metoder og løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "metoder og løsninger"

Transkript

1 metoder og løsninger

2 Vejen til gode vådrum Denne brochure er en del af BVB og GI s vådrums tema»gode Vådrum«. Heri beskrives de grund læggende forhold omkring etablering af vådrum i ældre etageejendomme samt de enkelte konstruk tionsopbygninger, der er vist dels på hjemmesiden og dels i mockup-form i Vådrums traileren. De enkelte konstruktioner er opdelt efter deres vægt, og har et nummer, der henviser til de mockup-modeller, der er vist i Vådrumstraileren og som beskriver materialevalg og konstuktionsopbygning. Du kan læse mere på Boligen Mange ældre etageejendomme er oprindeligt bygget uden bad og toilet. Disse faciliteter er dog helt essentielle for en moderne, tidssvarende bolig, og derfor etableres der ofte vådrum i forbindelse med renoveringsprojekter. Det er omkostningsfuldt at opbygge vådrumsløsninger i eksisterende bygninger, og da de tilmed skal kunne tåle en hel del vandpåvirkning, er det vigtigt, at man vælger den rigtige løsning både hvad angår materialer og konstruktion. Vådrummet skal først og fremmest kunne holde til den belastning, som det i fremtiden vil blive udsat for. Her taler man om»belastningsklasse«, der er et udtryk for, hvor meget, og på hvilken måde, vådrummet bliver påvirket af vand. Man skal også tænke på, om materialerne kan tåle gængse rengøringsmidler eller mangel på samme og om overfladerne kan modstå slitagen i hele rummets ønskede levetid. Udover selve designet, kan man med fordel også ind- tænke totaløkonomi i sin investering, så man får et vådrum, der både har høj kvalitet og lang levetid. Det er rådgiveren og håndværkeren, der kender kravene til konstruktionerne og materialerne bedst. Derfor er det vigtigt, at deres anbefalinger bliver fulgt. Lette løsninger Vægtmæssigt kan den lette konstruktion sammenlignes med den oprindelige opbygning, og derfor vil lasttilskuddet ikke forøges væsentligt. Dette forhold kan have stor betydning, når man skal vælge konstruktionsopbygning til sit vådrum. Traditionelt set er lette konstruktioner godkendt til over vejende lav belastningsklasse og benyttes derfor ikke i typiske byfornyelsessager. Lette konstruk tioner består typisk af et undergulv af plademate rialer, som kan være mere eller mindre vandtætte, og med en over flade 2

3 af vinyl eller med et afretningslag og klinker. En let konstruktion kræver typisk flere understøtninger end der er i den oprindelige etageadskillelse. Pladerne er mere fleksible, hvilket betyder, at der kan komme revner i uelastiske overflader. For at imødekomme ønsket om sikre, og samtidig let te konstruktioner, har GI og BVB udviklet en let vådrumsløsning, der består af to membraner med et mellemliggende fiberbetonlag. Denne løsning giver sam me sikkerhed som de traditionelt tunge våd rums løsninger. Tunge løsninger På grund af betonens kvalitet og tykkelse vil tunge konstruktioner normalt være vandtætte i sig selv. Derudover er betonpladen suppleret med en vådrumsmembran, der giver en ekstra sikkerhed. I de fleste renoveringssammenhænge benyttes det oprindelige bjælkelag til at bære betonpladen. På grund af træbjælkelaget skal betonpladen dog suppleres med et vandtætnende lag for at blive godkendt til brug i normal belastningsklasse, som byfornyelsessager typisk vil være i. En tung konstruktion kan let give et lasttilskud på 250 kg/m 2, så derfor er det nødvendigt at vurdere, om bjælkerne og de bærende vægge kan klare merbelastningen. Man skal også huske på, at der kan være foretaget mange forskellige renoveringer i en ejendom gennem tiden. Dette kan give en usikkerhed i forbindelse med vurdering af ejendommens overskud til at optage mere last uden, at der kommer revner i de oprindelige konstruktioner. = Tung konstruktion = Let konstruktion 3

4 Projekteringsovervejelser til vådrum Boligen Ved vådrum forstås et rum, der er udsat for vand- og fugtpåvirkninger. Ved projektering af vådrummet skal belastnings klassen bestemmes. Her i brochuren er der kon struktionseks em pler fra belastningsklasse L (let) og N (normal). Et badeværelse opdeles typisk i en fugtig zone og en vådzone. Bruseområdet bør placeres længst fra dør åbningen. I badeværelser, hvor arealet er mindre end 3,25 m 2, eller som har en bredde på mindre end 1,3 m, skal alle vægge betragtes som en del af vådzonen. Vådrum må kun laves på træbjælkelag, hvis under liggende rumhøjde er større end 0,6 m. Vådrum skal laves på beton- eller letbetondæk, hvis underliggende rumhøjde er mindre end 0,6 m. Gulv i vådzone, som jævnligt påvirkes af vand, skal have 1 til 2 % fald mod gulv afløb. Under badekar og fast inventar skal faldet dog være mindst 2 %. I fugtig zone og større badeværelser kan faldet fraviges, men gulv ene må ikke have lunker eller bagfald. Tilgængelighed og akustik Ved etablering af nye vådrum må lydreduktionsevnen af etagedæk, væg mv. ikke forringes. Ved renovering af badeværelser skal der tages hensyn til handicappede. I beboelsesrum vælges ofte flisebelægninger. Her skal der tages hensyn til skridsikkerhed. Man kan anvende ru, skridsikre fliser eller mindre fliser med mange fuger for at øge skridsikkerheden. 4

5 5

6 Konstruktionsspecifikationer til vådrum Konstruktion Alle materialer og konstruktioner i forbindelse med vandtætning i vådzonen skal have en MK-god ken delse. I fugtig zone er en MK-god - kendelse dog ikke nødvendig, men leverandøren skal kunne dokumentere, at godkendelseskravene er opfyldt. Konstruktionsplader og træbjælker bør højst have et gennemsnitligt fugtindhold på 13 %. Hverken bjælker eller plader bør dog have en enkeltværdi høj ere end 15 %. Loftbeklædningen skal være brandklassificeret. Elastiske fuger skal anvendes mellem bygnings dele til optagelse af større bevægelser. Fleksible mørtelfuger skal kunne optage små de formationer. Vægfliser på tung væg opsættes med fleksibel fliseklæb for at kunne optage mindre bevægelser. Væg forbehandles fx med to gange fuldspartling. Fliser bør ikke opsættes, før fugtindholdet i væg er faldet til omkring 4-8 %. Eksisterende træbjælkelag med indskudsler har 60 minutters brandteknisk egenskab (REI 60 (BD 60)). Tekniske installationer Alle vand- og afløbsinstallationer såsom rør, arma turer, gulvafløb mv. skal have en VA-godkendelse. Gulvafløb placeres mindst 40 mm fra træbjælker og afløbsskål mindst 150 mm fra væg. Rørgennemføringer skal have tilstrækkelig plads. Derfor anbefales det, at den frie afstand mellem rør er større end 60 mm og mellem rør og væg større end 30 mm. I områder med badekar eller bruser udføres supple rende udligningsforbindelse, som skal forbinde metalliske rør, ventilationskanaler mv. til be skyt telses ledere. Formålet er at undgå farlige spændinger, der kan give elektrisk chok. Kan installationer og sanitet placeres langs samme væg, er denne løsning at foretrække, da det giver en kortere installations føring. Indstøbte samlinger på brugsvandrør er forbudte, og derfor udføres installationen oftest som en tomrørsinstallation. Melding af utætheder sker ved hjælp af melderør, meldehul, fugtmåler mv. Hvis installationsskakt er i vådzonen, udføres bund vandtæt med samme vandtætningssystem. 6

7 Vådzone Fugtigzone Vådzone 7

8 Model 1 Når etageadskillelsen er af træ, gælder det om at have lav vægt i vådrumskonstruktionen. Ved at anvende en dobbelt membranløsning omkring et støbt gulv på ca. 30 mm, kan man reducere vægten med ca. 40 % i forhold til en traditionel betonløsning. Membranen over og under det støbte gulv udgør det vandtætte lag ikke selve betongulvet. Konstruktionsopbygning Husk at benytte hårdtbrændte klinker, som tåler gulvvarme. Klinkerne bliver stærkere, når de er hårdtbrænd te og derfor kan de optage større de f or m a t io ner i konstruktionen. For at undgå forceret udtørring skal gulvvarmen slukkes tre døgn inden lægning af klinker og tændes igen tidligst tre uger efter. Fiberbetonen skal have en tykkelse på ca. 30 mm, så der stadig kan etableres fald mod gulvafløb. Minimums tykkelsen sikrer også, at laget ikke revner eller svækkes. Konstruktionspladen skal fungere som un der lag for udstøbningen og er med til at afstive konstruktionens flade. Isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydreducerende evne. Vådrumssikring skal udføres med fx en EPDM-dug, vinyl, smøremembran eller lign. Sikringen forhindrer vand/fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Særlige forhold Påpasselighed omkring længere strækninger med fald. Den lave højde kan gøre dette vanskeligt. Flere processer og fag end normalt. Fordele ved konstruktionsopbygningen Lav vægt. Op til % lavere konstruktionshøjde end en traditionel betonløsning. Billig. Hurtig udførelsestid og tørretid. Mindre belastende arbejdsmiljø i forhold til en tung konstruktionsløsning. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tyndt lag beton kan gøre det svært at lave fald mod gulvafløb. Lav lydreduktion. 8

9 Model 1 1: Gulvklinker; hårdtbrændte ved gulvvarme. 2: Fliseklæb; skal være egnet til gulvvarme. 3: Gulvspartelmasse; skal være egnet til gulvvarme. 4: Varmemåtte; forenelig med omkringliggende byggematerialer. 5: Fiberbeton; minimum 30 mm. 6: EPDM-dug; andet vandtætte lag. 7: Konstruktionsplade; skal være vandfast. 8: Isolering; i stedet for lerindskud. 9: Eksisterende indskudsbrædder; holder indskud. 10: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 11: Eksisterende rørvæv og puds. 12: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 9

10 Model 2 Denne løsning vil af mange blive betragtet som den traditionelle konstruktion. Konstruktionen opbygges med en enkelt vandtætningsmembran og et støbelag af armeret beton. Den forholdsvist store højde på betonen gør at vægten forøges med ca. 40 % i forhold til løsningen med fiberbeton. Trykfast isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydisolerende evne. Derudover tjener isoleringen som støbeunderlag under udførelsen, og isoleringens trykstyrke skal således kunne modstå betonens egenvægt såvel som den last, der er i vådrummet. Vådrumssikring skal udføres med smøremembran eller lign. Sikringen forhindrer vand/ fugt i at træn ge ned i den underliggende konstruk tion. Konstruktionsopbygning Husk at benytte hårdtbrændte klinker, som tåler gulvvarme. Klinkerne bliver stærkere, når de er hårdtbrændte, og derfor kan de optage større deformationer i konstruktionen. Gulvarmen skal slukkes tre døgn inden lægning af klinker og må først tændes igen tidligst tre uger efter. Dette er for at undgå forceret udtørring, der kan medføre revner. Derudover skal varmerør af plast udføres med iltspærre, således at ilt ikke forårsager korrosion på jerndele. Støbedug skal være stærk nok til ikke at blive perforeret ved støbning af beton. Derudover forhindrer den støbevand og betonslam mod nedsivning i konstruktionen. Særlige forhold Konstruktionen er høj i forhold til omkringliggende rum eventuelt med trin ved indgang til rummet. Opmærksomhed omkring bjælkelag og styrkeforhold. Fordele ved konstruktionsopbygningen Kendt/traditionel konstruktion. Høj lydreduktion. Lang levetid. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tung. Dyr. Lang byggetid. Lang tørretid. Belastet arbejdsmiljø pga. tunge materialer. 10

11 Model 2 1: Gulvklinker; hårdtbrændte ved gulvvarme. 2: Fliseklæb; skal være egnet til gulvvarme. 3: Smøremembran; vandtæt lag. 4: Støbebeton; skal være egnet til træbjælkelag. 5: Binder; fastholder varmeslager til armering. 6: Armeringsstøtte; fastholder armeringsjern, inden udstøbning. 7: Støbedug; hindrer nedsivning af støbevand. 8: Varme slanger; minimum 30 mm dæklag. 9: Trykfast isolering; understøtter overliggende beton. 10: Krydsfiner; understøtter isolering. 11: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 12: Eksisterende rørvæv og puds. 13: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 14: Lægte; bærer krydsfiner og isolering. 11

12 Model 3 Denne løsning vil af mange blive betragtet som den traditionelle konstruktion. Konstruktionen opbygges med en enkelt vandtætningsmembran og et støbelag af armeret beton. Den forholdsvist store højde på betonen gør at vægten forøges med ca. 40 % i forhold til løsningen med fiberbeton. Konstruktionsopbygning Støbedug skal være stærk nok til ikke at blive perforeret ved støbning af beton. Derudover forhindrer den støbevand og beton slam mod nedsivning i konstruktionen. Vådrumssikringen skal udføres med smøremembran eller lign., for at forhindre vand/ fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Trykfast isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydisolerende evne. Derudover tjener isoleringen som støbeunderlag under udførelsen, og isoleringens trykstyrke skal således kunne modstå betonens egenvægt såvel som den last, der er i vådrummet. Træudveksling laves omkring gulvafløb, så man kan etablere underlag for beton udstøbning, der fastholder gulvafløbet. Særlige forhold Konstruktionen er høj i forhold til omkringliggende rum eventuelt med trin ved indgang til rummet. Træudveksling omkring gulvafløb til støbning. Opmærksomhed omkring bjælkelag og styrkeforhold. Fordele ved konstruktionsopbygningen Kendt/traditionel konstruktion. Høj lydreduktion. Lang levetid. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tung. Dyr. Lang byggetid. Lang tørretid. Belastet arbejdsmiljø pga. tunge materialer. 12

13 Model 3 1: Gulvklinker. 2: Fliseklæb. 3: Smøremembran; Vandtæt lag. 4: Støbebeton; skal være egnet til træbjælkelag. 5: Afløbsmanchet; sikrer vandtæt gennemføring. 6: Støbedug; hindrer nedsivning af støbevand. 7: Trykfast isolering; understøtter overliggende beton. 8: Gulvafløb. 9: Støbebeton omkring afløb; understøtter overliggende beton 10: Eksisterende indskudsbrædder; understøtter isolering. 11: Krydsfiner; underlag for støbebeton. 12: Træudveksling; overførelse af laster til træbjælker. 13: Vinkeljern; underlag for krydsfiner. 14: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 15: Eksisterende rørvæv og puds. 16: Eksisterende bjælke; overførelse af laster. 13

14 Model 4 Denne løsning vil af mange blive betragtet som utraditionel, og den blev hovedsageligt anvendt i en kortere periode i 1930 erne. Derfor forekommer denne type konstruktion sjældent i ældre bygninger. Løsningen opbygges med en enkelt vandtætningsmembran og et støbelag af fiberbeton. Særlige forhold Skærpede forhold ved udførelse, bl.a. fordi jern tærer/korroderer nemt ved fx fugtpåvirkning. Påpasselighed omkring længere strækninger med fald. Den lave højde kan gøre dette vanskeligt. Konstruktionsopbygning Fiberbetonen skal have en tykkelse på ca. 30 mm, så der stadig kan etableres fald mod gulvafløb. Minimums tykkelsen sikrer også, at laget ikke revner eller svækkes. Vådrumssikringen skal udføres med smøremembran eller lign for at forhindre vand/ fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Eksisterende betondæk har brandhæmmende og lydreducerende evner. Fordele ved konstruktionsopbygningen Op til % lavere konstruktionshøjde end en traditionel betonløsning. Billig. Hurtig udførelsestid og tørretid. Mindre belastende arbejdsmiljø i forhold til en tung konstruktionsløsning. Uorganisk underlag. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tyndt lag beton kan gøre det svært at lave fald mod gulvafløb. 14

15 Model 4 1: Gulvklinker. 2: Fliseklæb. 3: Smøremembran; Vandtæt lag. 4: Afretningslag; skal være egnet til underlaget. 5: Afløbsmanchet; sikrer vandtæt gennemføring. 6: Eksisterende stålbjælke som I-profil; overførelse af laster. 7: Gulvafløb. 8: Støbebeton omkring afløb; understøtter og stabiliserer afløb. 9: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 10: Eksisterende rørvæv og puds. 11: Eksisterende betondæk; eksisterende beton og stålkonstruktion er i forvejen lyd- og brandhæmmende. 15

16 Model 5 Denne løsning vil af mange blive betragtet som den traditionelle konstruktion. Konstruktionen opbygges med en enkelt vandtætningsmembran og et støbelag af armeret beton. Den forholdsvist store højde på betonen gør at vægten forøges med ca. 40 % i forhold til løsningen med fiberbeton. Løsningen er lavet med et aflangt gulvafløb, der monteres på væg. Konstruktionsopbygning Støbedug skal være stærk nok til ikke at blive perforeret ved støbning af beton. Derudover forhindrer den støbevand og betonslam mod nedsivning i konstruktionen. Vådrumssikringen skal udføres med fx en EPDM-dug, vinyl, smøremembran eller lign. Sikringen forhindrer vand/fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Trykfast isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydisolerende evne. Derudover tjener isoleringen som støbeunderlag under udførelsen, og isoleringens trykstyrke skal således kunne modstå betonens egenvægt såvel som den last, der er i vådrummet. Træudveksling laves omkring gulvafløb, så man kan etablere underlag for betonudstøbning, der fastholder gulv afløbet. Særlige forhold Konstruktionen er høj i forhold til omkringliggende rum eventuelt med trin ved indgang til rummet. Opmærksomhed omkring bjælkelag og styrkeforhold. Fordele ved konstruktionsopbygningen Kendt/traditionel konstruktion. Høj lydreduktion. Lang levetid. Afløbet gør, at fald kun laves mod én retning. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tung. Dyr. Lang byggetid. Lang tørretid. Belastet arbejdsmiljø pga. tunge materialer. 16

17 Model 5 1: Gulvklinker. 2: Aflangt gulvafløb; forenelig med gulvbelægning. 3: Fliseklæb. 4: Smøremembran; første vandtætte lag. 5: Gulvspartelmasse; skal være egnet til gulvvarme. 6: Støbedug; hindrer nedsivning af støbevand. 7: Trykfast isolering; understøtter overliggende beton. 8: Krydsfiner; understøtter isolering. 9: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 10: Eksisterende rørvæv og puds. 11: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 12: Reglar; bærer krydsfiner og isolering. 17

18 Model 6 Når etageadskillelsen er af træ, gælder det om at have lav vægt i vådrumskonstruktionen. Ved at anvende en dobbelt membranløsning, omkring et støbt gulv på ca. 30 mm, kan man reducere vægten med ca. 40 % i forhold til en traditionel betonløsning. Membranen over og under det støbte gulv er det vandtætte lag ikke selve betongulvet. Konstruktionsopbygning Fiberbetonen skal have en tykkelse på ca. 30 mm, så der stadig kan etableres fald mod gulvafløb. Minimums tykkelsen sikrer også, at laget ikke revner eller svækkes. Konstruktionspladen skal fungere som underlag for udstøbningen og er med til at afstive konstruktionens flade. Isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydreducerende evne. Vådrumssikringen skal udføres med fx en EPDM-dug, vinyl, smøremembran eller lign. Sikringen forhindrer vand/fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Særlige forhold Påpasselighed omkring længere strækninger med fald. Den lave højde kan gøre dette vanskeligt. Flere processer og fag end normalt. Fordele ved konstruktionsopbygningen Lav vægt. Op til % lavere konstruktionshøjde end en traditionel betonløsning. Billig. Hurtig udførelsestid og tørretid. Mindre belastende arbejdsmiljø i forhold til en tung konstruktionsløsning. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tyndt lag beton kan gøre det svært at lave fald mod gulvafløb. Lav lydreduktion. 18

19 Model 6 1: Gulvklinker. 2: Fliseklæb. 3: Smøremembran; første vandtætte lag. 4: Afløbsmanchet; sikrer vandtæt gennemføring. 5: Gulvafløb. 6: Fiberbeton; minimum 30 mm. 7: EPDM-dug; andet vandtætte lag. 8: Konstruktionsplade; skal være vandfast. 9: Isolering; i stedet for lerindskud. 10: Eksisterende indskudsbrædder; understøtter isolering. 11: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 12: Eksisterende rørvæv og puds. 13: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 19

20 Model 7 Løsningen er opbygget med dobbelt vand tætningsmembran og et støbelag af fiberbeton. Gulvbelægningen laves med vinyl, men da det er en dobbelt membranløsning, kan konstruktionen anvendes i belastningsklasse N (normal). Ved at anvende en dobbelt membranløsning, omkring et støbt gulv på ca. 30 mm, kan man reducere vægten med ca. 40 % i forhold til en traditionel betonløsning. Membranen over og under det støbte gulv er det vandtætte lag ikke selve betongulvet. Vådrumssikring skal udføres med fx en EPDM-dug, vinyl, smøremembran eller lign. Sikringen forhindrer vand/fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Særlige forhold Påpasselighed omkring længere strækninger med fald. Den lave højde kan gøre dette vanskeligt. Flere processer og fag end normalt. Konstruktionsopbygning Vinylgulve er vandtætte i sig selv. Til brug i vådrum skal belægningen være lavet af homogene materialer. Fiberbetonen skal have en tykkelse på ca. 30 mm, så der stadig kan etableres fald mod gulvafløb. Minimums tykkelsen sikrer også, at laget ikke revner eller svækkes. Konstruktionspladen skal fungere som underlag for udstøbningen og er med til at afstive konstruktionens flade. Isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydreducerende evne. Fordele ved konstruktionsopbygningen Lav vægt. Op til % lavere konstruktionshøjde end en traditionel betonløsning. Billig. Hurtig udførelsestid og tørretid. Mindre belastende arbejdsmiljø i forhold til en tung konstruktionsløsning. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tyndt lag beton kan gøre det svært at lave fald mod gulvafløb. Lav lydreduktion. 20

