DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald"

Transkript

1 Indhold 1. Baggrund Aktører i materialekredsløbet Indsatsområde 1: Lovforståelse og anmeldelse forud for håndtering Målet med netværkets arbejde er: Sammenhæng i lovgivning for bygge- og anlægsaffald Fra nedrivning til genanvendelse Aktørernes ansvar i processen Paradigme for skemaer for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald Opfølgning på anmelderegler Indsatsområde 2: Miljøscreening og kortlægning Mål for netværkets arbejdet Mål for kortlægningen Farlige og problematiske stoffer Prøvetagning- og analysemetoder Prøvetagningsomfang og rapporteringsform Indsatsområde 3: Selektiv nedrivning Mål for netværkets arbejdet Forståelse af selektiv nedrivning Bekendtgørelse for selektiv nedrivning Krav til kompetencer Indsatsområde 4: De sekundære produkters miljøkvalitet Mål for netværkets arbejdet Ansvar i de enkelte led Styring af strømme af bygge- og anlægsaffald Potentiel miljøbelastning fra bygge og anlægsaffald Inddeling af bygge- og anlægsaffald i kvalitetskategorier Markedet for afsætning af sekundære ressourcer Indsatsområde 5: Kortlægning af strømme af B&A-affald

2 1. Baggrund DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald blev etableret i november Netværket består af 85 medlemmer, som repræsenterer forskellige aktører i branchen. Udgangspunktet for netværkets arbejdsområde er bygge- og anlægsaffald i bred forstand. Netværket retter sig mod alle aktører i bygge- og anlægsbranchen. Netværket har til formål at fremme, formidle og koordinere initiativer til øget bæredygtig ressourceudnyttelse af bygge- og anlægsaffald. Dette sker ved at skabe en platform for videndeling samt et forum for diskussion af aktuelle problemstillinger. Det er målet, at der skabes en fælles forståelse for de største udfordringer, der ligger i at øge kvaliteten i genanvendelsen og samtidig sikre en høj genanvendelse. Netværkets arbejde bakker således op om Regeringens ressourcestrategi og bidrager med konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan høj genanvendelse og høj kvalitet i genanvendelsen kan sikres fremover. Der er for perioden udpeget følgende 5 indsatsområder: 1: Lovforsta else og anmeldelse forud for bortskaffelse (tovholder: Jens Arre Nord, RGS90) 2: Miljøscreening og kortlægning af problematiske stoffer (tovholder: Niels Trap, Golder) 3: Selektiv nedrivning (Tovholder: Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri) 4: Sikring af sekundære produkters miljømæssige kvalitet (Tovholder: Ole Hjelmar, DHI) 5: Kortlægning af strømme af B&A-affald (Tovholder: Erik K. Lauritzen, Lauritzen Advising) Arbejdet i netværket gennemføres som arbejdsgruppemøder med diskussionsoplæg og efterfølgende gruppediskussion og opsummering/konkludering. I 2013 har der været afholdt følgende møder i arbejdsgrupperne: Lovforsta else og anmeldelse: 7. marts, 18. juni Miljøscreening og kortlægning: 28. maj, 27. august, 18. november Selektiv nedrivning: 3. april Sekundære produkters miljømæssige kvalitet: 23. september Kortlægning af strømme af B&A-affald: - Dagsorden samt præsentationer fra møderne kan findes på DAKOFAs hjemmesiden. Netværket har endvidere afholdt møde om ressourcestrategien og ressourceplanen samt afgivet høringssvar. I det følgende opsummeres resultater og konklusioner af netværkets arbejde i

3 2. Aktører i materialekredsløbet Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald er en proces, som består af mange trin - fra beslutningen om at renovere/nedrive en bygning og til de sekundære ressourcer er genanvendt i nye projekter. Processen involverer mange forskellige aktører, som hver især udgør et led i en genanvendelseskæde (se figur 1). De enkelte aktører i kæden spiller en væsentlig rolle i forhold til at bringe ressourcerne i kredsløb, da ingen kæde er stærkere end det svageste led. Det er nødvendigt, at alle aktører arbejder mod samme mål om at bringe ressourcerne i kredsløb og tager ansvar for, at ressourceværdien ikke forringes ved egen proces. Det kræver dialog og forståelse mellem alle aktører i kæden. I DAKOFAs netværk deltager primært aktører fra nedrivnings- og affaldsbranchen. Det må derfor være ambitionen for 2014 at få en tættere dialog med de aktører, som ikke er repræsenteret i DAKOFAs netværk - aktører, som skal aftage de sekundære ressourcer som materialer til nyt byggeri. Det gælder bygge- og anlægssektorens parter, især råstofleverandører, bygherrerne og rådgiverene. bygherre Entreprenør Nybyggeri Entreprenør Nedrivning Myndighed Nybyggeri Rådgiver Nedrivning Rådgiver Nybyggeri Myndighed Affald Behandler Affald Transportør Affald Figur 1. Eksempel på aktører, som indgår i kæden af behandling og håndtering af B&A-affald til genanvendelse/nyttiggørelse. 3

4 3. Indsatsområde 1: Lovforståelse og anmeldelse forud for håndtering 3.1 Målet med netværkets arbejde er: - Formulering af en fælles forståelse af reglerne, herunder synliggørelse af de enkelte aktørers ansvar - Fremlæggelse af paradigme for f.eks. skemaer for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og evt. vejledende bemærkninger - Opfølgning på implementering af anmeldereglerne 3.2 Sammenhæng i lovgivning for bygge- og anlægsaffald Figur 2 indeholder en oversigt over relevant lovgivning for bygge- og anlægsaffald, samt de enkelte aktørers ansvar i processen. Note 1: Den affaldsproducerende virksomhed er bygherren. I de tilfælde, hvor bygherren er en privat borger, hænger ansvaret tæt sammen med den konkrete aftale borgeren (bygherren) har indgået med entreprenøren/håndværkeren. Note 2: Virksomheder der frembringer og håndterer farligt affald er her ligeledes bygherren Note 3: se opsamling fra møde i arbejdsgruppe 2 fra d. 28. maj 2013 for en nærmere beskrivelse Figur 2 Oversigt over relevant lovgivning for bygge- og anlægsaffald, samt de enkelte aktørers ansvar i processen. 4

5 3.3 Fra nedrivning til genanvendelse Intentionerne i affaldslovgivningen er at sikre genanvendelige materialer udsorteres med henblik på genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse samt udsortering og korrekt håndtering af farlige stoffer materialer. Udsortering af farlige stoffer og materialer kan kun ske før eller i forbindelse med nedrivning/renovering. Alle de stoffer og materialer, der også senere i genanvendelseskredsløbet kan udgøre risiko for miljø og sundhed, skal derfor identificeres og udsorteres før eller i forbindelse med nedrivning. Bygherren skal redegøre for forekomster og koncentrationer af PCB jf. affaldsbekendtgørelsens kap For andre uønskede stoffer er det myndighederne, som skal sandsynliggøre, at der er et problem og på vejledende niveau sikre, at der bliver redegjort for disse stoffer. Der mangler sammenhæng mellem affaldslovgivningens intention om at sikre udsortering af farlige stoffer fra genanvendelige materialer, lovgivningens krav til omfanget af en miljøkortlægning og myndighedernes muligheder for at følge op og stille egentlige krav hertil. Foreløbige konklusioner Der mangler en lovgivningsmæssig sammenhæng mellem krav om sikring af uforurenede ressourcer til genanvendelse/nyttiggørelse og krav til de opstrøms aktiviteter (før nedrivning og renovering), som bidrager til at sikre uforurenede ressourcer. Netværkets anbefalinger Lovgivningen bør omfatte andre potentielt farlige stoffer på lige fod med PCB. Netværket har givet et forslag til, hvilke stoffer der bør være omfattet af en kortlægning (se under miljøscreening og kortlægning) Nedrivning af bygninger og anlæg skal foregå selektivt 3.4 Aktørernes ansvar i processen Se figur 2 samt opsamling fra møde afholdt 28. maj i arbejdsgruppe for miljøscreening og kortlægning Paradigme for skemaer for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald Flere sjællandske kommuner er gået sammen om at udarbejde et paradigme for skemaer til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Skemaerne benyttes nu i en række kommuner. Skemaerne kan findes på DAKOFAs hjemmeside sammen med en vejledning til, hvordan kommunerne kan gøre skemaerne til deres egne Opfølgning på anmelderegler I forhold til implementering af anmeldereglerne er følgende punkter blevet fremhævet flere gange på møder i arbejdsgrupperne: Kommunerne oplever, at bygherre generelt ikke er bekendt med reglerne. Kommunerne modtager kun få anmeldelser. Kommunerne oplever, at reglerne om anmeldelse, screening og kortlægning dels ignoreres, dels at der afgives forkerte og mangelfulde oplysninger. Det opleves, at kommunernes håndhævelse af reglerne om bygge- og anlægsaffald er meget forskelligartet og nogle steder mangelfuld Foreløbige konklusioner Anmelderegler Der er behov for udbredelse af viden om gældende lovgivning, især anmeldereglerne. Netværkets anbefalinger Materiale til borgere er under udarbejdelse af MST, KL, Dansk Affaldsforening og DB. 5

6 Der er behov for, at myndighederne kan følge op med sanktioner og evt. straf, hvis der er mistanke om at reglerne om miljøscreening, -kortlægning og anmeldelse ikke overholdes eller der afgives ukorrekte eller mangelfulde oplysninger Håndhævelse af gældende lovgivning Forskelligartet og nogle steder mangelfuld håndhævelse Der bør endvidere udarbejdes materiale til mindre virksomheder, som arbejder inden for området, herunder mindre nedrivningsvirksomheder. Det anbefales, at lovgivningen gennemgås med henblik på at sikre, at myndighederne har de rette redskaber til at sikre, at lovgivningen bliver fulgt og overholdt. Det anbefales, at der udarbejdes en vejledning til myndigheder om tilsyn og håndhævelse af bestemmelser om miljøscreening, miljøkortlægning, sortering, klassificering samt genbrug, genanvendelse, materialenyttiggørelse og bortskaffelse (se netværkets høringssvar til ressourceplanen). Det skal fremgå tydeligt af vejledningen, hvor myndighederne finder lovhjelm 6

7 4. Indsatsområde 2: Miljøscreening og kortlægning 4.1 Mål for netværkets arbejdet Målet med arbejdet er at kunne fremlægge et paradigme for gennemførelse og dokumentation af miljøkortlægning. I forbindelse med arbejdet søges udarbejdet et forslag til, hvilke miljøproblematiske stoffer som kortlægningsarbejdet bør omfatte. 4.2 Mål for kortlægningen Udsortering af farlige stoffer og materialer kan kun ske enten forud for eller i forbindelse med nedrivningen/renovering. Når først nedrivningsmaterialerne ligger i store bunker, vil det i praksis ikke være muligt at identificere og udsortere uønskede stoffer og materialer. For at sikre både arbejdsmiljø samt sorterede, uforurenede materialer til genanvendelse skal en miljøkortlægning omfatte alle stoffer, der kan udgøre en risiko for miljø og menneskers sundhed ved håndtering og efterfølgende genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af materialerne. Netværket mener derfor, at en kortlægning skal 1. Skabe et grundlag for at udsortering af farlige stoffer fra bygge- og anlægsmassen med henblik på korrekt håndtering af de farlige stoffer og materialer 2. Skabe et grundlag for korrekt håndtering, sortering og klassificering af affald 3. Sikre mulighed for genbrug og nyttiggørelse af værdifulde ressourcer ved identificering og udsortering af skabe stoffer og materialer, der kan give anledning til miljøskadelig udvaskning til jord og grundvand. 4. Skabe grundlag for planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladsen, herunder identificere stoffer og materialer, som kan give anledning til en sundhedsskadelig eksponering. 5. Skabe entydigt grundlag for en indhentning af priser fra entreprenører. Foreløbige konklusioner Miljøscreening og kortlægning udgør grundlaget for - at udsortere problematiske og farlige stoffer - at opnå uforurenede materialer til genanvendelse Det er afgørende, at den primære indsats for at udsortere de farlige stoffer og materialer sker før og under selve nedrivningen/renoveringen. Anbefalinger Netværket ønsker på den baggrund, at et paradigme for en god og fyldestgørende kortlægning omfatter de stoffer og materialer, der baseret på viden og erfaring fra branchen anses nødvendige at medtage i en kortlægning for at kunne målene for kortlægningen Netværket har udarbejdet et forslag til hvilke stoffer og materialer der bør medtages i en kortlægning og hvornår. 4.3 Farlige og problematiske stoffer Pa baggrund af netværkets erfaringer og viden fra nationale og nordiske rapporter om problematiske stoffers forekomst i materialer anvendt i bygninger og anlæg, er der skabt en oversigt over, hvilke stoffer der forekommer i hvilke materialer. Hvis det er kendt, er tidsperioden for anvendelsen af stofferne i de enkelte materialer angivet. Med afsæt i oversigten er der udarbejdet et forslag til arbejdsgruppens anbefaling til Stoffer, der med udgangspunkt i lovmæssige krav skal inkluderes i en kortlægning Stoffer, der fremover bør inkluderes i den indledende screening for miljøfarlige stoffer og eventuelt efterfølgende bør kortlægges Materialer, der bør indsamles separat Se netværkets foreløbige forslag kan ses her 7

8 Der er i regi af netværket udarbejdet et kort notat om håndtering af CFC i bygge- og anlægsaffald (notatet fremlægges og diskuteres på et kommende møde i arbejdsgruppen. Notatet kan hentes her N/affald_jord_grundvand/bygge/131118/Materiale/Håndtering%20af%20isoleringsskum-marts14.pdf). Foreløbige konklusioner Der er behov for øget viden om stoffernes forekomst (produkter, årstal, hyppighed og koncentrationsniveau) Der skal gøres en indsats for at fjerne farlige stoffer og materialer inden nedrivning, således, at man skaber den bedst mulige forudsætning for at kunne genanvende/nyttiggøre materialerne. Indsatsen skal dog tilpasses opnået ressource- og miljøeffekt. Der er derfor behov for at etablere rammer for styret genanvendelse/nyttiggørelse af de materialer, som vil kunne nyttiggøres under kontrollerede/skærpede forhold. Anbefalinger Der skal skabes lovgivningsmæssig mulighed for - Håndhævelse af regler om screening, kortlægning og udsortering af farlige stoffer og materialer - Håndhævelse af at kun uforurenede materialer anvendes frit til nærmere definerede formål. Etablering af rammer/kriterier for kontrolleret genanvendelse under skærpede omstændigheder. 4.4 Prøvetagning- og analysemetoder SBI-anvisning 241 om undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger udkom i juli Anvisningen indeholder forslag til trin-for-trin vejledning i prøvetagning af PCB-holdige materialer. For at undgå usikkerheder og egentlige fejl ved prøvetagningen mener netværket, at det er nødvendigt, at prøvetageren har en generel viden om prøvetagning samt viden om de farlige stoffer og deres egenskaber i forbindelse med prøvetagning. Der er behov for standardkrav til afrapportering af prøvetagningen, så det tydeligt fremgår, hvor og hvordan prøven er udtaget og efterfølgende håndteret (sporbarhed). Det vil sætte modtageren af resultaterne i stand til at vurdere kvaliteten af prøvningsresultatet. Netværket mener, at prøvetagningsmetoderne, som er beskrevet i SBI-anvisningen kan anvendes for andre stoffer. Man skal dog være opmærksom på, om der er specielle forbehold i forbindelse med prøvetagning og opbevaring af det stof, der ønskes analyseret for. Foreløbige konklusioner Den person, som udtager prøver i forbindelse med en miljøkortlægning skal være kompetent Standardkrav til afrapportering af prøvetagningen, så det tydeligt fremgår, hvor og hvordan prøven er udtaget og efterfølgende håndteret (sporbarhed). Prøvetagningsmetoderne, som er beskrevet i SBIanvisningen kan anvendes også for andre stoffer. Man skal dog være opmærksom på, om der er specielle forbehold i forbindelse med prøvetagning og opbevaring af det stof, der ønskes analyseret for. Anbefalinger Det bør overvejes, om der kan/skal etableres et certificeringskrav/akkrediteringskrav til prøvetageren samt kompetenceopbyggende kurser Netværket giver forslag til et paradigme for en prøvetagningsrapport Netværket indhenter standardoplysninger fra analyselaboratoriet. Det anbefales endvidere, at prøvetageren altid retter henvendelse til laboratoriet, som oftest kan hjælpe med at afklare disse forhold. 4.5 Prøvetagningsomfang og rapporteringsform Arbejdsområde for

9 5. Indsatsområde 3: Selektiv nedrivning 5.1 Mål for netværkets arbejdet Målet for arbejdet i arbejdsgruppen om selektiv nedrivning er at skabe et fælles videngrundlag og forståelse for selektiv nedrivning. Det er endvidere målet at bidrage med konkret input på udvalgte væsentlige punkter til Miljøstyrelsens kommende bekendtgørelse om selektiv nedrivning. 5.2 Forståelse af selektiv nedrivning Selektiv nedrivning handler om at sortere bygge- og anlægsaffald på stedet, således at ressourceværdien bevares bedst muligt. Formålet er - optimering af ressourcer og processer - sikre øget genanvendelse - sikre fjernelsen af farlige stoffer og materialer - Reduktion af miljøbelastning, især transport - Sikkert arbejdsmiljø Jf. NMK 96 (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning) er selektiv nedrivning defineret i 2. Nedbrydningsarbejde, jf. 1 skal udføres selektivt, hvorved forstås, at materialer og affald udtages og sorteres i materialefraktioner af fornøden renhed inden bortfjernelse fra pladsen med henblik på at muliggøre en høj grad af genanvendelse m.v., jf. 3. Det fremgår endvidere af 2 stk. 3 at Arbejdet skal gennemføres i følgende faser, med mindre andet er aftalt eller åbenbart forudsat: a) Afklædning af objekt fx Fjernelse af affald til specialbehandling Udtagning af invetar og efterladte effekter Fjernelse af installationer og bygningsmaterialer m.v. b) Nedrivning af konstruktion.. Foreløbige konklusioner Det er netværkets opfattelse at begrebet selektiv nedrivning dækker over andet og mere end udsortering af farlige stoffer og materialer. Ved selektiv nedrivning skabes de bedste muligheder for at bevarer ressourcerne i byggeriet Anbefalinger Det gives en overordnet beskrivelse af arbejdsprocesser for gennemførelse af selektiv nedrivning fra miljøsanering til bortskaffelse/nyttiggørelse af affaldet. (en revision og udbygning af den eksisterende beskrivelse i NMK 96 nedrivning) Der stilles konkret krav til rådgivere, entreprenører og nedriver om uddannelse på de respektive niveauer. 5.3 Bekendtgørelse for selektiv nedrivning Regeringens handlingsplan for PCB indeholder i initiativ 15 en formulering vedrørende selektiv nedrivning: Visse større nedrivningsprojekter skal gennemføres ved selektiv nedrivning, og der skal være sikkerhed for, at disse nedrivninger gennemføres på kvalificeret vis. I den sammenhæng skal uddannelse, mulige certificeringskrav eller andre tilsvarende måder at sørge for kvaliteten i nedrivningsarbejdet drøftes og fastsættes i samråd med branchen og andre parter. 9

10 Af Regeringens Ressourcestrategi fra oktober 2013 og udkast til Miljøstyrelsens Ressourceplan fra november 2013 fremgår det, at kravene til nedrivning af bygninger skal skærpes, så vi får bedre og mere samlet overblik over de materialer og stoffer, der indgår i byggeaffaldet. Netværket vil i 2014 følge arbejdet og i det omfang det er muligt bidrage med input. 5.4 Krav til kompetencer I Regeringens Ressourcestrategi angives at et af Regeringens initiativer er øget krav til nedrivningsvirksomheders kompetencer. Arbejdsgruppen vil derfor diskutere muligheder for at stille krav til kompetencer og til dokumentation af kvalifikationer hos centrale aktører, herunder nedriver og rådgiver Arbejdsområde for

11 6. Indsatsområde 4: De sekundære produkters miljøkvalitet 6.1 Mål for netværkets arbejdet Gruppens arbejde skal især understøtte følgende overordnede mål for området: At sikre sa stor genanvendelse af bygge- og anlægsaffald som muligt, herunder specielt anvendelsen af nedknuste materialer pa sa vel ubunden som bunden form, uden at det giver anledning til sundhedsmæssige risici og uacceptable miljømæssige påvirkninger At sikre, at ovenstående gennemføres uden urimelige gener og omkostninger og uden unødvendig testning, men sådan, at anvendelsen mht. miljøkrav sidestilles med andre affaldsprodukter, som ønskes nyttiggjort; At påpege nødvendigheden af at undersøge, om de opstrøms tiltag, som foreslås og gennemføres med henblik pa at reducere indholdet af uønskede stoffer i B&A-affald (og dermed reducere deres påvirkning af bl.a. miljøet), rent faktisk har den tilsigtede effekt. At der skabes sporbarhed og gennemsigtighed i ved håndtering og behandling af B&A-affald samt at der sker en ensretning af håndteringen på nationalt plan dette kunne bl.a. medvirke til at skabe større sikkerhed eller tillid hos aftagerne af produkterne 6.2 Ansvar i de enkelte led Det må sikres, at håndteringen af materialerne/ressourcerne i det enkelte led ikke forringer mulighederne for genanvendelse/nyttiggørelse. Netværket arbejder med nedenstående emner i forhold til at sikre dette. Foreløbig konklusion De enkelte aktører, som håndterer og behandler ressourcer fra byggeri og anlæg, må være ansvarlige for, at kvaliteten af materialerne og mulighederne for genanvendelse/nyttiggørelse ikke forringes ved den enkelte aktørs proces. Anbefaling Dette skal sikres gennem uddannelse og videnopbygning hos alle aktører i materialekredsløbet. 6.3 Styring af strømme af bygge- og anlægsaffald En bedre styring af strømme af bygge- og anlægsaffaldet kan bidrage væsentligt til at fremme såvel den tekniske som den miljømæssige kvalitet af de sekundære råvarer. Med en styring af strømme menes f.eks., at B&A-affald modtaget på kommunale genbrugsstationer fra mange små og forskellige kilder som udgangspunkt bør holdes adskilt fra f.eks. bygge- og anlægsaffald fra større veldokumenterede projekter. Sandsynligheden for at sikre en teknisk og miljømæssig høj kvalitet af de sekundære råstoffer samt tilstrækkelig mængder til afsætning, er derfor størst i forbindelse med større projekter, hvor de sekundære råstoffer ikke blandes med materialer fra andre kilder. Dette gælder især for beton og mulighederne for genanvendelse af beton. En logistisk styring af strømmene vil kunne bidrage til, at flere materialer vil kunne genanvendes f.eks. som tilslag til produktion af ny beton, da der er bedre muligheder for at opnå tilstrækkelige gode kvaliteter både teknisk og miljømæssigt. Ideen omkring styring af strømmene er illustreret for beton i figur 3. 11

12 Teknisk kvalitet 1 Teknisk kvalitet 2 og 3 Teknisk kvalitet 3 og 4 Anmeldepligtig renovering/nedrivning Anmeldepligtig renovering/nedrivning Ikke anmeldepligtig og anmeldepligtig renovering/nedrivning Behandling og oparbejdning på stedet Afhændes på genbrugsstationer Ekstern behandling og oparbejdning Ekstern behandling og oparbejdning Genanvendelse på stedet Direkte afsætning til nyttiggørelse Afsætning til nyttiggørelse Afsætning til nyttiggørelse Figur 3 Illustration af styring af betonaffald fra nedrivninger i adskilte strømme med henblik på at fremme såvel den tekniske og miljømæssige kvalitet af slutproduktet. Udgangspunktet for styringen er her affaldsbekendtgørelsens anmeldekrav. Figuren viser ikke selve kontrollen af slutproduktets kvalitet. Foreløbig konklusion En styring af strømmene vil forbedre muligheder for at opnå sekundære materialer af både teknisk og miljømæssig høj kvalitet Anbefaling Etablering af viden, der kan danne grundlag for at beskrive et paradigme for styring af strømme af byggeog anlægsaffald. Branchen/sektoren bør udarbejde en egentlig best practice for styring af strømme (nedrivere/behandlere/genbrugspladser) 6.4 Potentiel miljøbelastning fra bygge og anlægsaffald Vores viden om bygge- og anlægsaffaldets potentielle miljøbelastning er meget begrænset. Med knust beton som eksempel ved vi følgende: Danmark: Under 20 prøver af bygge- og anlægsaffald er testet for indhold og udvaskning. Mere end 85% af prøverne overskrider jordkvalitetskriteriet for indhold af kulbrinter, 15% overskrider jordkvalitetskriteriet for benz(a)pyren, og mere end 65% overskrider kategori 1-kriteriet for udvaskning af Cr i BEK 1662/2010. Flere data er på vej fra DTU. Holland har testet op til 600 prøver af knust beton for udvaskning af uorganiske stoffer og indhold af en række organiske stoffer. En meget stor del af de testede prøver overskred kategori 1-kriterierne i BEK 1662/2010 (dvs. kriterierne til fri anvendelse). I Holland er anvendelsen af B&A- affald til bygge- og anlægsforma l reguleret af Soil Quality Decree (SQD), som gælder for alle materialer, uanset om de er nye (ra stoffer) eller genanvendte (affald). SQD sætter grænseværdier for faststofindhold af organiske stoffer og udvaskning af uorganiske stoffer. Grænseværdierne 12

13 for udvaskning bygger på scenarie- baserede risikovurderinger med efterfølgende politisk justering. I SQD skelnes mellem fri anvendelse og isoleret anvendelse. Det giver to sæt grænseværdier for stofudvaskning. Flere af de øvrige lande omkring os har lige som Holland igennem lovgivning stillet egentlige krav til bygge- og anlægsaffaldets miljømæssig kvalitet ved genanvendelse og nyttiggørelse. Det gælder f.eks. Belgien, Finland, og Tyskland. Ovennævnte viser, at der er behov mere viden om bygge- og anlægsaffaldets miljøegenskaber samt en strammere styring af, hvor og hvordan materialerne genanvendes og nyttiggøres. Samtidig rejser det spørgsmålet, om hvorfor bygge- og anlægsaffald skal være undtaget de krav, som andre restprodukter skal overholde, for at kunne nyttiggøres til bygge- og anlægsformål, når det på ingen måde er påvist, at bygge- og anlægsaffald generelt overholder disse krav. Hvis der skal være sammenhæng i lovgivningen på området, må skabes sikkerhed for, at bygge- og anlægsaffaldet til genanvendelse og nyttiggørelse overholder de krav, der stilles til andre sekundære materialer. Foreløbig konklusion Der er behov for mere viden om bygge- og anlægsaffaldets miljøkvalitet knyttet sammen med viden om affaldets oprindelse, og hvordan materialerne er håndteret i alle led (screening, kortlægning, sanering, nedrivning, sortering og behandling) Anbefaling Etablering af viden om bygge- og anlægsaffaldets miljømæssige kvalitet i relation til anvendelsen 6.5 Inddeling af bygge- og anlægsaffald i kvalitetskategorier DAKOFAs netværk diskuterer i 2014 skitse til og principper for etablering af kvalitetskriterier for kateogrier af bygge og anlægsaffald. Netværkets konklusion Der er behov for at kunne skelne mellem forskellige kvaliteter både teknisk og miljømæssigt, samt forskellige anvendelseskategorier Anbefaling Miljøstyrelsen bør etablere af miljømæssige kriterier for flere kvaliteter af B&A-affald koblet til specifikationer for anvendelsen (kan være i form af miljømæssige specifikationer) skal omfatte mere end PCB Fortsat et arbejdsområde for Markedet for afsætning af sekundære ressourcer Arbejdsområde for 2014, herunder markedets krav til kvalitetsdokumentation samt styrket dialog med aftagerene af de sekundære ressourcer. 7. Indsatsområde 5: Kortlægning af strømme af B&A-affald Kortlægningen sigter på at tilvejebringe et overordnet grundlag og ramme for opfølgende detaljerede analyser og prognoser. I dag er der bred usikkerhed om data for strømme af bygge- og anlægsaffald. Dette gælder ikke blot data for produktion af B&A og de enkelte fraktioner, men det gælder også data for genanvendelsen/ nyttiggørelsen af B&A, især data for de forskellige typer genanvendelse af de store fraktioner beton og tegl. Til understøttelse af regeringens ressourcestrategi er det af væsentlig betydning, at der skabes et nogenlunde éntydigt grundlag for kortlægning af bygge- og anlægsaffald. 13

14 Kortlægningen omfatter: De store fraktioner tegl og beton. Primært egentlige nedrivningsarbejder og videst mulig udstrækning også renovering, men ikke affald fra nybyggeri. Specifikation af kilder til data for B&A affaldsmængder, herunder nedbrydningsentreprenører, modtageanlæg, rådgivere, bygherrer, kommuner m.v. Specifikation af kilder for aftagere at materialer til nyttiggørelse og nyttiggørelsesmuligheder, deponering og anden form for håndtering. Arbejdet i denne arbejdsgruppe igangsættes i 2014 Marts 2014/DAKOFA/JBH 14

Miljøscreening og - kortlægning

Miljøscreening og - kortlægning Miljø og - kortlægning Netværk for Bygge- og anlægsaffald 27. august 2013 13.00-13.05 Velkomst v/jette Bjerre Hansen, DAKOFA 13.05-13.20 Kommentarer til opsummering nr. 1- krav til kortlægning v/jette

Læs mere

Netværk for byggeog anlægsaffald

Netværk for byggeog anlægsaffald Netværk for byggeog anlægsaffald 19. marts 2014 Ressourcekredsløbet Byggeri/anlæg Byggematerialer Screening/kortl ægning Afsætning og transport Miljøsanering Behandling og forarbejdning Transport Sortering

Læs mere

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ)

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Opsummering nr. 1 krav til kortlægning Definitioner Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Miljøkortlægning: En detaljeret

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Erik K. Lauritzen Lauritzen Advising Mængder og strømme af bygge- og anlægsaffald Kortlægning af strømme B&AA, jf. netværkets arbejdsprogram. Opdatering af PROBA,

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Kommentar/løsningsforslag

Kommentar/løsningsforslag Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Opsamling fra

Læs mere

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Natur & Miljø 2013, Nyborg den 29. maj 2013 v. Bo Alslev, NIRAS Program Procedurer og dokumentationsbehov Hvornår er nok,

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Møde i ATV Jord og Grundvand om Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse

Møde i ATV Jord og Grundvand om Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse Møde i ATV Jord og Grundvand om Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse Miljøkvaliteten skal være i orden - det skal være et trygt valg v/jens Arre Nord, RGS90 Når bygningen først er

Læs mere

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse HØRINGSNOTAT Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 29.06.2015 Side 1 af 5 J.nr. 11.5.11.2/RMR Dansk Affaldsforening Vodroffsvej

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

Netværk for Bygge- og anlægsaffald

Netværk for Bygge- og anlægsaffald Netværk for Bygge- og anlægsaffald De sekundære produkters miljøkvalitet Jette Bjerre Hansen DAGSORDEN: 13.00-13.05 Velkomst v/jette Bjerre Hansen, DAKOFA 13.05-13.20 Genanvendelse og nyttiggørelse af

Læs mere

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990)

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990) DAKOFA konference Grøn vækst i affaldssektoren hvad skal der til? 11. december 2012 Udfordringer ved nyttiggørelse og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. RGS 90 A/S arbejder stedse for at fremme nyttiggørelse

Læs mere

Ressourceplan for affaldshåndtering Indlæg om regeringens udkast til ressourceplanen om bygge- og anlægsaffald set med styregruppens øjne

Ressourceplan for affaldshåndtering Indlæg om regeringens udkast til ressourceplanen om bygge- og anlægsaffald set med styregruppens øjne DAKOFA Netværksmøde om Ressourceplanen 16. december 2013 Ressourceplan for affaldshåndtering Indlæg om regeringens udkast til ressourceplanen om bygge- og anlægsaffald set med styregruppens øjne 1. Danmark

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Status på arbejdet med ændring af reglerne for flytning og genanvendelse af jord

Status på arbejdet med ændring af reglerne for flytning og genanvendelse af jord Status på arbejdet med ændring af reglerne for flytning og genanvendelse af jord Natur og Miljø Konference Den 7. juni 2017 Ole Kiilerich Er jord affald? Affaldsbekendtgørelsen 24 Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 TEMADAG OM BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANSVAR OG JURA Advokat (H) Henriette Soja DE JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER OG ANSVAR side 2 Reglerne Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse

Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse EUROPÆISKE INITIATIVER TIL ØGET KVALITET I GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse 2016 Forord EU Kommissionen publicerede som et led

Læs mere

Nedbrydningssektionen Krav til kompetencer ved selektiv nedbrydning

Nedbrydningssektionen Krav til kompetencer ved selektiv nedbrydning Nedbrydningssektionen Krav til kompetencer ved selektiv nedbrydning DAKOFA Netværket for bygge- og anlægsaffald Kompetencepakker 1. Dansk byggeri 2. Formænd/medarbejdere miljøsanering 3. Formænd/medarbejdere

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer D. 11. november 2016 Dansk Affaldsforening v. Katrine Hauge Smith, Indeklima og Bygningsundersøgelser, Teknologisk Institut Bygge og anlægsaffald Vi arbejder

Læs mere

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Affaldsreguleringen Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition 1. Hvem har ansvaret for affaldshåndteringen 1. Hvad har kommunerne ansvaret

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd:

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 377 Offentligt Talepapir til samråd i MPU alm. del den 10. februar 2011 samrådsspørgsmål BU-BX af 4. januar 2011, stillet efter ønske fra Pia Olsen

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Statusrapport November 2013 Danwaste Consult ApS Nordsøvej 4 2150 Nordhavn Tlf: 33 66 30 63 Indhold 1 Indledning 1 2 Interview af parterne 1 2.1 Farum Sten & Grus

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Den ændrede bekendtgørelse har været i høring i perioden 8. maj 2015 til 30. juni 2015.

Den ændrede bekendtgørelse har været i høring i perioden 8. maj 2015 til 30. juni 2015. NOTAT Jord og Affald J.nr. MST-7549-00057 Ref. LILST Den 15. november 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

P. Olesen & Sønner A/S. v. Jens Olesen, direktør, entrepriseleder og medejer, Christian Gravholt, afd. leder for Miljøsanering

P. Olesen & Sønner A/S. v. Jens Olesen, direktør, entrepriseleder og medejer, Christian Gravholt, afd. leder for Miljøsanering P. Olesen & Sønner A/S v. Jens Olesen, direktør, entrepriseleder og medejer, Christian Gravholt, afd. leder for Miljøsanering Hvad har nedriveren brug for at vide - set fra nedriverens vinkel Kort præsentation

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

DAKOFA-møde om bygge- og anlægsaffald Kvalitet i genbrug og genanvendelse 26. april 2016, BING, Vesterbrogade 149, 1620 København V

DAKOFA-møde om bygge- og anlægsaffald Kvalitet i genbrug og genanvendelse 26. april 2016, BING, Vesterbrogade 149, 1620 København V DAKOFA-møde om bygge- og anlægsaffald Kvalitet i genbrug og genanvendelse 26. april 2016, BING, Vesterbrogade 149, 1620 København V Forurenende stoffer i knust beton (og tegl) - hvad betyder det for genanvendelsen?

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Nedbrydningssektionen nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 1 3/21/2013 3:37:07 PM nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 2 3/21/2013 3:37:08

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2013/2014

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2013/2014 15. juli 2013 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2013/2014 0. Indledning DAKOFA har en organisationsstrategi for 2012-16, som nærværende årlige handlingsplan skal ses i lyset af. Det overordnede endemål

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Afrapportering fra CCC s innovationsplatform for bygge-og anlægsaffald

Afrapportering fra CCC s innovationsplatform for bygge-og anlægsaffald 22.11.2013 Afrapportering fra CCC s innovationsplatform for bygge-og anlægsaffald Dette er afrapporteringen fra Copenhagen Cleantech Clusters s innovationsplatform for bygge- og anlægsaffalds arbejde fra

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 hvad, hvorfor og hvordan JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 Forurenings typer: Tungmetaller. Kulbrinter. Chloredeforbindelser Gifte(pesticider). Mekanisk(byggeaffald mv.) JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 2 Gældende

Læs mere