LANDSKABSKARAKTERANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSKABSKARAKTERANALYSE"

Transkript

1 LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE

2 INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse og landskabsstrukturer Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse Rumlige og visuelle forhold Planlægningsmæssige udfordringer Landskabsvurdering Karakterstyrke Tilstand Oplevelsesrige landskaber, udsigter og landmarks Sårbarhed Strategiske mål Anbefalinger til planlægning og forvaltning

3 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE - FOUSING-VEJRUM-HJERM LANDBRUGSFLADE Landskabets nøglekarakter Karakteristisk for landskabet omkring Fousing, Vejrum og Hjerm er et bølget terræn præget af landbrugsproduktion. Området er fattigt på naturområder. Områdets få levende hegn fremstår med en åben struktur og områdets mange diger er ofte kun delvis bevoksede. De middelstore marker fremstår dermed med en transparent afgrænsning og der er ofte stort udsyn ud over karakterområdet. Små og store landbrug og beboelser ligger spredt i hele området. Tekniske anlæg, særligt middelstore vindmøller og el- og højspændingsledninger, indgår de fleste steder i landskabsbilledet. Hovedfærdselsåren, der forbinder nord og syd har forløb gennem området. Udsyn over det bølgede landbrugslandskab syd for Hjerm Nøglekarakteren er en ultrakort beskrivelse af de mest centrale forhold vedrørende de karaktergivende landskabselementer og rumlige visuelle forhold 3

4 Beliggenhed og afgrænsning Fousing - Vejrum Hjerm landbrugsflade strækker sig fra Struer by i retning mod syd og har udbredelse ind i Holstebro Kommune. Karakterområdet danner mod vest grænse til Kilen tunneldals kuperede terræn, og længere mod syd til Klosterhede slettens sandede og flade arealer. Mod øst danner området grænse mod det bølgede landskab omkring Venø Bugt. Fousing Kirkeby Fousing Ølby Der er ikke afgrænset nogen delområder indenfor karakterområdet. Asp Vejrum Hjerm Ausumgaard Kvium Holstebro Kommune Hummelmose Kommunegrænse Landskabskarakterområde 4

5 Geologi Området er karakteriseret ved et bølget terræn, som mod syd og vest gradvis bliver fladere Kendetegnende for geologien er, at der er tale om et moræne landskab fra den seneste istid, Wiechsel-istiden. Området er et såkaldt dødislandskab, der er opstået ved aflejring af ler, sand, grus og sten oven på og mellem dødis eller stagneret is, dvs. den del af en afsmeltende gletsjer, der ikke længere er i bevægelse. Området er et småbakket morænelandskab med mange afløbsløse lavninger, der oftest fremstår som små søer eller opdyrkede moser. De opdyrkede lavninger, står i våde perioder ofte under vand. Jordtypen er domineret af ler. Områdets bølgede og småbakkede terræn er i nogen grad karaktergivende for området. Terrænet har de største variationer mod nord og bliver gradvis mindre bakket i retning mod syd. Mod vest, mod grænsen til Klosterhede Sletten, bliver terrænet fladt. Vandelementerne på den højtliggende moræne har primært form af mindre søer og vandløb. Vandløbene er ofte kanaliseret. I karakterområdets sydøstlige udkant ligger Hummelmose, en mose som er blevet opdyrket. De nævnte hydrologiske forhold opleves ikke som væsentlige karaktergivende elementer i landskabet. 5

6 Arealanvendelse og landskabsstrukturer Dyrkningsmønster Området er præget af intensiv landbrugsproduktion på middelstore marker. Området er meget fattigt på naturområder og ekstensivt udnyttede arealer. Variationerne indenfor dyrkningsmønstret er derfor få indenfor karakterområdet. Bevoksningsstrukturen tegnes overvejende af spredt bevoksede diger, hegn og mindre bevoksede områder. Her set fra den nordøstlige del af karakterområdet - og her set fra Ausumvej øst for Ausumgaard Bevoksningsstruktur Området er generelt sparsomt bevokset. Bevoksningsstrukturen tegnes overvejende af spredt bevoksede diger, hegn og mindre bevoksede områder omkring søer eller omkring gårde og beboelser. Bevoksningen består overvejende af løvfældende træer og buske, men i områdets vestlige udkant ses oftere hegn af grantræer. Bevoksningsstrukturen bevirker, at karakterområdet fremstår ret åbent, idet udsynet sjældent hindres af bevoksning. Bebyggelsesmønster Snorlige hegn, primært nåletræshegn, er karakteristiske på de sandede jorde i karakterområdets vestlige del Bebyggelsesstrukturen er præget af spredt beliggenhed af enkeltgårde, som det er karakteristisk for landsdelen. Der ligger både store og mellemstore gårde samt beboelser spredt over hele karakterområdet. Bebyggelsen, der ligger såvel højt som lavt i terrænet, ligger langs vejene eller trukket tilbage på markerne. 6

7 Det er karakteristisk for landskabet, at bebyggelsen, der ofte delvis er omgivet af beplantning, opleves som tydelige elementer i landskabet. Karakterområdet rummer to af kommunens mellemstore byer, Hjerm og Asp. Karakterområdet rummer herudover landsbyerne Fousing Kirkeby, Fousing, Ølby og Vejrum- stad. Den største af byerne, Hjerm, er opstået omkring jernbanen mellem syd og nord og Vejrumstad er opstået omkring et vejkryds. Byerne Asp, Fousing Kirkeby og Ølby er opstået omkring byernes kirke. Byerne er alle forholdsvis nye byer, opstået i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Byerne er alle præget af en forholdsvis åben byrand. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Som kort omtalt under bebyggelsesstruktur er der tale om et område, hvor gårdene ikke har været samlet i landsbyer, men har ligget spredt i området som de såkaldte enkeltgårde. Der findes dog én meget lille og gammel landsby i området, Kvium. I slutningen af 1800-tallet omfattede byen 9 gårde og et hus, og i dag består byen af 5 tidligere gårde og et tidligere fattighus. Bebyggelse i den østlige del af karakterområdet set fra Øster Hjermvej Dige i karakterområdets vestlige del de ofte ubevoksede diger har en underordnet betydning for oplevelsen af landskabet Indenfor karakterområdet ligger fem kirker. Af de fem kirker er Hjerm Vestre Kirke den mest fremtrædende i landskabet, hvilket vil sige landskabet i de nærmeste omgivelser omkring Hjerm og landområdet syd og øst herfor. Vejrum Kirkes tårn opleves i landområdet nord for Vejrum Kirkeby. Asp og Ølby kirker opleves primært fra de nærmeste omgivelser. Fousing kirke er lille og er stort set kun synlig i de allernærmeste omgivelser. Oldtidsvejen, hvis bærende historiske værdier er en mængde gravhøje, som markerer et gammelt vejforløb fra Dybå s udløb i Vesterhavet til Karup Å, har forløb hen over karakterområdets vestlige del, hvilket vil sige området mellem Fousing Kirkeby og Asp. Der ligger kun nogle få enkeltvise gravhøje indenfor det øvrige karakterområde. 7

8 Karakterområdet rummer mange diger, navnlig i den vestlige del af området. Da digerne ofte ikke er bevokset har de en underordnet betydning for oplevelsen af landskabet. Højspændingsledningen sydøst for Ølby Tekniske anlæg Området rummer flere tekniske anlæg i form at vindmøller, højspændingsledninger, hovedveje og en jernbane. Karakterområdet rummet to vindmølleparker på hver 8 vindmøller i karakterområdets vestlige del. Opstillingsmønstret fremstår ikke klart aflæseligt, hvilket bevirker at møllegrupperne fremstår rodet. Vindmøllerne har en totalhøjde under 75 meter og fremstår dermed ikke synlige over store områder, hvilket bevirker at de to parker ikke har særlig dominerende indflydelse på landskabsoplevelsen. Øst for Holstebrovej er opstillet fire 140 meter høje vindmøller. Møllerne, der står på en lige række, fremstår som meget synlige og afklarede elementer i landskabet. Flere højspændingsledninger har forløb hen over karakterområdet. I karakterområdets sydøstlige udkant er der endvidere mange små el-ledninger, hvilket har en negativ indvirkning på oplevelsen af landskabet. Dette forværres af, at mange af de vindmøller, der står syd for kommunegrænsen, i Holstebro Kommune, også er synlige fra store dele af den sydøstlige del af karakterområdet. Den sydøstligste del af karakterområdet er præget af mange el- og højspændingsledninger. Det visuelle indtryk af mange tekniske anlæg forværres af vindmøller udenfor karakterområdet To overordnede veje og en jernbane har forløb gennem karakterområdet. Holstebrovej, hovedvejen mellem Holstebro og Struer, er bred og lige og deler karakterområdet i to. Udover dette præger vejene og jernbanen ikke landskabet i væsentlig grad. 8

9 Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse Den oplevelse af landskabskarakteren, man får ved at færdes i området, har sin kulturhistoriske oprindelse i anvendelsen af området til landbrugsformål på enkeltgårde spredt i landskabet Rumlige og visuelle forhold Landskabskarakterens oprindelse er en karakteristik af landskabskarakterens kulturhistoriske udgangspunkt De karaktergivende elementer i form af bevoksning, markstrukturer og bebyggelse har middel skala. Det bølgede terræn og den sparsomme bevoksning præget af transparente hegn og spredt bevoksede diger medfører, at der generelt er vid udsigt over landskabet. Udsigten over landskabet er generelt tegnet af den bølgede flade med mindre øer af bevoksning og bebyggelse i middel skala. Som følge af den vide udsigt ud over landskabet er der udsyn til højere liggende områder øst for karakterområdet og Linde bakkeø mod sydvest. Udsynet til disse områder har dog ikke en afgørende betydning for landskabsoplevelsen. I den vestlige del af karakterområdet er der udsyn til Klosterhede Plantage, der står som en mørk og velafgrænset mur i det fjerne. Området er præget af tekniske anlæg i form af vindmøller og både små og store højspændingsledninger. Området er robust over for tekniske anlæg, men i områdets sydøstligste hjørne bliver påvirkningen særligt massiv pga. udsynet til mange vindmøller i Holstebro Kommune. 9

10 Planlægningsmæssige udfordringer De planmæssige udfordringer er, at planlægge for store husdyrbrug på en måde der sikrer, at disse anlæg kan indpasses i landskabets karakter at indpasse skovrejsning i landskabets karakter at tydeliggøre Hummelmose i landskabsbilledet som et lavbundsområde 10

11 LANDSKABSVURDERING - FOUSING-VEJRUM-HJERM LANDBRUGSFLADE Karakterområdets bølgende terræn set fra den nordlige del af Kviumvej 11

12 Karakterstyrke Landskabskarakterens styrke vurderes med afsæt i, hvor tydeligt nøglekarakteristika fremstår (deres tilstedeværelse og tydelighed) landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse afspejles i karakteren karakteren afspejler samspil mellem naturgrundlag* og kulturgeografiske** strukturer * Et områdes naturskabte landskabselementer i form at geologiske ** Gren dannelsesformer, jordbund, terrænformer inden for geografi, der beskriver samspillet mellem befolk- og vandelementer. ningsmæssige forhold og naturforhold. Kommunegrænse Landskabskarakterområde Karakteristisk 12

13 Karakteristisk Hele karakterområdet De karaktergivende elementer fremstår tydeligt i stort set hele området herunder det bølgede terræn, landskabets overvejende intensivt dyrkede præg og en sparsom beplantning, der gør det muligt at set langt hen over karakterområdet. Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse, der primært er knyttet op på anvendelsen af området til landbrugsformål på enkeltgårde spredt i landskabet, fremstår tydeligt i hele området. Dette afspejles særligt i bebyggelsesstrukturen. Den intensive landbrugsmæssige udnyttelse af den bølgede moræne afspejler et fint samspil mellem landskabets kulturbetingede benyttelse og de naturgivne forhold. Hummelmose i karakterområdets sydøstlige del burde imidlertid være præget af enge, der afspejler områdets lavbundskarakter, frem for at fremstå opdyrket og i intensiv drift. 13

14 Tilstand Med baggrund i landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse er der foretaget en vurdering af intakthed i forhold til landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse vedligeholdelsesmæssig tilstand af de karaktergivende elementer graden af forstyrrelse (tekniske anlæg, støj og lignende) På baggrund heraf vurderes tilstanden som god, middel eller dårlig. Kommunegrænse Landskabskarakterområde Middel Dårlig 14

15 Middel tilstand Hele karakterområdet Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse: Anvendelsen af området til landbrugsformål på enkeltgårde spredt i landskabet. Intakthed af de karaktergivende elementer vurderes at være middel. Bebyggelsesstrukturen fremstår overvejende intakt udenfor de bysamfund der er udviklet i nyere tid i området. Der er med tiden nedlagt hegn og diger, hvorved markerne er blevet større. Endvidere er lavbundsområder blevet drænet og opdyrket og elementer af natur, der oprindeligt har indgået i landskabskarakteren er stort set ikke eksisterende indenfor karakterområdet. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende strukturer vurderes overvejende at være middel i forhold til arealanvendelse, bevoksning og bebyggelse. Dele af området er præget af mange luftledninger, såvel små som store højspændingsledninger. Endvidere står der to grupper med hver otte vindmøller og en gruppe med fire store indenfor området. Set i sammenhæng med vindmøller opstillet i Holstebro Kommune opleves karakterområdet, særligt den sydlige del, som forstyrret af tekniske anlæg. Dårlig tilstand Hummelmose Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse: Ubebygget lavbundsområde, der i nyere tid er drænet og opdyrket. Landskabskarakteren i Hummelmose er vurderet i dårlig tilstand. Vurderingen har særligt baggrund i, at lavbundsarealet oprindeligt har været mose og eng, hvilket har været afspejlet i en langt mere naturpræget landskabskarakter. Landskabskarakterens intakthed i forhold til oprindelse og dens vedligeholdelsesmæssige tilstand vurderes derfor at være dårlig, da stort set hele området i dag er opdyrket. Den hidtidige eng og moses afgrænsning aflæses tydeligt i det omkringliggende terræn, da lavbundsarealet er en lavt liggende flade omgivet af stigende terræn. Oplevelsen af lavbundsarealet forstyrres af en højspændingsledning og mindre luftbårne ledninger der krydser arealet. Endvidere krydser to veje midt ind igennem lavbundsarealet. 15

16 Oplevelsesrige landskaber, udsigter og landmarks Kommunegrænse Landskabskarakterområde Oplevelsesrigt landskab Område med særlige udsigtsmuligheder Udsigtspunkt Landmark 16

17 Stedbundne oplevelsesmuligheder Hjerm Kalkminer Oplevelse af det kuperede terræn omkring Hjerm Kalkminer opstået ved indvinding af kalk. Oplevelsen af terrænet suppleres af den naturmæssige oplevelse af overdrevet, der findes på de ikke udyrkede arealer. Særlige udsigter I store dele af karakterområdet er der lange kig på tværs af området. Der er dog ikke tale om særlige udsigter der skal fremhæves. Landskabet omkring Kilen er imidlertid sårbart overfor etablering af store anlæg idet anlæggene vil kunne få betydning for udsigten ud fra og ud over Kilenområdet. Der er derfor afgrænset område med særlige udsigter omkring Kilen, der breder sig ind over karakterområdet. Landmarks Hjerm Vestre Kirke er synlig i landområdet syd og øst for Hjerm og opleves som et orienteringspunkt i den del af karakterområdet. Vejrum Kirke opleves i mere begrænset grad som et orienteringspunkt i landområdet nord for Vejrum Kirkeby. 17

18 Sårbarhed Kommunegrænse Landskabskarakterområde Særligt sårbare landskaber Særligt sårbare udsigter 18

19 Området generelt Landskarakteren vurderes gererelt robust over for ændringer, da det vurderes muligt at indpasse ændringer i arealanvendelse, bevoksning og bebyggelse på en måde, der vil være i overensstemmelse med den beskrevne landskabskarakter. Landskabet er i dag i høj grad opdyrket, også lavbundsområderne. Genetablering af de våde områder vil styrke det naturlige samspil mellem arealanvendelse og naturgrundlag og bringe landskabskarakteren nærmere sin oprindelse som et landbrugslandskab med både dyrkede marker og afgræssede enge. Skov er ikke i dag et karaktergivende element, men det vurderes muligt at rejse ny skov i området, under hensyn til at der fortsat skal være mulighed for at se på tværs af landskabet indenfor området. Området vurderes at være robust over for etablering af tekniske anlæg, under hensyntagen til den kumulative effekt i forhold til eksisterende anlæg både i og udenfor karakterområdet. Særligt sårbare områder Hjerm Kalkmine Det særlige landskab ved Hjerm Kalkminer opstået ved afgravning af kalk, er særligt sårbar over for ændringer der vil sløre den landskabelige og kulturhistoriske fortælling og dermed også oplevelsesmulighederne. Områder med særlige udsigtsmuligheder Kilen tunneldals nærmeste omgivelser De nærmeste omgivelser til Kilen tunneldal vurderes særligt sårbare over for ændringer, der kan forringe oplevelsen af tunneldalen. Området er særligt sårbart over for tekniske anlæg, der kan virke forstyrrende eller uroligt i landskabsbilledet. Tilsvarende kan det være problematisk at indplacere større landbrugsbyggeri, da det kan virke dominerende på det sårbare landskab omkring Kilen og være en forringelse af de særlige udsigter i området. 19

20 Strategiske mål Kommunegrænse Landskabskarakterområde Strategiske mål Vedligeholde Vedligeholde/forbedre Beskytte Strategiske mål, udsigt Beskytte 20

21 Områder, hvor landskabskarakteren bør beskyttes Området ved Hjerm Kalkmine er udpeget som beskyttelsesområde, fordi landskabet her er vurderet oplevelsesrigt og sårbart. Det betyder at større ændringer i arealanvendelse og etablering af bebyggelse eller anlæg kun må ske, hvis det vurderes at være af underordnet betydning for opretholdelse af områdets landskabskarakter og særlige oplevelsesmuligheder. Områder, hvor landskabskarakteren bør vedligeholdes og og forbedres Området ved Hummelmose er udpeget som et område, hvor landskabskarakteren bør vedligeholdes og især forbedres. Vedligeholdelse går på at området stadig skal fremstå som den flade og ubebyggede lavning i terrænet, der er til alle sider er omgivet af en svagt stigende terræn. Målsætningen om at forbedre landskabet skal betragtes som det primære, og knytter sig især til det forhold, at de oprindelige enge og mosen er blevet opdyrket. Både veje og mindre el-ledninger krydser endvidere gennem lavbundsarealet. Målsætningen, at forbedre, betyder at der bør arbejdes for at forbedre landskabskarakterens styrke, tilstand og oplevelsesmuligheder. Konkret betyder det at en omdannelse af området til vådområde og så vidt muligt samtidig en omlægning af de veje og el-ledninger, der krydser gennem området, vil højne både landskabskarakterens styrke, tilstand og oplevelsesmuligheder. Områder, hvor landskabskarakteren bør vedligeholdes Det øvrige karakterområde har fået det strategiske mål vedligeholde. Det betyder, at der i dette område kan ske ændringer, når ændringerne er tilpasset landskabets karakter og eksisterende strukturer. Områder, hvor udsigter bør beskyttes Området omkring Kilen Tunneldal er præget af særlige udsigter, der bør beskyttes. Det betyder, at ændringer i disse områder kun bør ske med særlige hensyn til at bevare eller styrke udsigtsforholdene og de visuelle oplevelsesmuligheder, der knytter sig til landskabet omkring Kilen Tunneldal. 21

22 Anbefalinger til planlægning og forvaltning Landskabskarakteren Området bør fastholdes som et landbrugslandskab i middel skala. Der kan dog med fordel arbejdes for, at styrke samspillet mellem naturgrundlag og arealanvendelse ved at genetablere drænede og opdyrkede lavbundsarealer. Natur Kun en meget lille andel af arealerne indenfor karakterområdet er naturområder. Genetablering af Hummelmose og genskabelser af våde enge i området ved Borgvej vil kunne tilføje karakterområdet mulighed for yderligere natur og bidrage til variation i oplevelsen af landskabet. Skov Skov kan indpasses i landskabet, men der bør friholdes områder, så udsynet over karakterområdet kan indgå som et væsentligt element i landskabsoplevelsen. Herudover bør Hummelmose og det lavtliggende område ved Borgvej samt det nærmeste landskab omkring Kilen tunneldal friholdes for skovrejsning. Bebyggelse Nyt landbrugsbyggeri bør placeres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse samt have en karakter, der sikrer et samlet harmonisk udtryk. På fladerne ligger gårdene generelt frit og synlige og det er derfor vigtigt at lægge vægt på en samlet og harmonisk bygningsmasse. Endvidere er det væsentligt for bebyggelsens fremtræden i landskabet, at dele af bebyggelsen omgives af beplantning, herunder store træer. Ved anden ny bebyggelse i det åbne land og i tilknytning til karakterområdets byer er det vigtigt at understøtte den eksisterende bebyggelsesstruktur. Endvidere er det vigtigt at sikre et harmonisk udtryk, således at den nye bebyggelse underordner sig landskabet og den overordnede karakter af den eksisterende bebyggelse. Tekniske anlæg Området er robust overfor etablering af tekniske anlæg af enhver art. Dog bør Hummelmose og det lavtliggende område ved Borgvej samt det nærmeste landskab omkring Kilen tunneldal friholdes for tekniske anlæg. Anbefalingerne er Plan og Miljøs anbefalinger alene baseret på intentionen om, at tilgodese landskabelige interesser. Manglende hjemmel i lovgivningen eller hensyn til øvrige interesser i det åbne land, der skal inddrages i interesseafvejningen, kan bevirke at anbefalingerne ikke følges 22

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013

LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E 7 - O D D E S U N D INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - THYHOLM INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

5 Gyrstinge landbrugsflade

5 Gyrstinge landbrugsflade 91 5 Gyrstinge landbrugsflade BESKRIVELSE Nøglekarakter Et storbakket, åbent, intensivt dyrket morænelandskab med spredt bebyggelse, enkel struktur og flere tværgående, tekniske anlæg. Figur 1 Det storbakkede

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Ramten hede- og moselandskab ligger midt på Djursland.

Beliggenhed og afgrænsning Ramten hede- og moselandskab ligger midt på Djursland. Karakterområde 15 Ramten hede- og moselandskab Stationsbyen Stenvad, der blev center for tørveproduktionen, hvis historie formidles gennem Mosebrugsmuseet indrettet i en tidligere produktionshal i Stenvad.

Læs mere

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Indhold Landskabet i Odense kommune s. 4 Landskabskarakterkortlæging s. 6 1 - Bellinge Moræneflade s. 8 2 - Holmstrup Dødislandskab s. 16 3 - Blommenslyst

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Helheder og kompetencer i det åbne land

Helheder og kompetencer i det åbne land Struktur og forløb Landskabsanalyse Kirstine Kjær, Byplan Omsat til kommuneplan 2209-21 Tidsplan og projektforløb Opstartsmøde Natur og miljø marts 08 workshops Feltbesigtigelse, analyse, beskrivelser,

Læs mere

9 Sørup herregårdslandskab

9 Sørup herregårdslandskab 151 9 Sørup herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab på moræneleraflejringer med store bløde bakker, intensivt landbrug, herregårdslandskab. Herregården ligger skjult bag gamle træer

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Skovrejsning ved Næstved

Skovrejsning ved Næstved Skovrejsning ved Næstved Landskabsbeskrivelse og analyse af Kirsten Vest Rundt om Næstved by er der udpeget tre skovrejsningsområder. Det nordlige er Vridsløse, det vestlige er Even og det sydøstlige er

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere