Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E"

Transkript

1 Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende priser på energi og fødevarer og vigende boligmarkeder i flere lande, understøtter en gradvis afdæmpning af væksten i Danmark. Vækstforventningerne frem mod 2009 er nedjusteret lidt i forhold til vurderingen i februar, og medfører en vis opgang i ledigheden fra det nuværende historisk lave niveau. I 2007 aftog den reale BNP-vækst i Danmark til 1,8 pct. oven på en kraftig vækst på næsten 4 pct. i Normaliseringen af konjunktursituationen forventes at fortsætte i prognoseperioden, og BNP skønnes at vokse med henholdsvis 1,2 pct. og 0,7 pct. i 2008 og Outputgabet forventes samtidig at blive halveret til 1½ pct. af BNP i Den forventede afdæmpning er udtryk for en nødvendig normalisering af konjunkturerne i en situation, hvor der i dansk økonomi er tydelige tegn på ophedning. Beskæftigelsen er steget med personer fra 2004 til Den høje vækst i beskæftigelsen i slutningen af 2007 ventes at flade ud i første halvår 2008 for derefter at dæmpes i slutningen af 2008 og gennem Beskæftigelsen skønnes at stige med personer i 2008, og i 2009 ventes et tilsvarende fald. Ledigheden nåede i marts 2008 ned på personer eller 1,9 pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorrigeret). Ledigheden ligger således væsentligt under skønnet for den strukturelle ledighed, som angiver det ledighedsniveau, der er foreneligt med en balanceret løn- og prisudvikling. Faldet i ledigheden forventes at flade ud omkring sommer, og ledigheden ventes herefter at stige igennem resten af 2008 og i 2009 navnlig som følge af aftagende vækst i efterspørgslen. Udviklingen indebærer et fald i ledigheden på personer i 2008 og stigning i ledigheden på personer i Væksten i det private forbrug har været moderat aftagende i Afdæmpningen forventes at fortsætte i 2008 og 2009, hvor væksten skønnes til henholdsvis 2,6 og 1,3 pct. Den aftagende vækst i forbruget skal ses på baggrund af stagnerede kontantpriser på boliger og vigende forbrugertillid. Realindkomsterne ventes at vokse pænt trods ret høj forbrugerprisinflation. Udviklingen i kontantprisen på ejerboliger er bremset op siden midten af I 2008 ventes et mindre fald i kontantprisen på 2 pct., mens priserne på landsplan ventes at være uændrede i Boligejernes formueposition er derfor relativt solid, og boligejerne står samlet godt rustet til at imødegå den aktuelle afmatning på boligmarkedet. Boliginvesteringerne har nået et meget højt niveau i forhold til BNP. Med baggrund i udviklingen på ejendomsmarkedet og i det støttede boligbyggeri samt høje byggeomkostninger ventes boliginvesteringerne at falde realt med 3-4 pct. i både 2008 og Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 Erhvervsinvesteringerne dæmpes i de kommende år som følge af den generelt aftagende vækst i økonomien og den højere rente. Der ventes en stigning på 1,1 pct. i 2008 og et fald på 2,3 pct. i Lønstigningstakten på det private arbejdsmarked skønnes at udgøre henholdsvis 4,9 pct. i 2008 og 4,8 pct. i 2009 i lyset af pres arbejdsmarkedet og tiltagende inflation. Lønudviklingen i den private sektor vil dermed være kraftigere end i udlandet og indebærer, at danske virksomheders lønkonkurrenceevne vil blive yderligere forringet. I 2008 skønnes inflationen at blive forøget til 3,3 pct. mod 1,7 pct. for 2007 som helhed. Den tiltagende inflation afspejler især højere priser på energi og fødevarer. Selv med moderate prisstigninger fremadrettet vil inflationen stige frem mod efteråret, hvor den vil komme op i nærheden af 4 pct. For 2009 ventes en afdæmpning af inflationstakten til 2,6 pct., hvilket blandt andet forudsætter, at olie- og fødevarepriserne stabiliseres, og at den uventede opgang i inflationen ikke medfører forøgede lønkrav i større omfang. Den meget kraftige vækst i verdensøkonomien i de senere år er nu afløst af vigende vækst. Det gælder navnlig i USA, hvor afdæmpningen, som begyndte i 2006, er blevet forstærket af sub prime krisen og den finansielle uro samt stigende råvarepriser. Problemerne i den finansielle sektor har været dybere og mere langvarige end først antaget og har bidraget til også at dæmpe forventningerne for de vesteuropæiske lande, hvor væksten dog fremstår mere robust. Væksten i efterspørgslen på de danske eksportmarkeder er dermed også reduceret, hvilket bidrager til afdæmpningen af BNP-væksten. På baggrund af den forudsatte aftagende vækst på Danmarks eksportmarkeder i 2008 og 2009 og den fortsatte forringelse af lønkonkurrenceevnen skønnes den reale vækst i eksporten at aftage fra 3,7 pct. i 2007 til 2,9 og 2,1 pct. i henholdsvis 2008 og I takt med at væksten i den samlede efterspørgsel aftager, ventes den reale vækst i importen af varer og tjenester at aftage til henholdsvis 3,9 pct. i 2008 og 1,7 pct. i 2009 efter en importstigning i 2007 på 5,6 pct. Overskuddet på betalingsbalancen er reduceret fra 4¼ pct. af BNP i 2005 til godt 1 pct. af BNP i Den højere vækst i importen end i eksporten i 2008 medvirker til, at betalingsbalanceoverskuddet forventes at aftage til 0,4 pct. af BNP i 2008 og 0,7 pct. af BNP i Saldoen holdes gennem hele prognoseperioden oppe af store overskud fra tjenestehandlen samt høje nettooverførsler af formueindkomst fra udlandet. Overskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 75½ mia. kr. (4,5 pct. af BNP) i I 2008 og 2009 skønnes overskuddet på den offentlige saldo at udgøre 72½ mia. kr. (4,1 pct. af BNP) og 53 mia. kr. (2,9 pct. af BNP). Der er dermed tale om et gradvis aftagende overskud i takt med normaliseringen af

3 3 konjunktursituation og i overensstemmelse med profilen i 2015-planen, som indebærer godt og vel balance i Konjunkturerne med høj beskæftigelse, lav ledighed og stort privatforbrug bidrager i vidt omfang til de store offentlige overskud i disse år. Det er blandt andet udtryk for de såkaldte automatiske stabilisatorer, som medvirker til at stabilisere den økonomiske udvikling. Betydelige indtægter fra selskabsskat og olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen (blandt andet afledt af udviklingen i olieprisen) trækker i samme retning. De beregnede strukturelle offentlige overskud i 2008 og 2009 udgør henholdsvis 1,7 pct. af BNP og 1,4 pct. af BNP (korrigeret for, at indbetalinger til SP genindføres efter gældende regler). Det er inden for målintervallet i planen, der tilsiger strukturelle offentlige overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP i perioden frem mod 2010, jf. Mod nye mål Danmark På baggrund af de offentlige overskud i ventes ØMU-gælden reduceret fra ca. 26 pct. af BNP i 2007 til ca. 18¼ pct. af BNP i Den offentlige nettogæld er i løbet af 2007 blevet vendt til et nettotilgodehavende på 2½ pct. af BNP. Nettotilgodehavendet ventes øget til 9¼ pct. af BNP i Der skønnes et neutralt bidrag fra finanspolitikken til den økonomiske aktivitet i 2008 (målt ved den ét-årige finanseffekt). Skønnet for finanseffekten i 2008 er nedjusteret med 0,2 pct.-enheder i forhold til vurderingen i februar, hvilket navnlig kan henføres til nedjusteringer af realvæksten i offentligt forbrug og investeringer, der især er afledt Danmarks Statistiks offentliggørelse af højere forbrugs- og investeringsniveauer i Siden februar er skønnet for finanseffekten således samtidig opjusteret med 0,3 pct. af BNP i 2007 i lyset af den større end ventede udgiftsvækst. Det samlede bidrag til efterspørgslen i 2008 fra finanspolitikken i 2007 og 2008 under ét skønnes dermed ca. 0,1 pct. af BNP større end i februarvurderingen. I øvrigt Yderligere oplysninger kan fås hos: Afdelingschef Jakob Hald tlf , Kontorchef Martin Jørgensen (prognosen), tlf Udviklingen i statens og de samlede offentlige finanser er omtalt nærmere i Budgetoversigt 2, maj 2008, som kan læses her. Bilag Tabel 1 Nøgletal Tabel 2. Sammenligning med Økonomisk Redegørelse, februar 2008

4 , 4 Tabel 1 Nøgletal Stigning, pct Realt BNP 2,3 2,5 3,9 1,8 1,2 0,7 Handelsvægtet BNP i udlandet 2,5 2,0 3,2 2,7 2,0 1,6 Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 6,6 5,6 8,8 7,8 5,0 4,6 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -1,3-1,1-1,0-2,6-4,2-1,9 Industrieksport i faste priser 3,5 7,7 6,2 8,1 3,8 3,4 Timeløn 2,8 3,6 3,6 4,1 4,9 4,8 Forbrugerprisindeks 1,2 1,8 1,9 1,7 3,3 2,6 Kontantpris på enfamiliehuse 8,8 17,4 21,6 4,5-2,0 0,0 Eksportpriser, varer 0,6 5,5 3,7-0,7 4,3 2,2 Importpriser, varer 0,0 4,0 3,1 0,7 4,0 1,9 Bytteforhold, varer 0,6 1,4 0,5-1,4 0,3 0,3 Timeproduktivitet i private byerhverv 2,3 2,4 2,2-0,8 1,3 2,5 Real disponibel indkomst, husholdninger 1) 4,1 1,0 2,9 1,4 2,0 2,7 Arbejdsmarked Arbejdsstyrke (1.000 personer) Beskæftigelse (1.000 personer) heraf i privat sektor heraf i offentlig forvaltning og service Beskæftigelse (ændring, pct.) -0,6 0,9 1,6 1,8 0,6-0,6 Ledighed (1.000 personer) 160,6 141,2 109,3 77,4 52,6 62,5 Sygedagpengemodtagere 2) (do.) Efterlønsmodtagere år (do.) Ledige i pct. af arbejdsstyrken 5,6 4,9 3,8 2,7 1,8 2,2 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 5,5 4,8 3,9 3,7 2,8 3,2 Obligationsrenter, valutakurs 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 4,3 3,4 3,8 4,3 4,3 4,6 30-årig realkreditobligation (do.) 5,3 4,4 5,1 5,4 6,2 6,3 Effektiv kronekurs (1980=100) 102,2 102,3 102,0 103,2 106,3 106,6 Betalingsbalance og udlandsgæld Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 71,4 76,4 45,1 19,5 9,1 12,2 Betalingsbalancen (do.) 44,2 66,7 44,1 18,8 7,5 13,7 Do. i pct. af BNP 3,0 4,3 2,7 1,1 0,4 0,7 Nettofordring på udlandet, mia. kr. -77,6 54,1-16,9-62,1-54,2-40,2 Do. i pct. af BNP -5,3 3,5-1,0-3,7-3,1-2,2 Offentlige finanser Offentlig saldo, mia. kr. 27,3 77,4 79,9 75,6 72,4 53,0 Do. i pct. af BNP 1,9 5,0 4,9 4,5 4,1 2,9 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 641,9 563,1 498,4 440,9 374,9 333,2 Do. i pct. af BNP 43,8 36,4 30,4 26,0 21,2 18,2 Skattetryk, pct. af BNP 3) 49,2 50,9 49,3 48,9 48,7 47,4 Udgiftstryk (do.) 53,7 51,7 50,2 49,8 50,1 49,9 1) Korrigeret bortset fra ) Ud over arbejdsgiverperioden. 3) Stigningen i skattetrykket i 2005 var ikke udtryk for øget skattebelastning.

5 5 Tabel 2 Sammenligning med vurderingen i februar af skøn for 2008 og 2009 samt sammenligning af februarskøn for 2007 med de nu foreliggende nationalregnskabstal mv. Realvækst, pct Feb. Maj Feb. Maj Feb. Maj Privat forbrug 2,2 2,5 2,0 2,6 1,4 1,3 Samlet offentlig efterspørgsel 0,4 1,3 1,7 1,1 1,4 1,2 - heraf offentligt forbrug 1) 1,4 1,7 1,5 1,3 1,0 1,2 - heraf offentlige investeringer -12,0-3,9 4,5-2,5 6,0 0,8 Boligbyggeri 4,0 4,5-3,0-3,0-4,0-4,0 Faste erhvervsinvesteringer 6,5 8,5 1,6 1,1-0,9-2,3 I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 2,4 3,1 1,5 1,6 0,7 0,4 Lagerændringer (pct. af BNP) 0,1-0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 I alt indenlandsk efterspørgsel 2,5 2,7 1,6 1,7 0,7 0,4 Eksport 3,8 3,7 3,2 2,9 3,1 2,1 - heraf industrieksport 6,5 6,9 4,6 3,7 4,6 3,4 Samlet efterspørgsel 2,9 3,1 2,2 2,1 1,6 1,0 Import 5,0 5,6 3,7 3,9 2,7 1,7 - heraf vareimport 2) 5,3 6,7 4,0 4,2 2,5 1,4 BNP 1,9 1,8 1,4 1,2 1,0 0,7 Bruttoværditilvækst 2,0 2,0 1,4 1,2 0,9 0,7 - heraf i private byerhverv 3) 3,4 3,2 1,7 1,7 1,3 1,1 1) Nedjusteringen af væksten i det offentlige forbrug i 2008 skal ses på baggrund af den højere vækst i 2007 end skønnet i februar. 2) Ekskl. skibe og fly samt energi. 3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.

6 6 Tabel 2 (fortsat) Sammenligning med vurderingen i februar af skøn for 2008 og 2009 samt sammenligning af februarskøn for 2007 med de nu foreliggende nationalregnskabstal mv. Ændring i personer Feb. Maj Feb. Maj Feb. Maj Arbejdsstyrke, i alt Beskæftigelse, i alt heraf i den private sektor heraf i offentlig forvaltning og service Ledighed Stigning, pct. Eksportpriser, varer -1,6-0,7 2,9 4,3 1,7 2,2 Importpriser, do. 0,0 0,7 3,1 4,0 1,3 1,9 Bytteforhold, do. -1,6-1,4-0,2 0,3 0,3 0,3 Kontantpris for enfamiliehuse 3,0 4,5 0,0-2,0 0,0 0,0 Forbrugerprisindeks 1,7 1,7 2,6 3,3 2,4 2,6 Timeløn 4,6 4,1 4,8 4,9 4,7 4,8 Real disponibel indkomst, privat sektor 2,3 1,7 1,1 0,7 2,7 2,9 Do., husholdninger 4) 2,7 1,4 1,4 2,0 1,8 2,7 Timeproduktiviteten i private byerhverv 5) 0,1-0,8 1,9 1,3 2,5 2,5 Pct. p.a. Rente 1-årigt flekslån 4,5 4,3 4,5 4,6 4,4 4,5 Rente, 10-årig statsobligation 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 Rente, 30-årig realkreditobligation 5,7 5,4 6,1 6,2 6,2 6,3 De centrale balancestørrelser Betalingsbalancesaldo 21,6 18,8 11,4 7,5 15,8 13,7 Offentlig saldo 75,7 75,6 66,7 72,4 51,5 53,0 Ledighed (1.000 personer) 6) Eksterne forudsætninger Handelsvægtet, BNP-vækst i udl., pct. 2,7 2,7 2,3 2,0 2,3 1,6 Eksportmarkedsvækst, pct. 6,8 7,8 6,2 5,0 6,2 4,6 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,4 5,4 5,1 4,8 5,1 4,7 Oliepris, USD pr. td. 72,4 72,8 88,5 104,8 85,2 104,1 Oliepris, kr. pr. td. 394,3 396,3 449,1 503,4 432,4 494,2 4) Korrigeret. 5) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 6) Ledighedsskønnene fra februar er fratrukket personer for at gøre dem sammenlignelige med den nye ledighedsstatistik.

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 29 Dansk økonomi 2008-10 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i årene 2008-10. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2008

Økonomisk Redegørelse. Maj 2008 Økonomisk Redegørelse Maj 8 Økonomisk Redegørelse Maj 8 Økonomisk Redegørelse Maj 8 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse, december I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang, 6

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse 15166-omslag 19/8/ 13:58 Side 1 www.fm.dk indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 3 En vurdering af kravene til finanspolitikken Økonomisk Redegørelse Økonomisk

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 31 Dansk økonomi 2009-11 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i 2009-11. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model MONA

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2004

Økonomisk Redegørelse. December 2004 Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse, december I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2004

Økonomisk Redegørelse. August 2004 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse, august I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Januar 2002

Økonomisk Redegørelse. Januar 2002 Økonomisk Redegørelse Januar 2002 Økonomisk Redegørelse Januar 2002 Økonomisk Redegørelse, januar 2002 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2005

Økonomisk Redegørelse. December 2005 Økonomisk Redegørelse December 5 Økonomisk Redegørelse December 5 Økonomisk Redegørelse December 5 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU-

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- 18. marts 2008 af Martin Madsen (direkte tlf. 33 55 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- RER, OLIEPRIS OG SKATTELETTELSER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER Højkonjunkturen i årene efter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 7 Økonomisk Redegørelse Maj 7 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang,

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB Boks MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF 'S STAB De nuværende økonomiske udsigter er meget usikre, da de helt afhænger af forestående politiske beslutninger og af, hvordan repræsentanter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 3 Økonomisk Redegørelse, august 3 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 1,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 07.02.2017 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. Notatet fremhæver ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen:

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen: MAKROøkonomi Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken Opgaver Opgave 1 Forklar følgende figurer fra bogen: 1 Opgave 2 1. Forklar begreberne den marginale forbrugskvote og den gennemsnitlige forbrugskvote

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2006

Økonomisk Redegørelse. December 2006 Økonomisk Redegørelse December 6 Økonomisk Redegørelse December 6 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2008

Økonomisk Redegørelse. August 2008 Økonomisk Redegørelse August 8 Økonomisk Redegørelse August 8 Økonomisk Redegørelse August 8 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere