Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels Karlsen, Carina Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering om demensområdet Politiske målsætninger for seniorer Udbud af kørsel med pensionister Husleje i Højstruphave Husleje Pilehavehus Anonym stofmisbrugsbehandling Psykiatriplan Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi Statistik over førtidspensioner Forslag til mødeplan 2016, Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra formanden Underskriftsside Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

4 2. Orientering om demensområdet Sagsnr.: 15/5516 Beslutningstema Orientering om demensområdet. Demenskoordinator Anni Degn deltager under behandlingen af punktet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at orientering om demensområdet bliver godkendt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Demenskoordinator Anni Degn fra Center for Sundhed og Forebyggelse holder et oplæg om demensområdet ud fra følgende hovedoverskrifter: Introduktion til området Målsætninger Aktiviteter Udvikling Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og generelt drøfte demensområdet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

5 3. Politiske målsætninger for seniorer Sagsnr.: 15/2110 Beslutningstema Vallensbæk Kommunes Politiske målsætninger for seniorer har været i høring og bliver fremlagt til godkendelse. De politiske målsætninger for seniorer bliver, når de er godkendt, indarbejdet i budget 2016 og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktionscenteret indstiller at høringssvarene bliver drøftet, og at det bliver besluttet hvordan og hvorvidt de skal medføre ændringer i Politiske målsætninger for seniorer at den endelige version af Politiske målsætninger for seniorer med eventuelle ændringer bliver godkendt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales med de foreslåede ændringer. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2015, at der skulle udarbejdes Politiske målsætninger for grønne områder og Politiske målsætninger for seniorer De politiske målsætninger er et led i arbejdet med Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby. De politiske målsætninger tydeliggør mål og fokusområder for at kunne realisere visionerne i kommuneplanstrategien. Administrationen har modtaget høringssvar til de politiske målsætninger i høringsperioden. En oversigt over høringssvar til Politiske målsætninger for seniorer er vedlagt som bilag til sagen. Derudover er alle høringssvarene til begge politiske målsætninger vedlagt som bilag. De politiske målsætninger for seniorer blev behandlet i Social og Sundhedsudvalget i foråret. Udvalgets bemærkninger blev derefter indarbejdet, hvorefter de politiske målsætninger blev sendt i høring hos relevante parter i perioden fra den 4. juni 2015 til den 12. august Høringssvarene til de politiske målsætninger for seniorer koncentrerer sig primært om brugen af frivillige som supplement til kommunens ydelser. Økonomiudvalget besluttede den 1. september 2015, at sagen skulle sendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, sådan at det i første omgang er dette udvalg, der tager stilling til de indkomne høringssvar. Social- og Sundhedsudvalget skal derfor tage stilling til de enkelte høringssvar og om forslag til ændringer skal godkendes. Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

6 Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til følgende forslag til ændringer: teksten under afsnittet om et godt seniorliv i Vallensbæk foreslås ændret fra - Et nærværende samarbejde i øjenhøjde til - Et nærværende samarbejde. teksten under afsnittet Frivillighed og samarbejde foreslås ændret fra at bidrage til, at der løbende rekrutteres frivillige, der kan løse opgaver, der supplerer kommunens ydelser til at bidrage til, at der løbende findes frivillige, der kan løse opgaver, der supplerer kommunens ydelser. De politiske målsætninger for seniorer erstatter herefter eventuelle eksisterende politikker på områderne. De politiske målsætninger for seniorer tager udgangspunkt i et ønske om at skabe rammerne for det gode og aktive seniorliv og gælder for alle kommunens seniorer, også de der er svækkede af alder eller sygdom, og har behov for støtte og hjælp. I Vallensbæk Kommune er seniorer en stor ressource med deres viden, erfaring og energi, hvor de kan spille en aktiv rolle både i forhold til eget liv og i forhold til det aktive medborgerskab. Seniorerne skal således selv tage ansvar og skabe det liv, de ønsker, mens kommunens medarbejdere støtter og hjælper de seniorer, der har behov. De politiske målsætninger bliver indarbejdet i budget 2016 og opfølgning finder sted i forbindelse med budgetopfølgningerne. Udover politiske målsætninger for seniorer og grønne områder er der i 2014 vedtaget følgende politiske målsætninger: Politiske målsætninger for sundhed Politiske målsætninger for nye samarbejdsformer Politiske målsætninger for uddannelse Politiske målsætninger for klima Politiske målsætninger for erhverv I de kommende år kan der blive udarbejdet nye politiske målsætninger, ligesom de eksisterende politiske målsætninger kan blive revideret. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Vallensbæk Kommunes politiske målsætninger seniorer bliver indarbejdet i budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

7 Bilag: 1 Åben Oversigt over høringssvar - Politiske målsætninger for seniorer.pdf 47213/15 2 Åben Politiske målsætninger for seniorer pdf 47212/15 3 Åben samlede høringssvar.pdf 47211/15 Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

8 4. Udbud af kørsel med pensionister Sagsnr.: 14/6689 Beslutningstema Det samlede udbudsmateriale for kørsel til og fra Seniorhuset, Daghjemmet og Aktivitetscentret bliver fremlagt til godkendelse. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller at udbudsmaterialet bliver godkendt at udbuddet bliver gennemført, og at forvaltningen derefter vælger den fremtidige leverandør Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales med den bemærkning, at leverandørerne skal komme med forslag til, hvordan de varsler ankomst hos borgerne. Udbuddet bliver gennemført, og Social- og Sundhedsudvalget vælger den fremtidige leverandør. Sagsfremstilling Colum-bus a/s har siden 1. juli 2006 kørt kommunens pensionister til og fra Seniorhuset, Daghjemmet og Aktivitetscentret. Colum-bus a/s fusionerede i foråret 2014 med Handicap Befordring A/S. Nuværende kontrakt med firmaet udløber med udgangen af i år. Center for Sundhed og Forebyggelse har udarbejdet vedlagte udbudsmateriale, herunder forslag til ny kvalitetsstandard, der er udtryk for kommunens ønske om serviceniveau og sikkerhed før, under og efter kørslen. Standarden er mere beskrivende end den tidligere standard. Kvalitetsstandarden indeholder: Krav til leverandøren, herunder krav om køre- og ventetid, fleksibilitet, kapacitet af nødvendigt udstyr til kørsel af fysisk handicappede borgere, datasikkerhed, bestilling af kørsel mv. Krav til chaufførerne, herunder omgang med brugerne, nænsom kørsel, uddannelse, straffeattest, beherskelse af dansk, legitimation, tavshedspligt mv. Krav til materiel og til fastspænding, herunder lovgivningsmæssige krav, lifte, klimaanlæg, seler til fastspænding mv. Herudover indeholder udbudsmaterialet bl.a. udvælgelseskriterier og arbejdsklausuler og sociale klausuler. Høring Udbudsmaterialet har været i høring i ældreråd og handicapråd. Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

9 Ældrerådet er meget tilfreds med indholdet i kvalitetsstandarden, men er betænkelig ved om alle enkeltheder kan overholdes. Handicaprådet foreslår en SMS-service, så borgerne ved, når bilen er på vej. Desuden har handicaprådet et generelt ønske til kvalitetsstandarder: at der er indarbejdet dokumentstyring, tydeligere implementering af handicappolitik, og leverandørstyring. Gennemførelse af udbuddet Forvaltningen anbefaler, at leverandøren bliver valgt på baggrund af pris forudsat, at leverandøren lever op til de krav, der er opstillet i kvalitetsstandarden og det øvrige materiale. Forvaltningen vælger leverandøren ud fra disse kriterier og orienterer efterfølgende medlemmerne i Social- og Sundhedsudvalget om valget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 79. Bilag: 1 Åben Udbudsmateriale Kørsel 44502/15 2 Åben Kvalitetsstandard for kørsel /15 3 Åben Handicaprådets høringssvar - Kvalitetsstandard 42874/15 4 Åben Ældrerådets høringssvar - Kvalitetsstrandard 42367/15 5 Åben Ældrerådets høringssvar - udbud 46757/15 Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

10 5. Husleje i Højstruphave 2016 Sagsnr.: 15/5352 Beslutningstema Husleje i Højstruphave Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at huslejen i Højstruphave i henhold til medsendte budget fra 1. januar 2016 hæves med 6,21% svarende til ca. 420 kr. pr. måned pr. lejlighed før boligstøtte Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Center for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med administrator, Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), udarbejdet budgetforslag for ældreboligerne i Højstruphave for Det samlede budget består af budgettet for boligdelen (lejernes andel af de samlede udgifter), budgettet for servicearealerne (kommunens andel af de samlede udgifter baseret på servicearealets andel af husets samlede areal) en 10-årig vedligeholdelsesplan, der fastlægger, hvor meget der som minimum skal henlægges (spares op) årligt. Huslejen bliver fastsat i henhold til den almene lejelov på en sådan måde, at indtægter fra husleje m.v. dækker husets driftsudgifter det såkaldte balancelejeprincip. For boligdelen er der et akkumuleret underskud på kr., der bliver afviklet med knap kr. pr. år over 10 år. Underskuddet er primært opstået i 2011 og 2013 som følge af for lav budgettering på renholdelse og energiforbrug. Budgettet for 2016 er fastlagt med udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2014 og ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter. Det akkumulerede underskud sammen med den forventede generelle prisstigning medfører samlet set et behov for en huslejestigning på 6,21% svarende til ca. 420 kr. pr. måned pr. beboer før boligstøtte. Huslejen er dog fortsat på et niveau, der modsvarer andre lignende boliger i andre kommuner, og vil for 2016 udgøre ca kr. pr. måned før boligstøtte. For servicearealerne er der en samlet merudgift på kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til vedligeholdelse. Center for Sundhed og Forebyggelse vurderer, at det foreslåede budget sikrer en forsvarlig drift af Højstruphave og anbefaler derfor en forhøjelse af huslejen fra 1. januar Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

11 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der vil være en mindre stigning i udbetaling af boligstøtte 2016 svarende til godt kr. i De borgere, der modtager boligstøtte vil få dækket op til 75 % af huslejestigningen. Derudover er der en merudgift for kommunen på servicearealer på kr. Merudgifterne forventes at kunne dækkes inden for de eksisterende budgetter. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Alle beboere bliver varslet om huslejestigningen ultimo september Retsgrundlag Lov om leje af almene boliger. Bilag: 1 Åben Boligdel 46364/15 2 Åben Servicedel 46367/15 3 Åben PPV fra /15 4 Åben Bemærkninger 46363/15 Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

12 6. Husleje Pilehavehus 2016 Sagsnr.: 15/5353 Beslutningstema Husleje i Pilehavehus Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at huslejen i Pilehavehus i henhold til medsendte budget forbliver uændret i 2016 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Center for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med administrator, Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), udarbejdet budgetforslag for ældreboligerne i Pilehavehus for Det samlede budget består af budgettet for boligdelen (lejernes andel af de samlede udgifter), budgettet for servicearealerne (kommunens andel af de samlede udgifter baseret på servicearealets andel af husets samlede areal) en 10-årig vedligeholdelsesplan, der fastlægger, hvor meget der som minimum skal henlægges (spares op) årligt. Huslejen bliver fastsat i henhold til den almene lejelov på en sådan måde, at indtægter fra husleje m.v. dækker husets driftsudgifter det såkaldte balancelejeprincip. For boligdelen er budgettet for 2016 fastlagt med udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2014 og ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter. Budget til teknisk service er hævet fra 0,55 til 0,85 årsværk, så det i højere grad matcher husets behov. Det akkumulerede underskud er afviklet, og der bliver derfor ikke længere betalt af på et akkumuleret underskud. Niveauet for henlæggelser er fastlagt ud fra den 10-årige vedligeholdelsesplan og modsvarer niveauet for Samlet set er udgiftsniveauet på boligdelen og dermed huslejen derfor uændret i Den gennemsnitlige månedlige husleje er ca kr. pr. lejlighed før boligstøtte. For servicearealerne er der en øget udgift i 2016 på kr. i forhold til budget 2015, hvilket primært skyldes øgede udgifter til vedligeholdelse. Center for Sundhed og Forebyggelse vurderer, at det foreslåede budget sikrer en forsvarlig, effektiv og korrekt drift af Pilehavehus og anbefaler derfor uændret husleje i Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er en merudgift for kommunen på kr. på servicearealer. Merudgiften forventes dækket inden for det eksisterende budget. Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

13 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Lov om leje af almene boliger. Bilag: 1 Åben Boligdel 46617/15 2 Åben Servicedel 46620/15 3 Åben PPV fra /15 4 Åben Bemærkninger 46616/15 Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

14 7. Anonym stofmisbrugsbehandling Sagsnr.: 15/5312 Beslutningstema Ishøj Kommune ønsker at indgå samarbejdsaftale med Lænken og KABS (Storkøbenhavns misbrugscenter, som Glostrup Kommune overtog fra amtet i 2007) om anonym behandling af stofmisbrugere uden andre psykiske eller sociale problemer end stofmisbrug. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Borger- og Social Service, Ishøj Kommune indstiller, at samarbejdsaftalerne med Lænken og KABS bliver godkendt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt med den bemærkning, at opstart af behandlingen sker straks ved henvendelse. Sagsfremstilling Lovændring Alle kommuner skal fra 1. juli 2015 kunne tilbyde deres borgere anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Det har Folketinget vedtaget 12. maj 2015 i forslag til ændring i serviceloven og lov om socialt tilsyn. Behandlingen er ifølge loven rettet mod borgere uden andre psykiske eller sociale problemer end stofmisbrug. Det er typisk borgere i arbejde eller i uddannelse eller med tæt tilknytning til dette. Ishøj Kommune er derfor fra 1. juli 2015 forpligtet til at tilbyde anonym ambulant behandling af stofmisbrug til ishøjborgere og vallensbækborgere, som har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer. Forventningen er, at målgruppen er relativt lille, hvilket begrundes i de foreløbige erfaringer fra København og Odense. Tilbuddet vil fremover være en del af kvalitetsstandarden for ambulant behandling af stofmisbrug. Behandlingen skal indeholde følgende: Mulighed for nem og diskret adgang til behandling for stofmisbrug Tilbud om anonymitet i forbindelse med såvel den indledende henvendelse som den afklarende samtale samt igennem hele behandlingsforløbet Gruppebehandling og mulighed for individuel afsluttende samtale Leverandører Ifølge loven skal kommunen indgå aftale med to eller flere leverandører, hvor mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen. Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

15 Ishøj Kommune har givet foreløbigt tilsagn til Lænken om indgåelse af samarbejdsaftale om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling ved Lænken i Hvidovre. Lænken er i proces om godkendelse af tilbuddet. Godkendelsen forventes at ske i løbet af september, hvorfor Lænken pr. 1. oktober 2015 kan tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. I mellemperioden tilbyder Lænken, at borgere, der henvender sig om anonym ambulant behandling, kan modtage 1-2 afklarende og udredende samtaler uden beregning. Udover Lænken har Ishøj Kommune valgt at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling ved KABS. På længere sigt skal det evalueres, hvorvidt der er grundlag for at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling via kommunens eget tilbud, Pitstop, for unge misbrugere under 30 år. For nuværende er Pitstop ikke i stand til at tilbyde den tilstrækkelige anonymitet, der kræves for at tilbyde behandlingen. Borger- og Social Service anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der bliver indgået samarbejdsaftale med Lænken og KABS. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgiften til anonym ambulant stofmisbrugsbehandling forventes at kunne afholdes inden for det eksisterende budget. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 101a. Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale Lænken 45255/15 2 Åben Samarbejdsaftale KABS 46318/15 Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

16 8. Psykiatriplan Sagsnr.: 15/5009 Beslutningstema Godkendelse af Psykiatriplan med tilhørende handleplan Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune indstiller, at Psykiatriplan med tilhørende handleplan bliver godkendt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Psykiatriplan Psykiatriplanen for Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune er blevet revideret og løber nu i perioden Psykiatriplanen skal sætte rammer og retning for det socialpsykiatriske arbejde i Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. I psykiatriplanen bliver de overordnede målsætninger for den socialpsykiatriske indsats i årene beskrevet. Indsatserne i psykiatriplanen er inspireret af regeringens målsætninger på psykiatriområdet, som bliver beskrevet i den langsigtede handleplan "Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser" samt sundhedsaftalerne på psykiatriområdet. Det primære fokus i psykiatriplanen er, hvordan man med udgangspunkt i borgerens behov kan tilrettelægge og udvikle den socialpsykiatriske indsats. I psykiatriplanen er der derfor opstillet fire målområder - alle med borgeren som omdrejningspunkt - der skal arbejdes med, i den periode planen løber: 1. Styrkelse af den samtidige og koordinerende indsats 2. Borgerens forløb 3. Opkvalificering af medarbejderkompetencer 4. Udvikling af de socialpsykiatriske tilbud Psykiatriplanen er udarbejdet med deltagelse af repræsentanter fra både myndigheds- og udførerområdet. I processen har der således været repræsentation fra Vallensbæk Jobcenter, Psykiatrisk Center Glostrup, og Familiecentret og Borger- og Socialservice fra Ishøj Kommune. Handleplan for psykiatriplan Som supplement til psykiatriplanen er der udarbejdet en handleplan, som skal udmønte psykiatriplanen. Handleplanen beskriver, hvilke initiativer der er iværksat og skal iværksættes for at realisere målsætningerne i psykiatriplanen. Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

17 Handleplanen er blevet til i et tværfagligt samarbejde, hvor medarbejdere fra myndigheds- og udførerområdet i Borger- og Socialservice, Familiecentret, Jobcenteret samt Psykiatrisk Center Glostrup har været inddraget. Handleplanen er et dynamisk dokument, som løbende vil blive opdateret i takt med, at tiltag bliver afsluttet og nye kommer til. Handleplanen bliver opdateret og evalueret årligt, og bliver i den forbindelse forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Psykiatriplan /15 2 Åben Handleplan for psykiatriplanen 45480/15 Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

18 9. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi Sagsnr.: 15/1590 Beslutningstema Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Sundhed of Forebyggelse indstiller at Praksisplan for fysioterapi bliver godkendt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Praksisplan for fysioterapi omfatter almen fysioterapi og ridefysioterapi (med patientbetaling og offentligt tilskud) samt vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi (som bliver dækket økonomisk af kommunen). Formålet med planen er, at den skal fungere som et redskab for planlægning og koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen. Udarbejdelsen af planen er sket i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne i regionen samt repræsentanter fra de praktiserende fysioterapeuter i regionen. Samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi har godkendt praksisplanen på deres møde den 22. juni 2015, og den sendes derfor nu til godkendelse i kommunerne. Praksisplanen sendes derefter til endelig godkendelse i regionen. Praksisplanen består overordnet af en kapacitetsplan og en udviklingsplan. I den foregående praksisplan var der lagt stor vægt på beskrivelsen af kapaciteten, mens der i den nye praksisplan er lagt mere vægt på samarbejde og kvalitet. Kapacitetsplan Praksisplanen anbefaler blandt andet, at kapaciteten bliver fastholdt på nuværende niveau, men at kapaciteten bliver analyseret og vurderet igen i planperiodens tredje år, hvis der er væsentlige ændringer. Praksisplanen lægger endvidere stor vægt på den fysiske tilgængelighed til fysioterapiklinikkerne. Udover dette anbefaler praksisplanen at det bliver sikret, at fysioterapiklinikker tilbyder holdtræning til de relevante patienter, og at der bliver implementeret en tilsynsordning med rideskolerne. Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

19 Udviklingsplan Praksisplanen anbefaler blandt andet at udvikle brugerinddragelse i fysioterapiklinikkerne og at forbedre kommunikation og koordination mellem fysioterapiklinikkerne, kommune, hospital og øvrige dele af sundhedsvæsenet. Endvidere anbefaler praksisplanen at sikre kendskabet til forløbsprogrammerne blandt fysioterapeuter og at understøtte afprøvning og evt. inkorporering af implementeringsmodeller for kliniske retningslinjer. Udover dette ønsker samarbejdsudvalget at understøtte kvalitetsudviklingen i den enkelte praksis og igangsætte en afdækning af muligheden for brug af digitalt understøttet træning/telemedicin i fysioterapien i forhold til udvalgte patientgrupper. Praksisplanen anbefaler også at undersøge effekten af den regionale praksiskonsulentordning for fysioterapi, hvor praksiskonsulenter fungerer som regionens faglige sparringspartnere, ambassadører for kvalitetsudvikling og udøvere af konkrete projekter og aktiviteter. Dette skal gøres med henblik på udbredelse af ordningen til også at omfatte vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Samtidig skal muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi undersøges. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Praksisplanen forventes ikke at have særskilte økonomiske konsekvenser for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Praksisplanen for fysioterapi lægger op til øget samarbejde på tværs af sektorer, kvalitetsudvikling og faglig udvikling samt tilgængelighed og understøtter derfor de grundlæggende idéer og tanker i Sundhedsaftalerne. Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi i Region Hovedstaden skal have besked om, hvorvidt psykiatriplanen er godkendt inden fredag den 16. oktober Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Praksisplan for fysioterapi /15 2 Åben Bilag 1 Høringsliste 41297/15 3 Åben Bilag 2 Tilsynsordning med rideskoler 41292/15 4 Åben Bilag 3 Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af e /15 mail. SU sag 26. marts Åben Bilag 4 Aftaler og administrative retningslinjer 41298/15 6 Åben Bilag 5 Funktionsbeskrivelse for den regionale 41293/15 praksiskonsulentordning 7 Åben Bilag 6 Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale 41296/15 kvalitetsudviklingspulje 8 Åben Bilag 7 Grundbeskrivelse /15 Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

20 10. Statistik over førtidspensioner 2014 Sagsnr.: 13/10645 Beslutningstema Orientering om tilkendelse af førtidspensioner i Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at orienteringen bliver godkendt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Center for Sundhed og Forebyggelse har sammenlignet antallet af tilkendte førtidspensioner i Vallensbæk Kommune i 2014 med det tilsvarende antal for Region Hovedstaden og hele landet. Desuden er antallet af førtidspensionister i alt sammenlignet med det tilsvarende antal for regionen, hele landet og sammenlignelige kommuner. Reglerne for tilkendelse af førtidspension blev ændret 1. januar Det betyder, at borgere under 40 år som udgangspunkt ikke længere kan få tilkendt førtidspension. Endvidere skal alle ledige som udgangspunkt have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb med henblik på at få eller bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle kommuner har nedsat et rehabiliteringsteam med en tværfaglig sammensætning, der skal drøfte og indstille, hvilke ressourceforløb den enkelte borger bør tilbydes, samt om borgeren bør have førtidspension. Det er ministeriets målsætning at reducere tilgangen af førtidspension. Dette har jobcentret opnået i De borgere, der har ret til førtidspension, har fået det. Jævnfør intentionerne i lovgivningen bliver flere visiteret til ressourceforløb, med henblik på at udvikle arbejdsevnen til f.eks. mikrofleksjob. I 2014 fik fem borgere tilkendt førtidspension mod 11 i 2013 og 14 i Med så få tilkendte førtidspensioner vil en umiddelbar sammenligning af diagnoser med landsgennemsnittet ikke være retvisende. Det er et tilfælde, at antallet af tilkendte førtidspensioner i 2014 er så lavt. Der er i år allerede tilkendt 10 personer førtidspension og flere er på vej. Antallet af tilkendte førtidspensioner i 2014 blandt årige udgør 0,06 % i Vallensbæk Kommune, 0,13 % i Region Hovedstaden og 0,18 % for hele landet. Den samlede andel førtidspensionister i Vallensbæk Kommune af årige i 2014 udgør 2,9 %, 5,2 % i regionen og 6,4 % på landsplan. Denne tendens har været uændret gennem årene. Center for Sundhed og Forebyggelse vurderer, at Vallensbæk Kommune har et godt og acceptabelt niveau for tilkendelse af førtidspensioner. Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

21 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Pensionslovens kapitel 3 vedrørende førtidspension. Bilag: 1 Åben Notat om førtidspension /15 Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

22 11. Forslag til mødeplan 2016, Social- og Sundhedsudvalget Sagsnr.: 15/4546 Beslutningstema Forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Direktionscentret indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til mødeplan for 2016 Den endelige mødeplan for de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales med den bemærkning, at mødetidspunkterne drøftes på møde 31. maj Sagsfremstilling Direktionscentret har udarbejdet forslag til mødeplan for Det er forslaget, at Social- og Sundhedsudvalgets møder bliver afholdt følgende tirsdage kl : 12. januar februar marts april maj maj august september november november 2016 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

23 Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan /15 Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

24 12. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

25 Underskriftsside Anette Eriksen Morten Schou Jørgensen Arne Petersen Niels Karlsen Carina Kristensen Berth Social- og Sundhedsudvalget, 22. september

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Bemærk! Vi mødes i stueetagen i Rønnebækhus under den nye altan. Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Regionshuset, mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Pia Tørving, Peter Christensen, Ida Damborg, Holger Gorm Petersen, John Lohff,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: KFUM, Spejderhytten Rendsagervej 3, 2625 Vallensbæk Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 2. december 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth Til behandling

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere