Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012"

Transkript

1 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder bl.a. tilbøjeligheden til at stifte virksomhed igen efter en konkurs, kvaliteten af den rådgivning, man får som konkursramt og omverdenens reaktioner på en konkurs. Analysen er særligt relevant i lyset af det relativt høje niveau af konkurser, vi har oplevet de senere år. Før den økonomiske krises indtog i 2008 lå antallet af konkurser relativt stabilt på omkring pr år. I 2007 var der f.eks konkurser. Herefter skete der et voldsomt skift, og i dag er tallet mere end konkurser årligt. I de seneste tal (Danmarks Statistik juli 2012) er der ikke tegn på bedring. En konkurs har både store personlige konsekvenser for virksomhedens indehaver og medarbejdere og store samfundsmæssige konsekvenser i form af tabte arbejdspladser, skatteindtægter mv. I nærværende analyse undersøges nogle af konsekvenserne for den enkelte konkursramte erhvervsdrivende. Herunder tilbøjeligheden til at komme tilbage som ny iværksætter efter en konkurs. Formålet med analysen er at forsøge at identificere, om der er tilfælde hvor afviklingen af en konkurs enten kan lettes, foregå med færre omkostninger for de involverede eller, i bedste fald, helt undgås. Samtidig skal analysen vise, i hvor stort omfang, konkursramte kan forventes at komme tilbage som iværksættere, således at deres erfaringer ikke går tabt, men udnyttes til at skabe erhvervsmæssige successer fremover. Hovedkonklusioner Hver femte (22,6 procent) siger, at de ikke har mulighed for at starte egen virksomhed igen pga. stor gæld efter konkursen Flere kvinder (56,9 procent) end mænd (30,8 procent) har helt mistet lysten til at starte egen virksomhed igen efter en konkurs. Der er generelt store forskelle på mænd og kvinder i analysen. Af samme årsag er analysen flere steder kønsopdelt Kreditorerne opleves oftere som negative og tilbageskuende (36 procent) end som positive og fremtidsorienterede (21,5 procent) Kun få (10,3 procent) oplever offentlige kreditorer som mere forretningsorienterede og samarbejdsvillige end private kreditorer Tilbøjeligheden er, at lang flere (34,5 procent) oplever offentlige kreditorer som mindre forretningsorienterede og samarbejdsvillige end private investorer En stor andel konkursramte (65 procent) møder i stor grad positiv forståelse fra omverdenen Over halvdelen (56 procent) føler sig ikke godt nok orienteret om alternativerne til konkurs (tvangsakkorder, betalingsstandsning og rekonstruktion) Der er voldsomme regionale forskelle på tilfredsheden med rådgivningen i forbindelse med konkursen. Jyderne er væsentligt mere tilfredse end sjællænderne

2 Tilbøjelighed til at stifte virksomhed efter konkurs Flest mænd oplever gæld som en barriere For mange konkursramte udgør gæld et problem. Især mandlige selvstændige vurderer, at gælden gør det umuligt for dem at starte ny virksomhed. Der er ifølge svarene i undersøgelsen en lille tendens til, at konkursramte mænd har større gæld end kvinder. Det vil dog kræve en mere tilbundsgående analyse af dette forhold at konkludere, at mændenes mere negative vurdering hænger entydigt sammen med gældens størrelse. Omtrent 10 procent har planer om at starte igen eller er startet. Mere end 20 procent angiver, at de måske starter igen, men at det er usikkert hvornår. Figur 1 Jeg vurderer, at jeg ikke vil få mulighed for at starte egen virksomhed igen, primært pga. min gæld fra 1. forsøg. 28% 23,0% 11% Mand Kvinde I alt Figur 1 viser, at 28 procent af de mandlige konkursramte vurderer, at de ikke vil få mulighed for at starte virksomhed igen pga. gæld. Blandt kvinderne gælder det blot 11 procent.

3 Figur 2 Hvordan er dine forventninger til din fremtid som selvstændig erhvervsdrivende? Mand Kvinde I alt 23% 18% 21% 12% 11% 7% Jeg starter måske igen, men usikkert hvornår Jeg er startet igen eller har planer om starte snarest. Figur 2 viser, at 12 procent af mændene og 7 procent af kvinderne enten er startet igen eller har planer om det. Samlet angiver ca. dobbelt så mange, at de måske starter igen, men at det er usikkert hvornår. Flere kvinder mister modet En konkurs har for mange den konsekvens, at de helt mister lysten til at drive egen virksomhed igen. Det gælder især kvinderne, hvor 56,9 procent af kvinderne har ikke lyst til at starte igen, mens det samme gør sig gældende for 30,8 procent af mændene. Figur 3 Jeg har ikke lyst til at starte egen virksomhed igen og har ingen planer om derom 57% 31% 38% Mand Kvinde I alt

4 Figur 3 viser, at lysten til at starte egen virksomhed igen efter en konkurs er markant lavere blandt kvinder end blandt mænd. Samlet afviser 38 procent at stifte virksomhed igen. Flertal søger rådgivning til andet forsøg 44 procent af de, som enten har stiftet virksomhed igen eller som måske stifter virksomhed igen, angiver, at de ved en ny virksomhedsstart vil drive deres nye virksonhed videre på samme måde som før. De resterende 56 procent vil benytte en eller flere former for rådgivning enten før eller under opstarten. Figur 4 Såfremt du starter eller har startet egen virksomhed igen, vil du da: 44% 24% 21% 10% Drive virksomheden på samme måde som i første forsøg Inden virksomhedens start få udarbejdet en forretningsplan af f.eks. et konsulentfirma Generelt anvende professionel økonomisk ledelsesmæssig rådgivning som et led i virksomhedens drift Få udarbejdet en forretningsplan og anvende professionel økonomisk og ledelsesmæssig rådgivning som et led i virksomhedens drift Figur 4 viser, hvordan konkursramte, der enten vil starte eller har startet virksomhed igen vil agere i forhold til rådgivning mv.

5 Kreditorernes behandling af konkursramte Der er stor forskel på, hvordan de konkursramte har oplevet samarbejdet med kreditorerne. Omtrent hver tredje, 36 procent, oplever samarbejdet med kreditorerne som negativt og tilbageskuende, mens noget færre, 22 procent, har oplevet samarbejdet som positivt og fremtidsorienteret. Hver tredje forholder sig neutralt til spørgsmålet. Private kreditorer opleves af flere som mere forretningsorienterede og samarbejdsvillige end offentlige kreditorer. 35 procent angiver således, at offentlige kreditorer er mindre samarbejdsvillige end private, mens blot 10 procent angiver, at offentlige kreditorer er mere forretningsorienteret og samarbejdsvilligt end de private. For mange vil samarbejdet med offentlige kreditorer i praksis betyde interaktionen med SKAT. Figur 5 Vil du generelt betegne dine erfaringer med kreditorernes behandling af dig efter konkursdekretets afsigelse som: 22% 36% 32% 10% Ved ikke Neutral Negativ og tilbageskuende Positiv og fremtidsorienteret Figur 5 viser, at en overvægt at de konkursramte oplever kreditorernes behandling som negativ frem for positiv. 32 procent forholder sig neutralt til spørgsmålet om kreditorer.

6 Figur 6 Har du oplevet offentlige kreditorer som mere eller mindre forretningsorienterede og samarbejdsvillige end private kreditorer? 35% 30% 25% 9% Offentlige kreditorer er mere forretningsorienterede og samarbejdsvillige Offentlige kreditorer er mindre forretningsorienterede og samarbejdsvillige Ingen forskel Ved ikke Figur 6 viser, at en markant overvægt af de konkursramte opfatter offentlige kreditorer som mindre forretningsorienterede og samarbejdsvillige end private kreditorer.

7 Rådgivning og alternativer til konkurs Inden man går konkurs, findes der forskellige muligheder, der måske kan være med til at løse de økonomiske problemer, virksomheden befinder sig i. Det kan være alt lige fra rådgivning via det offentlige tilbud Early Warning, banker, revisorer, advokater m.m. Disse kan rådgive omkring der bedste måde at afvikle virksomheden på, herunder alternativer til konkurs fx tvangsakkord, betalingsstandsning, rekonstruktion med videre. Flertal overvejede andre løsninger 53 procent overvejede mulighederne for tvangsakkord, rekonstruktion m.v. Det er dog kun 30 procent, jf. figur 8, der har følt sig tilstrækkeligt rådgivet om de eksisterende muligheder. Det indikerer et potentiale i bedre information til virksomhederne, som i sidste instans kan medvirke til færre konkurser. Figur 7 Overvejede du andre mulige løsninger på din virksomheds finansielle krise f.eks. akkord, tvangsakkord, og rekonstruktionsforsøg el. lign.? 53% 43% 4% Ja Nej Ved ikke / Husker ikke Figur 7 viser, at 53 procent af de konkursramte overvejede andre mulige løsninger på virksomhedens finansielle krise.

8 Figur 8 Fik du tilstrækkelig rådgivning om disse muligheder? * 56% 30% 14% Ja Nej Ved ikke Figur 9 viser, at kun et mindretal på 30 procent mener, at de fik tilstrækkelig rådgivning om mulighederne for andre løsninger på virksomhedens finansielle krise. 56 procent svarer nej til spørgsmålet. * Spørgsmålet fulgte i spørgeskemaet umiddelbart efter spørgsmålet anvendt i figur 7: Overvejede du andre mulige løsninger på din virksomheds finansielle krise fx akkord, tvangsakkord, og rekonstruktionsforsøg el. lign.? Utilfredshed med rådgivning Den lave andel, der føler sig tilstrækkelig rådgivet, afspejles i tilfredsheden med rådgivningen. Der er en overvejende utilfredshed med den rådgivning, der er modtaget i forbindelse med konkursen. Mens 29 procent er tilfredse eller meget tilfredse er 37 procent utilfredse eller meget utilfredse. Hertil kommer en interessant afvigelse i tilfredshedsgraden alt efter hvilken region, man er bosat i. I Region Midtjylland angiver 40 procent således, at de er tilfredse/meget tilfredse med den ydede rådgivning, mens kun 12 procent siger det samme i Region Hovedstaden. Generelt går det igen, at Region Hovedstaden skiller sig markant ud fra det øvrige Danmark. Undersøgelsen kan dog ikke forklare, hvorfor der er en regional forskel.

9 Figur 9 Figur 9 viser hvor tilfredse de konkursramte har været med den rådgivning, de har modtaget under konkursbehandlingen. Spørgsmålet lød Hvor tilfreds eller utilfreds var du med den rådgivning, som du fik under din konkursbehandling? Figur 10 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Meget tilfreds/tilfreds 11% 42% 32% 25% 27% 29% Hverken/eller 33% 26% 21% 19% 28% 26% Meget utilfreds/utilfreds 42% 27% 42% 50% 38% 37% Ved ikke 13% 5% 5% 6% 7% 7% Figur 10 viser de regionale forskelle i tilfredsheden med rådgivningen i forbindelse med konkurs. Det fremgår, at tilfredsheden er markant lavere i Region Hovedstaden end de øvrige regioner. Spørgsmålet lød: Hvor tilfreds eller utilfreds var du med den rådgivning, som du fik under din konkursbehandling? I alt

10 Specifikke rådgivningstilbud vs. tilfredshed Den mest benyttede rådgivning i forbindelse med konkurs er revisor, som er benyttet af 62 procent af de konkursramte og advokat, som er benyttet af 57 procent. Kun 9 procent har under konkursen benyttet sig af Early Warning. Krydstabuleres tilbøjeligheden til at benytte specifikke rådgivningstilbud med den generelle tilfredshed med rådgivningen i forbindelse med konkurs, fremkommer en interessant tendens: De, som har benyttet Early Warning, erklærer sig væsentligt mere tilfredse med de rådgivningstilbyd, de har benyttet, da virksomheden kom i finansiel krise, end gennemsnittet. Blandt de (desværre relativt få respondenter), der har benyttet sig af tilbuddet, ligger 62 procent i svarkategorierne tilfreds eller meget tilfreds med rådgivningen. Blandt de, der angiver at have benyttet advokat ligger kun halvt så mange, 33 procent, i svarkategorierne tilfreds eller meget tilfreds. Figur 11 Hvilke rådgivningstilbud har du benyttet dig af, da din virksomhed kom i finansiel krise? 62% 57% 39% 25% 13% 9% Revisor Advokat Bank Andre private rådgivere Ingen rådgivning Early Warning Figur 11 viser, at revisor og advokat er langt den mest benyttede rådgivning i forbindelse med finansiel krise. I bunden ligger Early Warning.

11 Figur 12 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvilke rådgivningstilbud har du benyttet dig af, da din virksomhed kom i finansiel krise? krydset med Hvor tilfreds eller utilfreds var du med den rådgivning, som du fik under din konkursbehandling? Tilfreds eller meget tilfreds med rådgivning Figur 12 viser en krydstabulering af to spørgsmål Hvilke rådgivningstilbud har du benyttet dig af, da din virksomhed kom i finansiel krise? og Hvor tilfreds eller utilfreds var du med den rådgivning, som du fik under din konkursbehandling? Det fremgår, at tilfredsheden med rådgivningen under konkursbehandlingen er markant større blandt de, der har benyttet Early Warning end f.eks. blandt de, der har benyttet revisor, bank eller advokat. Bemærk, at kun i alt 24 respondenter har benyttet Early Warning, hvorfor der ikke er tale om et statistisk sikkert resultat, men blot en tendens i svarene. Stigende kendskab til gældssanering Kendskabet til muligheden for gældssanering ser ud til at være steget gennem de senere år. Bland de, der har afsluttet konkursbehandling i perioden , svarer 17 procent af de ikke kender muligheden for gældssanering, mens det kun gælder for 2 procent af dem, der pt. er under konkursbehandling.

12 Omverdenens reaktion kun få negative røster 65 procent angiver, at de er blevet mødt med en positiv tilgang til konkursen, mens 19 procent er blevet mødt med forskellige former for mistro. For 14 procents vedkommende knyttede mistroen sig til pågældendes evner og indsats, mens det for 5 procents vedkommende knyttede sig til hæderligheden. Figur 13 Hvordan vil du karakterisere omverdenens (familie, venner, kolleger m.fl.) reaktion på, at din virksomhed gik konkurs? Positiv, mener at forsøg på at drive egen virksomhed, giver nyttig personlig erfaring 28% Positiv, anser forsøg på at drive egen virksomhed, som nyttig for samfundet 37% Negativ, præget af mistro til dine evner og indsats 14% Negativ, præget af mistro til din hæderlighed (f.eks. mistanke om konkursrytteri) 5% Ved ikke 16% Figur 13 viser, at omtrent hver femte, i alt 19 procent, mødte mistroiske reaktioner på virksomhedens konkurs. Samlet blev 66 procent mødt af positive reaktioner.

13 Baggrundsvariable Graferne i det følgende viser baggrundsvariable på de respondenter, der har besvaret det spørgeskema, der ligger til grund for analysen. Hvilket år er konkursboet afsluttet? Er endnu ikke afsluttet Før % 3% 3% 1% 1% 8% 10% 10% 15% 45% Hvor stor var din personlige gæld efter afslutning af konkursboet? over 2 mill. kr. 28% mellem 1 mill.kr. 2 mill.kr 14% mellem mill.kr. 18% mellem kr. 13% under kr. 27%

14 Hvilken form for virksomhed var den konkursramte virksomhed? Andet 2% A/S 20% Aps. 46% Enkeltmands-firma / I/S 32% Hvor mange var ansat i virksomheden lige før den gik konkurs? Over 10 ansatte 28% Mellem 5 og 10 ansatte 23% Mellem 1 og 5 ansatte 40% Ingen ansatte 10% Respondenter fordelt på regioner (procentuel fordeling + antal) Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden 27% 12% 15% 29% 17%

15 Respondenter fordelt på køn (procentuel fordeling + antal) Kvinde 28% 76 Mand 72% 196 Respondenter fordelt på alder (procentuel fordeling + antal) 60 år eller over år år år Under 30 år 20% 32% 37% 11% 0%

16 Fakta om analysen 273 konkursramte har besvaret spørgsmålene i hver periode. Respondenterne er alle medlemmer af a-kassen ASE. ASE har omtrent medlemmer, som driver egen virksomhed. Data er indsamlet af ASE i uge Analysen er blevet til i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og ASE. Redaktion: Rasmus Gregers Pedersen, Mogens Folkmann Andersen og Thomas Telving. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Aspekter af opstart af virksomhed ASE har spurgt ca. 900 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder ved at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen indeholder

Læs mere

Konjunkturanalyse 2. halvår 2011

Konjunkturanalyse 2. halvår 2011 Konjunkturanalyse 2. halvår 2011 Indledning Nedturen i dansk økonomi fortsætter, hvis man spørger landets selvstændige. I ASEs konjunkturanalyse fra 2. halvår 2011 er der stigning i andelen af selvstændige,

Læs mere

Iværksætterlystne studenter

Iværksætterlystne studenter Iværksætterlystne studenter Stort iværksætterpotentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt ASE har spurgt ca. 1.000 studerende om forskellige forhold omkring det at stifte selvstændig virksomhed. Herunder er

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Selvstændige motiveres af frihed, men hæmmes af offentligt bureaukrati Den største motivation for at stifte sin egen virksomhed er, at man selv vil træffe beslutningerne.

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Beskæftigelsessystemet er genstand for debat, hvad enten der er lavkonjunktur og høj ledighed

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage Reglen om tre arbejdsgiverbetalte ledighedsdage de såkaldte G-dage er en upopulær størrelse blandt selvstændige. Det

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser Ref. MBH 18.07.2016 2016 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 6 Den typiske selvstændige... 7 Karakteristika... 7 Erfaring som lønmodtager og selvstændig...

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Kendskab til sociale ydelser

Kendskab til sociale ydelser Kendskab til sociale ydelser Danskere er uvidende om socialt sikkerhedsnet ASE har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere om deres kendskab til dagpenge og kontanthjælp. Omkring hver tredje er enten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser September 2012 Godt erhvervsklima giver arbejdspladser AF KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Blot halvdelen af landets virksomheder er tilfredse med det lokale erhvervsklima, og næsten hver femte er

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport Tilbagevenden fra barsel Sammenfatningsrapport Har du afsluttet en barselsorlov inden for de seneste fem år? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 496 Nej 385 Svar i alt 881 6 Har du afsluttet

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Den danske banksektor konkurrence og kundernes forhandlingsstyrke Afsluttende projekt, HD 1. del ASB Andreas E. Andersen

Den danske banksektor konkurrence og kundernes forhandlingsstyrke Afsluttende projekt, HD 1. del ASB Andreas E. Andersen 10 Bilag 10.1 Bilag 1 Nr. 1 Spørgsmål I hvilket pengeinstitut er du primær kunde i dag? (Hvis du er ved at skifte, angiv da det nye pengeinstitut) Svarmuligheder: (der kan kun angives ét svar til hvert

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

FINANSSEKTORENS KUNDEBENCHMARK RAPPORT FOR SPAREKASSEN BALLING PRIVATKUNDER. Udarbejdet af Dataminds for Finanssektorens Uddannelsescenter

FINANSSEKTORENS KUNDEBENCHMARK RAPPORT FOR SPAREKASSEN BALLING PRIVATKUNDER. Udarbejdet af Dataminds for Finanssektorens Uddannelsescenter FINANSSEKTORENS KUNDEBENCHMARK RAPPORT FOR SPAREKASSEN BALLING PRIVATKUNDER 19 Udarbejdet af Dataminds for Finanssektorens Uddannelsescenter INTRODUKTION FAKTA OM UNDERSØGELSEN Finanssektorens KundeBenchmark

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 September 2013 Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 Fire ud af ti virksomheder i det sydjyske mener, at politikerne har været gode til at lytte

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008 Formandssekretariatet 8. ember 28 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling November 28 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Især den seneste måned er ledigheden i 3F steget markant. Når man ser

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 Dansk Psykolog Forening Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 AFRAPPORTERING AF UDVALGTE DELE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER I ÅRENE 2015, 2016 OG 2017

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Pressemeddelelse Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress

Pressemeddelelse Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress Dato 6. juli 2018 Pressemeddelelse Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress Det mener 8 ud af 10 danskere. Men mange oplever ikke, at ledelsen er gode nok til at gribe ind, når en medarbejder

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere