Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, Trafikselskabet Movia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, Trafikselskabet Movia Abstrakt I 2011 gennemførte Movia en stor undersøgelse af kundernes behov. Formålet med undersøgelsen var at få bedre og mere præcis viden om kunder og potentielle kunder. I artiklen vil der blive redegjort for undersøgelsens resultater, herunder hvad er væsentligt for kunder og potentielle kunder i relation til transport med kollektiv trafik, segmentering af kunder efter behov og vurdering af potentiale. Baggrund og formål Movia har i Forretningsplan fokus på kunden og arbejder ud fra den hypotese, at tilfredse kunder er loyale kunder, som er gode ambassadører for den kollektive trafik. Målet i Movias forretningsplan er passagervækst samt flere og mere tilfredse kunder. Movia igangsatte derfor i 2011 et arbejde med at kortlægge og forstå kundernes behov. Formålet med arbejdet var at få bedre og mere præcis viden om kunder og potentielle kunder i den kollektive trafik. Anvendt metode, analyse og fremgangsmåde Movia har i 2011 gennemført en kundeundersøgelse om transport og kollektiv trafik. 1 Undersøgelsen er webbaseret og besvaret af respondenter på Sjælland i alderen fra 18 år og op efter, fordelt med 57 pct. i Region Hovedstaden og 43 pct. i Region Sjælland. Undersøgelsen er repræsentativ for den voksne del af befolkningen på Sjælland. I undersøgelsen er der fokus på kunder og potentielle kunder og alle fornægtere er sorteret fra. En fornægter er en person, som er svær og bekostelig at overtale til brug af kollektiv trafik, personen vil typiske altid have en god grund for ikke at benytte kollektiv trafik. I undersøgelsen er der frasorteret ca. 170 som fornægtere. Selvom fornægterne er sortere fra i undersøgelsen, er der stadig en stor andel af bilister og cyklister i respondentgruppen. Blandt de der har besvaret webundersøgelsen, har 53 pct. bilen som foretrukne transportmiddel, 29 pct. cyklen og 18 pct. kollektiv trafik. Undersøgelsen er struktureret omkring kundens værdikæde, som er beskrevet ud fra 100 forskellige udsagn om kollektiv trafik. Kundens værdikæde beskriver hele rejseoplevelsen, dvs. både før, under og efter rejsen. Respondenterne skal i besvarelsen af undersøgelsen forholde sig til, hvilke behov der er vigtige at få opfyldt og dernæst den kollektive trafiks evne til at opfylde behovene. 1 Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Relation Lab. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

2 Vigtigheden bliver bestemt ud fra til- og fravalg mellem udsagn. Respondenterne bliver gentagende gange bedt om at prioritere mellem forskellige udsagn. Prioriteringen sker ved at fravælge det mindst vigtige udsagn. Respondentens svarmønster tegner dermed et billede af, hvilke udsagn der er vigtige og hvordan de knytter sig til hinanden. De udsagn der har indbyrdes sammenhæng, bliver samlet i grupper. En gruppe af udsagn beskriver dermed et kundebehov. Gennem denne fremgangsmåde reduceres de 100 udsagn til et mindre antal kundebehov. I Movia s undersøgelse er de 100 udsagn samlet til 34 kundebehov. I undersøgelsen bliver respondenten også bedt om at vurdere, hvordan den kollektive trafik levere på de enkelte udsagn. På den måde kan der tegnes et billede af, hvordan kollektiv trafik præstere og i hvilken grad de forskellige behov bliver indfriet. Vigtigheden sammenholdt med behovs indfrielsen er væsentligt i forhold til en strategisk prioritering af den kundevendte indsats. Med afsæt i undersøgelsesresultaterne kan respondenterne inddeles i segmenter. Den segmenteringsmodel der anvendes i undersøgelsen adskiller sig fra traditionelle demografiske segmenteringsmodeller. I undersøgelsen bruges en behovsbaseret segmenteringsmodel. I en traditionel segmenteringsmodel betragtes kunder ud fra demografiskdata, som f.eks. alder, køn, indkomst, mv.. På baggrund af demografiske gruppering undersøges det om den pågældende gruppe har nogle fælles karakteristika eller adfærdsmønstre. I behovssegmenteringen vender man den traditionelle segmenteringsmetode på hovedet, ved første at kigge på hvilke behov kunderne har til fælles og herefter undersøge, om der er nogle demografiske fællesnævnere, hvilket dog ikke altid er tilfældet. På baggrund af respondenternes svarmønstre og de identificerede kundebehov, kan det undersøges, om der er kunder som har en ensartet prioritering af behovene. Segmenterne adskiller sig særligt typisk på hvordan de prioritere de vigtigste behov og dermed hvad der er afgørende for deres valg og handlinger. Resultater Resultatet af webundersøgelsen viser, at kunder og potentielle kunder prioriterer: Rejseinformation, der er nemt tilgængelig og som man kan stole på Den effektive og direkte rejse med god frekvens i hverdagene Billetter uden begrænsninger Rejsekomfort før under og efter rejsen Ingen driftsforstyrrelser og i givet fald god rejseinformation Figur 1 nedenfor viser de 34 kundebehov opdelt i forhold til værdikæden. Af figuren fremgår det, at Brugbar rejseinfo er det respondenterne vurderer, som det vigtigste i relation til kollektiv trafik, herefter kommer effektiv rejsetid og direkte rejser. Det er bemærkelsesværdigt, at brugbar og relevant informationer om rejsetider, vurderes som værende mere vigtig end at få en effektiv og direkte rejse. Undersøgelsen fortæller ikke hvorfor nogle behov vurderes højere end andre og dermed hvorfor Brugbar rejseinfo er højere prioriteret end Effektiv rejsetid og Direkte rejse. En forklaring kan være udviklingen indenfor mobilteknologi og særligt udbredelse af nye teknologier og løsninger, som bl.a. smartphones, der gør informationer lettere tilgængelige. Muligheden for at få informationer her og nu uanset tid og sted, kan være med til at skabe et øget informationsbehov. Det gælder både informationer om rejsetider i den kollektive trafik, men også nyheder, mails og opdateringer på sociale medier, mv.. Det er vær at bemærke, at behov for driftsstabilitet ikke rangerer blandt de ti vigtigste behov. Behovet for driftsstabilitet kan være nedprioriteret på bekostning af brugbar rejseinfo, idet kunderne ikke længere har det samme behov for høj driftsstabilitet, da de løbende kan få aktuel og relevant information om rejsetider. At Ingen Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

3 driftsforstyrrelser rangere som det elvte vigtigste behov, betyder ikke, at driftsstabilitet ikke længere er vigtig. Høj driftsstabilitet er forsat vigtig for kunden og højt prioriteret, der er bare ti behov, som kunden vurderer mere vigtige. Movia lavede en tilsvarende undersøgelse tilbage i 2007, i den undersøgelse rangerede Brugbar rejseinfo lavere og Ingen driftsforstyrrelser højere. Udviklingen fra 2007 til 2011 understøtter forklaring om, at høj driftsstabilitet er substitueret med relevant og aktuel rejseinformation (se afsnit om Udvikling fra 2007 til 2011). Figur 1. Kundens prioritering af kundebehov fordelt på værdikæde 10 8 Kundensværdikæde Trafikinfo Transportøkonomi Billekøb Rejsetid Sikkerhed Service Vigtighed (1) Brugbar rejseinfo (10) Digital rejseplan Digital rejseinfo Medbringe cykel Sikker cykelparkering Adgang til parkering (4) Ubegrænset billet/rejsekort (14) Mere for pengene Til at stole på/fair Økonomiske pendlerfordele Omstigningsret (12) Effektiv billetkøb/stempling Tilgængelig køreplan Billetkøb på rejsen Billetkøb på betjent salgssted (2) Effektiv rejsetid (3) Direkte rejse (11) Ingen driftsforstyrrelser (6) Tryg rejse (9) Sikker transport (15) Sikker af og påstigning Hjælp og førstehjælp Tryg rejse for børn (5) Serviceorienterede medarbejdere (7) Rejsekomfort (8) Kører ofte på hverdage (13) Rent og pænt Kører ofte på weekend og aften Ekstra fordele Hjælp til gangbesværede Omtanke for miljøet Social omsorg Plads på rejsen Transport i tyndt befolkede områder Behovsindfrielse Figur 2 neden for angiver i hvilken grad kollektiv trafik formår at indfri kundernes behov. Af figuren fremgår det, at den kollektive trafik leverer forskelligt på behovene i markedet. Det er hovedsageligt behov vedrørende rejsetid, hvor behovs indfrielsen er lav. Det gælder for eksempel Brugbar rejseinformation, Effektiv rejsetid og Ingen driftsforstyrrelser. Til gengæld er der en høj behov indfrielse på Ubegrænset billetter, Digital rejseplan, Sikker transport og Effektiv billetkøb/stempling. Den samlede behovsindfrielse er opgjort til 44 pct., hvilket betyder, at der er plads til forbedringer, hvilket figur 2 også viser. Figur 2 viser de femten væsentligste kundebehov rangeret efter vigtighed og opgjort i forhold til behovs indfrielse. Brugbar rejseinfo står øverste på kundernes liste over vigtige behov, dernæst kommer Effektiv rejsetid, Direkte rejser, osv. Rangeringen af behov kan genfindes findes i Figur 1 ovenfor. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

4 Figur 2. De 15 vigtigste kundebehov i den kollektive trafik Behov indfriet Behov ikke indfriet Brugbar rejseinfo Effektiv rejsetid Direkte rejse Ubegrænset billet/rejsekort Serviceorienterede medarbejdere Tryg rejse Rejsekomfort Kører ofte på hverdage Sikker transport Digital rejseplan Ingen driftsforstyrrelser Effektiv billetkøb/stempling Rent og pænt Mere for pengene Sikker af og påstigning 3% 34% 23% 49% 41% 47% 45% 44% 54% 72% 67% 79% 66% 97% 100% 66% 78% 52% 59% 53% 55% 56% 29% 33% 21% 37% 46% 34% Brugbar rejseinfo fortæller noget om at rejseinformation skal være opdateret, relevant og nemt tilgængelig. Behovs indfrielsen er opgjort til 34 pct. Det er næsten umuligt, at opnå en behovsindfrielse på 100 pct.. Om niveauet for behovsindfrielse er højt nok afhænger af flere forhold. Årsagen til niveauet kan skyldes faktiske forhold eller oplevede forhold eller en kombination heraf. Hvis årsagen til lav behovs indfrielse er faktiske forhold, kan løsningen være udvikling af produkter i form af nye løsninger eller forbedringer af eksisterende. I tilfældet med Brugbar rejseinfo kan det være udbredelse af realtid og adgang til realtid via mobiltelefonen/smartphonen. Hvis årsagen er oplevede forhold handler det mere om kommunikation og markedsføring, dvs. at hvis der er realtid og smartphones, så kunne løsningen være, at gøre kunderne opmærksom på muligheden for at hente informationer om rejsetider via det mobilemedie. Effektiv rejsetid og direkte rejser er nært beslægtet. Det handler om at rejsetiden er rimelig, få skift, stå af og på bussen, hvor det er relevant og at bussen køre direkte fra A til B. I Effektiv rejsetid ligger også en rimeligheds betragtning i form af priser. Kunden forventer sammenhæng mellem rejsetid og pris. At behovsopfyldelsen for rejsetid er på 23 pct., tyder på at kunden gerne vil have optimeret rejsetiden i forhold til den pris de betaler. Om priserne i den kollektive trafik er rimelige eller ej siger undersøgelsen ikke noget entydigt om, men respondenterne i undersøgelsen har en opfattelse af, at rejsetiden er længere i den kollektive trafik end med private transport. Respondenterne vurderer, at deres rejse mellem hjem og arbejde/studie med private transport i 73 pct. af tilfældene er under 30 minutter, mens den for kollektiv trafik i 44 pct. af tilfældene er under 30 minutter. For at håndtere dette forhold kan man enten gøre noget ved rejsetiden eller kommunikation omkring billetter og priser. I medierne er det ofte udviklingen i kontantbilletten, som er i fokus. Kontant billetten er den dyreste billet, så der er ikke så underligt, hvis nogle kunder har en oplevelse af, at det er dyrt at benytte den kollektive trafik, særligt hvis kunden ikke har kendskab til priser på klippekort og periodekort. Udvikling fra 2007 til 2011 I 2007 fik Movia gennemført en tilsvarende undersøgelse. Resultatet heraf er opsummeret i Figur 3 nedenfor. Figur 3 viser udviklingen i de vigtigste kundebehov fra 2007 til Af figuren fremgår det, at behovene generelt er stabile, men at der er enkelte behov som ændres markant. Det gælder for eksempel Brugbar rejseinfo som i 2011 rangere øverst i kundens bevidsthed, mens den i 2007 var længere neden på prioriteringslisten (God information ved uregelmæssigheder). Pålidelig og punktlig figurerede i 2007 som det næst vigtigste behov, men i 2011 er Ingen driftsforstyrrelser faldet helt ud af top 10 listen. Som angivet ovenfor kan dette have en sammenhæng til Brugbar rejseinfo. I 2007 var den samlede behovsopfyldelse opgjort til 23 pct. og i 2011 er den helt oppe på 44 pct., hvilket bl.a. skyldes udbredelse af Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

5 A-bus konceptet i købstæderne, markedsføringskampagner, etablering af R-Net, mobil portal, Movia app, mv. Figur 3. Udvikling fra 2007 til 2011 Geografiske forskelle I undersøgelsen er det muligt at opdele kundebehovene geografisk på henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det er en nogen som mener, at kunderne har forskellige behov afhængigt af hvor de bor. Figur 4 nedenfor sammenstiller de ti vigtigste kundebehov for hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Af figuren fremgår det, at der ikke er de store forskelle mellem kunder i Region Hovedstaden og Region Sjælland, begge regioner har Brugsbar rejseinfo rangeret øverst og på de næste pladser kommer Effektiv rejsetid og Direkte rejse. At der ikke er de store forskelle på de væsentligste behov betyder, at der ikke er væsentlige forskelle mellem kunder i de mere landlige områder og tætbefolkede områder. Set i forhold til produktudvikling og kommunikation er det en fordel, at der ikke er markant forskel på de kunder i de to regioner. Det gør det lettere, at udvikle nye produkttiltage og markedsføringskampagner. At behov er ensartet Region Hovedstaden og Region Sjælland er formentlig en væsentlig forklaring på, hvorfor udbredelse af A-bus konceptet til købstæderne og introduktionen af R-Net er en succes. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

6 Figur 4. Geografiske forskelle i kundebehov Tre kundesegmenter I undersøgelsen er der identificeret tre kundesegmenter. Umiddelbart er der stor lighed mellem segmenterne, men dér hvor de adskiller sig fra hinanden, er på de vigtigste behov og dermed på de områder, der er afgørende for segmenternes valg og handlinger. De tre segmenter er afbildet i Figur 5 nedenfor. Figur 5. De tre segmenter De tre segmenter kan karakteriseres ud fra deres behov. De tre segmenter er Dør-til-dør, Sikker rejse og Spare penge. Dør-til-dør segmentet har, som angivet i figuren, fokus på at minimere rejsetiden. At rejsetiden har høj prioritet skyldes, at Dør-til-dør segmentet bruger forholdsvist meget tid i trafikken og har forholdsvist længere transport afstanden end de to andre segmenter. Dør-til-dør segmentet udgør ca. 30 pct. af kunderne. Sikker rejse segmentet prioriterer sikkerhed og tryghed højt. Det gælder både i Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

7 forhold til selve transporten og i forhold til det at komme sikkert frem i forhold til den planlagte tid. Sikker rejse segmentet er det næste største segment og udgør ca. 32 pct. af kunderne. Spare penge segmentet har fokus på value for money, de skal opleve, at de får noget for pengene. Segmentet laver typisk value for money vurderingen i forhold til rejsetid og fleksibilitet. Figur 6. Demografiske sammenhæng (...eller mangel på samme) De tre segmenter kan ikke kategoriseres efter demografiske data, idet kendetegn som køn, alder, husstandsindkomst er bredt repræsenteret i alle tre segmenter. Figur 6 ovenfor, viser de tre segmenter opdelt på køn, alder og husstandsindkomst. Af figuren fremgår det, at der er en lille overvægt af kvinder i Sikker rejse segmentet, mens der er flere mænd i de to andre segmenter. Forskellene er så små, at man ikke kan udlede, at Sikker rejse segmentet er for kvinder eller et af de to andre segmenter er for mænd. Det samme billede gør sig gældende for alder og husstandsindkomst. Det kan godt være, at der er lidt flere unge i Spare penge segmentet og lidt færre med en lav husstandsindkomst i Dør-til-dør segmentet, men forskellene er så små, at der ikke kan udledes nogen generel konklusion. At segmenterne er bredt repræsenteret i alle tre segmenter er vigtig og brugbar viden i forhold til produktudvikling, markedsføring og rådgivning af kollektiv trafik. Hvis man f.eks. udelukkende fokuserer på alder og prøver at skræddersy produkter og kampagner til f.eks. de unge, pensionister eller pendlere (arbejdsdygtige alder), så vil man kun ramme en lille del af det potentielle marked. Fokusere man derimod på behov vil man ramme bredere i markedet. Potentiale Størrelsen på de tre segmenter er angivet i Figur 5. Cirka 30 pct. af kunderne tilhører Dør-til-dør segmentet, 32 pct. tilhører Sikker rejse segmentet og 38 pct. tilhører Spare penge segmentet. At Spare penge segmentet udgør den største andel er ikke ensbetydende med, at de også har det største potential. Der er andre faktorer, som primære transportmiddel, hvor mange penge der bruges på transport og hvor mange ture kunderne reelt kan erstatte med kollektiv trafik. I Figur 7 fremgår det, at alle tre segmenter har bilen som primære transportmiddel og derefter cyklen. Det vil sige, at der er et stort potential for at flytte rejser over i den kollektive trafik. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

8 Figur 7. Primære transportmiddel Figur 8 viser, at det er Dør-til-dør segmentet, der bruger fleste penge på transport, hvilket hænger sammen med, at Dør-til-dør segmentet også har den længste transportafstand. Figur 8. Forbrug på kollektiv trafik og privat transport I undersøgelsen er der blevet spurgt til, hvor mange rejser kunden i realiteten kan overføre til kollektiv trafik (se figur 9 nedenfor). Af figur 9 fremgår det, at der er relativt mange kunder der potentielt kan overflytte rejser til den kollektive trafik. Dør-til-dør segmentet kan overflytte flest rejser, men Spare penge segmentet har også et stort potentiale. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

9 Figur 9. Rejser der kan overføres til kollektiv trafik Ovenstående data viser et stort potentiale, men i realiteten er potentialet nok mindre. I vurderingen af det samlede tur-potentiale er der foretaget beregninger, som tager højde for tid, afstand til station/stoppested og cykel. Omkring rejsetid er det forudsat, at kunder med lang rejsetid er mindre tilbøjelig til at overflytte rejser til kollektiv trafik. Det samme gælder kunder med lang afstand til en station/stoppested. For så vidt angår cyklen, er det forudsat, at der maksimalt kan overføres 10 pct. af de angivne rejser. Beregninger af tur-potentiale viser, at der er størst potentiale i Sikker rejse segmentet (se figur 10). Forskelle mellem Figur 9 og Figur 10, skyldes de antagelser der ligger omkring potentiale beregningen. I forhold til de to andre segmenter har kunderne i Sikker rejse segmentet kortere transporttid og afstand til stoppested/station. Figur 10. Tur-potentiale Konklusion Movia har med undersøgelsen fået opdateret sin viden omkring kunder og potentielle kunder. Behovsstrukturerne i markedet er kortlagt og der er tegnet et billede af den kollektive trafiks evne til at levere i forhold til de identificerede kundebehov. De vigtigste behov for kunder og potentielle kunder er Brugbar rejseinfo, Effektiv rejsetid og Direkte rejser. Behovene er ens på tværs af geografien. Behovsindfrielsen er blevet betydelig bedre, men er stadig ikke høj nok. Løsningen herpå skal ske både i forhold til faktiske forhold og oplevede forhold, hvilket betyder, at der både skal ske noget på produktudviklingen og noget på kommunikation og markedsføring. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

10 Undersøgelsen viser også, at der er tre forskellige kundesegmenter Dør-til-dør, Sikker rejse og Spare penge som adskiller sig fra hinanden på de væsentligste behov. Segmenter kan ikke splittes op på demografi, hvilket betyder, at der findes både unge og gamle, rige og fattige, mænd og kvinder, mv. i alle tre segmenter. Hvis den kollektive trafik formår, at løfte behovsindfrielsen så er der et stort potentiale for passagervækst, men det kræver en målrettet indsats indenfor de tre segmenter Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

Kundepræferencer. Jesper Wibrand Trafikselskabet Movia - Analyse & Indtægter. 28.08.2012 / Aalborg

Kundepræferencer. Jesper Wibrand Trafikselskabet Movia - Analyse & Indtægter. 28.08.2012 / Aalborg Kundepræferencer Jesper Wibrand Trafikselskabet Movia - Analyse & Indtægter 28.08.2012 / Aalborg Kundepræferencer Agenda Highlights fra Movias kundepræferenceundersøgelse Hvordan er indsamlet og behandlet?

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Movias produktstrategi

Movias produktstrategi Movias produktstrategi Trafikdage i Aalborg 24. august 2015 08.09.2015 / København Dok.nr. Produktstrategien er en del af forretningsplan 2014-17 Trafikplanmål: flere og mere tilfredse passagerer Markedsstrategi

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Kundetyper i kollektiv trafik. Birgitte Lomholt Woolridge Marketing Manager, Rejseplanen A/S

Kundetyper i kollektiv trafik. Birgitte Lomholt Woolridge Marketing Manager, Rejseplanen A/S Kundetyper i kollektiv trafik Birgitte Lomholt Woolridge Marketing Manager, Rejseplanen A/S Agenda Kort præsentation af Rejseplanen Udfordring og projektforløb Kundetyper Webundersøgelsen Konklusioner

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler.

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Kundernes syn på S-togsstationer

Kundernes syn på S-togsstationer Kundernes syn på S-togsstationer Abstrakt Tetraplan A/S har for DSB S-tog undersøgt, hvad kunderne mener om S-togsstationerne. Formålet med undersøgelsen er bedre at kunne prioritere de økonomiske ressourcer,

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer PIXI-UDGAVE

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

understand society through data

understand society through data Enabling you to understand society through data OPERATIONEL SEGMENTERING DER VIRKER En praktisk introduktion til Geomatics segmenteringsmetode og til conzoom 1 FORDELE VED OPERATIONEL SEGMENTERING Segmentering

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard 11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013 Jeppe Gaard Trafikplan 2013 Proces og involvering Pendlernettet et væsentligt element Lokalbane Buslinjer Hillerød d. 12.3: Allerød,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Movias produktstrategi Søren Ranegaard Hammer, sha@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Movias produktstrategi Søren Ranegaard Hammer, sha@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Trafikken Hovedstaden. Udkast til design. Web App Twitter

Trafikken Hovedstaden. Udkast til design. Web App Twitter Udkast til design Web App Twitter Redesign web Nuværende forside Redesign web Forside BIL KOLLEKTIV TRAFIK CYKEL NYHEDER OM OS Mine kameraer Placering A Placering B Kollektiv trafik Bus Movias busser kører

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning.

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 16 Implementering af nye stoppestedstavler på A-bus linjerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

Transportvaner i Odense Kommune

Transportvaner i Odense Kommune Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Af Søren

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning.

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 30. april 2015 Jesper Wibrand 23 BEST europæisk tilfredshedsundersøgelse: Resultat 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Danskerne har reduceret deres madspild

Danskerne har reduceret deres madspild Markedsanalyse 19. marts 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udviklingen i danskernes madspild Highlights: Danskerne har reduceret deres

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere