Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig"

Transkript

1 Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig

2 STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision St nd rderne for offent g rev s on (SOR) f st ægger de f g ge kr v t udføre sen f opg ver med offent g rev s on. Den offent ge rev s on h r t form : t styrke t den t offent ge regnsk ber og understøtte p r ment r sk kontro med offent ge m d er t øge offent ghedens nds gt med forv tn ngen ved t s kre u fhæng g, ob ekt v og troværd g nform t on t s kre nsv r ghed forv tn ngen og fremme forbedr nger ved t t ve ebr nge ny nds gt og ve underbyggede nbef nger. En rev s on er en profess one yde se, hvor en rev sor gennemfører h nd nger og foret ger vurder nger for t kunne udforme en konk us on, der sk nvendes f en kreds f brugere. Ved opg ver med offent g rev s on omf tter de re ev nte brugere sær Fo ket nget, St tsrev sorerne, m n ster er, reg onsr d, kommun bestyre ser og bestyre ser offent ge v rksomheder og offent gheden m nde ghed. Rev sors konk us oner sk d nne grund g for den p r ment r ske e er forv tn ngsmæss ge kontro. Hv s rev s onen sk være effekt v, forudsætter det, t b de de forv tn ngs- nsv r ge, brugerne og offent gheden ægger vægt p rev s onens resu t ter. Det er derfor væsent gt, t der er k rhed og gennems gt ghed om, hv d brugerne og offent gheden k n forvente f rev sors yde ser. SOR f st ægger de f g ge kr v t rev sors p n ægn ng, gennemføre se og r pporter ng f de enke te rev s oner. P den m de b dr ger SOR t t k rgøre rev sors opg ver og nsv r forho d t de forv tn ngs nsv r ge og de t tænkte brugere f rev sors r pporter ng og konk us oner. SOR er opde t 7 forske ge st nd rder, der er nummereret fr SOR 1 t SOR 7. Hver st nd rd h r et bestemt nvende sesomr de. D sse nvende sesomr der er f st gt ved t ske ne me em forske ge typer f rev s onsopg ver og me em st nd rder, der kun er re ev nte for R gsrev s onen, og st nd rder, der ogs sk nvendes f de godkendte rev sorer, der øser opg ver den offent ge sektor. Denne ntrodukt on er kke en de f st nd rderne, men beskr ver, hvord n de 7 st nd rder nvendes f rev sor. Rev sor sk s n r pporter ng op yse, t rev s onen er udført overensstemme se med st nd rderne for offent g rev s on.

3 2 STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON Beskr ve sen er sær beregnet p brugerne f rev sors r pporter ng og omf tter: de forske ge rev s onsordn nger de forske ge typer f rev s onsopg ver de enke te st nd rders nvende sesomr de henv sn nger t SOR rev sors r pporter ng. DE FORSKELLIGE REVISIONSORDNINGER SOR er udformet med henb k p de forske ge rev s onsordn nger, der f st ægger opg verne med offent g rev s on D nm rk. R gsrev s onens opg ver er først og fremmest f st gt f r gsrev sor oven ( ov om rev s onen f st tens regnsk ber m.m., f. ovbekendtgøre se nr. 101 f 19. nu r 2012). R gsrev s onen v ret ger den r ge rev s on f st tsregnsk bet og sk den forb nde se s mmenho de regnsk bs- og bev ngst, f. r gsrev sor ovens 17, stk. 1. R gsrev s onen sk hvert r fg ve en beretn ng t St tsrev sorerne om rev s onen f st tsregnsk bet. St tsrev sorerne sk fø ge grund oven p se, t e st tens ndtægter er opført st tsregnsk bet, og t ngen udg ft er fho dt uden h emme f n ns oven e er en nden bev ngs- ov. Det sker p grund g f R gsrev s onens beretn ng om rev s onen f st tsregnsk bet, og R gsrev s onen sk b st St tsrev sorerne med t be yse forho d den forb nde se. R gsrev s onen v ret ger herudover rev s onen f en række ndre regnsk ber for offent ge v rksomheder medfør f r gsrev sor ovens 2 e er sær ge bestemme ser ovg vn ngen om de enke te v rksomheder. ndre t fæ de v ret ges den offent ge rev s on et s msp me em R gsrev s onen og godkendte rev sorer. Godkendte rev sorer h r sær opg ver med rev s on f rsregnsk ber for reg oner, kommuner og en række offent ge v rksomheder og rev s on f regnsk ber fr forske ge modt gere f st ts ge t skud e er nden offent g f n ns er ng. De ovbestemme ser e er reg er, der f st ægger d sse rev s onsordn nger, ng ver, t de godkendte rev sorer sk udføre rev s onen overensstemme se med god offent g rev s onssk k, f. r gsrev sor ovens 3. St nd rderne for offent g rev s on f st ægger de f g- ge kr v t rev s onen, som fø ger f en s d n bestemme se. St nd rderne for offent g rev s on nvendes derfor b de f R gsrev s onen og f de godkendte rev sorer, der udfører opg ver med rev s on f offent ge regnsk ber. R gsrev s onen h r desuden mu ghed for t gennemg regnsk ber, som R gsrev s onen kke se v rev derer, og p se, t rev s onen er betryggende, f. r gsrev sor ovens 4, 5 og 6.

4 STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 3 Bestemme sen r gsrev sor ovens 3 ng ver, t opg ver med offent g rev s on omf tter 3 spekter. De 3 spekter er geng vet nedenst ende f gur. God offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens 3 Regnskabets oplysninger Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt... Dispositionernes retsgrundlag og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabs- aflæggelsen, er i overen - stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind- gåede aftaler og sædvanlig praksis. Økonomiske hensyn Endvidere foretages en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de mid- ler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. DE FORSKELLIGE TYPER AF OPGAVER Opde ngen me em de forske ge st nd rder er først og fremmest f st gt ved t ske ne me em 3 forske ge rev s onstyper og 2 forske ge hovedtyper f opg ver. De 3 forske ge rev s onstyper h r grund g bestemme sen r gsrev sor ovens 3 og k des f n ns e rev s on, ur d sk-kr t sk rev s on og forv tn ngsrev s on. De 3 rev s onstyper er desuden f st gt f de ntern t on e pr nc pper for offent g rev s on, der er f st gt de ntern t on e st nd rder for offent g rev s on ntern t on St nd rds of Supreme Aud t nst tut ons ( SSA ). De emner, som rev sor udtrykker en konk us on om, og de kr ter er, som rev sor vurderer emnerne ud fr, er forske ge for hver rev s onstype: En f n ns e rev s on er en rev s on, hvor rev sor udformer en konk us on om, hvorv dt regnsk bet er r gt gt. Et regnsk b ndeho der op ysn nger om en række f ktue e forho d, fx større sen p fho dte udg fter. S d nne op ysn nger æses og forst s p b ggrund f en bestemt regnsk bsmæss g begrebsr mme. Fx sk op ysn ngerne om udg fter st tsregnsk bet forst s s mmenhæng med bev ngerne rets f n ns ov og de st ts ge regnsk bsreg er, der f st ægger, hvord n udg fterne sk opgøres. At regnsk bet er r gt gt v s ge, t regnsk bet er ud rbe det overensstemme se med den re ev nte regnsk bsmæss ge begrebsr mme. en f n ns e rev s on t ger kr ter erne for rev sors vurder ng f regnsk bet derfor udg ngspunkt den regnsk bsmæss ge begrebsr mme. Afhæng gt f regnsk bets form og de op ysn nger, som regnsk bet ndeho der, k n f st gte bev nger e er ove og øvr g regu er ng h ve betydn ng for, om regnsk bet er r gt gt. F n ns e e rev s oner gennemføres for t styrke de t tænkte brugeres t d t regnsk bet.

5 4 STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON En ur d sk-kr t sk rev s on er en rev s on, hvor rev sor udformer en konk us on om konkrete forho d vedrørende nog e d spos t oner, der ndg r regnsk bet. Det k n fx være ndkøb, der ndg r regnsk bets opgøre se f udg fter. D spos t onerne sk h ve det nødvend ge retsgrund g overensstemme se med gæ dende ret. en ur d sk-kr t sk rev s on t ger kr ter erne derfor udg ngspunkt gæ dende ret, der k n være f st gt f bev nger, ove og ndre forskr fter, ft er og sædv n g pr ks s. m nge t fæ de m offent ge mynd gheder kun gennemføre d spos t oner, der h r h emme ov e er ndre re ev nte retsk der. Rev sor efterprøver, om d spos t onerne er overensstemme se med de re ev nte bestemme ser retsgrund get e er ndre re ev nte kr ter er. De op ysn nger, som er resu t tet f efterprøvn ngen, fremg r f rev sors r pporter ng t de t tænkte brugere og h r norm t kke betydn ng for, om regnsk bet er r gt gt. En forv tn ngsrev s on er en rev s on, hvor rev sor udformer en konk us on om konkrete forho d vedrørende forv tn ngen f nog e f de m d er e er dr ften f nog e f de v rksomheder, der er omf ttet f regnsk bet. Kr ter erne t ger udg ngspunkt, t forv tn ngen f offent ge m d er og dr ften f offent ge v rksomheder sk fø ge m nde ge pr nc pper for god offent g økonom styr ng og forv tn ng og være s sp rsomme g, produkt v og effekt v som mu gt. De op ysn nger, som er resu t tet f rev sors vurder ng f de p gæ dende forho d ud fr de re ev nte kr ter er, fremg r f rev sors r pporter ng t de t tænkte brugere og h r norm t kke betydn ng for, om regnsk bet er r gt gt. De 2 forske ge hovedtyper f opg ver h r grund g R gsrev s onens forho d t St tsrev sorerne og de forske ge rev s onsordn nger, der øvr gt gæ der den offent ge sektor: En større undersøge se er en opg ve, der udføres f R gsrev s onen med henb k p t fg ve en beretn ng t St tsrev sorerne om forho d, som St tsrev sorerne ønsker be yst, f. r gsrev sor ovens 8, stk. 1, e er som R gsrev s onen f nder er f væsent g pr nc p e e - er økonom sk betydn ng, f. r gsrev sor ovens 17, stk. 2. En større undersøge se k n vedrøre ethvert forho d, som er omf ttet f R gsrev s onens dg ng t t udføre rev s on e er gennemg regnsk ber. De f este større undersøge ser vedrører dog økonom ske og ur d ske spekter, der kke undersøges forb nde se med en rev s on f regnsk ber. En opg ve med rev s on f et regnsk b ndebærer, t rev sor udformer en erk ær ng om regnsk bet et st nd rd seret form t. Erk ær ngen ndeho der et fsn t med rev sors konk us on om regnsk bet. Dette er resu t tet f den f n ns e e rev s on. N r opg ven er f er- r g, gennemføres en f n ns e rev s on f hvert rs regnsk b, og rev sor udformer derfor hvert r en erk ær ng om regnsk bet. Opg ven omf tter desuden ur d sk-kr t ske rev s oner og forv tn ngsrev s oner. De emner, som rev sor vurderer d sse rev s oner, er ofte forske ge fr r t r, men s krer en grund æggende system t sk dækn ng øbet f opg veper oden e er m ks. 5 r. Hv s d sse rev s oner g ver n edn ng t væsent ge kr t ske bemærkn nger, fremg r de f en sær g udt e se om forv tn ngen rev sors erk ær ng om regnsk bet. B de R gsrev s onen og godkendte rev sorer udfører opg ver med rev s on f offent ge regnsk ber. Ved rev s on f et rsregnsk b for en offent g v rksomhed fremg r rev sors erk ær ng ofte f en p tegn ng p det offent gg orte regnsk b. R gsrev s onens erk ær ng om st tsregnsk bet fremg r f den r ge beretn ng om rev s onen f st tsregnsk bet, f. r gsrev sor ovens 17, stk. 1.

6 STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 5 Nedenst ende f gur s mmenf tter s mmenhængen me em de 2 hovedtyper f opg ver og r gsrev sor ovens bestemme ser. God offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens 3 Regnskabets oplysninger Dispositionernes retsgrundlag Økonomiske hensyn Rigsrevisionens beretninger til Statsrevisorerne, jf. 8, stk. 1, og 17, stk. 2 Større undersøgelser Revision af offentlige regnskaber Finansiel revision Juridisk-kritisk revision Forvaltningsrevision Erklæringer om regnskaber, jf. 2, og beretning om revisionen af statsregnskabet, jf. 17, stk. 1 DE ENKELTE STANDARDERS ANVENDELSESOMRÅDE Anvende sesomr det for hver f de 7 st nd rder er f st gt p fø gende m de: St nd rd for offent g rev s on nr. 1 Grund æggende pr nc pper for offent g rev s on (SOR 1) f st ægger det overordnede f g ge udg ngspunkt for R gsrev s onens rev s on og for R gsrev s onens f st ægge se f det s m ede sæt f st nd rder for offent g rev s on (SOR). St nd rd for offent g rev s on nr. 2 R gsrev s onens kv tetsstyr ng (SOR 2) f nder nvende se p R gsrev s onens overordnede system for kv tetsstyr ng f e de rev s oner, der gennemføres f R gsrev s onen. St nd rd for offent g rev s on nr. 3 Større undersøge ser (SOR 3) f nder nvende se p R gsrev s onens større undersøge ser. St nd rd for offent g rev s on nr. 4 F n ns e rev s on f st tsregnsk bet og ndre regnsk ber (SOR 4) f nder nvende se p R gsrev s onens f n ns e e rev s on f st tsregnsk bet og ndre regnsk ber. St nd rd for offent g rev s on nr. 5 Erk ær nger om offent ge regnsk ber (SOR 5) f nder nvende se p R gsrev s onens og godkendte rev sorers opg ver e t fæ de, hvor der fø ger f opg vens v k r, t rev s onen f et regnsk b sk udføres overensstemme se med god offent g rev s onssk k, f. r gsrev sor ovens 3.

7 6 STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON St nd rd for offent g rev s on nr. 6 ur d sk-kr t ske rev s oner forb nde se med opg ver med rev s on f et regnsk b (SOR 6) f nder nvende se p R gsrev s onens og godkendte rev sorers opg ver e t fæ de, hvor der fø ger f opg vens v k r, t rev s onen f et regnsk b sk udføres overensstemme se med god offent g rev s onssk k, f. r gsrev sor ovens 3. St nd rd for offent g rev s on nr. 7 Forv tn ngsrev s oner forb nde se med opg ver med rev s on f et regnsk b (SOR 7) f nder nvende se p R gsrev s onens og godkendte rev sorers opg ver e t fæ de, hvor der fø ger f opg vens v k r, t rev s onen f et regnsk b sk udføres overensstemme se med god offent g rev s onssk k, f. r gsrev sor- ovens 3. Anvende sesomr det for de 7 st nd rder er ustreret nedenst ende f gur. SOR 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring Regnskabets oplysninger Dispositionernes retsgrundlag SOR 3 Økonomiske hensyn Større undersøgelser Revision af offentlige regnskaber SOR 4 SOR 6 SOR 7 SOR 5 SOR 1, 2, 3 og 4 ng r R gsrev s onen og nvendes derfor kke f godkendte rev sorer. En godkendt rev sor er en person, der er godkendt f Erhvervsstyre sen som st ts utor seret rev sor e er reg streret rev sor henho d t rev sor oven ( ov nr. 468 f 17. un 2008 om godkendte rev sorer og rev s onsv rksomheder med senere ændr nger). Loven regu erer bet nge serne for godkende se og v k rene for t udøve rev s onsv rksomhed og st - er en række kr v, der b.. omf tter rev s onsv rksomheders kv tetsstyr ng. D sse m nde ge kr v t godkendte rev sorer gæ der ogs ved opg ver med offent g rev s on. Godkendte rev sorer udfører m nde gv s f n ns e rev s on p grund g f SA erne. SA erne er en forkorte se for ntern t on St nd rds on Aud t ng, der udg ves f ntern t on Feder t on of Account nts, der er rev s onsbr nchens ntern t on e org n s t on.

8 STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 7 SOR 4 h r grund g ntern t on e pr nc pper for f n ns e rev s on, som er f st gt SSA erne og ndeho der yder gere kr v, der er re ev nte for R gsrev s onens rev s on f st tsregnsk bet og ndre regnsk ber D nm rk. SA erne t ger udg ngspunkt de s mme f g ge grundpr nc pper. N r godkendte rev sorer udfører rev s onen overensstemme se med SA erne, k n de derfor se bort fr SOR 4, se v om der er t e om en opg ve med offent g rev s on. Nedenst ende f gur s mmenf tter, hv ke st nd rder der er re ev nte for henho dsv s R gsrev s onen og godkendte rev sorer. RIGSREVISIONEN GODKENDTE REVISORER SOR 1 SOR 2 SOR 3 SOR 4 SOR 5 SOR 6 SOR 7 Almindelige krav til godkendte revisorer ISA erne

9 8 STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON HENVISNINGER TIL SOR I REVISORS RAPPORTERING N r R gsrev s onen erk ærer, t en større undersøge se er udført overensstemme se med st nd rderne for offent g rev s on, ndebærer det, t R gsrev s onen h r efter evet e re- ev nte kr v : SOR 1 Grund æggende pr nc pper for offent g rev s on SOR 2 R gsrev s onens kv tetsstyr ng SOR 3 Større undersøge ser. N r R gsrev s onen erk ærer, t en rev s on f et regnsk b er udført overensstemme se med st nd rderne for offent g rev s on, ndebærer det, t R gsrev s onen h r efter evet e re- ev nte kr v : SOR 1 Grund æggende pr nc pper for offent g rev s on SOR 2 R gsrev s onens kv tetsstyr ng SOR 4 F n ns e rev s on f st tsregnsk bet og ndre regnsk ber SOR 5 Erk ær nger om offent ge regnsk ber SOR 6 ur d sk-kr t ske rev s oner forb nde se med opg ver med rev s on f et regnsk b SOR 7 Forv tn ngsrev s oner forb nde se med opg ver med rev s on f et regnsk b. N r en godkendt rev sor erk ærer, t en rev s on f et regnsk b er udført overensstemme se med st nd rderne for offent g rev s on, ndebærer det, t den godkendte rev sor h r efter evet e re ev nte kr v : SOR 5 Erk ær nger om offent ge regnsk ber SOR 6 ur d sk-kr t ske rev s oner forb nde se med opg ver med rev s on f et regnsk b SOR 7 Forv tn ngsrev s oner forb nde se med opg ver med rev s on f et regnsk b. En godkendt rev sor v typ sk ogs ng ve, t rev s onen er udført overensstemme se med ntern t on e st nd rder om rev s on. Dette sk forst s som en henv sn ng t SA erne. St nd rderne for offent g rev s on h r t hens gt t f st ægge kr v t, hvord n rev sor sk udføre rev s onsopg ver. De enke te rev s onsopg ver k n være f st gt f ovbestemme ser om rev s onen, gæ dende rev s ons nstrukser e er de konkrete rev s ons ft er me - em en godkendt rev sor og opdr gsg veren. SOR sk nvendes med udg ngspunkt den enke te opg ves v k r og konkrete omstænd gheder. Der k n eventue t fore gge omstænd gheder, som betyder, t nog e f de kr v, der fremg r f SOR, kke er re ev nte, e er der k n være f sts t spec f kke v k r for opg ven, som ndebærer yder gere kr v t rev sor end dem, der fremg r f SOR.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1. Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1 Standarderne for offentlig SOR 1 SOR 1 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 1 (VERS ON 1.0) 1 Grundlæggende

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 4 Finansiel revision af statsregnskabet og andre regnskaber SOR 4 SOR 4. Standarderne SOR 4.

Standard for offentlig revision nr. 4 Finansiel revision af statsregnskabet og andre regnskaber SOR 4 SOR 4. Standarderne SOR 4. Standard for offentlig revision nr. 4 Finansiel revision af statsregnskabet og andre regnskaber SOR 4 SOR 4 Standarderne for offentlig SOR 4 SOR 4 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 4 (VERS ON 1.0) 1

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 3 Større undersøgelser SOR 3 SOR 3. Standarderne SOR 3. for offentlig

Standard for offentlig revision nr. 3 Større undersøgelser SOR 3 SOR 3. Standarderne SOR 3. for offentlig Standard for offentlig revision nr. 3 Større undersøgelser SOR 3 SOR 3 Standarderne for offentlig SOR 3 SOR 3 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 3 (VERS ON 1.0) 1 Større undersøgelser St nd rd for offent

Læs mere

Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab

Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab Standard for offentlig revision nr. 6 Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab SOR 6 SOR 6 Standarderne for offentlig SOR 6 SOR 6 STANDARD FOR OFFENTL G REV S

Læs mere

Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab

Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab Standard for offentlig revision nr. 7 Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab SOR 7 SOR 7 Standarderne for offentlig SOR 7 SOR 7 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR.

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2. Standarderne SOR 2. for offentlig

Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2. Standarderne SOR 2. for offentlig Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2 Standarderne for offentlig SOR 2 SOR 2 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 2 (VERS ON 1.1) 1 Rigsrevisionens kvalitetsstyring

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer. afgivet til Statsrevisorerne

Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer. afgivet til Statsrevisorerne Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer afgivet til Statsrevisorerne Februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og konklusion 1 1.1. Form og konk us on 1 1.2. B ggrund

Læs mere

/2015. September Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

/2015. September Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer 24/2015 Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 September 2016 114.6 22.480 908 24 / 2015 Beretning

Læs mere

/2016. Oktober Rigsrevisionens beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

/2016. Oktober Rigsrevisionens beretning om undervisningen på professionshøjskolerne 2/2016 Rigsrevisionens beretning om undervisningen på professionshøjskolerne afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Oktober 2016 114.6 22.480 908 2 / 2016 Beretning

Læs mere

/2016. Oktober Rigsrevisionens beretning om TV 2-regionernes virksomhed

/2016. Oktober Rigsrevisionens beretning om TV 2-regionernes virksomhed 1/2016 Rigsrevisionens beretning om TV 2-regionernes virksomhed afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Oktober 2016 114.6 22.480 908 1 / 2016 Beretning om TV 2-

Læs mere

/2016. Januar Rigsrevisionens beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet

/2016. Januar Rigsrevisionens beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet 9/2016 Rigsrevisionens beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Januar 2017 114.6 22.480 908 9 / 2016 Beretning om

Læs mere

/2016. Marts Rigsrevisionens beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

/2016. Marts Rigsrevisionens beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser 13/2016 Rigsrevisionens beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Marts 2017 114.6 22.480 908

Læs mere

/2016. December Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

/2016. December Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms 7/2016 Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 December 2016 114.6 22.480 908 7 / 2016

Læs mere

/2016. November Rigsrevisionens beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

/2016. November Rigsrevisionens beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører 5/2016 Rigsrevisionens beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 November 2016 114.6 22.480 908 5 / 2016

Læs mere

/2016. November Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

/2016. November Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade 4/2016 Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 November 2016 114.6 22.480 908 4 / 2016

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

/2016. December Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

/2016. December Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet 6/2016 Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 December 2016 114.6 22.480

Læs mere

/2016. December Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 68 Offentligt

/2016. December Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 68 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 68 Offentligt 8/2016 Rigsrevisionens beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208709

.48716100. Sagsnr :208709 Udsho S andv ej141 Udsho S and DK3230 T 48716100 bkbo g@bkbo g dk www bkbo g dk Cv n 12041489 Sa gsops ng Ad esse:g bj e gs en48,g e ej e,3250g e ej e Kon an p s:8 400 000 Sagsn :208709 Ej e udg / md :118

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

DET KRISTNE GYMNASIUM

DET KRISTNE GYMNASIUM KG DET KRISTNE GYMNASIUM VASEVEJ 28-30 6950 PJNGKØBING Arsrapport for 2013 Skolekode 667016 Det Kristne Gymnasium - ársrapport 2013 Resu Itatopgørelse Resultatopgørelse for âret 2013 Note 2013 2012 (i

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISMEFORÆLDRE Jeg møder flere og flere forældre, der er blevet slået helt ud af kurs som pludselig føler sig rådvilde,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

FRA OMSORG TIL RESSOURCER

FRA OMSORG TIL RESSOURCER FRA OMSORG TIL RESSOURCER JANNE HEDEGAARD HANSEN LEKTOR, PH.D. DPU, ÅRHUS FORHOLDET MELLEM POLITIK OG PÆDAGOGIK Socialpæ dagogisk arbejde er underlagt politisk formulerede mål - lovgivning Socia lpæ da

Læs mere

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur:

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur: Lastbiler er store, lastbiler er spændende, og lastbiler fylder på vejene. Vi kan ikke undvære lastbilerne, for de kører rundt med alt det, som vi bruger hver dag: Mælk, cornflakes, badebukser, sko, skoletasker,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Cent er 75 A. Delt agere: Af bud: Fr av ær ende: John, Ol e, Knud

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT Va,1fam. Konan: 1.645.000 Ejudgfp.md.: 1.923 Udbeang: 85.000 B./N.es.ejudg.: 8.072/6.383 Bogm 2 : 132 Sue/Væ.: 1/3 Byggeå: 1976 Gundm 2 : 1.132 Gaage: 28 Capo: 50 Eng: C Sag: 243AA112814 Kona: JensMadsen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle 1 Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle Oplysninger om ansłger Den selvejende institution Lyshłj Młlle. I 1983 oprettes en stłtteforening Lyshłj Młlles Venner med det form l at f lokale kr fter med i vedligeholdelse

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright indeholder den ingen fotos. Mvh Redaktionen f otodokument

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni H bth egaa d Adoa NØ gade7,3600f ed und T 4736002531120700,Fax 47360039 bo g@ c d-www c d Sa gop ng Ad een hugade19,3300f ed æ Kon an p 1 425 Sagn 3061362 udg md 2 Da o21 05 Be e e D g e ho dhumedcen a

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Åbningskonference: Danmark i Balance? 16. maj 2017. Hvem vi er - Længere forudgående

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am. Kon an 2. 150. 000 Ej udg p.md. 2. 574 Udbe a ng 110. 000 B. / N.es.ej udg. 10. 525/ 8. 353 Bo gm2 S ue/ Væ. Byggeå G undm2 En g Sag 176 1/ 5 2008 810 B 256007701 Ansa gej endomsmæg Sø enlyegaa

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

NYVESTERGÅRDSVEJ38,3500VÆRLØSE

NYVESTERGÅRDSVEJ38,3500VÆRLØSE V a,1 am Kon an 3 495 udg p md 4 Udbe a 175 B N e udg 17 191 13 727 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 En g Sag 135 1 3 1968 1 082 D 02914JH409 Kon a Jan Hech T 44476060 Ema j hech @danbo g d Ana g endommæg

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag B1 - Type 1 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse s guide til cyberdilemmaøvelse Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i samarbejde med Center for Cybersikkerhed Guide til dilemmaøvelse Cybersikkerhed Velkommen til Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere