GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN. En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN. En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017"

Transkript

1 GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar DA

2 Europa-Parlamentet GD Ledelsestjenesterne Europa-Parlamentet GD Interne Politikker

3 GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN En kort oversigt over de vigtigste ændringer Denne informationsbrochure beskriver en række ændringer, der er foretaget i forretningsordenen, og som vil få konsekvenser for MEP ernes arbejde fremover

4 Forord Kære medlem Den sidste generelle revision af forretningsordenen fandt sted i Efterfølgende er der blevet foretaget tilføjelser og rettelser i forretningsordenen, men intet af et omfang som den generelle revision, Parlamentet vedtog den 13. december Det er en særlig udfordring at foretage en så vidtgående revision af forretningsordenen midt i den ottende valgperiode, ikke kun for de interesseparter, der er lokaliseret i Parlamentets tjenestegrene og it-systemer, men også og først og fremmest for Parlamentets vigtigste aktører: medlemmerne. Den nyligt ændrede forretningsorden træder i kraft den 16. januar For at hjælpe medlemmerne med deres arbejde har Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne og Generaldirektoratet for Interne Politikker taget initiativ til at udarbejde denne lille informationsbrochure. Brochuren indeholder ikke en udtømmende gennemgang af reformen, men fokuserer derimod på nogle vigtige ændringer, som påvirker medlemmernes daglige arbejde og navnlig vedrører arbejdet på plenarmøderne og i udvalgene samt medlemmernes individuelle rettigheder og administrative forhold. Markus Winkler Vicegeneralsekretær og generaldirektør i Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne Riccardo Ribera d Alcalá Generaldirektør i Generaldirektoratet for Interne Politikker 2

5 Indhold Tidslinje... 4 Parlamentets mødeperioder... 5 Udvalgsarbejdet Medlemmernes aktiviteter Medlemmernes administrative forhold

6 Tidslinje I december 2014 nedsatte AFCO en arbejdsgruppe, der fik til opgave at foretage en generel revision af Parlamentets forretningsorden. Arbejdsgruppen bestod af et medlem fra hver politisk gruppe og havde Rainer Wieland, næstformand i Europa-Parlamentet, som formand. I juli 2016 forelagde arbejdsgruppen resultatet af sine overvejelser for AFCO. Richard Corbett blev udpeget til ordfører. Betænkningen blev vedtaget af AFCO den 8. november og forelagt på plenarmødet i mødeperioden i december Med enkelte undtagelser træder den reviderede forretningsorden i kraft den 16. januar 2017, på den første dag i mødeperioden i januar måned. 4

7 Parlamentets mødeperioder Tærskler (ny artikel 168 a) Hidtil har forretningsordenen opereret med ca. 15 forskellige former for tærskler i forbindelse med proceduremæssige anmodninger (40 MEP er, en politisk gruppe eller 40 MEP er etc.). De fleste af disse tærskler bliver nu udskiftet med den mest nærliggende af de følgende tre nye tærskler: en lav tærskel : 5 % af Parlamentets medlemmer (dvs. 38. MEP er) eller en politisk gruppe en middelhøj tærskel: en eller flere politiske grupper eller medlemmer, som tilsammen svarer til 10 % af Parlamentets medlemmer en høj tærskel: en eller flere politiske grupper eller medlemmer, som tilsammen svarer til 20 % af Parlamentets medlemmer. Flere af de eksisterende tærskler påvirkes ikke af denne harmonisering, fordi de finder anvendelse i helt specielle situationer, fordi de vedrører de enkelte medlemmers beføjelser, eller fordi de er fastsat i traktaterne. 5

8 Afstemning på plenarmødet Indgivelse af ændringsforslag Hidtidige regler Ændringsforslag til behandling på plenarmødet kan indgives af det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer. Nye regler (artikel 169, stk. 1) Ændringsforslag til behandling på plenarmødet kan indgives af det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel (38 medlemmer). (Ændringsforslag til initiativbetænkninger efter artikel 52, stk. 2, (nu artikel 52, stk. 4) kan stadig kun indgives af ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af mindst 76 medlemmer) 6

9 Parlamentets mødeperioder Indgivelse af anmodninger om delt afstemning, særskilt afstemning og afstemning ved navneopråb Hidtidige regler En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan fremsætte anmodning om delt afstemning, særskilt afstemning og afstemning ved navneopråb. Nye regler (artikel 174, 176 og 180) En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel (38 medlemmer) kan fremsætte anmodning om delt afstemning, særskilt afstemning og afstemning ved navneopråb. Der kan kun fremsættes anmodning om delt afstemning og særskilt afstemning vedrørende initiativbetænkninger efter artikel 52, stk. 2, (nu artikel 52, stk. 4) af ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af 76 medlemmer (dvs. der gælder nu den samme tærskel som for ændringsforslag). Ingen gruppe kan fremsætte mere end 100 anmodninger om afstemning ved navneopråb pr. mødeperiode. 7

10 Afstemningsprocedure i forbindelse med lovgivningsmæssige betænkninger Artikel 59 og den nye artikel 67a beskriver afstemningsproceduren i forbindelse med vedtagelse af Parlamentets holdning ved første- og andenbehandlingen i almindelige lovgivningsprocedurer. Et forslag om omgående forkastelse af Kommissionens forslag eller Rådets holdning kan stilles af det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel (38 medlemmer). Der stemmes først om et sådant forslag. En forkastelse af Kommissionens forslag betyder, at førstebehandlingen er afsluttet, medmindre Parlamentet efter særlig anmodning vedtager at henvise sagen til fornyet udvalgsbehandling. Der træffes afgørelse om en foreløbig aftale, der er indgået efter forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet som led i en almindelig lovgivningsprocedure, ved en enkelt afstemning inden afstemningen om andre ændringsforslag, hvis Parlamentet ikke bestemmer andet. Vedtages den foreløbige aftale, betragtes behandlingen i Parlamentet som afsluttet. Alternativt kan Parlamentet vedtage at fortsætte med afstemningen på grundlag af de ændringsforslag, der er indgivet (herunder de ændringsforslag, der er indeholdt i den foreløbige aftale), og anmodninger om delt afstemning, særskilt afstemning og afstemning ved navneopråb. Herefter betragtes udkastet til lovgivningsmæssig beslutning som vedtaget uden særskilt afstemning; kun eventuelle ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig beslutning vil blive sat under afstemning. I stedet vil formanden meddele, at behandlingen er afsluttet, og den lovgivningsmæssige beslutning tilpasses til resultatet af afstemningen. 8

11 Parlamentets mødeperioder Mundtlige stemmeforklaringer Hidtidige regler Ingen begrænsninger Nye regler (artikel 183, stk. 1) Et medlem kan højst afgive tre mundtlige stemmeforklaringer pr. mødeperiode. 9

12 Parlamentets mødeperioder Debat om et aktuelt spørgsmål (ny artikel 153a) På hver mødeperiode er der nu afsat plads til en eller to perioder til debat om et spørgsmål af væsentlig betydning vedrørende EU s politik. Hver gruppe har ret til at foreslå mindst én debat hvert år. Formandskonferencen sikrer en ligelig udøvelse af denne ret. Såfremt et flertal på fire femtedel af Formandskonferencen afviser et emne til en debat om et aktuelt spørgsmål, finder debatten ikke sted. Medlemmernes adfærd (ny artikel 11, stk. 3, artikel 165 og 166) I forretningsordenen er det nu blevet præciseret, at medlemmerne kan blive pålagt sanktioner (af formanden), hvis de benytter ærekrænkende, racistisk eller fremmedhadsk sprogbrug eller iværksætter tiltag, der forstyrrer en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde. Der er nu mulighed for en bredere vifte af øjeblikkelige forholdsregler og sanktioner, der kan iværksættes over for medlemmerne i tilfælde af manglende overholdelse af adfærdsreglerne (f.eks. kan der nedlægges forbud mod, at medlemmerne repræsenterer EP udadtil (i delegationer, på interinstitutionelle møder etc.), eller der kan gøres indgreb i deres ret til adgang til fortrolige oplysninger), og disse forholdsregler og sanktioner er blevet skærpet. 10

13 Udvalgsarbejdet Interinstitutionelle forhandlinger i løbet af lovgivningsproceduren Ifølge den nye artikel 69c kan et udvalg ikke indlede forhandlinger, inden der er vedtaget en betænkning i udvalget og truffet afgørelse om at indlede forhandlinger på dette grundlag en afgørelse, der kræver et flertal blandt udvalgets medlemmer. Den tidligere artikel 74 er blevet ophævet. Der skal gives meddelelse på plenarmødet om afgørelser om at indlede forhandlinger, og politiske grupper og/eller individuelle medlemmer, der tilsammen når op på en middelhøj tærskel (en tiendedel af Parlamentets medlemmer) har mulighed for, under den samme mødeperiode, at anmode om en afstemning om, hvorvidt udvalget skal have tilladelse til at påbegynde forhandlinger på grundlag af sin betænkning eller ej. Hvis Parlamentet forkaster udvalgets afgørelse om at indlede forhandlinger, bliver udvalgets betænkning opført på dagsordenen for den følgende mødeperiode med en frist for ændringsforslag. Rådgivende udvalg Ifølge den ændrede artikel 53 kan et rådgivende udvalg vedtage at forelægge sin holdning i form af ændringsforslag, som indgives direkte til det kompetente udvalg inden for fristen for ændringsforslag. Efter vedtagelsen i udvalget vil disse ændringsforslag blive indgivet af formanden eller ordføreren på udvalgets vegne. 11

14 Ændringsforslag i udvalgsfasen Ifølge den ændrede artikel 208, stk. 1, skal ændringsforslag eller udkast til forslag om forkastelse altid være underskrevet eller medunderskrevet af et ordinært eller stedfortrædende medlem af udvalget. Afstemninger ved navneopråb i udvalg Ifølge den ændrede artikel 208, stk. 3, skal en enkelt og/eller en endelig afstemning om en betænkning eller en udtalelse ske ved navneopråb. Medlemmer eller politiske grupper, der i hvert fald når op på den høje tærskel i udvalget, kan anmode om, at de andre afstemninger sker ved navneopråb. 12

15 Udvalgsarbejdet Ingen delt afstemning om kompromisændringsforslag Ifølge artikel 174, stk. 5, og artikel 209 kan der ikke foretages delt afstemning i udvalg i forbindelse med afstemningen om et kompromisændringsforslag. Filtrering i udvalg af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet Ifølge den ændrede artikel 175 kan formanden anmode et kompetent udvalg om at stemme om hvert enkelt ændringsforslag eller hver enkelt anmodning om delt eller særskilt afstemning, såfremt der til behandling på plenarmødet er indgivet mere end 50 sådanne ændringsforslag eller anmodninger vedrørende en tekst forelagt af det pågældende udvalg. Kun ændringsforslag/anmodninger, som mindst en tredjedel af udvalgets medlemmer stemmer for, sættes under afstemning på plenarmødet. 13

16 Medlemmernes aktiviteter Beslutningsforslag, jf. artikel 133 Hidtidige regler Ingen begrænsninger Nye regler Ethvert medlem kan indgive et beslutningsforslag om måneden. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til eu 14

17 Anmodninger til Kommissionen om fremsættelse af forslag efter artikel 46 ( Forslag til EU-retsakt ) Hidtidige regler Når formanden havde erklæret, at forslaget kunne behandles, skulle det kompetente udvalg udarbejde en betænkning. Først herefter blev forslaget på anbefaling af det kompetente udvalg underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer. Nye regler Proceduren er blevet forenklet, således at formanden, når han først har erklæret, at forslaget kan behandles, henviser det til det kompetente udvalg, som skal træffe afgørelse om den videre behandling inden tre måneder efter henvisningen. Dette betyder, at der ikke længere er behov for at indhente underskrifter fra et flertal af medlemmerne, inden behandlingen i udvalget. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 15

18 Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling, jf. artikel 128 ( Mundtlig forespørgsel ) Hidtidige regler Forespørgsler udelukkende til Rådet og Kommissionen Nye regler Vigtigste nyskabelse: Der kan også stilles forespørgsler til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 16

19 Medlemmernes aktiviteter Forespørgsler til skriftlig besvarelse, jf. artikel 130 og bilag III (nu bilag II) ( Skriftlig forespørgsel ) Hidtidige regler Antal forespørgsler: Der kan højst stilles fem forespørgsler pr. måned og, undtagelsesvis, fire supplerende forespørgsler pr. måned, hvis forespørgslernes hastende karakter er tilstrækkeligt velbegrundet. En af disse forespørgsler kan indgives som en prioriteret forespørgsel. Nye regler Antal forespørgsler: Tyve forespørgsler inden for et løbende tidsrum af tre måneder. Bestemmelsen om, at en af disse forespørgsler hver måned kan indgives som en prioriteret forespørgsel gælder fortsat. Medlemmer, der støtter forespørgslen: En anden nyskabelse er, at en forespørgsel kan støttes af andre medlemmer end forespørgeren, jf. den nye artikel 130, stk. 4. Sådanne forespørgsler tæller kun i forespørgerens maksimale antal forespørgsler. Det er kun muligt at støtte en forespørgsel på tidspunktet for indgivelsen heraf. Yderligere oplysninger om disse ændringer fås ved henvendelse til europa.eu 17

20 Mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse og større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling (ny artikel 130a og 130b) Hidtidige regler Helt nye instrumenter! Nye regler Der er tale om helt nye instrumenter, som tidligere ikke fandtes i Parlamentets forretningsorden. De nye bestemmelser i artikel 130a og 130b beskriver, hvem der kan indgive mindre eller større forespørgsler, og hvem de kan være stilet til. Kriterierne for behandling af mindre og større forespørgsler er de samme som for forespørgsler til skriftlig besvarelse (se bilag III (nu bilag II) til forretningsordenen). Til forskel fra mindre forespørgsler og på de vilkår, der er fastsat i artikel 130b, vil større forespørgsler blive placeret på Parlamentets forslag til dagsorden, og i visse tilfælde må der gennemføres en debat. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 18

21 Medlemmernes aktiviteter Skriftlige erklæringer efter artikel 136 Hidtidige regler Nye regler Denne bestemmelse udgår. Skriftlige erklæringer ophører med at eksistere. Skriftlige erklæringer, der allerede er indført i registeret med henblik på indsamling af underskrifter, forbliver åbne indtil afslutningen af den periode på tre måneder, der er fastsat i den hidtidige artikel 136. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 19

22 Medlemmernes administrative forhold Ændringer i erklæringen om økonomiske interesser Af gennemsigtighedshensyn skal medlemmer af Europa-Parlamentet afgive en erklæring om økonomiske interesser til formanden. Ifølge de hidtil gældende regler i forretningsordenen skulle medlemmerne også revidere deres erklæring inden for 30 dage efter hver enkelt ændring i disse interesser. Denne frist er blevet ændret i den nye version af forretningsordenen. Medlemmerne skal nu underrette formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, senest ved udgangen af den måned, der følger efter denne ændring. Desuden er indkomstkategorierne for litra a), c), d), e) og f ) blevet revideret. Udover de eksisterende kategorier (500 til EUR; til EUR; til EUR, og over EUR brutto om måneden) skal den nye erklæring om økonomiske interesser indeholde en ny indkomstkategori, hvor medlemmerne i påkommende tilfælde skal angive månedlige indtægter fra 1 til 499 EUR om måneden. For indtægter over EUR brutto om måneden vil medlemmerne blive anmodet om at give en beløbsangivelse afrundet til de nærmest EUR. Europa-Parlamentets Præsidium vil vedtage en ny formular til denne erklæring og underrette medlemmerne om, hvordan overgangsfasen til de nye regler kommer til at forløbe. 20

23

24 Forenet i mangfoldighed 4 L DA Conception & Design : IDEA Unit Print : Printing Unit DG ITEC, EDIT Directorate Photos European Union, EP

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Lissabontraktatens betydning for den årlige budgetprocedure

Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Lissabontraktatens betydning for den årlige budgetprocedure EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 9.2.2010 ARBEJDSDOKUMENT om Lissabontraktatens betydning for den årlige budgetprocedure Budgetudvalget Ordførere: Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska og László Surján

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0329/2016 14.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.7.2013 2013/0177(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0074(COD) 8.9.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Regionaludviklingsudvalget 2017/0127(CNS) 13.9.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0324 (NLE) 14372/16 COEST 299 PHYTOSAN 36 VETER 123 WTO 324 UD 235 ENFOCUSTOM 188 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2013/0356(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2017/0196(NLE) 12.10.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING

FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING OG FORLIGSPROCEDURE En guide til Europa-Parlamentet som medlovgiver i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure December 2014 Generaldirektoratet for Interne Politikker

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN Onsdag den 17. december 2014 17/12/14 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

juni 2016 Bruxelles

juni 2016 Bruxelles EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN 22. - 23. juni 2016 Bruxelles 22/06/16 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER JF. BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN OM ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.6.2017 L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/964 af 8. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0266 (COD) 10728/16 ADD 1 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2018/0384(NLE) 3.1.2019 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0277/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0277/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0277/2017 1.9.2017 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2015/0298(NLE) 27.5.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0320/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0320/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0320/2016 10.11.2016 BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske

Læs mere

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER JF. BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN OM ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald.

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Forretningsorden for Økonomiudvalget (Valgperioden 2018-2021) Udvalgets formand og næstformand 1. Overborgmesteren er født formand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4 Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0272(NLE) 26.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune. (Gældende pr. 1. april 2018)

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune. (Gældende pr. 1. april 2018) Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune (Gældende pr. 1. april 2018) Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Budgetkontroludvalget

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Budgetkontroludvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetkontroludvalget 2009 22.2.2005 ARBEJDSDOKUMENT om ændring af de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa- Parlamentets budget Budgetkontroludvalget Ordfører:

Læs mere

Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I

Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I P7_TA(2012)0342 Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere