Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej Frederikshavn Denmark Tel Fax CVR no Roblon fastholder forventningerne efter 3 kvartaler Resumé for de 3 første kvartaler af Ordretilgang blev 215,9 mdkk (166,3 mdkk). Fremgangen kommer især fra Industrial Fiber segmentet. o I 3. kvartal blev ordretilgang 65,0 mdkk (42,8 mdkk) Ordrebeholdning 31. juli 2016 blev 74,2 mdkk (41,5 mdkk) Omsætningen blev 170,7 mdkk (169,4 mdkk) o I 3. kvartal blev omsætningen 62,1 mdkk (56,8 mdkk) Resultat af primær drift (EBIT) blev 16,3 mdkk (21,0 mdkk) o I 3. kvartal blev resultat af primær drift (EBIT) 7,6 mdkk (1,7 mdkk) Resultatet før skat blev 16,9 mdkk (23,0 mdkk) o I 3. kvartal blev resultat før skat 5,5 mdkk (1,7 mdkk) Bruttomargin blev 55,4% (56,2%). Tilbagegangen skyldes omsætningsmix og stigende råvarepriser i Industrial Fiber segmentet. Selskabet er i proces med at færdiggøre ny strategi, som vil blive udmeldt i særskilt selskabsmeddelelse inden udgangen af oktober Efter 3 kvartaler af regnskabsåret fastholder ledelsen sine forventninger til, som blev udmeldt i årsrapporten for. For regnskabsåret forventes der således fortsat en omsætning i niveauet 250 mdkk og et resultat før skat i niveauet 25 mdkk. Frederikshavn, den 8. september 2016 Roblon A/S Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsesformand Lars Østergaard Adm. direktør Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Adm. direktør Lars Østergaard, tlf Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 1 af 13

2 Hoved- og nøgletal Enhed 3. kvt. 3. kvt. Helår Ordre Ordretilgang mdkk 65,0 42,8 215,9 166,3 210,8 Ordrebeholdning mdkk 74,2 41,5 74,2 41,5 29,0 Resultatopgørelse Nettoomsætning mdkk 62,1 56,8 170,7 169,4 227,7 Heraf eksport mdkk 61,4 55,5 163,6 164,1 220,3 Eksportandel % 98,9 97,7 95,8 96,9 96,8 Bruttoresultat mdkk 34,1 26,2 94,6 95,2 127,5 Resultat af primær drift (EBIT) mdkk 7,6 1,7 16,3 21,0 22,1 Finansiering m.v. (netto) mdkk -0,6 0,5 0,6 2,0 1,9 Resultat før skat mdkk 7,0 2,2 16,9 23,0 24,0 Periodens resultat mdkk 5,5 1,7 13,2 17,6 18,4 Balance Samlede aktiver mdkk 288,7 276,6 288,7 276,6 287,4 Arbejdskapital mdkk 83,1 76,5 83,1 76,5 71,3 Aktiekapital mdkk 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 Egenkapital mdkk 245,0 248,7 245,0 248,7 249,7 Pengestrømme Pengestrømme fra drift mdkk -3,4 18,4 2,5 10,5 23,2 Pengestrøm fra investering mdkk -2,5-1,6-36,3-13,9-67,0 Heraf investering i kortfristede værdipapirer mdkk -0,5 0,0-31,6 0,0-49,2 Pengestrøm fra finansiering mdkk 0,0 0,0-17,9-21,5-21,5 Ændring i likviditet mdkk -5,9 16,8-51,7-24,9-65,3 Antal medarbejdere gennemsnit 2 Antal Nøgletal Bruttomargin % 54,9 46,1 55,4 56,2 56,0 EBIT-margin % 12,2 3,0 9,5 12,4 9,7 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital 2 % 22,7 5,0 15,9 20,5 16,7 Soliditetsgrad % 84,9 89,9 84,9 89,9 86,9 Egenkapitalens forrentning 2 % 8,9 2,7 7,1 16,9 7,3 Aktie-relaterede nøgletal Resultat pr. DKK 20 aktie DKK 3,1 1,0 7,4 9,8 10,3 Børskurs pr. aktie DKK 238,5 315,5 238,5 315,5 243,0 Aktiernes indre værdi DKK 137,0 139,0 137,0 139,0 140,0 1 Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review af selskabets revisor. 2 Nøgletallet er beregnet på helårsbasis. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne. Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 2 af 13

3 Ledelsesberetning for 3. kvartal og perioden 1. november juli 2016 (9 mdr. ). Hovedtal for 3. kvartal mdkk Ændring Ordretilgang 65,0 42,8 52% Omsætning 62,1 56,8 9% EBIT 7,6 1,7 347% Hovedtal for 9 mdr. mdkk Ændring Ordretilgang 215,9 166,3 30% Ordrebeholdning 74,2 41,5 79% Omsætning 170,7 169,4 1% EBIT 16,3 21,0-22% Resultatopgørelsen Realiseret omsætning og resultat har udviklet sig som forventet i 3. kvartal og for de første 9 måneder af regnskabsåret. Omsætning Roblon realiserede i de første 3 kvartaler af en omsætning på 170,7 mdkk, hvilket er på niveau med samme periode sidste år, dog med mindre forskydninger inden for de 3 forretningssegmenter. Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) blev for de første 3 kvartaler af 16,3 mdkk mod 21,0 mdkk i samme periode sidste år. I 3. kvartal af er EBIT realiseret med 7,6 mdkk mod 1,7 mdkk sidste år. Den positive udvikling skyldes en kombination af øget omsætning og forbedret produktmix i 3. kvartal. Det relative vareforbrug har været stigende. I regnskabsårets første 3 kvartaler var bruttomargin 55,4% (56,2%) og har været negativt påvirket af omsætningsmix og stigende råvarepriser i Industrial Fiber segmentet. Omkostninger Andre eksterne omkostninger er realiseret som forventet med 21,8 mdkk i regnskabsårets første 3 kvartaler (21,5 mdkk). Personaleomkostninger er realiseret med 51,8 mdkk i de første 3 kvartaler af (46,9 mdkk). Stigningen kan primært henføres til ansættelser i salgs- og udviklingsfunktionerne. Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto, blev positiv med 0,6 mdkk (2,0 mdkk). Posten indeholder negative valutakursreguleringer med ca. 0,9 mdkk. Skat Der er beregnet 22% i skat af resultat før skat. Balance Pr. 31. juli 2016 var værdien af de samlede aktiver opgjort til 288,7 mdkk (276,6 mdkk). Arbejdskapitalen udgjorde 83,1 mdkk (76,5 mdkk) svarende til 36,5% (29,4%) af (2013/14) omsætningen. Varebeholdninger steg fra 68,3 mdkk. pr til 81,7 mdkk pr Sammenholdt med er varebeholdningerne øget med 13,4 mdkk, hvilket relaterer sig til den større ordrebeholdning. Tilgodehavender fra salg var 38,7 mdkk ved udgangen af 3. kvartal mod 30,7 mdkk i samme kvartal sidste år. Kreditrisikoen på debitorer vurderes uændret i forhold til tidligere, og der har ikke været væsentlige tab på debitorer i løbet af det seneste år. Kortfristede værdipapirer er øget fra 10,6 mdkk pr. 31. juli 2015 til 91,7 mdkk ved udgangen af juli Værdipapirerne er disponible for salg, og der er indgået aftaler med eksterne kapitalforvaltere om en aktiv forvaltningsstrategi med lav risikoeksponering. Samlet afkast i regnskabsårets første 3 kvartaler andrager 2% svarende til en 2,7% p.a. forretning. Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 3 af 13

4 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev for regnskabsårets 3 første kvartaler 2,5 mdkk (10,5 mdkk). Pengestrømme fra investeringsaktiviteter blev negativ med -36,3 mdkk. Heri er indeholdt placering af overskydende likviditet i værdipapirer med -31,6 mdkk. Investeringer i regnskabsårets første 3 kvartaler i immaterielle og materielle aktiver blev 4,7 mdkk mod 13,9 mdkk sidste år. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter blev negativ med -17,9 mdkk (-21,5 mdkk) og omfatter udbetaling af udbytte. Segmentoplysninger Selskabets rapportering er med virkning fra regnskabsåret ændret således, at der rapporteres på tre forretningssegmenter i Roblon A/S. Industrial Fiber Segmentet Industrial Fiber omfatter udvikling, produktion og salg af kabelfibermaterialer til den optiske kabelfiberindustri og løsninger til Offshore og øvrig industri. Hovedtal for 3. kvartal mdkk Ændring Ordretilgang 32,3 21,3 52% Omsætning 40,9 23,8 72% EBIT 8,5 1,1 750% Hovedtal for 9 mdr. mdkk Ændring Ordretilgang 129,8 86,3 50% Ordrebeholdning 44,4 21,0 111% Omsætning 99,4 97,5 2% EBIT 15,8 22,3-29% Ordretilgangen for de første 3 kvartaler af blev 129,8 mdkk, hvilket var en stigning på 50% i forhold til sidste år. Fremgangen blev opnået ved salg til eksisterende kunder, og herunder fortsat tilgang af ordrer fra Offshore industrien. Ordrebeholdning ultimo juli 2016 er opgjort til 44,4 mdkk (21,0 mdkk). Omsætningen for de første 3 kvartaler af blev 99,4 mdkk mod 97,5 mdkk sidste år. Den positive udvikling i ordretilgangen i regnskabsåret har kompenseret for den lave ordrebeholdning ved regnskabsårets start, og derved bidraget til den marginale fremgang i omsætningen. EBIT blev i de første 3 kvartaler af 15,8 mdkk (22,3 mdkk), og tilbagegangen i resultatet skyldes sammensætningen i omsætningsmix og stigende råvarepriser. Med den positive fremgang i segmentets ordretilgang i regnskabsåret forventes der et tilfredsstillende resultat for året som helhed på niveau med sidste år. Generelt er offshore industrien påvirket af den lave oliepris, og selskabets ordretilgang i dette segment er afhængig af igangsætning af nye projekter, og af om gennemførelsen af igangsatte projekter fastholdes. Lighting Segmentet Lighting omfatter udvikling, produktion og salg af fiber-, optisk og LED-belysning. Hovedtal for 3. kvartal mdkk Ændring Ordretilgang 5,1 6,4-20% Omsætning 4,4 6,3-30% EBIT -0,9-2,5 64% Hovedtal for 9 mdr. mdkk Ændring Ordretilgang 16,1 16,4-2% Ordrebeholdning 2,2 2,5-12% Omsætning 16,0 15,9 1% EBIT -1,3-3,4 62% Ordretilgangen i de første 3 kvartaler af blev 16,1 mdkk og er på niveau med sidste år (16,4 mdkk). Ordrebeholdning ultimo juli 2016 er opgjort til 2,2 mdkk (2,5 mdkk). Omsætningen i regnskabsårets første 3 kvartaler blev 16,0 mdkk (15,9 mdkk), og EBIT blev -1,3 mdkk (-3,4 mdkk). Til trods for resultatfremgangen finder ledelsen resultatet for de første 3 kvartaler utilfredsstillende, og der arbejdes på at ændre denne udvikling. Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 4 af 13

5 Engineering Segmentet Engineering omfatter udvikling, produktion og salg af kabelmaskiner, tovværksmaskiner, twistere og windere. Hovedtal for 3. kvartal mdkk Ændring Ordretilgang 27,6 15,1 83% Omsætning 16,8 26,7-37% EBIT - 3,1 - Hovedtal for 9 mdr. mdkk Ændring Ordretilgang 70,0 63,6 10% Ordrebeholdning 27,6 18,0 53% Omsætning 55,3 56,0-1% EBIT 1,8 2,1-14% Ordretilgangen i de første 3 kvartaler af blev 70,0 mdkk (63,6 mdkk). Ordrebeholdning ultimo juli 2016 er opgjort til 27,6 mdkk (18,0 mdkk). Fremtidige forhold Roblons afsætning er kendetegnet ved en projektsalgsmæssig struktur. Det gør det til enhver tid vanskeligt på forhånd at give forecast for fremtidig omsætning inden for givne terminer hhv. kvartaler, halvår og helår. Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidigt omsætnings- og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer er og vil være uden for selskabets kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet men er ikke begrænset til at omfatte - ændringer i generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, udviklingen inden for den globale olieindustri, forandringer i verdensøkonomien, samt ændringer i renteniveau og valutakurser. Omsætningen blev 55,3 mdkk, hvilket er på niveau med sidste år. EBIT blev 1,8 mdkk (2,1 mdkk). Ledelsen finder ikke resultatet tilfredsstillende, og der vil blive iværksat tiltag for fremadrettet at øge indtjeningen. Igangværende strategiproces Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 14 har Ledelsen igangsat en strategiproces. Processen forløber som planlagt, og der vil blive informeret yderligere om den valgte strategi i særskilt selskabsmeddelelse inden udgangen af oktober Forventninger til Efter 3 kvartaler af regnskabsåret fastholder ledelsen sine forventninger til, som blev udmeldt i årsrapporten for. Ledelsen forventer således fortsat en omsætning i niveauet 250 mdkk og et resultat før skat i niveauet 25 mdkk. Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 5 af 13

6 Finanskalender 20/ : Årsregnskabsmeddelelse 26/1 2017: Generalforsamling Meddelelser - NASDAQ Copenhagen I perioden 1. november september 2016 har selskabet sendt følgende meddelelser til NASDAQ Copenhagen, der kan genfindes på selskabets hjemmeside Nr : Ny CEO til Roblon A/S Nr : Årsregnskabsmeddelelse Nr : Indkaldelse til generalforsamling Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Orientering om Roblons 1. kvartal Nr : Ordinær generalforsamling i Roblon A/S Nr : Delårsrapport for 1. kvartal Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Market maker (prisstilleraftale) Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Delårsrapport for 2. kvartal Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 6 af 13

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. november juli 2016 for Roblon A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. november juli Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat samt selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Frederikshavn, den 8. september 2016 Direktion Lars Østergaard Carsten Michno Kim Müller Adm. direktør Økonomidirektør Teknisk direktør Bestyrelse Jørgen Kjær Jacobsen Ole Krogsgaard Peter Sloth Vagner Karlsen Formand Næstformand Randi Toftlund Pedersen Nita Svendsen Hans Martin Kirkegaard Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 7 af 13

8 Resultatopgørelse mdkk Note 3. kvt. 3.kvt. Helår Nettoomsætning 4 62,1 56,8 170,7 169,4 227,7 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 0,4-1,4-5,5 Andre driftsindtægter ,2 Vareforbrug -28,0-30,4-76,1-74,2-100,2 Andre eksterne omkostninger -6,4-6,4-21,8-21,5-29,8 Personaleomkostninger -18,4-15,8-51,8-46,9-72,9 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver -2,1-6,1-5,8-8,4-2,5 Resultat af primær drift (EBIT) 7,6 1,7 16,3 21,0 22,1 Finansielle indtægter, netto -0,6 0,5 0,6 2,0 1,9 Resultat før skat 7,0 2,2 16,9 23,0 24,0 Skat af periodens resultat -1,5-0,5-3,7-5,4-5,6 Periodens resultat 5,5 1,7 13,2 17,6 18,4 Totalindkomstopgørelse mdkk 3. kvt. 3.kvt. Helår Periodens resultat 5,5 1,7 13,2 17,6 18,4 Poster, som kan blive omklassificeret til resultat: Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 1,2-0,1 - -0,2 - Dagsværdiregulering af finansielle aktiver Skat af anden total indkomst -0, Totalindkomst 6,4 1,6 13,2 17,4 18,4 Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 8 af 13

9 Balance mdkk Færdiggjorte udviklingsprojekter 4,1 4,5 4,8 Udviklingsprojekter under udførelse 5,9 4,0 4,0 Immaterielle aktiver 10,0 8,5 8,8 Grunde og bygninger 35,0 37,3 36,8 Produktionsanlæg og maskiner 14,4 13,9 15,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1,6 0,5 1,1 Materielle aktiver under opførelse 0,1 0,8 0,3 Materielle aktiver 51,1 52,5 53,8 Langfristede aktiver i alt 61,1 61,0 62,6 Varebeholdninger 81,7 68,3 67,7 Tilgodehavender fra salg 38,7 30,7 29,5 Tilgodehavende selskabsskat 9,8 8,5 8,9 Andre tilgodehavender 0,9 0,8 2,6 Periodeafgrænsningsposter 0,9 0,7 0,5 Værdipapirer 91,7 10,6 60,0 Likvide beholdninger 3,9 96,0 55,6 Kortfristede aktiver i alt 227,6 215,6 224,8 AKTIVER I ALT 288,7 276,6 287,4 Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 9 af 13

10 Balance mdkk Aktiekapital 35,8 35,8 35,8 Andre reserver - 0,5 0,7 Overført resultat 209,2 212,4 213,2 Egenkapital 245,0 248,7 249,7 Udskudt skat 4,5 3,8 4,5 Andre hensatte forpligtelser - 0,1 0,3 Anden gæld - - 3,8 Langfristede forpligtelser 4,5 3,9 8,6 Modtagne forudbetalinger 5,0 4,7 13,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 19,0 9,8 Selskabsskat Anden gæld 15,2 9,5 15,3 Kortfristede forpligtelser 39,2 24,0 29,1 Forpligtelser i alt 43,7 27,9 37,7 PASSIVER I ALT 288,7 276,6 287,4 Egenkapitalopgørelse mdkk Egenkapital 1. november 249,7 252,8 252,8 Periodens totalindkomst 13,2 17,4 18,4 Andre reserver, primo overført til frie reserver -0,5 Andre reserver, primo overført til frie reserver 0,5 Udbetalt udbytte -17,9-21,5-21,5 Egenkapital 245,0 248,7 249,7 Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 10 af 13

11 Pengestrømsopgørelse mdkk Note 3. kvt. 3.kvt. Helår Resultat af primær drift (EBIT) 7,6 1,7 16,3 21,0 22,1 Regulering af poster uden likviditetseffekt A 2,1 2,4 6,1 5,7 8,3 Ændring i arbejdskapital B -12,5 13,8-15,9 6,0 15,1 Pengestrømme fra primær drift -2,8 17,9 6,5 32,7 45,5 Modtagne finansielle indbetalinger -0,6 0,5 0,6 2,0 1,9 Betalt selskabsskat ,6-24,2-24,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -3,4 18,4 2,5 10,5 23,2 Investeringer i immaterielle aktiver -0,5-0,4-2,6-1,7-2,4 Investeringer i værdipapirer -0, , ,2 Køb af materielle aktiver -1,5-1,2-2,1-12,2-15,7 Salg af materielle aktiver ,3 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -2,5-1,6-36,3-13,9-67,0 Betalt udbytte ,9-21,5-21,5 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter ,9-21,5-21,5 Ændring i likvider -5,9 16,8-51,7-24,9-65,3 Likvider primo 9,8 79,2 55,6 120,9 120,9 Likvider ultimo 3,9 96,0 3,9 96,0 55,6 Note A: Reguleringer for poster uden likviditetseffekt Afskrivninger 2,1 2,4 6,1 5,8 8,4 Tab ved salg af materielle anlægsaktiver ,2 Andre hensatte forpligtelser ,1 0,1 2,1 2,4 6,1 5,7 8,3 Note B: Ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger -6,9 11,1-14,0-5,8-5,2 Ændring i tilgodehavender -3,9 9,9-7,8 21,3 20,9 Ændring i modtagne forudbetalinger 2,4 2,7 2,4 2,7 Ændring i leverandører af varer og tjenester 5,5-14,1 5,2-10,8-6,3 Ændring i anden gæld, langfristet - 5,4-3,8-3,8 Ændring i anden gæld, kortfristet -9,6-1,2 2,1-1,4 1,9-12,5 13,8-15,9 6,0 15,1 Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 11 af 13

12 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Skøn og estimater 3. Sæson 4. Segmentoplysninger Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten og den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis fremgår heraf. Note 2 Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af selskabets regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten for. Note 3 Sæson Selskabets aktiviteter har ikke været påvirket af sæson eller konjunkturudsving i delårsrapporten. Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 12 af 13

13 Note 4 Segmentoplysninger Selskabets rapportering er med virkning fra ændret således, at der rapporteres på tre segmenter i Roblon A/S. Sammenligningstal for er tilpasset. Aktiviteten i de tre forretningsmæssige segmenter er som følger: Industrial Fiber: Udvikling, produktion og salg af kabelfibermaterialer og løsninger til Offshore og øvrig industri Lighting: Engineering: Udvikling, produktion og salg af fiberoptisk og LED-belysning Udvikling, produktion og salg af kabelmaskiner, tovværksmaskiner, twistere og windere mdkk 3. kvt. 3.kvt. Helår Nettoomsætning Industrial Fiber 40,9 23,8 99,4 97,5 126,4 Lighting 4,4 6,3 16,0 15,9 24,9 Engineering 16,8 26,7 55,3 56,0 76,4 I alt 62,1 56,8 170,7 169,4 227,7 Resultat af primær drift (EBIT) Industrial Fiber 8,5 1,1 15,8 22,3 23,2 Lighting -0,9-2,5-1,3-3,4-2,1 Engineering - 3,1 1,8 2,1 1,0 I alt 7,6 1,7 16,3 21,0 22,1 Segmentaktiver Industrial Fiber 102,8 81,5 102,8 81,5 82,6 Lighting 12,4 13,9 12,4 13,9 15,2 Engineering 68,2 66,1 68,2 66,1 62,0 Ikke fordelte poster 105,3 115,1 105,3 115,1 127,6 I alt 288,7 276,6 288,7 276,6 287,4 Geografiske segmenter Danmark 6,2 1,3 12,6 5,3 7,5 Storbritannien 8,4 9,9 23,0 27,9 37,5 Øvrige Europa 19,3 23,6 60,0 61,0 89,1 Asien 11,4 15,5 32,9 35,1 45,0 Brasilien 12,5 0,9 25,6 20,0 20,5 Amerika 4,3 5,6 16,6 20,1 28,1 I alt 62,1 56,8 170,7 169,4 227,7 Ved præsentationen af oplysningerne er omsætningens fordeling på geografiske segmenter opgjort med udgangspunkt i kundernes geografiske placering. Den geografiske fordeling af aktiver er i al væsentlighed i Danmark. Ud af selskabets samlede omsætning i regnskabsåret første 3 kvartaler hidrører 22,2 mdkk (17,4 mdkk) fra salg til selskabets væsentligste kunde. Salget til denne kunde tegner sig således for mere end 10% af selskabets samlede omsætning. Selskabsmeddelelse nr september 2016 Side 13 af 13

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. november 2014 30. april 2015 Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 30. april 2016)

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 30. april 2016) Selskabsmeddelelse nr. 14 2016 Delårsrapport for 2. kvartal (perioden 1. november 2015 30. april 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2016/17 (perioden 1. november juli 2017)

Delårsrapport for 3. kvartal 2016/17 (perioden 1. november juli 2017) Selskabsmeddelelse nr. 12 2017 Delårsrapport for 3. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. juli 2017) Roblon koncernen opjusterer sine forventninger til resultatet for regnskabsåret 2016/17 Resumé

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2016/17 (perioden 1. november april 2017)

Delårsrapport for 2. kvartal 2016/17 (perioden 1. november april 2017) Selskabsmeddelelse nr. 7 2017 Delårsrapport for 2. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 30. april 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere