25. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 16, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 16, 2012"

Transkript

1 25. april Fondsbørsmeddelelse nr. 16, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 144 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,2 pct. p.a. - bedste resultat i 15 kvartaler Nettorente- og gebyrindtægter på 538 mio. kr. - 4 pct. højere end i 4. kvartal og 13 pct. højere end i 1. kvartal. Kursreguleringer på 79 mio. kr. mod 33 mio. kr. i 4. kvartal. Basisindtjening før nedskrivninger på 265 mio. kr pct. højere end i 4. kvartal og 38 pct. højere end i 1. kvartal. Cost/Income Ratio forbedret til 0,58 (4. kvt. : 0,69) - forventning om nulvækst i omkostninger i fastholdes. Nedskrivninger på udlån mv. på 106 mio. kr. svarende til nedskrivningsprocent på 1,18 p.a. - på niveau med det forventede. Kapitaludvidelse gennemført i 1. kvartal - egentlig kernekapitalprocent på 13,1 og solvensprocent på 15,5. Individuelt solvensbehov er uændret 8,8 pct. Afvikling af leasingportefølje forløber tilfredsstillende. Overdækning i forhold til strategisk likviditetsmål forbedret med 3,0 mia. kr. til 6,9 mia. kr. For året som helhed forventes fortsat en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 800 mio. kr. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Bidrag til sektorløsning Resultat før skat 4. kvt. Ændring, pct. Ændring, pct Adm. direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til regnskabet: - Jeg synes, at vores kvartalsregnskab på langt de fleste punkter er rigtig positiv læsning. Vores ind-tjening er på det højeste niveau i 15 kvartaler, og udviklingen er tilfredsstillende på tværs af indtjeningstyper. Vores kapitalposition er særdeles stærk, efter at vi i 1. kvartal gennemførte en fuldtegnet fortegningsemission på ca. 830 mio. kr., og på likviditetssiden har vi en meget komfortabel overdækning på knapt 7 mia. kr. På den mere negative side må vi sige, at vi bestemt godt kunne ønske os en større efterspørgsel efter finansiering fra vores privat- og erhvervskunder. Selv om vi har flere kunder i dag end for et år siden, er vores bankudlån i samme periode faldet med 0,7 mia. kr. - simpelthen fordi kunderne betaler tilbage i et højere tempo, end vi kan låne ud. Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. nr Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR-nr

2 Side 2 af 31 Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. nr Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR-nr

3 INDHOLD Side 3 af 31 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal, kvartalsvis... 4 Ledelsens kommentarer til 1. kvartal... 6 Anden information... 8 Forretningsområder Ledelsens beholdning af Spar Nord Bank aktier.. 12 Koncernoversigt KVARTALSRAPPORT, 1. KVARTAL, SPAR NORD BANK A/S, KONCERNEN Hoved- og nøgletal Ledelsens påtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Noter uden henvisning... 30

4 HOVED- OG NØGLETAL BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Side 4 af 31 Ændring i pct. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening *) Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger *) Resultalt af fortsættende aktiviteter før skat Spar Nord Leasing (ophørende aktiviteter) Resultat før skat Skat af fortsættende aktiviteter Skat af ophørende aktiviteter Resultat 385,9 344,1 12,1 385,9 401,8 380,0 345,8 344, ,7 151,9 132,2 14,9 151,9 117,1 110,6 116,9 132,2 476,8 79,3 53,7 47,7 79,3 32,9-0,5 44,2 53,7 130,3 7,1 11,2-36,6 7,1 12,3 8,0 8,8 11,2 40,3 13,7 11,4 20,2 13,7 0,0 13,1 14,5 11,4 39,0 637,9 552,6 15,4 637,9 564,1 511,2 530,2 552, ,1 214,7 214,6 0,0 214,7 242,6 187,5 237,8 214,6 882,5 142,9 130,4 9,6 142,9 122,2 126,5 125,1 130,4 504,2 15,4 15,7-1,9 15,4 23,0 16,2 18,4 15,7 73,3 373,0 360,7 3,4 373,0 387,8 330,2 381,3 360, ,0 264,9 191,9 38,0 264,9 176,3 181,0 148,9 191,9 698,1 105,8 83,8 26,3 105,8 141,4 94,3 84,9 83,8 404,4 159,1 108,1 47,2 159,1 34,9 86,7 64,0 108,1 293,7 5,9 7,0-15,7 5,9-0,3 0,8-4,5 7,0 3,0 165,0 115,1 43,4 165,0 34,6 87,5 59,5 115,1 296,7-19,0-1, ,0 24,1 18,3-35,1-1,3 6,0 146,0 113,8 28,3 146,0 58,7 105,8 24,4 113,8 302,7-2,0 24,7 - -2,0 10,0-20,2 27,7 24,7 42,2 144,0 138,5 4,0 144,0 68,7 85,6 52,1 138,5 344,9 32,0 25,4 26,0 32,0 14,5 29,1-16,1 25,4 52,9 2,2 5,2-57,7 2,2 2,3 4,7 5,0 5,2 17,2 109,8 107,9 1,8 109,8 51,9 51,8 63,2 107,9 274,8 BALANCEOPLYSNINGER Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Risikovægtede poster Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og tilgodehavende mv. Udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , , , *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen og bidrag til sektorløsninger, der er udskilt, fremgår af note 3. Afvikling af leasingforretning - regnskabsmæssige konsekvenser Regnskabsreglerne vedrørende præsentation af ophørende aktiviteter medfører, at resultatet af de ophørende aktiviteter skal præsenteres særskilt på en linje, og at sammenligningstallene for så vidt angår resultatopgørelsen skal tilrettes. Dette betyder, at der er foretaget en omklassificering af de enkelte regnskabsposter i resultatopgørelsen for 1. kvartal og 2. kvartal, idet den andel af de enkelte poster i koncernens resultatopgørelse, der relaterer sig til Spar Nord Leasing, flyttes til regnskabslinjen resultat af aktiviteter under afvikling, benævnt Spar Nord Leasing (ophørende aktiviteter) i regnskabsopstillingen Basisindtjening. Det følger af regnskabsreglerne, at balanceposter ikke skal udskilles og sammenligningstal ikke tilrettes. Udviklingen i udlån er underopdelt i kategorierne bankaktiviteter, reverseforretninger og leasingaktiviteter.

5 Side 5 af 31 Ændring i pct. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året NØGLETAL Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Egentlig kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter af fortsættende aktiviteter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivning på udlån mv. af fortsættende aktiviteter Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store engagementer, pct. Periodens nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) (fortsættende aktiviteter) Antal ansatte (ultimo, heltid) (ophørende aktiviteter) Antal lokale banker 15,5 13,9 15,5 14,0 13,8 13,8 13,9 14,0 15,5 13,6 15,5 13,3 12,7 13,6 13,6 13,3 13,1 9,9 13,1 10,4 9,9 9,9 9,9 10,4 2,8 3,1 2,8 1,5 1,9 1,2 3,1 7,7 2,2 2,4 2,2 1,2 1,2 1,4 2,4 6,1 0,58 0,65 0,58 0,69 0,65 0,72 0,65 0,68 0,75 0,80 0,75 0,94 0,83 0,88 0,80 0,86-0,7-0,6-0,7-0,5-0,6-0,3-0,6-0,5 4,6 2,3 4,6 6,9 2,5 4,0 2,3 6,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 101,3 111,5 101,3 106,5 113,4 115,9 111,5 106,5 6,6 8,9 6,6 8,4 8,7 9,1 8,9 8,4-5,1-0,1-5,1-2,2-3,5 2,7-0,1-3,1 201,7 90,2 201,7 163,9 99,9 77,0 90,2 163,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 1, SPAR NORD BANK - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat Udbytte Afkast Price earning ,3 1,3 1,3 0,6 0,6 0,8 1,3 3, Aktiebaserede nøgletal for tidligere perioder er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelsen i marts.

6 LEDELSENS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Side 6 af 31 Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 144 mio. kr. i 1. kvartal mod 139 mio. kr. i 1. kvartal og 69 mio. kr. i 4. kvartal. Den store fremgang kan henføres til en positiv udvikling i spændet mellem danske realkreditobligationer og renteswaps affødt af renteudviklingen i Danmark. Hertil kommer den positive effekt af et stort handelsflow i Markets. Nettorente- og gebyrindtægterne steg med 4 pct. i forhold til forrige kvartal, og kursreguleringerne blev mere end dobbelt så høje. På omkostningssiden realiseredes et fald i forhold til 4. kvartal på 4 pct. Nedskrivninger på udlån mv. faldt 25 pct. i forhold til 4. kvartal og blev på 106 mio. kr., mens bidrag til sektorløsninger blev på 19 mio. kr. Obligationsbeholdning fordelt på udstedertype (mio. kr.) *) Realkreditobligationer Finansielle udstedere Kreditobligationer Statsobligationer Obligationer 4. kvt. 3. kvt Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende og fastholder forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger på 800 mio. kr. NETTORENTEINDTÆGTER UNDER PRES FRA VOLUMENFALD OG LAVE MARKEDSRENTER Første kvartals nettorenteindtægter blev på 386 mio. kr., hvilket er 42 mio. kr. eller 12 pct. højere end i samme periode sidste år - men 16 mio. kr. eller 4 pct. lavere end i 4. kvartal. Faldet i forhold til 4. kvartal er en konsekvens af et fald i bankudlån på 1,3 mia. kr. samt lavere pengemarkedsrenter. Sidstnævnte har medført, at koncernens indlånsmarginal har været negativ i kvartalet, og at renteindtægterne på obligationer har været lavere. VÆKST I GEBYRINDTJENING DREVET AF LÅNEKONVERTERING Nettogebyrindtægterne blev på 152 mio. kr., svarende til en fremgang på 20 mio. kr. eller 15 pct. i forhold til 1. kvartal. Væksten kan primært henføres til lånesagsgebyrer og garantiprovision - begge dele som et resultat af højere konverteringsaktivitet på realkreditlån. Blandt de øvrige gebyrtyper er der tillige fremgang i indtægter vedrørende forsikringsformidling. STOR VÆKST I KURSREGULERINGER Kursreguleringer realiseres på 79 mio. kr., hvilket er 46 mio. kr. højere end i 4. kvartal. Obligationsbeholdning fordelt på rating (mio. kr.) *) AAA AA A BBB BB B CCC CC Uden rating Obligationer FALD I ØVRIGE INDTÆGTER 4. kvt. 3. kvt *) Obligationsbeholdning tillagt køb og salg på spot og termin. Posten Andre driftsindtægter realiseres på 7 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end i 4. kvartal og 4 mio. kr. lavere end i 1. kvartal. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, herunder Nørresundby Bank, blev på 14 mio. kr. mod 11 mio. kr. i samme periode i fjor. OMKOSTNINGSVÆKST PÅ GRUND AF PERIODE- FORSKYDNING OG IT-UDGIFTER De samlede omkostninger blev på 373 mio. kr., hvilket er 3 pct. højere end i samme periode af. Lønomkostningerne var på et uændret niveau, hvilket bl.a. kan henføres til, at medarbejderantallet (fortsættende aktiviteter, omregnet til fuld tid) ved udgangen af 1. kvartal var på Dette svarer til en reduktion på 9 siden samme tidspunkt i. De øvrige driftsomkostninger blev realiseret 13 mio. kr. eller 10 pct. højere end sidste års niveau. Væksten i andre driftsomkostninger, som er på niveau med det budgetterede, kan henføres til periodeforskydninger på en række poster samt til øgede IT-udgifter.

7 Side 7 af 31 Det er fortsat ledelsens forventning, at der realiseres nulvækst i omkostningerne også i. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN FORTSAT PÅ BETYDELIGT NIVEAU Nedskrivninger på udlån mv. blev i 1. kvartal på 106 mio. kr. - et niveau som er 22 mio. kr. højere end i 1. kvartal, men 35 mio. kr. lavere end 4. kvartal. Driftspåvirkningen svarer til en nedskrivningsprocent år til dato på 1,18 p.a. Af driftspåvirkningen på 106 mio. kr. kan 79 mio. kr. henføres til erhvervskunder svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 1,4 p.a. De resterende 27 mio. kr. kan henføres til privatkunder svarende til en nedskrivningsprocent på 0,8 p.a. De samlede nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. Koncernens udlån med rentestop udgør 132 mio. kr., og cover ratio kan således opgøres til 9,0. Koncernens bankudlån og garantier *) brancheopdelt Individuelle Bankudlån og garantier nedskrivninger Branche, pct Landbrug og skovbrug Fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge- og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv 9,2 0,5 2,5 4,5 2,9 8,8 3,0 0,5 6,5 12,8 5,7 9,2 0,5 2,5 4,4 2,8 8,7 3,0 0,4 6,3 13,2 5,6 34,1 0,3 4,3 0,3 1,9 8,1 2,5 0,6 4,3 10,9 8,4 Erhverv i alt Offentlige myndigheder Privatkunder i alt I alt *) ekskl. ophørende aktiviteter. 56,9 56,6 75,7 3,8 4,8 0,0 39,3 38,6 24,3 100,0 100,0 100,0 BEHOLDNINGSINDTJENING PÅ 6 MIO. KR. På koncernens afviklingsbeholdning af værdipapirer samt unoterede aktieinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S realiseres i 1. kvartal en indtægt på 6 mio. kr. ( : 7 mio. kr.). BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER PÅ 19 MIO. KR. Regnskabsposten bidrag til sektorløsninger omfatter Spar Nords indbetaling samt Spar Nords andel af Nørresundby Banks indbetaling til Garantifonden for indskydere og investorer. I 1. kvartal er der i alt udgiftsført 19 mio. kr., som fordeler sig med ca. 10 mio. kr. i efterregulering vedrørende Fjordbank Mors og ca. 9 mio. kr. vedrørende den nye indskydergarantiordning. Det er Spar Nords forventning, at årets samlede bidrag til sektorløsninger vil være i niveauet 45 mio. kr. RESULTAT AF OPHØRENDE AKTIVITETER PÅ -2 MIO. KR. Resultat af ophørende aktiviteter (leasing) blev på -2 mio. kr. mod 10 mio. kr. i 4. kvartal. Der henvises til afsnittet Forretningsområder for nærmere information herom. RESULTAT FØR SKAT PÅ 144 MIO. KR. Resultatet før skat kan herefter opgøres til 144 mio. kr. mod 139 mio. kr. i 1. kvartal og 69 mio. kr. i 4. kvartal. SKAT Koncernens effektive skatteprocent i 1. kvartal var 24 pct., og resultat efter skat kan således opgøres til 110 mio. kr.

8 ANDEN INFORMATION Side 8 af 31 FORRETNINGSOMFANG Koncernens samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er ultimo 1. kvartal på 78,1 mia. kr. - et niveau som er 2 pct. lavere end ultimo og 3 pct. lavere end på samme tidspunkt i fjor. Sammenlignet med ultimo er der tale om et fald i udlån, bankaktiviteter på 1,3 mia. kr. og et fald i udlån, leasingaktiviteter på 0,7 mia. kr. Indlån, bankaktiviteter er på uændret niveau i forhold til ultimo. Ud af de samlede bankudlån og garantier (fortsættende aktiviteter), som udgør 33,8 mia. kr., kan 40 pct. henføres til privatkunder og 60 pct. til erhvervskunder. De seneste 12 måneder har der været en vækst i formidlede realkreditlån på 3,4 mia. kr. svarende til 8,6 pct. Samlet er der således tale om en vækst i den samlede udlånsformidling på 3,9 pct. OVERDÆKNING I FORHOLD TIL STRATEGISK LIKVIDITETSMÅL FORBEDRET TIL 6,9 MIA. KR. På likviditetssiden er det koncernens strategiske mål, at udlån eksklusive reverseforretninger til enhver tid er finansieret med langsigtet funding. Det er således målet, at indlån eksklusive repoforretninger, seniorlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital skal overstige udlån eksklusive reverseforretninger. Efterstillede kapitalindskud, seniorlån og udstedte obligationer, som har forfald inden for 12 måneder, medregnes ikke i denne opgørelse. Ved udgangen af 1. kvartal havde Spar Nord en overdækning i forhold til det strategiske likviditetsmål på 6,9 mia. kr., hvilket er en forbedring på 3,0 mia. kr. siden ultimo. Den store forbedring kan bl.a. henføres til reduktionen i koncernens udlån, blandt andet som konsekvens af afviklingen af leasingaktiviteter, og tilførslen af ny egenkapital. STÆRK KAPITALPOSITION Spar Nord gennemførte i 1. kvartal en aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Emissionen blev fuldtegnet, og nettoprovenuet på 831 mio. kr. bidrager til, at bankens kapitalposition ved udgangen af 1. kvartal er stærk. Koncernens egentlige kernekapitalprocent er således på 13,1 (ultimo : 10,4). Kernekapitalprocenten inkl. hybrid kernekapital er på 15,5 (ultimo : 13,3). Strategisk likviditet Mia. kr. Indlån, bankaktiviteter Seniorlån og obligationsudstedelser Egenkapital og supplerende kapital Likviditetsfremskaffelse Udlån, bankaktiviteter Udlån, leasingaktiviteter Forfald senior, udstedte oblig. og suppl. kap.< 1 år Likviditetsmål (>0) ,1 31,1 29,7 30,1 8,7 10,2 10,8 10,8 7,4 6,9 7,1 7,0 47,2 48,2 47,6 47,9 29,9 31,2 31,4 32,7 6,4 7,1 7,7 7,7-4,0-6,0-7,1-4,2 6,9 3,9 1,4 3,3 I løbet af 1. kvartal er der førtidsindfriet ansvarlige lån for i alt 508 mio. kr. Solvensprocenten er beregnet til 15,5, hvilket skal ses i forhold til, at Spar Nord har opgjort det individuelle solvensbehov til 8,8 pct. Banken har således en solid kapitalmæssig overdækning på 6,7 procentpoint eller 2,7 mia. kr. Forfaldsstrukturen på bankens seniorfunding er vist i figuren nedenfor. FORFALDSSTRUKTUR Garanteret og ugaranteret seniorfunding > Garanteret Ugaranteret

9 Side 9 af 31 TILSYNSDIAMANTEN Tilsynsdiamanten - Spar Nord Bank moderselskab Σ Store engagementer <125 pct. Spar Nord: 0,0 pct. Udlånsvækst <20 pct. Spar Nord: -9,4 pct. Stabil funding <1,00 Spar Nord: 0,71 Ejendomseksponering <25 pct. Spar Nord: 11,5 pct. Likviditetsoverdækning >50 pct. Spar Nord: 204,4 pct. RISICI Der henvises til årsrapporten for samt til koncernens risikorapport for for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. FORVENTNINGER TIL I årsrapporten for udtrykkes en forventning om en basisindtjening før nedskrivninger for hele i niveauet 800 mio. kr. På baggrund af udviklingen i 1. kvartal fastholdes denne forventning.

10 FORRETNINGSOMRÅDER Side 10 af 31 SPAR NORDS LOKALE BANKER HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Spar Nords Lokale Banker realiserede i 1. kvartal basisindtægter på 514 mio. kr. mod 480 mio. kr. i 4. kvartal og 469 mio. kr. i samme periode af. Omkostningerne blev på 302 mio. kr. - 2 pct. højere end i 1. kvartal. Nedskrivninger på udlån mv. blev på 106 mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. lavere end i forrige kvartal, men 22 mio. kr. højere end i 1. kvartal. Basisindtjeningen blev således på 106 mio. kr. mod 19 mio. kr. i 4. kvartal og 89 mio. kr. i samme periode af. På aktivitetssiden var der i 1. kvartal især fokus på boligområdet, herunder konvertering af realkreditlån. Blandt de øvrige forretningstyper var aktivitetsniveau og indtjening på linje med de foregående kvartaler. Handels- og Udlandsområdet opnåede en basisindtjening på 89 mio. kr. mod 61 mio. kr. i 4. kvartal og 60 mio. kr. i samme periode af. Den primære baggrund for den resultatmæssige fremgang er en for Spar Nord positiv udvikling i spændet mellem danske realkreditobligationer og renteswaps sammenholdt med en aktiv pleje af Markets afdækninger af renterisikoen. Hertil kommer en stigende kundeomsætning på obligationsområdet, som bl.a. skyldes, at Spar Nord fortsat udbygger sin markedsandel på området. Endelig er resultatet positivt påvirket af en billigere likviditetsfremskaffelse i Markets. Det samlede forretningsomfang i Spar Nords Lokale Banker var ultimo 1. kvartal på 61,3 mia. kr. - et niveau som er 1,6 pct. lavere end ultimo og 1,1 pct. lavere end på samme tidspunkt i fjor. Den generelt lave efterspørgsel efter finansiering medfører, at udlånet i Spar Nords Lokale Banker på trods af en nettokundetilgang på mere end er reduceret med 0,7 mia. kr. siden samme tidspunkt i.

11 Side 11 af 31 SPAR NORD LEASING Nettoindtægter Omkostninger, inkl. afskr. operationelle leasingaktiver Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Resultat før skat 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. *) *) *) Udover den ændrede opstilling af Spar Nord Leasing som ophørende aktivitet, er sammenligningstal relateret til bidrag til sektorløsninger tilrettet. Bidraget er nu reduceret i Spar Nord Leasings renteudgifter, ligesom intern rente er reklassificeret mellem forretningsområder og har dermed reduceret nettorenteindtægterne. Spar Nord Leasing realiserede i 1. kvartal basisindtægter på 78 mio. kr. mod 90 mio. kr. i 4. kvartal og 92 mio. kr. i samme periode af. Faldet i basisindtægter, som er forventet, afspejler, at forretningsområdet operationel billeasing er frasolgt, og at afviklingen af porteføljen af finansielle leasingkontrakter forløber tilfredsstillende. Siden afviklingen blev påbegyndt i oktober, er de samlede aktiver således nedbragt med 1,5 mia. kr. svarende til 18 pct. Omkostningerne blev på 55 mio. kr. mod 51 mio. kr. i 4. kvartal og 57 mio. kr. i samme periode af. Omkostningerne er negativt påvirket af omstruktureringsomkostninger i de svenske aktiviteter på 5 mio. kr., og den underliggende omkostningsudvikling er således tilfredsstillende. Nedskrivninger på udlån mv. blev på 25 mio. kr., mod 29 mio. kr. i 4. kvartal og 11 mio. kr. i samme periode af. Væksten kan henføres til større gruppevise nedskrivninger. Som følge af de ekstraordinære omkostninger og de gruppevise nedskrivninger realiseres et resultat af ophørende aktiviteter på -2 mio. kr. Det er fortsat ledelsens forventning, at Spar Nord Leasing vil bidrage positivt til koncernens resultat i.

12 Side 12 af 31 LEDELSENS BEHOLDNINGER AF SPAR NORD BANK AKTIER BESTYRELSEN Pr Pr DIREKTIONEN Pr Pr Torben Fristrup Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Laila Mortensen - 0 Carsten Normann Ole Skov Jannie Skovsen Gitte Holmgaard Sørensen Hans Østergaard Lasse Nyby John Lundsgaard Lars Møller Anm. Beholdningerne omfatter husstandens beholdninger. KONCERNOVERSIGT Selskabskapital ultimo *) Egenkapital ultimo *) Resultat *) Ejerandel Pct. Ejerandel Pct. Konsoliderede dattervirksomheder Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg Spar Nord Ejendomsselskab A/S, Aalborg Spar Nord Leasing A/S, Aalborg (1) SN Finans Nord AB, Sverige (2) Finans Nord Cross Border A/S, Aalborg (2) Finans Nord Easyfleet A/S, Aalborg (3) Ikke konsoliderede virksomheder Beluni Inc., USA (4) 30,0 42,1 4,6 100,0 100,0 12,0 3,6-4,7 100,0 100,0 10,0 445,1 25,0 100,0 100,0 74,6 100,2 15,3 100,0 100,0 0,5 1,8 0,2 100,0 100, , ,0 (1) Tidligere Finans Nord A/S. Aktiviteten i selskabet er under afvikling. (2) Aktiviteten i selskabet er under afvikling. (3) Selskabet er pr. 1. oktober solgt til Jyske Finans A/S, og selskabets navn er ændret til Easyfleet A/S. (4) Selskabet er likvideret i. *) Iflg. seneste foreliggende årsrapport. Alle selskaber er pr. 31. marts 100 pct. ejede datterselskaber - direkte eller indirekte af Spar Nord Bank A/S.

13 HOVED- OG NØGLETAL FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Side 13 af 31 Ændring i pct Året RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivn. på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat 534,4 486,5 9,8 534,4 486,5 531,8 755,5 740, ,4 148,5 142,4 4,3 148,5 142,4 175,8 340,1 475,0 649,9 385,9 344,1 12,1 385,9 344,1 356,0 415,4 265, ,5 1,3 0,2-1,3 0,2 0,1 0,1 0,6 10,3 159,8 143,0 11,7 159,8 143,0 142,1 109,8 119,8 532,8 7,9 10,8-26,9 7,9 10,8 15,6 9,8 16,3 56,0 539,1 476,5 13,1 539,1 476,5 482,6 515,5 369, ,6 80,1 51,0 57,1 80,1 51,0 89,5 48,6 34,1 115,5 7,1 11,2-37,5 7,1 11,2 9,0 9,7 5,8 40,6 357,7 344,7 3,8 357,7 344,7 380,8 345,1 303, ,7 15,4 15,7-1,9 15,4 15,7 14,7 15,9 14,0 73,3 17,6 0,4-17,6 0,4 51,6 44,0 0,2 0,0 105,8 83,5 26,7 105,8 83,5 110,7 121,2-10,5 402,9 16,2 19,4-16,5 16,2 19,4 7,2-4,1 48,8 44,9 146,0 113,8 28,3 146,0 113,8 30,5 43,5 151,0 302,7 32,0 25,4 26,0 32,0 25,4 6,6 9,1 27,1 52,9 114,0 88,4 29,0 114,0 88,4 23,9 34,4 123,9 249,8-4,2 19,5 - -4,2 19,5-14,4 3,7 24,1 25,0 109,8 107,9 1,8 109,8 107,9 9,5 38,1 148,0 274,8 BALANCE Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Risikovægtede poster Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Nedskrevet på udlån og tilgodehavende mv. Udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Side 14 af 31 Ændring i pct Året NØGLETAL Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent 15,5 13,9 15,5 13,9 14,2 11,8 12,1 14,0 15,5 13,6 15,5 13,6 13,2 10,1 10,3 13,3 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Indtjening pr. omkostningskrone 2,8 3,1 2,8 3,1 0,3 1,2 4,4 7,7 2,2 2,4 2,2 2,4 0,2 0,9 3,5 6,1 1,29 1,26 1,29 1,26 1,05 1,08 1,49 1,16 Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. -0,7-0,6-0,7-0,6-0,4 1,0 0,6-0,5 4,6 2,3 4,6 2,3 3,2 8,6 4,2 6,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 Kreditrisiko Udlån i forhold til indlån Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store engagementer, pct. *) Periodens nedskrivningsprocent Periodens nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter **) 98,1 108,7 98,1 108,7 104,0 118,5 126,3 103,4 101,3 111,5 101,3 111,5 106,6 120,4 127,6 106,5 6,6 8,9 6,6 8,9 9,4 10,4 9,6 8,4-5,1-0,1-5,1-0,1 4,5-6,8 0,2-3,1 201,7 90,2 201,7 90,2 165,6 116,9 66,0 163,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 12,1 67,3 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 1,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 1,1 SPAR NORD BANK-AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Periodens resultat Indre værdi Udbytte Børskurs/periodens resultat Børskurs/indre værdi 1,3 1,3 1,3 1,3 0,1 0,5 1,8 3, ,5 26,9 18,5 26,9 410,0 60,0 38,3 6,8 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 1,3 0,4 Aktiebaserede nøgletal for tidligere perioder er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelsen i marts. *) Jævnfør Finanstilsynets Vejledning til indberetning af nøgletal er summen af store engagementer i henhold til FIL 145 korrigeret for engagementer med kreditinstitutter under 1 mia. kr. efter fradrag i og, hvorfor nøgletallet ikke er fuldt ud sammenligneligt med tidligere kvartaler. **) Fortsættende aktiviteter er Spar Nord Koncernens aktiviteter ekskl. ophørende leasingaktiviteter, jf. note 19.

15 LEDELSENS PÅTEGNING Side 15 af 31 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts for Spar Nord Bank A/S. Perioderegnskabet er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar marts. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Aalborg, den 25. april DIREKTIONEN Lasse Nyby Adm. direktør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller Bankdirektør BESTYRELSEN Torben Fristrup Bestyrelsesformand Per Nikolaj Bukh Næstformand for Bestyrelsen Kaj Christiansen Laila Mortensen Carsten Normann Ole Skov Medarbejdervalgt Jannie Skovsen Medarbejdervalgt Gitte Holmgaard Sørensen Medarbejdervalgt Hans Østergaard

16 RESULTATOPGØRELSE Side 16 af 31 Note Året Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter 534,4 486, ,4 148,5 142,4 649,9 385,9 344, ,5 1,3 0,2 10,3 159,8 143,0 532,8 7,9 10,8 56,0 539,1 476, ,6 80,1 51,0 115,5 7,0 11,2 40,6 357,7 344, ,7 15,4 15,7 73,3 17,5 0,4 0,0 105,8 83,5 402,9 16,2 19,4 44,9 146,0 113,8 302,7 32,0 25,4 52,9 114,0 88,4 249,8 19 Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat -4,2 19,5 25,0 109,8 107,9 274,8 Fordeles således: Aktionærerne i Spar Nord Bank A/S 109,8 107,9 274,8 INDTJENING PR. AKTIE Indtjening pr. aktie Udvandet indtjening pr. aktie Indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter Udvandet indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter Aktiebaserede nøgletal for tidligere perioder er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelsen i marts. 1,3 1,3 3,4 1,3 1,3 3,4 1,4 1,1 3,1 1,4 1,1 3,1 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Nettoopskrivning på ejendomme Regulering vedrørende associerede virksomheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i Spar Nord Bank A/S 109,8 107,9 274,8 0,8 0,7 0,8 0,1-1,1-4,2-0,3-3,3-3,3 0,0 0,0 1,2 0,6-3,7-5,5 110,4 104,2 269,3 110,4 104,2 269,3

17 BALANCE Side 17 af 31 Note Året AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån, bankaktiviteter Udlån, reverseforretninger Udlån, leasingaktiviteter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris, i alt Obligationer til dagsværdi Aktier mv. Kapitalandele i associerede virksomheder mv. Aktiver tilknyttet i puljeordninger Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Grunde og bygninger i alt Operationelle leasingaktiver Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver i alt Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER GÆLD Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud 921,6 724,8 641, , , , , , ,1 431, ,0 393, , , , , , , , , , , , ,4 775,3 751,5 765, , , ,1 130,6 156,1 131,4 49,0 67,0 48,5 453,9 448,0 456,6 502,9 515,0 505,1 363,5 489,3 404,0 131,8 169,6 139,6 495,3 658,9 543,6 9,3 2,5 10,3 77,5 71,5 87, , , ,7 73,1 73,9 76, , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 769,8 5,4 2,3 7, , , ,0 51,5 195,0 53, , , ,8 427,7 325,8 394,9 1,6 3,1 1,8 56,1 130,5 56,8 485,4 459,4 453, , , ,8 Forpligtelser i alt EGENKAPITAL Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Akkumulerede valutakursreg. af udenlandske enheder Akkumulerede værdiændringer i alt Lovpligtige reserver Andre reserver i alt Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt , , , ,4 570,7 570,7 58,2 60,0 58,2 5,0 4,1 4,2 63,2 64,1 62,4 464,9 437,5 450,7 464,9 437,5 450, , , , , , , , , ,4 IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt 3.927, , ,7 520,9 581,7 520, , , ,6

18 EGENKAPITALOPGØRELSE Side 18 af 31 Opskrivningshenlæggelse Aktiekapital Valutaomregnings reserve Lovpligtige reserver Foreslået udbytte Overført overskud I alt EGENKAPITAL Egenkapital ,7 58,2 4,2 450,7 0, , ,3 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Øvrige kapitalbevægelser i associerede og tilknyttede virksomheder Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Kapitaludvidelse Omkostninger ved kapitaludvidelse Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,2-93,6 109, , , ,4-5,4 0, ,4 - -3,6-0, ,8-2,0-1,8 0, ,8 14,2-95,4 110,4 570, ,4 913, ,2-82, ,2-516, ,5 524,5 570, ,5 839, ,4 58,2 5,0 464,9 0, , ,9 EGENKAPITAL Egenkapital ,7 61,2 3,4 440,1 0, , ,4 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal : Totalindkomst i Periodens resultat ,2-88,7 107,9 Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed - - 0, ,7 Nettoopskrivning på ejendomme - -1, ,2 Skat af anden totalindkomst Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi ,5-10,5 0,0 Øvrige kapitalbevægelser i associerede og tilknyttede virksomheder , ,3 Opløsning af opskrivningshenlæggelser, associerede virksomheder ,0-8,0 0,0 Opløsning af opskrivningshenlæggelser, ejendomme ,1 0,1 Anden totalindkomst i alt - -1,2 0,7-21,8 0,0 18,6-3,7 Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,2 0,7-2,6 0,0 107,3 104, ,5-53, ,5 44, ,0-9,0 570,7 60,0 4,1 437,5 0, , ,6 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 10 kr. BEHOLDNING AF EGNE AKTIER Antal aktier, stk. Procent af aktiekapital Året ,4 0,5 0,8

19 PENGESTRØMSOPGØRELSE Side 19 af 31 Året DRIFT Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af aktiviteter under afvikling før skat Valutaomregning, datterselskaber Dagsværdiændringer, investeringsejendomme Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Gevinst og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver Regulering af nedskrivninger på udlån mv. Hensættelser til forpligtelser Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Betalt selskabsskat Drift i alt DRIFTSKAPITAL Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Ændring i obligationer til dagsværdi Ændring i aktiebeholdning Ændring i udstedte obligationer til amortiseret kostpris Ændring i andre aktiver og andre passiver, netto Ændring i indlån og anden gæld Driftskapital i alt Pengestrøm fra drift i alt 146,0 113,8 302,7-2,0 24,7 42,2 0,8 0,7 0,8 0,0-3,0-3,2 39,8 41,6 215,4 0,0 0,0-1,2 45,9-2,2 115,9-0,9-2,1-77,1-16,2-19,4-44,9-2,3-1,2-3,1 211,1 152,9 547, , , , ,6 23, ,1 663,5 49, ,9-11,1 24,8 81,3 3,0-19,5 215,1 573, , ,3 20,7-390,9-116,1 242,2-318,9 75,1 453,3-166,0 622,6 INVESTERINGER Nettoinvestering i associerede og tilknyttede virksomheder Nettoinvestering i immaterielle aktiver Nettoinvestering i øvrige materielle aktiver Nettoinvestering i egne kapitalandele Udbytte fra associerede og tilknyttede selskaber Investeringer i alt -0,1-0,2 1,0-0,8-0,1-4,7 22,4-84,9-121,2 8,1-10,0-16,4 5,8 10,5 21,3 35,4-84,7-120,0 FINANSIERING Efterstillede kapitalindskud Kapitaludvidelse Omkostninger ved kapitaludvidelse Finansiering i alt -518,4-32,1-160,2 913,1 0,0 0,0-82,2 0,0 0,0 312,5-32,1-160,2 Periodens likviditetsændring Likvider primo Periodens likviditetsændring Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald I alt 801,2-282,8 342, , , ,7 801,2-282,8 342, , , ,1 921,6 724,8 641, , , , , , ,1 Oplysning om pengestrømme for ophørende aktiviteter fremgår af note 19, Ophørende aktiviteter.

20 NOTER Side 20 af 31 Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Perioderegnskabet for Spar Nord Bank A/S koncernen for perioden 1. januar marts aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som er godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. KOMMENDE STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG International Accounting Standards Board (IASB) har udsendt en række nye regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), der endnu ikke er trådt i kraft. Ingen af disse forventes at få indflydelse på koncernens fremtidige regnskabsaflæggelse. 2 SKØN OG ESTIMATER Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdi af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af det sammendragne perioderegnskab som ved udarbejdelsen af årsregnskab pr. 31. december.

21 NOTER Side 21 af 31 Note Spar Nords Lokale Banker Forretningssupport Stabe Ikke allokeret Elimineringer Basisindtjening *) Handelsog Udlandsområdet Beholdningsindtjening mv. Bidrag til sektorløsninger Spar Nord Leasing (Ophørende aktiviteter) **) Koncernen i alt 3 Forretningssegmenter - 1. kvartal RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Basisindtægter/omsætning i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Basisindtjening/ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Spar Nord Leasing (Ophørende aktiviteter) **) Resultat før skat 343,6 43,1-0,7-15,8 15,7 0,0 385,9 0,0 0,0-385,9 146,6 4,8 1,0 0,0-0,5 0,0 151,9 0,0 0,0-151,9 21,7 59,7 0,9 0,0-3,0 0,0 79,3 2,1 0,0-81,4 2,3 0,3 3,8 2,3-0,9-0,7 7,1 0,0 0,0-7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 13,7 4,0-1,5-16,2 514,2 107,9 5,0-13,5 25,0-0,7 637,9 6,1-1,5-642,5 302,3 18,5 5,0-13,4 61,1-0,5 373,0 0,2 17,5-390,7 211,9 89,4 0,0-0,1-36,1-0,2 264,9 5,9-19,0-251,8 106,2 0,0 0,0-0,2-0,2 0,0 105,8 0,0 0,0-105,8 105,7 89,4 0,0 0,1-35,9-0,2 159,1 5,9-19,0-146,0 0,0 0,0 0,0 0,0-19,0 0,0-19,0 0,0 19,0-0,0 105,7 89,4 0,0 0,1-54,9-0,2 140,1 5,9 0,0-146, ,0-2,0 105,7 89,4 0,0 0,1-54,9-0,2 140,1 5,9 0,0-2,0 144,0 *) Basisindtjeningskolonnen svarer til koncernens regnskabsopstilling i ledelsesberetningen. **) For yderligere oplysninger om ophørende aktiviteter henvises til note 19. Sammenhæng til koncernen specificeres i kolonnerne Beholdningsindtjeningen mv., Bidrag til sektorløsninger og Spar Nord Leasing (Ophørende aktiviteter).

22 NOTER Side 22 af 31 Note Spar Nords Lokale Banker Forretningssupport Stabe Ikke allokeret Elimineringer Handelsog Udlandsområdet Beholdningsindtjening mv. Spar Nord Leasing (Ophørende aktiviteter) ***) Koncernen i alt 3 Forretningssegmenter - 1. kvartal (fortsat) BALANCE Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Immaterielle og materielle anlægsaktiver *) Øvrige aktiver **) Aktiver i alt Indlån og anden gæld Egenkapital (allokeret kapital) Øvrige passiver Passiver i alt OPLYSNINGER - INDTÆGTER/OMSÆTNING I ALT Interne indtægter/omsætning Interne indtægter og eliminering, modregnet i omkostninger Indtægter/omsætning til eksterne kunder, Danmark Indtægter/omsætning i alt NØGLETAL Egenkapitalforrentning, pct. ****) Omkostningsandel af basisindtægter Risikovægtede poster, ultimo Antal ansatte (ultimo, heltid) ,2 955,0 0,2 0, , ,1 0, , ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 732,5 0,0 42,8 0,0 775,3 191,1 1,9 61,2 473,6 34,4 0,0 0,0 366, , , ,1 344,0 40, ,9-114,7 125,5 196, , , ,0 405,4 514, , ,8 168, , , , ,4 329,8 0,0 0,0-18,9 0,0 0, , ,6 370,0 9,8 38, ,8 0,1 15,3 427, , , ,3 393, , , ,1 13, , , , ,7 733, , , ,9 29, , ,6-19,0 16,7 113,2 78,8-18,5 0,0-0,5 0,0 170,7 0,0-5,2-112,5-53,0 0,0 0,0 0, ,7 533,1 96,4 4,3-39,4 43,0-0,7 6,6 0,0 643,3 514,1 107,9 5,0-13,6 24,5-0,7 6,1-643,3 16,5 119, ,59 0, Koncernen anvender i lighed med tidligere år basisindtjeningen som resultatmål. De rapporterede forretningsområder er lig koncernens organisatoriske enheder og intern opfølgning foregår herpå. BESKRIVELSE AF FORRETNINGSOMRÅDERNES AKTIVITETER: - For beskrivelse af aktiviteterne for Spar Nords Lokale Banker, Spar Nord Leasing og Handels- og Udlandsområdet henvises til årsrapporten side samt side Aktiviteterne i Forretningssupport og Stabe er koncernens supportfunktioner. - Beholdningsindtjening mv. består af indtjening fra bankens egenbeholdning, Erhvervsinvest Nord A/S og selskaber hvorfra der foretages investering i unoterede aktier. Bidrag til sektorløsninger omfatter betaling af bidrag til Garantifondens overholdelse af kravet til minimumslikviditet (omkostninger) og tab på sektorløsninger (nedskrivninger på udlån mv.). Intern afregning er fastsat ud fra samme principper som tidligere år og udtrykker forretningsområdernes aktiviteters bidrag til indtjeningen. Den interne styring sker på en nettorentebetragtning, hvorfor renteindtægter og renteudgifter ikke vises. *) Anlægsaktiver, der er placeret i andre lande end Danmark, udgør 19,3 mio. kr. pr. 31. marts. **) Midlertidig overtagne aktiver udgør 77,5 mio. kr., hvoraf 75,7 mio. kr. relaterer sig til Spar Nord Leasing og 1,8 mio. kr. relaterer sig til Stabe. ***) For yderligere oplysninger om ophørende aktiviteter henvises til note 19. ****) Egenkapitalforrentningsprocenten p.a. er opgjort på baggrund af allokeret kapital, som udgør 8 pct. af gns. risikovægtede poster.

23 NOTER Side 23 af 31 Note Spar Nords Lokale Banker Forretningssupport Stabe Ikke allokeret Elimineringer Basisindtjening *) Handelsog Udlandsområdet Beholdningsindtjening mv. *) Bidrag til sektorløsninger Spar Nord Leasing (Ophørende aktiviteter) **) Koncernen i alt 3 Forretningssegmenter - 1. kvartal RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Basisindtægter/omsætning i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Basisindtjening/ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Spar Nord Leasing (Ophørende aktiviteter) **) Resultat før skat 310,1 46,4-0,2-10,3-1,9 0,0 344,1 0,0 0,0 0,0 344,1 128,5 4,2-0,7 0,0 0,2 0,0 132,2 0,0 0,0 0,0 132,2 27,8 24,3 0,9 3,3 0,4-3,0 53,7-2,5 0,0 0,0 51,2 2,5 0,6 5,6 2,5 1,0-1,0 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 11,4 8,0 0,0 0,0 19,4 468,9 75,5 5,6-4,5 11,1-4,0 552,6 5,5 0,0 0,0 558,1 296,3 15,8 5,6-4,6 51,4-3,8 360,7 0,1 0,0 0,0 360,8 172,6 59,7 0,0 0,1-40,3-0,2 191,9 5,4 0,0 0,0 197,3 83,5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 83,8-1,6 1,3 0,0 83,5 89,1 59,5 0,0 0,1-40,4-0,2 108,1 7,0-1,3 0,0 113,8 0,0 0,0 0,0 0,0-1,3 0,0-1,3 0,0 1,3 0,0-1,3 89,1 59,5 0,0 0,1-41,7-0,2 106,8 7,0 0,0 0,0 113, ,7 24,7 89,1 59,5 0,0 0,1-41,7-0,2 106,8 7,0 0,0 24,7 138,5 *) Basisindtjeningskolonnen svarer til koncernens regnskabsopstilling i ledelsesberetningen. **) For yderligere oplysninger om ophørende aktiviteter henvises til note 19. Sammenhæng til koncernen specificeres i kolonnerne Beholdningsindtjening mv., Bidrag til sektorløsninger og Spar Nord Leasing (Ophørende aktiviteter).

24 NOTER Side 24 af 31 Note Spar Nords Lokale Banker Forretningssupport Stabe Ikke allokeret Elimineringer Handelsog Udlandsområdet Beholdningsindtjening mv. Spar Nord Leasing (Ophørende aktiviteter) ***) Koncernen i alt 3 Forretningssegmenter - 1. kvartal (fortsat) BALANCE Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Immaterielle og materielle anlægsaktiver *) Øvrige aktiver **) Aktiver i alt Indlån og anden gæld Egenkapital (allokeret kapital) Øvrige passiver Passiver i alt OPLYSNINGER - INDTÆGTER/OMSÆTNING I ALT Interne indtægter/omsætning Interne indtægter og eliminering, modregnet i omkostninger Indtægter/omsætning til eksterne kunder, Danmark Indtægter/omsætning i alt NØGLETAL Egenkapitalforrentning, pct. ****) Omkostningsandel af basisindtægter Risikovægtede poster, ultimo Antal ansatte (ultimo, heltid) , ,3 0,7 0, , ,0 0, , ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 710,6 0,0 40,9 0,0 751,5 202,9 0,8 75,4 488,2 39,7-0,1 0,0 523, , , ,2 270,4 40, ,8-71,7 304,6 166, , , ,3 346,5 528, , ,8 345, , , , ,2 243,3 0,0 0,0-43,7 0,0 0, , ,6 383,3 12,3 39, ,4-0,1 31,3 533, , , ,4 315, , , ,0 0, , , , ,9 570, , , ,8 31, , ,0-9,2 9,1 101,9 71,2-17,4 2,1-4,7 0,0 153,0 0,0-6,8-101,3-44,9 0,0 0,0 0,0 0,0-153,0 478,1 73,2 5,0-30,8 28,3-6,1 10,2 0,0 557,9 468,9 75,5 5,6-4,5 10,9-4,0 5,5 0,0 557,9 15,7 83, ,7-0,63 0, , Koncernen anvender i lighed med tidligere år basisindtjeningen som resultatmål. De rapporterede forretningsområder er lig koncernens organisatoriske enheder og intern opfølgning foregår herpå. BESKRIVELSE AF FORRETNINGSOMRÅDERNES AKTIVITETER: - For beskrivelse af aktiviteterne for Spar Nords Lokale Banker, Spar Nord Leasing og Handels- og Udlandsområdet henvises til årsrapporten, side samt side Aktiviteterne i Forretningssupport og Stabe er koncernens supportfunktioner. - Beholdningsindtjening mv. består af indtjening fra bankens egenbeholdning, Erhvervsinvest Nord A/S og selskaber, hvorfra der foretages investering i unoterede aktier. Bidrag til sektorløsninger omfatter betaling af garantiprovision samt bidrag til Garantifondens overholdelse af kravet til minimumslikviditet (omkostninger) og tab på sektorløsninger (nedskrivninger på udlån mv.). Den interne styring sker på en nettorentebetragtning, hvorfor renteindtægter og renteudgifter ikke vises. Der er ikke foretaget væsentlige nedskrivninger. *) Anlægsaktiver, der er placeret i andre lande end Danmark, udgør 7,7 mio. kr. pr. 31. marts. **) Midlertidig overtagne aktiver udgør 71,5 mio. kr., hvoraf 70,6 mio. kr. relaterer sig til Spar Nord Leasing og 0,9 mio. kr. relaterer sig til Stabe. For yderligere oplysninger om ophørende aktiviteter henvises til note 19. ***) Der er ikke foretaget væsentlige nedskrivninger, som indgår i fortsættende aktiviteter. ****) Egenkapitalforrentningsprocenten p.a. er opgjort på baggrund af allokeret kapital, som udgør 8 pct. af gns. risikovægtede poster.

Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler

Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler 24. april Selskabsmeddelelse nr. 4, Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen Kvartalsrapport for A/S Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2011 for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 276 mio. kr. 82 pct. højere end i 1.-3.

Kvartalsrapport for kvartal 2011 for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 276 mio. kr. 82 pct. højere end i 1.-3. 26. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 10, Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 276 mio. kr. 82 pct. højere end i 1.-3. kvartal Frasalg og afvikling af leasingaktiviteter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

17. august 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2011

17. august 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2011 17. august Fondsbørsmeddelelse nr. 8, Tilfredsstillende resultat før skat på 191 mio. kr. efter pæn nettokundetilgang, udlånsvækst og fald i nedskrivninger. Leasingforretning er nøglen til løsning af fremtidig

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S Til Nasdaq OMX København og pressen 28. april 2010 Fondsbørsmeddelelse Nr. 3, 2010 Kontaktpersoner: Lasse Nyby Adm. direktør Telefon 96 34 40 11 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S Til Nasdaq OMX København og pressen 18. august Fondsbørsmeddelelse Nr. 6, Kontaktpersoner: Lasse Nyby Adm. direktør Telefon 96 34 40 11 Thorkild H. Mathiasen Økonomidirektør Telefon 96 34 41 45 Kvartalsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august Fondsbørsmeddelelse nr. 17, Halvårsrapport for Spar Nord Bank A/S Rekordresultat før skat på 740 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 20,8 pct. p.a. ny udbyttepolitik

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct. p.a.

Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 28. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 20, Kvartalsrapport 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct.

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2014. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 for Spar Nord Bank A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2014. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 for Spar Nord Bank A/S Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 20, Kvartalsrapport 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 761 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning før skat

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011 Årsresultat 2 TID TIL KUNDER 9. februar 211 2-resultat i forhold til forventninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Forventning: 8-1. mio. kr. Præciseret forventning pr. 3/9: 9-1. mio. kr.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Spar Nord Bank A/S

Halvårsrapport 2009 for Spar Nord Bank A/S Til Nasdaq OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 13-12. august Kontaktpersoner: Lasse Nyby Adm. direktør Telefon 96 34 40 11 Halvårsrapport for Spar Nord Bank A/S Ole Madsen Kommunikationsdirektør Telefon

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Tilfredsstillende resultat før skat på 469 mio. kr.: Nettoresultat på 383 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 10 pct. p.a.

Tilfredsstillende resultat før skat på 469 mio. kr.: Nettoresultat på 383 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 10 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 24. august Fondsbørsmeddelelse nr. 34, Spar Nord Bank A/S halvsårsrapport for Tilfredsstillende resultat før skat på 469 mio. kr.: Nettoresultat på 383 mio. kr. forrenter egenkapitalen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 26. april 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 7 2006 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 for Spar Nord Bank Fortsat høj aktivitet

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION Præsentation af resultat for 1. halvår 2 HOVEDPUNKTER Tilfredsstillende basisindtægter drevet

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere