INDHOLD - HA(dat.)-studiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD - HA(dat.)-studiet"

Transkript

1 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 INDHOLD - HA(dat.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen del undervisning... 6 Oversigt over fagene del prøver... 7 Oversigt over prøverne del prøvebeskrivelser Bedømmelse... 8 Hjælpemidler del eksamensregler del prøver... 9 Beståelseskrav... 9 Omprøver... 9 Tilmelding Sygdom mv Eksamenssnyd Eksamensreglement del undervisning Oversigt over fagene Valgfag Timefordeling del prøver Oversigt over prøverne del prøvebeskrivelser Bedømmelse Hjælpemidler del eksamensregler 2. del prøver Beståelseskrav Antal evalueringsforsøg Tilmelding Sygdom Eksamenssnyd Eksamensreglement Fritagelser Dispensationer Klager Studieophold i udlandet

2 Studievejledning HA(dat.)-studiet /2007 2

3 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 FORORD Det formelle grundlag for HA(dat.)-uddannelsen er fastlagt i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved Universiteterne. Studievejledningen indeholder oversigter over HA(dat.)-uddannelsens fag og prøver, eksamensregler m.m. Med hensyn til fagenes indhold henvises til fagbeskrivelserne, der kan ses i Fagkataloget på Alle detailspørgsmål i forbindelse med uddannelsen er ikke med i studievejledningen. Der henvises i den forbindelse til de faglige studievejledere, som er ældre studerende, der vejleder ansøgere og studerende om alle forhold inden for uddannelsen. De studerende opfordres i øvrigt til at holde sig orienteret om eventuelle ændringer via August

4 Studievejledning HA(dat.)-studiet /2007 HVOR HENVENDER MAN SIG? Handelshøjskolen i Århus Tlf Fuglesangs Allé 4 Fax Århus V. Studievejledningen, økonomi i B 10 rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationer samt modtager dispensationsansøgninger og eksamensklager Åbningstid: Mandag - fredag fra kl (Telefontid) fra kl (Telefontid) fra kl (Personlige henvendelser) Sekretariat for Studievejledningen i B 5 Modtager bl.a. dispensationsansøgninger og eksamensklager til behandling i de kollegiale organer Åbningstid: Mandag - fredag fra kl fra kl Ekspeditionskontoret i B4 tager sig af optagelse, eksamenstilmelding mv. Åbningstid: Mandag - fredag fra kl fra kl SU-Kontoret i B 4 behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. Åbningstid: Mandag - fredag fra kl fra kl Planlægningskontoret i A-fløjen (forhallen) tager sig primært af udarbejdelse af time- og eksamensplaner, kommunikerer aflysninger og erstatningstimer ud samt booking af undervisningslokaler. Åbningstid: Mandag fredag fra kl fra kl Studienævnssekretariatet i B 16 modtager studienævnssager til behandling i de kollegiale organer. Åbningstid: Mandag fredag fra kl

5 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN 5

6 Studievejledning HA(dat.)-studiet / DEL - UNDERVISNING OVERSIGT OVER FAGENE 1. del af HA(dat.)-uddannelsen er normeret til 1 år, dvs. 1. og 2. semester. 1. semester indledes med en introduktionsuge i slutningen af august. Undervisningen omfatter forelæsninger og holdundervisning, herunder øvelser (opgaveløsning). Timefordelingen er således: Timefordeling 1. semester 2. semester FAG FO Hold FO Hold Indledende driftsøkonomi 4 (6) + 2 (9) 3 (9) 3 (14) 2 (7) Nationaløkonomi 3 (14) 2 (7) 3 (14) 2 (7) Erhvervs- og samfundsbeskrivelse 2 (14) 2 (3) 2 (14) 2 (4) Statistik 2 (12)+ 4 (2) 2 (8) 2 (13) 2 (9) IT i virksomheden 2 (8) +4 (6) 2 (8) Systemarbejde og programmering I 2 (13) 2 (12) Matematik 2 (14) 2 (7) 2 (14) 2 (7) Videnskabsteori og erhvervsøkonomisk metode 2 (15) Tallene i parentes angiver antallet af undervisningsuger i semestret Handelshøjskolens IKT-afdeling afholder herudover kurser i brug af forskelligt software, mens Biblioteket afholder et kursus i biblioteksorientering. Undervisningen i Bogføring, der indgår i faget Indledende driftsøkonomi, henvender sig til studerende, som ikke har bestået faget Erhvervsøkonomi på B-niveau på HH. 6

7 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/ DEL - PRØVER OVERSIGT OVER PRØVERNE Der er på 1. del følgende obligatoriske prøver: FAG PRØVEFORM SEMESTER KARAKTER- VÆGT IT i virksomheden Matematik Prøve 1 Prøve 2 Gruppeopgave Mundtlig Skriftlig Skriftlig /5 3/5 7,5 Statistik Skriftlig 2. 7,5 Indledende driftsøkonomi Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Skriftlig Skriftlig Skriftlig /5 3/5 12,5 Samfundsøkonomi Skriftlig Systemarbejde og programmering I Gruppeopgave 2. Mundtlig 2. 7,5 Videnskabsteori og erhvervsøkonomisk Skriftlig 2. 5 metode Karaktervægten er beregnet efter ECTS-systemet (European Community Course Credit Transfer System). Karaktervægten angiver fagets andel af de samlede studieaktiviteter på 1. del. De skriftlige prøver i 1. semester og den mundtlige prøve i IT i virksomheden aflægges i januar, mens de skriftlige prøver i 2. semester aflægges i maj/juni. Skriftlige prøver kan efter det pågældende instituts beslutning afholdes som mundtlige prøver, hvis der højst er 5 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Erstattes en skriftlig prøve således af en mundtlig, er den mundtlige prøve som udgangspunkt uden hjælpemidler. Meddelelse om, at en skriftlig prøve afløses af en mundtlig, gives ved opslag i forbindelse med eksamensplanens offentliggørelse. 7

8 Studievejledning HA(dat.)-studiet /2007 PRØVEBESKRIVELSER For en nærmere beskrivelse af prøveformerne henvises til fagbeskrivelsen. Prøverne aflægges på dansk. Hvis undervisningen har været meddelt på engelsk, aflægges prøven dog ligeledes på engelsk. Såfremt undervisningen har været meddelt på engelsk af en dansk underviser, kan prøven dog aflægges på dansk. BEDØMMELSE De skriftlige prøver bedømmes af en underviser efter 13-skalaen. Dog bedømmes delprøve 1 (Bogføring) i Indledende driftsøkonomi med bestået/ikke bestået. Seminaret i Erhvervs- og samfundsbeskrivelse bedømmes af vejleder efter 13-skalaen. Det er en forudsætning for at få bedømt seminaret, at man har gennemført seminarrækken tilfredsstillende, det vil sige, at man har afleveret en ikke indholdsløs rapport, forsvaret denne, opponeret samt deltaget tilfredsstillende i seminarmøderne. Gruppeopgaven og den mundtlige prøve i IT i virksomheden og Systemarbejde og programmering I bedømmes efter 13-skalaen af en underviser og en ekstern censor. For alle skriftlige opgaver/prøver gælder, at den faglige bedømmelse afspejler den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. HJÆLPEMIDLER Det fremgår af fagbeskrivelserne, om og hvilke hjælpemidler, der må benyttes. Ved skriftlige prøver uden hjælpemidler må medbringes lommeregner. Lommeregnerens hukommelse skal være tom ved prøvens start (der gennemføres stikprøvekontrol). De mundtlige prøver er uden forberedelsestid. 8

9 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 EKSAMENSREGLER 1. DEL - PRØVER Man skal inden for det første studieår deltage i samtlige prøver på 1. del. Udeblivelse fra en prøve/midtvejsprøve indebærer, at man udmeldes af studiet. BESTÅELSESKRAV Beståelse af 1. del kræver et gennemsnit på mindst 6,0 og mindst karakteren 03 i hver enkelt prøve/delprøve. Gennemsnittet beregnes ud fra de karaktervægte, som er angivet i oversigten over prøverne. 1. del skal være bestået senest 2 år efter optagelsen. Når 1. del er bestået kan man ikke deltage i yderligere 1. dels prøver i senere eksamensterminer, heller ikke selv om karakteren i en eller flere prøver er 03 eller 5. Som udgangspunkt anbefales det, at 1. del er bestået inden påbegyndelsen af 2. del. Såfremt man overvejer at påbegynde 2. del, inden 1. del er bestået, bør man kontakte Studievejledningen, inden endelig beslutning træffes. OMPRØVER Ved alle prøver på 1. del er der ud over den ordinære eksamen mulighed for at deltage i omeksamen i august. Man kan ved omeksamen vælge at indstille sig til alle eller nogle af de prøver, hvor karakteren (for så vidt angår Indledende driftsøkonomi og Matematik den sammenvejede karakter) 00, 03 og 5 er opnået. Det er en betingelse for at indstille sig til omprøve i august, at man har deltaget i den ordinære prøve. Har man deltaget i omprøven beregnes gennemsnittet af 1. del på basis af omprøvekaraktererne og de resterende karakterer fra den ordinære eksamen. Bestås 1. del hverken ved den ordinære eksamen eller ved omeksamen i august, skal man genindstille sig til 1. dels eksamen i det følgende studieår. Ved genindstilling til eksamen kan man som ved omeksamen i august vælge at genindstille sig i alle eller nogle af de prøver, hvor der ikke er opnået karakteren 6 eller derover. Prøver med karakteren 6 eller derover kan ikke tages om, mens prøver med karakteren 00 skal tages om. For prøverne i Matematik og Indledende driftsøkonomi gælder, at en delprøve med karakteren 6 eller derover ikke kan tages om en delprøve med karakteren 03 eller 5 ikke kan tages om, hvis den sammenvejede karakter er 6 og derover en delprøve med karakteren 00 skal tages om uanset det sammenvejede resultat af prøven. 9

10 Studievejledning HA(dat.)-studiet /2007 Eventuel omeksamen i august ved udgangen af 2. studieår aflægges efter ovenstående regler om omeksamen. Det er en betingelse for at deltage i omeksamen, at man har deltaget i den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående eksamenstermin. Man kan højst deltage i en prøve tre gange. Det Erhvervsøkonomiske Bachelorstudienævn kan, hvor det er begrundet i særlige forhold, tillade et fjerde evalueringsforsøg. Det er altid det sidst opnåede evalueringsresultat, der er gældende - også selvom resultatet er ringere end det tidligere. Bemærk, at bliver man noteret udeblevet, gælder dette som et evalueringsforsøg, mens evalueringsresultatet er det sidst opnåede. TILMELDING Tilmelding til eksamen sker automatisk første gang, mens man selv skal sørge for tilmelding til om- og sygeeksamen. Man kan ikke framelde sig prøver, der er omfattet af den automatiske tilmelding. Man kan framelde sig omprøver ved henvendelse til Studieadministrationen senest én uge før prøven afholdes/påbegyndes. Fristerne for tilmelding til om- og sygeeksamen vil blive meddelt ved opslag. Man skal selv kontrollere, om eksamenstilmeldingen er korrekt registreret. Er der fejl i tilmeldingen, skal der ske henvendelse til Studieadministrationen inden den angivne tidsfrist. SYGDOM MV. Kan man på grund af sygdom eller lignende ikke deltage i eller fuldføre en prøve eller seminar, kan Det Erhvervsøkonomiske Bachelorstudienævn efter ansøgning give tilladelse til framelding, og til at prøven aflægges ved omeksamen, ved særlig sygeeksamen eller til forsinket aflevering. Ved ansøgning herom skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som prøven eller afleveringen skulle finde sted. EKSAMENSSNYD Snyderi ved mundtlige og skriftlige prøver (herunder opgaver og rapporter) medfører afvisning af prøven, og rektor kan i sådanne tilfælde beslutte at bortvise vedkommende fra samtlige prøver i den aktuelle eksamenstermin. I grove tilfælde kan rektor beslutte at bortvise vedkommende fra studiet. EKSAMENSREGLEMENT For de skriftlige prøver er der vedtaget en række praktiske regler. Disse står i det særlige "Eksamensreglement for økonomistuderende". 10

11 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/ DEL UNDERVISNING OVERSIGT OVER FAGENE HA(dat.)-uddannelsens 2. del strækker sig over 2 år, semester. Undervisningen omfatter forelæsninger, holdundervisning, herunder øvelser (opgaveløsning), projektarbejde, et seminar samt en afsluttende bachelorafhandling. VALGFAG Ud over de i Fagkataloget beskrevne valgfag kan fag på andre danske eller udenlandske institutioner efter godkendelse af studienævnet vælges som valgfag. Tilmelding til valgfag for det kommende efterårs- og forårssemester skal ske senest den 15. juni. Framelding skal ske senest en uge før prøven afholdes/påbegyndes og kan ikke finde sted, når man har deltaget i prøven/ikke er frameldt rettidigt. 11

12 Studievejledning HA(dat.)-studiet /2007 Timefordelingen er således: Timefordeling 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester FAG fo Hold fo Hold Fo Seminar hold fo hold Videnskabsteori og erhvervsøkonomisk 2 (15) 2 (15) metode Erhvervsøkonomi 2 (14) 2 (11) Eksternt årsregnskab 2 (9) +4 (3) 2 (7) Finansiering 2 (15) 2 (12) Økonomistyring 2 (12) 2 (10) Adfærd i organisationer 2 (7) 2 (8) Afsætningsøkonomi 3 (12) 2 (8) Systemarbejde og programmering 2 (13) 2 (13) II Informationssystemer og organisation 2 (15) Informatikseminar 2 (12) Valgfag I III* Erhvervsret ** 4 (2) + 2 (10) 2 (10) 4 (2) + 2 (10) 2 (10) Projektdag bachelorafhandling 3 (1) * Valgfagenes timetal og placering kan variere. Der henvises til fagbeskrivelserne. Tallene i parentes angiver antallet af undervisningsuger i semestret. ** Erhvervsret udbydes endvidere i et særligt tilrettelagt. koncentreret forløb i forårssemestret, primært for studerende, der skal på udveksling. 12

13 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/ DEL - PRØVER - OVERSIGT OVER PRØVERNE FAG PRØVEFORM SEMESTER KARAKTER- VÆGT Erhvervsøkonomi Skriftlig 3. 5 Finansiering Skriftlig prøve 3. 7,5 Eksternt årsregnskab Skriftlig 3. 5 Afsætningsøkonomi Skriftlig 4. 5 Økonomistyring Skriftlig 4. 5 Systemarbejde og programmering II Gruppeprojekt Mundtlig Videnskabsteori og erhvervsøkonomisk Skriftlig metode Informationssystemer og Organisation Gruppeprojekt Mundtlig 4. 5 Adfærd i organisationer Skriftlig 4. 5 Informatikseminar Seminar 5. 7,5 Valgfag Se fagbeskrivelsen 5./6. 20 Erhvervsret Skriftlig Bachelorafhandling Bachelorafhandling og mundtlig De skriftlige og mundtlige prøver afholdes ved udgangen af semestret i henholdsvis januar og maj/juni. Skriftlige prøver kan efter det pågældende instituts beslutning afholdes som mundtlige prøver, hvis der højst er 5 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Erstattes en skriftlig prøve således med en mundtlig, er den mundtlige prøve som udgangspunkt uden hjælpemidler. Meddelelse om, at en skriftlig prøve afløses af en mundtlig, gives ved opslag i forbindelse med eksamensplanens offentliggørelse. 13

14 Studievejledning HA(dat.)-studiet / DEL PRØVEBESKRIVELSER For en nærmere beskrivelse af prøveformerne henvises til fagbeskrivelsen. BEDØMMELSE Med hensyn til eksamenssprog m.v. henvises til det under 1. del anførte. De skriftlige prøver bedømmes efter 13-skalaen af en underviser og en ekstern censor. Dog bedømmes de skriftlige prøver i Videnskabsteori og erhvervsøkonomisk metode og Erhvervsret alene af en underviser. Det samme gælder prøver i valgfag, med mindre andet fremgår af fagbeskrivelserne. Gruppeprojekterne og de mundtlige prøver i Systemarbejde og programmering II samt Informationssystemer og organisation bedømmes af en underviser og en ekstern censor efter 13-skalaen. Seminarrapporten i Informatik bedømmes af en underviser/vejleder efter 13-skalaen. Det er en forudsætning for at få bedømt seminarrapporten, at man har deltaget tilfredsstillende i seminarmøderne. Bachelorafhandlingen inkl. den mundtlige prøve bedømmes af vejleder og en ekstern censor HJÆLPEMIDLER Det fremgår af fagbeskrivelserne, om og hvilke hjælpemidler, der må benyttes. Ved skriftlige prøver uden hjælpemidler må medbringes lommeregner. Lommeregnerens hukommelse skal være tom ved prøvens start (der gennemføres stikprøvekontrol). Mundtlige prøver er som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. 14

15 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/ DEL - EKSAMENSREGLER 2. DEL - PRØVER Det anbefales, at prøverne på 2. del aflægges i den rækkefølge, der fremgår af oversigten over prøverne. For prøverne i Erhvervsøkonomi, Systemarbejde og programmering II, Informationssystemer og organisation, Videnskabsteori og erhvervsøkonomisk metode samt for seminarrapporten i Informatik gælder: - Systemarbejde og programmering II, Informationssystemer og organisation Det er en forudsætning for at deltage i prøverne, at man har afleveret en ikke indholdsløs gruppeopgave. - Skriftlig prøve i Videnskabsteori og erhvervsøkonomisk metode Det er en forudsætning for at deltage i den skriftlige prøve, at projektopgaverne i kvantitativ/kvalitativ informationsindsamling og analyse er godkendt. - Seminarrapporten i Informatik Det er en forudsætning for at få bedømt seminarrapporten, at man har deltaget tilfredsstillende i seminarmøderne. Deltagelse i seminarmøderne er obligatorisk. Efter forudgående skriftlig forelæggelse og eventuel efterfølgende skriftlig dokumentation kan seminarlederen/seminarkoordinatoren godkende ét fravær. Yderligere fravær kan alene godkendes af Det Erhvervsøkonomiske Bachelorstudienævn på grundlag af en skriftlig ansøgning. - Erhvervsøkonomi Det er en forudsætning for at deltage i prøven, at hjemmeopgaven er godkendt. De skriftlige prøver gennemføres to gange om året. I Erhvervsret er der endvidere mulighed for at deltage i en særligt tilrettelagt omprøve i august. Seminarrækken i Informatik gennemføres én gang om året. Det samme gælder gruppeopgaverne og de mundtlige prøver i Systemarbejde og programmering II og Informationssystemer og organisation. Bachelorafhandlingen gennemføres en gang om året med mulighed for at indstille sig til en særligt tilrettelagt omprøve i efterårssemestret med afleveringsfrist 1. december. Det er en forudsætning for at indstille sig til omprøven i Erhvervsret i august samt den særligt tilrettelagte omprøve i bachelorafhandlingen, at man har deltaget i den ordinære prøve i den umiddelbart forudgående eksamenstermin. Hvis seminarrapporten i Informatik er bedømt til 03 eller 5 kan man aflevere ny rapport uden på ny at deltage i seminarbehandlingen. 15

16 Studievejledning HA(dat.)-studiet /2007 Tages bachelorafhandlingen om, afleverer man ny bachelorafhandling i et nyt emne. BESTÅELSESKRAV Beståelse af 2. dels eksamen kræver et gennemsnit på mindst 6,0 og mindst karakteren 03 i hver prøve. Gennemsnittet beregnes ud fra de karaktervægte, som er angivet i oversigten over prøverne. Så længe 2. dels eksamen ikke er bestået, kan prøver, hvor der ikke er opnået karakteren 6 eller derover, tages om. Prøver med karakteren 6 eller derover kan ikke tages om. ANTAL EVALUERINGSFORSØG Man kan højst deltage i en 2. dels prøve tre gange. Det Erhvervsøkonomiske Bachelorstudienævn kan efter ansøgning i ganske særlige tilfælde tillade et fjerde eksamensforsøg. Det er altid det sidst opnåede evalueringsresultat, der er gældende - også selvom det sidste resultat er ringere end det tidligere. Bemærk, at bliver man noteret "udeblevet", gælder dette som et evalueringsforsøg, mens evalueringsresultatet er det senest opnåede. Ved væsentlige pensumændringer eksamineres man i det gamle pensum i tre på hinanden følgende eksamensterminer - derefter eksamineres der i det nye pensum uanset studieordning. TILMELDING Man kan kun deltage i prøverne efter forudgående tilmelding. Fristerne for tilmelding meddeles ved opslag. Man skal selv kontrollere, om ens eksamenstilmelding er korrekt registreret. Er der rettelser til tilmeldingen, skal der omgående ske henvendelse til Studieadministrationen inden den angivne tidsfrist. Der kræves ikke dispensation til denne eftertilmelding. Fristerne for tilmelding er således: MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE PRØVER: tilmelding: 1. marts og 1. oktober framelding: senest 1 uge før prøven (den 1. dag før prøven) SEMINARRÆKKE I INFORMATIK: tilmelding: sker automatisk framelding: senest 1. august 16

17 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 BACHELORAFHANDLING: tilmelding: 1. december (omprøve 1. juli) framelding: 15. februar (omprøve 15. august) SYGDOM MV. Hvis man pga. sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve, hjemmeopgave/seminarbehandling eller bachelorafhandling, kan Det Erhvervsøkonomiske Bachelorstudienævn efter ansøgning give tilladelse til framelding efter fristens udløb. Ved ansøgning om framelding efter fristens udløb skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode, og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted. Hvis der for den pågældende studerende vil blive tale om studieforsinkelse, kan studienævnet desuden give tilladelse til afholdelse af sygeeksamen eller forsinket aflevering. EKSAMENSSNYD Der gælder de samme regler, som er omtalt under 1. del. EKSAMENSREGLEMENT Reglerne i eksamensreglementet omfatter også de skriftlige prøver på 2. del. 17

18 Studievejledning HA(dat.)-studiet /2007 FRITAGELSER Studerende, der ved andre uddannelser har bestået prøver, som dækker fag på HA(dat.)-uddannelsen, vil efter ansøgning til Det erhvervsøkonomiske Bachelorstudienævn kunne fritages for de tilsvarende prøver på HA(dat.)-uddannelsen. Ansøgning om fritagelse skal indgives til Studievejledningen senest den 1. oktober for prøver der afholdes i forlængelse af efterårssemestret og senest den 1. marts i forbindelse med prøver, der afholdes i forlængelse af forårssemestret. Man kan ikke fritages for en prøve, man allerede har gennemført på HA(dat.)-uddannelsen. På eksamensbeviset anføres, at man er fritaget for de pågældende prøver, og karaktergennemsnittet udregnes på grundlag af de resterende karakterer. Fritagelse for Prøve 1 (Bogføring) i Indledende driftsøkonomi sker automatisk, såfremt man har bestået prøven i Erhvervsøkonomi på B-niveau på HH. DISPENSATION I forbindelse med en række af reglerne i denne studievejledning er det nævnt, at der efter ansøgning til Det erhvervsøkonomiske Bachelorstudienævn kan dispenseres fra reglerne, når særlige grunde taler for det. Udover de nævnte tilfælde kan der dog også tænkes andre tilfælde, hvor særlige grunde taler for, at dispensation kan gives. Det anbefales at kontakte en studievejleder, før dispensation søges. Det skal understreges, at Handelshøjskolen kun kan give dispensation inden for de rammer, som Undervisningsministeriets bekendtgørelser fastsætter. KLAGER Klager over undervisningen og eksaminerne behandles af forskellige instanser, alt efter klagens art. Klager over, at undervisningen ikke har dækket det fastsatte pensum, behandles af Det Erhvervsøkonomiske Bachelorstudienævn. Det må dog anbefales at kontakte lærer og institutleder først. Klager over ydre forhold i forbindelse med afvikling af eksamen som lokaler, eksamensvagter o.lign. behandles af rektor. Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Studievejledningen og stiles til rektor for Handelshøjskolen i Århus. Ved afgivelse af eksamensklage (klage over karakteren) skal der benyttes et specielt klageskema, som kan afhentes på Studievejledningen. Klagen skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse eller ved skriftlig eksamen senest 2 uger efter det tidspunkt, hvor det er meddelt, at offentliggørelse vil finde sted. 18

19 Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 For skriftlige eksamener skal karakteren offentliggøres senest 4 uger efter eksamenens afholdelse, dog senest 1. juli for 1. dels prøverne. Ved forsinkelse løber klagefristen fra den på opslaget påstemplede dato. Klager skal være begrundede. Som følge heraf kan klager over bedømmelsesresultatet kun indgives individuelt. Andre klager kan indgives af flere studerende i forening under forudsætning af, at alle klagere er identificerede, og der er angivet en kontaktperson. Ved klager over karakteren for seminarer, caserapporter o. lign. gælder følgende: Karaktererne skal offentliggøres ved opslag senest 4 uger efter semestrets sidste undervisningsdag. Klagen skal indgives senest 2 uger efter denne dato - eller ved forsinket opslag - den på karakterlisten påstemplede dato. Klagen vil blive behandlet af lærer og censor. Er der tale om en prøve uden censor, vil der blive udpeget en ekstern censor. Er den studerende ikke tilfreds med resultatet, kan klagen inden 2 uger efter svaret indbringes for et ankenævn, der består af to censorer, en lærer og en studerende. Ankenævnets afgørelse er endelig. 19

20 Studievejledning HA(dat.)-studiet /2007 STUDIEOPHOLD I UDLANDET Handelshøjskolen i Århus har et meget stort netværk af universiteter i udlandet, som skolen kan udveksle studerende med i typisk et semester, nemlig 5. semester. Du skal normalt ikke betale undervisningsafgift i udlandet, ligesom SU forsat udbetales under opholdet. Herudover vil der sandsynligvis være mulighed for SOCRATES-stipendier i et vist omfang, ligesom private stipendier kan søges. Der vil hvert år blive afholdt orienteringsmøder i september/oktober måned for alle økonomistuderende på 3. semester, som ønsker at benytte sig af denne mulighed. Nærmere orientering herom vil fremgå af brev eller opslag. Desuden kan du finde flere oplysninger om udveksling, herunder også merit, på eller på det Internationale Kontor. 20

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del - undervisning... 9 1. del - prøver... 10 Oversigt over prøverne...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2010 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Uddannelsens kvalifikationsmål... 6 Uddannelsens opbygning... 7 Undervisning. 1. del... 11 1. del

Læs mere

HA-studiet - 2012 Indhold

HA-studiet - 2012 Indhold HA-studiet - 2012 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning HA 2013

Studieordning HA 2013 Studieordning HA 2013 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN, HA ERHVERVSØKONOMI... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2011 Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Uddannelsens kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del undervisning... 10 1. del - prøver... 11 Oversigt over prøverne...

Læs mere

HA-studiet Indhold

HA-studiet Indhold HA-studiet - 2013 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 UNDERVISNING... 6 OVERSIGT OVER FAGENE... 6 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

INDHOLD - HA-int.-studiet (Revideret august 2006)

INDHOLD - HA-int.-studiet (Revideret august 2006) INDHOLD - HA-int.-studiet (Revideret august 2006) Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over skolen... 5 1. del undervisning... 6 Oversigt over fagene... 6 1. del prøver... 7 Oversigt over prøverne...7

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 24. september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO For studerende med en bachelor inden for it. Business and Social

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 Optagelse... 7 Ansøgning om optagelse... 7 Uddannelsens formål... 8 Cand.merc.(jur.)-studiets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Eksamensoversigt for Selvstudium på HD 1. del 2014/2015

Eksamensoversigt for Selvstudium på HD 1. del 2014/2015 13. august Eksamensoversigt for Selvstudium på HD 1. del / Som selvstuderende kan du frit vælge, om du ønsker at blive tilmeldt studieårets ordinære eller syge- /omprøven. Du skal blot være opmærksom på,

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til bekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensplan for Selvstudium på HD 1. del 2013/2014

Eksamensplan for Selvstudium på HD 1. del 2013/2014 29. august Eksamensplan for Selvstudium på HD 1. del /2014 Som selvstuderende kan du frit vælge om du ønsker at blive tilmeldt den ordinære eller syge-/omprøven, du skal blot være opmærksom på, at der

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere