Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5"

Transkript

1 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

2 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr Indledning 3 2. Lovgrundlag Hvornår kan en ejer blive registreret i GI Hvornår kan en ejer blive frakendt retten til at administrere udlejningsejendomme 3 3. Hvem gør hvad Hvem beslutter, om en ejer skal registreres efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr Hvem beslutter, om en ejer skal registreres efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr Hvem administrerer registreringerne Hvem politianmelder ejeren Hvem afgør, om ejeren skal frakendes retten til at administrere 5 4. Ejeren Hvordan identificeres ejeren Beboelseslejligheder, værelser, fremleje og andelslejligheder Ejeren udlejer kun én beboelseslejlighed Ejendommen skifter ejer Ejendommen har flere ejere Ejeren er død / under konkurs / under rekonstruktion 6 5. Afgørelsen, herunder frister Hvornår er en afgørelse endelig Manglende frist i afgørelsen Ejeren har efterlevet men ikke inden for fristen Ejeren kan blive registreret flere gange i GI på grundlag af samme afgørelse Flere frister i afgørelsen Lejeren flytter Anke Forlig 7 6. Indberetning/registrering Ejeren høres inden indberetning til GI Ejeren orienteres om registrering i GI Uberettiget registrering efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr Registreringsperioden Lejelovens 113 a, stk. 3, nr Lejelovens 113 a, stk. 3, nr Frakendelse 9 9. Administration 9 BILAG 1. Procedure ved registrering efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr BILAG 2. Procedure ved registrering efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr BILAG 3. Skabeloner til de enkelte faser i en frakendelsessag 12

3 Information 1. Indledning I 2005 skærpede Folketinget reglerne om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme. Formålet med ændringen var, at det skulle have konsekvenser, når ejere systematisk overtræder lejelovgivningen og ikke overholder afgørelser fra huslejenævn og ankenævn. GI varetager den tekniske administration af frakendelsesordningen. Da ordningen er landsdækkende, får GI gennem samarbejdet med huslejenævnene kendskab til mange forskellige spørgsmål og nye problemstillinger, som skal overvejes og besvares. Spørgsmålene opstår ofte i forbindelse med huslejenævnenes indberetning, men kan også opstå ved selve registreringen eller senere i forløbet. Til brug for sagsbehandlingen i huslejenævnene har GI og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter derfor udarbejdet denne guide, som er tænkt som en praktisk gennemgang af registreringsreglerne, men også kan bruges som opslag ved tvivlstilfælde. De gennemgåede eksempler er baseret på erfaringer fra bl.a. huslejenævnskonferencer. Bagest i guiden findes eksempler på skabeloner udarbejdet på basis af afgørelser fra Københavns Huslejenævn, som nævnene kan vælge at bruge i de forskellige faser i en frakendelsessag. 2. Lovgrundlag 2.1 Hvornår kan en ejer blive registreret i GI GI registrerer en ejer efter to regler i lejeloven: Lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 Når et huslejenævn bliver opmærksom på, at ejendommens ejer ikke har efterlevet en endelig afgørelse, indberetter nævnet ejeren til GI. Det gælder for alle typer af afgørelser f.eks. tilbagebetaling af aconto-betaling til varme og depositum, afgørelser om lejenedsættelse og påbud om manglende vedligeholdelse. Lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 5 Når GI har igangsat påbudte vedligeholdelsesarbejder på ejendommen efter 60 i boligreguleringsloven. 2.2 Hvornår kan en ejer blive frakendt retten til at administrere udlejningsejendomme Der kan ske frakendelse efter to regler i lejeloven: Lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 Når en ejer ikke har efterlevet tre eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år. Lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 5 Når GI tre eller flere gange har igangsat påbudte vedligeholdelsesarbejder på 3

4 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 ejendommen efter 60 i boligreguleringsloven inden for en periode på 10 år. Frakendelse sker ved dom for en periode fra 1 til 5 år. 3. Hvem gør hvad 3.1 Hvem beslutter, om en ejer skal registreres efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 Det er huslejenævnet, der beslutter, om en ejer skal registreres. Selve registreringen af ejeren sker hos GI på grundlag af huslejenævnets indberetning, efter at huslejenævnet af en lejer, en lejerforening eller andre er blevet gjort opmærksom på, at en afgørelse ikke er efterlevet inden for den af huslejenævnet fastsatte frist. 3.2 Hvem beslutter, om en ejer skal registreres efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 5 Det er GI, som registrerer ejeren, når GI har igangsat påbudte vedligeholdelsesarbejder på ejendommen efter 60 i boligreguleringsloven. I disse tilfælde kan ejeren endvidere registreres efter 113 a, stk. 3, nr. 4, efter indberetning fra huslejenævnet, idet GI orienterer huslejenævnet, når arbejderne igangsættes. 3.3 Hvem administrerer registreringerne GI administrerer alle registreringer og meddeler huslejenævnet, når en ejer er registreret tre gange inden for henholdsvis 2 år (lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4) eller 10 år (lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 5). 3.4 Hvem politianmelder ejeren Huslejenævnet politianmelder ejeren, hvis det vurderer, at de formelle betingelser for en sag om rettighedsfrakendelse er til stede, dvs. om der er tre registreringer på den samme ejer inden for henholdsvis 2 eller 10 år. Huslejenævnet skal ikke vurdere, om der er grundlag for at rejse sigtelse, idet dette er anklagemyndighedens opgave. Huslejenævnet bør indgive politianmeldelse hurtigst muligt og inden 6 måneder efter, at GI har givet meddelelse om, at en ejer er registreret tre gange, idet der ellers kan indtræde forældelse efter straffelovens 96. Er flere nævn involveret, vurderer det enkelte nævn, om hver af de 3 sager opfylder de formelle betingelser for rettighedsfrakendelse, herunder om de tre registreringer er på den samme ejer inden for henholdsvis 2 eller 10 år. Der må imellem de involverede nævn ske en koordinering af de forhåndenværende oplysninger med henblik på at kunne konstatere, om der er grundlag for politianmeldelse. Det aftales mellem 4

5 Information nævnene, hvilket af nævnene, der står for politianmeldelsen. 3.5 Hvem afgør, om ejeren skal frakendes retten til at administrere Politiet efterforsker sagen, og anklagemyndigheden afgør, om der skal rejses sigtelse. Ved anklagemyndighedens bedømmelse inddrages forskellige elementer, f.eks. sagens grovhed, eller om der foreligger ugyldighed. Hvis sagen rejses, er det domstolene, der afgør, om der skal ske frakendelse. 4. Ejeren Der gælder de samme regler, uanset om ejerens ejendomme er beliggende i regulerede eller uregulerede kommuner, eller om der er tale om en 80/20-ejendom, jf. boligreguleringslovens 4, stk Hvordan identificeres ejeren En ejer kan enten være en fysisk person eller en virksomhed (juridisk person). Hvis ejeren er en fysisk person, identificeres og registreres denne via sit CPR nr. Hvis ejeren er en virksomhed (juridisk person), identificeres og registreres denne via sit CVR nr. Indberetningen fra huslejenævnet til GI skal derfor altid indeholde enten et CPR nr. eller et CVR nr. 4.2 Beboelseslejligheder, værelser, fremleje og andelslejligheder Det er kun ejere af udlejede beboelseslejligheder, der kan blive registreret. Ved afgørelser vedrørende enkeltværelser og fremleje af beboelseslejligheder eller andelslejligheder skal ejeren ikke registreres. 4.3 Ejeren udlejer kun én beboelseslejlighed Betingelsen om, at ejeren skal eje mindst to beboelseslejligheder for at kunne frakendes administrations- 5

6 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 retten, skal foreligge opfyldt senest på tidspunktet for huslejenævnets anmeldelse af ejeren til politiet. Ejeren skal derfor også registreres, hvis ejeren alene ejer én beboelseslejlighed, idet ejeren inden for registreringsperioden kan erhverve flere beboelseslejligheder. 4.4 Ejendommen skifter ejer Registrering efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 Den, der ejer ejendommen på det tidspunkt, hvor afgørelsen er endelig, skal registreres efter 113 a, stk. 3, nr. 4. Registrering efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 5 Den, der ejer ejendommen på det tidspunkt, hvor GI igangsætter påbudte vedligeholdelsesarbejder på ejendommen efter 60 i boligreguleringsloven, skal registreres efter 113 a, stk. 3, nr Ejendommen har flere ejere Ejes ejendommen af flere i fællesskab, skal hver enkelt ejer registreres. 4.6 Ejeren er død / under konkurs / under rekonstruktion Der skal foretages registrering i alle situationer, uanset om der er tale om en fysisk eller juridisk person. I tilfælde hvor ejeren er død, eller ejeren er en virksomhed (juridisk person), der er gået konkurs, foretages registreringen af statistiske årsager. 5. Afgørelsen, herunder frister Huslejenævnet bør fastsætte en frist med angivelse af en dato for ejerens efterlevelse af afgørelsen. Fristens længde beror på en konkret bedømmelse, men i nogle tilfælde kan der være behov for at fastsætte en kort frist, som ikke overstiger en måned, f.eks. i sager om tilbagebetaling af depositum. En afgørelse anses for efterlevet, når den er efterlevet fuldt ud. I afgørelsen anføres det endvidere, at lejeren eller dennes repræsentant bør give nævnet besked, hvis afgørelsen ikke er efterlevet fuldt ud inden fristen. 5.1 Hvornår er en afgørelse endelig Afgørelsen er endelig ved udløbet af fristen for efterlevelse, hvis denne frist er længere end ankefristen, og ejeren ikke har anket. Ligger fristen for efterlevelse før ankefristen, er afgørelsen endelig ved ankefristens udløb, medmindre ejeren har anket. Ex. 1. Fristen for efterlevelse er 1. oktober 2014 og ankefristen er 10. oktober 2014: Afgørelsen er endelig den 10. oktober Ex. 2. Fristen for efterlevelse er 1. november 2014 og ankefristen er 10. oktober 2014: Afgørelsen er endelig den 1. november

7 Information 5.2 Manglende frist i afgørelsen Er der undtagelsesvist ikke fastsat nogen frist for efterlevelse, er afgørelsen endelig ved ankefristens udløb, medmindre ejeren har anket. 5.3 Ejeren har efterlevet men ikke inden for fristen Ejeren skal registreres efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4, også selv om der er tale om en mindre overskridelse af tidsfristen. 5.4 Ejeren kan blive registreret flere gange i GI på grundlag af samme afgørelse Hvis afgørelsen omhandler påbudsarbejder, kan ejeren blive registreret to gange på grundlag af den samme afgørelse: Efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4, når huslejenævnet har fået oplyst, at en ejer ikke har efterlevet en afgørelse. 5.6 Lejeren flytter Ejeren registreres efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4, selv om lejeren er flyttet. Ved vedligeholdelsespåbud er det dog afgørende, hvornår lejeren er flyttet. Er lejeren flyttet inden vedligeholdelsespåbuddet er blevet endeligt, skal ejeren ikke registreres. 5.7 Anke Hvis en afgørelse er anket, skal efterlevelsesfristen i ankeafgørelsen/dommen være overskredet, før en ejer kan registreres. Hvis ankeafgørelsen/dommen ikke indeholder en efterlevelsesfrist, skal ankefristen også her være overskredet, før en ejer kan registreres. 5.8 Forlig Et forlig anses som en ny afgørelse. Det betyder, at ejeren ikke skal registreres, hvis ejeren efterlever forliget. Efter lejelovens 113 a stk. 3, nr. 5, når GI igangsætter påbudte vedligeholdelsesarbejder på ejendommen efter 60 i boligreguleringsloven. 5.5 Flere frister i afgørelsen En ejer registreres efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4, når den første frist i afgørelsen er overskredet. Ejeren registreres ikke igen, når de efterfølgende frister i afgørelsen overskrides. Det samme gør sig gældende efter 113 a, stk. 3, nr. 5. 7

8 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr Indberetning/ registrering 6.1 Ejeren høres inden indberetning til GI Hvis huslejenævnet får orientering om, at en afgørelse ikke er efterlevet, skal nævnet høre ejeren, inden der foretages indberetning til GI. 6.2 Ejeren orienteres om registrering i GI GI orienterer ejeren og eventuel administrator, når ejeren er registreret. 7. Registreringsperioden 7.1 Lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 2-års perioden begynder at løbe, når huslejenævnets afgørelse er endelig, 7.2 Lejelovens 113 a, stk. 3, nr års perioden begynder at løbe den dag, GI igangsætter påbudte vedligeholdelsesarbejder på ejendommen efter boligreguleringslovens 60, 6.3 Uberettiget registrering efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 Hvis det viser sig, at huslejenævnet ikke skulle have indberettet ejeren, skal ejeren kontakte huslejenævnet. Huslejenævnet skal herefter meddele GI, at registreringen skal annulleres. GI kan ikke af egen drift annullere en registrering. 8

9 Information 8. Frakendelse GI orienterer huslejenævnet, når en ejer er registreret tre gange efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4, inden for en 2-årsperiode, eller når en ejer er registreret tre gange efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 5, inden for en 10-årsperiode. 9. Administration GI overtager administrationen på ejerens vegne i den periode, frakendelsen gælder. GI kan overdrage administrationen til en ekstern administrator. Huslejenævnet skal høre ejeren, inden nævnet træffer afgørelse om politianmeldelse. Hvis huslejenævnet herefter vurderer, at de formelle betingelser for en sag om rettighedsfrakendelse er opfyldt, dvs. at der er tre registreringer på den samme ejer inden for henholdsvis 2 år eller 10 år, skal huslejenævnet politianmelde ejeren. Politiet efterforsker sagen, hvorefter anklagemyndigheden afgør, om der skal rejses sigtelse. Hvis sagen rejses, bliver den afgjort ved domstolene. 9

10 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 BILAG 1. Procedure ved registrering efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 Fase 1 Ejeren har ikke efterlevet en afgørelse 1. Nævnet bliver gjort opmærksom på, at en ejer ikke har efterlevet en endelig afgørelse. 2. Nævnet hører ejeren, inden der indberettes til GI. Hvis ejeren kan dokumentere, at afgørelsen er efterlevet inden for tidsfristen, skal ejeren ikke indberettes. Fase 2 Nævnet indberetter til GI Hvis ejeren ikke kan dokumentere, at afgørelsen er overholdt inden for tidsfristen, skal nævnet indberette ejeren til GI. Ejes ejendommen af flere, skal hver enkelt ejer indberettes. Nævnet indberetter en ejer digitalt via eller indberetningsskemaet kan downloades via www. gi.dk Skemaet kan sendes pr. mail, når det af mailen fremgår, hvem der sender den, og at mailen kommer fra huslejenævnet. Indberetningen skal indeholde: Ejers navn Ejers adresse Ejers CVR. nr. eller CPR nr. Ejendommens adresse Ejendommen BBR nr. Evt. oplysning om administrator Kopi af afgørelsen Fase 3 GI registrerer 1. GI registrerer ejeren. 2. GI orienterer ejeren om registreringen. Hvis nævnet har oplyst en administrator, sendes kopi til denne. Fase 4 Ejeren har 3 registreringer 1. Den dag, en ejer har tre registreringer inden for en 2-årig periode, orienterer GI det/de involverede nævn samt ejeren. 2. Det/de involverede nævn afgør, om ejeren skal politianmeldes. GI skal orienteres om beslutningen. 3. Det/de involverede nævn sender høring til ejeren om afgørelsen. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 4. Anmeldelse skal indgives til politiet inden 6 måneder efter, at GI har meddelt huslejenævnet, at der er tre registreringer på ejeren, idet der ellers kan indtræde forældelse efter straffelovens 96. Fase 5 Ejeren er politianmeldt af nævnet 1. Anklagemyndigheden skal løbende orientere det/de pågældende nævn og GI om sagens forløb. 2. Sagen afgøres ved domstolene. Anklagemyndigheden skal orientere det/de pågældende nævn og GI om udfaldet jf. lejelovens 113 b. Fase 6 Frakendelse Hvis sagen ender med dom om frakendelse, overtager GI administrationen på ejerens vegne i den periode, frakendelsen gælder. GI kan overdrage administrationen til en ekstern administrator. 10

11 B i l a g BILAG 2. Procedure ved registrering efter lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 5 Fase 1 GI registrerer 1. Når GI har igangsat påbudte vedligeholdelsesarbejder på ejendommen efter 60 i boligreguleringsloven, skal GI registrere ejeren. 2. GI orienterer ejeren og evt. administrator om registreringen. Fase 4 Frakendelse Hvis sagen ender med dom om frakendelse, skal GI overtage administrationen på ejerens vegne i den periode, frakendelsen gælder. GI kan overdrage administrationen til en ekstern administrator. Fase 2 Ejeren har 3 registreringer 1. Den dag, en ejer har 3 registreringer inden for en 10-årig periode, orienterer GI det/de involverede nævn samt ejeren. 2. Det/de involverede nævn afgør, om ejeren skal politianmeldes. GI skal orienteres om beslutningen. 3. Det/de involverede nævn sender høring til ejeren om afgørelsen. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 4. Anmeldelse skal indgives til politiet inden 6 måneder efter, at GI har meddelt huslejenævnet, at der er tre registreringer på ejeren, idet der ellers kan indtræde forældelse efter straffelovens 96. Fase 3 Ejeren er politianmeldt af nævnet 1. Anklagemyndigheden skal løbende orientere det/de pågældende nævn og GI om sagens forløb. 2. Sagen afgøres ved domstolene. Anklagemyndigheden skal orientere det/de pågældende nævn og GI om udfaldet jf. lejelovens 113 b. 11

12 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 BILAG 3. Skabeloner til de enkelte faser i en frakendelsessag Bilag til huslejenævnets afgørelse, afskrift af lejelovens 113 a og 113 b Lejelovens 113 a Formulering af afgørelser Høring til ejeren inden indberetning til GI Skema til brug for huslejenævnets indberetning af ejeren til GI Høring til ejeren forinden indgivelse af politianmeldelse Politianmeldelse Skabelonerne kan downloades via 12

13 S k a b e l o n e r Bilag til huslejenævnets afgørelse, afskrift af lejelovens 113 a og 113 b Frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme 113 a. Ejere af udlejede beboelseslejligheder kan ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder eller til at bestemme, hvem der skal administrere ejerens ejendomme med udlejede beboelseslejligheder. Dette gælder dog ikke for ejere af én udlejet beboelseslejlighed. Frakendelse kan ske på tid fra 1 til 5 år regnet fra endelig dom. Stk. 2. Frakendelse i medfør af stk. 1 kan ske, såfremt en ejer gentagne gange groft har tilsidesat reglerne i den- ne lov eller reglerne i lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Stk. 3. Frakendelse i medfør af stk. 1 kan i øvrigt ske i tilfælde, hvor en ejer 1) to gange er idømt bøde- eller fængselsstraf i medfør af bestemmelserne i denne lov, lov om midlertidig re- gulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og boligforbedring, og lov om byfornyelse og udvikling af by- er, 2) to gange er idømt bødestraf i medfør af byggelovens 30 for at undlade at foretage vedligeholdelsesar- bejder, som er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for en bebyggelses beboere eller andre, eller for i forbindelse med udlejning at benytte lokaler til beboelse, som ikke efter byggeloven lovligt må anvendes til beboelse, 3) to gange har været under tvungen administration, jf. lov om tvungen administration af udlejningsejen- domme, 4) ikke har efterlevet tre eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år eller 5) tre eller flere gange af Grundejernes Investeringsfond, jf. 60 i lov om midlertidig regulering af boligfor- holdene, har fået påbegyndt arbejder inden for en periode på 10 år. Stk. 4. Sager om rettighedsfrakendelse efter stk. 2 og 3 samt efter stk. 5 føres i strafferetsplejens former. Til brug for sager om rettighedsfrakendelse, jf. stk. 3, nr. 4, indberetter huslejenævnene, når de bliver gjort op- mærksomme herpå, til Grundejernes Investeringsfond oplysning om endelige afgørelser, som en ejer ikke har efterlevet. Når Grundejernes Investeringsfond har fået indberetning om tre endelige afgørelser inden for 2 år, som en ejer ikke har efterlevet, skal Grundejernes Investeringsfond give meddelelse om dette til de involverede huslejenævn. Det eller de involverede huslejenævn foretager en vurdering af, om betingelserne for rettigheds- frakendelse er opfyldt. Er der blandt de involverede nævn enighed om, at der efter loven er grundlag for en sag om rettighedsfrakendelse, indgives der politianmeldelse. Til brug for sager om rettighedsfrakendelse, jf. stk. 3, nr. 5, skal Grundejernes Investeringsfond give meddelelse til de involverede huslejenævn, når fonden tre gange inden for 10 år har påbegyndt arbejder for en ejer i henhold til 60 i lov om midlertidig regulering af boligfor- holdene. Det eller de involverede huslejenævn foretager en vurdering af, om betingelserne for rettighedsfra- kendelse er opfyldt. Er der blandt de involverede nævn enighed om, at der efter loven er grundlag for en sag om rettighedsfrakendelse, indgives der politianmeldelse. Sag om rettighedsfrakendelse efter stk. 2 og stk. 3, nr. 3-5, kan alene rejses, hvis huslejenævnet har anmodet herom. Sager kan rejses, uden at der samtidig nedlægges påstand om straf. Stk. 5. Er retten til at administrere udlejningsejendomme eller til at bestemme, hvem der skal administrere de pågældende ejendomme, efter stk. 1 frakendt for længere tid end 2 år, skal spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsestidens udløb på begæring indbringes for domstolene. Indbringelse kan tidligst finde sted, når der er forløbet 2 år af frakendelsestiden. Såfremt frakendelse er sket for et bestemt tidsrum, kan retten kun generhverves, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Stk. 6. Overtrædelse af en kendelse afsagt i medfør af stk. 1 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Stk. 7. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 113 b. Når en ejer er dømt efter 113 a, skal Grundejernes Investeringsfond have meddelelse herom ved ret- tens foranstaltning. Stk. 2. For ejers regning forestår Grundejernes Investeringsfond herefter administrationen af de af dommen omfattede ejendomme i den af dommen omfattede periode. Grundejernes Investeringsfond kan beslutte, at administrationen for ejerens regning overlades til en efter fondens vurdering egnet administrator. Stk , stk. 3, og 4, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om Grundejernes Investeringsfonds administration, jf. stk

14 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Lejelovens 113 a, formulering af afgørelser 1. Lejenedsættelsesager i alle typer af beboelseslejligheder Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. Udlejer har pligt til at tilbagebetale for meget betalt leje med tillæg af renter efter renteloven fra betalingstidspunkterne. Desuden henvises til reglerne i lejelovens 113 a, jf. bilag. Tilbagebetaling af for meget betalt leje og renter senere end den 1.. (løbende måned + 1 måned) anses som en overtrædelse af disse bestemmelser. Lejer eller dennes repræsentant bør give nævnet besked, hvis afgørelsen ikke er efterlevet fuldt ud inden fristen. Nævnet indberetter herefter udlejer til Grundejernes Investeringsfond med henvisning til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4. Hvis der samtidig er sket nedsættelse af depositum og forudbetalt leje, skal det tilføjes, at udlejer også har pligt til at tilbagebetale det for meget betalte med tillæg af renter efter renteloven. Husk, at lejelovens 113 a ikke gælder for udlejning af værelser og fremlejemål, herunder en andelshavers udlejning af sin andelslejlighed. 2. Sager om tilbagebetaling af depositum og varme- /vandregnskabssager, hvor der skal tilbagebetales for meget betalte beløb Udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum/for meget betalt varmebidrag/vandbidrag med x kr. Der skal eventuelt tillægges renter efter rentelovens 3, stk. 2. Der skal henvises til reglerne i lejelovens 113 a, jf. bilag. Tilbagebetaling af depositum med eventuelt til- læg af renter senere end den 1... anses som en overtrædelse af lejelovens 113 a. Lejer eller dennes repræsentant bør give nævnet besked, hvis afgørelsen ikke er efterlevet fuldt ud inden fristen. Nævnet indberetter herefter udlejer til Grundejernes Investeringsfond med henvisning til lejelovens 113 a, stk. 3, nr Vedligeholdelsessager Her falder fristen i lejelovens 113 a sammen med den frist, der sættes for arbejdernes færdiggørelse. Eksempel: Vinduerne skal istandsættes, kittes og males. Arbejdet skal være tilendebragt senest 1. maj Desuden henvises til reglerne i lejelovens 113 a, jf. bilag. En færdiggørelse af arbejderne efter 1. maj 2014 anses som en overtrædelse af disse bestemmelser. Lejer eller dennes repræsentant bør give nævnet besked, hvis afgørelsen ikke er efterlevet fuldt ud inden fristen. Nævnet indberetter herefter udlejer til Grundejernes Investeringsfond med henvisning til lejelovens 113 a, stk. 3, nr

15 S k a b e l o n e r Høring til ejeren inden indberetning til GI Ejendommen Vedligeholdelsesmangler I brev af., jf. kopi heraf med bilag, har [lejers/lejerforenings navn] meddelt nævnet, at [ejerens navn] ikke har efterlevet nævnets afgørelse af.. I afgørelsen er De pålagt at sørge for udbedring af diverse mangler inden den (dato). Inden der foretages indberetning til Grundejernes Investeringsfond om manglende efterlevelse af afgørelsen, jf. lejelovens 113 a, hører nævnet gerne, om De måtte have nogle bemærkninger. Eventuelle bemærkninger skal sendes til nævnet inden 2 uger fra dato. Med venlig hilsen 15

16 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Indberetning efter 113 a, stk. 3, nr. 4 i lejeloven Indberetning kan ske digitalt på Vi indberetter ejer for ikke at have efterlevet en afgørelse. Frist og klagefrist er overskredet. 1. Ejer/ejere Navn Adresse CPR-nr. / CVR-nr. 2. Evt. administrator / ejers repræsentant Navn Adresse 3. Ejendommen Adresse Kommunenummer Ejendomsnummer 4. Endelig afgørelse (afgørelse og evt. følgebrev er vedlagt) Sendt til ejer den Sagsnummer 5. Oplysninger om sagen - sæt kryds O Lejenedsættelse O Depositum O Vedligeholdelse O Varme og vand O Andet 6. Dato og underskrift Dato Telefonnummer 16 Underskrift Side 13 af 17

17 S k a b e l o n e r Høring til ejeren inden politianmeldelse Ejendommen I brev af., jf. kopi heraf, har Grundejernes Investeringsfond meddelt nævnet, at De ikke har efterlevet tre afgørelser fra huslejenævnet. Nævnet skal herefter tage stilling til, om sagen skal oversendes til anklagemyndigheden til videre foran- staltning. Der vedlægges kopier af de tre huslejenævnsafgørelser, som ikke er efterlevet. Hvis De ønsker at komme med bemærkninger til sagen, skal nævnet venligst bede Dem om at sende disse bemærkninger hertil inden 2 uger fra dato. Med venlig hilsen 17

18 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Politianmeldelse Ejendommen. Udlejer registreret 3 gange Grundejernes Investeringsfond har i brev af. meddelt nævnet, at [ejerens navn] er blevet registreret [antal] gange i Grundejernes Investeringsfond efter lejelovens 113 a, stk. 3 og 4. Baggrunden for registreringerne er den, at [ejerens navn], der er ejer af ejendommen., ikke har efterle- vet [antal] huslejenævnsafgørelser. Kopi af afgørelserne, der ikke er efterlevet, vedlægges. Afgørelsen af...vedrører manglende varmeforsyning i lejemålet Afgørelsen af vedrører et vedligeholdelsespålæg om vinduer i lejemålet.., som ikke er efterlevet, samt spørgsmålet om indeståendet på den indvendige vedligeholdelseskonto. Afgørelsen af.. vedrører et påbud om reparation af. i lejemålet.. [ejerens navn] er orienteret om registreringerne, men har ikke reageret/og har fremsat bemærkninger her- til i brev af, som vedlægges i kopi. [ejerens navn] har cpr- nummer og bor. Huslejenævnet skal venligst bede anklagemyndigheden om at træffe afgørelse om at rejse sag mod [ejerens navn] med påstand om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme. Efter det for nævnet oplyste ejer [ejerens navn] udlejningsejendommen(e) Der vedlægges diverse lovmateriale til brug for sagen. Hvis der er spørgsmål, kan. kontaktes på telefon eller på mailadressen.. Med venlig hilsen 18

19 I Grundejernes Investeringsfond arbejder vi for at skabe bedre og sundere boliger. Vi administrerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsejendomme, vi yder fordelagtige lån, og vi støtter projekter, der bidrager til bedre renovering af boliger i fremtiden. Alt sammen fordi vi tror på, at bedre boliger giver bedre liv. Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Tlf GI 07-14

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til 2012/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2417 Fremsat den 12.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse.

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse. Københavns Borgerservice Sekretariat og nævn 4. marts 2014 Sagsnummer 2013-0268393 / AB Dokumentnummer 2013-0268393-7 Deres ref.: - Prinsessegården - Dronningens Tværgade 32-44, Borgergade 17 A-F, 1302

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 226 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-1420 Senere

Læs mere

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015 Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer 9. december 2015 - Hannah Vilvig, afdelingschef - Anders Clausen, advokat - Marie B. Mortensen, konsulent Indhold I indbydelsen står: GI og vedligeholdelsespåbud,

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 962 af 11/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere