelse af oplysningerne i 15, stk. 3, sker fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3, 17, stk. 1, og 18, stk. 1, nr. 1-7, og stk ) Når der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser, jf. 14, stk. 2 og 3, med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., idet oplysningerne efter 14, stk. 3, i stedet kan offentliggøres fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3. 3) Når der er meddelt henstillinger, foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, jf. 14, stk. 2 og 3, og 17, stk. 2, nr. 1, uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v. Stk. 2. Oplysninger om henstillinger, jf. 14, stk. 2, og de i 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger bliver stillet til rådighed for tilsyns- og godkendelsesmyndighederne via den i 19 nævnte digitale løsning. De i 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger om en virksomhed eller et husdyrbrug vil også være tilgængelige for den virksomhed eller det husdyrbrug, som oplysningerne vedrører. Stk. 3. Offentliggørelse af oplysningerne i 14, stk. 1 og 2, jf. stk. 1, skal ske senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og offentliggørelse af oplysningerne i 15, stk. 1, 2 og 4, skal ske senest fire måneder efter, at afgørelsen er truffet. Offentliggørelse af oplysningerne efter 14, stk. 3 og 4, 15, stk. 3, og 17, stk. 2, nr. 1, skal ske senest den 1. april det efterfølgende år, idet oplysningerne efter 14, stk. 3, og 15, stk. 3, dog i stedet kan offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, eller afgørelsen er truffet. Stk. 4. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå. Stk. 5. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsyns- og godkendelsesmyndigheden resultatet heraf. Stk. 6. Offentliggørelse og videregivelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Stk. 7. Offentliggørelse og videregivelse, jf. stk. 1-5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed. Stk. 8. Ved offentliggørelse af oplysninger om påbud, forbud og indskærpelser, jf. 14, stk. 2, og stk. 3, hvis oplysningerne afgives efter hvert tilsyn, og de i 15, stk. 1, 2 og 4, nævnte oplysninger, orienterer tilsyns- og godkendelsesmyndigheden virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen forud herfor. Der er ingen særskilt oplysningspligt efter denne bestemmelse, i det omfang opfyldelsen af denne forpligtelse allerede følger af persondatalovens bestemmelser om oplysningspligt. 21. Miljøstyrelsen informerer hvert år digitalt om den landsdækkende tilsyns- og godkendelsesindsats, indeholdende en vurdering heraf for det forudgående år. Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om miljøtilsyn ophæves. Stk. 3. Offentliggørelse efter 3, stk. 2, 3 og 5, og 12, stk. 1-3 og stk. 5, i denne bekendtgørelse skal for perioden den 1. januar 2016 til den 1. maj 2016 ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj Stk. 4. Indberetning for perioderne den 1. januar 2015 til den 31. december 2015 og den 1. januar 2016 til den 1. maj 2016 skal ske digitalt i overensstemmelse med 11-12, 14 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 efter Miljøstyrelsens anvisninger. Tilsvarende skal der for perioden den 1. januar 2016 til den 1. maj 2016 digitalt efter Miljøstyrelsens anvisninger afgives de oplysninger, som fremgår af 12, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 9, i bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, samt oplysninger om antallet af 7

8 afgørelser for de virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Konklusionen af gennemførte tilsynskampagner i 2015, som ikke er offentliggjort på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal offentliggøres i overensstemmelse med 6 i bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj Stk. 5. I perioden den 1. januar 2016 til den 1. maj 2016 skal tilsynsmyndighederne gennemføre tilsynskampagner og offentliggøre konklusionen heraf i overensstemmelse med 6 i bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj Stk. 6. Virksomheder, som ikke før den 1. juli 2016 var omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som fra den 1. juli 2016 bliver omfattet af bilag 1 til samme bekendtgørelse, skal for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 behandles efter de regler i denne bekendtgørelse, som gælder for virksomheder, som er omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1b). Ved afgivelse af oplysninger om virksomhedstype angives i samme periode det listepunkt på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed, som svarer til virksomhedens aktiviteter. Stk. 7. Tilsynsmyndighederne skal i perioden fra den 1. januar 2017 til den 10. januar 2017 opdatere de i stk. 6 nævnte virksomheders stamdata vedrørende virksomhedstype, jf. 18, til det relevante listepunkt, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 8. Efter den 1. januar 2017 skal tilsynsmyndigheden fastsætte en ny tilsynsfrekvens for de i stk. 6 nævnte virksomheder efter de regler, som gælder for virksomheder omfattet af kategori 2. Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. maj 2016 ESBEN LUNDE LARSEN / Michel Schilling 8

9 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EU-Tidende 2003, nr. L 41, side 26. 9

10 Miljørisikovurdering, jf. 4, stk. 1 Bilag 1 Afsnit 1. Indledning Tilsynsmyndigheden skal gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening. Sandsynligheden opgøres i parametre for henholdsvis virksomhedens eller husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer, og virksomhedens eller husdyrbrugets regelefterlevelse. Konsekvensen opgøres i parametre for henholdsvis håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning, emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse, og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder. Der skal gennemføres en miljørisikovurdering af alle virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af 1, stk. 2, jf. dog 4, stk. 2. Miljørisikovurderingen skal gennemføres som en screening på baggrund af tilsynsmyndighedens eksisterende viden. Miljørisikovurderingen skal gennemføres, så hver virksomhed og hvert husdyrbrug scores i forhold til nedenstående parametre. Det fremgår sidst i bilag 1, hvordan scorerne skal vægtes, og hvordan en samlet score for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug beregnes. Afsnit 2. Parametre i miljørisikovurderingen og scoring af parametre Miljørisikovurderingen skal gennemføres ved anvendelse af de parametre, der fremgår af skemaet nedenfor. Hver parameter består af tre delparametre, der er opdelt, så delparameteren med den laveste score (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. Parametrene scores med 1, 3 eller 5. Parametrene og scoringen af parametrene under Sandsynlighed er: A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer Score 10

11 Virksomheden eller husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO ) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret. Dokumentationen for certificering af miljøledelsessystemet er et certifikat fra et anerkendt certificeringsorgan. Miljøledelsessystemet kan være en integreret del af et kombineret certificeret kvalitets-, arbejdsmiljø- og energiledelsessystem, som repræsenterer de væsentligste miljøforhold på virksomheden eller husdyrbruget. For et ikke certificeret ledelsessystem er det tilsynsmyndigheden, som afgør, om ledelsessystemet omhandler de væsentligste miljøforhold på virksomheden og husdyrbruget, og om systemet indeholder de nødvendige elementer. Som minimum skal der være formuleret en miljøpolitik, være fastsat miljømål, udarbejdet procedurer for vurdering og kontrol af de væsentlige emissioner og processer, der fører til udslip af forurenende stoffer, udarbejdet dokumentation for løbende miljøforbedringer, procedurer for intern vurdering og vedligeholdelse af miljøsystemet og procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip. Et ikke-certificeret miljøledelsessystem skal have gennemløbet en cyklus af mindst et år for at kunne vise en løbende forbedring af miljøpræstationen. Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for, at virksomheden eller husdyrbruget kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem. 1 Virksomheden eller husdyrbruget har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftligt formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. Virksomheden eller husdyrbruget arbejder systematisk med forbedring af miljøpræstationen. Det væsentligste forhold for at opnå denne score er, at virksomheden eller husdyrbruget kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år. Miljøforbedringerne kan for eksempel opnås som reduktioner af emissionen til omgivelserne, reduktion af affaldsmængden, flytning af affaldsproduktion fra deponi eller forbrænding til genbrug eller genanvendelse samt ved reduktion af forbruget af energi, vand og råvarer pr. produceret enhed eller udledningen af CO2 pr. produceret enhed. Den opnåede miljøforbedring skal foreligge på en form, således at resultatet kan verificeres og forbedringen skal kunne konstateres med mindst 2 observationer. Dokumentation kan eksempelvis være grønne regnskaber eller indberetning af egenkontroldata. Udarbejdelse af en beredskabsplan og formulering af en miljømålsætning er således ikke tilstrækkelig til at opnå en score 3. Det er tilsynsmyndigheden, som afgør, om miljøforbedringen er tilstrækkeligt dokumenteret. Virksomheden eller husdyrbruget har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder. Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag. Det er således ikke nok alene at overholde vilkår i miljøgodkendelsen eller påpege, at virksomhedens eller husdyrbrugets CO2-emission er reduceret, hvis det for eksempel skyldes en faldende emissionsfaktor for elforbruget. B. Regelefterlevelse Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn. Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud, samt at der ikke er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse. Miljømyndigheden har fundet 1 anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn. Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse. Miljømyndigheden har fundet 2 eller flere anledninger til at håndhæve miljølovgivningen, jf. 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn. Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst to indskærpelser Parametrene og scoringen af parametrene under Konsekvens er: C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. For husdyrbrug forekommer ingen af følgende forhold: 1 11

12 - Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn. - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning. - Der er oplag af fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads. - Der er oplag af kompost i markstak. For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø. For husdyrbrug forekommer 1 eller 2 af følgende forhold: - Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn. - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning. - Der er oplag af fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads. - Der er oplag af kompost i markstak. For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet. For husdyrbrug forekommer 3 eller 4 af følgende forhold: - Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn. - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning. - Der er oplag af fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads. - Der er oplag af kompost i markstak. D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og husdyrbrugets størrelse Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. Husdyrbrug med højst 75 dyreenheder. Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. Husdyrbrug med mere end 75 dyreenheder, og højst 250 dyreenheder. Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer. Husdyrbrug med mere end 250 dyreenheder. E. Sårbarhed Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder uden drikkevandsinteresser Husdyrbrugets anlæg ligger, så de opfylder alle nedenstående afstandsgrænser: > 200 m fra åbne vandløb. > 1000 m fra kategori 1- eller 2-natur (udvalgte ammoniakfølsomme naturområder, jf. 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og bilag 3, punkt A, nr. 2, i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug). Uden for nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand. > 100 m fra nabobeboelser. Virksomheden er placeret m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser. 3 Husdyrbrugets anlæg ligger i mindst et af følgende områder: m fra åbne vandløb m fra kategori 1- eller 2-natur (udvalgte ammoniakfølsomme naturområder, jf. 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og bilag 3, punkt A, nr. 2, i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug) m fra nabobeboelser. Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser. 5 Husdyrbrugets anlæg ligger i mindst et af følgende områder: < 100 m fra åbne vandløb. < 300 m fra kategori 1- eller 2-natur (udvalgte ammoniakfølsomme naturområder, jf. 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og bilag 3, punkt A, nr. 2, i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug). Inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand. < 50 m fra nabobeboelser. Afsnit 3. Vægtning af parametrene Sandsynligheds- og konsekvensparametrene vægter hver med 50 %, jf. skemaet nedenfor. 12

13 Sandsynlighed er opdelt i to parametre; Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer, der vægter med 40 % og Regelefterlevelse, der vægter med 60 % i den samlede score. Konsekvens er opdelt i tre parametre; Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning, der vægter med 33 %, Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse, der vægter med 33 % og Sårbarhed, der vægter med 34 % i den samlede score. Sandsynlighed (50 %) Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer Regelefterlevelse Miljørisikovurdering Konsekvens (50 %) Håndtering og opbevaring af kemikalier og eller vandmiljø samt husdyr- Emissioner til luft, jord- og/ farligt affald samt forhold der har betydning brugets størrelse for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning Sårbarhed (40 %) (60 %) (33 %) (33 %) (34 %) Afsnit 4. Beregning af score for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug Tilsynsmyndigheden beregner en score for den enkelte virksomhed og for det enkelte husdyrbrug for følgende parametre: Alle: 1. Virksomhedens eller husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer. 2. Virksomhedens eller husdyrbrugets regelefterlevelse. For virksomheder: 3. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald. 4. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø. For husdyrbrug: 3. Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning. 4. Emissioner indikeret på baggrund af husdyrbrugets størrelse. Alle: 5. Sårbarhed, der opgøres som afstand til følsomme områder for henholdsvis virksomheder og husdyrbrug. 4.1 Beregning af vægtet score Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: R virksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C % x D % x E) x 50 % Hvor: 13

14 A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer. B er score for regelefterlevelse. C 1 er score for håndtering og opbevaring af kemikalier samt farligt affald. D 1 er score for emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø. E er score for sårbarhed for virksomheder. Den vægtede score for det enkelte husdyrbrug beregnes ud fra følgende formel: R husdyrbrug = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C % x D % x E) x 50 % Hvor: A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer. B er score for regelefterlevelse. C 2 er score for forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning. D 2 er score for husdyrbrugets størrelse. E er score for sårbarhed for husdyrbrug. Af figuren nedenfor fremgår sammenhængen mellem vurderingsparametrene, vægtning af parametrene og scoringer. Sandsynlighed - 50 % Konsekvens - 50 % A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer 40 % Score 1,3,5 B. Regelefterlevelse C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse 60 % Score 1,3, 5 33 % Score 1,3,5 33 % Score 1,3,5 E. Sårbarhed 34 % Score 1,3,5 Afsnit 5. Anvendelse af miljørisikoscoringen til fastsættelse af tilsynsfrekvenser Når tilsynsmyndigheden har gennemført en miljørisikovurdering af de omfattede virksomheder og husdyrbrug, skal myndigheden udarbejde en prioriteringsliste for hver af følgende kategorier: 1a. En liste, der omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, samt husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1b. En liste, der omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af 14

15 jern, stål eller andre metaller, samt husdyrbrug, der er godkendt efter 11 og 12, undtagen 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2. En liste, der omfatter resten af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af 1, stk. 2, jf. dog 4, stk. 2. Listerne udarbejdes, så de virksomheder og husdyrbrug, der scorer højst i miljørisikovurderingen, placeres øverst på listen, og de virksomheder og husdyrbrug, der scorer lavest, placeres nederst på listen. Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds eller det enkelte husdyrbrugs placering på listerne og med hensyntagen til frekvenserne for basistilsyn og de årlige tilsynsmål, jf. bilag 2, i denne bekendtgørelse, fastlægger tilsynsmyndigheden tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug. De virksomheder og husdyrbrug, der scorer lavest og dermed er placeret nederst på listerne, vil kunne nøjes med basistilsyn. De virksomheder og husdyrbrug, der scorer højere og dermed er placeret højere på listerne, skal have hyppigere tilsyn. Tilsynsmyndigheden kan gennemføre disse tilsyn som basistilsyn eller prioriterede tilsyn. Gennemfører tilsynsmyndigheden et prioriteret tilsyn, skal der som minimum føres tilsyn med de områder eller aktiviteter, hvor virksomheden eller husdyrbruget har scoret højt i miljørisikovurderingen, og som dermed er årsagen til den hyppigere tilsynsfrekvens. Et eksempel på dette kan være, hvis myndighederne har fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. 1, stk. 1, to eller flere gange inden for en periode svarende til frekvensen for basistilsyn. Så skal myndigheden som minimum føre tilsyn med de vilkår eller lignende, der ikke er blevet efterlevet af virksomheden eller husdyrbruget. Et andet eksempel kan være, hvis en virksomhed har scoret højt på parameteren sårbarhed, fordi virksomheden er placeret i bymæssig bebyggelse og støjer, og virksomheden samtidig har en delaktivitet, hvor der anvendes farlige stoffer. I dette tilfælde føres der som minimum tilsyn med støj og virksomhedens delaktivitet. Miljørisikoscoringen og den efterfølgende fastsættelse af tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug gælder for alle planlagte tilsyn. Tilsyn, der gennemføres som opfølgning på naboklager m.v., jf. 9, indgår ikke, da de ikke er planlagte tilsyn. 5.1 Nærmere afgrænsning af, hvordan miljørisikoscoringen anvendes til at fastsætte tilsynsfrekvenser for virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og for husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i 12, stk. 1 nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Det gælder for virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og for husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, at: En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år. En samlet risikoscore på 2,8 < x 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år. En samlet risikoscore på 2,8 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år. Tilsynsfrekvensen for disse virksomheder og husdyrbrug kan ikke fraviges. 15

16 Tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. 1, stk. 2 Bilag 2 Felt Virksomhedstype Tilsynsfrekvensen fastsættes i følgende interval 1 Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1a) 2 Sohold, som er godkendt efter 12, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 1, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1a) 3 Slagtesvinehold, som er godkendt efter 12, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 2, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1a) 4 Fjerkræhold, som er godkendt efter 12, stk. 1, nr. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 3, til be- 1-3 år kendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1a) 5 Virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (dog ikke dambrug I 202) (kategori 1b) 6 Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (kategori 1b) 7 Husdyrbrug, som ikke er omfattet af felt 2-4, men som er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse eller 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (kategori 1b) 8 Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (dog ikke renserier omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier) (kategori 2) 9 Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af 1-6 år autoværksteder m.v. (kategori 2) 10 Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier (kategori 2) 11 Husdyrbrug, som ikke er omfattet af felt 2-4 og felt 7, men som udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder (kategori 2) 12 Arealer, der er godkendt efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som ikke samtidig udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder (kategori 2) Basistilsyn Prioriterede tilsyn Årlige mål for tilsynsaktiviteten Alle virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Alle virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode. Udover basistilsynet skal virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndigheden på baggrund af den fremkomne miljørisikoscore vurderer, har behov for det, have 1 eller flere planlagte tilsyn mere i den 3-årige periode. Udover basistilsynet skal virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndigheden på baggrund af den fremkomne miljørisikoscore vurderer, har behov for det, have flere planlagte tilsyn i den 6-årige periode. Sådanne arealer Der skal ikke foretages skal have et basistilsyn i løbet af en 6- disse. miljørisikovurdering af årig periode. Mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et fysisk tilsyn hvert år 1). Mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et fysisk tilsyn hvert år. Ingen minimumskrav for fysiske tilsyn. 1) For virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og for husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i 12, stk. 1 nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, gælder dog, at den tilsynsfrekvens, som fremkommer som resultat af risikoscoringen, ikke kan fraviges. 16

17 Oversigt over grupper, som afgivelsen af oplysninger, jf. 14, 15 og 18, skal omfatte Bilag 3 Virksomheder og husdyrbrug Felt Grupper Felt Grupper 1 Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om 10 Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse godkendelse af listevirksomhed om etablering og drift af renserier 2 Sohold, som er godkendt efter 12, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 1, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 11 Husdyrbrug, som ikke er omfattet af felterne 2-4 og 7, men som udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder 3 Slagtesvinehold, som er godkendt efter 12, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 2, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 12 Arealer, der er godkendt efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som ikke samtidig udgør et husdyrbrug over 3 dyreenheder 4 Fjerkræhold, som er godkendt efter 12, stk. 1, nr. 3, i i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 3, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 5 Virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (dog ikke dambrug, jf. bilag 2, punkt I 202 til godkendelse af listevirksomheder (felt 13)) 6 Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller 7 Husdyrbrug, som ikke er omfattet af felt 2-4, men som er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse eller 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 13 Virksomheder, der er optaget på bilag 2, punkt I 202, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 14 Vindmøller 15 Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af 42 i lov om miljøbeskyttelse undtagen vindmøller (felt 14) 16 Dyrehold, som ikke er omfattet af felterne 2-4, 7, 11 og 12, men som er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 8 Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse 17 Øvrige landbrug end de, der er omfattet af felterne 2-4, 7, 12 og 16 og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (dog ikke renserier omfattet af punkt E60 (felt 10) 9 Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 17

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Miljøtilsynsbekendtgørelsen Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Hvad skal vi opnå med tilsynsmodellen? Hovedformålet er at føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, hvor

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

Indsæt nyt billede: Digitalisering Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på bil edet og placér det bagerst. Delete det gamle foto

Indsæt nyt billede: Digitalisering Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på bil edet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Digitalisering Digitalisering - Målet med DMA At skabe en platform der kan samle og publicere miljødata At udnytte og genbruge data til videndeling samt til understøttelse af det lovforberedende arbejde,

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Der er den gennemført et miljøtilsyn på landbrugsejendommen Bonnesigvej 21, 7600 Struer.

Der er den gennemført et miljøtilsyn på landbrugsejendommen Bonnesigvej 21, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK I/S Bonnesig - v/lynge Andersen Bonnesigvej 21 7600 Struer Miljøtilsyn på Bonnesigvej 21, 7600 Struer

Læs mere

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Formål med ny tilsynsbek. Formål At implementere IE-direktivets regler At gennemføre VU II s anbefalinger

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Peter Borgen Hjørringvej 529 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Lovgrundlag Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn, bek.nr. 518.

Lovgrundlag Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn, bek.nr. 518. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej 16 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Tilsyn. - ny bekendtgørelse. Marie Sølve Gravsen, Miljøstyrelsen

Tilsyn. - ny bekendtgørelse. Marie Sølve Gravsen, Miljøstyrelsen Tilsyn - ny bekendtgørelse Marie Sølve Gravsen, Miljøstyrelsen Ny bekendtgørelse om tilsyn Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 23. maj 2013 Bekendtgørelsen har virket i 4 måneder og I har fået erfaring

Læs mere

Miljøtilsynsplan Virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan 2017 2021 Virksomheder og landbrug September 2017 1 Baggrund for tilsynsplanen 3 2 Geografisk område 4 3 Væsentlige miljøproblemer 5 4 IED-virksomheder og -husdyrbrug 5 5 Tilsynsindsatsen

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Nielsen Karupvej 89 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørhedevej 16,

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Hans M. Nielsen Solholtvej 28 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Solholtvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Miljøtilsynsplan 2013 Indholdsfortegnelse Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Fakta Planens geografiske område Natur og Grundvand Virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Erik Jensen Understedvej 159 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Understedvej

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Til stede ved tilsynet var Henrik Kræmer Lauritzen, landmand og Randi Laut Andersen fra Haderslev

Til stede ved tilsynet var Henrik Kræmer Lauritzen, landmand og Randi Laut Andersen fra Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Kongensgade 28

Tilsynsrapport 2015 på Kongensgade 28 Tilsynsrapport 2015 på Kongensgade 28 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 For Slagelse Kommune Indledning Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølove og regler. Denne plan er en beskrivelse af de områder, som Slagelse

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lemvig Kommunens

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug Miljøtilsynsberetning Beretning Varde Kmunes miljøindsats 1. januar - 31. december 2015 Industri og landbrug Kmunens bemærkninger til de indberettede oplysninger I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Den 4. maj 2017 Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Denne høring af ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en følge af ny husdyrregulering. Der har fra den 21. marts til den 25.

Læs mere

2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer

2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer Miljøtilsynsplan 2013-2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning af miljøtilsyn... 5 5.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Skovbyvej 2

Tilsynsrapport 2015 på Skovbyvej 2 Tilsynsrapport 2015 på Skovbyvej 2 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug og

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Per Nielsen Øster Rør Vej 20 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Prioriteret miljøtilsyn

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2017 for Assens Kommune. By, Land og Kultur

Miljøtilsynsplan 2017 for Assens Kommune. By, Land og Kultur Miljøtilsynsplan 2017 for Assens Kommune By, Land og Kultur Indledning Assens Kommune fører tilsyn med, at industri- og landbrugsvirksomheder (virksomheder) overholder miljøbeskyttelsesloven 1 og husdyrgodkendelsesloven

Læs mere

Dynagro I/S Varnæs Vestermark Aabenraa. Basistilsyn 2016 på Årup Skovvej 60

Dynagro I/S Varnæs Vestermark Aabenraa. Basistilsyn 2016 på Årup Skovvej 60 Dynagro I/S Varnæs Vestermark 3 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-06-2016 Sagsnr.: 07/51257 Dokumentnr.: 60 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail:

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kmunenavn Hillerød Kmunens bemærkninger

Læs mere

Miljøtilsynsplan FORSLAG

Miljøtilsynsplan FORSLAG Miljøtilsynsplan 2017-2021 FORSLAG Teknik & Miljø - Januar 2017 Miljøtilsynplan 2017-2021 Plan for miljøtilsyn 2017-2021 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

dage

dage 1529903715/45081 Hans Otto Ewers Kær Bygade 70 6400 Sønderborg Miljøtilsyn på husdyrbruget - Kær Bygade 70 og Nørremark 22, 6400 Sønderborg Ved tilsyn den 12-10-2015 gennemgik jeg miljøforholdene på ejendommene.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Miljøindsats i Favrskov Kommune 2014... 3 3. Generelt om tilsynsbekendtgørelse, tilsynstyper, virksomhedstyper og frekvenser... 4 3.1 Typer af virksomheder

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jan Bering Søholtvej 68 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Søholtvej

Læs mere

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning 1. Tilsynsindberetning Periode: 01-01-2016 til 31-12-2016 Fagsystemnøgle: Tilsynsindberetning-779-2016 Sidst revideret: 26-04-2017 kl. 12:36 Myndighed: Skive Kommune Titel: Skive Kommune sindberetning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling Del 1/3. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virkheder og husdyrbrug i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Snogbækgård I/S Vester Snogbæk Sønderborg

Snogbækgård I/S Vester Snogbæk Sønderborg Kultur, Miljø & Erhverv Snogbækgård I/S Vester Snogbæk 5 6400 Sønderborg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-01-2016 Sagsnr.: 07/47852 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr. dkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Thisted Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven Marjanne Liebe Mølholtvej 81 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Mølholtvej

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Næstved Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Søren D. Christensen Brønderslevvej 295 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Stadevej 31

Tilsynsrapport 2015 på Stadevej 31 Paul Werner Dall Ravsted Storegade 30 6372 Bylderup-Bov Tilsynsrapport 2015 på Stadevej 31 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik Januar 205 Miljøtilsyn Miljø & Teknik Årsberetning 204 og Årsplan 205 Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Januar 205 Årsberetning 204 og Årsplan 205

Læs mere

1. En rapport til offentliggørelse på Billund Kommunes hjemmeside senest 4 måneder efter dato for tilsynsbesøget. Se bilag 1

1. En rapport til offentliggørelse på Billund Kommunes hjemmeside senest 4 måneder efter dato for tilsynsbesøget. Se bilag 1 Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund holberg5@bbsyd.dk Tilsynsskema Dato: 24-11-2015 Hermed fremsendes rapport vedrørende Billund Kommunes miljøtilsyn den 6. november 2015. Tilsynet er gennemført i overensstemmelse

Læs mere

Thomas Peter Thomsen Uglekær 110B Aabenraa. Tilsynsrapport 2015 på Skølsigvej 27

Thomas Peter Thomsen Uglekær 110B Aabenraa. Tilsynsrapport 2015 på Skølsigvej 27 Thomas Peter Thomsen Uglekær 110B 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 11-09-2015 Sagsnr.: 07/51271 Dokumentnr.: 7 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Assens Kommunens

Læs mere