Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning."

Transkript

1 Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev

2 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Det er hensigten med håndbogen, at den giver svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med BPA. Det er naturligvis altid muligt at henvende sig hos Specialrådgivningen, såfremt du har yderligere spørgsmål. Du kan også finde håndbogen på kommunens hjemmeside Indholdet i håndbogen er ikke udtømmende, da en BPA-ordning altid vil tage afsæt i en konkret og individuel vurdering, men er tænkt som et værktøj til dig, der har eller ønsker at få en BPA-ordning, dine hjælpere og de foreninger/virksomheder, du som borger har mulighed for at overdrage dit arbejdsgiveransvar til. Retningslinjerne for administration af BPA jf. SEL s 96 er fastlagt af Specialrådgivningen og godkendt af Socialudvalget. Haderslev Kommune har valgt at tage udgangspunkt i den til enhver tid gældende overenskomst for handicaphjælpere indgået mellem DI og FOA og 3F, hvorfor den kroneudmåling som vi udarbejder tager afsæt i denne. Håndbogen tager udgangspunkt i Servicelovens 96 Bekendtgørelse nr. 647 af 25. juni 2012 Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om ophold i udlandet Vejledning om BPA nr. 9 af 15. februar 2011 Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og BPA nr. 105 af 21. december 2011 KL s notat om beregning af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance af 26. november 2009 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. 16 Lov om kompensation til handicappede i Erhverv Uddrag fra Haderslev kommunes ydelseskatalog for hjælpemidler Vi håber, at håndbogen vil give dig svar på de fleste af de spørgsmål, som du har i forbindelse med en BPAordning. Har du kommentarer, ris eller ros, er du velkommen til at kontakte os. Voksen- og Sundhedsservice Specialrådgivningen 2

3 Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance Indhold 1. Forord Hvad siger loven? Hvem er omfattet af ordningen? Din BPA-ordning Hvad skal du kunne for at få bevilliget en BPA-ordning? Hvad skal mine hjælpere lave? Ansøgning, vurdering og afgørelse Klageadgang Råd og vejledning Opfølgning af bevillingen Overførsel/opsparing af timer Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering Din ferie Udgifter til hjælperne Tilsyn Flytning til anden kommune Ophør af BPA Afgrænsning til anden lovgivning Kombination af hjælp efter anden lovgivning (hjemmepleje) Bistands- og plejetillæg Invaliditetsydelse Merudgifter efter SEL s Boligstøtte Er du under uddannelse? Personlig assistance Ventilatørbistand Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v Din arbejdsgiver/arbejdslederrolle Forsikringer Personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler CVR-Registrering Oplæring af nye hjælpere Når du vælger at Haderslev Kommune skal udbetale løn Aftale om overgivelse af arbejdsgiveransvar Arbejdsgiverhonorar Arbejdsmiljø Dit hjem er en arbejdsplads Fravigelse af arbejdsmiljølovgivningens regler om daglig hvileperiode for handicaphjælpere APV Hjælpemidler Kurser Arbejdsskader Ansættelse, aflønning og opsigelse og hjælpere Hjælpernes ansættelsesforhold Hjælpernes vilkår under ferie, sygdom, barns 1. og 2. sygedag, barselsorlov, pension m.v Frigørelsesattest Afskedigelse af hjælpere G-dage Barselsfond ATP, AES, AUB Digital postkasse Særlige opmærksomhedspunkter Bilag Kroneudmålingsskema Beregning af tilskuddet til arbejdsgiveropgave til Borgerstyret Personlig Assistance Ydelseskatalog for hjælpemidler

4 1.1 Hvad siger loven? Serviceloven s 96 gælder for voksne (over 18 år), og det fremgår af loven, at kommunen skal tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at give en ganske særlig støtte. BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til opgaver i forhold til pleje, overvågning og ledsagelse. 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 1.2 Hvem er omfattet af ordningen? Det overordnede formål med BPA-ordningen er, at den skal medvirke til at skabe en fleksibel ordning for dig, som opfylder betingelserne i lovgivningen. For at få hjælp efter Serviceloven (SEL) 96 stk. 1 skal du have en betydelig og varig nedsat funktionsevne, med et behov, der gør det nødvendigt at yde en ganske særlige støtte til pleje, overvågning og ledsagelse for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv. Du skal i høj grad være afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og du skal have et massivt, sammensat og omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Det kan være vigtigt for dig, at hjælpen gives på forskellige tidspunkter af døgnet. Det er ikke sikkert, at du har behov for hjælp i alle døgnets timer, og det kan godt være, at du selv er i stand til at klare nogle opgaver selv, eksempelvis personlig pleje eller du kan være alene nogle af døgnets timer. Der kan derfor godt være timer, hvor det ikke er relevant at udmåle hjælp til. Samlet set skal du dog have et omfattende behov for hjælp. Det afgørende er, at du får mulighed for at leve et så frit og selvstændigt liv som muligt. Om natten vil hjælpen blive udmålt i forhold til det faktiske behov du har. Vi vil således efter en konkret og individuel vurdering have fokus på, hvilke opgaver du har brug for hjælp til, hvornår de skal udføres, og hvor lang tid de tager. Såfremt du har et egentligt overvågningsbehov, eksempelvis respirator, vil der blive taget hensyn til dette. Der vil ud fra en konkret vurdering af dit støttebehov blive vurderet, hvorvidt en del af dine bevilgede timer vil blive udmålt som rådighedstjeneste. SEL 96 er som udgangspunkt rettet mod borgere med massive og sammensatte hjælpebehov, og hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp efter SEL 83 eventuelt kombineret med ledsageordning efter SEL 97. Der vil derfor normalt ikke kunne ydes støtte efter SEL s 96, medmindre behovet for støtte, ud over praktisk og personlig hjælp og pleje, også omfatter overvågning eller ledsagelse. Har du fået bevilget en BPA-ordning, beholder du ordningen så længe, du opfylder betingelserne, også efter du fylder 65 år. 4

5 Udmålingen af hjælp til personlig hjælp og pleje sker efter en konkret og individuel vurdering af dit behov for hjælp og altid i et samarbejde med dig. Bor du i et botilbud, plejecenter eller lignende, kan du ikke tilbydes BPA. Flytter du til botilbud, beskyttet bolig eller lignende vil din BPA-ordning bortfalde, idet det vurderes, at dette tilbud overtager og dækker det støttebehov du har. Haderslev Kommune yder ikke støtte efter SEL s 96 stk Din BPA-ordning 2.1 Hvad skal du kunne for at få bevilliget en BPA-ordning? Uanset graden af din funktionsnedsættelse, er det en betingelse for at få bevilget en BPA-ordning, at du kan bestride rollen som arbejdsleder. Såfremt vi er usikre på, hvorvidt du magter at påtage dig arbejdslederrollen, vil vi, inden du kan få bevilget en BPA-ordning, tilstræbe at få det afdækket. Det kan eksempelvis afdækkes ved hjælp af støtte og vejledning fra VISO (Videns- og Specialrådgivning på det sociale område), fagspecifikke udtalelser og naturligvis oplysninger fra dig. Som arbejdsleder skal du som udgangspunkt være i stand til at tilrettelægge din hjælp og fungere som dine handicaphjælperes daglige leder. Det betyder, at du skal: Udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer Udvælge hjælpere og varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring af nye hjælpere og daglig instruktion af hjælperne Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne Sørge for et ordentligt arbejdsmiljø for dine hjælpere Afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler) Som arbejdsgiver skal du kunne varetage alle administrative, praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med det at have en BPA-ordning. Derudover er du som arbejdsgiver juridisk og økonomisk ansvarlig for, at du overholder den gældende lovgivning på arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal: Ansætte og afskedige hjælpere Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetale løn til hjælperne (dette kan du dog vælge at få Haderslev Kommune til at varetage) Indberette skat, indbetaling til ferie og barselsfond, ATP, mv. (dette kan du dog vælge at få Haderslev Kommune til at varetage) Udarbejde arbejdspladsvurdering (APV) og gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Tegne lovpligtige arbejdsgiverforsikringer Du kan vælge mellem 3 modeller: Model 1: Model 2: Model 3: Du er arbejdsleder, men overdrager arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, forening eller et privat firma. Tilskuddet vedr. din BPA overføres direkte til dem, du har udpeget til at udføre opgaven. Med nærtstående menes ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, forældre eller søskende. Du er både arbejdsleder og arbejdsgiver og varetager de dertilhørende opgaver, også lønadministrationen, m.v. Du er arbejdsleder og arbejdsgiver, men overlader lønadministrationen til Haderslev Kommune. Såfremt Haderslev Kommune vurderer, at du ikke kan varetage de praktiske opgaver og det ansvar, der er forbundet med at være arbejdsgiver, kan en BPA-ordning bevilges under forudsætning af, at du indgår aftale om overdragelse af arbejdsgiveransvaret til en anden part. 5

6 Servicestyrelsen udbyder en række gratis kurser, som har til formål at klæde dig på til rollen som arbejdsleder/ arbejdsgiver, som vi opfordrer dig til at deltage i. Du kan på Servicestyrelsens hjemmeside få yderligere info Socialministeriet har derudover etableret en rådgivningsfunktion for borgere med BPA-ordning. Her kan du få svar på mange af de juridiske spørgsmål, som knytter sig til arbejdsgiverrollen. Det kan f.eks. være regler for ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø, ferielovgivning, barsel m.v. Du kan kontakte rådgivningsfunktionen på Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed, er det den pågældende virksomhed, som du skal kontakte. 2.2 Hvad skal mine hjælpere lave? Dine handicaphjælpere skal som udgangspunkt udføre de opgaver, som du ønsker at få udført, og som du selv ville kunne udføre, hvis ikke du var begrænset af dit handicap. Formelt er der ingen begrænsninger i deres opgaver. Dine handicaphjælpere skal dog ikke foretage større opgaver som eksempelvis hovedrengøring, hækklipning, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Modtager du bistands- eller plejetillæg kan vi efter en konkret vurdering sige til dig, at du skal afholde udgifter til sådanne opgaver af dette tillæg. Alternativt kan du eventuelt ansøge om dækning efter SEL 100 (merudgifter). Derudover skal du selv være en del af det hjælperne foretager sig. Det er muligt for dig at bede din handicaphjælper om eksempelvis at rydde sne og salte, lufte din hund eller foretage indkøb uden dig, men det forudsætter, at det fortsat er muligt for din handicaphjælper at tage sig af de primære opgaver, som f.eks. overvågning, og du skal kunne tilkalde din hjælper med kort varsel. Du kan med fordel lave en skriftlig vejledning til dine hjælpere, som fortæller hvordan det er at arbejde hos dig. Uanset arten af opgaver som handicaphjælperen hjælper dig med, skal du være opmærksom på arbejdsmiljøet og sikring af handicaphjælperne. 2.3 Ansøgning, vurdering og afgørelse Når du søger om en BPA-ordning efter SEL s 96, skal der foretages en sagsbehandling. Med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden vil din sagsbehandler sammen med dig afdække dit behov suppleret med indhentelse af lægelige udtalelser m.v. Såfremt du opfylder betingelserne for en BPA-ordning, vil omfanget af hjælpen blive vurderet og udmålt i samarbejde med dig. Der vil herefter blive udarbejdet en skriftlig bevilling, hvoraf omfanget af hjælpen fremgår, og BPA-ordningen kan iværksættes. Af bevillingen fremgår hvor mange timer der bevilliges pr. uge, hvilke tidspunkter på døgnet du er bevilget hjælp og tilskuddets størrelse omregnet i kroner. Du skal forvente, at der er en sagsbehandlingstid på 12 uger, efter du har henvendt dig til os. 2.4 Klageadgang Du vil sammen med afgørelsesbrevet om din BPA-ordning modtage en klagevejledning. 6

7 Hvis du er utilfreds med den afgørelse, som Specialrådgivningen har truffet, kan du klage over afgørelsen. Det skal ske inden 4 uger fra den dato, du har modtaget afgørelsesbrevet. Klagen skal sendes til Specialrådgivningen, som vil vurdere, hvorvidt der er behov for en genvurdering af sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, videresender Specialrådgivningen klagen til Det Sociale Nævn. Det er dog udelukkende udmålingen af behovsvurderingen, der kan påklages og ikke udmålingen af kronebeløbet eller arbejdsrelaterede forhold. 2.5 Råd og vejledning Haderslev Kommune yder råd og vejledning, dels i nyoprettede BPA-ordninger, og dels løbende i forbindelse med praktiske og administrative spørgsmål. Dette gælder dog ikke juridisk bindende bistand, som vejleder og/eller bisidder. 2.6 Opfølgning af bevillingen Opfølgning af din BPA-ordning vil foregå efter en konkret individuel vurdering, første gang senest efter 6 måneder. Her vil den bevilligede hjælp blive evalueret og eventuelt justeret. Derefter vil BPA-ordningen som udgangspunkt blive revurderet en gang om året, eller hyppigere, såfremt der opstår behov for dette. Det kan eksempelvis være, hvis din lidelse er fremadskridende, og dit hjælpebehov derfor ændrer sig. Det kan også være modsat, hvis det viser sig, at du ikke har behov for så meget hjælp. Du kan anmode om justering af ordningen i forhold til bevilling af hjælpertimer på et hvilket som helst tidspunkt. Dette sker ved henvendelse til din sagsbehandler. Du skal gøre det, hvis der sker væsentlige ændringer i dit behov for støtte, både i op- og nedadgående retning. Du skal kontakte din sagsbehandler, som sammen med dig vil se på dit ændrede behov, og vurdere hvilken betydning det har for din bevilling. Selv om du ikke selv er arbejdsgiver, skal du altid selv kontakte din sagsbehandler. Det er sagsbehandleren, som er den bevilgende myndighed, og den eneste som kan ændre i din bevilling. Hvis din bevilling herefter ændres, er det dit ansvar at meddele det til den part, som har overtaget dit arbejdsgiveransvar. Såfremt både du og sagsbehandleren finder at ordningen fungerer tilfredsstillende, vil din bevilling fortsætte. 2.7 Overførsel/opsparing af timer Som udgangspunkt forventes det, at de timer du har fået bevilget afspejler dit behov, og at timerne dækker de tidspunkter på døgnet, hvor du har brug for hjælp. Du kan dog indgå en aftale med Haderslev Kommune om, at uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år, og anvendes efter nærmere aftale. Der skal være tale om planlagt opsparing med et konkret formål, f.eks. kurser, familiesammenkomster, sportsarrangementer m.v. Såfremt du har en større opsparing af timer, vil Haderslev Kommune vurdere, om den tildelte hjælp er i overensstemmelse med dit behov. Du skal indsende ansøgning om overførsel af timer til din sagsbehandler. 7

8 Såfremt der ikke indgåes aftale om opsparing eller overførsel af timer, kan Haderslev Kommune modregne tilskud til uforbrugte timer i førstkommende udbetaling. Har vi ikke modtaget ansøgning om overførsel af timer inden den 15. december, vil timeregnskabet blive nulstillet pr. 1. januar. 2.8 Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering Du skal en gang årligt udarbejde et regnskab for det overførte tilskud til din BPA-ordning. Regnskabet skal være sammenligneligt med den kroneudmåling, som du har modtaget, og ligeledes indeholde en opgørelse over de udmålte og forbrugte timer. Begge skal være Haderslev Kommune i hænde senest 1. marts. Tilskud, som ikke er anvendt til de formål, der er nævnt i SEL s 96, skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. I praksis betyder dette, at har du brugt færre timer, end der er udmålt, eller er pengene brugt til andre formål, end det der fremgår af bevillingen, skal det overskydende beløb betales tilbage til Haderslev Kommune. Efter aftale med Haderslev Kommune kan du dog indgå aftale om at udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år. Du skal gemme alle bilag i mindst 5 år, og såfremt Haderslev Kommune anmoder om det, skal der afleveres kontoudskrift og kopi af bilag. Har du valgt at overdrage dit arbejdsgiveransvar til en anden part, er det dem, der skal udarbejde regnskabet jf. ovenstående retningslinjer. Har du valgt, at Haderslev Kommune skal være lønudbetaler, er det Haderslev Kommunes ansvar at udarbejde dette regnskab. Det fordrer dog, at du har givet skriftligt samtykke til, at Blueline (tidligere Multidata) udleverer løndata til Haderslev Kommune. 2.9 Din ferie Ved udmåling af hjælpen til dig kan der i ganske særlige tilfælde være behov for timer, udover de timer der er i din bevilling. Dette vil fremgå særskilt af din bevilling. Såfremt du er i tvivl om dette eller mener, at der er ganske særlige behov i forbindelse med afvikling af din ferie, skal du i god tid inden ferien kontakte din sagsbehandler. Har du hjælp 24 timer i døgnet, kan du medtage 2 hjælpere, når du tager på ferie. Du kan i disse tilfælde ansøge Haderslev Kommune om særligt vederlag for deltagelse i ferie/koloni jf. gældende overenskomst til begge hjælpere. Du kan dog kun aflønne en hjælper ad gangen. Du kan kortvarigt tage din BPA-ordning med til udlandet. Kortvarigt er ifølge udlandsbekendtgørelsen 1 måned om året. Der vil som regel være tale om ferieophold, kurser eller lignende. Ved ophold i udlandet udover 1 måned skal din BPA-ordning, som udgangspunkt afsluttes/sættes i bero. Du skal derfor kontakte Specialrådgivningen, før endelige aftaler indgåes. Udmåling af løn til hjælperne vil tage udgangspunkt i den gældende bevilling og kroneudmåling. Derudover følges de i overenskomsten gældende regler vedrørende vederlag i forbindelse med opholdet. Du skal inden afholdelse af udgiften kontakte din sagsbehandler for ansøgning om dette, og det udbetales efterfølgende til din erhvervskonto eller anden part. Såfremt du som studerende vil tage din BPA-ordning med til udlandet, skal du kontakte din sagsbehandler i god tid inden. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dækket udgifter til dine hjælperes rejse- og opholds-udgifter m.v. 8

9 Modtager du bistands- eller plejetillæg, skal du benytte dette til afholdelse af ovennævnte udgifter. Modtager du tilskud til direkte og indirekte udgifter i forbindelse med hjælperne, skal du benytte dette tilskud til afholdelse af ovennævnte udgifter, uanset om det er i Danmark eller i udlandet Udgifter til hjælperne Som udgangspunkt skal du ikke have nogle udgifter i forbindelse med, at du har en BPA-ordning. Her tænkes på de udgifter, der er ved at have en handicaphjælper i hjemmet, eksempelvis ekstra toiletpapir, kaffe, entrebilletter til din hjælper m.v. Til dækning af de udgifter, direkte og indirekte, du har i forbindelse med det at have hjælpere ansat,udmåles derfor et særskilt beløb. Udgangspunktet er, at der til borgere med mindre omfattende hjælp bevilliges kr pr. måned (2013- niveau). Mindre omfattende hjælp defineres som hjælp under 50 timer ugentligt. Til dig der har mere omfattende hjælp udmåles kr pr. måned (2013-niveau). Mere omfattende hjælp indebærer, at du har hjælp over 50 timer ugentligt. Der skal dog altid træffes en konkret, individuel afgørelse, hvorfor beløbet i den enkelte sag kan være større eller mindre. Beløbet skal eksempelvis dække følgende ekstra omkostninger i hjemmet: Engangshandsker, ekstra toiletpapir, håndsæbe, ekstra forbrug af vand, varme, strøm m.v. Derudover skal beløbet dække ekstra omkostninger udenfor hjemmet, eksempelvis billetter til hjælpere, hjælperes transport- og opholdsudgifter (herunder hjælperudgifter ved ferieophold) samt direkte arbejdslederudgifter, eksempelvis tilskud til printer, papir, farvepatroner, internetabonnement, telefonudgifter m.v. Beløbet til direkte og indirekte hjælperudgifter udbetales til din NEM-konto, og der skal ikke aflægges regnskab for hvad beløbet bruges til. Standardbeløbet til hjælperudgifter er udregnet som 40 % af satsen for henholdsvis bistands- og plejetillæg. Du skal være opmærksom på, at du mange steder har mulighed for at medtage din hjælper gratis eller opnå rabat på offentlig servicetrafik. På kan du ansøge om et ledsagekort Tilsyn Tilsynet har et andet formål end revurderingen af dit hjælpebehov, som udelukkende handler om din bevilling. Tilsynet er mere overordnet, og sagsbehandleren vurderer hele den samlede BPA-ordning. Formålet med tilsynet er at vurdere måden, hvorpå de forskellige opgaver løses. Det gælder måden du tilrettelægger dine handicaphjælperes opgaver på, men også hvordan dine hjælpere løser de pågældende opgaver. Din evne som arbejdsleder skal også vurderes. Det gøres i praksis ved, at du og din sagsbehandler taler om, hvordan du oplever det at have en BPA-ordning, og hvordan du i praksis fungerer som arbejdsleder. Din sagsbehandler vil under tilsynet også se på, hvornår du sidst har foretaget en arbejdspladsvurdering (APV), afholdt personalemøder og gennemført medarbejderudviklingssamtaler (MUS), om der eventuelt er hyppige hjælperskift, som eventuelt kan give anledning til en særlig indsats, eller om der er et sygefravær i gruppen, som er højere end sammenlignelige faggrupper. Dette tilsyn kan Haderslev Kommune foretage ved at bede om relevante oplysninger, der kan belyse, hvordan BPA-ordningen fungerer. Det kan eksempelvis være i form af kopi af arbejdstidsplaner, hjælpernes lønsedler m.v. Såfremt sagsbehandleren finder at ordningen fungerer tilfredsstillende, vil din bevilling fortsætte. 9

10 2.12 Flytning til anden kommune Hvis du flytter fra Haderslev Kommune, skal din nye kommune træffe afgørelse om din BPA-ordning, med udgangspunkt i de retningsliner, der er gældende i din nye kommune. Din BPA-ordning fortsætter dog uændret, indtil din nye kommune har truffet denne afgørelse. Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på både retningslinjer og afgørelser fra kommune til kommune. Den nye kommune er ikke forpligtet til at træffe samme afgørelse, som Haderslev Kommune. Ovennævnte er også gældende, såfremt du flytter fra en anden kommune til Haderslev Ophør af BPA Såfremt du ikke længere er i stand til at administrere arbejdslederrollen, er du ikke længere berettiget til en BPA-ordning. Du vil modtage en afgørelse med klagevejledning bilagt. Det vil normalvis ske med et varsel på 3 måneder, så du har mulighed for at opsige dine hjælpere og en eventuel kontrakt med en anden part. Der vil blive udarbejdet en handleplan jf. SEL 141, som blandt andet vil forholde sig til, hvilken anden hjælp, der træder i stedet for din BPA-ordning. Ved dødsfald bortfalder din bevilling ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet indtræder. Udgiften til dine hjælpere dækkes dog i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er indtrådt. 3. Afgrænsning til anden lovgivning 3.1 Kombination af hjælp efter anden lovgivning (hjemmepleje) Normalvis vil dit behov for personlig og praktisk hjælp være dækket af din BPA-ordning. Der er dog intet til hinder for, at du f.eks. kan få et besøg om aftenen/natten af en medarbejder fra hjemmeplejen. Det kan være, at du gerne vil være alene uden hjælpere i nattetimerne, men gerne vil have et kort besøg i løbet af natten, eventuelt suppleret med enten et nødnummer eller nødkald. En anden mulighed er, at du ønsker at den personlige pleje skal varetages af en anden end din hjælper. I sådanne tilfælde vil hjælpen ske i henhold til SEL 83. Din sagsbehandler vil i samarbejde med en visitator foretage en vurdering af dit behov, og den nødvendige hjælp vil blive iværksat. 3.2 Bistands- og plejetillæg Når du har en BPA-ordning, og har du fået tilkendt pension før 1. januar 2003 jf. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. 16, kan du have et bistandstillæg eller plejetillæg som supplement til pensionen. Bistands- eller plejetillægget blev tilkendt dig med det formål at dække dine behov for pleje og omsorg. Såfremt dette er tilfældet, skal der ved bevilling/revurdering af din BPA-ordning i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistands-/plejetillæg skal indgå ved udmåling af hjælpen. Hensigten med dette er at sikre, at der ikke sker dobbeltkompensation for det samme behov. Såfremt dit eventuelle bistands-/plejetillæg ikke indgår ved udmålingen af hjælpen, skal dette i så fald dække både direkte og indirekte hjælperudgifter, hvorfor du ikke vil modtage yderligere tilskud. Det vil fremgå af bevillingsbrevet til dig, hvorvidt bistands-/plejetillægget medgår til betaling af din BPAordning. 10

11 3.3 Invaliditetsydelse Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse, kan du beholde denne samtidig med din BPA-ordning. Der modregnes ikke i denne ydelse. 3.4 Merudgifter efter SEL s 100 Er du under 65 år, og har du bevilliget BPA-ordning efter SEL 96, kan du søge om dækning af nødvendige merudgifter, som følge af dit handicap/sygdom Om dine merudgifter vil udløse et løbende månedligt tilskud beror på en konkret og individuel vurdering på baggrund af din ansøgning. De udgifter, der ikke dækkes via SEL s 96, kan du søge om at få dækket via SEL s 100. Dette kan eksempelvis være udgifter til medicin, befordring til behandling, ekstraudgifter som følge af handicapbil mv. Du kan på finde ansøgningsskema til brug for ansøgning om 100. Merudgift dækket via SEL s 100 bortfalder pr. automatik med udgangen af den måned du fylder 65 år. 3.5 Boligstøtte Når du har en BPA-ordning og bor i lejebolig, har du jf. Lov om individuel boligstøtte mulighed for at ansøge om forøgelse af dit medregnede bruttoetageareal med 10 m2, og herved eventuelt modtage mere i månedlig boligstøtte. Du behøver ikke have hjælp i 24 timer i døgnet for at kunne ansøge om denne forøgelse. Du kan på finde ansøgningsskema til brug for ansøgning om boligstøtte. 3.6 Er du under uddannelse? Er du under uddannelse og opfylder betingelserne for at få Specialpædagogisk støtte jf. undervisningsministeriets regler, vil din BPA-ordning blive reduceret med det antal timer, du modtager SPS støtte. 3.7 Personlig assistance Hvis du som BPA-bruger er erhvervsaktiv, kan du få hjælp til de praktiske arbejdsfunktioner. Du kan tage din hjælper med på arbejdet, hvis du har brug for hjælp til eksempelvis toiletbesøg, men din hjælper må ikke hjælpe dig med opgaver, som er relateret til din arbejdssituation. Det er kommunens Jobcenter, som kan iværksætte Personlig Assistance jf. Lov om kompensation til handicappede i Erhverv. De timer, der bevilliges efter denne lov, vil blive modregnet i de timer, der bevilliges efter BPA-ordningen. Timeudmålingen og dermed det økonomiske tilskud vil blive reduceret. 3.8 Ventilatørbistand Har du som følge af dit handicap/lidelse behov for respiratorisk udstyr (bi-pap, ce-pap, respirator), har du behov for overvågning. 11

12 Da det er sygehusvæsenet, som har ansvaret for dette, vil udgifterne til din BPA-ordning med ventilatørbistand blive delt mellem Haderslev Kommune og sygehuset. Der skal indgåes en aftale med dit behandlende sygehus om denne deling af udgifter, hvorfor det er væsentligt, at du orienterer din sagsbehandler, såfremt dette bliver aktuelt. Sagsbehandleren vil derefter indgå en aftale med sygehuset. Det er sygehuset, som har ansvaret for denne del af hjælpen. Det gælder både oplæring af hjælperne og ansvaret for at føre tilsyn. 3.9 Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v. Ved indlæggelser i mere end 7 dage, er du forpligtet til at orientere Haderslev Kommune. Forventes indlæggelsen at vare længere end 7 dage, vil din BPA ordningen blive sat i bero, hvilket vil betyde, at der ikke udmåles løn til hjælperne, da varetagelse af din pleje og omsorg m.m. skal foretages af personalet på sygehuset, jf. Sundhedslovens regler. Det betyder i praksis, at de i den periode skal afvikle ferie eller eventuelt henvende sig på jobcenteret som arbejdssøgende. Hvis du eller en eventuel anden part fortsætter med at udbetale løn til hjælpere under indlæggelse udover 7 dage, vil dette ikke være en udgift, Haderslev Kommune kan refundere. Det er derfor også vigtigt, at du informere anden part ved indlæggelse, såfremt du har overdraget arbejdsgiveransvaret. Såfremt sygehuset vurderer, at dine hjælpere skal med under indlæggelse over 7 dage, er der ikke noget til hinder for, at sygehuset kan ansætte dine hjælpere i perioden. De kan dog ikke i samme periode modtage løn fra dig. Ved ophold på hospice vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering. 4. Din arbejdsgiver/arbejdslederrolle 4.1 Forsikringer Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tegne forskellige forsikringer. Du skal selv sørge for at tage kontakt til et forsikringsselskab, og du bestemmer selv, hvilket selskab det skal være. Det er normalt ikke muligt at forsikre sig mod skader, som din hjælper forvolder på dine ting i hjemmet. Forsikringen dækker kun, hvis hjælperen kommer til at ødelægge ting udenfor dit hjem, eksempelvis når hjælperen er ude og handle med dig. Du skal tegne følgende forsikringer: Arbejdsskadeforsikring Erhvervsansvarsforsikring Eventuel Eventuel rejseforsikring, hvis du medtager dine hjælpere til udlandet. Udgiften til de lovpligtige forsikringer dækkes af Haderslev Kommune. Du skal være opmærksom på, at Haderslev Kommune har indgået samarbejde med HANDI Forsikringsservice, hvor du kan tegne disse forsikringer til en årlig præmie på kr ,55 (2014-niveau) uanset antal personer i din BPA-ordning. Såfremt du vælger et andet selskab end HANDI Forsikringsservce, vil det maksimalt være en udgift identisk med præmien til HANDI Forsikringsservice, som Haderslev Kommune refunderer. 12

13 Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til en anden part, er det denne, der er ansvarlig for at tegne de lovpligtige forsikringer. Haderslev Kommune dækker udgiften til disse jf. ovenstående retningslinjer. Ønsker du selv at vælge dit forsikringsselskab, vil beløbet blive overført til din erhvervskonto, når der er fremsendt dokumentation for indgået aftale med forsikringsselskab. Ønsker du at benytte samarbejdsaftalen med HANDI Forsikringsservice, skal du kontakte din sagsbehandler. 4.2 Personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler Som arbejdsleder skal du afholde personalemøder med dine hjælpere. Til dette vil din bevilling indeholde 1,5 time pr. kvartal pr hjælper. Det anbefales også, at du en gang årligt afholder medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler) med dine hjælpere. En MUS-samtale er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem dig og dine hjælpere, hvor I begge får mulighed for at tale om nuværende og kommende arbejdsopgaver, forventninger til arbejdet, forventninger til hinanden og andre relevante ting. Din bevilling indeholder 1,5 time pr. hjælper pr. år til MUS, hvorfor hjælperen oppebærer løn under samtalen. Du skal personalemøder uanset, om du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til anden part, da det hører med til rollen som arbejdsleder. Det forudsættes, at ovenstående afholdes indenfor hjælperens normale arbejdstid og på en hverdag mellem kl og Der er ikke noget krav til metode eller skemaer. Du vil ved det årlige tilsyn, som sagsbehandleren foretager, blive spurgt, om du har foretaget MUS-samtaler og afholdt personalemøder. 4.3 CVR-Registrering Når du vælger selv at være arbejdsgiver, uanset om du selv er lønudbetaler, eller om lønnen udbetales af andre, skal du registreres som arbejdsgiver. Du kan på letnok.dk få yderligere vejledning. Dette betyder, at du bliver registreret med et 8-cifret cvr-nummer, som sikrer en entydig identifikation af dig. Herefter kan du henvende dig i din bank og få oprettet en erhvervskonto Tilskuddet til dækning af hjælperlønningerne vil blive overført til denne erhvervs-konto. CVR-nr. skal meddeles til Haderslev Kommune. 4.4 Oplæring af nye hjælpere Det er dig selv, som er ansvarlig for oplæring og instruktion af dine hjælpere. Der kan være ganske særlige situationer som gør, at der kan bevilges timer til oplæring af nye hjælpere. Dette vil fremgå af din bevilling, hvis det er vurderet nødvendigt. 4.5 Når du vælger at Haderslev Kommune skal udbetale løn Når du vælger, at Haderslev Kommune skal være lønudbetaler, er det fortsat dig, der er arbejdsgiver for hjælperne. Tilskuddet til dækning af hjælpernes lønudgifter indsættes på din erhvervskonto. Haderslev Kommune har valgt, at udbetalingen af løn varetages af Bluegarden (tidligere Multidata Lønadministration). Du skal udfylde tilmelding til Bluegarden, og du vil herefter blive kontaktet, og få nærmere oplysninger om procedurer ved lønudbetaling. 13

14 Det er dit ansvar at sørge for, at Bluegarden modtager de relevante oplysninger for at sikre den korrekte lønudbetaling, herunder oplysninger på hjælpere, timeoplysninger, regulering af timelønnen m.v. Det er ligeledes dit ansvar at sikre, at lønudbetalingen hver måned ikke overstiger det beløb, Haderslev Kommune har udmålt til dækning af dine lønudgifter. Bluegarden er udelukkende lønudbetaler og er ikke ansvarlig for, hvorvidt udbetalingen er i overensstemmelse med indholdet af din bevilling. Alle arbejdsgiverrelaterede spørgsmål som dine hjælpere måtte have, herunder spørgsmål om manglende eller forkert lønudbetaling, overenskomstspørgsmål m.v., skal dine hjælpere rette til dig. 4.6 Aftale om overgivelse af arbejdsgiveransvar Når du vælger at overdrage dit arbejdsgiveransvar til en anden part, skal du indgå en aftale mellem denne part og dig selv. Du har mulighed for at indgå aftale med en nærtstående, en forening eller et privat firma om overførsel af tilskuddet vedrørende din BPA-ordning. Herefter vil de være arbejdsgiver for dine hjælpere. Der er forskellige ting, som denne aftale som minimum bør indeholde: En beskrivelse af de opgaver, som skal udføres hos dig Hvordan de forskellige opgaver bliver leveret hos dig Hvem sørger for afløsning ved sygdom hos hjælperne? Omkostningsstyring, hvad forventes af arbejdsgiveren? Arbejdsgiverens forpligtelse i forbindelse med fastsættelse af opsigelsesvarsel af aftalen Har du behov for særlige kvalifikationer hos dine hjælpere? Særlige forhold for hjælperne, eksempelvis i forbindelse med eventuel indlæggelse af dig Særlige forhold i relation til arbejdsmiljøloven Særlige arbejdsopgaver eller andre forhold hos dig Det er vigtigt at understrege, at aftalen er et samarbejde mellem dig og den anden part, hvorfor du selv skal tage kontakt til anden part. Når du vælger en anden part, er valget alene dit ansvar. Det er dit ansvar at sørge for at give din bevilling og tilhørende kroneudmåling til den anden part, således at de kan se, hvordan din BPA-ordning er sammensat. Det er ligeledes dit ansvar at informere den anden part, såfremt der sker ændringer i din bevilling. Du vil måske komme ud for, at en forening er tilknyttet en anden overenskomst, end den Haderslev Kommune har valgt at tage afsæt i eller som aflønner personalet anderledes, end der er specificeret i din bevilling. Hvis dette er tilfældet, skal du være opmærksom på, at en eventuel merudgift ikke kan refunderes af Haderslev Kommune. Går du ud over den i kommunen fastsatte ramme, skal du selv finansiere differencen. Honorar for arbejdsgiveropgaven udbetales til den anden part og Haderslev Kommune, og vedrører den rent administrative del af udgiften. Du skal være opmærksom på, at Haderslev Kommune skal have kopi af den indgåede aftale, underskrevet af begge parter, inden udbetaling af tilskud kan ske. Eventuelle uoverensstemmelser mellem dig og dem du har valgt til at varetage arbejdsgiveropgaven, er ikke et anliggende for Haderslev Kommune. Ligeledes vil eventuelle uoverensstemmelser mellem dine hjælpere og den du har valgt til arbejdsgiveropgaven, heller ikke være et anliggende for Haderslev Kommune. Den anden part kan vælge at sige nej til at varetage arbejdsgiveropgaven for dig. Når du har valgt en anden part, skal denne varetage alle opgaver som arbejdsgiver, og har dermed ansvaret for alle praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til en BPA-ordning. Tilskuddet til hjælperlønninger vil blive udbetalt til den anden part hver måned forud. 14

15 Det er dog fortsat dit ansvar at varetage rollen som arbejdsleder, d.v.s. tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Der vil som minimum være en frist på løbende måned + 30 dage, inden en aftale om skift til ekstern arbejdsgiver træder i kraft. Haderslev Kommune påtager sig ikke ansvar for, hvordan firmaerne/organisationerne udfører opgaven. 4.7 Arbejdsgiverhonorar Når Haderslev Kommune har modtaget kopi af din samarbejdsaftale, vil den anden part modtage et honorar for varetagelse af arbejdsgiveropgaven. Honoraret for dette udgør 8.- kr. pr. bevilliget time, uanset hvor mange timer din bevilling er på. Dette vil blive afregnet forud. Overdrager du arbejdsgiveransvaret til en nærtstående vil der ikke blive udbetalt et arbejdsgiverhonorar. 5. Arbejdsmiljø 5.1 Dit hjem er en arbejdsplads Du og dine hjælpere udgør en arbejdsplads, og efter arbejdsmiljøloven har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for dine handicaphjælpere. Som arbejdsgiver er du omfattet af hele arbejdsmiljøloven, når din handicaphjælper udfører opgaver af mere medicinsk eller plejende karakter, hjælp til bad, og når der i det hele taget er tale om arbejde, som normalt ikke udføres i private husholdninger. Det indebærer blandt andet: At du som arbejdsgiver er forpligtet til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) At arbejdsforholdene er forsvarlige At arbejdsskader undgås, f.eks. ved at de nødvendige hjælpemidler er til stede og anvendes At hjælperne får den nødvendige instruktion/oplæring i at udføre arbejdet At arbejdet tilrettelægges, så der er tid til pauser i rimeligt omfang At længden af vagter overholder de af Arbejdstilsynet udstukne regler 5.2 Fravigelse af arbejdsmiljølovgivningens regler om daglig hvileperiode for handicaphjælpere Haderslev Kommune forventer, at du, og den part du eventuelt har overdraget dit arbejdsgiveransvar til, overholder den til enhver tid gældende lovgivning. Erfaringsmæssigt er vi klar over, at der i mange BPA-ordninger er praksis for 24 timers vagter og i nogle tilfælde 48 timers vagter. Vi skal gøre opmærksom på, at dette kun er tilladt for virksomheder, der er medlemmer af DI Overenskomst II eller Dansk Erhverv Arbejdsgiver, samt virksomheder som indgår aftale med forbundssiden om at tiltræde denne overenskomst jf. skrivelse fra arbejdstilsynet af 14. august Det er ikke tilstrækkeligt, at du, eller den part du har overgivet arbejdsgiveransvaret til, aftaler med hjælperne, at overenskomsten følges. Er du selv arbejdsgiver, eller er den part, du har overdraget arbejdsgiveransvaret til ikke en del af ovennævnte, er det derfor ikke tilladt jf. gældende arbejdsmiljølovgivning, at dine hjælpere har 24/48 timers vagter. 15

16 For de virksomheder, som er omfattet af ovenstående, henvises til de retningslinjer, der er beskrevet i vejledning fra Arbejdstilsynet. Reglerne indenfor arbejdsmiljø kan godt være komplicerede. Det er meget vigtigt, at du som arbejdsgiver sætter dig grundigt ind i reglerne. Du skal være opmærksom på, at du kan blive draget til ansvar i forbindelse med en eventuel arbejdsskade hos din hjælper, hvis du har givet forkert eller manglende instruktion. Du kan få råd og vejledning på (Branchearbejdsmiljørådet), og du kan læse mere om arbejdsmiljø på Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til anden part, er det dem, der er ansvarlig for overholdelse af hele arbejdsmiljøloven, og som skal sikre, at alle reglerne overholdes. Det er ligeledes dem, der er ansvarlige for, at der bliver udarbejdet den lovpligtige APV. 5.3 APV Det er lovpligtigt at udarbejde en APV, og som arbejdsgiver kan dette værktøj være medvirkende til at du sikrer et godt arbejdsmiljø i form af eksempelvis mindre sygefravær, øget arbejdsglæde og motivation hos dine hjælpere, mindre udskiftning af hjælpere og ikke mindst forebyggelse af arbejdsskader. Der skal minimum hvert tredje år udarbejdes en APV. Da der erfaringsmæssigt sker stor udskiftning af hjælpere i en BPA-ordning, kan det dog være hensigtsmæssigt at udarbejde APV hyppigere. Første gang du skal udarbejde APV,har du mulighed for at få hjælp og støtte til dette. Du skal kontakte din sagsbehandler, såfremt du har brug for hjælp til ovenstående. Det skal understreges, at denne hjælp ydes første gang, du skal udarbejde en APV, og hjælpen vil omfatte 5 timer. Fremtidig udarbejdelse af APV er dit ansvar. Såfremt der i forbindelse med udarbejdelse af APV konstateres, at der er behov for hjælpemidler/arbejdsredskaber, der skal understøtte hjælperens arbejdsfunktioner, vil terapeuten være behjælpelig med dette. Omkostningen til hjælpemidler/arbejdsredskaber til støtte af hjælpernes arbejdsopgaver bliver dækket efter regning jf. SEL 96. Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til anden part, er det den pågældende, der er ansvarlig for overholdelse af hele arbejdsmiljøloven, og som skal sikre, at alle reglerne overholdes. Det er ligeledes dem, der er ansvarlige for, at der bliver udarbejdet den lovpligtige APV. Det er også dem, du skal kontakte, såfremt der skal ansøges om nye APV-hjælpemidler, eller de nuværende skal repareres. 5.4 Hjælpemidler Personlige hjælpemidler til dig, eksempelvis kørestole jf. SEL s 112, invalidebil jf. SEL's 114 og boligændringer jf. SEL's 116 skal du selv ansøge om. Dette sker ved henvendelse til Haderslev Kommune, Visitationen, Varbjergvej 13, 6100 Haderslev. Du kan på se nærmere information. Levering samt reparation af hjælpemidler følger de kvalitetsstandarder der er gældende for den kommunale hjemmepleje i Haderslev kommune. Uddrag af disse er vedlagt som bilag. 5.5 Kurser Såfremt dine hjælpere har behov for instruktion i benyttelse af hjælpemidler, vejledning i forflytning og lignende, kan du kontakte din sagsbehandler, som vil vurdere, hvorvidt der kan bevilges dette. Normalvis vil en 16

17 sådan instruktion blive varetaget af en forflytningsvejleder, der kommer på besøg, og instruerer dig og dine hjælpere i den korrekte brug af netop dine hjælpemidler. Der kan være specielle forhold hos dig, som kan afføde yderligere behov for vejledning/kursus, eksempelvis i forbindelse med forebyggelse af liggesår m.v. Såfremt det er tilfældet, skal du kontakte din sagsbehandler. 5.6 Arbejdsskader Du skal være opmærksom på, at der er bestemte tidsfrister for,hvornår og hvordan du skal anmelde en eventuel arbejdsskade. Se eventuelt Arbejdsskadestyrelsen for nærmere information. 6. Ansættelse, aflønning og opsigelse og hjælpere 6.1 Hjælpernes ansættelsesforhold Som arbejdsgiver har du det fulde arbejdsgiveransvar over for dine ansatte hjælpere. Det vil sige, at du har ansvar for ansættelse, afskedigelse, lønindberetning, arbejdsmiljø, forsikringspligt og tilrettelæggelse af arbejdet. Du skal desuden informere om ansættelsesforholdene i hjælperordningen. Der er nogle undtagelser fra din ret til selv at aftale arbejdsvilkår med dine hjælpere. Haderslev Kommune dækker ikke lønudgifter til hjælpere under 18 år Haderslev Kommune dække ikke lønudgifter til time, som ligger ud over den givne bevilling Haderslev Kommune udbetaler ikke løn til handicaphjælpere udover 48 arbejdstimer pr. uge i gennemsnit set over en 4 måneders periode incl. merarbejde. (Dette følger de til enhver tid gældende regler omkring arbejdstid) Såfremt hjælperen holder ferie med feriepenge fra det faste job hos dig, kan hjælperen ikke optjene løn hos dig i samme periode. Ved annoncering efter hjælpere, skal du som arbejdsgiver overholde gældende regler om ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling. Der må som hovedregel ikke forskelsbehandles på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Socialministeriet har givet dispensation til området, så det er muligt at søge en handicaphjælper på nogenlunde samme alder som dig. Derudover accepteres det normalt, at der kan søges en handicaphjælper af samme køn som dig, såfremt hjælperen skal hjælpe med personlig pleje. Det er derimod ikke tilladt at annoncere efter en hjælper af modsat køn eller med en anden alder. Ved ansættelse af en handicaphjælper skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt, der som minimum overholder Lov om Ansættelsesbeviser. Du kan vælge at benytte en standardansættelseskontrakt for handicaphjælpere, men skal være opmærksom på, om der i ansættelsen er særlige forhold, der skal specificeres yderligere i ansættelseskontrakten. Du kan på finde forslag til en standardansættelseskontrakt for handicaphjælpere. Væsentlige vilkår skal fremgå af ansættelseskontrakten. Det er vigtigt at få angivet specielle ansættelsesbetingelser eller vilkår i kontrakten, eller lade kontrakten henvise til f.eks. en arbejdsbeskrivelse. Det kan være en god ide, at du udarbejder skriftlig information til dine hjælpere om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse for dig. 17

18 Løn- og ansættelsesforhold for hjælperne er et spørgsmål mellem dig som arbejdsgiver og dine hjælpere. Haderslev Kommune er ikke forpligtet til at tage højde for dine private aftaler eller særlige aftalte overenskomstmæssige forhold. Hvis du vælger at tiltræde en overenskomst, som sikrer medarbejderne andre løn- og ansættelsesforhold end det tilskud, som Haderslev Kommune udmåler, er merudgiften således for din egen regning. Hvis der skal ske væsentlige ændringer i dine hjælperes ansættelsesvilkår, skal ændringerne meddeles med et varsel, der svarer til hjælperens opsigelsesvarsel. Væsentlige vilkårsændringer kan være f.eks. ændring af løn, pension, arbejdstid, ansættelsessted, væsentligt ændrede arbejdsopgaver m.v. Haderslev Kommune tager ved beregning af kronebeløbet udgangspunkt i den til enhver tid gældende overenskomst indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund. I beregningen indgår omkostninger som f.eks. feriepenge, pension, barselsfond, ATP m.v. Dine hjælpere er ikke kommunalt ansatte medarbejdere og er derfor heller ikke omfattet af KL s overenskomster på det kommunale område. Løn- og ansættelsesforholdene for hjælperne er alene et spørgsmål mellem dig, eller den part der har påtaget sig arbejdsgiverrollen, og hjælperne. 6.2 Hjælpernes vilkår under ferie, sygdom, barns 1. og 2. sygedag, barselsorlov, pension m.v. Haderslev Kommune udmåler tilskud til løn på baggrund af den gældende overenskomst indgået mellem mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund for så vidt angår ferie, sygdom, barsel, pension mv. Vælger du eller den part du har valgt til at være arbejdsgiver at dine hjælpere skal aflønnes efter andre vilkår, er det ikke en udgift Haderslev Kommune vil refundere. Har du sygdom hos dine hjælpere er der nogle særlige vilkår du skal være opmærksom på. Du eller den part du har valgt til arbejdsgiver, skal være opmærksom på, hvorvidt hjælperne opfylder beskæftigelseskrav i overenskomsten både hvad angår antal uger og timer. Såfremt hjælperen ikke opfylder beskæftigelseskravet, vil der ikke blive refunderet ekstraudgift til løn under sygdom Det er din pligt som arbejdsgiver, eller den part du har overdraget arbejdsgiveransvaret til, at sikre, at fraværet anmeldes rettidigt, da en eventuel udgift på grund af manglende indhentelse af refusion ikke vil blive refunderet af Haderslev Kommune. Du skal være opmærksom på, at Haderslev Kommune refunderer højst løn til hjælper under sygdom svarende til 37 timer, da dette svarer til sygedagpengerefusionen. Såfremt sygedagpengerefusionen fra hjælperens bopælskommune ophører, og dette skyldes handicaphjælperens forsømmelse af de pligter der følger af sygedagpengeloven, vil Haderslev Kommune ophøre med at dække udgifter forbundet med dette. Du kan finde information omkring Lov om sygedagpenge på hvor sygefravær også kan anmeldes. På eller på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside kan du få råd og vejledning om sygefraværssamtaler, lægeerklæringer mv. Hvis du har valgt at Haderslev Kommune er lønudbetaler, og lønudbetalingen varetages af Bluegarden, er det dit ansvar at informere Bluegarden om sygemeldte medarbejdere, og anmode dem om at indhente refusion efter gældende regler. Du skal ligeledes give Bluegarden information, når hjælperen igen bliver raskmeldt. 18

19 Du skal være opmærksom på, at den ekstra lønudgift Haderslev Kommune refunderer maksimalt udgør den løn som den faste hjælper ville have oppebåret. Du vil derfor ikke kunne påregne at benytte vikarer fra vikarbureau, med mindre aflønningen af disse sker på lige fod med dine fast tilknyttede hjælpere. Ekstraudgiften udbetales efter regning. En eventuel merudgift vil være for din egen regning hvis du selv er arbejdsgiver. Har du valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret vil en merudgift skulle afholdes af denne part. 6.3 Frigørelsesattest Det frarådes at udstede frigørelsesattester til medarbejdere, der ikke kan beskæftiges fuldtids, da dette kan medføre afregning af g-dage til medarbejderen for hver endt vagt. Såfremt du har udstedt en frigørelsesattest, vil eventuel udgift til G-dage ikke blive refunderet af Haderslev Kommune. 6.4 Afskedigelse af hjælpere I nogle situationer er du som arbejdsgiver nødt til at opsige en hjælper. Du har ansvaret for, at arbejdsforholdet afsluttes på en korrekt og ordentlig måde. Uanset om opsigelsen er fra medarbejderens side eller fra din side, bør opsigelsen altid ske skriftligt, og som arbejdsgiver er du ansvarlig for, at den overholder de gældende regler på arbejdsmarkedet, herunder overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund. Vi vil stærkt anbefale, at du, inden du skrider til en eventuel opsigelse, søger råd og vejledning på Nedenstående er eksempler på opsigelsesgrunde: Opsigelse på grund af væsentlige ændringer i ansættelsen, eksempelvis som følge af ændring af bevilling. Opsigelse på grund af sygdom, enten hyppig sygdom eller langvarig sygdom Væsentlige samarbejdsproblemer, så ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte Haderslev Kommune har ingen forpligtelser, hverken overfor medarbejder eller dig, såfremt du ikke overholder gældende lovgivning. Dette er udelukkende et anliggende mellem medarbejderen og dig, eller den part du har overdraget arbejdsgiveransvaret til. 6.5 G-dage Som arbejdsgiver er du jf. gældende lovgivning pligtig til at betale dagpengegodtgørelse svarende til 3 dage (gdage) til medarbejdere, du har afskediget. Det er pt. max. 16 g-dage pr. medarbejder pr. kalenderår jf. gældende lovgivning på området. G-dage afregnes efter regning på baggrund af dokumenterede udgifter. 6.6 Barselsfond I en privat virksomhed skal de ansatte være dækket enten af Barsel.dk eller en anden privat barselsordning. Haderslev Kommune skal dække omkostninger ved bidrag til dette efter regning og vi dækker kr pr. fuldtidsansat (2013-niveau) 6.7 ATP, AES, AUB Haderslev Kommune refunderer udgift til dette jf. gældende satser. 19

20 6.8 Digital postkasse Pr. 1. november 2013 skal alle virksomheder og foreninger med et CVR-nummer have en digital postkasse på Virk.dk. Digital Post er en sikker og gratis online postkasse, hvor virksomheder og foreninger elektronisk kan modtage og opbevare breve fra alle offentlige myndigheder i Danmark. 7. Særlige opmærksomhedspunkter Det er vigtigt, at dine hjælpere kender indholdet af denne vejledning, og at de har mulighed for at læse den ved tvivlsspørgsmål. Har du overgivet arbejdsgiveransvaret til anden part, er det også vigtigt, at de kender indholdet af denne vejledning. Vær opmærksom på, at kommunen ikke dækker løn- og ansættelsesudgifter, som ikke indgår i det bevilgede BPA-tilskud. Haderslev Kommune dækker heller ikke udgifter som følge af, at du, eller den part du har valgt til arbejdsgiver, ikke overholder den til enhver tid gældende lovgivning. 8. Bilag Kroneudmålingsskema Beregning af tilskuddet til arbejdsgiveropgave til Borgerstyret Personlig Assistance Uddrag fra Haderslev Kommunes ydelseskatalog for hjælpemidler 20

21 8.1 Kroneudmålingsskema 21

22 8.2 Beregning af tilskuddet til arbejdsgiveropgave til Borgerstyret Personlig Assistance Modellen tager afsæt i en 24-timers dækning. Det er oplyst, at der er 5-6 ansatte pr. ordning. I beregningen er regnet med 5,5 ansatte. Det er oplyst, at der er 3 skift pr. år Under henvisning til KL s skrivelse af den 26. oktober 2010 er der regnet med en udgift på 428,00 kr. pr. time til akademikere og 312,00 kr. pr. time til HK-ansatte. Begge beløb er 2013-niveau. J.f. samme aftale tages afsæt i, at 50% af opgaverne udføres af akademikere og 50% af HK-ansatte. Beregning af årligt timeforbrug pr. ordning: Aktivitet: Tidsforbrug Årligt iflg. KL tidsforbrug: Jobannoncer og jobbeskrivelser: Udvikling af nye jobbeskrivelser, opdate- 2 timer pr. ordning. af eksisterende jobannoncer m.m. 2,00 Ansættelse og udvælgelse: Ansættelse og udvælgelse 45 min.pr. ansøger pr. samtalerunde. 3 skift pr. 6,75 år. 3 til samtale 1,5 time pr. Transport i forbindelse med deltagelse samtalerunde. i samtale Tre runder - 4,50 Udfærdigelse af ansættelsesbeviser: Indhentelse af oplysninger fra hjælperen 10 min.pr.ansættelse 0,30 Kortlægning af forhold for hjælpere mhp. 15 min.pr.hjælper 1,38 indplacering i overenskomst Udfyldelse af ansættelsesbevis - stan- 20 min.pr.ansættelse dard + særlige tillæg 1,00 Indhentelse af underskrift fra hjælper 10 min.pr.ansættelse 0,50 Oprettelse af personalesag: Oprettelse af personalesag: Lig tidligere kommunal varetagelse - 10 min. 0,50 Afskedigelse: Afslutning af personalesag (både op- Lig tidligere kommunal sigelser og afskedigelser varetagelse - 10 min. 0,50 Juridisk vejledning og afskedigelsesbrev 4 t.pr.ordning pr.år 4,00 Mus og personalemøder: Udarbejdelse og udvikling af MUS-mate- 20 min.pr.ordning 0,33 riale. Deltagelse i MUS-samtaler 1 time pr. hjælper 5,50 Transport i forbindelse med MUS-sam- 1,5 time. Samtale over to taler dage - 3,00 Opfølgning af MUS-samtaler, iværksæt- 30. min - telse af aftaler 0,50 Deltagelse i personalemøder 1 time pr. ordning 1,00 Transport i forbindelse med personale- 1,5 timer pr. ordning 1,50 møder Opfølgning på personalemøder 0,50 22

23 Generel rådgivning og vejledning: Indledende og løbende rådgivning af hjælpere (rettigheder og pligter) 1 time pr. hjælper 5,50 Løbende rådgivning af borgere (praktisk arbejdsmiljø, pligter og rettigheder) 1,5 time pr. borger 1,50 Indledende møde vedr. forventningsafstemning ift.kontraktindgåelse 1 time pr. borger 1,00 Transport i forbindelse med indledende møde 1,5 timer pr. borger 1,50 Udfærdigelse og indgåelse af kontrakt med borgeren 1 time pr. borger 1,00 Overholdelse af arbejdsmiljøregler Gennemgang af borgerens hjem Lig tidligere kommunal varetagelse 5,00 Transport i forbindelse med gennemgang Lig tidligere kommunal af borgerens hjem varetagelse 2,00 Administration af hjælpernes ansættel Lig tidligere kommunal sesforhold efter gældende arbejds- og varetagelse personale ret 2,00 Overordnet tilsyn med arbejdsmiljø 1 time pr. ordning 1,00 Transport i forbindelse med tilsyn 1,5 timer pr.ordning 1,50 Udarbejdelse af APV 3 timer pr. ordning 3,00 Transport til udarbejdelse af APV 1,5 timer pr. ordning 1,50 Revurdering af APV hver 3. år 1 time 40% 0,40 Transport i forbindelse med revurdering 1,5 timer 40% 0,60 Timeforbrug i alt 61,26 Årlig udgift for timeforbrug ,35 Udgifter til lønadministration 1380 kr. pr. hjælper (Haderslev Kommunes lønadm.) i 2013-priser 7.590,00 Årlig udgift incl. Lønadministration ,35 Øvrige skønnede årlige udgifter - Rådgivning, sparring mv. ift arbejdsledelse, vagtplanlægning mv ,00 - Fleksibilitet ift hvornår borger og hjælpere kan trække på dem 5.000,00 - Juridisk ansvar/risiko ift hjælpere samt særlige fokuspunkter ift ,00 manglende arbejdsledererfaring hos borgere - Ansøgning om refusion ved sygdom hos hjælpere, gns. 4 pr. år 1.200,00 - Udarbejdelse af regnskab jf. Haderslev Kommunes krav ,00 Samlede årlige udgifter v/overdragelse af arbejdsgiveransvaret ,35 Ovenstående er baseret på en ordning med 168 timer pr. uge, hvilket giver et arbejdsgiverhonorar på 7,99 kr. Beløbet rundes op til 8,- kr. pr. bevilget time. Såfremt ordningen er på færre timer, reduceres arbejdsgiverhonoraret i forhold til det bevilgede timetal Udgifter som skal dækkes efter regning: Løn under sygdom Barns 1. og 2. sygedag 23

24 Forsikringer Bidrag til barselsfond Kurser for hjælpere Udfærdigelse af APV samt APVrelaterede hjælpemidler 24

25 8.3 Ydelseskatalog for hjælpemidler Kvalitetsstandard for udbringning og afhentning Leverance/afhentning Kvalitet: Levering/afhentning skal foregå inden for de aftalte tidsrammer eller efter aftale med borger, og leveringen skal være korrekt. Levering af akutte hjælpemidler sker indenfor et døgn, dog op til 3 døgn såfremt henvendelsen sker efter kl på fredage. Øvrige hjælpemidler leveres indenfor en uge efter bestilling. Dog kan ventetiden blive længere såfremt hjælpemidlet ikke findes på depot og skal bestilles ved ekstern leverandør. Hjælpemidlet leveres rengjort, fuld funktionsdygtigt og i god stand. Borgeren kan ikke forvente at få leveret nyt hjælpemiddel, såfremt der i depotet findes et hjælpemiddel, der dækker borgerens behov. Handling: Levering/afhentning består i kørsel med hjælpemidler mellem brugerens hjem og depotet. En levering/afhentning kan omfatte flere hjælpemidler til/fra samme adresse. Når hjælpemidlet fremfindes på depotet afprøves funktionsdygtigheden Chaufføren ankommer til adressen og har eventuel ringet i forvejen til den pågældende borger. Er borgeren ikke hjemme lægges en seddel, om at man har været der Chaufføren ringer altid på og optræder imødekommende og med respekt over for borgeren og for den situation, det er at komme som leverandør til et privat hjem Installation, justering og demonstration af hjælpemidlet foretages efter angivne retningslinjer (se side 17), således at hjælpemidlet kan anvendes af borgeren straks efter udlevering. Dansk brugsanvisning udleveres til lifte, senge og el-kørestole, forflytningshjælpemidler og tekniske hjælpemidler. Der er udarbejdet en liste over, hvad der udleveres af brugsanvisninger Vi laver eventuel mindre omrokering af borgerens bohave for at gøre plads til hjælpemidlet. Så vidt muligt skal borgeren selv have flyttet sine ting. Anvisning i og kontrol af om det udbragte hjælpemiddel fungerer hos borgeren foretages. Såfremt det udbragte hjælpemiddel ikke fungerer hos borgeren, underrettes terapeuterne herom straks 7.1. Særlige forhold ved afhentning Ved afhentning i forbindelse med dødsfald kan der være bleer og plejeartikler i hjemmet som pårørende ønsker at aflevere samtidig med hjælpemidler. Disse tages med retur til mellemdepotet på Solsikkevej 2. Kontinenssygeplejerskerne afhenter bleer og katetre med jævne mellemrum. Tabletter tages ikke med retur. 25

26 Når afhentning i forbindelse med dødsfald aftales med pårørende, kan det undertiden være en fordel at der er direkte kontakt med depotmedarbejderen. Kommunen sender rekvisition til depot og angiver type (normal, dato, akut). Hvis de pårørende er oplyst om tlf.nr. og selv kontakter depotet for nærmere tidsangivelse oplyses dette på rekvisitionen. 8. Kvalitetsstandard for depotfunktion. Ved behov for kontakt til depotet sker dette via Visitationen. Visitationen følger Haderslev Kommunes generelle åbningstider som er: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Kvalitetsstandard for levering af depothjælpemidler: Nedenfor nævnte hjælpemidler leveres som beskrevet med mindre andet fremgår af bestillingen. Depotmedarbejder indstiller og instruerer som beskrevet. Det er terapeutens ansvar at vurdere behovet for hjemmebesøg om kørestole og rollatorer. Nr. Hjælpemiddel: Leveres standard med: 1. Indstilling/montering 2. Instruktion 3. Brugsanvisning 01 Strømpepåtager 3 02 Bade-toiletstol med hjul Spand + låg, dækplade om muligt. Uden benstøtter Badetoiletstol med tip Elastik for spand. Med benstøtter og nakkestøtte 04 Fritstående toiletforhøjer Stænkskærm 1 05 Løs toiletforhøjer Fast toiletforhøjer Uden armlæn. 1 + (2) 07 Badebænk Uden ryglæn 1 08 Albuestok 1 09 Gangbuk 1 10 Rollator Kurv Kørestol Standard benstøtter Standard sædepude, anti-tip, standard armlæn 12 Glidebræt 3 13 Drejeskive / tårn 3 14 Fritstående løftegalge 1 15 Rebstige 1 16 Personløfter Brugsanvisning skal hænge på lift. 17 Ståløfter Brugsanvisning skal hænge på lift 18 Sejl 3 19 Sengebord Uden sideplade 1 20 Skumpude Med alm. betræk 21 Puder med luft/vand Uden betræk 2 Eget pudevår skal bruges 22 Plejeseng 2 sengeheste, 2 gavle, forebyggende madras m. inkontinens betræk, galge 23 Dynamisk luftmadras Betræk og motor Statisk luftmadras Med pumpe 3 25 Overtræk til sengehest 1 26 Forhøjerklods 1 27 Delt køreskinne 2 28 Rampe 1 29 Tryghedsalarm Eleverbart hovedgærde Godkendt i Socialudvalget, den 26

27 Voksen- og Sundhedsservice Specialrådgivningen Haderslev Kommune Østergade Haderslev 27

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance 1.0 Hvad er BPA 1.1 Hvad siger loven... side 4 1.2 Personkreds... - 4 1.3 Hvad skal der til for at få bevilliget en BPA-ordning?... - 5 2.0 Bevilling/ophør

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Ansættelse af hjælpere Vær opmærksom på, at kommunen ikke yder tilskud til ansættelse af hjælpere under 18 år.

Ansættelse af hjælpere Vær opmærksom på, at kommunen ikke yder tilskud til ansættelse af hjælpere under 18 år. Bilag 3.1 Opdateret 9.06.15. HVIS DU SELV ELLER EN NÆRTSTÅENDE VÆLGER AT VÆRE ARBEJDSGIVER Om valgmuligheder Under forudsætning af at det vurderes at du er i stand til selv at være arbejdsgiver, er der

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Brugervejledning 96. Indledning.

Brugervejledning 96. Indledning. Brugervejledning 96 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om Social Service 96 bevilges til dig, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som medfører

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Borgerstyret personlig assistance Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse: Borgerstyret personlig assistance... 1 Indledning... 4 Formålet med vejledningen... 4 Formålet

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Brugervejledning 96 1 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere