ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration. ROCKWOOL rapporten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration. ROCKWOOL rapporten 2013"

Transkript

1 ROCKWOOL rapporten 2013

2 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af stenuldsbaserede innovative produkter og systemer, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen er blandt verdens førende inden for isoleringsindustrien med produkter og løsninger til alle større anvendelsesområder for både beboelsesejendomme og erhvervsbyggeri. Sammen med andre byggerelaterede produkter som f.eks. akustiklofter og facadebeklædning sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik og et behageligt indeklima. Vi skaber også grønne løsninger til gartneriindustrien, specialfibre til industrielt brug, effektiv isolering til procesindustrien og marine- og offshore-segmentet samt støj- og vibrationsisolering til den moderne infrastruktur. Vores over medarbejdere i mere end 30 lande servicerer kunder i det meste af verden. Koncernens hovedkvarter ligger tæt ved København. I 2013 havde koncernen en omsætning på DKK mio. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange København. Koncernen er stærkt repræsenteret i Europa, og vi udvider vores produktions-, salgs- og serviceaktiviteter i Rusland, Nordamerika og Asien. Sammen med et stort netværk af samarbejdspartnere sikrer vi hermed, at koncernens produkter og systemer er globalt repræsenteret. Fabrik Salgskontorer, administration ROCKWOOL rapporten 2013 Forside: Lige fra højhuse som her i New York til tømmerhuse i Canada har den nordamerikanske forretning vist stor vækst i 2013 og bliver stadig mere vigtig for ROCKWOOL koncernen. Snart vil vores tredje stenuldsfabrik på kontinentet blive sat i drift i staten Mississippi, USA.

3 Vi er fast besluttet på at flytte ROCKWOOL koncernen over på en bredere strategisk platform På vej ud af krisen Europæiske beslutningstagere i byggebranchen begynder at tro mere på fremtiden, efterhånden som bygningsejere og investorer bliver mere optimistiske omkring udsigterne på længere sigt. Omsider er der tegn på, at byggebranchen i Europa er på vej ud af den krise, som har domineret de seneste år. Vi forventer ikke en kraftig og hurtig bedring, men snarere en gradvis forbedring i løbet af de kommende år, som langsomt vil øge markedet for nybyggeri i forhold til det nuværende lave niveau, som vi har oplevet i adskillige europæiske lande. Dette er godt nyt for ROCKWOOL koncernen. Vores produktionsbase i Europa er under omlægning med nye teknologier, som kan understøtte nye markedssegmenteringsog positioneringsstrategier. Når markederne for nybyggeri kommer på fode igen, kan vi være sikre på, at der vil være et betydeligt behov for isoleringsprodukter. Siden 2008, hvor den seneste krise begyndte, er reglerne for nybyggeri blevet strammet markant, hvilket har ført til en væsentlig stigning i isoleringsvolumen pr. opført kvadratmeter. stenuldsforretninger og tilknyttede aktiviteter, samtidig med at vi udvikler vores samlede aktiviteter globalt. Dette er en væsentlig hjørnesten i vores Rock the Globe-strategi. I løbet af 2013 blev der foretaget to væsentlige opkøb. Opkøbet af den amerikanske loftproducent Chicago Metallic og den tyske leverandør af facadesystemer HECK Wall Systems var med til at øge vores geografiske dækning betydeligt inden for de respektive forretningssegmenter. Endnu vigtigere er det, at disse opkøb gør det muligt for os at forsyne markedet med komplette systemløsninger, som netop er det, beslutningstagere i byggebranchen i dag forventer af deres leverandør i topklassen. Vi foretrækker dog stadig at forbedre ROCKWOOL koncernens resultat ved organisk vækst. Når vi tager vores tredje nordamerikanske fabrik i brug i forsommeren 2014, vil vi kunne imødekomme den stadigt større efterspørgsel på ROCKWOOL stenuldsløsninger. Den fjerde russiske fabrik, som for nylig blev sat i drift, kan allerede melde helt udsolgt, og andre steder i verden gør vi ligeledes tilfredsstillende fremskridt. Indtil nu har vores omsætning på renoveringsmarkedet fastholdt en stærk position. Vi forventer, at dette vil fortsætte i takt med en styrket tillid hos forbrugerne og markedet generelt. Mens isolering stadig tegner sig for mere end tre fjerdedele af vores samlede forretning, og Vesteuropa i øjeblikket genererer næsten 60 % af omsætningen, er vi fast besluttet på at flytte ROCKWOOL koncernen over på en bredere strategisk platform. Vi er derfor i færd med at udvide vores andre Efter nogle udfordrende år ser det ud til, at vi nu kan forvente at få lidt kærkommen medvind. Organisationen er blevet trimmet og er velforberedt, så vi står stærkere end nogensinde til at høste fordelene af vores indsats. Jeg ser meget frem til, at vores interessenter gør os selskab på denne rejse. Eelco van Heel Koncernchef for ROCKWOOL koncernen 3

4 Nøgletal Nettoomsætning (DKK mio.) Årets resultat (DKK mio.) Cash flow fra driftsaktiviteter (DKK mio.) Investeringer og akkvisitioner (DKK mio.) Omsætning på geografiske segmenter (DKK mio.) Antal medarbejdere geografisk fordelt Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Nordamerika, Asien og andre Nordamerika, Asien og andre 4 ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

5 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio Nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balanceposter i DKK mio. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Øvrige i DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter Investeringer og akkvisitioner Frit cash flow Netto-rentebærende gæld Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Nøgletal Overskudsgrad 8 % 8 % 7 % 7 % 5 % Resultat pr. aktie på DKK Udbytte pr. aktie på DKK 10 10,4 10,2 9,6 9,6 9,6 Udbytte/resultat (payout ratio) 26 % 28 % 32 % 40 % 64 % Cash earnings pr. aktie på DKK Indre værdi pr. aktie på DKK Afkastningsgrad 13 % 12 % 10 % 9 % 7 % Egenkapitalforrentning 9 % 9 % 7 % 6 % 4 % Soliditet 69 % 73 % 68 % 72 % 73 % Financial gearing 0,08 0,01 0,06 0,05-0,02 Aktiemarkedet Aktiekapital (DKK mio.) Aktiekurs A-aktie (DKK) Aktiekurs B-aktie (DKK) Antal A-aktier (10 stemmer) Antal B-aktier (1 stemme) For definitioner af hoved- og nøgletal se Årsrapport 2013 side 62. For hovedtal i EUR se Årsrapport 2013 side 57. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede forhold, kontraktbrud eller ikkeforventet kontraktophør, markedsbestemte prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. ROCKWOOL International A/S kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader eller følgevirkninger, eller andre skader af nogen art, som skyldes driftstab, tab af data eller overskud, hverken ved søgsmål baseret på kontrakt, uagtsomhed eller andet, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med anvendelse af oplysninger i nærværende rapport. 5

6 Bedre bygninger til verden ROCKWOOL koncernens fremtid er tæt forbundet med behovet for bedre bygninger overalt på kloden. Megatrenden bæredygtighed i alle dens mange former såsom bedre energieffektivitet, mindre udledning af CO 2, mere sikre materialer og holdbare konstruktioner danner platformen for vores ekspansion og for en bredere udnyttelse af vores førende teknologier inden for stenuld. Det giver den vækstmulighed, der bidrager til at nå koncernens mål om en gennemsnitlig omsætningsstigning på 8 % om året, hvilket ligger en del over gennemsnittet i byggebranchen på vores vigtigste europæiske markeder. Global leder inden for stenuldsteknologi ROCKWOOL koncernen er verdens suverænt førende leverandør af stenuld og mange gange større end den næststørste aktør. Vores førende status er vokset i årenes løb, i takt med at virksomheden er kommet ind på nye områder. Vi er den eneste stenuldsvirksomhed, der kan servicere Europa, Nordamerika og Asien fra lokale fabrikker. At have et stort globalt netværk af produktionsenheder giver fordele i form af stordrift og international benchmarking mod andre fabrikker. Koncernen er overbevist om, at dens mest avancerede fabrikker i størrelse og effektivitet er langt foran de nærmeste konkurrenter og betydeligt bedre end gennemsnittet globalt set. Når vi køber fabrikker, selv relativt nye fabrikker, er det vores erfaring, at vi takket være vores knowhow og kerneteknologier kan løfte fabrikkernes output- og effektivitetsniveau med tocifrede tal på relativt kort tid og til meget rimelige omkostninger. Isolering et marked i strukturel vækst Isolering af bygninger er underlagt kræfterne i byggebranchen. Både opførelse af nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger er faktorer bag markedsvækst. I de senere år, hvor nybyggeriet har været på et historisk lavt niveau i mange lande, er renoveringsmarkedet imidlertid blevet mere vigtigt. Koncernen estimerer i dag, at omkring 70 % af omsætningen på kernemarkederne i EU udgøres af renoveringsprojekter mod kun 30 % af nybyggeri. I EU-landene understøttes energirenovering af bygninger af både EU-lovgivning og national lovgivning. Ved at kombinere lovgivning med relevante støtteprogrammer kan man høste de mange fordele ved et lavere energiforbrug, reduceret CO 2 - udledning og jobskabelse lokalt i byggesektoren. Et centralt punkt i EU s energieffektivitetsdirektiv, der blev lanceret i 2012, er den bindende forpligtelse for medlemslandene til at spare 1,5 % energi årligt hos slutbrugerne fra og med To andre væsentlige elementer er kravet om, at der etableres langsigtede nationale strategier med fokus på at mobilisere investeringer i bygningsrenovering, samt indførelsen af et krav om årlig renovering af 3 % af de statsejede bygningers m 2. Direktivet trådte i kraft 1. januar Nationale programmer som f.eks. KfW-programmet i Tyskland og Grenelle de l Environnement i Frankrig har allerede understøttet energirenoveringen af bygninger i flere år. Nybyggeriet er også blevet underlagt mere stringente energirelaterede EU-krav, men effekten på isoleringsmarkedet er blevet mindsket på grund af det lave niveau af nybyggeri Voldsom vækst i de nye økonomier har skabt et byggeboom i mange bycentre. ROCKWOOL koncernen ser det som en vigtig udfordring at bidrage til mere energieffektive og sikre bygningsløsninger. Shanghai, Kina. 6 ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

7 siden finanskrisen. Så snart husbyggeriet vender tilbage til normalt niveau, forventes de strammere byggeregler i kølvandet på EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne at få fuld effekt på omsætningen. Direktivet sigter på at bringe nybyggeriet i EU ned på lavenerginiveau inden For at opnå energiforbedringerne er det nødvendigt at definere nationale køreplaner for gradvist at bevæge sig mod målet i 2013 betød det mere stringente byggeregler i Tjekkiet og Spanien. EU er på mange måder en frontløber i udviklingen af lavenergibygninger, men lande som Rusland, USA og Kina bevæger sig også i samme energieffektive retning. Fra isoleringsprodukt til bygningssystemer ROCKWOOL koncernen har bevidst valgt at fokusere på stenuld som kernematerialet i sine produkter og systemer. Nogle store isoleringsproducenter har besluttet at tilbyde et bredere udvalg af basale isoleringsmaterialer (glasuld, skumplast, stenuld, osv.). Vi tror dog, at den samlede kombination af stenuldens egenskaber i form af termisk ydelse, brandsikkerhed, akustik og holdbarhed gør stenuld til det rigtige valg at fokusere på, hvis man vil have sikre bygninger med et behageligt indeklima og stor energimæssig ydeevne. strengere krav til energieffektivitet. Koncernen forventer derfor organisk vækst i USA, da der ikke er nogen åbenlyse mål for større opkøb. I Asien og andre dele af verden er isoleringsmarkedet i sin vorden, særligt i de subtropiske og tropiske områder. Selv her vil der dog også være et betydeligt behov for isolering for at reducere den energi, der kræves for at holde temperaturen i bygninger nede. På grund af den hurtige industrialisering og urbanisering er det her, man finder den største fremdrift i markederne for byggeri i verden. Koncernens segment for industriel og teknisk isolering er normalt det første til at få succes på disse markeder og tilbyder isolering til rør og rørledninger til kraftvarmeværker og procesindustrien. Dog er det også koncernens strategi at vinde en betydelig del af bygningsisoleringsmarkedet i disse regioner. At gå i dialog med lokale myndigheder for at sikre kvalitetsstandarder og fair og lige spilleregler på isoleringsmarkedet er en del af markedsudviklingsprocessen. ROCKWOOL koncernen kan i dag se mange flere potentielle ekspansionsmuligheder på den globale front. Vi vil dog være selektive i vores tilgang og fastholde vores fokus på kun at gå ind på de mest lovende nye markeder. På den anden side er køb af produkter og materialer, der komplementerer stenuld, i høj grad en del af vores strategi for udvikling af mere komplette systemløsninger til bygninger med stenuld som kernematerialet. Det er en klar tendens på markedet: Byggebranchen kigger i stigende grad efter komplette systemløsninger til optimering af byggeprocessen. Vores opkøb af Chicago Metallic den amerikanske producent af metalskinnesystemer til lofter og købet af HECK Wall Systems inden for facadeisolering var en del af denne strategi. Stenulds globale udbredelse øges I de senere år har koncernen ekspanderet betydeligt i Nordamerika og Asien, men de traditionelle kernemarkeder i EU udgør stadig ca. 60 % af omsætningen. Markedsandelen for stenuld er lav uden for Europa NORDAMERIKA EUROPA ASIEN Det er vores strategi at øge den globale udbredelse af stenuld som et seriøst isoleringsvalg i Nordamerika ved at genindføre det på markedet, som i øjeblikket domineres af glasuld og skumplast. Ud over at stræbe efter en større andel af markedet forventes det også, at markedets samlede størrelse vil øges i de kommende år, efterhånden som der introduceres 7

8 Højhuse som her i London udgør en vigtig del af ROCKWOOL koncernens projekter, hvor stenuldsisoleringens ikke-brandbare egenskaber kan være afgørende. 8 ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

9 Omsætning, markeder og resultater Hovedpunkter Omsætningen steg med 1,6 % og nåede DKK mio. EBITDA steg med 3,7 % og nåede DKK mio. Årets resultat steg med 11,5 % og udgjorde i alt DKK 863 mio. Investeringer og akkvisitioner udgjorde DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. en stigning på 5,6 % i forhold til 2012 Omsætningen for 2014 forventes at stige med ca. 12 % i forhold til 2013 eller med 5 % på sammenlignelig basis, med et resultat for året på ca. DKK 950 mio. Investeringsniveauet for 2014, ekskl. akkvisitioner, forventes at blive ca. DKK mio. Det foreslåede udbytte øges til DKK 10,40 pr. aktie ROCKWOOL koncernens omsætning steg med 1,6 % i 2013 og nåede DKK mio. Væksten var 0,5 % organisk, og 1,1 % hidrørte fra opkøbet af den amerikanske loftproducent Chicago Metallic. En væsentlig negativ valutapåvirkning på 1,8 % var også en del af billedet. Den stærke modvind fra den europæiske økonomi generelt og byggesektoren i særdeleshed begyndte at løje af i løbet af sommermånederne, og højsæsonen leverede en pæn fremgang med en omsætningsstigning i 2. halvdel af 2013 på 3,3 % i forhold til året før. Omsætningsvæksten varierede betydeligt fra region til region. På kernemarkederne i Vesteuropa, som står for 59 % af vores globale nettoomsætning, faldt omsætningen væsentligt i 1. kvartal på grund af det barske vintervejr, men rettede sig i løbet af året og endte en anelse lavere end i Endnu en gang viste de tyske og franske markeder som står for næsten en tredjedel af koncernens omsætning god udvikling drevet af renoveringsmarkedet. Dog begyndte nogle af de mest kriseramte markeder for byggeri såsom Spanien, Italien og Skandinavien også at udvise et højere aktivitetsniveau i 2. halvår, hvorimod isoleringsmarkederne i Benelux og Storbritannien fortsat havde problemer. Den østeuropæiske region, herunder Rusland, klarede sig godt med en omsætningsstigning på 4,8 % i forhold til En negativ valutapåvirkning på 3,7 %, primært som følge af devalueringen af RUB, slører delvist den positive udvikling. ROCKWOOL Rusland fortsatte med at øge sin markedsandel takket være nye produktlanceringer og en forbedret logistisk struktur efter åbningen af en ny fabrik i Kazan-regionen i Den kraftige vækst betød, at importen fra nabolandene måtte genoptages for at tilfredsstille efterspørgslen i Rusland. Polen nød også godt af de forbedrede markedsbetingelser efter sommerperioden, og det blev besluttet at foretage en større opgradering af fabriksfaciliteterne. Investeringerne på DKK 492 mio. vil blive afsluttet i 2015, og fabrikken får dermed de mest avancerede smelte-, spinde- og kompressionsteknologier. Denne opgradering vil betyde forbedret produktkvalitet og -udvalg samt lavere produktionsomkostninger og bedre miljømæssigt bidrag. Markederne uden for Europa viste også modsatrettede tendenser, hvilket resulterede i en generel vækst på 8,1 % sammenlignet med Den kraftige ekspansionshastighed i Nordamerika fortsatte hele året med gode resultater på tværs af alle strategiske forretningsområder. Dette betød, at koncernens 9

10 Energirenovering af bygninger ved hjælp af et ekstra lag isolering udvendigt og beklædning med enten puds eller facadeplader bliver mere og mere populært. I 2013 købte ROCKWOOL koncernen den tyske virksomhed HECK Wall Systems, som har specialiseret sig i løsninger med pudsede facader. to canadiske fabrikker måtte melde udsolgt, og man måtte importere produkter fra Storbritannien for at kunne levere til kunderne. Dette vil fortsat være tilfældet, indtil den nye fabrik, som er ved at blive bygget i Mississippi, sættes i drift i maj Asien udviste et noget mere varieret billede med et sundt aktivitetsniveau i Sydøstasien, men en skuffende salgskurve i Nordkina. De indiske driftsenheder klarede sig godt med hensyn til indenlandske ordrer og eksport til Golfregionen. Alle vores fabrikker i den asiatiske region, med undtagelse af Kina, måtte melde udsolgt hen imod slutningen af året. Forretningsområder Isoleringssegmentet Omsætningen i vores isoleringsforretning endte på niveau med sidste år, med en stigende tendens hen imod den sidste del af året. Omsætningen nåede DKK mio. Som følge af kombinationen af stabile priser, forbedret produktionseffektivitet og en generel lav inflation var der en pæn stigning i bruttoavancen. EBIT nåede DKK 843 mio. svarende til en overskudsgrad på 6,2 %, hvilket var noget højere end sidste år. Omsætningen på de største vesteuropæiske markeder blev igen godt stimuleret af betydelige energieffektivitetsordninger, som er blevet etableret af nationale regeringer for at forbedre energieffektiviteten og skabe jobs i den skrantende byggesektor. Blandt de større økonomier i EU fortsatte de veletablerede ordninger i Tyskland og Frankrig, og nye ordninger blev fremsat i Holland og Storbritannien. Hovedtal for Isoleringssegmentet DKK mio Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger EBIT Omsætningen inden for almindelig bygningsisolering var relativt afdæmpet i Vesteuropa, men gennemgik en kraftig udvikling i Rusland og Nordamerika. I Rusland blev det nye isoleringsprodukt SCANDIC lanceret fra den nye fabrik og opnåede en væsentlig andel af markedet for enfamiliehuse. I USA steg salget dramatisk via gør-det-selv-kæder som 10 ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

11 Renoveringen af Eiffeltårnet i Paris var et af de mere spektakulære projekter, som ROCKWOOL koncernen deltog i i Frankrig i Det franske marked klarede sig godt takket være et stort antal projekter inden for energirenovering. 11

12 Home Depot og Lowe s, så mere end butikker havde vores produkter på lager ved årets udgang. Et af de mest lovende segmenter på markedet er systemer til udvendig facadeisolering. Med det rette system installeret på f.eks. en betonfacade får bygningen en æstetisk ansigtsløftning, samtidig med at energistandarden forbedres. For at etablere en stærk position på det vigtige tyske marked har ROCKWOOL koncernen købt facadesystemvirksomheden HECK Wall Systems med en årlig omsætning på DKK 507 mio. Med købet af den polske virksomhed FAST i 2010 har koncernen nu de nødvendige nøgleteknologier inden for eksempelvis puds, mørtel og maling til at opbygge en international forretning inden for facadesystemer. Markedet for udvendig facadeisolering understøttede også i 2012 den stærke udvikling i salget af bygningsisolering i Kina som følge af øget fokus på brandsikkerheden i højhuse. Dette var en vigtig faktor bag beslutningen om at etablere en ny fabrik i Tianjin-området. Den forventede lovgivningsmæssige stramning af kravene til brandsikkerhed skete dog ikke i 2013, og der har været en tendens i markedet til, at man vender tilbage til billigere og mere brandbar isolering. Som følge heraf er fabriksprojektet blevet udsat, indtil der ses fremskridt på lovgivningsfronten. Med hensyn til tagisolering blev der foretaget væsentlige fremstød på det nordamerikanske tagmarked, hvor koncernens markedsandel var langt under dets europæiske niveau. Der blev indgået partnerskaber med en række landsdækkende tagsystemleverandører for at få ikkebrændbare tagplader af stenuld inkluderet i deres portefølje for at opfylde kundernes behov for alternativer til den sædvanlige skumplastisolering. Omsætningen steg med høje tocifrede tal, da en række vigtige fabriksprojekter blev sikret, f.eks. inden for bilindustrien. Ud over bygningsisolering er koncernen verdensførende på markedet for industriel og teknisk isolering, hvor stenuldsprodukter anvendes til isolering af rør, kedler og rørledninger ofte der, hvor der forekommer høje temperaturer, f.eks. i industrianlæg og kraftvarmeværker. Et andet vigtigt segment er marine- og offshore-markedet, hvor stenuldsisoleringens ikke-brændbare egenskaber er uhyre vigtige for at forebygge ulykker på skibe eller olieboreplatforme. Omsætningen i Europa begyndte langsomt, men tog fart hen over året. Uden for Europa var forretningsaktiviteterne positive med betydelige projekter i Sydafrika, Mellemøsten og Sydøstasien. Den samlede omsætning faldt sammenlignet med 2012, men rentabiliteten blev forbedret som følge af projekter af bedre kvalitet. 12 ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

13 Loftløsninger til forbedring af æstetik, akustik og indeklima bliver et stadigt mere vigtigt forretningsområde. I 2013 opkøbte koncernen den amerikanske producent af skinnesystemer og metallofter, Chicago Metallic, og kan nu tilbyde et komplet loftsystem og et bredere sortiment. Det blev også en vigtig kanal til markedet for nedhængte lofter i Nordamerika og Asien. Systems-segmentet Omsætningen i Systems-segmentet udviklede sig gunstigt og nåede DKK mio., en fremgang på 9,9 % sammenlignet med Af denne vækst bidrog opkøbet af den amerikanske loftproducent Chicago Metallic, der var fuldt integreret pr. 1. oktober, med 6,3 % i årets sidste kvartal. Hovedtal for Systems-segmentet DKK mio Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning 2 0 EBITDA Af- og nedskrivninger 14 2 EBIT

14 ROCKPANEL facadebeklædning oplever stigende popularitet i Vesteuropa som en æstetisk og vejrbestandig yderside på bygninger. I oktober blev en ny fabrik indviet i Holland, hvilket tredoblede kapaciteten og gjorde det muligt at ekspandere på vækstmarkeder som Rusland, Polen og Frankrig. EBIT nåede DKK 305 mio., en fremgang på 2,0 % sammenlignet med Eftersom vores Systems-segment er under strategisk udvikling med betydelig ekspansion uden for det traditionelle vesteuropæiske marked, investerer vi kraftigt i salgs- og markedføringsorganisationer. Forståeligt nok har dette en negativ kortfristet effekt på rentabiliteten, men på langt sigt vil dette blive mere end opvejet af øget omsætning. Det største forretningsområde i segmentet, ROCKFON akustiklofter, viste en solid vækst. ROCKFON loftprodukter appellerer til den eksklusive del af markedet for loftsystemer, hvor de lydabsorberende og brandsikre egenskaber og det æstetiske design er højt værdsat. Eksponeringen på de relativt svage vesteuropæiske markeder for erhvervsbyggeri gav ikke den bedste baggrund for aktører på markedet for loftsystemer. ROCKFON selskaberne viste moderat omsætningsvækst, som afspejlede en øget markedsandel i de fleste vesteuropæiske lande. Af de største markeder uden for EU viste Rusland særlig god vækst, hvorimod omsætningen i Kina og Nordamerika stadig befandt sig på et meget tidligt stadie. En ny produktionslinje i Polen vil kunne understøtte vores ambitioner om fremtidig vækst på disse nye markeder. I de senere år har der været en tendens på markedet til at tilbyde integrerede loftsystemer frem for blot loftpaneler. For at imødekomme denne efterspørgsel, opkøbte ROCKWOOL koncernen i august en af de større producenter af metalskinner til nedhængte lofter, den amerikanske loftproducent Chicago Metallic. Vi kan nu tilbyde komplette loftsystemer bestående af både loftpaneler og skinner. Derudover omfatter vores produktsortiment nu metallofter, som er ret populære i den eksklusive del af markedet. Ved hjælp af Chicago Metallics stærke organisation i Nordamerika og Asien er den geografiske ekspansion af vores loftaktiviteter blevet væsentligt fremrykket. 14 ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

15 Omsætningen for ROCKPANEL facadebeklædning udviklede sig rimeligt i et vanskeligt marked. Et stigende antal arkitekter og montører sætter pris på ROCKPANEL facadepladernes innovative og unikke egenskaber. Trods nedgangen i de europæiske byggeaktiviteter er ROCKPANEL forretningen ikke påvirket heraf i helt samme grad som mange andre parter i byggebranchen. I 2013 ekspanderedes der yderligere til nye geografiske markeder i overensstemmelse med ROCKPANEL forretningens vækststrategi. Samtidig er der sket en forbedring af vores markedsposition på eksisterende markeder som Holland, Belgien, Tyskland og Storbritannien. I 2013 blev der åbnet nye produktionsfaciliteter i Holland for at understøtte ROCKPANEL forretningens vækststrategi. Derudover er der fokus på markeder, hvor byggekonceptet med æstetisk facadebeklædning er velkendt, og hvor ROCKWOOL koncernen allerede er til stede. Denne fremgangsmåde giver hurtigere adgang til kunder ved at trække på de lokale, veletablerede ROCKWOOL selskabers viden og kontakter. GRODAN selskabet, som er global markedsleder inden for dyrkningssubstrater til professionelle gartnerier, præsterede godt. Alle større markeder rapporterede om solid vækst, herunder det nordamerikanske marked, som fik sine egne produktionsfaciliteter i Toronto i Markedet for dyrkningssubstrater i Europa er imidlertid stadigt vigende, da prisniveauet for gartneriernes produkter fortsat er lavt. Salget af specialfibre til bl.a. bremsebelægninger, maling og pakninger nød godt af de positive markedsbetingelser i bilindustrien i Da denne branche er det vigtigste marked for LAPINUS FIBRES forretningen, var det et godt år, især uden for Europa. Omsætningen nåede tocifrede tal, mens fremgangen i andre segmenter var mere blandet. Præcisionsdyrkning, som formindsker brugen af næringsstoffer og vand, bliver muligt med GRODAN dyrkningssubstrater. Efter nogle vanskelige år blev rentabiliteten forbedret i

16 Finansielle resultater Omsætning ROCKWOOL koncernens samlede omsætning i 2013 var DKK mio., inklusive tre måneders effekt af opkøbet af Chicago Metallic, svarende til en stigning på 1,6 % i forhold til Justeret for negativ valutakurseffekt og akkvisitioner steg nettoomsætningen med 2,3 % i forhold til sidste år, på sammenlignelig basis. Nettoomsætningen for 4. kvartal steg med 5,0 %, inklusiv en negativ valutakurspåvirkning på 2 % og den positive effekt fra Chicago Metallic. Årets resultat Koncernens EBITDA for 2013 blev DKK mio., hvilket er DKK 83 mio. bedre end i EBITDA-margin var 15,7 % en forbedring på 0,4 % sammenlignet med sidste år - og skyldtes primært lav inflation og forbedrede resultater for fabriksdriften. EBITDA for 4. kvartal blev på DKK 647 mio., hvilket er DKK 36 mio. bedre end samme periode Resultatet for 4. kvartal blev påvirket positivt af fortsat lav inflation på råmaterialer sammenlignet med sidste år, hvorimod salgspriserne forblev stabile. Herudover blev kvartalet påvirket af en betydelig nedskrivning af varebeholdninger på grund af koncernens strenge nedskrivningsregler. Koncernens resultat efter skat blev DKK 863 mio., svarende til en stigning på DKK 89 mio. i forhold til Dette tal som i marts 2013 forventedes at blive ca. DKK 700 mio. og i november 2013 forventedes at blive ca. DKK 800 mio. oversteg forventningerne. Koncernens resultat efter skat for 4. kvartal er også blevet bedre end forventet i november 2013, primært på grund af gode handelsbetingelser i december. Resultat efter skat for moderselskabet udgjorde DKK -225 mio., et fald på DKK 892 mio. sammenlignet med 2012, hovedsageligt som følge af en betydelig nedskrivning på aktier i datterselskaber. Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter beløb sig til DKK mio., svarende til en stigning på 5,6 % som følge af forbedrede driftsresultater. Driftskapitalen ved udgangen af 2013 var på samme niveau som året før, med kun en begrænset indvirkning på koncernens cash flow. Den negative effekt fra de gode forretningsbetingelser i december blev udlignet af en forøgelse af anden gæld. Nettolikvider bundet i driftskapital i procent af nettoomsætningen udgjorde 7,9 % mod 7,8 % i Opkøbet af Chicago Metallic havde ingen væsentlig indvirkning på driftskapitalen. I 2013 nåede EBIT DKK mio., svarende til en overskudsgrad på 8,5 %. Dette er en stigning på DKK 119 mio. eller 10,4 % i forhold til sidste år. Valutakurserne havde kun begrænset indvirkning på koncernens EBIT. I 4. kvartal blev EBIT DKK 374 mio., hvilket er DKK 48 mio. bedre end i kvartal 2012 blev negativt påvirket af nedskrivninger af aktiver. De finansielle nettoomkostninger udgjorde DKK 46 mio., hvilket er DKK 9 mio. lavere end i I løbet af året er låneniveauet og renteomkostningerne forblevet lave. Den effektive skatteprocent var 29,5 %, svarende til en skat for året på DKK 362 mio. Den effektive skatteprocent var stabil i forhold til Investeringer blev DKK mio. i 2013, hvoraf DKK 362 mio. hidrørte fra købet af Chicago Metallic og DKK 264 mio. fra forudbetalingen på HECK Wall Systems. Af driftsinvesteringerne var DKK 734 mio. dedikeret til kapacitetsforbedringer, heraf DKK 431 mio. til den nye fabrik i Memphis, USA. Frit cash flow udgjorde i 2013 DKK -94 mio., et fald på DKK 884 mio., som hovedsageligt skyldtes højere investeringer og opkøb. Balance Ved udgangen af 2013 udgjorde de samlede aktiver DKK mio., en stigning på DKK 862 mio. sammenlignet med Dette tal afspejler en stigning i immaterielle og Finansielle mål for ROCKWOOL koncernen Gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 % Overskudsgrad på 11 % af nettoomsætningen Mål 6 Mål ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

17 materielle aktiver fra opkøbet af Chicago Metallic og forudbetalingen på HECK Wall Systems. Debitorer steg på grund af bedre betingelser i 4. kvartal. Det gennemsnitlige antal debitordage faldt med 0,3 dage sammenlignet med ROCKWOOL koncernens egenkapital var DKK mio. ved udgangen af 2013, en stigning på DKK 148 mio. sammenlignet med året før og svarende til en soliditet på 69,1 %. Egenkapitalen steg med DKK 646 mio. som følge af årets resultat fratrukket udbytteudbetalinger, men faldt med DKK 510 mio. på grund af den negative valutakurspåvirkning primært fra RUB og CAD. Mississippi i USA, der forventes sat i drift i maj Den generelle forbedring i amerikansk økonomi vil desuden give bedre markedsbetingelser for isoleringsprodukter. I Sydøstasien forventes markedsbetingelserne at forblive positive, særligt inden for kernesegmentet industriel og teknisk isolering. I Kina, hvor koncernen er i færd med at styrke sit kommercielle fundament, forventer vi at se en gradvis bevægelse hen imod strengere brandsikkerhedssregler. Disse ændringer kan imidlertid komme til at ske langsommere end tidligere forudset. Likvide midler netto udgjorde DKK -266 mio. ved udgangen af 2013, et fald på DKK 455 mio. sammenlignet med året før. Ved udgangen af 2013 havde koncernen uudnyttede, kommittede kreditfaciliteter på DKK mio. Ved udgangen af 2013 udgjorde den rentebærende gæld netto DKK 748 mio., en stigning på DKK 680 mio. sammenlignet med 2012, primært på grund af betalinger til opkøbene. Forventninger Den gradvise bedring, der sås på de vesteuropæiske markeder i løbet af sidste kvartal 2013, forventes at fortsætte i Vi tror, at antallet af statslige incitamentsordninger til støtte for energirenovering af eksisterende bygninger vil stige i lighed med dem, der allerede har været i kraft i Tyskland og Frankrig i nogen tid nu. EU-kommissionens seneste beslutning om at sigte efter et CO 2 -reduktionsmål på 40 % inden udgangen af 2030 ses som et positivt tegn, der vil støtte isoleringsmarkedet på langt sigt. I den østlige del af Europa forventes det, at konjunkturerne løbende forbedres, og i Rusland forventes energirenoveringsinitiativer at forblive på et højt niveau. Dog forventes nybyggeriet i Europa ikke at rette sig i den nærmeste fremtid. Salgspriserne forventes generelt at forblive stabile. Vi forventer at koncernens omsætning i 2014, inklusiv opkøbet af Chicago Metallic og HECK Wall Systems, vil stige med ca. 12 % sammenlignet med På sammenlignelig basis er det vores forventning, at omsætningen vil stige med 5 %. Det forventes at prisen på råmaterialer og energi forbliver på det nuværende niveau. Koncernen vil fortsætte omlægningen af sin europæiske produktionsplatform for at tilbyde kunderne produkter af højeste kvalitet og for at forbedre konkurrenceevnen gennem øget produktionseffektivitet. På sammenlignelig basis forventes koncernens overskudsgrad at forblive på samme niveau som i Årets overskud for 2014 forventes at blive omkring DKK 950 mio. Investeringsudgifterne, eksklusiv akkvisitioner, forventes at blive DKK mio. Den amerikanske kapacitetsudvidelse og større omlægningsprojekter i Polen og Danmark udgør DKK 800 mio. De likvide beholdninger vil i 2014 blive negativt påvirket af 2. afdrag på opkøbet af Chicago Metallic der beløber sig til ca. DKK 200 mio. Der skal betales et tilsvarende beløb i I Nordamerika forventes udviklingen i koncernens omsætning at fortsætte i samme takt som tidligere år, godt støttet af vores øgede kommercielle tilstedeværelse og af den nye fabrik i Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital Soliditet på minimum 50 % af aktiverne Mål 40 Mål

18 Risikostyring Risikostyring er en central del af driften af ROCKWOOL koncernens forretning. Det er fundamentalt for den måde, hvorpå vi driver vores forretning, at vi ser tingene i et langsigtet perspektiv, hvorved undgåelige risici minimeres. Målet er at sikre, at disse risici imødegås proaktivt og effektivt, og at der etableres hensigtsmæssige kontrolsystemer, som tager højde for virksomhedens nuværende aktiviteter og drift. Koncernen arbejder systematisk på at identificere og kontrollere risici ved hjælp af hensigtsmæssige procedurer, som involverer alle relevante dele af organisationen, fra datterselskaber til koncernfunktioner og på koncernledelses- og bestyrelsesniveau. System og proces Risikostyring er organiseret under finansdirektøren, og der rapporteres til bestyrelsens revisionskomite. Med udgangspunkt i et risikostyringssystem, der blev indført i 2012, er der etableret et skematisk overblik over koncernens risikoportefølje. Alle administrerende direktører i datterselskaber og koncernfunktioner skal sikre, at risici inden for deres ansvarsområder beskrives, bedømmes med hensyn til alvor og sandsynlighed og kvantificeres med hensyn til den reelle finansielle virkning. Gennemgangen omfatter, men er ikke begrænset til, 16 foruddefinerede kategorier. Hensigtsmæssige forholdsregler til imødegåelse af risici er en del af de oplysninger, der beskrives af datterselskaberne, og disse forholdsregler vil blive vurderet for at sikre en hensigtsmæssig risikostyring på koncernniveau. Særlige fokusområder En række områder er blevet udvalgt som værende særligt vigtige i relation til risikostyring. Politisk risiko ROCKWOOL koncernen er eksponeret for juridiske regelsæt, som kan blive underlagt ændringer fra politisk side. Dette kan udgøre en risiko på forskellige niveauer: Offentlige energieffektivitetsordninger: I en række lande bliver isoleringsmarkedet stimuleret via forskellige incitamentsordninger, som fremmer efterspørgslen efter energieffektive bygninger. Sandsynligheden for, at disse støtteordninger bliver annulleret i mange lande på samme tid hvilket ville føre til en betydeligt lavere efterspørgsel efter isolering er dog ikke særlig stor. Nationalisering af aktiver og den lokale valutas manglende konvertibilitet: I en række lande, hvor koncernen har etableret produktionsfaciliteter, er de demokratiske traditioner ikke så veletablerede og retssikkerheden mindre udviklet. Dog anses risikoen for lav, og aktiver i hvert identificeret land udgør mindre end 20 % af koncernens aktiver. Det politiske klima i disse lande overvåges nøje. Ulige konkurrencevilkår: Politisk bestemte produktionsomkostninger, der pålægges f.eks. råvarer eller udledning, udgør en risiko særligt i forhold til energiomkostninger og CO 2 -udledning. Koncernen arbejder aktivt for at hjælpe lovgiverne med at etablere ordninger, som ikke vil påvirke stenuldsisoleringens konkurrenceevne negativt eller tilskynde producenter til at placere produktionsfaciliteter uden for beskatningsområdet. Derudover håndteres udfordringen via udvikling af nye procesteknologier med lavere energi- og CO 2 -belastning. Overtrædelse af ejendomsretten En af koncernens stærke sider, sammenlignet med konkurrenternes, er den patentbeskyttede teknologi, som sikrer lavere produktionsomkostninger og en stærk produktportefølje. Derfor er der stor opmærksomhed på beskyttelse af adgang til vores produktionsfaciliteter, særligt de fabrikker, som er udstyret med vores nyeste og mest følsomme udstyr, samt på håndtering af hemmeligt materiale uden for vores faciliteter. IT-systemer IT-systemer spiller i stadigt højere grad en central rolle i vores drift, og større nedbrud skal undgås gennem korrekt risikostyring. For at styrke sikkerheden og også undgå systemnedbrud har koncernen i løbet af de seneste år samlet mange lokale IT-platforme til ét integreret og centralt organiseret system, som bedre kan beskyttes. Dette er en løbende proces. Produktionsrisici ROCKWOOL koncernens produktionsfaciliteter er af en betydelig størrelse og er ligesom anden tung industri underlagt streng miljømæssig kontrol fra lokale myndigheder og interessenters side. Dette gælder særligt i tæt befolkede områder. Når der bygges nye fabrikker, vil disse normalt blive placeret i industriområder eller godt adskilt fra større beboelsesområder. For en række af vores ældre fabrikker betyder den stigende urbanisering dog, at beboelsesområderne 18 ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

19 er rykket tættere på. Koncernen foretager betydelige investeringer i renere teknologier og avancerede løsninger for at imødekomme potentielle gener og for som minimum at sikre at den lokale lovgivning overholdes. Derudover arbejder vi målrettet på en god forståelse af og kommunikation med lokale interessenter. tæt forbundet med principperne som formuleret gennem mange år af Kähler-familien, virksomhedens grundlægger. Vores kultur omfatter værdier som ærlighed og ansvar, som hjælper med at sikre etisk drift af vores forretning i overensstemmelse med samfundets, myndighedernes og vores egne forventninger. Produktionsprocessen for stenuld er afhængig af en betydelig mængde energi for at kunne smelte vulkansk sten og genbrugsmaterialer og i de fleste fabrikker gøres dette via en koksfyret kupolovn. Prisen på koks som har svinget kraftigt i årenes løb er derfor en væsentlig faktor for koncernens omkostningsniveau og rentabilitet. For at begrænse denne risikofaktor har koncernen fokuseret på at forske i alternative energikilder til kupolovnen samt på at udvikle ny smelteteknologi baseret på andre energikilder end koks. Forretningsetik ROCKWOOL koncernen har en stærk virksomhedskultur, der er For yderligere at styrke en forsvarlig forretningsmæssig adfærd i koncernen er der udarbejdet en forretningsetisk politik som vejledning for medarbejderne. Med jævne mellemrum arrangeres blandt andet oplysende seminarer og dawn raid øvelser. Derudover er det blevet besluttet at øge uddannelsesindsatsen og at informere vores medarbejdere via e-learning om hensigtsmæssig forretningsetik. Udrulningen vil finde sted i Finansielle risici Identificering, evaluering og minimering af finansielle risici beskrives nærmere i note

20 Flower Dome er en spektakulær seværdighed i Singapore, hvor der er brugt ROCKWOOL produkter til air condition- og ventilationssystemet for at forbedre lyden, den termiske præstation og brandbeskyttelsen. 20 ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

21 CSR at være en god samfundsborger ROCKWOOL koncernens engagement i virksomhedens sociale ansvar bygger på et ønske om at være en god samfundsborger og at bidrage til positiv social udvikling, som det fremgår af vores sociale charter. Essensen i vores forretningsaktiviteter udnyttelse af stenuldens vigtige egenskaber til at skabe bedre og mere sikre bygninger er i sig selv til fordel for samfundet; vores ansvar rækker imidlertid videre. Forretningsetik I 2013 blev vores politik om forretningsetik opdateret og forbedret. Ændringerne omfattede bl.a. restriktioner for brug af tredjeparts kommercielle partnere. Vores handlinger og arbejdsindsats inden for CSR er nærmere beskrevet på vores hjemmeside, hvor det også er muligt at se vores årlige bæredygtighedsrapport. Se mere på: Vores CSR-målsætning er at håndtere de miljømæssige, sociale og forretningsetiske aspekter af vores virksomhed på en sådan måde, at disse ikke kan anfægtes. Ved at have fuldt fokus på disse områder og ved løbende at rapportere herom for at vise gennemsigtighed vil vi fortsætte med at udvikle vores forretning på en rentabel, ærlig og ansvarlig måde. Nogle af de væsentligste fokusområder i 2013 var følgende: Miljømæssigt bidrag Arbejdet fortsatte for at opfylde det ambitiøse mål for 2015 om at forbedre energi- og CO 2 -effektiviteten på vores fabrikker med 15 % i forhold til De vigtigste tiltag for at nå dette mål er blevet fastlagt og omfatter forbedringer af den eksisterende kupolovnsbaserede smelteproces, udvikling af nye smelteteknologier og optimal udnyttelse af genbrugsmaterialer og andre alternative materialer. Bæredygtighedsrapporten - The Sustainability Report > Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabsloven 99a + 99b. > ROCKWOOL koncernens sociale charter > Den fulde CDP-rapport > Større gennemsigtighed I 2013 offentliggjorde koncernen sin første bæredygtighedsrapport baseret på regelsættet i Global Reporting Initiative, som i stigende grad er blevet den anerkendte standard for store virksomheders rapportering om miljømæssige, sociale og forretningsetiske resultater. Koncernen har i nogle år ligeledes foretaget rapportering i overensstemmelse med Carbon Disclosure Project (CDP). CDP-rapporten øger gennemsigtigheden for internationale investorer og analytikere, som søger at forstå børsnoterede selskabers CO 2 -profil. I 2013 placerede CDP ROCKWOOL koncernen som den femtebedste klimarapporterende virksomhed i Danmark. Kontrol med leverandører I 2013 blev der introduceret et forbedret adfærdskodeks for vores nøgleleverandører. Dette kodeks indfører en række nye forpligtelser for leverandørerne omkring god forretningsetik. Det øger desuden ROCKWOOL koncernens ret til at udføre mere grundige audits. 21

22 HR-målsætninger The ROCKWOOL Way har gennem 2013 udgjort et solidt fundament for koncernens medarbejdere, og barren er blevet sat højt, når det handler om at styrke vores globale HRmålsætninger. Performance Management og Succession Management er kernen i dette arbejde. Vigtigheden af at sikre vores fælles værdigrundlag og kultur samt at fremme en fælles arbejdsform er blevet større, efterhånden som ROCKWOOL koncernen har udvidet sine aktiviteter i Amerika, Asien og Europa både via organisk vækst og ved opkøb. Styrkelse af tværkulturel forståelse er et vigtigt område for topledere og funktionsledere, som har ansvar for at understøtte udviklingen af vores virksomhed. Talentpleje til sikring af fremtidig vækst For at kunne imødekomme fremtidige forretningsmæssige udfordringer, er det afgørende, at vi finder den optimale balance mellem at supplere interne kompetencer med eksterne talenter og samtidig udvikle interne færdigheder og kompetencer, især på vores hastigt voksende markeder. ROCKWOOL koncernen arbejder mod en systematisk medarbejderudvikling for at sikre en sund tilgang af interne efterfølgere til fremtidige nøglepositioner. Medarbejderengagement I 2013 iværksatte vi vores nye globale medarbejderundersøgelse, RockPulse, med fokus på udvikling af et Medarbejdere fordelt på køn Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Nordamerika, Asien og andre Kvinder Mænd spændende, højtydende arbejdsmiljø. Undersøgelsen måler ROCKWOOL koncernens medarbejderes engagement, deres syn på strategisk ledelse, udviklingsmuligheder, organisatorisk effektivitet og, ikke mindst, vores evne til at leve op til kerneprincippet i the ROCKWOOL Way, nemlig Trust & Empowerment. Processen ejes og drives aktivt af forretningen og vil være en integreret del af koncernens årlige cyklus. Undersøgelsen giver mulighed for værdifulde, eksternt orienterede benchmark-sammenligninger, hvilket vil gøre det muligt for os at fokusere effektivt på forbedringsindsatser. Den russiske succeshistorie ROCKWOOL Rusland har haft succes med systematisk talentudvikling på mere end ét plan. På den nye fabrik nær Kazan er det lykkedes at besætte 8 ud af 10 nye ledelsesstillinger med interne kandidater i afdelingerne for produktion, logistik og økonomi. På samme måde er den seneste udnævnelse af Marina Potoker som ny leder af ROCKWOOL Rusland et godt eksempel på the ROCKWOOL Way. Denne succeshistorie er et resultat af et tilbud til vores dygtige og engagerede medarbejdere om yderligere udvikling ved at udfordre og støtte dem til at øge deres viden og færdigheder ud over deres ekspertiseområde. Som et sidste led i forberedelserne til sin rolle som administrerende direktør skiftede Marina Potoker sin stilling som teknisk direktør ud med stillingen som vicesalgsdirektør for at få erfaring med salg. Den 1. januar 2014 bliver der byttet rundt på kommandovejene, når hun træder ind i rollen som administrerende direktør. Det er et bevis på værdien af tillid og respekt mellem ledelsesteamets medlemmer, at de er i stand til at samarbejde konstruktivt på denne måde for at nå vores forretningsmæssige mål. 22 ROCKWOOL rapporten 2013 I ROCKWOOL International A/S

23 RockPulse 2013 blev afsluttet med en flot svarprocent på 91 % og gennemgående meget positive resultater, der bekræfter vores stærke kultur og solide platform, som vi kan bygge videre på. De kategorier, som har størst indflydelse på medarbejdernes engagement i ROCKWOOL koncernen, er Organisatorisk Effektivitet, Performance Management og kerneværdien Trust & Empowerment. Sikkerhed og driftskvalitet I 2013 fastholdt ROCKWOOL koncernen tidligere års lave antal ulykker i hele virksomheden. Dette er resultatet af en målrettet indsats fra alle involverede parter. Som supplement til lokale initiativer iværksatte ROCKWOOL koncernen sikkerhedsrelaterede aktiviteter i hele 2013, som f.eks udveksling af best practice, uddannelse og vores forebyggende rapporteringssystem. Den ledelsesmæssige tilgangsvinkel og arbejdskultur er blevet yderligere styrket via produktionseffektivitet baseret på LEAN-principper. Dette indebærer analyse af forretningsprocesser og løbende optimering af disse for at undgå unødvendige skridt, samtidig med at kvaliteten sikres. Dette udviklingsinitiativ handler primært om mennesker og udvikling af deres kompetencer, således at de er i stand til at se problemet, forstå det, foreslå løsninger og tage beslutninger. Alt dette er nødvendigt for optimering og løbende forbedring af driften; og for samtidigt at indarbejde Trust & Empowerment i vores arbejdsform på alle niveauer. Nøgletal Medarbejderomsætning, funktionærer 4,5 % 5,1 % 4,4 % 4,2 % 3,5 % Uddannelsesdage pr. funktionær 3,1 3,9 3,2 3,3 2,2 Uddannelsesdage pr. produktionsmedarbejder 2,4 3,2 3,1 2,4 2,6 Patenter bevilget i året Ulykkesfrekvens, produktionsmedarbejdere (pr. mio. arbejdstimer) 4,4* 3,8 4,2 8,2 10,8 * inklusiv leverandører som arbejder på vores lokation Kampagnen Én koncern Én sikkerhed blev lanceret i 2013 for at bidrage til et endnu mere sikkert arbejdsmiljø. 23

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/1 21.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 27. august 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2013 for ROCKWOOL International A/S Bestyrelsen for ROCKWOOL International A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2013.

Læs mere

ROCKWOOL koncernen 2014

ROCKWOOL koncernen 2014 ROCKWOOL koncernen 2014 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for 2014. Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > www.rockwool.com/annual+reports

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 23. november 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Et turbulent amerikansk marked driver Oticons stykvækst i USA til lavere priser Udviklingen på det amerikanske marked

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

REDAIR FLEX U-VÆRDIER REDAir FLEX TM. U-værditabeller

REDAIR FLEX U-VÆRDIER REDAir FLEX TM. U-værditabeller 19-05-2016 REDAir FLEX TM U-værditabeller Systemet Udviklet og gennemprøvet af ROCKWOOL A/S FLEX Batts Varme-, brand- og lydisolerende samt fugtafvisende FLEX Friktionsplade Øger friktionen LVL planker

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen.

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. M Fundament JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. Virksomheden hed oprindeligt Jysk Knæ & Pladerørsfabrik et navn der

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 15. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Rockwool koncernen i Asien

Rockwool koncernen i Asien Rockwool koncernen i Asien Generalforsamling Rockwool International A/S 27. April 2011 1 Asien Største kontinent 30 % af jordens landområder 4 milliarder mennesker (60 % af verdens befolkning) 48 nationer

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er igen i år en fornøjelse at skulle aflægge bestyrelsens beretning om regnskabsåret,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nettoomsætning 660,9 613,0 211,7 199,9

Nettoomsætning 660,9 613,0 211,7 199,9 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 16-2007 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.01.-30.09.2007 Hovedtal 01.01.-30.09. 3. kvartal Mio. DKK 2007 2006 2007 2006 31.12.2006 SBS-koncern ekskl.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere