Udbudsbetingelser Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser Region Syddanmark"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Region Syddanmark Udbud efter reglerne i afsnit II i Tilbudsloven om annonceringspligt for varer og tjenesteydelser Udbud af Care Løsning og efterfølgende service til Handicapcenter Sydøstfyn Version: Versionsdato: Forfatter: marts 2014 Jakob Johnsen AnyCom A/S

2 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet Indledning Ordregivende myndighed Kontaktdata Udbudsmaterialet Materiale, der understøtter udbudsforretningen Materiale der indgår i kontrakten Betingelser for deltagelse (egnethedsvurdering) Sammenslutning af virksomheder Virksomhedsforhold Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Terminologi i udbudsmaterialet Mindstekrav (MK) Krav (K) Optioner (Optioner) Procedure og tidsplan for udbudsforretningen Tidsplan Henvendelser til Ordregiver Spørgsmål Tilbudsafgivelsen Form- og procedurekrav Tilbudsfrist Aflevering af tilbud Vedståelsesfrist Alternative tilbud Tilbuddets opbygning og indhold Svarbokse Prissætning af leverancer og ydelser Forbehold Evaluering af tilbud Behandling af tilbud Tildelingskriterium og underkriterier Generelle rammer for udbudsforretningen Forhandlinger Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Annullering af udbudsforretningen Underretning om resultatet Indgåelse af kontrakt Side 2 af 15

3 Side 3 af 15

4 1. Overordnede rammer for udbuddet 1.1 Indledning Region Syddanmark inviterer hermed interesserede Tilbudsgivere til at byde på kontrakten på Care løsning og efterfølgende service til Handicapcenter Sydøstfyn. Se venligst Bilag 1 for nærmere beskrivelse af anskaffelsens omfang og vilkår. Bilag 1 punkt 1 indeholder en overordnet beskrivelse af de udbudte leverancer. Værdien af den udbudte kontrakt er under tærskelværdien i henhold til EU-udbudsdirektivet. Dette udbud gennemføres derfor efter reglerne i afsnit II i Tilbudsloven om annonceringspligt for varer og tjenesteydelser, men vil overholde de grundlæggende EU-udbudsretlige principper. Der er således ikke tale om et EU udbud. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at alle Tilbudsgivere, som vurderes egnede til at udføre opgaven, jf. udbudsbetingelsernes punkt 3, kan komme i betragtning. Udbuddet vil således følge principperne for et offentligt udbud, dog med forbehold for forhandling, jf. principperne i Tilbudslovens 11. Se nærmere herom i udbudsbetingelsernes punkt Ordregivende myndighed Ordregiver er: Region Syddanmark, Handicapcenter Sydøstfyn Damhaven Vejle CVR-nr.: Kontaktdata AnyCom A/S Ellemosen 2 DK Ry Kontaktperson: Jakob Johnsen Tlf.: (+45) Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via ovennævnte kontaktperson. Al kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og være skriftlig. Side 4 af 15

5 2. Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af to grupper af dokumenter Materiale, der understøtter udbudsforretningen Materiale der indgår i kontrakten Det er hensigten, at Tilbudsgiver besvarer og udfylder dette materiale, der indgår i kontrakten, således at det færdige tilbud indeholder en komplet kontrakt, klar til underskrift. Udbudsmaterialet offentliggøres på og på Ordregivers hjemmeside og Tilbudsgiver er ansvarlig for selv at downloade alle dokumenter, herunder eventuelle spørgsmål/svar/rettelsesblade, som uploades efterfølgende, og som indgår i det samlede udbudsmateriale. Tilbudsgiverne opfordres til omhyggeligt at kontrollere, at det komplette udbudsmateriale er downloadet. 2.1 Materiale, der understøtter udbudsforretningen I forbindelse med gennemførelsen af udbuddet anvendes følgende dokumenter. Nærværende udbudsbetingelser Udbudsbilag Materiale der indgår i kontrakten Nedennævnte dokumenter udgør kontraktgrundlaget. Kontrakt og bilag skal indgå i tilbuddet som beskrevet i nærværende udbudsbetingelser: Hovedkontrakt Bilag 1: Kravspecifikation (udfyldes af Tilbudsgiver) Bilag 1a: Spørgsmål og svar fra udbuddets spørgerunde (udgives først i tilbudsfasen) Bilag 2: Priser (udfyldes af Tilbudsgiver) Bilag 3: Bygningstegninger Bilag 4: Øvrige aftaler og bestillinger (ikke udarbejdet) 3. Betingelser for deltagelse (egnethedsvurdering) Tilbudsgiver skal, sammen med tilbuddet, fremsende de i punkt. 3 anførte oplysninger, ved at udfylde Udbudsbilag 1. Tilbudsgivere, der ikke vedlægger tilbuddet de i punkt anførte oplysninger, vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Side 5 af 15

6 Det samme gælder, såfremt de afgivne oplysninger/dokumentationen viser, at Tilbudsgiver ikke opfylder Ordregivers mindstekrav for egnethed, eller at Tilbudsgiver ikke har den fornødne økonomiske og tekniske kapacitet til at varetage opgaven. 3.1 Sammenslutning af virksomheder Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ved sammenslutninger af virksomheder (et konsortium) skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Udbudsbilag 1, punkt 2-8 udfyldes. Såfremt virksomheden baserer sig på anden virksomheds økonomiske eller tekniske formåen, skal virksomheden godtgøre, at virksomheden råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for virksomheden. Udbudsbilag 1, punkt 9 udfyldes. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig Leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. 3.2 Virksomhedsforhold Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om virksomhedens firmanavn og selskabsform, CVR-nummer, adresse, samt navn, og telefonnummer på Tilbudsgivers kontaktperson. Udbudsbilag 1, punkt 3 udfyldes. Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af Udbudsbilag 1, punkt 4 udfyldes. Erklæring på tro og love om, at virksomheden ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2 anførte udelukkelsesgrunde. Udbudsbilag 1, punkt 5 udfyldes. 3.3 Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring på tro og love om virksomhedens samlede nettoomsætning og egenkapital, i de 3 seneste disponible regnskabsår. Udbudsbilag 1, punkt 6 udfyldes. Side 6 af 15

7 Erklæring på tro og love om virksomhedens omsætning ex. Moms, inden for det udbudte vare- og ydelsesområde, i de 3 seneste disponible regnskabsår. Udbudsbilag 1, punkt 7 udfyldes. Mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet: Som mindstekrav kræves en årlig omsætning på minimum DKK ex. moms inden for det udbudte vare- og ydelsesområde i det senest disponible regnskabsår. Ved sammenslutning af Leverandører (et konsortium) beregnes omsætningen som Leverandørernes samlede omsætning inden for det udbudte ydelsesområde i det seneste disponible regnskabsår 3.4 Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oversigt over de betydeligste tilsvarende leverancer, som det udbudte vare- og ydelsesområde, udført i løbet af de seneste 3 år, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed. Tilbudsgiver bedes for hver leverance beskrive omfanget af leverancen tillige med en kortfattet beskrivelse af, hvordan leverancen er implementeret, og hvilke serviceydelser der er leveret sammen med leverancerne. Til alle leverancer ønskes oplyst en kontaktperson hos kunden til brug for eventuel kontrol af de afgivne oplysninger. Udbudsbilag 1, punkt 8 udfyldes. Mindstekrav til teknisk kapacitet: Som minimumskrav kræves dokumenteret relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig leverance. Ved sammenslutning af Leverandører (et konsortium) skal mindstekravet være opfyldt af konsortiedeltagerne tilsammen (men ikke nødvendigvis hver for sig). 4. Terminologi i udbudsmaterialet Ordregivers krav til leverancer og ydelser er i bilagene klassificeret i nedenstående tre kategorier, benævnt som følger: 4.1 Mindstekrav (MK) Ordregivers krav formuleret som mindstekrav (MK) skal opfyldes af Tilbudsgiver og skal indgå i tilbuddet. Tilbudsgiver kan således ikke i sit tilbud fravige det i mindstekravet (MK) anførte. De anførte mindstekrav (MK) skal ikke besvares af Tilbudsgiver. Tilbudsgiver bekræfter ved afgivelse af tilbud, at disse mindstekrav (MK) er opfyldt. Side 7 af 15

8 4.2 Krav (K) Ordregivers krav formuleret som et krav (K) kan opfyldes af Tilbudsgiver. Tilbudsgivers opfyldelse af krav (K), samt tilbudt funktionalitet i kravene (K), vil indgå i tilbudsvurderingen. 4.3 Optioner (Optioner) Som en del af den udbudte ydelse indgår optioner. Ved en option forstås en ydelse, som Ordregiver kan vælge at gøre brug af. Ordregivers krav, formuleret som en option (Option), kan opfyldes af Tilbudsgiver. Tilbudsgivers opfyldelse af option (Option), samt tilbudt funktionalitet i optionen (Option), vil indgå i tilbudsvurderingen. Optioner er, i kravspecifikationen og prisbilaget (bilag 1 og 2), markeret med lilla farve. Krav formuleret som Optioner (Option) tilbydes og prissættes særskilt i bilag 2. Ordregiver kan i kontraktperioden, inklusive optionsperioder, frit vælge, om en Option skal indgå i den endelige løsning. Oversigt over optioner, der skal prissættes, findes herudover i bilag 1, fanebladet Prisoversigt, hvor de i kolonne A er markeret med lilla farve. 5. Procedure og tidsplan for udbudsforretningen 5.1 Tidsplan Nedenstående tidsplan er vejledende og omfatter kun de væsentligste tidsfrister. Tidsfrist Aktivitet Gennemførelse af udbud 31. marts 2014 Udsendelse af udbudsmateriale 22. april 2014 Deadline for offentliggørelse af yderligere oplysninger, samt svar på spørgsmål 28. april 2014 klokken Frist for modtagelse af tilbud Tidsfrist Aktivitet Tilbudsvurdering og kontraktindgåelse 2. maj 2014 Vurdering og afklaring af tilbud, valg af Leverandør * 5. maj 2014 Meddelelse om Leverandørvalg * 7. maj 2014 Kontraktafklaring * 9. maj 2014 Kontraktindgåelse * Side 8 af 15

9 De med * markerede datoer og aktiviteter er alene vejledende og er ikke bindende for Ordregiver. Såfremt der igangsættes forhandling, vil datoerne blive skubbet. 5.2 Henvendelser til Ordregiver Alle henvendelser vedrørende nærværende udbudsforretning skal fremsendes pr. til følgende kontaktperson: Kontaktperson: Jakob Johnsen Tlf.: (+45) Spørgsmål Tilbudsgiver kan, til brug for deres tilbud, skriftligt stille spørgsmål om udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Alle spørgsmål bør indeholde en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Alle spørgsmål skal afgives på dansk. Evt. spørgsmål mv. skal fremsendes pr. til kontaktpersonen, jf. punkt 1.3. Spørgsmål og besvarelser heraf vil, i anonymiseret form, blive uploadet på Ordregivers hjemmeside jf. punkt 2. Det er op til Tilbudsgiver løbende at holde sig orienteret om evt. nye versioner af bilag 1a Spørgsmål og Svar. 6. Tilbudsafgivelsen Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Ordregiver uvedkommende. 6.1 Form- og procedurekrav Ved udarbejdelse af tilbuddet skal Tilbudsgiver nøje iagttage de form- og procedurekrav, der fremgår under punkt 6. Hvis kravene punkt 6 ikke opfyldes, er der en risiko for, at Ordregiver er forpligtet til at erklære tilbud for ukonditionsmæssigt. Tilbud skal således afgives i overensstemmelse med de grundlæggende krav, som er anført i udbudsbetingelserne, hovedkontrakten, samt øvrige bilag. Side 9 af 15

10 6.2 Tilbudsfrist Tilbudsfristen er den 28. april 2014 kl Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. 6.3 Aflevering af tilbud Tilbud skal fremsendes pr. til kontaktpersonen, som anført i punkt 1.3. De er tilbudsgivers ansvar, at materialet er rettidigt afleveret pr. . Ansvar for evt. forsinkelser i de anvendte programmer påhviler tilbudsgiver. AnyCom fremsender kvittering for modtagelsen af materialet pr. . Tilbuddet skal afgives på dansk. 6.4 Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende i 6 måneder regnet fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, indtil Ordregiver har indgået kontrakt, dog mindst indtil vedståelsesfristens udløb. Meddelelse om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at Tilbudsgiveren er frigjort fra sit tilbud. 6.5 Alternative tilbud Hver Tilbudsgiver er alene berettiget til at afgive ét tilbud. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 6.6 Tilbuddets opbygning og indhold Hovedkontrakten og tilhørende bilag må kun ændres, hvor dette er angivet. Følgende struktur skal anvendes ved Tilbudsgivers udformning af tilbud: 1. Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal indeholde oplysninger om Tilbudsgivers identitet og angivelse af udbuddet, der afgives tilbud på. Tilbudsbrevet bedes indeholde et resumé af tilbuddet, idet bemærkes, at tilbudsbrevet ikke indgår i tilbudsvurderingen og den efterfølgende kontrakt. Det er således alene indholdet af bilag 1 og 2, der indgår i tilbudsvurderingen og den efterfølgende kontrakt. 2. Udbudsbilag 1 Udbudsbilag 1 skal indeholde informationer og oplysninger til at gennemføre en egnethedsvurdering for Tilbudsgiverne jf. punkt 3. Side 10 af 15

11 3. Udfyldt bilag 1 og 2 Bilag 1 er kravspecifikationen besvares i de tilhørende svarbokse. Bilag 2 udfyldes med de tilbudte priser. Der må ikke ændres i den fortrykte tekst i de redigérbare bilag. Om adgangen til at tage forbehold over for hovedkontrakt og bilag, se punkt Svarbokse Den nedenfor angivne svarboks skal anvendes til besvarelse af de angivne krav (K) og (Option). Der må ikke skrives uden for denne svarboks, med mindre det er eksplicit angivet. Såfremt en svarboks ikke udfyldes, anses det pågældende krav (K), som værende ikke opfyldt, med mindre andet er angivet. Der sættes kryds i enten Ja, Delvist eller Nej feltet for hvert krav. Der må ikke sættes kryds i flere af felterne Ja, Delvist eller Nej ved samme krav. Sker dette, vil Tilbudsgiverens svar opfattes som Nej. Eksempel på svarboks til krav (K) afkrydset med Ja: Ja X Nej Delvis [Her skal gives en uddybende besvarelse] 6.8 Prissætning af leverancer og ydelser Tilbudsgiveren skal prissætte samtlige tilbudte leverancer og ydelser i Bilag 2 Detailpriser. Bilag 2 indeholder en liste over produkter og ydelser, der ønskes priser på. Er et felt ikke udfyldt, eller udfyldt med tekst, betragtes prisen for produktet eller ydelsen, som indeholdt i tilbuddet i øvrigt. Er et produkt eller en ydelse ikke tilbudt, vil Ordregiver, såfremt dette ligger inden for rammerne af udbudsreglerne, i tilbudsevalueringen prissætte den manglende opfyldelse af kravet i overensstemmelse med udbudsreglerne. Der er ikke tilladt at indsætte eller slette rækker i bilag 2. Alle ydelser for Leverancen og for drift, vedligeholdelse og support skal være indeholdt i de foruddefinerede rækker. Leveranceeksemplet indgår direkte i tilbudsvurderingen. Den endelige Leverance fastlægges i forbindelse med kontraktindgåelsen. Priser kan alene reguleres i henhold til Hovedkontrakten punkt 10.2 Alle priser skal være i danske kroner og eksklusiv moms, og evt. kursudsving skal være indarbejdet i prisen. Side 11 af 15

12 6.9 Forbehold Enhver tilsigtet eller utilsigtet uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbud har karakter af forbehold, herunder uoverensstemmelser i form af manglende opfyldelse eller besvarelse af krav ifølge kravspecifikationen. Ordregiver er berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold til udbudsmaterialet, medmindre der er tale om et åbenlyst bagatelagtigt forbehold. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller andre forbehold der ikke af Ordregiver kan prissættes med den fornødne sikkerhed eller er bagatelagtigt. Tilbudsgiver opfordres til at udnytte adgangen til at stille spørgsmål, jf. punkt 5.3, frem for at afgive tilbud med forbehold. Ordregiver vil ikke tage bilagsmateriale, ud over de eksplicit efterspurgte følgebilag eller andet materiale vedhæftet tilbuddet, i betragtning ved vurderingen af tilbuddene. Ligesom et sådant materiale ikke vil udgøre en del af Kontrakten Hovedkontrakt Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold over Hovedkontrakten, idet Hovedkontrakten som helhed anses som mindstekrav, som skal accepteres af Tilbudsgiver, for at tilbud er konditionsmæssigt Bilag Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold for indhold af bilag for så vidt angår mindstekrav markeret med (MK). Tilbudsgiver er, ved sin udfyldelse af bilag 1, berettiget til at tage forbehold for opfyldelsen af de krav, som er markeret (K) eller (Option). Disse forbehold bliver vægtet kvalitativt under tilbudsvurderingen jf. punkt Evaluering af tilbud 7.1 Behandling af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om øvrige Tilbudsgiveres tilbud. Dokumenter, som fremsendes af Tilbudsgiver, vil ikke blive returneret til Tilbudsgiver. Side 12 af 15

13 7.2 Tildelingskriterium og underkriterier Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet efter nedenstående underkriterier. Ordregiver vil i den forbindelse lægge de nedenfor nævnte kriterier til grund. Disse er angivet med følgende vægtning: Pris/økonomi: (40 %) Funktionalitet (35 %) Implementering (20 %) Service (5 %) Pris/økonomi: Pris/økonomi vurderes på grundlag af totaløkonomi over 5 år ud fra de i bilag 2 angivne priser, herunder: Leverancevederlag over 4 år inklusive optioner Vederlag for evt. udtrædelse af kontrakt i afklaringsfasen Drift, vedligeholdelse og support over 4 år Estimerede variable ydelser i henhold til angivelserne i bilag Teknik og funktionalitet: Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers opfyldelse af krav (K) og Optioner (Optioner) angivet i bilag 1, punkterne 2.3 til Krav markeret som (MK) indgår ikke i tilbudsvurderingen Implementering: Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers opfyldelse af krav (K) og Optioner (Optioner) i bilag 1 punkt 2.14 og Krav markeret som (MK) indgår ikke i tilbudsvurderingen Service: Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers opfyldelse af krav (K) og Optioner (Optioner) i bilag 1 punkt Krav markeret som (MK) indgår ikke i tilbudsvurderingen. Side 13 af 15

14 8. Generelle rammer for udbudsforretningen Dette kapitel præciserer nogle overordnede rammer for udbudsforretningen, som Tilbudsgiver bør være opmærksom på. 8.1 Forhandlinger Ordregiver forbeholder sig retten til at forhandle med Tilbudsgiverne. Eventuelle forhandlinger vil ske under overholdelse af principperne i Tilbudslovens 11. Det vil sige, at Ordregiver kan forhandle med tre Tilbudsgivere eller færre, som har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, bedømt ud fra tildelingskriterierne i udbudsbetingelsernes punkt 7.2. Det vil senest ved forhandlingernes påbegyndelse over for de udvalgte Tilbudsgivere blive tilkendegivet, hvilken procedure der vil blive fulgt under forhandlingerne. Eventuelle forhandlinger vil have til formål at afsøge mulighederne for at forbedre de afgivne tilbud, uden at opgavens karakter ændres væsentligt, og valget mellem de eventuelle nye/reviderede tilbud, som afgives på baggrund af forhandlinger, vil skulle ske i henhold til tildelingskriterierne i udbudsbetingelsernes punkt 7.2. Ordregiver er ikke forpligtet til at forhandle med Tilbudsgiverne. Ordregiver afgør efter modtagelse af tilbud, hvorvidt Ordregiver ønsker forhandlinger med op til tre Tilbudsgivere. 8.2 Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Tilbudsgivernes spørgsmål til udbudsmaterialet og deres tilbud bliver behandlet anonymt af Ordregiver. Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men Ordregivers fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder de indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, herunder virksomheder der også deltager i udbudsprocessen, vil blive behandlet i henhold til reglerne i Offentlighedsloven eller Forvaltningsloven. I den udstrækning Tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Ordregiver vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Side 14 af 15

15 Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende fortrolige forhold, som måtte komme til Tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. 8.3 Annullering af udbudsforretningen Indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af en endelig kontrakt, vil udbudsforretningen kunne annulleres af Ordregiver, såfremt Ordregiver finder, at der er saglig grund hertil. 8.4 Underretning om resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil, i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 41 og håndhævelsesloven, samtidigt og skriftligt pr. blive underrettet om resultatet af udbudsforretningen. Underretning til den vindende Tilbudsgiver, om at Tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med Tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af Ordregiver og den valgte Tilbudsgiver. Ordregivers underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke forbigåede Tilbudsgivere fra forpligtelserne efter tilbuddet, der fortsat er bindende i overensstemmelse med punkt. 6.4 Vedståelsesfrist. 8.5 Indgåelse af kontrakt Kontrakt forventes indgået umiddelbart efter afsendelse af underretningen til Tilbudsgiverne om resultatet af udbudsforretningen. Kontrakt anses først for endeligt indgået, når begge parter har underskrevet kontrakten uanset hvordan meddelelsen fra Ordregiver om kontrakttildelingen måtte være formuleret. Side 15 af 15

Udbudsbetingelser Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland

Udbudsbetingelser Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland Udbudsbetingelser Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland EU-udbud jf. Udbudsdirektivet (2004/18/EF) Mrk. 14/11785 Udbud af Distribueret Antenne System (DAS) til Sønderborg Sygehus Version: Versionsdato:

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. for udbud i Region Syddanmark på:

Udbudsbetingelser. for udbud i Region Syddanmark på: 17. juni 2013 Version 1.0 Udbudsbetingelser for udbud i Region Syddanmark på: Indkøb af indendørs dækningsanlæg for mobiltelefoni (DAS, Distribueret Antenne System) til Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012.

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012. Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi Udbudsmateriale af 28. september 2012. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Side 2 1.1 Ordregivende myndighed... 3 1.2 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: 04.03.2015 Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Beskrivelse Juni 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA, REGION SYDDANMARK...

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere