SimService generelle betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SimService generelle betingelser"

Transkript

1

2 SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning 4 5. Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og regningsdata 5 6. Nummertildeling 5 7. Hemmeligholdelse af telefonnumre 5 8. Begrænsning i adgang til mobile data- og indholdstjenester 5 9. Ændringer, forstyrrelser mv Driftsafbrydelser og fejlafhjælpning Kundens udstyr og brug af tjenester Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse Taksering og takseringsprincipper Betalingsforhold SimServices erstatningsansvar Kundens hæftelse Overdragelse Afbrydelse og opsigelse Ændringer af vilkår og priser Kundeservice Tvister og klager Ikrafttræden 12 2/12

3 1. Indledning 1.1. Disse generelle betingelser gælder for alle aftaler om levering og drift af SimService M2M-produkter og -tjenester indgået mellem enhver kunde (herefter benævnt Kunden ) og SimService A/S (herefter benævnt SimService ). Etablering og konfigurering af Kundens teleudstyr samt forestående drift af denne er SimService uvedkommende Ved siden af disse betingelser gælder Kundens aftale, inklusiv eventuelle ordrebekræftelse(r)/underliggende særskilte aftale(r) samt vedlagte bilag med specifikationer og lign., jf. pkt Ordrebekræftelse(r)/særskilte aftale(r) og eventuelle bilag fastsætter de tjeneste- og produktspecifikke vilkår for Kunden og går i tilfælde af uoverensstemmelse forud for Kundens aftalevilkår, som igen går forud for nærværende generelle betingelser For erhvervsforhold fraviges 9, 11, 14-15, 16, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2-4, 18, 19, stk. 1-4, og i bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester, jf. dennes 1, stk Aftalens partere og indgåelse 2.1. Aftaler med SimService kan indgås af selskaber (juridiske personer). Den person, der indgår aftale med SimService på vegne af en virksomhed, skal kunne dokumentere fuldmagt hertil. SimService kan kræve dokumentation for alle oplysningers rigtighed Aftaler kan indgås direkte med SimService eller via en partner, som af SimService er bemyndiget til at oprette aftaler på vegne af SimService Ved modtagelse af en bestilling sender SimService en aftale sammen med eventuelle ordrebekræftelse og bilag med specifikationer og lign. til Kunden pr. , jf. pkt. 3. Aftalen og eventuelle ordrebekræftelse og bilag er med nærværende generelle betingelser og gældende priser grundlaget for aftalen mellem Kunden og SimService. En aftale er indgået, når denne er underskrevet af begge parter Senere bestilling og/eller ændring af produkter og tjenester tilknyttet aftalen kan ske ved henvendelse til SimService, som sender en særskilt aftale og/eller en ordrebekræftelse på bestillingen/ændringen til Kunden. Eventuelle indsigelser mod den særskilte aftale/ordrebekræftelsen skal fremsættes skriftligt senest 14 dage efter, denne er fremsendt. Fremsætter Kunden ikke skriftlige indsigelser inden denne frist, er aftalen/ordrebekræftelsen bindende. 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3.1. For at kunne indgå aftaler med SimService skal Kunden have en adresse Meddelelser fra SimService til Kunden vedrørende Kundens aftale med SimService sendes via til den eller de adresser, som Kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen, jf. pkt. 4. Meddelelser fra SimService omfatter bl.a. ordrebekræftelser/særskilte aftaler om senere bestillinger og ændringer, jf. pkt. 3/12

4 2.4, regninger og eventuelle rykkerskrivelser, jf. pkt. 14, eventuelle varslinger om ændringer af vilkår og priser, jf. pkt. 19, samt meddelelser vedrørende Kundens aftale med SimService. Kunden modtager således ikke meddelelserne som almindelig post. SimService kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til Kunden som almindeligt brev Regninger, som Kunden modtager pr. til den aftalte adresse, fremsendes i et nærmere aftalt format (f.eks. som vedhæftede pdf-fil). Hvis Kunden ud over den elektroniske regning ønsker at få tilsendt regninger med almindelig post, kan SimService opkræve et gebyr pr. regning Regninger, meddelelser m.v., som Kunden modtager pr. til aftalte adresser, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post SimService kan udsende informationer og markedsføringsmateriale om produkter og tjenester til Kunden pr. . Hvis Kunden ikke ønsker at modtage disse informationer, kan Kunden rette henvendelse til SimServices kundeservice Kunden har ansvaret for løbende at kontrollere om, der er kommet regninger eller andre meddelelser fra SimService frem til aftalte adresser Ved ændring af Kundens adresser skal Kunden straks give SimService besked herom. Hvis fremsendelsen af regninger eller andre meddelelser ikke kan ske til aftalte adresser, er SimService berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til Kunden. 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning 4.1 Kunden skal ved aftaleindgåelsen give SimService oplysninger om virksomhedens navn, adresse (hjemstedsadresse), virksomheds-/selskabsform, hovednummer og CVR-nummer. Hvis Kunden er udenlandsk og ikke har et CVR-nummer, skal Kunden oplyse et VAT-nummer Kunden skal oplyse navn og adresse på en tegningsberettiget kontaktperson, hvortil der kan sendes meddelelser vedrørende aftalen, jf. pkt og 3. Ligeledes skal der oplyses en adresse, hvortil betalingsopkrævninger skal sendes Kunden skal endvidere oplyse adresser på personer, der skal agere som administratorer til SimServices onlineværktøj Oplysningerne og SimServices registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer herom. SimService kan kræve dokumentation for alle oplysningers rigtighed Kunden er forpligtet til omgående at give SimService meddelelse om ændringer af Kundens oplysninger, herunder Kundens adresse og adresser Meddelelser fra SimService, jf. pkt. 3.2, sendes til Kunden pr. . Hvis SimService modtager det tilsendte retur på grund af Kundens forhold (f.eks. fordi Kunden har afgivet urigtige oplysninger, eller Kunden har undladt at give SimService meddelelse om adresseændring), er SimService berettiget til at opkræve et gebyr for genfremsendelse af meddelelsen eventuelt via anbefalet post. 4/12

5 5. Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og regningsdata 5.1. SimService registrerer kundeoplysninger samt forbrugs- og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for Kundens forbrug af tjenester, jf. pkt. 14, og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilke produkter og tjenester aftalen vedrører, og omfatter bl.a. IP-adresser, kaldte numre, tidsregistrering af forbrug (begyndelsestidspunkt og varighed), størrelsen af den overførte datamængde målt i MB, SIM-kortets nummer (IMSI/ICC) og til tider mobiltelefonens nummer (MSISDN). 6. Nummertildeling 6.1. SimService tildeler Kunden et telefonnummer, en IP-adresse eller anden form for identifikation for hver forbindelse til tjenesten SimService er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre nummeret, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel Nummerændring efter Kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted. SimService er berettiget til at opkræve særlig betaling herfor SimService kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte telefonnumre. 7. Hemmeligholdelse af telefonnumre 7.1. SimService oplyser ikke numre til tredjemands databaser mv., 118-nummeroplysningen eller andre former for nummeroplysningstjenester og databaser. 8. Begrænsning i adgang til mobile data- og indholdstjenester 8.1. SimService har ikke mulighed for at begrænse adgangen til mobile data- og indholdstjenester, herunder SimServices egne tjenester samt tjenester, der downloades eller afvikles fra internettet. SimService anbefaler produktet M2M statisk IP til styring af M2M-enhedernes adgang til mobile data- og indholdstjenester samt generel sikring mod misbrug af følsom forretningsinformation på M2M-enhederne. 9. Ændringer, forstyrrelser mv SimService er i særlige tilfælde berettiget til at ændre numre, installationer og øvrige forhold, hvis det er påkrævet af hensyn til trafikken på SimServices tjenester og driften heraf. SimService vil informere Kunden om ændringer med passende varsel, såfremt SimService skønner, at ændringerne har væsentlig betydning for Kundens brug af tjenester SimService forbeholder sig til enhver tid ret til at indføre ændringer, som anses for nødvendige af hensyn til den tilfredsstillende drift af SimServices tjenester. For så vidt angår tekniske ændringer på netværk, kan ugunstige forhold i visse tilfælde medføre, at opkald vil blive afvist, eller at datatransmissioner bliver afbrudt. 5/12

6 SimService vil informere Kunden om ændringer med passende varsel, såfremt SimService skønner, at ændringerne har væsentlig betydning for Kundens brug af tjenester SimService kan afvise opkald fra Kundens udstyr eller SIM-kort, der giver anledning til forstyrrelser i SimServices tjenester. Fejl i tilsluttet udstyr, der giver anledning til forstyrrelser eller ulemper for driften af telenettene, skal efter henstilling fra SimService straks afhjælpes. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed er SimService uvedkommende. SimService kan kræve sine omkostninger til fejlsøgning dækket hos Kunden. 10. Driftsafbrydelser og fejlafhjælpning SimService afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt og i almindelighed inden for normal arbejdstid ( mandag til fredag). I forbindelse med fejlsøgning og fejlretning skal Kunden sikre, at SimService eller én af SimService udpeget tredjemand snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i Kundens anlæg og installationer på installationsadressen For servicemeddelelser og fejl, som skyldes SimServices netværk (dvs. basisinstallationer, centraler, signalering m.v.), kan Kunden rette henvendelse til SimServices kundeservice på telefonnummer i tidsrummet mandag til fredag. Der kan også sendes en til adressen SimService er udelukkende ansvarlig for afbrydelser i eget udstyr SimService er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i andre operatørers telenet eller tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager SimService har intet ansvar for forstyrrelser, afbrydelser, fejl m.m., hvis der kan henføres til Kundens forhold, som f.eks. i forbindelse med fejlagtig tilslutning af udstyr eller fejlbetjening. I sådanne tilfælde forbeholder SimService sig retten til at opkræve betaling for fejlsøgning og arbejde med at genoprette en fejlfri forbindelse. 11. Kundens udstyr og brug af tjenester Ansvaret for Kundens udstyr påhviler Kunden Kunden skal sikre, at udstyr, der tilsluttes mobilnetværket, overholder eventuelle særlige anvisninger fra SimService og gældende regler om teleterminaludstyr (herunder lovbekendtgørelse om radio - og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold) Kunden skal sikre, at udstyr, der tilsluttes mobilnetværket, er beregnet til at kunne tilsluttes det offentlige telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål Hvis udstyr, der tilsluttes mobilnetværket, giver anledning til forstyrrelser i nettet på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er Kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen Kunden skal i øvrigt sikre, at forbindelsen til mobilnetværket benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal Kunden straks træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at bringe forstyrrelserne mv. til ophør. 6/12

7 11.6 SimService forbeholder sig retten til at afbryde tilslutningen, såfremt der er tilsluttet udstyr, som forårsager forstyrrelser i nettet. SimService forbeholder sig også retten til at fakturere sædvanlig fast afgift samt kræve betaling for fejlsøgning og arbejde med at genoprette en fejlfri forbindelse. 12. Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse 12.1 SimService forbeholder sig retten til at foretage en kreditvurdering af Kunden baseret på kreditoplysninger fra eksempelvis pengeinstitutter, kreditoplysningsbureauer og lign SimService kan afvise indgåelse af de enkelte aftaler eller betinge indgåelse af aftalen af, at Kunden betaler eventuel forfalden saldo for øvrige aftaleforhold. SimService kan ligeledes betinge indgåelse af en aftale af, at der fastsættes et kreditmaksimum Kunden hæfter for ethvert forbrug, selvom dette måtte overskride det eventuelle fastsatte kreditmaksimum. Ved overskridelse af kreditmaksimum har SimService ret til at afbryde forbindelsen efter, at der er fremsendt et skriftligt varsel herom. SimService kan kræve, at Kunden foretager en forudbetaling/acontobetaling af det totale skyldige beløb SimService forbeholder sig retten til løbende at foretage kreditvurderinger af sine kunder og som følge heraf at stille krav om acontobetaling eller fastsættelse af kreditmaksimum, også efter at aftalen er indgået Hvis ét af nedenstående kriterier gør sig gældende, kan SimService afvise indgåelse af aftale eller stille krav om acontobetaling og/eller fastsættelse af et kreditmaksimum: Kundens betalingsforpligtigelse over for SimService har været misligholdt, og misligholdelsen har været årsag til, at SimService har afbrudt Kundens forbindelse Kunden har forfalden gæld til SimService Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau med en negativ anmærkning/betalingserfaring Kundens forbrug og øvrige omkostninger skønnes væsentligt at overstige det aftalte forbrug og/eller udviser en meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere SimService har begrundet formodning om, at Kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt Kunden har intet CVR-/VAT-nummer SimService kan vælge at fastsætte generelt kreditmaksimum for alle sine kunder, hvorefter der kan søges om forhøjelse eller fjernelse Kunden kan, før aftalen indgås, rette henvendelse til SimService med henblik på at afklare, hvorvidt SimService stiller krav om fastsættelse af kreditmaksimum. 13. Taksering og takseringsprincipper Kunden er underlagt de af SimService fastsatte priser, som angivet i aftale og/eller ordrebekræftelse(r)/særskilte aftale(r) og bilag. Såfremt Kunden benytter sig af andre tjenester eller opkaldstyper, opkræves Kunden i henhold til de til enhver tid gældende listepriser. Oplysning om listepriser kan fås på eller ved henvendelse til SimService. 7/12

8 13.2. For datatrafik takseres Kunden for den samlede datamængde, som dennes enheder modtager og sender. Der takseres pr. session med minimum 1 KB Tale og Circuit Switched Data (CSD) takseres pr. påbegyndt minut. 14. Betalingsforhold Kunden hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med Kundens aftale, eventuelle ordrebekræftelse(r)/særskilte aftale(r) og bilag, jf. pkt. 1 og Ved oprettelse af abonnement betales en eventuel oprettelsesafgift til SimService. Herudover betales abonnementsafgift, forbrugsafgifter og eventuelle gebyrer mv. i henhold til gældende prislister Abonnementsafgift opkræves kvartalsvis eller årsvis forud eller månedsvis bagud i henhold til vilkårene for den valgte abonnementsform. For den periode, hvori abonnementet oprettes, betales fuld abonnementsafgift Forbrugsafgifter og lign. opkræves månedsvis bagud baseret på forbruget, medmindre andet er aftalt. For visse produkter og tjenester gælder specielle betalingsforhold, der er nærmere beskrevet i Kundens aftale og/eller ordrebekræftelse(r)/særskilte aftale(r) og bilag, eller som fremgår af SimServices til enhver tid gældende prislister Hvis en regning ikke betales senest på den anførte forfaldsdato, sender SimService en betalingspåmindelse herom pr. til aftalte adresse jf. pkt. 3. Ved forsinket betaling er SimService berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. SimService er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser Betalingspåmindelsen indeholder en ny frist for indbetaling samt advarsel om, at forbindelsen, der ikke er betalt, afbrydes, hvis den nye betalingsfrist ikke overholdes. Betales regningen ikke inden udløbet af denne frist, forbeholder SimService sig ret til at afbryde forbindelsen Hvis SimService har afbrudt Kundens forbindelse på grund af manglende betaling, kan genåbning ikke ske, før forfalden saldo til SimService, herunder rykkergebyr og morarenter, er betalt. Der vil ske automatisk genåbning, når den forfaldne saldo betales, medmindre Kunden inden betaling af den skyldige saldo skriftligt anmoder om, at der ikke skal ske genåbning i perioden, indtil en opsigelse træder i kraft. Ved genåbningen kan SimService pålægge Kunden et genåbningsgebyr og opkræve abonnementsafgifter for den periode, hvori afbrydelsen af Kundens forbindelse har fundet sted SimService kan, efter orientering til Kunden, lade tredjemand varetage opkrævning af betaling for ydelser leveret af SimService. Inkassoomkostningerne ved sagens videre behandling vil blive pålignet Kunden. SimService er berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau ved betalingsmisligholdelse Har Kunden misligholdt sin betalingsforpligtelse over for SimService ved ikke at betale forfalden saldo, kan SimService betinge, at hele den forfaldne saldo betales, før der kan indgås nye aftaler hos SimService Ved gentagne tilfælde af for sen eller manglende betaling har SimService ret til at afbryde og opsige Kundens aftale uden varsel. 8/12

9 Ønsker Kunden at indgå en betalingsaftale, f.eks. ved udsættelse på betaling af en regning eller deling af fakturabeløbet over flere måneder, kan Kunden kontakte SimService. SimService forbeholder sig retten til at opkræve gebyrer i forbindelse med indgåelse af sådanne aftaler Ønsker Kunden at lukke et abonnement ned, før den forudbetalte abonnementsperiode er udløbet, tilbagebetales eventuelt forudbetalt abonnementsafgift ikke I erhvervsforhold fraviges kapitel 5, 55, 57, stk. 3, og 62, 64-66, 68, 73, 74 og 85 samt kapitel 10 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. dennes 5, stk SimServices erstatningsansvar SimService er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af SimService eller nogen, som SimService er ansvarlig for. SimService er dog i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes SimServices forsætlige eller groft uagtsomme handlinger SimService er ikke ansvarlig for brud på lovgivning, myndighedsforeskrifter eller internationale konventioner, herunder i relation til beskyttelse af privatlivets fred, registerlovgivning, telekommunikationslovgivning eller lovgivning vedrørende udveksling af informationer om tekniske eller personlige forhold i forbindelse med Kundens brug af valgte M2M-produkter og -tjenester. Kunden er forpligtet til at holde SimService skadesløs for ethvert krav fra tredjemand og enhver udgift eller omkostning, som SimService måtte være pligtig at betale tredjemand, eller som SimService selv måtte blive påført i denne anledning SimService påtager sig intet ansvar for nogen (mulig) krænkelse af tredjemands ret, som skyldes Kundens ændring af M2M-produkter og -tjenester. Kunden er forpligtet til at holde SimService skadesløs for ethvert krav fra tredjemand i sådan anledning SimService er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data, udstyr og/eller systemer eller for uvedkommende aflytning af Kundens forbindelser til tjenesten SimService er uden ansvar for tab som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenettet eller teletjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre SimService har forsømt at begrænse ulemperne herved SimService er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af data eller installeret software. 16. Kundens hæftelse Kunden hæfter ikke for betaling af ydelser, der er en følge af fejl i eller misbrug af teleoperatørens net og installationer (til og med net-termineringspunktet), medmindre Kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler Kunden hæfter for betaling af ydelser, der måtte opstå som følge af fejl eller misbrug af Kundens eget net, 9/12

10 udstyr eller tilbehør (efter net-termineringspunktet), medmindre det godtgøres, at SimService er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, jf. pkt Det er til enhver tid Kundens ansvar, at uvedkommende opnår adgang til Kundens adgangskode og simonline.dk-konto. Hvor Kundens log ind er blevet anvendt, hæfter Kunden ubegrænset for tab som følge af såvel berettigede som uberettigede anvendelse af simonline.dk Kunden er ansvarlig og hæfter for at foretage korrekt nedlukning af sin forbindelse, efter en transmission er tilendebragt. 17. Overdragelse Kundens aftale kan ikke overdrages til tredjemand, medmindre SimService giver skriftligt samtykke hertil. Overdragelsen er desuden betinget af, at både Kunden (den hidtidige kunde) og tredjemand, som aftalen overdrages til (den fremtidige kunde), skriftligt accepterer overdragelsen. Kun den samlede aftale kan overdrages, og der kan ikke overdrages med tilbagevirkende kraft SimService kan betinge overdragelsen af, at alle skyldige forfaldne beløb vedrørende aftalen samt at endnu ikke forfaldne beløb for konstateret forbrug under aftalen betales. Betalingsaftaler i henhold til pkt kan ikke overdrages SimService er berettiget til at foretage en kreditvurdering af den fremtidige kunde og kan forlange, at den fremtidige kunde pålægges et kreditmaksimum, jf. pkt Der aftales et tidspunkt for aftalens overdragelse. På dette tidspunkt opgøres SimServices mellemværende med den hidtidige kunde. Den fremtidige kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet Først når SimService har godkendt en overdragelsesblanket, effektueres overdragelsen af aftalen. Godkendelsesdatoen er ligeledes udtryk for, hvornår aftalen er gjort endeligt op i forhold til den hidtidige kunde. SimService sender pr. en kopi af den godkendte overdragelsesblanket til den hidtidige kunde og den fremtidige kunde. Overdragelsesblanketten vedlægges aftalen som tillæg Den hidtidige kunde er forpligtet til at videregive samtlige modtagne kontraktoplysninger og endnu ikke aktiverede SIM-kort på lager til den fremtidige kunde. SimService er berettiget til at pålægge den hidtidige kunde et gebyr pr. SIM-kort, der ikke videregives eller returneres til SimService senest 14 dage efter, at overdragelsen er effektueret SimService er i forbindelse med overdragelsen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den fremtidige kunde I tilfælde af rekonstruktion, konkurs mv. gælder særlige overdragelsesvilkår. 18. Afbrydelse og opsigelse Medmindre andet er aftalt, skal en opsigelse være skriftlig og ske pr. til aftalte adresser. 10/12

11 18.2. Når SimService har modtaget en opsigelse, sendes der en bekræftelse herpå pr. til aftalte e- mailadresse, jf. pkt. 3. SimService lukker abonnementet ved udløb af opsigelsesvarslet og eventuelle bindingsperioder i henhold til Kundens aftale og/eller underliggende ordrebekræftelse(r)/særskilte aftale(r) og bilag SimService er berettiget til at afbryde Kundens forbindelse og opsige dennes aftale uden varsel, hvis det erfares, at Kunden handler svigagtigt eller i væsentlig grad misligholder forpligtelser i henhold til aftalen Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: Kunden undlader at give SimService og Erhvervsstyrelsen meddelelse om adresseændring eller afgiver urigtige oplysninger til SimService Kunden undlader at betale skyldige beløb efter SimServices fremsendelse af rykkerskrivelse, jf. pkt og Kunden er taget under konkursbehandling Kunden undlader straks at frakoble tilslutning af udstyr, interne net eller lignende, der giver forstyrrelser i SimServices tjenester, efter at SimService har fremsendt påbud herom Kunden undlader at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i SimServices tjenester, efter at SimService har fremsendt påbud herom Kunden tilslutter udstyr, som ikke overholder gældende regler om teleterminaludstyr (jf. pkt. 11.2), GSM-standarder og anvisninger fra SimService SimService afskæres fra at få adgang til eget udstyr og installationer med henblik på fejlsøgning Kunden groft uagtsomt eller med forsæt afsender eller distribuerer spam. Dette gælder alle typer af spam Kunden groft uagtsomt eller med forsæt spreder virus. Dette gælder alle typer af vira, kendte som ukendte på tidspunktet for aftalens indgåelse Kunden udøver chikane mod SimService eller SimServices medarbejdere SimService kan afbryde Kundens forbindelse med øjeblikkelig virkning, hvis der er en pludselig og væsentlig stigning i forbruget SimService er berettiget til at afbryde Kundens forbindelse, begrænse Kundens mulighed for brug af tjenester eller ophæve aftalen helt eller delvist ved Kundens konkurs, åbning af forhandling om akkord, standsning af betalinger eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt SimService er berettiget til at opsige Kundens aftale helt eller delvist med et skriftligt varsel på 14 dage, hvis særligt vægtige grunde taler herfor SimService er desuden berettiget til at opsige Kundens aftale eller dele af Kundens aftale med et skriftligt varsel på 3 måneder, hvis SimService, f.eks. af tekniske grunde, vælger at ophøre med at udbyde den pågældende abonnementstype eller tjeneste, som Kundens aftale er omfattet af I forbindelse med slutafregningen kan det forekomme, at der opkræves et beløb for en periode, der strækker sig længere end til aftalens ophør. Opkræves der et for stort beløb, tilbagebetales dette til Kunden ved slutafregning. SimService opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, forudsat dette overstiger kr /12

12 Powered by TCPDF ( Ved opsigelse af aftale er Kunden forpligtet til at returnere endnu ikke aktiverede SIM-kort på lager til SimService. SimService kan pålægge Kunden et gebyr pr. SIM-kort, der ikke returneres til SimService senest 14 dage efter aftalens ophør Ved genoprettelse af en aftale kan SimService pålægge Kunden et genoprettelsesgebyr. 19. Ændringer af vilkår og priser SimService kan ændre disse vilkår, tjeneste-/produktspecifikke vilkår, priser, gebyrer og lign Ændringer, som SimService skønner af væsentlig betydning for Kundens brug af tjenester, sker med en måneds varsel. Øvrige ændringer kan ske uden forudgående varsel Væsentlige ændringer varsles enten ved , på faktura/fakturaindstik, betalingsoversigt og lign. Alle ændringer kan ses på Kundeservice For servicemeddelelser og fejl, som skyldes mobilnetværket (f.eks. basisinstallationer, centraler, signalering og lign.) eller SIM-kortet (f.eks. kortets bortkomst), kan Kunden rette henvendelse til SimServices kundeservice på eller telefonnummer i tidsrummet mandag til fredag For fejl, der kan henføres til Kundens udstyr, henvises til leverandøren. 21. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem Kunden og SimService om forhold, der udspringer af Kundens aftale, kan Kunden klage til SimService. SimService træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, klagen er indgivet. Hvor klagen vedrører et omtvistet regningsbeløb, stiller SimService opkrævningen af dette i bero i den periode, SimService behandler klagen. Opkrævning af morarenter stilles dog ikke i bero Parterne skal forsøge at få tvister bilagt ved forhandling inden anlæg af retssag Enhver tvist, som måtte opstå som følge af Kundens aftale og dertilhørende ordrebekræftelse(r)/særskilte aftale(r) og bilag, skal afgøres efter dansk ret ved en ordinær dansk domstol. 22. Ikrafttræden Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober /12

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle betingelser for erhverv

Generelle betingelser for erhverv Generelle betingelser for erhverv I det følgende benyttes Telenor om ethvert selskab i Telenor Danmark Holding A/S koncernen. Betegnelsen Kunden benyttes om enhver kunde, der har indgået aftale om levering

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Generelle betingelser for erhverv

Generelle betingelser for erhverv Generelle betingelser for erhverv I det følgende benyttes Telenor om ethvert selskab i Telenor Danmark Holding A/S koncernen. Betegnelsen Kunden benyttes om enhver kunde, der har indgået aftale om levering

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af vimobils tjenester Januar 2016 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2.

Læs mere

Handelsbetingelser for SimServices M2M-abonnementer

Handelsbetingelser for SimServices M2M-abonnementer Handelsbetingelser for SimServices M2M-abonnementer (ERHVERV) Version 06.2016 SimService A/S, Køge, CVR-nr. 30083121. Version 06.2016. Gældende pr. 1. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Februar 2014 1 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd og Fastnet. Vilkårene

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices AMDB Abonnementsvilkår Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices Cloudius Software Systems generelle abonnementsvilkår for arbejdsmiljødatatjenester I. Aftalens indgåelse Aftalens parter Indgåelse

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser Generelle Betingelser Levering og drift Nettalk Postboks 201 Sletvej 30, 8310 Tranbjerg CVR: 35954716 Kundeservice www.nettalk.dk Tlf. 70 10 01 02 kundeservice@nettalk.dk Åbningstider Mandag -fredag 8-17

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Indeholder: Generelle Vilkår for levering og drift af Dansk Kabel TV s tjenester Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af LokalTelefonens tjenester September 2016 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere