DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER OG INFRASTRUKTUR - ØSTJYLLAND-HAMBORG INDHOLD. 1 Indledning og forord. 1 Indledning og forord 1 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER OG INFRASTRUKTUR - ØSTJYLLAND-HAMBORG INDHOLD. 1 Indledning og forord. 1 Indledning og forord 1 1."

Transkript

1 REGION SYDDANMARK DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER OG INFRASTRUKTUR - ØSTJYLLAND-HAMBORG ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og forord revision 2 2 Opsummering 2 3 Baggrund 2 4 Sårbarhed i baneinfrastrukturen mellem Danmark og Tyskland Kolding Padborg Alternative jernbaneruter 6 5 Besparelse af distributionsomkostninger 7 1 Indledning og forord COWI har for Region Syddanmark analyseret på Distributionsomkostninger og infrastruktur Østjylland-Hamborg. Formålet med analysen har været at belyse og sætte tal på, hvordan en udvidelse af jernbanekapaciteten gennem Sønderjylland vil påvirke danske virksomheders distributionsomkostninger. Resultaterne af analysen gennemgås i dette notat. Først belyses den nuværende baneinfrastruktur i Sønderjylland og betydningen af denne. Herefter diskuteres de alternative ruter ved hændelser på strækningen Lunderskov-Padborg. Til sidst analyseres besparelsespotentialet for danske virksomheder ved at flytte en andel af deres godstransport fra vej til bane. PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT april 2016 svtj olek vifo

2 2 INFRASTRUKTUR OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER - ØSTJYLLAND-HAMBORG revision Notatet er oprindelig udarbejdet i Nærværende version er en revideret version, hvori følgende er opdateret: En beregning er opdateret. Beregningen vedrørte, hvor mange lastbilture der skal til for at transportere et antal ton-kilometer (tonkm). I den tidligere version var beregningen baseret på tonkm pr. tur for en nationalt kørende lastbil. I nærværende notat er beregningen baseret på en internationalt kørende lastbil. Datoen for åbningen af Femern Bælt forbindelsen er opdateret. I den tidligere version fremgik det, at forbindelsen ville åbne i I nærværende version fremgår det, at forbindelsen åbner tidligst i Skønnet på udgiften til anlæg af et ekstra spor fra Tinglev til Padborg er ikke opdateret. 2 Opsummering Baneinfrastrukturen i Sønderjylland er sårbar for hændelser, da der på nuværende tidspunkt er to enkeltsporede strækninger. Strækningen Vamdrup -Vojens er udbygget til to spor efter sommeren Herefter vil strækningen Tinglev-Padborg dog stadig være enkeltsporet. Strækningen Tinglev-Padborg har tidligere været dobbeltsporet og rettighederne foreligger til at udbygge strækningen. Flaskehalsene såvel som hændelserne på banestrækningen igennem Sønderjylland betyder, at virksomheder i et vist omfang fravælger jernbanetransport. Hvis infrastrukturen forbedres i Sønderjylland bl.a. ved at den resterende strækning Tinglev-Padborg udbygges til to spor vil det skabe mulighed for at overflytte transport fra vej til bane, hvilket kan medføre en besparelse i distributionsomkostningerne for danske virksomheder. Jo større en besparelse af distributionsomkostningerne, der kan opnås ved at overflytte gods fra vej til bane, jo mindre gods er det nødvendigt at overflytte, for at det kan betale sig at bygge et ekstra spor. Baseret på internationale erfaringer har vi taget udgangspunkt i besparelser mellem 0,2 og 2 Eurocent pr. tonkm ved at transportere gods på bane i stedet for vej. For at besparelser i distributionsomkostninger skal overstige prisen ved at bygge et ekstra spor, skal mellem 2 % og 10 % af vejgodstransporten over den dansk-tyske grænse flyttes over på bane. Hvis det f.eks. er 1 Eurocent pr. tonkm billigere at transportere gods på bane end på vej, så skal 6 % af vejgodstransporten overflyttes til bane. Det svarer til ca. 520 mio. tonkm. 3 Baggrund Effektiv infrastruktur er en forudsætning for velstand og udvikling for Danmark, især i en mere global verden, hvor varer fragtes over længere afstande. Transport er en nødvendighed for, at varer kan handles på tværs af afstande og slår dermed bro mellem alle led i produktionsprocessen helt frem til slutbrugeren.

3 INFRASTRUKTUR OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER - ØSTJYLLAND-HAMBORG 3 "Et effek tivt godstransportsystem er en vigtig parameter for erhvervslivet, vores konkurrenceevne og dermed også for beskæftigelsen. Der forventes fremover stigende vækst i godstransportarbejdet, herunder ikke mindst på de internationale transporter." 1 Mange faktorer påvirker valget af transporttype for transportkøbere og godsoperatører. De typiske parametre er typen af gods, destinationen/oprindelse, transportpriser og tid. Lastbilen er ofte det valgte transportmiddel over kortere afstande, hvor tidsaspektet er af høj vigtighed. Derudover kan det ofte ikke betale sig at omlaste for kortere banetransporter. Godstransport på bane er typisk gældende når gods skal fragtes over længere afstande og for gods med lavere værdi. Godstransport på bane er ofte mindre konkurrencedygtig på tid på grund af en formodet risiko for forsinkelser og deraf følgende mangel på rettidighed. Gods, der fragtes til og fra Danmark til lands (med lastbil eller godstog), fragtes typisk via Sønderjylland, hvor banestrækningen Lunderskov-Padborg udgør en del af den prioriterede TEN-T korridor Scandinavia-Mediterranea. Årligt kører der ca godstog igennem Sønderjylland på strækningen Lunderskov-Padborg. Til sammenligning kører der årligt ca godstog på Betuwestrækningen, som forbinder havnen i Rotterdam med det tyske banenet og er en af de vigtigste godstransportkorridorer i Europa. I international sammenhæng er den østjyske banestrækning derfor relativt vigtig. Da rettidighed og pålidelighed er af høj betydning, er den største udfordring for transport med godstog frem for lastbil de mange forhold, der kan forsinke godset på bane. Enkeltsporede strækninger på en stærkt trafikeret strækning betyder, at selv små hændelser kan nedlægge strækningen i en længere periode. Som vist i Figur 1 nedenfor er dele af strækningen Lunderskov-Padborg enkeltsporet. 1 Godsstrømme en kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark. Transportministeriet (2005)

4 4 INFRASTRUKTUR OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER - ØSTJYLLAND-HAMBORG Figur 1: Antal spor på de Sydjyske banestrækninger Kilde: Banedanmark. Med vedtagelsen af Lov om udbygningen af banestrækningen Vamdrup-Padborg, blev udbygningen af strækningen inddelt i tre faser, hvor fase 1 består af udbygning af Vojens-Tinglev, fase 2 består af Vamdrup-Vojens og fase 3 består af Tinglev-Padborg. Fase 1 blev udført i 1993 til Fase 2 udbygges til to spor over sommeren 2014 og sommeren 2015, hvorefter strækningen Tinglev-Padborg er den sidste enkeltsporede strækning i den danske del af korridoren. 2 Udbygningen af strækningen er altså planlagt og besluttet, men der er endnu ikke afsat midler til at sætte udbygningen i gang. Strækningen Tinglev-Padborg var tidligere dobbeltsporet fra 1908 til 1938, hvor strækningen blev nedjusteret til at være enkeltsporet. Banedæmning, viadukter og broer må derfor forventes at være udbygget til to spor. Baseret på erfaringer fra andre baneudvidelser, vurderer COWI at, anlægsoverslaget for at gøre strækningen Tinglev-Padborg dobbeltsporet, er 0,5 mia. kr. 4 Sårbarhed i baneinfrastrukturen mellem Danmark og Tyskland Jernbaner er i langt højere grad end veje sårbare for hændelser såsom afsporinger eller stormskader, da selv små hændelser kan betyde, at kapaciteten på jernbanen nedsættes drastisk. Især enkeltsporede banestrækninger er sårbare overfor hændelser, da transporterne her ikke blot kan omlægges til det andet spor, men skal omdirigeres til en anden transportkorridor. Nedenfor ser vi på de konsekvenser, 2 Lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg, LOV nr. 218 af 28/04/1993 & Banedanmark

5 INFRASTRUKTUR OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER - ØSTJYLLAND-HAMBORG 5 som sårbarheden af det sønderjyske banenet kan have på godstransporterne på bane mellem Danmark og Tyskland. 4.1 Kolding Padborg Et udvalg af hændelser på den sønderjyske banestrækning er listet i Tabel 1. Her ses det at der i de seneste år har været adskillige skinnebrud og en enkelt afsporing. Afsporingen af et godstog i november 2012 ved Farris førte til, at svellerne blev revet op på en 7 km lang strækning. Strækningen var nedlagt i mere end 2 uger i forbindelse med udbedringen af skaderne og godsoperatørerne måtte derfor omdirigere deres trafik, imens trafikken på strækningen var nedlagt. Tabel 1: Dato Februar 2014 Januar 2014 Oktober 2013 Udvalgte hændelser på den enkeltsporede jernbane mellem Kolding og Padborg Hændelse Skinnebrud ved Sommersted Skinnebrud mellem Tinglev og Padborg Skinnebrud mellem Tinglev og Flensborg November 2012 April 2010 Afsporing af godstog ved Farris (mellem Vojens og Vamdrup) - Ødelagte sveller og strækningen nedlagt i 17 dage Skinnebrud ved Tinglev Kilde: Egen udarbejdelse baseret på hændelsesrapporter fra Havarikommissionen etc. Udbedring af skinnebrud kan vare fra et par timer og op til flere døgn Alvorligheden af skinnebrud kan variere, hvor de mindst alvorlige skinnebrud kan udbedres på få timer, og tog gerne må passere op til og lige efter udbedringen med nedsat hastighed. Et lodret skinnebrud, vil typisk også tage et par timer at udbedre, men strækningen vil blive nedlagt indtil skinnen er udbedret, hvorefter trafikken må køre på nedsat kapacitet. Ved et alvorligt skinnebrud, hvor en del af skinnen mangler eller det er et tværgående brud, stoppes togtrafikken indtil efter skinnen er erstattet. Det alvorlige skinnebrud vil ifølge eksperter i COWIs afdeling for jernbaner og metro tage et til flere døgn at udbedre. Et skinnebrud medfører derfor typisk nedsat kapacitet og strækningsnedlæggelse i en periode. Hændelser er mere alvorlige for enkeltsporede strækninger, da det ødelagte spor her udgør hele kapaciteten på den givne strækning. Derudover har selv mindre forsinkelser økonomiske konsekvenser for såvel transportkøberne som for transportoperatørerne.

6 6 INFRASTRUKTUR OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER - ØSTJYLLAND-HAMBORG DB Schenker, der er ét af Europas største transport- og logistikvirksomheder, med en årlig omsætning i Danmark på 185 mio. EUR, fragter reservedele til Volvos fabrik i Belgien. Det er meget vigtigt at reservedelene kommer frem til tiden da fabrikken ellers må lukke ned i ventetiden. Det koster 1 million for hver time de nedlægger produktionen. Hvis usikkerheden og upålideligheden i banegodstransporten bliver højere end den er i dag er det en risiko at Volvo vælger alternative transportløsninger. Driftsomkostning og tab af kunder for transportoperatørerne Hændelserne vist i Tabel 1 ovenfor har konsekvenser for godstransporten på bane. Ved længerevarende nedlæggelser af skinnerne må transportørerne finde alternative ruter til fragt af godset. Omdirigering af transporter er omkostningsfyldt, da godset skal fragtes ad alternative ruter eller med alternativer transporttyper. Den oprindeligt valgte banetransport er netop valgt, da den er den mest omkostningseffektive, hvorfor en ændring uden videre vil betyde større transportomkostninger. Dertil vil der være omkostninger forbundet med at finde frem til alternativerne. Omdirigering af gods til alternative transporttyper kan betyde at transportkøberne fremadrettet fravælger banetransport frem for en anden type. Hændelser medfører derfor en direkte driftsomkostning på transportøren såvel som et tab af fremtidig fortjeneste, da nogle kunder skifter væk fra jernbanetransport. Kuehne+Nagel, der også er en vigtig global aktør på transport- og logistikmarkedet med en årlig omsætning alene i Danmark på 254 mio. EUR, transporterer containere fra Fjernøsten via Rotterdam, hvorfra de fragtes med lastbil eller feedere til Danmark. Kuehne+Nagel overvejede at flytte transporten fra Rotterdam til Danmark over på bane. Transporten ville bestå af to heltog om ugen med 90 TEU* per tog. Overflyttelsen ville give en besparelse på kr. per container ved 100 % udlastning og break-even ved 80 % udlastning. På trods af den store besparelse valgte Kuehne+Nagel ikke at flytte transporten over på bane. Dette skyldes at kun få tog skulle køre med for lav udlastning eller være forsinket før det gav underskud. Den potentielle besparelse ville med andre ord være sårbar overfor eventuelle forsinkelser eller ændringer i rejseplanen. * TEU: Twenty-foot Equivalent Units er en måleenhed for skibscontainere. En TEU svarer til en standard 20 fods container, konstrueret efter ISO retningslinjerne, såkaldte isotainers [Wikipedia]. Ser man på hele transportkæden kan et forsinket containerskib ligeledes betyde, at stivheden i jernbanetransporten gør, at man ikke kan bruge det slot, man har købt adgang til. Godstransport på bane fravælges således til tider på trods af mulige besparelser, da eksterne faktorer i højere grad kan påvirke økonomien i denne type transporter end ved andre. 4.2 Alternative jernbaneruter Der er to jernbanealternativer til strækningen Lunderskov-Padborg. Godstransportørerne kan vælge at omlægge ruten vestover Sydjylland til Bramming, ned til Tønder og derfra videre til Hamborg. På længere sigt kan ruten alternativt omlægges henover Femern Bælt. Bramming-Tønder Strækningen Bramming-Tønder er ikke elektrificeret, hvilket betyder, at det er nødvendigt at køre med dieseldrevne lokomotiver på strækningen. Derudover kan

7 INFRASTRUKTUR OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER - ØSTJYLLAND-HAMBORG 7 skinnerne kun håndtere 10 godstog dagligt af en længde på maksimum 420 meter. Normalt passerer der godt 40 godstog igennem Sønderjylland, hvor togene typisk har en længde på op imod 750 meter. Den alternative rute har dermed ikke kapacitet til at håndtere godstrafik, når der sker hændelser på strækningen Vamdrup- Padborg. 3 Almindeligvis kører der ikke godstog på strækningen Bramming-Tønder, 4 hvilket indikerer at strækningen kapacitetsmæssigt ikke er i stand til at håndtere godstransport i større mængder. Femern Den faste forbindelse over Femern forventes at åbne tidligst i 2028 og dermed forkorte transporttiden fra Sjælland til Tyskland. Tyskland er forpligtet til at udbygge den tyske strækning Lübeck-Puttgarden senest syv år efter den faste forbindelse er færdigbygget. De er dog ikke forpligtet til at udbygge Femernsundbroen, som også er enkeltsporet. Femern-forbindelsen bliver derfor først et reelt alternativ efter 2028, hvor den i de første år endnu ikke er udbygget til dobbeltspor på den tyske side. Ifølge DB Schenker aflæsses % af deres gods i Jylland, hvorfor Femernforbindelsen ikke vil være et alternativ for majoriteten af deres transporter. 5 5 Besparelse af distributionsomkostninger Den potentielle besparelse for de danske virksomheder er baseret på den omkostningsbesparelse, de kan opnå ved at flytte godstransport fra vej over til bane. Besparelsen per tonkm er baseret på estimater fra Alpine Traffic Observatory. Potentialet for overflyttelse er baseret på den internationale vejgodstransport til og fra Danmark, da det ikke vurderes at der vil være besparelser ved at overflytte national vejgodstransport til bane. Den opnåede besparelse fordeles i analysen ligeligt mellem transportkøberen og transportøren. Dette betyder at der medregnes fuld besparelse af transportarbejdet af danske lastbiler, hvorimod der for transportarbejdet af udenlandske lastbiler kun medregnes halvdelen af besparelsen. Det er svært at generalisere om prisforskellene på vej- og banetransport, da prisen varierer på baggrund af godsmængde og type. En sammenligning af transporter mellem Köln og Trento viser at ren vejgodstransport er 14 % dyrere end ledsaget, kombineret jernbanetransport (en rullende motorvej ), hvor lastbil med chauffør fragtes med tog og som benyttes bl.a. ved transporter over Alperne. Denne besparelse svarer til 0,5 Eurocent per tonkm. På strækning Lyon-Torino er vejgodstransport estimeret til at være 60 % dyrere end ledsaget kombineret jernbanetransport svarende til 2 Eurocent per tonkm. 6 I 2012 blev der fragtet over 3 milliarder tonkm til og fra Danmark med danske lastbiler. Derudover blev der fragtet næsten 12 milliarder tonkm til og fra Danmark med 3 Ingeniøren, 2012, Godstrafik gennem Sønderjylland genåbnet, URL: 4 Eurostat 5 Interview med Henrik Larsen, DB Schenker 6 Alpine Traffic Observatory

8 8 INFRASTRUKTUR OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER - ØSTJYLLAND-HAMBORG udenlandsk ejede lastbiler. Det samlede transportarbejde til og fra Danmark på vej var derfor over 15 milliarder tonkm. 7 Vi antager, at 57 % af lastbiltrafikken ind og ud af Danmark passerer den sønderjyske grænse. Antagelsen er baseret på ITDs grænsetællinger. Idet vi antager, at antallet af tonkm er fordelt jævnt over antallet af lastbiler, vurderes det, at 57 % af de 15 milliarder tonkm svarende til 8,9 milliarder tonkm passerer igennem Sønderjylland 8. For de videre beregninger benyttes der derfor 8,9 milliarder tonkm som udgangspunkt for besparelsespotentialet. Tabel 2 nedenfor viser nutidsværdien af de årlige besparelser ved at overflytte en del af den internationale godstransport fra vej til bane. Nutidsværdierne er beregnet for forskellige overflytningsgrader mellem 2 % og 10 %. Derudover er nutidsværdierne beregnet for forskellige besparelser per tonkm fra 0,2 Eurocent til 2 Eurocent. Scenarierne, hvor nutidsværdien af besparelserne er højere end anlægsoverslaget, er markeret med grøn. Tabel 2: Nutidsværdi af potentiale ud fra overflytningsgrad og besparelse, millioner kr. Besparelse, Eurocent per tonkm 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2 % Overflytningsgrad 4 % % % % Note: Kilde: Potentialet er opgjort som nutidsværdien af de årlige potentielle besparelser over en 50-årig periode med en diskonteringsrate på 4 %. De grønne felter markerer, hvor nutidsværdien overstiger anlægsoverslaget på 0,5 milliard kr. Kurs per 10. april 2014 på 746,62. Egne beregninger. Ca. 25 % af godstransporten på vej i Danmark udgøres af internationale transporter. En overflytning fra vej til bane på 4 % af de internationale transporter svarer til, at der overflyttes 349 millioner tonkm. Dette svarer til en stigning af godstransport på bane i Danmark med 3,35 %, hvilket med udgangspunkt i dagens ca Danmarks Statistik: VG2 & UVG1 8 Man kan indvende, at transporterne over den dansk-tyske grænse dækker et væsentligt større marked (helt til Spanien, Italien og Balkan) og dermed mange tonkm, mens f.eks. transport over Øresund næppe kommer meget længere end Stockholm og Oslo og dermed repræsenterer forholdsvis få tonkm.

9 INFRASTRUKTUR OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER - ØSTJYLLAND-HAMBORG 9 godstog om året kan omregnes til 335 ekstra godstog 9 om året igennem Sønderjylland flyttet fra i størrelsesordenen lastbiler. Overflyttes 6 % af de internationale godstransporter fra vej til bane svarer det til, at der overflyttes 523 millioner tonkm, hvilket svarer til en stigning af godstransport på bane i Danmark med 5 %. Stigningen svarer til 500 ekstra godstog om året igennem Sønderjylland flyttet fra i størrelsesordenen lastiler. Antallet af lastbiler er beregnet for at illustrere, hvor meget gods der skal flyttes fra vej til bane. Beregningen er lavet på baggrund af tal fra Statistikbanken, tabel IVG1. Tabellen indeholder oplysninger om international vejgodstransport. Oplysningerne er bl.a. antal ture i alt og transportarbejdet opgjort ved antal tonkm i alt for danske lastbiler af forskellig type. Ved at dividere antallet af tonkm med antal ture, finder vi, at det gennemsnitlige antal tonkm pr. tur i 2012 var ca for sættevognstog, og i 2014 var det tilsvarende tal ca Der er betydelig usikkerhed om disse tal, idet de varierer meget fra år til år, og fordi de typiske ture, der passerer Sønderjylland, måske står for flere tonkm end gennemsnittet for internationale ture. Hvis man alternativt havde baseret den illustrative beregning af antal lastbilture på antallet af tonkm på nationale ture, ville antallet af lastbilture blive meget større i størrelsesordenen Med en overflyttelse svarende til 500 ekstra godstog på strækningen igennem Sønderjylland og en besparelse på minimum 1 eurocent vil besparelsen for de danske virksomheder overstige anlægsoverslaget for at udbygge strækningen Tinglev-Padborg. Som det ses af noten under Tabel 2 er den interne rente beregnet til 4 %. Til sammenligning ligger den interne rente på projekterne i togfonden på 5-7 %. En endelig vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at udvide kapaciteten på jernbanen i Sydjylland, må indeholde en række forhold ud over de, der er omfattet af dette notat. Hensynet til transportens miljøbelastning er normalt det vigtigste argument for at flytte transport fra vej til bane, og effekten af øget jernbanekapacitet i Sydjylland for transportens miljøbelastning bør også indgå i en endelig vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at udvide jernbanekapaciteten i Sydjylland. 9 Hermed er det antaget, at alle godstog har den samme længde og samme gennemsnitlig last.

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT DANMARKS REDERIFORENING ÆNDRET BEREGNING AF BETALINGSBALANCEEFFEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Oprindelig

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Lasse Toylsbjerg-Petersen, oktober 2013 Der er masser af gods i Danmark på lastbiler Der kommer masser af gods ind over grænserne til Danmark Antallet

Læs mere

Hvad er Nordic Link?

Hvad er Nordic Link? Nordic Link 2 Hvad er Nordic Link? Kernen i Nordic Link er en transportkorridor gennem Jylland til og fra Sverige og Norge. Men Nordic Link er mere end bare det fysiske transportnetværk. Det er også et

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv 1 En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv Af Flemming Damgaard Larsen (V), Formand for Folketingets Trafikudvalg Tak, fordi jeg måtte komme her i dag og bidrage med et politisk

Læs mere

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Samråds spm. L: Ministeren bedes oplyse, hvor meget ekstra gods der vil komme på vejene, hvis Railion opgiver sine aktiviteter i Danmark, hvad ministeren

Læs mere

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Mere gods på banen. Oktober 2009

Mere gods på banen. Oktober 2009 Mere gods på banen Oktober 2009 Mere gods på banen Indhold 4. Mere gods på banen Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet Publikationen

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger DB Schenker Scandinavia DB Schenker Scandinavia Thomas Vestergaard Head of Sales København, 13 maj 2014 DB Schenker s udvikling 2000-2014

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

STATUS OG MULIGHEDER FOR JERNBANEGODSTRANSPORT. Ole Kien, senior konsulent

STATUS OG MULIGHEDER FOR JERNBANEGODSTRANSPORT. Ole Kien, senior konsulent STATUS OG MULIGHEDER FOR JERNBANEGODSTRANSPORT Ole Kien, senior konsulent HVORDAN GÅR DET MED GODSET? - særligt indenlandsk transport Udviklingen i jernbane godstransport 1000 t 8.000 National kørsel 7.000

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren PORTEN T I L E U R O P A Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren Mål og ønsker ud fra et sønderjysk perspektiv 2 Indhold Forord... 3 Vision for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)... 4 Mål og ønsker

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt Trafikministeriet Tredje kontor Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Trafikministeriet Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Dokument nr.: 1100741_001 Revision nr.:

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup Vojens) Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013

Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup Vojens) Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013 Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013 Dagsorden 13:00 14:00 Del 1 Formål, projekt og omfang 14:00 14:15 Spørgsmål 14:15 14:45 Pause 14:45 15:45 Del 2 Udbud og tidsplan 15:45 16:00 Spørgsmål 2

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

1 SAMMENFATNING 7 2 INDLEDNING 11 3 TILGANG OG METODE 12. 3.1 Samfundsøkonomisk tilgang efter anerkendte retningslinjer 12

1 SAMMENFATNING 7 2 INDLEDNING 11 3 TILGANG OG METODE 12. 3.1 Samfundsøkonomisk tilgang efter anerkendte retningslinjer 12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 SAMMENFATNING 7 2 INDLEDNING 11 3 TILGANG OG METODE 12 3.1 Samfundsøkonomisk tilgang efter anerkendte retningslinjer 12 3.2 Centrale forudsætninger og antagelser 12 3.3

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske containerhavne

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Tidsplan og anlægsoverslag -Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-8-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-102-8

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Fremme af gods på bane

Fremme af gods på bane Fremme af gods på bane - Seminar om godstrafikken på bane i Danmark, 015 Michael Henriques, Niels Selsmark og Uffe Ærboe Christiansen Indhold 1. Udvikling af gods på bane i Danmark og EU. Gods på bane

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere

Genåbning af Tønder-Niebüll banen

Genåbning af Tønder-Niebüll banen Genåbning af Tønder-Niebüll banen Af Afdelingsleder, cand.scient.oecon Carsten Vædele Madsen, Institut for Transportstudier 1. Baggrund I dette indlæg redegøres for resultaterne af et dansk-tysk udredningsarbejde

Læs mere

Fremme af gods på bane

Fremme af gods på bane Fremme af gods på bane - Oplæg på Trafikdage 015 Michael Henriques, Niels Selsmark og Uffe Ærboe Christiansen Indhold 1. Udvikling af gods på bane i Danmark og EU. Gods på bane i dag 3. Konkurrenceforholdet

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV ADRESSE

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Pendlingsmønstre i Østjylland

Pendlingsmønstre i Østjylland Konference om dialog projekt om udviklingen i det østjyske bybånd 30 januar 2007 Scandic, Bygholm Park, Horsens Pendlingsmønstre i Østjylland Thomas Sick Nielsen (sick@life.ku.dk) Center for Skov, Landskab

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen.

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Spørgsmål 135 Offentligt Ide til ny forbindelse i stedet for Baggrund: Femernbelt forbindelsen vil øge antallet af godstog over Storstrømsbroen med 78 til 96 pr døgn.

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Godsstrømme. - Kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark

Godsstrømme. - Kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark Godsstrømme - Kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark Godsstrømme - kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark september 2005 Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere