Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark"

Transkript

1 Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Den maritime klynge står for 24 pct. af den samlede danske eksport, og for 10 pct. af produktionen i Danmark 1. Der er samlet ca beskæftigede i Det Blå Danmark 2. Danske rederier transporterer på det internationale marked ca. 10 pct. af verdenshandlen målt i værdi, og Det Blå Danmark rummer også en stærk maritim udstyrs- og serviceindustri. Der er imidlertid en stærk global konkurrence, særligt fra Asien og andre landes internationale skibsregistre. Rederibranchen er påvirket af faldende fragtrater og en skærpet konkurrencesituation. De maritime udstyrs- og servicevirksomheder oplever også stigende konkurrence fra udlandet, bl.a. inden for udviklingen af maritim teknologi. Udviklingen ventes at fortsætte, også når verdensøkonomiens konjunkturer retter sig. Samtidig betyder den skærpede konkurrence, at det bliver endnu vigtigere, at vi i Danmark har de kompetencer, som kan sikre, at vi også fremover har en stærk maritim klynge. Der er derfor behov for at sikre, at der fortsat er konkurrencedygtige rammebetingelser såvel for rederier som andre maritime virksomheder, så potentialet på de nye vækstmarkeder kan udnyttes til at skabe fremtidig vækst og beskæftigelse i Danmark. Det gælder ikke mindst i forhold til de særlige styrkepositioner på det grønne område, hvor danske virksomheder f.eks. producerer miljøteknologi til skibe og derigennem er med til at skabe grøn vækst i Danmark og globalt. Beskæftigelsespotentialet vil således ikke mindst være på landsiden, både i forhold til produktion af udstyr, samt operation og drift af skibe m.v. Dialogmødet om Det Blå Danmark mandag den 19. marts 2012 har til formål at få inspiration til, hvordan Det Blå Danmark udvikles og fastholdes som en dansk erhvervsmæssig styrkeposition i den globale konkurrence. Erhvervsmæssige styrker og potentialer i Det Blå Danmark Det Blå Danmark består af en lang række meget forskellige virksomheder: Rederier, der driver skibe i national og international fart, befragtere og skibsmæglere, danske havne, lastning og lodsningsvirksomheder, reparations- og nybygningsværfter samt industrivirksomheder, som leverer udstyr og komponenter til skibe. Fællestrækket er, at virksomhederne har hovedkontor og/eller aktiviteter i Danmark, og at deres virksomhed er relateret til transport eller anden virksomhed til søs. 1 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening: Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark, Søfartsstyrelsen: Facts on Shipping,

2 Skibsfarten og udstyrs- og serviceindustrien producerer samtidig en lang række meget forskellige og specialiserede tjenesteydelser og produkter. For skibsfartens vedkommende spænder det fra containertransport til opstilling og service af havvindmøller og havneuddybningsopgaver globalt, og for udstyrsindustrien fra udvikling af miljøvenlig skibsmaling over redningsmateriel til skibe og design af skibsmotorer til produktion af skibsskruer, pumper og komponenter. Klare produktivitetsfordele og eksportspecialisering inden for Det Blå Danmark Identificering af erhvervsmæssige styrker herunder inden for Det Blå Danmark bør ideelt set både inddrage en række indikatorer for, hvor dansk erhvervsliv gør det relativt godt sammenlignet med udlandet og indikatorer for, hvor der tegner sig et potentiale fremadrettet. Det er imidlertid ingen simpel opgave. Særligt er der store udfordringer forbundet med præcist at identificere erhvervsområder, hvor der tegner sig et potentiale for dansk erhvervsliv fremadrettet. Der er således ikke én entydig måde, hvorpå man kan afgrænse dansk erhvervslivs styrker og potentialer. Ses der på produktivitetsfordele og eksportspecialisering skiller Det Blå Danmark imidlertid sig tydeligt ud i form af skibsfart og kan således anses for at være en dansk styrkeposition. Produktivitetsfordele eller komparative fordele indebærer, at en branches relative produktivitet (i forhold til gennemsnittet) i Danmark er højere end den tilsvarende branches relative produktivitet (i forhold til gennemsnittet) i udlandet. Produktivitetsfordele er forbundet med en relativ høj aflønning af arbejdskraft og kapital, som bidrager til at øge velstanden. Det fremgår af figur 1, at Danmark har meget klare produktivitetsfordele inden for skibsfart i forhold til udlandet. Det ses ved, at skibsfart har en indeksværdi over 100. Figur 1. Danske produktivitetsfordele (komparative fordele) service og byggeerhverv Finansiel service (herunder børser, betalingsformidling) Skibsfart Bygge og anlæg Hjælpevirksomhed til transport Forsikring og pension Detailhandel og reparationsvirks. undt. biler Land- og rørtransport Engroshandel undtagen med biler Hoteller og restauranter Rengøring og anden forretningsservice Advokater, revision, rådgiv. ingeniører, arkitekter, reklame mv. Finansiering Autohandel, service og tankstationer Forskning og udvikling It-service Post og tele Lufttransport Anm.: Værdier over indeks 100 angiver, at den danske branche har en produktivitetsfordel i forhold til udlandet. Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra 2006 EU-KLEMS. 2

3 Med hensyn til eksportspecialisering så kan et erhvervsområde med en relativ høj eksportandel afspejle en eksportspecialisering og dermed en erhvervsmæssig styrke relativt til andre lande. Der findes eksportspecialiseringer inden for brede dele af dansk industri, men der tegner sig et generelt billede af, at eksportspecialiseringerne hovedsageligt sker på områder, hvor Danmark også har produktivitetsfordele, som det er tilfældet med Det Blå Danmark. Inden for tjenester har Danmark på transportydelser en meget høj eksportspecialisering, hvilket indebærer, at branchens andel af den samlede eksport i Danmark er relativt høj i forhold branchens andel af den samlede eksport i hele OECD. Danmark er således det land i OECD, der har den største eksportandel inden for transportydelser i forhold til Danmarks andel af tjenesteeksportmarkedet samlet set, jf. figur 2. Resultatet er primært drevet af søtransport, der står for langt den største andel af eksporten af transportydelser, nemlig ca. 80 pct., mens luft- og vejtransport står for knap 10 pct. hver. For søtransport udgør godstransporten knap 98 pct. af eksporten. Figur 2. Eksportspecialisering inden for tjenester (RCA), 2007 Transport, herunder Det Blå Danmark 305 Kommunikation, herunder post og kurér samt telekomm. Kultur, sundhed, fritid Anden forretningsserv., herunder rådgiv. samt tekniske tjenester Data- og informationsservices Royalties og licenser, herunder brug af varemærker og patenter Service ifm. turisme, herunder salg af varer og overnatninger Forsikrings- og pensionsservice Bygge- og anlægsservice Finansiel service Anm.: En værdi over 100 betegner en eksportspecialisering. Kilde: OECD Globalization, Trade indicators, samt egne beregninger Det skal ses i sammenhæng med, at bruttovalutaindsejlingen fra skibsfarten i 2010 var på ca. 176,5 mia. kr., eller hvad der svarer til 17 pct. af den samlede danske eksport. Mere end 90 pct. af indtjeningen fra skibsfart stammer fra sejlads mellem fremmede havne. Danske redere ejer i dag den 9. største handelsflåde i verden 3, og ca. 5 pct. af verdenstonnagen kontrolleres fra Danmark 4. Det viser, at der er sammenhæng mellem en stor dansk handelsflåde og operation af tonnage. 3 Søfartsstyrelsen: Facts on Shipping, Rederiforeningen ( 3

4 Som eksporterhverv er søfarten således meget betydelig og er veletableret på vækstmarkederne. Fordelt på vækstmarkeder udgør søfarten ca. 58 pct. af den danske eksport til Brasilien, ca. 61 pct. af eksporten til Indien, ca. 29 pct. af den danske eksport til Kina (inkl. Hongkong) og ca. 27 pct. af den danske eksport til Rusland. Mere end 20 pct. af den kinesiske eksport transporteres på danske skibe 5. Skibsfart skiller sig ud i forhold til beskrivelse af styrkepositionerne i dansk erhvervsliv, men Det Blå Danmark kan også have andre styrkepositioner inden for andre dele. De andre dele af Det Blå Danmark, herunder den maritime udstyrs- og serviceindustri og maritime grønne løsninger, er dog vanskelige at identificere i statistikkerne, særligt i forhold til sammenligninger internationalt, så på nuværende tidspunkt begrænses identifikationen af styrkepositioner sig til de overordnede dele af erhvervsområdet. De danske statistikker viser imidlertid, at også den landbaserede del af Det Blå Danmark har stor betydning for dansk økonomi. Bruttoværditilvæksten ved produktion af bl.a. maritimt udstyr og bygning af skibe og både var i ,3 mia. kr., svarende til 0,8 pct. af den samlede danske bruttoværditilvækst, og den direkte eksport var ca. 23 mia. kr. 6 Der er samlet ca beskæftigede i Det Blå Danmark, hvor ca personer er beskæftiget direkte inden for Det Blå Danmark heraf under en fjerdedel på danske skibe. Herudover er ca personer beskæftiget indirekte i Det Blå Danmark, eksempelvis inden for bank- og forsikringsvirksomhed 7. Indsatsområder i forhold til Det Blå Danmark Danmark er således i dag en stor søfartsnation med en stærk maritim klynge. Danmark skal også på sigt være en af de førende søfartsnationer og det naturlige valg, når rederier og andre maritime virksomheder etablerer sig i Europa. På samme måde som Singapore er det i Asien. Vi skal kunne måle os med andre toneangivende maritime nationer, som også står for kvalitetsskibsfart. Det kræver en målrettet indsats for at sikre konkurrencedygtige og attraktive rammevilkår for at fastholde og tiltrække maritime aktiviteter til Danmark. Et af de centrale rammevilkår er, at der er adgang til de rigtige kompetencer og styrker inden for uddannelse, forskning og innovation. Danmark skal som søfartsnation være kendt for innovation, nytænkning og kvalitetsskibsfart, herunder grøn skibsfart. Vi skal derfor være dagsordensættende, når det drejer sig om at udvikle nye internationale grønne standarder til 5 Beregninger baseret på UN Service Trade Database og UN Comtrade. Data for Kina er inkl. Hong Kong. 6 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening: Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark, Søfartsstyrelsen: Facts on Shipping,

5 skibsfarten. Samtidig er det vigtigt at sikre, at nye internationale standarder bruges som afsæt for at fremme vækst i Det Blå Danmark. Fremadrettet bør en indsats for at styrke væksten i Det Blå Danmark derfor berøre følgende tre temaer, som kan danne udgangspunkt for drøftelserne på dialogmødet om Det Blå Danmark: 1. Det Blå Danmark i en global verden Virksomhederne i Det Blå Danmark eksporterer størstedelen af deres produktion, og mere end 90 pct. af skibsfartens indtjening stammer fra sejlads mellem fremmede havne. Hovedparten af danske rederiers aktiviteter ligger i USA og på vækstmarkederne, fx Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Tyrkiet og Indonesien. Den maritime service- og udstyrsindustri er også et eksportorienteret erhverv, og både skibsfarten og den maritime service- og udstyrsindustri er udfordret af en skærpet global konkurrencesituation. Det er derfor vigtigt at fastholde konkurrencedygtige og attraktive rammevilkår for maritime aktiviteter i Danmark. Derfor er der i Danmark allerede etableret særligt beskatningsregler for skibsfarten i lighed med andre førende skibsfartsnationer. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne i Det Blå Danmark har en fri og uhindret markedsadgang på andre markeder, herunder de spirende vækstmarkeder. Det bidrager til fastholdelse og yderligere vækst i rederier med skibe under dansk flag og i rederier, der opererer fra Danmark (befragtere), men også til tiltrækning af nye maritime virksomheder, rederier (befragtere) og skibe til Danmark og til dansk flag. Det samme gælder for den maritime service- og udstyrsindustri i Danmark. Her er det væsentligt at fastholde de produktionsarbejdspladser, der fortsat er i Danmark, og som giver beskæftigelse til både højtuddannede og erhvervsuddannede. Vi kan i den forbindelse lade os inspirere af andre lande, som har stærke maritime kompetencer, eksempelvis Singapore. Hvis de har særlige styrker eller attraktive vilkår, skal vi overveje, om vi kan lære af dem. Der kan også være nye specialiserede områder, hvor der er et potentiale for danske maritime virksomheder, og vækstvilkårene kan styrkes yderligere. Det kan eksempelvis være serviceydelser som forsynings- og vagtskibe til offshoreområder, herunder også i Arktis, etablering og service af havvindmølleparker og uddybningsfartøjer, samt undervisning af søfolk og offshore personel. En målrettet global markedsføring af Danmark som maritim nation kan også bidrage til at tiltrække nye rederier og andre maritime virksomheder og skabe den bedst mulige platform for afsætning af skibsfartens tjenesteydelser samt udstyr og teknologiske løsninger relateret til skibsfart. Derfor skal der ses på, om der kan gøres yderligere for globalt at markedsføre Danmark som maritim nation, herunder kobling af den danske udstyrs- og serviceindustri til skibsbygning i andre lande. 5

6 Diskussionsspørgsmål: Hvilke potentialer og udfordringer har Det Blå Danmark i dag i forhold til at fastholde de eksisterende maritime aktiviteter og tiltrække nye hertil? 2. Kompetencer og innovation i Det Blå Danmark Vækst i Det Blå Danmark forudsætter kvalificerede kompetencer, uddannelse, forskning og innovation. Det er derfor vigtigt, at der er en tæt dialog og et tæt samspil mellem virksomhederne i Det Blå Danmark, relevante videninstitutioner og myndigheder. Virksomhederne i Det Blå Danmark beskæftiger bl.a. højtuddannet og specialiseret arbejdskraft. Medarbejdere med en lang videregående uddannelse er eksempelvis beskæftiget i rederiernes landbaserede organisationer og den maritime udstyrsindustri. Den største uddannelsesgruppe er imidlertid ansatte med en erhvervsfaglig håndværksmæssig uddannelse, der udgør 40 pct. af de beskæftigede. Det er eksempelvis smede. For at fastholde den maritime klynge som dansk styrkeposition er der imidlertid behov for at stille skarpt på, hvilke kompetencer og forskningsindsatser, der er afgørende i Det Blå Danmark, og hvordan de bedst understøttes. Det gælder ikke alene for de maritime virksomheder, når de er i Danmark, men også når de er på de globale vækstmarkeder, ikke mindst i forhold til de mere specialiserede forretningsområder inden for Det Blå Danmark. Samtidig kan der være nye muligheder for dansk vækst, hvis Det Blå Danmark bliver leverandør af viden, kompetencer og know-how til andre lande. Udvikling og innovation er en central forudsætning for at skabe konkurrencefordele og vækstmuligheder i Det Blå Danmark. Innovation er introduktionen af nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, organisatoriske metoder eller markedsføringstiltag. Der findes ikke detaljerede undersøgelser af innovationen i Det Blå Danmark. En undersøgelse gennemført af Danmarks Statistik viser, at ca. halvdelen af de danske virksomheder var innovative i perioden Optimering af processer, herunder ved digitalisering og anvendelse af kommunikationsteknologi, er en form for udvikling og innovation, som kan nedsætte virksomhedernes omkostninger og give dem en konkurrencefordel. Det kan bl.a. være i forbindelse med indberetning af oplysninger. Derfor bør der sættes fokus på, hvad der kan gøres for at fremme digitalisering og anvendelsen af kommunikationsteknologi i Det Blå Danmark. 8 Danmarks Statistik: Nyt Fra Danmarks Statistik, Nr. 94 af 27. februar

7 Forskning, udvikling og innovation vil også på andre områder kunne bidrage til at styrke Det Blå Danmarks produktivitet og dermed konkurrenceevne. Det kunne være inden for eksempelvis partnerskaber, der fokuserer på optimering af virksomhedernes processer og nedbringelse af administrative byrder for at understøtte virksomhedernes konkurrenceevne. Diskussionsspørgsmål: Hvilke kompetencer og forskningsindsatser er afgørende for at styrke væksten i Det Blå Danmark, og hvordan kan udvikling og innovation styrke virksomhedernes vækst? 3. Grøn skibsfart i et vækstperspektiv Det internationale fokus på miljø- og klima betyder, at der er international efterspørgsel efter og dermed et betydeligt vækstpotentiale inden for grønne maritime løsninger og maritimt udstyr. Danmark har også klare internationale styrkepositioner og dermed stærke kompetencer på det grønne område, ligesom vi har styrkepositioner inden for maritime tjenesteydelser og produkter. Ved at skabe synergi mellem disse to styrker, er der nye muligheder for vækst og beskæftigelse i Danmark. Vi skal lade os inspirere af relevante initiativer i andre lande, hvor eksempelvis Singapore har udviklet et særligt grønt skibsfartsprogram (Maritime Singapore Green Initiative). I kraft af at være en førende søfartsnation er Danmark med til at sætte den globale maritime dagsorden, hvilket ikke mindst sker gennem globale aftaler i regi af FN s søfartsorganisation. IMO. Her er Danmark med til at drive en ambitiøs miljø- og klimaindsats, og på den måde sikres samspil mellem erhvervsmæssig udvikling i Danmark og en grøn omstilling nationalt og globalt. Danmark arbejder derfor aktivt i IMO for at præge det internationale regelsæt og standarderne i erhvervet med henblik på at fremme en sikker og grøn skibsfart. Der er gennemført en række teknologiprojekter og etableret en række partnerskaber om nye grønne løsninger, herunder partnerskabet for renere skibsfart og partnerskabet om ballastvandskonventionen. International regulering af nye skibes energieffektivitet og skibsfartens udledninger, herunder svovl og ballastvand, er ikke alene med til at fremme en grønnere skibsfart. Ny international klima- og miljøregulering skaber også efterspørgsel efter nye produktioner og løsninger fra den maritime udstyrsindustri og medvirker til at skabe beskæftigelse og øget eksport. Samtidig kan også et øget fokus på virksomheders samfundsansvar være en driver for den danske maritime udstyrsindustri. Det er dog vigtigt, at man fra dansk side arbejder for international regulering, således at skibsfartens konkurrenceevne ikke forringes unødigt. 7

8 Den maritime udstyrsindustri i Danmark skal udnytte potentialet, hvorfor der skal skabes det bedst mulige afsæt herfor. I det omfang det er relevant, bør der deles viden med andre grønne danske virksomheder. Diskussionsspørgsmål: Hvordan kan Det Blå Danmark videreudvikle og udnytte de nye grønne vækstmuligheder? 8

Vækstteamets SWOT-analyse

Vækstteamets SWOT-analyse SEKRETARIATET FOR VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK Vækstteamets SWOT-analyse 12. juli 2012 Som udgangspunkt for arbejdet i vækstteamet for Det Blå Danmark har teamet udarbejdet en kort SWOT-analyse, der

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER Denmark The Core of Maritime Europe Commerce, Competence & Cooperation Anbefalinger fra vækstteamet for Det Blå Danmark Forord... 1 1. Vækstteamets vision...

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor Den nye Søfartsstyrelse - hvem hvad - hvorfor Kgl. Resolution af 3. oktober 2011 Farvandsvæsenet nedlægges Opgaverne deles mellem 3 ministerier Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet med tilhørende sagsområder

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Vækstteamet for Det Blå Danmark anbefaler, at Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation styrkes. Det maritime brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Kommissionens meddelelse om en fælles strategi for at fremme innovation

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 133 Offentligt. Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 133 Offentligt. Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 133 Offentligt Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Fremtidens udfordringer for VUC Hostebro, Lemvig og Struer. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Fremtidens udfordringer for VUC Hostebro, Lemvig og Struer. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Fremtidens udfordringer for VUC Hostebro, Lemvig og Struer Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere