Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø"

Transkript

1 NOTAT Projekt / Projektnummer Kundenavn Emne Til Fra Gyrstinge Sø HOFOR Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø Jens Rasmussen Inger Klint Jensen Udgivet Baggrund Ringsted Kommune har overtaget Gyrstinge Sø fra HOFOR og planen er at søen skal bringes tilbage til et naturligt leje. Vandstanden i søen er allerede sænket markant. Det er aftalt, at HOFOR skal undersøge de afvandingsmæssige konsekvenser af vandstandssænkning. Derfor har Orbicon for HOFOR regnet på konsekvenserne af et nyt afløbsbygværk fra søens udløb til Ringsted Å, herunder de fremtidige forventede vandstande i Gyrstinge Sø ved dette forslag/1/. I forbindelse med at søen i sin til blev opstemmet, blev der etableret pumper i områderne omkring Flæbækken og Kyringegrøfterne. Det er planen at pumpedriften skal ophøre. Pumperne sikrer i dag, at der ved afløbet fra de to vandløb altid sikres en vandstandskote på m DNN (21.92 m DVR90). Fremover, når pumperne er nedlagt, vil vandløbene aflede direkte til Gyrstinge Sø, og dermed vil den fremtidige vandspejlskote i søen få en betydning for afvandingstilstanden i de nu pumpede områder. Såfremt bygværket udformes som forslag/1/ viser Figur 1 hvordan vandstanden i Gyrstinge Sø vil variere (det røde forløb). Middelvandstanden i søen vil være i kote m DVR90. Dette dækker dog over en større variation, hvor vandstanden om vinteren generelt ligger noget højere end middelvandstanden, mens vandstanden om sommeren generelt ligger noget lavere. 1/10 Orbicon A/S CVR nr: Lautrupvang 4B Handelsbanken 2750 Ballerup FRI

2 Det af HOFOR forudsatte udløbsbygværk vil sikre (set over perioden ) en min./max-vandstand i søen på 21,75/22,69 m DVR90 og en minimumsvandføring i afløbet på 39 l/s. Medianminimum for afløbet er 56 l/sek. Endvidere er det vurderet, at udløbet vil være faunapassabelt /1/. Figur 1 Målt vandstand i Gyrstinge Så i perioden 2000 til 2013 (blå), samt den vandstand der ville have været i søen hvis der havde været det foreslåede uregulerede afløb fra Gyrstinge Sø. Konsekvensvurdering i forhold til arealanvendelse Afgrøder er ikke lige følsomme overfor periodevise oversvømmelser i alle vækststadier. Ved periodevis oversvømmelse starter en række kemiske processer under de iltfattige forhold. Betydningen afhænger i høj grad af, hvilke kemiske processer der igangsættes og hvor lang tid de kemiske processer forløber. Nogle af de vigtigste faktorer er: Temperatur ph redoxpotentiale mindsket/øget tilgængelighed af næringsstoffer vandoverskuddets varighed. Temperaturen er vigtig ved alle biologiske processer. 2/10

3 Lav temperatur hæmmer de skadelige virkninger, mens høj temperatur fremmer dem. Derfor vil perioden, afgrøderne kan tåle at stå under vand være kortere om sommeren end om vinteren. Afhængig af, hvor i livscyklussen planten er nået, vil den være mere eller mindre påvirket af oversvømmelse. Generelt vil det være sådan, at jo mere aktiv en vækstfase planten er i, jo større vil plantens iltbehov være og dermed også skadevirkningen af vandoverskud. Skadevirkning af vandmætning/iltmangel vil være særlig stor under fremspiring og i den reproduktive fase (perioden hvor planten danner frø). For afgrøder sået om foråret vil de kritiske perioder omkring fremspiring typisk være i starten af april mens fremspiring for efterårssåede afgrøder vil være primo oktober. Den reproduktive fase vil være i maj-juni måned. Med ovenstående i mente, er det vurderet, at en kritisk oversvømmelsesperiode vil være 3 dage om sommeren og 10 dage om vinteren. Sommer defineres i denne analyse som månederne april til oktober og dækker dermed de kritiske faser med fremspiring og reproduktion. Vinteren hvor længden af oversvømmelser er mindre kritisk dækker perioderne fra november til marts. For at kvantificere hvor store arealer der vil få en ændret afvandingstilstand, er den gængse metode at se på afvandingsforholdene før og efter et tiltag (her ophør af pumpedrift) ved en vintermiddel- og sommermiddelafstrømning og herefter tage de beregnede vandspejl der ligger højest for at afgøre hvilke arealer der bliver påvirket af den ændrede drift. I dette tilfælde vil de nedre dele af pumpekanalerne blive påvirket af vandstanden i Gyrstinge Sø og da den også varierer mellem sommer og vinter er det relevant at lave et vintermiddelvandspejl og et sommermiddelvandspejl. Med udgangspunkt i de beregninger der ligger til grund for /1/ kan Vintermiddelvandstanden beregnes til at være m DVR90 mens Sommermiddelvandstanden vil være i kote m DVR90, hvilket er lavere end de nuværende forhold i kanalerne med pumpning. Ser man på de forventede vandstande i Gyrstinge Sø ligger vandstanden imidlertid enten over eller under gennemsnittet i længerevarende perioder. 3/10

4 Med baggrund i vandløbsmodellen fra /1/ kan den kote findes, der ikke overstiges i mere end 3 dage om sommeren samt den kote der ikke overstiges mere end 10 dage om vinteren. Koterne fremgår af Tabel 1. Periode Oversskrides i mindre end Kote m DVR90 Vinter (nov-mar) 10 dage Sommer (apr-okt) 3 dage Tabel 1 Max koter i Gyrstinge Sø der ikke overskrides i mere end 10 dage om vinteren / 3 dage om sommeren. Afstrømningsstatistik Der er ikke nogle målestationer i Flæbækken og Kyrringegrøfterne, men det antages at afstrømningen fra disse vandløb er sammenlignelig med afstrømningsmønstret i Frøsmose Å. I regulativet med tilhørende redegørelse for øvre Frøsmose Å /2/, er der lavet en afstrømningsstatistik med udgangspunkt i målestation Frøsmose Å, Møllegård. Vintermiddel er skønnet til 11 l/sek*km 2 mens sommermiddel er skønnet til 3 l/sek*km 2. Vintermedianmaksimum er skønnet til 50 l/sek*km 2. Datagrundlag for vandløbene regulativ og opmålinger For hvert vandløb (Flæbækken og Kyringegrøfterne) er der regnet på den regulativmæssige skikkelse. For Kyringegrøfterne st er der ikke nogen gældende regulativmæssig skikkelse hvorfor der for denne strækning er brugt en opmåling fra 2010 fremsendt af Holbæk Kommune. Forudsætninger og datagrundlag for beregninger For at sammenligne den nuværende afvandingstilstand med den fremtidige afvandingstilstand, er der for hvert vandløb (Flæbækken og Kyringegrøfterne) indledningsvist gennemført vandspejlsberegninger ved den regulativmæssige skikkelse ved en sommermiddelafstrømning (manningtal 10) og en vintermiddelafstrømning (manningtal 20). Ved beregningerne for de eksisterende forhold er vandstanden ved udløbet sat til kote m DVR. Ved beregningerne for de fremtidige forhold er vandspejlet ved udløbet sat til kote m (DVR90) om vinteren og i kote m DVR90 om sommeren, som er de fremtidige kritiske vandspejl i Gyrstinge Sø. Beregningerne fremgår af bilag 1a (Flædebækken) og 2a (Kyrringegrøfterne). 4/10

5 De beregnede vandspejlsforløb i vandløbene ligger højere ved beregningerne med vintermiddel end ved sommermiddel. Endvidere er forskellen i de beregnede vandspejl for nuværende og fremtidige forhold også størst ved vintermiddelberegningerne. Det er derfor valgt at lave analysen af de arealmæssige konsekvenser ved ophør af pumpedrift ved vintermiddelafstrømningen. Metode afvandingstilstand Områdernes afvandingstilstand/risiko for oversvømmelse er vurderet på baggrund af en terrænanalyse, hvor de beregnede vandspejl for vintermiddel i vandløbene ved nuværende og fremtidige forhold er trukket ud i terrænet. Ved beregning af den nuværende og fremtidige afvandingsdybde i området er anvendt det MapInfobaserede værktøj Vertical Mapper. Værktøjet er i stand til at beregne den vertikale differens mellem to højdemodeller (her terrænmodellen, samt de konstruerede vandspejlsmodeller ). Der regnes med et terrænniveau på 1,0 meter over det frie grundvandspejl som værende den øvre grænse for de arealer, der er direkte påvirket af vandstanden i vandløbet. Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved vintermiddelvandføringen, idet de påvirkede arealer er inddelt i 5 kategorier, der er beskrevet som følger: Arealer dækket af vandløbenes vandspejl. < 0 cm. Arealerne nærmest vandløbet med terræn beliggende fra 0-25 cm over vandstanden i vandløbene. Denne arealkategori svarer til sump. Landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne er begrænset til ekstensiv græsning. Arealer med terræn, der er beliggende mellem 25 og 50 cm over vandstanden i vandløbene. Denne arealkategori svarer til våde enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning. Arealer med terræn, der er beliggende mellem 50 og 75 cm over vandstanden i vandløbene. Denne arealkategori svarer til fugtige enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning, og på de højest liggende dele eller i tørre somre vil der tillige være mulighed for høslæt. Arealer med terræn, der er beliggende mellem 75 og 100 cm over vandstanden i vandløbene. Denne arealkategori svarer til tørre enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning og høslæt. Arealer med terræn, der er beliggende mere end 100 cm over vandstanden i vandløbene ligger så højt, at de ikke påvirkes af vandstanden i vandløbene. De påvirkede arealer er beregnet for Flæbækken samt for Kyringegrøfterne. 5/10

6 Fremtidig oversvømmelsesrisiko I forhold til /1/ er den fremtidige maksimale vandstand i Gyrstinge Sø simuleret til kote m DVR90. For at se på risikoen for oversvømmelser ved høje vandstande, er der regnet på den maksimale vandstand i Gyrstinge Sø sammenholdt med den nuværende tilstand hvor vandspejlet ved udløbet holdes i kote Ved disse beregninger er det valgt at regne på en vintermedianmaksimumafstrømning i vandløbene med manningtal 20. Beregningerne fremgår af længdeprofilerne i bilag 1b (Flædebækken) og 2b (Kyrringegrøfterne). Som for arealanalysen er de beregnede vandspejl for vandløbene trukket ud i terrænet og sammenholdt med terrænmodellen. De steder hvor de beregnede vandspejl ligger over terrænet vil der kortvarigt kunne stå vand på terrænet. Disse arealer er tematiseret ved hjælp af Vertical Mapper. Analyser for de enkelte vandløbssystemer I det følgende vil der for hvert vandløbssystem (Flæbækken og Kyringegrøfterne) redegøres dels for de afvandingsmæssige konsekvenser dels for oversvømmelsesrisikoen i forhold til ophør af pumpedriften. Flæbækken, Arealanvendelse Som det ses af bilag 1a har vandspejlet i Gyrstinge Sø betydning for højden af de beregnede vandspejl på den nedre del af Flæbækken. Forskellen er størst tættest ved udløbet til Gyrstinge Sø (st. 2431). Ved de undersøgte scenarier for vintermiddel har vandspejlskoten i Gyrstinge Sø betydning op til st i Flæbækken. Den arealanvendelsesmæssige betydning af pumpedriftens ophør undersøges derfor for strækningen fra st De arealer der ifølge beregningerne har en afvandingsdybde på under 1 meter ved de 2 scenarier fremgår af Tegning 1a og 1b hvor 1a:Afvandingstilstand ved nuværende forhold, kote m DVR90. Nuværende forhold med pumpning. 1b: Afvandingstilstand ved vandstand i Gyrstinge Sø, kote m DVR90 Kommende kritisk vandstand i Gyrstinge Sø. 6/10

7 De tilhørende arealer fremgår af Tabel 2. Arealklassifikation Kote m Kote m Ændring DVR90 DVR90 Areal [ha] Areal [ha] Areal [ha] Frit vandspejl 0 4,2 4,2 Sump (afvandingsdybde 0-25 cm) Våd eng (afvandingsdybde cm) Fugtig eng (afvandingsdybde cm) Tør eng (afvandingsdybde cm) 0,16 3,87 3,71 2,44 5,56 3,12 6,28 3,89-2,39 5,48 3,09-2,39 I alt 14,36 20,61 6,25 Tabel 2 Flæbækken: Arealklassifikation, nuværende og fremtidige forhold. Af tegning 1a og 1b samt af Tabel 2 ses det, at når pumpedriften ophører vil områderne der i dag har afvandingsdybder under 1 meter øges fra 14,36 ha til 20,61 ha ved en vandstand i Gyrstinge Sø på m DVR90 som svarer til den vandstand der ikke overskrides i mere end 10 dage om vinteren. Det svarer til en forøgelse i arealer på 6,25 ha der maksimalt vil være påvirket af den fremtidige vandstand i Gyrstinge Sø. Ud over forøgelsen af arealer med afvandingsdybder på under 1 meter vil der også ske en forskydning i arealanvendelsen på de arealer der i forvejen er våde. Således vil den totale andel af områder som i dag betegnes som fugtig og tør eng falde, mens den totale del af områder betegnet som frit vandspejl, sump og våd eng vil øges i de våde perioder af året. Det skal dog næves, at når vandstanden ikke længere er konstant vil der også være lange perioder (ca. 27 % af tiden) hvor vandspejlet i Gyrstinge Sø vil være lavere end kote m DVR90 som er de nuværende forhold. I disse perioder vil afvandingsevnen være bedre end i dag. Den største forskel i afvandingsdybde vil være for arealer der ligger tættest på Gyrstinge Sø (st. 2431). I de 2 undersøgte scenarier er forskellen på vandspejlene her 7/10

8 op til 69 cm. Forskellen på nuværende og fremtidige forhold vil falde jo længere opstrøms man kommer i Flæbækken og være 0 opstrøms st som det fremgår af bilag 1a. Flæbækken, Oversvømmelsesrisiko Som det ses af bilag 1b har det maksimale vandspejl i Gyrstinge Sø betydning for højden af de beregnede vandspejl på den nedre del af Flæbækken ved en vintermedianmaksimum. Forskellen er størst tættest ved udløbet til Gyrstinge Sø (st. 2431) hvor forskellen i vandspejlshøjde er 77 cm i forhold til i dag hvor vandspejlet holdes i kote Ved st har vandspejlet i Gyrstinge Sø ikke længere betydning for oversvømmelsesrisikoen i forhold til den risiko der er i dag. Risikoen for oversvømmelse ved vintermedianmaksimum undersøges derfor for strækningen fra st De arealer der ifølge beregningerne bliver våde ved en vintermedianmaksimum ved de nuværende forhold og de arealer der bliver våde ved samme afstrømning men med en forventet maksimal vandstand på m DVR90 i Gyrstinge Sø fremgår af Tegning 1c. Størrelsen på de oversvømmelsestruede arealer fremgår af Tabel 3. Nuværende forhold Kote m DVR90 Ha Fremtidige forhold Kote 22.69m DVR90 ha 0,09 5,70 Tabel 3: Flæbækken: Oversvømmet areal ved vintermedianmaksimum, ved nuværende forhold og fremtidig maksimal vandstand i Gyrstinge Sø. Som det ses af Tegning 1c og Tabel 3 kan der ved høje vandstande i Gyrstinge Sø forekomme egentlige oversvømmelse langs den nedre del af Flædebækken. Ved den maksimale vandstand på m DVR90 er det et areal på 5,7 ha. 8/10

9 Kyrringegrøfterne, Arealanvendelse Som det ses af bilag 2a har vandspejlet i Gyrstinge Sø en lille betydning for højden af de beregnede vandspejl på den nederste del af Kyrringegrøfterne. Forskellen er størst tættest ved udløbet til Gyrstinge Sø (st. 1017). Ved de undersøgte scenarier for vintermiddel har vandspejlskoten i Gyrstinge Sø kun betydning op til st. 940 i Kyrringegrøfterne. Den arealanvendelsesmæssige betydning af pumpedriftens ophør undersøges derfor for strækningen fra st De arealer der ifølge beregningerne har en afvandingsdybde på under 1 meter ved de 2 scenarier fremgår af Tegning 2a og 2b hvor 2a:Afvandingstilstand ved nuværende forhold, kote m DVR90. Nuværende forhold med pumpning. 2b: Afvandingstilstand ved vandstand i Gyrstinge Sø, kote m DVR90 Kommende kritisk vandstand i Gyrstinge Sø. De tilhørende arealer fremgår af Tabel 4. Arealklassifikation Kote m Kote m Ændring DVR90 DVR90 Areal [ha] Areal [ha] Areal [ha] Frit vandspejl Sump (afvandingsdybde 0-25 cm) Våd eng (afvandingsdybde cm) Fugtig eng (afvandingsdybde cm) Tør eng (afvandingsdybde cm) ,01 0,02 0,01 0,05 0,06 0,01 0,10 0,10 0 I alt 0,16 0,18 0,02 Tabel 4 Kyrringegrøfterne Arealklassifikation, nuværende og fremtidige forhold. Af tegning 2a og 2b samt af Tabel 4 ses det, at når pumpedriften ophører vil områderne der i dag har afvandingsdybder under 1 meter øges fra 0,16 ha til 0,18 ha 9/10

10 ved en vandstand i Gyrstinge Sø på m DVR90 som svarer til den vandstand der ikke overskrides i mere end 10 dage om vinteren. Det svarer til en forøgelse i arealer på 0,02 ha der maksimalt vil være påvirket af den fremtidige vandstand i Gyrstinge Sø. Som for Flæbækken skal det nævnes, at når vandstanden ikke længere er konstant vil der også være lange perioder (ca. 27 % af tiden) hvor vandspejlet i Gyrstinge Sø vil være lavere end kote m DVR90 som er de nuværende forhold. I disse perioder vil afvandingsevnen være bedre end i dag. Den største forskel i afvandingsdybde vil være for arealer der ligger tættest på Gyrstinge Sø (st. 1017). I de 2 undersøgte scenarier er forskellen dog meget lille. Forskellen på nuværende og fremtidige forhold falder meget hurtigt jo længere opstrøms man kommer i Kyrringegrøfterne og den vil allerede være 0 opstrøms st. 940 som det fremgår af bilag 2a. Kyringegrøfterne, Oversvømmelsesrisiko Som det ses af bilag 2b har det maksimale vandspejl i Gyrstinge Sø en meget lille betydning for højden af de beregnede vandspejl på den nedre del af Kyrringegrøfterne ved en vintermedianmaksimum. Forskellen er størst tættest ved udløbet til Gyrstinge Sø (st. 1017) Allerede ved st. 925 har vandspejlet i Gyrstinge Sø ikke længere betydning for oversvømmelsesrisikoen. Risikoen for oversvømmelse ved vintermedianmaksimum undersøges derfor for strækningen fra st Ligesom for Flæbækken er det undersøgt hvilke arealer der ifølge beregningerne bliver våde ved en vintermedianmaksimum ved de nuværende forhold og fremtidige forhold. Beregningerne for Kyringegrøfterne st viser, at der ikke er arealer der bliver oversvømmet ved vintermedianmaksimum, hverken nu eller fremover selvom vandstanden i Gyrstinge Sø kan stige til kote m DVR90. Referencer /1/ Konsekvensvurdering af vandspejls- og afstrømningsforhold som følge af ophørt regulering af Gyrstinge sø. 20. maj /2/ Regulativ og redegørelse for Vandområde 9 Frøsmose Å Kommunevandløb nr. 4 a mv. Ringsted Kommune /10

11 Gyrstinge Sø Februar 2015 Kote i m DVR90 1:50 Flæbækken Regulativ, Sommermiddel Kote m DVR90 Regulativ, Vintermiddel Kote m DVR90 Regulativ DVR90 Bund Regulativ, Sommermiddel Kote 22,48 m DVR90 Regulativ, Vintermiddel Kote 22,61 m DVR Bilag 1a Station i m 1:7500 VASP / IKJE ProjektID :

12 Gyrstinge Sø Februar 2015 Kote i m DVR90 1:50 Flæbækken Regulativ, Vintermedianmaksimum Kote DVR90 Regulativ, Vintermedianmaksimum Kote m DVR90 Regulativ DVR90 Bund Bilag 1b Station i m 1:7500 VASP / IKJE ProjektID :

13

14

15

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10 BILAG 6 Projekt Tude Ådal Projektnummer 3691000016 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Slagelse Kommune Følsomhedsberegninger Thomas Hilkjær Michael Juul Lønborg og Anne Steensen Blicher

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Kortlægning af afvandingsforhold Notat Bilag: Tegning 01: Afvandingsforhold, vintermiddel Tegning 02: Afvandingsforhold, sommermiddel, før-grødeskæringssituation Tegning 03: Afvandingsforhold, sommermiddel,

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær NOTAT Projekt : Tude Å gennem Vejlerne Kundenavn : Slagelse Kommune Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation Til : Thomas Hilkjær Fra : Michael Juul Lønborg Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring

Læs mere

Kontrolopmåling af strækninger

Kontrolopmåling af strækninger Silkeborg Kommune Notat nr. 2016-5 Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT. Grønholt Å. Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal

Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT. Grønholt Å. Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT Til Fredensborg Kommune Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fra Inger Klint Jensen og Michael Juul Lønborg Sag 3690900033 Dato 28. august 2009 Projektleder Christine

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af Kyringegrøften

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af Kyringegrøften Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Team Natur og Land Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Kommune Sendt på mail til bsl@ringsted.dk Dato: 16. september 2015 Sagsb.: Grontmij/ston Sagsnr.: 15/17602 Dir.tlf.:

Læs mere

Klimatilpasning af vandløb

Klimatilpasning af vandløb T E K N I K O G M I L J Ø B y g O G M I L J Ø Afdeling: Byg og Miljø Dato: 16.10.2013 Klimatilpasning af vandløb Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J. Klimaforandringernes betydning for afvandingstilstand

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES-

Læs mere

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille.

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille. Vands forløb i forhold til fald, opgravninger, vandstande i Fjorden m. v. Nedenstående skal ses som generelle betragtninger/oplysninger, men er i hovedtrækkene fuldt gyldige. Vandløbs vandføringsevne:

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag

Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag Jørn Torp Pedersen, Orbicon 27. november 2014 Medforfattere: Bo Kempel Christensen, Morten Larsen, Sidsel Hansen, Michael Juul Lønborg Screening

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Vandløbsopmåling 2015

Vandløbsopmåling 2015 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2015 KONTROLRAPPORT MAGLEMOSERENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne EVA-temadag den 24. september 2015 Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, anja@orbicon.dk Morten Larsen, mola@orbicon.dk Indhold Naturlig afstrømning

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB 3. KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I 3 UDVALGTE VANDLØB.

LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB 3. KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I 3 UDVALGTE VANDLØB. LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB 3. KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I 3 UDVALGTE VANDLØB Rekvirent Landbrug & Fødevarer att. Erik Jørgensen Axeltorv 3

Læs mere

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet NOTAT Projekt Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb Projektnummer 3621500256 Kundenavn Emne Til Fra Slagelse Kommune Vandløbs påvirkningsgrad og sårbarhed for organisk belastning Bo Gabe Jørgen

Læs mere

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5 B ILAG 5 Konsekvensvurdering af sce. 5 Note: Vedr. Scenarium 5, supplerende beregninger af vandstandsforholdene i Brudesø Bæk. Dette notat er skrevet af biolog Bo Møller november 2009. Med baggrund i beregningerne

Læs mere

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist.

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist. NOTAT Projekt Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Projektnummer 2231200004 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Vrist pumpelag Svar på skrivelse fra pumpelaget af xxxx Vrist Pumpelag

Læs mere

Jens Peter Müller, Michael Juul Lønborg og Anne St. Blicher

Jens Peter Müller, Michael Juul Lønborg og Anne St. Blicher BILAG 7 Projekt Tude Ådal Projektnummer 3691000016 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Slagelse Kommune Konsekvensberegning af indsatser for ørredsmolt Thomas Hilkjær Jens Peter Müller,

Læs mere

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Skitseprojekt for regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Delstrækning af Smedebæk, som ønskes reguleret og restaureret

Læs mere

Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven

Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven Slagelse Kommune Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven ANSØGNING Til Fra Slagelse Kommune, Att. Thomas Hilkjær Orbicon A/S Projektnummer 3691000016 Projektleder Udarbejdet Kvalitetssikring Anne Steensen

Læs mere

Vandføringens Medianminimum Qmm

Vandføringens Medianminimum Qmm Vandføringens Medianminimum Qmm (Natur & Miljø 2013 Nyborg Strand Spor A session 4) Maj 2013 Ole Smith osmi@orbicon.dk Tlf. 40178926 Indhold Lidt historie, begreber og grundlag Qmm definition og relationer

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende:

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende: ANSØGNING Sag: Holmstaden, Kolding Emne: Ansøgning om tilladelse til regulering af Kolding Å Dato: 28. maj 2015 Navn: Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet Anders Lund Jensen, Grontmij På vegne af projektejerne,,

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2015 KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Revision 01 Dato 22-10-2015 Udarbejdet af Michael Dalby Kristiansen Kontrolleret af Mads

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere:

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere: 12. september 2017 Høring af forslag til reguleringer i Lille Ramsing Bæk Forud for Skive Kommunes regulativrevision af det offentlige vandløb Lille Ramsing Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden en regulering

Læs mere

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det

Læs mere

Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold

Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold Robert Nøddebo Poulsen Agronom, DHI Kort om DHI s miljørådgivning DHI s kompentencer vedrører faglig teknisk ekspertise på: Afløbsystemer

Læs mere

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk 1. Indledning... 2 2. Analyseresultater... 4 3. Konklusion... 7 1. INDLEDNING Der er foretaget en vurdering af kapaciteten i Mastrup Bæk hhv. opstrøms og nedstrøms Mastrup søerne i Støvring bestående af

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO Rekvirent Viborg Kommune att. Rolf Christiansen Prinsens Allé 5 8800 Viborg 87 87 55 55 21 25 47 86 roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon

Læs mere

Projektets parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere:

Projektets parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere: 17. oktober 2017 Godkendelse af reguleringer i Lille Ramsing Bæk Skive Kommune godkender ændringer af gældende bundkoter i Lille Ramsing Bæk. Samtidig godkendes ændring af antallet af grødeskæringer. Godkendelsen

Læs mere

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen. 5. januar 2017 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Næstild Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere

Viborg Kommune. Vådområdeprojekt ved Skjern Hovedgaard Teknisk forundersøgelse

Viborg Kommune. Vådområdeprojekt ved Skjern Hovedgaard Teknisk forundersøgelse Viborg Kommune Vådområdeprojekt ved Skjern Hovedgaard Teknisk forundersøgelse VIBORG KOMMUNE FORUNDERSØGELSE - SKJERN HOVEDGAARD Rekvirent Viborg Kommune att. Keld Schrøder-Thomsen Natur og Vand Prinsens

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL Formål med fosforvådområde PRÆSENTATION Fosforvådområder Indhold af teknisk forundersøgelse FORMÅL At

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion

Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion Fotos: Erik Skov Nielsen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne 2... Vi vil gerne give svar Hvor mange

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Vandstandsrådata: Målestationen er etableret d , hvorefter dataopsamlingen har fungeret uden problemer.

Vandstandsrådata: Målestationen er etableret d , hvorefter dataopsamlingen har fungeret uden problemer. Maribo Kommune og Guldborgsund Kommune Målestationer 2009 NOTAT Til Preben Hansen, Lolland Kommune og Martin Olsen, Guldborgsund Kommune Fra Lars Mølgaard Sag 36708142 Dato 8. marts 2010 Projektleder LMG

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner NOTAT VURDERINGER OMKRING FAUNAPASSAGE VED SÆBY MØLLE Projektnummer 1391400188 Emne Udført af Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket Klaus Schlünsen, Hydrolog-vandløbshydrauliker Hans Mark,

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Rebild Kommune. Vådområde ved Lerkenfeld Å TEKNISK FORUNDERSØGELSE

Rebild Kommune. Vådområde ved Lerkenfeld Å TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rebild Kommune Vådområde ved Lerkenfeld Å TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rebild Kommune Vådområde ved Lerkenfeld Å TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Rebild Kommune Jernbanegade 13 9610 Nørager att. Ivan Holm

Læs mere

Redegørelse. Bilag 2 til regulativ for Hvidørebækken. Kommunevandløb i Gentofte Kommune Kommunevandløb i Lyngby-Taarbæk Kommune

Redegørelse. Bilag 2 til regulativ for Hvidørebækken. Kommunevandløb i Gentofte Kommune Kommunevandløb i Lyngby-Taarbæk Kommune Redegørelse Bilag 2 til regulativ for Hvidørebækken Kommunevandløb i Gentofte Kommune Kommunevandløb i Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hvidørebækkens historie... 4 3 Planmateriale...

Læs mere

Guldborgsund Kommune Regulering af Godsørenden, Hejrede sø fastlæggelse af vandstand og pumpepraksis Hvidbog (dok. /14)

Guldborgsund Kommune Regulering af Godsørenden, Hejrede sø fastlæggelse af vandstand og pumpepraksis Hvidbog (dok. /14) HVIDBOG BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE OVERORDNEDE FORHOLD OG HOLDNING TIL PROJEKTET Kommentar fra Resumé af bemærkning Kommunens bemærkninger Ændringer Det er et positivt tiltag at sikre en mere stabil vandstand

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde Simested Å - midt Teknisk forundersøgelse af vådområde Bill vådområde af Simested Å - midt Indhold BILAGSFORTEGNELSE... 5 INDLEDNING OG BAGGRUND... 8 BAGGRUND... 9 PROJEKTFORSLAGENE...11 LOKALITETSBESKRIVELSE...

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viborg Kommune Miljøforvaltningen Søvej 3 8800 Viborg Rolf Christiansen Telefon 87 87 55 55 E-mail roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 Telefon 87 38 61 66 E-mail lbc@orbicon.dk

Læs mere

Vådområde Granslev By Enge

Vådområde Granslev By Enge Granslev Forsamlingshus, 22. januar 2015 Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Vådområde Granslev By Enge Grontmij a/s Rådgivende ingeniørvirksomhed Ca. 1200 fuldtidsansatte i DK Naturafdeling i Århus/Glostrup

Læs mere

Hjemmesiden er opdateret med disse data.

Hjemmesiden  er opdateret med disse data. NOTAT Projekt : Lolland Kommune Maribosøerne Kundenavn : Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune Emne : Målestationer i Maribo søerne Til : Preben Hansen og Martin Olsen Fra : Lars Mølgaard Kvalitetssikring

Læs mere

Hydrauliske analyser af to nordjyske vandløb og ådale. Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18

Hydrauliske analyser af to nordjyske vandløb og ådale. Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Hydrauliske analyser af to nordjyske vandløb og ådale Rekvirent Rådgiver Skov- og Naturstyrelsen Hedeselskabet Vandløbsudvalget Miljø og Energi as Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Haraldsgade 53

Læs mere

LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB

LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF REDEGØRELSER OM ÆNDRINGER AF FUGTIGHEDSFORHOLDENE OMKRING VANDLØB VED ÆNDRET GRØDESKÆRING Rekvirent Landbrug

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Nordfyns Kommune. Vurdering af grøde og grødeskæring i Horsebæk i relation til afvandingstilstand og miljøkvalitet

Nordfyns Kommune. Vurdering af grøde og grødeskæring i Horsebæk i relation til afvandingstilstand og miljøkvalitet Nordfyns Kommune Vurdering af grøde og grødeskæring i Horsebæk i relation til NORDFYNS KOMMUNE VURDERING AF GRØDE OG GRØDESKÆRING I HORSEBÆK I RE- LATION TIL AFVANDINGSTILSTAND OG MILJØKVALITET Rekvirent

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

GIS og Grøn Vækst. Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur

GIS og Grøn Vækst. Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur GIS og Grøn Vækst Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur Regeringens løsning på vandrammedirektivet og Natura2000 EU sætter rammerne for Danmark miljøindsats Miljøets tilstand bla. en GIS

Læs mere