21 Model 7 1: Vinylgulv; første vandtætte lag. 2: Fiberbeton; minimum 30 mm. 3: Krydsfiner; afgrænser bruseområde. 4: EPDM-dug; andet vandtætte lag. 5: Afløbsmanchet; sikrer vandtæt gennemføring. 6: Konstruktionsplade; skal være vandfast. 7: Gulvafløb. 8: Isolering; i stedet for lerindskud. 9: Eksisterende indskudsbrædder; understøtter isolering. 10: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 11: Eksisterende rørvæv og puds. 12: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 21

22 Model 8 Løsningen opbygges af armeret beton med betonopkant, hvor ny porebetonvæg etableres. Under ny væg monteres træudvekslinger til understøtning og overførelse af laster. Eksi sterende murstensvæg oprettes med puds og bruges efterfølgende som underlag for vægbeklædning. Konstruktionsopbygning Porebetonvæggen er en ny rumadskillende væg. Porebetonen placeres på betonopkanten i tilfælde af, at der skulle forekomme bevægelser. Placeringen på opkanten gør, at vandtætningsmembranen i gulvet ikke brydes ved bevægelser. Polystyrenstrimlen forhindrer fugtvandring, isolerer og optager bevægelser. Derudover bruges den som støbekant op mod eksisterende mur. Armeringsstrimlen placeres således, at de små bevægelser, der måtte forekomme, ikke ødelægger membranen. Strimlen forbinder gulv med væg og vægge indbyrdes. Støbedug skal være stærk nok til ikke at blive perforeret ved støbning af beton. Derudover forhindrer den støbevand og betonslam mod nedsivning i konstruktionen. Trykfast isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydisolerende evne. Derudover tjener isoleringen som støbeunderlag under udførelsen, og isoleringens trykstyrke skal således kunne modstå betonens egenvægt såvel som den last, der er i vådrummet Træudvekslinger monteres under ny væg, som understøtning, for at overføre lasten til bjælkelaget. Dette gøres, fordi væggen ellers med tiden vil sætte sig og skabe unødige skader på væg og gulv. Særlige forhold Lette vægge, der hviler på etageadskillelsen, må højest veje 100 kg/m 2. Opmærksomhed omkring bjælkelag og styrke forhold. Fordele ved konstruktionsopbygningen Karkonstruktion forøger stivhed og vandtæthed. Kendt/traditionel konstruktion. Høj lydreduktion. Lang levetid. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tung. Dyr. Lang byggetid. Lang tørretid. Belastet arbejdsmiljø pga. tunge materialer. 22

23 Model 8 1: Porebeton: uorganisk. 2: Betonopkant; forøger vandtæthed, styrke og stabilitet. 3: Støbebeton; skal være egnet til træbjælke lag. 4: Konstruktionsplade; skal være vandfast. 5: Støbedug; hindrer nedsivning af støbevand. 6: Træudveksel; understøtter væg og overfører laster til træbjælker. 7: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 8: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 9: Eksisterende indskudsbrædder; understøtter isolering. 10: Eksisterende rørvæv og puds. 11: Eksisterende murstensvæg. 12: Eksisterende puds. 13: Afretning af eksisterende væg; for at få ensartet og plan overflade. 14: Armeringsstrimmel; optager mindre bevægelser så membranen ikke brydes. 15: Polystyrenstrimmel; forhindrer fugtvandring, isolerer og optager bevægelser. 16: Trykfast isolering; understøtter overliggende beton

24 Model 9 Løsningen opbygges af armeret beton med betonopkant, hvor ny gipsvæg på stålskelet etableres. Under ny væg monteres træudvekslinger til understøtning og overførelse af laster. Konstruktionsopbygning Gipsvæggen er en ny rumadskillende væg. Gips væggen placeres på betonopkanten i tilfælde af, at der skulle forekomme bevægelser. Placeringen på opkanten gør, at vandtætningsmembranen i gulvet ikke brydes ved bevægelser. Polystyrenstrimlen forhindrer fugtvandring, isolerer og optager bevægelser. Derudover bruges den som en form for støbekant mod eksisterende mur. Armeringsstrimlen placeres således, at de små bevægelser, der måtte forekomme, ikke ødelægger membranen. Strimlen forbinder gulv med væg og vægge indbyrdes. Støbedug skal være stærk nok til ikke at blive perforeret ved støbning af beton. Derudover forhindrer den støbevand og betonslam mod nedsivning i konstruktionen. Trykfast isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydreducerende evne. Derudover tjener isoleringen som støbeunderlag under udførelsen, og isoleringens trykstyrke skal således kunne modstå betonens egenvægt såvel som den last, der er i vådrummet. Træudvekslinger monteres under ny væg, som understøtning, for at overføre lasten til bjælke laget. Dette gøres, fordi væggen ellers med tiden vil sætte sig og skabe unødige skader på væg og gulv. Særlige forhold Lette vægge, der hviler på etageadskillelsen, må højest veje 100 kg/m 2. Opmærksomhed omkring bjælkelag og styrkeforhold. Fordele ved konstruktionsopbygningen Karkonstruktion forøger stivhed og vandtæthed. Kendt/traditionel konstruktion. Høj lydabsorption. Lang levetid. Høj lydreduktion. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tung. Dyr. Lang byggetid. Lang tørretid. Belastet arbejdsmiljø pga. tunge materialer. 24

25 Model 9 1: Stålreglar; stabiliserende underlag for gips. 2: Vådrumsgips; underlag for vandtætningssystemet. 3: Armeringsstrimmel; optager mindre bevægelser så membranen ikke brydes. 4: Betonopkant; forøger vandtæthed, styrke og stabilitet. 5: Støbebeton; skal være egnet til træbjælkelag. 6: Støbedug; hindrer nedsivning af støbevand. 7: Konstruktionsplade; skal være vandfast. 8: Træveksel; understøtter væg og overfører laster til træbjælker. 9: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 10: Eksisterende indskudsbrædder; understøtter isolering. 11: Trykfast isolering; understøtter overliggende beton. 12: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 13: Eksisterende rørvæv og puds. 14: Eksisterende murstensvæg. 15: Isolering: isolering mod kuldebro. 16: Porebeton: uorganisk. 17: Polystyrenstrimmel; forhindrer fugtvandring og isolerer

26 Model 10 Løsningen opbygges af fiberbeton, hvor ny gipsvæg på træskelet etableres. Under ny væg monteres træudvekslinger til understøtning og overførelse af laster. Med et støbt gulv på ca. 30 mm kan man reducere vægten med ca. 40 % i forhold til en traditionel betonløsning. Konstruktionsopbygning Gipsvæggen er en ny rumadskillende væg. Gipsvæggen placeres på betonopkanten i tilfælde af, at der skulle forekomme bevægelser. Placeringen på opkanten gør, at vandtæt nings membranen i gulvet ikke brydes ved bevægelser. Kalciumsilikatplader er uorganiske og tåler opfugtning i modsætning til fx gips og træ. Det vil sige, at der kan monteres almindelige flisebeklædninger uden MK-godkendte materialer. Armeringsstrimlen placeres således, at de små bevægelser, der måtte forekomme, ikke ødelægger membranen. Strimlen forbinder gulv med væg og vægge indbyrdes. Vådrumssikringen kan laves med fx en EPDMdug, vinyl, smøremembran mv. Sikringen forhindrer vand/fugt i at trænge ned i den under liggende konstruktion. Konstruktionspladen skal fungere som underlag for udstøbningen og er med til at afstive konstruktionens flade. Isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brand hæmmende og lydreducerende evne. Træudvekslinger monteres under ny væg, som understøtning, for at overføre lasten til bjælkelaget. Dette gøres, fordi væggen ellers med tiden vil sætte sig og skabe unødige skader på væg og gulv. Særlige forhold Lette vægge, der hviler på etageadskillelsen, må højest veje 100 kg/m 2. Opmærksomhed omkring længere strækninger med fald. Fiberbetonens lave højde kan gøre det svært at etablere dette fald. Fordele ved konstruktionsopbygningen Lav vægt. Op til % lavere konstruktionshøjde end en traditionel betonløsning. Billig. Hurtig udførelsestid og tørretid. Mindre belastende arbejdsmiljø i forhold til en tung konstruktionsløsning. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tyndt lag beton kan gøre det svært at lave fald mod gulvafløb. Lav lydreduktion. Ingen karkonstruktion. 26

27 Model 10 1: Eksisterende murstensvæg. 2: Træreglar; stabiliserende underlag for gips. 3: Vådrumsgips; underlag for vandtætningssystemet. 4: Armeringsstrimmel; optager mindre bevægelser, så membranen ikke brydes. 5: Kalciumsilikatplader; Uorganisk materiale. 6: Konstruktionsplade; skal være vandfast. 7: Fiberbeton; minimum 30 mm. 8: Træbræt; understøtter væg. 9: EPDM-dug; første vandtætte lag. 10: Træveksel; understøtter væg og overfører laster til træbjælker. 11: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 12: Eksisterende rørvæv og puds. 13: Eksisterende indskudsbrædder; understøtter isolering. 14: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 15: Eksisterende puds; beskytter mod fugt/vand. 16: Isolering; i stedet for lerindskud

28 Model 11 Løsningen opbygges med en enkelt vand tætningsmembran og et støbelag af armeret beton, støbt ovenpå svalehaleplader. Derudover viser denne konstruktion, hvordan man kan opfylde lydkravene i henhold til BR10, grænseværdier for lydisolation i boliger. Konstruktionsopbygning Der etableres en porebetonvæg uden på den eksisterende brædde- og murstensvæg for at leve op til kravet om sikre vådrumsvægge. Porebetonen placeres på betonopkanten i tilfælde af, at der skulle forekomme bevægelser. Husk at benytte hårdtbrændte klinker, som tåler gulvvarme. Bemærk at gulvvarmen skal slukkes tre døgn inden lægning af fliser og først må tændes igen tidligst tre uger efter. Dette er for at undgå forceret udtørring. Svalehaleplader perforeres for at undgå vandskade, og så man tidligt kan se eventuelle lækager i konstruktionen. Pladen er i sig selv bærende og afstivende. Betonlag uden armering kan anvendes, når det udstøbes på svalehale- eller trapezplader, fordi pladerne giver afstivning i sig selv. Trinlydsplade (sylomer) dæmper trinlyd og luftlyd. Pladen placeres i bunden langs betonens opkant og søger således for, at lydtransmissionen ikke forplanter sig direkte mellem den nye forsatsvæg og den eksisterende bræddevæg. Armeringsstrimlen placeres således, at de små bevægelser, der måtte forekomme, ikke ødelægger membranen. Strimlen forbinder gulv med væg og vægge indbyrdes. Vådrumssikring skal udføres med smøremembran eller lign. Sikringen forhindrer vand/fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Særlige forhold Lette vægge, der hviler på etageadskillelsen, må højest veje 100 kg/m 2. Opmærksomhed på bjælkelag og styrkeforhold. Fordele ved konstruktionsopbygningen Opfyls10. Karkonstruktion øger stivhed og vandtæthed. Høj lydreduktion Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tung. Dyr. Lang byggetid. Lang tørretid. Belastet arbejdsmiljø pga. tunge materialer. Ikke niveaufri adgang. 28

29 Model 11 1: Eksisterende murstensvæg. 2: Porebeton; uorganisk og tåler vand. 3: Fliseklæb. 4: Smøremembran; forbindes med gulvmembranen. 5: Armeringsstrimmel; optager mindre bevægelser, så membranen ikke brydes. 6: Eksisterende kalkpuds; be skytter bræddevæg mod brand og fugt/vand. 7: Eksisterende bræddevæg; fungerer som skillerumsvæg. 8: Trinlydsplade; AFLØB 3 Lydløsning dæmper trinlyd og luftlyd. 9: Fliseklæb; skal være egnet til gulvvarme. 10: Smøremembran; vandtæt lag. 11: Sylomer; dæmper trinlyd og luftlyd. 12: Varmeslanger; minimum 30 mm dæklag. 13: Eksisterende bjælke; overførsel af laster. 14: Lægte; bærer krydsfiner og isolering. 15: Eksisterende rør og puds; 16: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 17: Krydsfiner; understøtter isolering. 18: Eksisterende puds. 19: Fleksibel eller elastisk fuge. 20: Vægfliser. 21: Trinlydsplade; dæmper trinlyd. 22: Betonopkant; forøger vandtæthed, styrke og stabilitet. 23: Fleksibel mørtelfuge; til optagelse af mindre bevægelser. 24: Gulvklinker; hårdtbrændte ved gulvvarme. 25: Støbebeton; skal være egnet til trapezplader. 26: Svalehaleplade; hindrer nedsivning af støbevand. 27: Isolering; i stedet for lerindskud. 28: Afløbsmanchet; sikrer vandtæt gennemføring. 29: Gulvafløb; for at undgå mekanisk støj og optagelse af bevægelser. 30: Elastisk fuge. 29

30 Model 12 Løsningen opbygges med en enkelt vandtætningsmembran, varmemåtter og med et underlag af armeret beton støbt på en støbedug. Konstruktionsopbygning Husk at benytte hårdtbrændte klinker, som tåler gulvvarme. Klinkerne bliver stærkere, når de er hårdtbrændte og kan derfor optage større deformationer i konstruktionen. For at undgå forceret udtørring skal gulvvarmen slukkes tre døgn inden lægning af klinker og tændes igen tidligst tre uger efter. Støbedug skal være stærk nok til ikke at blive perforeret ved støbning af beton. Derudover forhindrer den støbevand og betonslam mod nedsivning i konstruktionen. Trykfast isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydreducerende evne. Ligeledes skal isoleringens trykstyrke kunne modstå nyttelasten. Vådrumssikring skal udføres med fx en EPDM-dug, vinyl, smøremembran eller lign. Sikringen forhindrer vand/fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Kalciumsilikatplader kan tåle opfugtning i modsætning til fx gips og træ. Det vil sige, at der kan monteres almindelige flisebeklædninger uden MK-godkendte materialer. Sylomer dæmper trinlyd og luftlyd. Gummistrimlen lægges mellem svalehaleplader og træbjælker for at mindske denne lyd trans - mission. Armeringsstrimlen placeres således, at de små bevægelser, der måtte forekomme, ikke ødelægger membranen. Strimlen forbinder gulv med væg og vægge indbyrdes. Træudveksling laves omkring gulvafløb, så man kan etablere underlag for beton ud støb - ning, der fastholder gulvafløbet. Særlige forhold Lette vægge, der hviler på etageadskillelsen, må højest veje 100 kg/m 2. Træudveksling omkring gulvafløb til støbning. Opmærksomhed omkring bjælkelag og styrkeforhold. Fordele ved konstruktionsopbygningen Høj lydreduktion Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tung. Dyr. Lang byggetid. Lang tørretid. Belastet arbejdsmiljø pga. tunge materialer. Ikke niveaufri adgang. 30

31 Model 12 1: Eksisterende murstensvæg. 2: Fleksibel eller elastisk fuge. 3: Vægfliser. 4: Fliseklæb. 5: Smøremembran; forbindes med gulvmembranen. 6: Kalciumsilikatplader; tåler opfugtning. 7: Opretningspuds; udjævner lunker mv. 8: Eksisterende puds; afsluttende finish og er lyd- og brandhæmmende. 9: Eksisterende slaggervæg; rumadskillende væg. 10: Armeringsstrimmel; optager mindre bevægelser, så membranen ikke brydes. 11: Smøremembran; vandtæt lag. 12: Isoleringsstrimmel; dæmper trinlyd og luftlyd. 13: Jernbinder; holder langs- og tværgående armering sammen. 14: Armeringsjern; gør betonen AFLØB 1 Tynddæksløsning stærk. 15: Bjælkesko; fastgørelse af træudveksling. 16: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 17: Støbedug; hindrer nedsivning af støbevand. 18: Konstruktionsplade; skal være vandfast. 19: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 20: Eksisterende rørvæv og puds. 21: Eksisterende puds. 22: Fleksibel mørtelfuge; til optagelse af mindre bevægelser. 23: Gulvklinker; hårdtbrændte ved gulvvarme. 24: Fliseklæb; skal være egnet til gulvvarme. 25: Varmemåtte; forenelige med omkringliggende byggematerialer. 26: Afløbsmanchet; sikrer vandtæt gennemføring. 27: Støbebeton; skal være egnet til træbjælkelag. 28: Trykfast isolering; understøtter overliggende beton. 29: Støbebeton omkring afløb; understøtter overliggende beton 30: Træudveksling; støtter gulvafløb

32 Model 13 Løsningen opbygges med en enkelt vandtætningsmembran, varmeslanger og med et underlag af armeret beton, støbt på svalehaleplader. Konstruktionsopbygning På den eksisterende bræddevæg udføres der en forsatsvæg i porebeton. Husk at benytte hårdtbrændte klinker, som tåler gulvvarme. Klinkerne bliver stærkere, når de er hårdtbrændte og kan derfor optage større deformationer i konstruktionen. For at undgå forceret udtørring skal gulvvarmen slukkes tre døgn inden lægning af klinker og tændes igen tidligst tre uger efter. Varmerør af plast skal udføres med iltspærre, således at ilt ikke forårsager korrosion på jerndele. Betonlag uden armering kan anvendes, når det udstøbes på svalehale- eller trapezplader, fordi pladerne giver afstivning i sig selv. Isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydreducerende evne. Vådrumssikring skal udføres med fx en EPDM-dug, vinyl, smøremembran eller lign. Sikringen forhindrer vand/fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Svalehaleplade perforeres for at undgå vandskade, og så man tidligt kan se eventuelle lækager i konstruktionen. Pladen er i sig selv bærende og afstivende. Derudover forhindrer den stø be vand og betonslam mod nedsivning i konstruktionen. Sylomer dæmper trinlyd og luftlyd. Gummistrimlen lægges mellem svalehalepladerne og træbjælker for at mindske denne lyd transmi s s i o n. Trinlydsplade dæmper trinlyd og luftlyd. Pladen placeres i bunden langs betonens opkant, og søger således for, at lydtransmissionen ikke forplanter sig direkte mellem den nye fors a t s v æ g og den eksisterende bræddevæg. Armeringsstrimlen placeres således, at de små bevægelser, der måtte forekomme, ikke ødelægger membranen. Strimlen forbinder gulv med væg og vægge indbyrdes. Særlige forhold Lette vægge, der hviler på etageadskillelsen, må højest veje 100 kg/m 2. Opmærksomhed omkring bjælkelag og styrke forhold. Fordele ved konstruktionsopbygningen Høj lydreduktion. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tung. Dyr. Lang byggetid. Lang tørretid. Belastet arbejdsmiljø pga. tunge materialer. Ikke niveaufri adgang. 32

33 Model 13 1: Eksisterende murstensvæg. 2: Fliseklæb. 3: Smøremembran; forbindes med gulvmembranen. 4: Porebeton; uorganisk og tåler vand. 5: Eksisterende kalkpuds; beskytter bræddevæg mod brand og fugt/vand. 6: Eksisterende bræddevæg; fungerer som skillerumsvæg. 7: Armeringsstrimmel; optager mindre bevægelser, så membranen ikke brydes. 8: Fleksibel mørtelfuge; til optagelse af mindre bevægelser. 9: Trinlydsplade; dæmper trinlyd og luftlyd. 10: Fliseklæb; skal være egnet til gulvvarme. 11: Smøremembran; vandtæt lag. 12: Isoleringsstrimmel; dæmper trinlyd og luftlyd. 13: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 14: Lægte; bærer krydsfiner og isolering. 15: Eksisterende rørvæv og puds. 16: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 17: Krydsfiner; understøtter isolering. 18: Vægfliser. 19: Fleksibel eller elastisk fuge. 20: Eksisterende puds; beskytter mod fugt/vand. 21: Fleksibel mørtelfuge; til optagelse af mindre bevægelser. 22: Gulvklinker; hårdtbrændte AFLØB 2 Trapezpladeløsning ved gulvvarme. 23: Støbebeton; skal være egnet til svalehaleplader. 24: Svalehaleplade; hindrer nedsivning af støbevand. 25: Varmeslanger; minimum 30 mm dæklag. 26: Isolering; i stedet for lerindskud. 27: Afløbsmanchet; sikrer vandtæt gennemføring. 28: Gulvafløb. 29: Elastisk fuge; for at undgå mekanisk støj og optagelse af bevægelser. 33

34 Model 14 Løsningen opbygges med vinyl og et under - lag, lavet med konstruktionsplader. Gulvbelægningen laves med vinyl. Dette betyder, at konstruktionen anvendes i belastningsklasse L (lav). Den lave højde på konstruktionen og materialerne gør, at vægten og højden re duceres betydeligt. Særlige forhold Opmærksomhed omkring længere strækninger med fald. Konstruktionens lave højde kan gøre det svært at etablere dette fald. Opmærksomhed omkring tætte hjørnesamlinger ved svejsning. Konstruktionsopbygning Kalciumsilikatplader kan tåle opfugtning i modsætning til fx gips og træ. Det vil sige, at der kan monteres almindelige flisebeklædninger uden MK-godkendte materialer. Vinylgulve er vandtætte i sig selv. Til brug i vådrum skal belægningen være lavet af homogene materialer. Isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydreducerende evne. Konstruktionspladen skal fungere som underlag for vinylbelægningen og er med til at afstive konstruktionens flade. Vådrumssikringen består af et lag vinyl. Armeringsstrimlen placeres således, at de små bevægelser, der måtte forekomme, ikke ødelægger membranen. Strimlen forbinder gulv med væg og vægge indbyrdes. Fordele ved konstruktionsopbygningen Meget lav vægt. Op til % lavere konstruktionshøjde end en traditionel betonløsning. Billig. Hurtig udførelsestid. Mindre belastende arbejdsmiljø i forhold til en tung konstruktionsløsning. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Undergulvet af konstruktionsplader kan gøre det svært at lave fald mod gulvafløb. Lav lydreduktion. 34

35 Model 14 1: Eksisterende murstensvæg. 2: Eksisterende slaggervæg; rumadskillende væg. 3: Fliseklæb. 4: Smøremembran; væg. 5: Kalciumsilikatplader; Uorganisk materiale. 6: Eksisterende puds; afsluttende finish og er lyd- og brandhæmmende. 7: Armeringsstrimmel; optager mindre bevægelser, så membranen ikke brydes. 8: Afretning af eksisterende væg; for at få AFLØB 4 Lav belastningsklasse ensartet og plan overflade. 9: Elastisk fuge; optager bevægelser. 10: Eksisterende træbjælke; overførelse af laster. 11: Gulv afløb/afløbsmanchet. 12: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 13: Eksisterende rørvæv og puds. 14: Eksisterende indskudsbrædder; holder isolering. 15: Vægfliser. 16: Fleksibel eller elastisk fuge. 17: Eksisterende puds. 18: Vinylgulv; vandtæt lag. 19: Lim/spartelmasse; hæfter vinylbelægningen til undergulv. 20: Konstruktions plade; skal være vandfast. 21: Fiberarmeret gulvspartel. 22: Isolering; i stedet for lerindskud. 23: Træudveksling; understøtning af konstruktionsplader. 35

36 Model 15 Løsningen opbygges med en enkelt vand tætningsmembran, varmemåtter og med et underlag af armeret beton, støbt på en svalehaleplade. Derudover viser denne konstruktion, hvordan man kan opfylde kravene til niveaufri adgang. Konstruktionsopbygning Husk at benytte hårdtbrændte klinker, som tåler gulvvarme. Klinkerne bliver stærkere, når de er hårdtbrændte og kan derfor optage større deformationer i konstruktionen. Gulvvarmen skal slukkes tre døgn inden lægning af klinker og må først tændes igen tidligst tre uger efter. Dette er for at undgå forceret udtørring, der kan medføre revner i konstruktionen. Betonlag uden armering kan anvendes, når det udstøbes på svalehale- eller trapezplader, fordi pladerne giver afstivning i sig selv. Svalehaleplade perforeres for at undgå vandskade, og for at man tidligt kan se eventuelle lækager i konstruktionen. Pladen er i sig selv bærende og afstivende. Derudover forhindrer den støbevand og betonslam mod nedsivning i konstruktionen. Isolering erstatter indskudsler for at mindske konstruktionens vægt og opretholde en brandhæmmende og lydabsorberende evne. Vådrumssikring skal udføres med smøremembran eller lign. Sikringen forhindrer vand/fugt i at trænge ned i den underliggende konstruktion. Trinlydsplade dæmper trinlyd og luftlyd. Pladen placeres i bunden langs betonens opkant og søger således for, at lydtransmissionen ikke forplanter sig direkte mellem den nye forsatsvæg og den eksisterende bræddevæg. Armeringsstrimlen placeres således, at de små bevægelser, der måtte forekomme, ikke ødelægger membranen. Strimlen forbinder gulv med væg og vægge indbyrdes. Stålbjælke monteres på siden af træbjælken, da man har skåret den ned for at opnå niveaufri adgang. Bjælken vil ikke have haft styrke nok til at bære konstruktionen uden. Fordele ved konstruktionsopbygningen Lette vægge, der hviler på etageadskillelsen, må højest veje 100 kg/m 2. Opmærksomhed omkring bjælkelag og styrkeforhold. Ulemper ved konstruktionsopbygningen Tung. Dyr. Lang byggetid. Lang tørretid. Ringe arbejdsforhold/arbejdsmiljø. 36

37 Model 15 1: Eksisterende murstensvæg. 2: Porebeton: uorganisk. 3: Dørkarm. 4: Dørhængsel. 5: Dørblad. 6: Eksisterende gulvbelægning. 7: Elastisk fuge; optager bevægelser. 8: Vinkel i rustfrit stål; sikrer at vand bliver i vådrumszonen. 9: Trinlydsplade; dæmper trinlyd og luftlyd. 10: Træudveksling; understøtter gulvbelægningen. 11: Trinlydsplade; dæmper trinlyd og luftlyd. 12: Eksisterende træbjælke; nedskåret for at opnå niveaufri adgang. 13: Stålbjælke som U-profil; sikrer bjælke lagets styrke pga. at træbjælke er nedskåret. 14: Elastisk fuge med isolering og bagstop; optager bevægelser mellem bygnings dele og lydisolerer. 15: Fjederbeslag; optager bevægelser mellem bygningsdele. 16: Porebeton; uorganisk og tåler vand. 17: Gipsplade. 18: Eksisterende rørvæv og puds. 19: Eksisterende loftsforskalling; underlag for rørvæv. 20: Isolering; i stedet for lerindskud. 21: Vægfliser. 22: Eksisterende puds; beskytter mod fugt/vand. 23: Fleksibel eller elastisk fuge. 24: Fliseklæb. 25: AFLØB 5 Handicapløsning m trapezplade Smøremembran; forbindes med gulvmembranen. 26: Fleksibel mørtelfuge; til optagelse af mindre bevægelser. 27: Armerings strimmel; optager mindre bevægelser, så membranen ikke brydes. 28: Gulvklinker; hårdtbrændte ved gulvvarme. 29: Fliseklæb; skal være egnet til gulvvarme. 30: Varmemåtte; forenelig med omkringliggende byggematerialer. 31: Smøremembran; vandtæt lag. 32: Støbebeton; skal være egnet til svalehaleplader. 33: Svalehaleplade; hindrer nedsivning af støbevand

38 Book en mobil udstilling et gratis tilbud til tekniske skoler og andre uddannelsessteder Se og rør 1:1 modeller og en procesvæg placeret i en 63 m 2 stor opvarmet trailer, der ikke kræver de store forberedelser for modtageren. Der skal bruges 20 meter i længden, 6 meter i bredden og 4 meter i højden. Traileren slås ud på midten. I traileren vises 15 forskellige modeller (mockups) af tunge og lette vådrumskonstruktioner alt sammen suppleret af en filmserie om opbygning af vådrum fra start til slut. En»procesvæg«midt i traileren viser færdige løsninger på den ene side af væggen og processen under udførelsen på den anden side. På interaktive skærme kan du bl.a. navigere og designe din egen opbygning af et virtuelt våd rum. Via en række udførelsesfilm får du grundlæggende viden omkring etableringen af gode vådrum. Udstillingen ledsages af oplæg af BvB s og GI s teknikere om projektet. Oplæggene er baseret på BvB s erfaringer. Vi tilpasser naturligvis indhold og form på oplæggene efter jeres ønsker. Kontakt BVB for at høre mere eller bestille den mobile udstilling på bvb.dk eller på telefon

39 Ordforklaring Vi har lavet en forklaring til en række begreber inden for vådrumssikring, som kan være en fordel at kende til, når man skal lave vådrumsarbejde. MK-godkendelser: By- og Boligministeriets godkendelser af ma terialer og konstruktioner i forbindelse med vådrum. Bemærk at MK-godkendelserne ikke længere vil være gældende når EU s byggevaredirektiv bliver fuldt operationelt. VA-godkendelser: By- og Boligministeriets godkendelser af vand- og afløbsmaterialer i forbindelse med vådrum. Udstedelsen af VA-godkendelser sker på samme grundlag som MK-godkendelserne. Tung konstruktion: Typiske konstruktioner udført i beton og stål. Let konstruktion: Konstruktioner udført i pladelag med tynde spartellag. Dæklag: Betonlag som skal beskytte eventuel armering eller varmeslager/kabler. Vådzone: Den del af rummet hvor der jævnligt er direkte påvirkning af vand. Vådzonen dækker hele gulvet og de nederste 100 mm af alle vægge. Ved bruseniche, badekar og håndvask med bruser går vådzonen til loft indtil 2,3 m. Fugtig zone: Den del af rummet uden for vådzonen. Her skal der regnes med større relativ luftfugtighed end i de øvrige rum i boligen. Belastningsklasse L (let): Vil sige, at der tages få daglige bade af kortere varighed med god udluftning efter brug. Belastningsklasse N (normal): Vil sige, at der tages daglige bade, og også af længere varighed, med eventuel mangelfuld udluftning. Sylomer: Et lyddæmpningsmateriale, der kan optage høj vedvarende belastning. Anvendes fx ved sporrenoveringer eller som lydisolering af vindmøllers fundamenter. In situ: Betyder»på stedet«, og bliver brugt inden for byggeriet om beton, der støbes på stedet, og som ikke er blevet til færdige elementer på fabrik. Tomrørsinstallation: Kaldes også en»rør i rør installation«og består af et indre medierør af plast samt et ydre tomrør. Det ydre tomrør har til formål at lede eventuel udtrængende vand frem, så skaden på medierøret opdages. Melderør og meldehul: Skal give oplysninger omkring utætheder i de vandbårne installationer, således at ophobning af vand undgås. Fiberbeton: Beton tilsat fibre, hvorved brudforlængelsen øges, og materialet bliver mindre sprødt. Fibrene er oftest af stål, glas eller plast. EPDM-dug: Folien er en sort bassinfolie baseret på syntetisk gummi med en fantastisk elasticitet. Strækkeevnen er på over 430 %, hvorfor faren for en mekanisk skade af folien er utrolig lille. Konstruktionsplade: Konstruktionsplader er mere robuste og stabile end normale træplader, og så er de knastfri. Hvis pladerne anvendes som undergulv, skal de være omfattet af en kontrolordning og være forsynet med kontrolmærke. Se mere i Træ 32 eller Træ 37. Varmemåtter: Varmemåtter består af et varmekabel, udlagt på net, der anvendes til både indendørs gulvvarme og til optøning af is og sne på udendørsarealer. Trinlyd: Opstår ved en persons gang fx på et etagedæk. Lyden går gennem konstruktionen til under- og omkringliggende rum. Luftlyd: Spreder sig i luften, fx når vi taler og spiller musik. Lyden transporteres gennem åbninger og konstruktioner og går ud i luften igen på den modsatte side af konstruktionen. Kolofon: GODE VÅDRUM metoder og løsninger BVB/GI. 1. udgave, 1. oplag (500 ekspl.) Skrevet af: Johan Elsass Nørby/ Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB). Foto: Jens Fischer og BVB. Grafisk design og tilrettelæggelse: Helle Smith Rindom/Exponent Stougaard as. Tryk: Lasertryk A/S. 39

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Diverse Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Frit efter Dansk Byggeri Totaløkonomi anlæg + drift & vedligehold Tung / let konstruktion? Altid lovlig konstruktion, jf. anvisningens

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc.

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc. Årsag Virkning Hierarkiet Byggeloven Bygningsreglement (BR) SBi s anvisninger Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres Normerne vand, afløb, konstruktioner

Læs mere

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System (svalehalesytem) 01/2016 ETAGEDÆK / OMEGA SYSTEM STØBT UNDERGULV Et velkendt og gennemprøvet system Knauf Omegapladen er den helt

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

VS 30 Vandtætningsmembran

VS 30 Vandtætningsmembran www.lip.dk VS 30 Vandtætningsmembran øjfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring - når der bygges på kvalitet! Brugsanvisning Underlag IP VS 30 kan bl.a. benyttes på beton, puds, letklinkerbeton,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Monteringsanvisning for

Monteringsanvisning for Monteringsanvisning for PURUS gulvafløb til vinylbelægning på træ/beton PURUS monteringsramme PURUS låseanordninger PURUS forhøjelsesringe PURUS sideindløbstilslutning PURUS klinkekit PURUS kniven www.purus.dk

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Projektering 3.2 Gyproc Håndbog 9 175 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Indhold 3.2... 177 Lovgivning... 178 Definitioner og begreber... 179 Belastningsklasser,

Læs mere

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Etageadskillelsens udvikling1850-1950 Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Perioden 1850-1890 (type 1) Tagfod Langsgående detalje Overlukning af kældervindue Konstruktionsopbygning

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Vådrum, badeværelser, storkøkkener, og levnedsmiddelindustri Weber vådrumsløsning tryghed for et holdbart og godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014

Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Dagsorden 12. marts 2014 Kl. 19.30 Velkommen og formål med mødet Kl. 19.35 Opsamling på sidste

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Vådrum Hvordan og hvorledes?

Vådrum Hvordan og hvorledes? Vådrum Hvordan og hvorledes? 1 2 April 2016 1. udgave Redaktion: Pjecen er udarbejdet af Danske Malermestres Faglig-tekniske afdeling, i samarbejde med Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut. Produktion:

Læs mere

AB59 NK. Studiestræde 13D

AB59 NK. Studiestræde 13D Skeletkonstruktion for gipspladevægge. T_A_-_1_4_804 Plan - toilet 1.sal - skeletvægge T_A_-_1_4_808 Plan - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_809 Længdesn. - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_810 Opstalter

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32 Nabostøj 32 Indhold Nedhængte lofter... 4 Væg... 6 Bærende gulve... 8 Stålbeslag (Hatteprofiler)... 8 Vibrationsdæmpere... 11 Gulvstrøer på tværs af bjælker... 13 Svømmende gulve... 15 Træfiberunderlag

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING 252 1. UDGAVE 2015 Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Læs mere

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Trinlydsdæmpning betondæk EN ISO 10140-1:2010 Trinlydsdæmpning af betondæk giver bedre indeklima mira byggeprodukter tilbyder 3 forskellige silent step måtter

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16001 Besigtigelsesdato: 24. februar 2016 kl. 14.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Nye tider INTRODUKTION

Nye tider INTRODUKTION Produktkatalog Danmark 2009 Nye tider Unidrain har ændret gulvafløbet fra et uskønt hul i gulvet til et designobjekt, der skaber nye muligheder i baderummet. Og samtidig har Unidrain løst problemerne

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling At klinker og fliser har en ekstrem lang levetid er velkendt. Netop derfor er det vigtigt, at også de øvrige produkter, som indgår i konstruktionen,

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

5.1 Gyproc Gipsplader

5.1 Gyproc Gipsplader 5.1 5.1 Gyproc Håndbog 9 483 5.1 Indhold... 485 Gyproc GN 13 Normal... 485 Gyproc GNE 13 Normal Ergo... 486 Gyproc GS 6 Super... 487 Gyproc GSE 6 Super Ergo... 488 Gyproc GRE 13 ROBUST TM Ergo... 489 Gyproc

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Beskrivelse Lofter Omfatter MK-Godkendte BD 30 og BD 60 loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum. Etagedæk i træ Omfatter BD 30 og BD 60 løsninger til

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

VÅDRUM EKSEMPELSAMLING

VÅDRUM EKSEMPELSAMLING VÅDRUM EKSEMPELSAMLING EKSEMPLER PÅ PRÆFABRIKEREDE KABINER OG ELEMENTER SAMT TO IN-SITU LØSNINGER SBI 2017:14 Vådrum eksempelsamling Eksempler på præfabrikerede kabiner og elementer samt to in-situ løsninger

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Emne 1: Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 2 Emne 2: Bygningsdele vedr. bærende

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere