EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE /1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE ) Hans Blokland Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og brugte batterier og akkumulatorer Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag 1 (Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 11, 73 og 74) Artikel 3, nr. 1 (1) batteri : enhver elektrisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består et eller flere primære battericeller (der ikke kan genoplades) (1) batteri" eller "akkumulator": enhver elektrisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller (der ikke kan genoplades) eller af en eller flere sekundære battericeller (der kan genoplades) Der er ingen grund til at skelne mellem batteri og akkumulator i dette direktiv, eftersom der gælder samme bestemmelser for begge. På den anden side er det vigtigt stadig at nævne akkumulator for at sikre, at akkumulatorer også er omfattet af direktivets bestemmelser. AM\ doc PE /1-10

2 Formålet er at gøre det muligt at anvende ordet batteri og ordet akkumulator for begge. Kompromisændringsforslag af Chris Davies, Robert Goodwill, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye, Mauro Nobilia og Jonas Sjöstedt Ændringsforslag 2 (Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 89, 90 og 91) Artikel 3, nr. 6 (6) industribatteri eller -akkumulator : et batteri eller en akkumulator, der anvendes til industrielle formål, f.eks. til standbysystemer eller trækkraft, eller til elektriske køretøjer (6) industribatteri eller -akkumulator : et batteri eller en akkumulator, der anvendes til industrielle eller kommercielle formål eller i offentlige bygninger Ændringsforslag 3 (Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 97, 98, 99, 100, 101 og 102) Artikel 3, nr. 13, litra a, b og c (a) fremstiller og forhandler batterier eller akkumulatorer under eget varemærke (b) videreforhandler batterier eller akkumulatorer under eget varemærke eller indbygget i udstyr eller (c) erhvervsmæssigt importerer eller eksporterer batterier, akkumulatorer eller udstyr til en medlemsstat. (a) fremstiller og forhandler batterier eller akkumulatorer under eget varemærke eller indbygget i udstyr (b) videreforhandler, under eget varemærke eller indbygget i udstyr, batterier eller akkumulatorer produceret af en anden leverandør, forudsat at leverandøren ikke kan identificeres, eller (c) erhvervsmæssigt importerer eller eksporterer batterier, akkumulatorer eller udstyr til fællesskabsmarkedet. Definitionen af producent har konsekvenser for ansvaret. Ifølge artikel 3, litra i), i WEEEdirektivet er producenten af elektrisk og elektronisk udstyr ansvarlig for de batterier, der indgår i udstyret. Producenten af batterierne er ansvarlig, efter at batterierne er fjernet fra PE /1-10 2/9 AM\ doc

3 produktet. Ifølge bilag II, punkt 1, tredje led, bør ansvaret for at fjerne batterierne fra affald af elektrisk og elektronisk udstyr påhvile producenten af dette udstyr. Fra det øjeblik påhviler ansvaret producenten af batterierne, forudsat at denne kan identificeres. Det bør undgås at gøre begge producentgrupper ansvarlige for batterierne samtidig, idet dette vil skabe problemer i praksis. Følgelig må betragtning 22 i Kommissionens forslag ("Hvad angår producentansvar overgår ansvaret for den videre behandling til batteriproducenterne, når et batteri er fjernet fra et udrangeret køretøj eller fra affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, der er indsamlet særskilt ) omformuleres. Ændringsforslag af Hans Blokland Ændringsforslag 4 (Ændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 16, 17, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 og 120) Artikel 4, stk. 1 og 2 1. Medlemsstaterne forbyder markedsføring af alle batterier og akkumulatorer med over 0,0005 vægtprocent kviksølv, uanset om de er indbygget i apparater. 2. Knapceller og batterier sammensat af knapceller med højst 2 vægtprocent kviksølv er undtaget fra forbuddet i stk Med forbehold af direktiv 2000/53/EF forbyder medlemsstaterne markedsføring af alle batterier og akkumulatorer, uanset om de er indbygget i apparater, med over: a) 5 ppm kviksølv, b) 40 ppm bly og/eller c) 20 ppm cadmium. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de applikationer, der er nævnt i bilag IIa. 2a. På grundlag af et forslag fra Kommissionen ændrer Europa- Parlamentet og Rådet bilag IIa i overensstemmelse med de tekniske fremskridt for yderligere at begrænse listen over undtagelser i bilag IIa, hvis anvendelsen af kviksølv, cadmium og bly i ovennævnte applikationer kan undgås, fordi der findes alternativer på markedet. Eftersom alle batterier og akkumulatorer anvendes i elektrisk udstyr, skal forebyggelse af tungmetaller i elektrisk udstyr være i overensstemmelse med foranstaltningerne i RoHSdirektivet. Det forekommer helt urimeligt, at producenter af elektrisk og elektronisk udstyr AM\ doc 3/9 PE /1-10

4 tvinges til at begrænse indholdet af cadmium, bly og kviksølv til et ppm-niveau, samtidig med at batterierne i dette udstyr fortsat indeholder store mængder tungmetaller. Det vides fra batteriindustrien, at for ikke-genopladelige batterier (alkali- og brunstensbatterier), som tegner sig for over 85 % af det samlede marked for bærbare batterier, kan disse grænser overholdes allerede på nuværende tidspunkt. På s. 29 i begrundelsen til Kommissionens forslag KOM(2003)723 hedder det: Inden for husholdningsapparater synes tendensen nu at være, at man erstatter NiCd-batterier med andre typer (f.eks. NiMH- og Li-Ion-batterier). Der skal være en liste over undtagelser for den type udstyr, hvor anvendelsen af tungmetaller er uundgåelig, dvs. hvor der ikke findes noget alternativ. Andre knapceller end knapceller til høreapparater (med samme ordlyd som i artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forslag) og batteridrevet håndværktøj føjes også til denne liste. Listen over undtagelser skal revideres med henblik på at sikre, at listen til enhver tid afspejler den seneste teknologiske udvikling. Batteridirektivets sigte er, at brugen af cadmium, bly og kviksølv skal være forbudt, hvis den kan undgås. Ændringsforslag 5 (Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 18, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 og 267) Artikel 5 Medlemsstaterne fremmer forskning i muligheden for at forbedre de overordnede miljøpræstationer for batterier og akkumulatorer i hele deres livscyklus og øge markedsføring af batterier og akkumulatorer, der indeholder mindre mængder af farlige stoffer eller mindre forurenende stoffer, navnlig til erstatning for kviksølv, cadmium og bly. Medlemsstaterne fremmer forskning og tilskynder producenterne til at forbedre de overordnede miljøpræstationer for batterier og akkumulatorer i hele deres livscyklus og styrke udvikling og markedsføring af batterier og akkumulatorer, der indeholder mindre mængder af farlige stoffer eller mindre forurenende stoffer, navnlig til erstatning for kviksølv, cadmium og bly. Medlemsstaterne fremmer forskning og udvikling på disse områder for at bidrage til, at disse mål nås. Ændringsforslag 6 (Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 26, 167 og 168) Artikel 13 PE /1-10 4/9 AM\ doc

5 1. Medlemsstaterne skal senest fire år efter datoen i artikel 32, stk. 1, opnå en gennemsnitlig årlig indsamling på mindst 160 gram pr. indbygger for alle brugte bærbare batterier og akkumulatorer, herunder bærbare nikkel-cadmium-batterier. Medlemsstaterne skal inden for samme tidsrum opnå en specifik årlig indsamlingsprocent på mindst 80 % af den samlede mængde brugte bærbare nikkelcadmium-batterier og -akkumulatorer. I den samlede mængde indgår såvel de bærbare nikkel-cadmium-batterier og - akkumulatorer, der indsamles hvert år som led i indsamlingsordninger, som de bærbare nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer, der bortskaffes hvert år sammen med fast husholdningsaffald. 2. Der udarbejdes en rapport om resultaterne af overvågningen på grundlag af tabel 2 i bilag I. Uden at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik indskrænkes, udarbejder medlemsstaterne denne rapport hvert år, første gang et år efter datoen i artikel 32, stk. 1, og den skal dække hele kalenderåret. Rapporten sendes til Kommissionen senest seks måneder efter udgangen af det år, den dækker. 1. Medlemsstaterne skal senest fire år efter datoen i artikel 32, stk. 1, opnå en gennemsnitlig årlig indsamling på mindst 50 % af det nationale årlige salg to år tidligere for alle bærbare batterier og akkumulatorer, herunder bærbare nikkelcadmium-batterier. Medlemsstaterne skal senest seks år efter datoen i artikel 32, stk. 1, opnå en gennemsnitlig indsamlingsprocent på mindst 60 % af det nationale årlige salg to år tidligere for alle brugte bærbare batterier og akkumulatorer, herunder bærbare nikkel-cadmium-batterier. 2. Der udarbejdes en rapport om resultaterne af indsamlingen på grundlag af tabel 2 i bilag I. Uden at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik indskrænkes, udarbejder medlemsstaterne denne rapport hvert år, første gang et år efter datoen i artikel 32, stk. 1, og den skal dække hele kalenderåret. Rapporten sendes til Kommissionen senest seks måneder efter udgangen af det år, den dækker. 2a. Senest seks år efter datoen i artikel 32, stk. 1, fremsætter Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 251 et forslag om at øge indsamlingsmålene. Indsamlingsmålene bør ændres til procentmål for bedre at afspejle forbrugsniveauet, som varierer fra et EU-land til et andet. Man kan uden vanskelighed nå frem til denne procentsats ved at analysere det årlige salg. Procentsatserne bør baseres på tallene for det nationale salg to år tidligere, således at der tages højde for hamstringseffekten. Denne bestemmelse skulle være nok til at begrænse eventuelle forskelle som følge af hamstringseffekten mest muligt. Et indledende indsamlingsmål på 50% støttes af lokale og regionale myndigheder som værende ambitiøst, men opnåeligt, og det bør suppleres med en trinvis tilgang. AM\ doc 5/9 PE /1-10

6 Ændringsforslag 7 (Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 29, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 og 198) Artikel 19, stk Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, opnår mindst følgende genvindingseffektivitet senest tre år efter datoen i artikel 32, stk. 1: (a) alt bly og mindst 65 % af gennemsnitsvægten af materialerne i blyakkumulatorer genvindes (b) alt cadmium og mindst 75 % af gennemsnitsvægten af materialerne i nikkelcadmium-batterier og -akkumulatorer genvindes (c) 55 % af gennemsnitsvægten af materialerne i andre brugte batterier og akkumulatorer genvindes. 1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, opnår mindst følgende genvindingseffektivitet senest tre år efter datoen i artikel 32, stk. 1: (a) mindst 65 % af gennemsnitsvægten af materialerne i blyakkumulatorer opført på listen i bilag IIa genvindes, og der etableres et lukket kredsløb for alt bly i disse akkumulatorer (b) mindst 75 % af gennemsnitsvægten af materialerne i nikkelcadmium-akkumulatorer genvindes, og der etableres et lukket kredsløb for alt cadmium i disse akkumulatorer (c) 55 % af gennemsnitsvægten af materialerne i andre brugte batterier og akkumulatorer genvindes. De foreslåede mindstemål for genvindingseffektiviteten skal med jævne mellemrum tages op til overvejelse og tilpasses til den bedste til rådighed værende teknologi og den videnskabelige og tekniske udvikling efter proceduren i artikel 30. Ændringsforslag 8 (Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 32, 33, 34, 35, 36, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 og 220) Artikel 22 PE /1-10 6/9 AM\ doc

7 Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hver enkelt producent i forbindelse med markedsføringen af et produkt registreres og stiller en garanti for, at håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer vil blive finansieret. Garantien kan stilles i form af producentens deltagelse i passende ordninger til finansiering af håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer, en genvindingsforsikring eller en spærret bankkonto. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hver enkelt producent i forbindelse med markedsføringen af et produkt registreres og stiller en garanti for, at håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer, som han har markedsført, vil blive finansieret. Garantien kan stilles i form af producentens deltagelse i passende ordninger til finansiering af håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer, en genvindingsforsikring eller en spærret bankkonto. Den finansielle garantis størrelse varierer alt efter de indeholdte stoffers risikopotentiale. For batterier, der stadig indgår i andre produkter såsom biler eller elektrisk og elektronisk udstyr på det tidspunkt, hvor disse produkter forvandles til affald, bliver batteriproducenterne først ansvarlige for den videre behandling af batterierne, når disse er fjernet fra de andre produkter. Medlemsstaterne udarbejder et register over producenter og indsamler årligt oplysninger, herunder underbyggede skøn, om de mængder og kategorier af batterier og akkumulatorer, der markedsføres, indsamles, behandles og genvindes på deres område, og om vægten eller, hvis dette ikke er muligt, antallet af de indsamlede affaldsenheder, der eksporteres. Ændringsforslag af Hans Blokland Ændringsforslag 9 (Ændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 266) Bilag II a (nyt) Bilag II a Batterier og akkumulatorer til applikationer, der er undtaget fra forbuddet i artikel 4, stk. 1 I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, er batterier og akkumulatorer, uanset om de er indbygget i apparater, til nedenstående applikationer undtaget fra forbuddet i artikel 4, stk. 1: AM\ doc 7/9 PE /1-10

8 - Knapceller og batterier sammensat af knapceller med højst 2 vægtprocent kviksølv - Cadmium i batterier eller akkumulatorer til nødbelysning - Cadmium i batterier og akkumulatorer til industriapplikationer - Cadmium i batterier og akkumulatorer til fly og tog, dog ikke NiCd-batterier i elektriske køretøjer, da disse applikationer er omfattet af artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF - Bly i bilbatterier og -akkumulatorer i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2000/53/EF - Bly i batterier og akkumulatorer i applikationer, der anvendes til at starte forbrændingsmotorer (f.eks. i havetraktorer, både, fly og motorcykler) - Bly i batterier og akkumulatorer til industriapplikationer - Cadmium i batterier og akkumulatorer til batteridrevet håndværktøj I overensstemmelse med artikel 11 forbyder medlemsstaterne endelig bortskaffelse ved deponering på lossepladser eller ved forbrænding af alle de i dette bilag opførte batterier og akkumulatorer. Der skal være en liste over undtagelser for den type udstyr, hvor anvendelsen af tungmetaller er uundgåelig, dvs. hvor der ikke findes noget alternativ. Denne liste over undtagelser skal revideres med henblik på at sikre, at listen til enhver tid afspejler den seneste teknologiske udvikling. NiCd-batterier, der anvendes i elektriske køretøjer, kan ikke føjes til denne liste over undtagelser, da denne applikation er omfattet af artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF. Andre knapceller end knapceller til høreapparater (med samme ordlyd som i artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forslag) og batteridrevet håndværktøj føjes også til listen. Det bør gøres klart, at batterier, der er undtaget fra forbuddet mod indhold af tungmetallerne kviksølv, cadmium og bly, ikke må deponeres på lossepladser eller forbrændes. Ændringsforslag 10 (Kompromisændringsforslag forbundet med kompromisændringsforslag 3) Betragtning 22 (22) Hvad angår producentansvar overgår ansvaret for den videre behandling til batteriproducenterne, når et batteri er fjernet (22) Hvad angår producentansvar overgår ansvaret for den videre behandling til batteriproducenterne, forudsat at disse kan PE /1-10 8/9 AM\ doc

9 fra et udrangeret køretøj eller fra affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, der er indsamlet særskilt. identificeres, når et batteri er fjernet fra et udrangeret køretøj eller fra affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, der er indsamlet særskilt. Definitionen af producent har konsekvenser for ansvaret. Ifølge artikel 3, litra i), i WEEEdirektivet er producenten af elektrisk og elektronisk udstyr ansvarlig for de batterier, der indgår i udstyret. Producenten af batterierne er ansvarlig, efter at batterierne er fjernet fra produktet. Ifølge bilag II, punkt 1, tredje led, bør ansvaret for at fjerne batterierne fra affald af elektrisk og elektronisk udstyr påhvile producenten af dette udstyr. Fra det øjeblik påhviler ansvaret producenten af batterierne, forudsat at denne kan identificeres. Det bør undgås at gøre begge producentgrupper ansvarlige for batterierne samtidig, idet dette vil skabe problemer i praksis. Se også betragtning 22 i Kommissionens forslag: "Hvad angår producentansvar overgår ansvaret for den videre behandling til batteriproducenterne, når et batteri er fjernet fra et udrangeret køretøj eller fra affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, der er indsamlet særskilt." AM\ doc 9/9 PE /1-10

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 340.332/12-50 ÆNDRINGSFORSLAG 12-50 Udkast til udtalelse (PE 340.332) Rolf

Læs mere

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) EUROPEAN PARLIAMENT 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 15. marts 2004 PE 340.787/54-267 ÆNDRINGSFORSLAG 54-267 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 723) 1,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 723) 1, P5_TA(2004)0304 Batterier og akkumulatorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og brugte batterier

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0265/2004. 7. april 2004

EUROPA-PARLAMENTET ***I BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0265/2004. 7. april 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 ENDELIG A5-0265/2004 7. april 2004 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og brugte batterier og akkumulatorer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed FORELØBIG 2003/0282(COD) 8.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 SWD(2012) 65 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006L0066 DA 30.12.2013 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU 10.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 329/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU af 20. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 26.9.2006 L 266/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Læs mere

Til producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter. Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Til producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter. Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Til producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Den 27. februar 2009 Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

L 86/6 Den Europæiske Unions Tidende (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

L 86/6 Den Europæiske Unions Tidende (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 86/6 Den Europæiske Unions Tidende 5.4.2005 II (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. marts 2005 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0268/2005 2003/0282(COD) 08/09/2005 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 18. juli 2005 med henblik på vedtagelsen af Europa- Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2012 C(2012) 2384 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 18.4.2012 om fastlæggelse af et spørgeskema til medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007.

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) L 134 - Bilag 4 Offentligt Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Notat vedr.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 42-171

ÆNDRINGSFORSLAG 42-171 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.3.2010 2008/0241(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 42-171 Udkast til betænkning Karl-Heinz Florenz (PE430.635v03-00) Forslag til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MILJØ

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MILJØ EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MILJØ Bruxelles, den 8. november 2018 (REV1 Erstatter meddelelse til interessenter, der blev offentliggjort den 8. februar 2018) MEDDELELSE TIL INTERESSENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 328 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 C(2014) 1637 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 13.3.2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 3. februar 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 3. februar 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 3. februar 2011 P7_TA-PROV(2011)02-03 FORELØBIG UDGAVE PE 457.803 DA Forenet i mangfoldighed DA P7_TA-PROV(2011)0037 Affald af elektrisk

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2019 (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 9. april 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Udvidet producentansvar på emballage

Udvidet producentansvar på emballage Udvidet producentansvar på emballage 2. maj 2019 Lea Kholghi Frederiksen lefre@mfvm.dk EU s cirkulære økonomi-pakke Som en del af EU s handlingsplan for cirkulær økonomi er 6 direktiver revideret: Affaldsdirektivet

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk.

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 14.6.2018 Den Europæiske Unions Tidende L 150/93 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr 10.3.2017 A8-0013/ 001-033 ÆNDRINGSFORSLAG 001-033 af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Betænkning Simona Bonafè A8-0013/2017 Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 30. januar 2003 PE 319.407/6-15 ÆNDRINGSFORSLAG 6-15 Udkast til betænkning (PE 319.407) Anne Ferreira Sødestoffer

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2015)0220 C8-0131/ /0112(COD))

Forslag til forordning (COM(2015)0220 C8-0131/ /0112(COD)) 25.1.2017 A8-0277/ 001-013 ÆNDRINGSFORSLAG 001-013 af Udvalget om International Handel Betænkning Marielle de Sarnez A8-0277/2016 Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision 21.4.2017 A8-0291/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Theodor Dumitru Stolojan Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/2001 2000/0159(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/2001 2000/0159(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 1. marts 2002 PE 314.333/5-24 ÆNDRINGSFORSLAG 5-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 314.333) Karl-Heinz

Læs mere

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 407 Offentligt Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007 Miljøministeriet pgr/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) 17217/1/10 REV 1 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERET NOTE fra: generalsekretariatet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 18.10.2017 A8-0359/ 001-022 ÆNDRINGSFORSLAG 001-022 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Michał Boni A8-0359/2016 Udveksling af oplysninger om et system for tidlig

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0317/118. Ændringsforslag. Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0317/118. Ændringsforslag. Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen 17.10.2018 A8-0317/118 118 Artikel 4 stk. 1 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Registreringsformat

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Registreringsformat L 48/6 KOISSIONENS GENNEØRELSESORORDNING (EU) 2019/290 af 19. februar 2019 om fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformatet for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til registret (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 COM(2017) 171 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om revurderingen af anvendelsesområdet for direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2018 C(2018) 7525 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 16.11.2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2018 C(2018) 7509 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 16.11.2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D017728/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D017728/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 11. januar 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 5. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 19.4.2017 L 103/17 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/699 af 18. april 2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2016)0789 C8-0526/ /0394(COD)) udgår. Begrundelse

Forslag til afgørelse (COM(2016)0789 C8-0526/ /0394(COD)) udgår. Begrundelse 12.4.2018 A8-0253/ 001-012 ÆNDRINGSFORSLAG 001-012 af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Betænkning Francesc Gambús Procedureregler på området miljørapportering A8-0253/2017 (COM(2016)0789

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 82-169

ÆNDRINGSFORSLAG 82-169 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0241(COD) 13.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 82-169 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karl-Heinz Florenz (PE469.957v01-00)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 4. marts 2002 PE 312.625/22-113 ÆNDRINGSFORSLAG 22-113 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 312.625)

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 17. oktober 2001 PE 304.737/1-12 ÆNDRINGSFORSLAG 1-12 Udkast til betænkning (PE 304.737) Karin Riis-Jørgensen En midlertidig defensiv

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.4.2004 KOM(2004) 351 endelig 2002/0124 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2012 2012/0066(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Udvidet producentansvar på emballage

Udvidet producentansvar på emballage Udvidet producentansvar på emballage DAKOFA 27. Februar 2019 Anne Harborg Nielsen & Lea Kholghi Frederiksen EU s cirkulære økonomi-pakke Som en del af EU s handlingsplan for cirkulær økonomi er 6 direktiver

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere