Omsætning fra flerelementskontrakter i telekommunikationsbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætning fra flerelementskontrakter i telekommunikationsbranchen"

Transkript

1 Omsætning fra flerelementskontrakter i telekommunikationsbranchen Niels Bøgild Slot Strande Kandidatafhandling Kandidat i regnskab og revision Cand.merc.aud. Vejleder: Frank Thinggaard Erhvervsøkonomisk Institut 2011 Aarhus School of Business and Social Science Aarhus Universitet Side 1 af 79

2 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode... 6 Kapitel Conceptual Framework IASBs Conceptual Framework for Financial Reporting Regnskabets målgruppe, målsætning og informationsbehov Regnskabers kvalitative egenskaber Definitionen på indtægter Indregning og måling Det første niveau - Indregning af regnskabets bestanddele Det andet niveau - Indregning af indtægter Måling af indtægter To konkurrerende paradigmer Det formueorienterede regnskabsparadigme Det præstationsorienterede regnskabsparadigme Conceptual Frameworks regnskabsparadigmatiske tilgang Delkonklusion Kapitel IAS 18 - Revenue Recognition Captive-Product Pricing IAS 18 - Revenue Recognition Standardens anvendelsesområde Indregning ved salg af varer Indregning ved salg af serviceydelser Oprettelsesgebyr Måling IAS angående flerelementskontrakter ASC Subtopic Revenue Recognition Multiple Element Arrangements Contingent Revenue Cap Empiri og diskussion Oprettelsesgebyr Empiri Diskussion Klassifikationstilgang af salg af mobiltelefon til under kostpris Empiri Diskussion Flerelementskontrakter Empiri Diskussion Delkonklusion Side 2 af 79

3 Kapitel Exposure Draft - Revenue from Contracts with Customers Exposure Draft - Revenue from Contracts with Customers Anvendelsesområde og kerneprincipper Ad a) identify the contract(s) with customers Ad b) identify the separate performance obligations in the contract Ad c) determine the transaction price Ad d) Allocate the transaction price to separate performance obligations Ad e) recognise revenue when the entity satisfies each performance obligation Exposure Drafts regnskabsparadigmatiske tilgang Diskussion Oprettelsesgebyr Flerelementskontrakter Den kontraktbaserede tilgang Prognoseværdi Kreditorerne og långivernes informationsbehov Informationsasymmetri Klassifikation Politisk motivation Delkonklusion Kapitel Konklusion...68 Litteratur...70 Bilag 1 - Taleksempel på henholdsvis det præstationsorienterende og det formueorienterede regnskabsparadigme Bilag 2 - Oversigt af forskellene i reglerne angående flerelementskontrakter Bilag 3 - Oversigt over de europæiske teleselskabers regnskabspraksis English Summary Side 3 af 79

4 Kapitel 1 Indledning Denne afhandling vurderer ændringsforslaget til International Accounting Standard (IAS) 18 med afsæt i en analyse af konsekvenser for telebranchens regnskabslæsere ved brug af International Accounting Standard Boards 1 (IASB) Conceptual Framework som et kriteriesæt. Formålet med Conceptual Framework er at harmonisere regnskabsstandarderne, som IASB udarbejder, således at regnskabsstandarderne er logiske og konsistente 2. Til dette er Conceptual Framework derfor normativ. Den beskriver de grundlæggende definitioner af et regnskabs bestanddele samt den optimale løsning med regnskabsaflæggelsen, som efter IASBs opfattelse vil føre til den mest mulige opfyldelse af regnskabsaflæggelses formål 3. Endvidere har Conceptual Framework ligeledes det formål at modvirke politiske pres og lobbyisme, idet standardsætterne er bundet af begrebsrammen som et kriteriesæt 4. IASBs legitimitet som en troværdig udsteder af regnskabsstandarder er afhængig af, om bestyrelsen overholder sin forpligtelse ved at anvende begrebsrammen som et kriteriesæt. Nemlig derved er det essentielt ved udarbejdelsen af den nye standard, der skal erstatte den nugældende standard angående indregning af omsætning, IAS 18 Revenue Recognition, at den kommende standard er i overensstemmelse med Conceptual Framework. Men idet IAS 18 ikke er dækkende i relation til den regnskabsmæssige behandling af flerelementskontrakter, må fortolkningen derfor hentes i det amerikanske fortolkningsbidrag, ASC Således er ønsket om den kommende standard ligeledes, at holde reguleringen indenfor IASB-regi 6. 1 Se hertil nærmere om International Accounting Standard Board i fx Deegan & Unerman, Financial Accounting Theory, european edition, 1. udgave, s. 109ff 2 IASB, The Conceptual Framework for Financial Reporting (2010) s. 6f 3 Deegan (2006) s Deegan (2006) s. 195ff 5 Fedders (2008) s. 409f 6 IASB, Exposure Draft Revenue from Contracts with Customers ED/2010/6 (2010) s. 5 Side 4 af 79

5 Men ændringsforslaget til IAS 18 medførte kritik fra telebranchens side. Regnskabsudarbejderne fremhæver at, telebranchens regnskaber efter ændringsforslagets regler ikke vil vise teleselskabernes evne til at generere omsætning og dermed vil være mindre brugbare for regnskabsbrugere til at vurdere teleselskabernes performance. Kritikken er især centreret omkring den regnskabsmæssige behandling af flerelementskontrakter, som ændringsforslaget lægger op til 78. Telebranchen anvender ofte Captive-Product Pricing-Strategy i forbindelse med salg af bundles bestående af mobiltelefon og serviceydelse, hvorved prissætning sættes efter det forhold, at mobiltelefon sælges til underpris, hvorefter tab skal tjenes ind igen ved højere priser på serviceydelser. Eftersom indtjening ofte bruges som et bedømmelsesgrundlag til at vurdere et virksomheds regnskab 9 vil ændringsforslaget muligvis derfor have en betydelig påvirkning for telebranchen. 1.1 Problemformulering På baggrund af indledningen vil denne kandidatafhandling søge at afdække, hvilke konsekvenser ændringsforslaget vil have for regnskabsaflæggelsen i telebranchen samt vurdere ændringsforslaget og dets konsekvenser i henhold til IASBs Conceptual Framework. Målet er at nå til en konklusion om, hvorvidt ændringsforslaget opfylder informationsbehovet hos telebranchens regnskabsbrugere i henhold til begrebsrammen. Dette søges besvaret ved hjælp af følgende problemstilling: Med afsæt i en analyse af konsekvenser for telebranchen foretages en vurdering af ændringsforslaget til IAS 18 Revenue Recognition ved brug af IASB s Conceptual Framework som kriteriesæt 1.2 Afgrænsning Diskussionen angående omsætning fra kontrakter med kunde i telekommunikationsbranchen er centreret på flerelementskontrakter, som omfatter levering af en mobiltelefon og serviceydelser, der giver kunden adgang til selskabets trådløse telefonnetværk. Flerelementskontrakter er kontrakter, der omfatter mindst to leveringsforpligtelser. Leverandører af serviceydelser i telebranchen giver ofte tilskud 7 Orange (2010) s. 3 8 Deutsch Telekom AG (2010) s. 2 9 International Accounting Standard Board (2008) s. 7 Side 5 af 79

6 til kunderne ved at levere mobiltelefoner til under kostprisen på betingelse af, at kunderne samtidigt indgår en kontrakt, som leverandøren kan dække sine omkostninger forbundet med tilskuddet. Afhandlingen fokuserer kun på den regnskabsmæssige behandling af flerelementskontrakter, hvori mobiltelefonen bliver solgt til under kostprisen. Endvidere diskuterer afhandlingen ændringsforslaget kun med afsæt i informationsværdien for regnskabsbrugerne af telebranchens regnskaber, som er defineret af Conceptual Framework. Afhandlingen diskuterer ikke betydning af forskellige distributionskanaler, hvorigennem indgåelse af kontrakter i telebranchen sker. Det anerkendes, at indregning af omsætning gennem forskellige distributionskanaler har indvirkning på regnskabsaflæggelsen angående indregning af indtægter fra kontrakter. Men dette er valgt fra for at holde afhandlingens fokus på flerelementskontrakter. Omvendt diskuterer afhandlingen de regnskabsmæssige behandlinger af elementer, som også indgår i en flerelementskontrakt, ved enestående salg, idet diskussionen vil illustrere betydningen af, dersom elementer indgås i flerelementskontrakter. Ydermere diskuterer afhandlingen kun den regnskabsmæssige behandling af telebranchens flerelementskontrakter i henhold til Conceptual Framework. Heraf følger, at den regnskabsmæssige behandling i forhold til andre regnskabsstandarder udsendt af International Accounting Standard Board ikke vil blive diskuteret, idet den kommende standard angående omsætning kun er bundet af begrebsrammen som et kriteriesæt. Dog inddrages andre standarder i diskussionen, når disse er relevant til vurderingen af ændringsforslaget som helhed. 1.3 Metode For at understrege Conceptual Framework som afhandlingens referenceramme er henvisninger til kriterierne kursiverede. Eksempelvis en diskussion af en bestemt regnskabsmetode omhandlende væsentligheden bliver denne kvalitative karakteristik kursiveret. Endvidere bliver på grund af at de danske officielle oversættelser af de engelske regnskabsregler og -standarder ikke er dækkende alle standarder og regler gengivet på engelsk, uanset at der forefindes enkelte danske oversættelser, således at gengivelserne er sprogligt konsekvente. Dette gælder dog kun ved direkte gengivelser. Side 6 af 79

7 Overordnet er afhandlingen struktureret i tre kapitler, som dækker Conceptual Framework og dennes regnskabsparadigmatiske tilgang, den nuværende regnskabspraksis i telekommunikations branche og en diskussion angående ændringsforslagets informationsværdi. Kapitlerne afrundes med en delkonklusion, der opsummerer de væsentligste punkter. Således er afhandlingen struktureret som følgende, Kapitel 2 Kapitlet beskriver IASB s Conceptual Framework og dennes paradigmatiske tilgang. Kapitlet gennemgår først betydning af begrebsrammen ved udarbejdelse af standard i IASB. Derefter beskrives Conceptual Frameworks definitioner. Endelig skal kapitlet fastslå Conceptual Frameworks regnskabsparadigmatiske tilgang. Formålet med kapitlet er at udgøre afhandlingens konceptuelle og teoretiske fundament. Kapitel 3 Kapitlet beskriver den nuværende regnskabspraksis i telekommunikationsbranchen i forhold til Captive-Product Pricing Strategy. Kapitlet vil først beskrive telekommunikationsbranchens prissætningsforhold. Derefter vil kapitlet gennem de nuværende regnskabsregler i IAS 18 Revenue Recognition og ASC Disse er relevante for telebranchen angående flerelementskontrakter, der omfatter levering af en mobiltelefon og en serviceydelse. Endelig vil beskrivelsen bliver efterfulgt af empirisk analyse samt diskussion. Afsnittet vurderer informationsværdien i de nugældende regnskabsregler i henhold til begrebsrammen. Således at det skaber grundlag for en komparativ vurdering af Exposure Draft i næste kapitel. Kapitel 4 Kapitlet diskuterer ændringsforslaget i henhold til Conceptual Framework, såfremt ændringsforslaget vedtages i sin nuværende form. Kapitlet vil først gennemgå reglerne i ændringsforslaget. Derefter diskuteres Exposure Draft på grundlag af en komparativ analyse af gennemgangene i kapitel 3 og 4. Diskussionen inddrager også kritikken fra telebranchen. Formålet med kapitlet er at konkludere, hvorvidt ændringsforslaget er i overensstemmelse med begrebsrammen, og hvorvidt dette vil forbedre informationsværdien for telebranchens regnskabslæserne i forhold til den nuværende praksis. Konklusionen vil således besvare ovenstående problemstilling og således enten be- eller afkræfte kritikernes påstande. Side 7 af 79

8 Kapitel 2 Conceptual Framework I dette kapitel beskrives indholdet i IASBs Conceptual Framework samt dennes regnskabsparadigmatiske tilgang, idet standardsætterne er bundet af begrebsrammen som et kriteriesæt ved udarbejdelse af regnskabsstandarderne. Endvidere skal kapitlet konstituere afhandlingens konceptuelle og teoretiske fundament. Afsnit 2.1 gør rede for IASBs Conceptual Frameworks betydning for standardudarbejdelse og beskriver begrebsrammens definitioner på regnskabets målsætning, målgrupperne og deres informationsbehov, kvalitative egenskaber, indtægter, indregning samt måling. Derefter redegøres for henholdsvis den præstationsorienterede og den formueorienterede regnskabsparadigme i afsnit 2.2. Endelig beskrives Conceptual Frameworks regnskabsparadigmatiske tilgang i afsnit IASBs Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 IASBs Conceptual Framework er et kriteriesæt, der definerer (a) målsætning med regnskabet, (b) kvalitative egenskaber, som afgør nytteværdien af oplysninger i regnskabet, (c) definition, indregning og beløbsmæssig opgørelse af de bestanddele, som udgør regnskabet, og (d) kapitalbegreber og egenkapitalvedligeholdelse. Formålet med begrebsrammen er at vejlede standardsætterne i IASB-regi under udarbejdelse af regnskabsstandarder 10. For at begrebsrammen skal have sin legitimitet som en referenceramme for standardsætterne, skal den være normativ. Det betyder, at begrebsrammen beskriver den optimale løsning i regnskabsaflæggelse, som vil føre til den mest mulige opfyldelse af formålet med regnskabsaflæggelse. Ligeledes har begrebsrammen det formål at skabe logiske og konsistente regnskabsstandarder, 10 International Accounting Standard Board (2010) s. 6f Side 8 af 79

9 idet standarderne bliver udviklet gennem årene og i forskellige situationer 11. Synspunktet med begrebsrammen er således, at hvis den udgør en referenceramme for samtlige standarder, vil standarderne være konsistente og logiske. Dette har tilmed den fordel for standardsætterne, at den modvirker lobbyisme og politiske pres under udarbejdelse af standarder, idet standardsætterne er bundet af begrebsrammen som et kriteriesæt 12. Med lobbyisme og politisk pres tænkes der især på en branche eller en virksomheds insisteren på at indføre eller forkaste en bestemt regnskabsmetode. På denne måde er begrebsrammen med til at gøre IASB politisk uafhængige. Dermed har IASBs Conceptual Framework det formål at konstituere regnskabsstandarderne ved netop at have en funktion som et kriteriesæt for standardsættere. Som led i konvergensprojektet mellem FASB 13 og IASB er en ny begrebsramme under udarbejdelse, hvoraf afsnittene om regnskabers målsætning, regnskabsaflæggende enhed og kvalitative egenskaber blev offentliggjort september Den nye Conceptual Framework skal erstatte den delvis nuværende begrebsramme fra De for nærværende afhandlings relevante begreber, definitioner og indregningskriterier i begrebsrammen gennemgås i det følgende Regnskabets målgruppe, målsætning og informationsbehov Regnskabets primære målgruppe er ifølge IASBs Conceptual Framework kapitalindskydere, som er aktionærer, potentielle investorer, långiver og kreditorer (OB5). Den sekundære målgruppe er alle dem, der ikke er omfattet af den primære gruppe (OB10). Den sekundære gruppe benævnes ofte interessenterne (stakeholder). Den skarpe opdeling af de primære og sekundære målgruppe i begrebsrammen fra 2010 er en nyskabelse i forhold til begrebsrammen fra Baggrunden til den skarpe opdeling er, at en 11 Der skal dog tillige fremhæves, at reglerne i regnskabsstandarderne er lex specialis i forhold til begrebsrammen, jf. IAS 8.7, hvilket til tider ses, at aflagte regnskaber afviger fra begrebsrammens definitioner som følge af selve standardernes afvigelser fra begrebsrammen, jf. Fedders (2008) s Deegan (2006) s Forkortelse af Financial Accounting Standard Board, der konstituerer amerikanske regnskabsstandarder. 14 International Accounting Standard Board (2010) s. 4 Side 9 af 79

10 manglende klar definition af den primære og den sekundære målgruppe fører til for en svag og abstrakt begrebsramme til at kunne konstituere regnskabsstandarder på 15. Et regnskabs målsætning er at give informationer om en virksomheds økonomiske stilling, resultat og pengestrømme, som er til nytte for potentielle og nuværende investorer, långivere og kreditorer i deres økonomiske beslutninger (OB2). Begrebsrammen opdeler de økonomiske beslutninger i to dele, eftersom brugerne i den primære gruppe har forskellige anvendelsesformål med regnskaber. Den ene gruppe, nuværende og potentielle investorer, anvender regnskabet til at vurdere om, hvorvidt de skal købe, sælge eller beholde deres investeringer i virksomheden. Den anden gruppe, långivere og kreditorer, anvender regnskabet til at vurdere kreditværdigheden, bevilling og forfald af lån (OB3). Begrebsrammen anerkender, at der kan opstå heterogenitet i den primære målgruppes informationsbehov, som kan være modstridende og føre til manglende opfyldelse af alle informationsbehov i den primære målgruppe. Standardsætterne skal derfor udvikle standarderne, således at det maksimale antal af informationsbehovene i den primære gruppe opfyldes. Men det fritager ikke virksomheder fra at medtage flere informationer i regnskabet, såfremt disse har informationsværdi for en undergruppe af regnskabslæsere under den primære gruppe (OB8). Informationsbehovet er ifølge begrebsrammen oplysninger om virksomhedens finansielle position samt effekten af transaktionerne og de andre begivenheder, der påvirker virksomhedens finansielle position. Oplysninger om den finansielle position og transaktionernes effekt vil hjælpe regnskabslæserne med at vurdere virksomhedens soliditet samt evne til at frembringe likvide midler og sikkerheden for deres frembringelse. Det vil sige nettopengestrømme, idet det er oplysninger, som afgør investeringsprognosen og kreditværdigheden (OB12). Regnskabet har netop derved ifølge begrebsrammen en prognosemæssig funktion. Det betyder, at regnskabet skal tilvejebringe regnskabsbrugere med oplysninger, som de kan anvende til at vurdere sandsynlige fremtidige nettopengestrømme, samt at regnskabet er fremadrettet. Samtidigt skal regnskaber også ifølge begrebsrammen frembringe oplysninger, der viser resultaterne af ledelsens effektivitet og dygtighed til at forvalte virksomhedens 15 International Accounting Standard Board, Basic for Conclusion Conceptual framework for Financial Reporting (2010) s. 46 Side 10 af 79

11 ressourcer 16 (stewardship 17 ), det vil sige virksomhedens finansielle præsentationer (performance). Derved har regnskabet også en kontrolmæssig funktion, der i modsætning til den prognosemæssige funktion, der er fremadrettet, er den kontrolmæssige funktion bagudrettet. Den kontrolmæssige funktion bygger på det traditionelle synspunkt ved, at et regnskab udgør et grundlag for brugere til at vurdere ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer. 18 Begrebsrammens synspunkt er, at oplysninger om virksomhedens finansielle præsentationer vil hjælpe regnskabsbrugerne med at vurdere sikkerheden af fremtidige nettopengestrømme baseret på virksomhedens økonomiske ressourcer (OB16). Heraf følger, at begrebsrammens formål med den kontrolmæssige funktion også er, at regnskabsbrugerne skal kunne danne adaptive forventninger om fremtidige nettopengestrømme på grundlag af informationer om virksomhedens hidtidige finansielle præsentationer. Endvidere anlægger begrebsrammen også det synspunkt, at den kontrolmæssige funktions informationsbehov dækkes af regnskabers prognosemæssige funktions informationsbehov, eftersom virksomhedens ressourcer og gæld er et resultat af ledelsens effektivitet og dygtighed til at forvalte ressourcerne 19. Der er en vis overlapning af regnskabets kontrol- og prognosemæssige funktioner. En sammendragning af ovenstående er, at regnskabers funktionsmæssige opgave er dualistisk med en overvægt på den prognosemæssige funktion 20. Regnskabets primære funktion er således prognosemæssig, og den sekundære funktion er dermed kontrolmæssig Regnskabers kvalitative egenskaber Som nævnt ovenfor er målsætningen med regnskaber at give regnskabsbrugere oplysninger til økonomiske beslutninger. Begrebsrammen gør rede for målsætningen ved at definere to fundamentale kvalitative egenskaber, således at regnskaber med 16 International Accounting Standard Board, Project Summary and Feedback Statement - Conceptual Framework for Financial Reporting (2010) s IASB har af sprogmæssige grunde fravalgt termen stewardship, selvom stewardship fortsat er den bagvedliggende tanke, jf. IASB, Project Summary and Feedback Statement - Conceptual Framework for Financial Reporting (2010) s Elling (2010) s. 199f 19 International Accounting Standard Board, Basic for Conclusion - Conceptual Framework for Financial Reporting (2010) s. 49f 20 Elling (1997) s. 148ff Side 11 af 79

12 disse egenskaber vil opfylde kravet med regnskabets målsætning og dermed være til mest nytte for regnskabslæsere. Disse to fundamentale kvalitative egenskaber er relevans (relevance) og troværdig repræsentation (faithful representation) (QC5). Ifølge begrebsrammen er en information relevant, såfremt den øver indflydelsen på de økonomiske beslutninger (QC6). Dette vil sige, at en information er relevant, dersom enten medtagelsen eller udeladelsen af pågældende information har en betydning for den økonomiske beslutning. Relevante finansielle informationer kan enten have en prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge dele af dem (QC7). Ved prognoseværdi forstås, at finansielle informationer medtaget i regnskabet vil hjælpe regnskabsbrugerne med at prognosticere fremtidige nettopengestrømme (QC8). Samtidig kan finansielle informationer også have en bekræftelsesværdi, eftersom regnskabsbrugerne danner adaptive forventninger til fremtidige nettopengestrømme på grundlag af bekræftelser og afkræftelser (feedback) af deres hidtidige forventninger (QC9). Væsentligheden er et virksomhedsspecifikt aspekt af relevans, som ligeledes øver indflydelse på de økonomiske beslutninger. Væsentligheden påvirkes af den pågældende aflæggende informations art og størrelse. Som følge heraf er forskellen på relevans og væsentlighed, at relevans er benchmark- og omverdenspecifik, hvorimod væsentlighed er virksomhedsspecifik. Ved troværdig repræsentation forstås, at regnskabet repræsenterer fænomener, som regnskabet afbilder, troværdigt i ord og tal. Syntaktiske poster dette vil sige poster, der ikke har en selvstændig eksistens i virkeligheden uafhængig af regnskabet ikke skal medtages i regnskabet, jævnfør afsnit Ifølge begrebsrammen skal et regnskab, der troværdigt repræsenterer de afbildede fænomener, være fuldstændigt (compete), neutralt (neutral) og fejlfrit (free from error) (QC12). Fuldstændighed indebærer, at alle semantiske poster skal medtages i regnskabet (QC13), jf. afsnit Neutrale afbildninger er uden bias i selektionen (cherry picking) af regnskabets poster og indebærer, at regnskabet ikke må manipuleres i et forsøg på at fremme et adfærd hos regnskabsbrugerne, som ledelsen ønsker (QC14). Poster, som er fejlfrie, indeholder ifølge begrebsrammen ikke ved udarbejdelse fejlagtige oplysninger. Begrebsrammen anerkender dog, at det ikke altid er muligt at udarbejde perfekte og nøjagtige poster, eftersom der ofte ved udarbejdelse af poster er nødvendigt at foretage skøn (QC15). Ud over disse fundamentale kvalitative egenskaber nævner begrebsrammen nogle supplerende kvalitative egenskaber, der skal forstærke relevant og troværdig Side 12 af 79

13 repræsenteret informationsværdi. De supplerende kvalitative egenskaber er sammenlignelighed (comparability), verificerbarhed (verifiability), rettidighed (timeliness) og forståelighed (understandability). Sammenlignelighed er egenskaben, der gør en virksomheds regnskab anvendeligt til at sammenligne med en andens virksomheds regnskab (QC21). Det er særdeles væsentligt for beslutningstagere, der handler med investeringsbeviser i forskellige virksomheder, at de har mulighed for at sammenligne målvirksomheder, således at de kan beslutte at enten sælge, beholde eller købe investeringsbeviser (QC20). Verificerbarhed betyder, at der skal være holdepunkter i virkeligheden, der kan begrunde de regnskabsmæssige skøn og estimater ved udarbejdelse af poster (QC27). Rettidighed betyder, at informationer skal være til rådighed for beslutningstagerne forud for deres beslutningstagninger, således at informationerne vil være aktuelle til at kunne øve indflydelse. For at et regnskab skal være forståeligt, skal regnskabsbrugere med et rimeligt kendskab til forretningsmæssige og økonomiske forhold, til regnskabsvæsen samt vilje til at studere oplysningerne med rimelig omhu ifølge begrebsrammen kunne forstå regnskab. Men omvendt gælder det også, at komplekse informationer ikke skal undlades, såfremt disse er relevante for økonomiske beslutninger (QC32). Dette antyder, at standardsætterne ifølge begrebsrammen skal udvikle regnskabsstandarder, således at komplekse informationer bliver forståelige, og det gælder uanset af kompleksiteten af den pågældende transaktion eller begivenhed. IASBs Conceptual Framework fra 1989 ændrede den doktrinære opfattelse af forsigtighedsprincippet, idet det har været almindelig accepteret at være overforsigtigt ved estimeringer af aktiver. Ændringen fremkom således, at begrebsrammen fra 1989 i forbindelse med den kvalitative egenskab forsigtighed krævede ud over kravet om en grad af forsigtighed ved estimering af aktiver og gæld under usikre betingelser at der heller ikke må ske underestimeringer af nettoaktiver 21. Den nye begrebsramme fra 2010, som erstattede begrebet pålideligheden med troværdig repræsentation 22, har valgt ikke at videreføre forsigtighedsprincippet. Det skal dog opfattes som en understregning af, at underestimeringer af nettoaktiver ikke er tilladt, eftersom det 21 Deegan (2006) s. 180ff 22 International Accounting Standard Board, Basic for Conclusion - Conceptual Framework for Financial Reporting (2010) s. 59 Side 13 af 79

14 ligeledes ville være i strid med den kvalitative egenskab fejlfrihed Definitionen på indtægter IASBs Conceptual Framework definerer indtægter som følgende, Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that results in increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants (FW.4.25a) Definitionen dækker netop derved både alle aktiviteter, der skaber indtægter. Det vil sige alle indtægtsskabende aktiviteter undtagen indskud fra ejerne. Ligeledes opdeler begrebsrammen indtægten i henholdsvis omsætning 24 og gevinst. Sondringen mellem de to indtægtsskabende aktiviteter afhænger af, om den pågældende aktivitet har tilknytning til virksomhedens ordinære drift, idet kun omsætning opstår i forbindelse med virksomhedens ordinære drift. Af eksempler på omsætning benævner begrebsrammen varesalg, salg af serviceydelser, lejeindtægter osv. (FW.4.29). I modsætning til omsætning omfatter gevinster alle andre indtægtsposter, der ikke opstår i forbindelse med virksomhedens ordinære drift (FW.4.30). Det kan for eksempel være kursgevinst og afhændelse af anlægsaktiver. Det er imidlertid ikke kun likvide indbetalinger, der resulterer i en indtægt, men også urealiserede gevinster, eksempelvis opskrivning af børsnoterede værdipapirer og fysiske varer modtaget til gengæld for tjenesteydelser (FW.4.31). Begrebsrammens sondring mellem omsætning og gevinster giver ikke megen vejledning med hensyn til fastslå transaktionernes og begivenhedernes karakteristik som enten omsætning eller gevinster i praksis 25. Men det er ikke kun alle indtægtsskabende aktiviteter, der resulterer i en indtægt, idet, et fald i forpligtelser også vil resultere i en indtægt. Det vil sige en gældsudligning, og det kan for eksempel være, når en virksomhed leverer en vare for 23 International Accounting Standard Board, Basic for Conclusion - Conceptual Framework for Financial Reporting (2010) s Hermed lidt sproglig præcisering: I FSRs oversættelse af IASBs Conceptual Framework fra 1989 bliver benævnelsen revenue til på dansk oversat som driftsindtægter. Nærværende afhandling anvender imidlertid den lidt mere fortrolige benævnelse omsætning i stedet for driftsindtægter, eftersom revenue oversat til på dansk også kan betyde omsætning jf. Regnskabsordbogen (2007). 25 Deegan (2008) s. 193 Side 14 af 79

15 at afvikle et udestående lån (FW.4.32). Netop på grund af den kendsgerning, at både stigninger i aktiver og fald i gæld ifølge begrebsrammen resulterer i indtægter, kan det derfor summarisk af begrebsrammens underbegreber til definitionen på indtægter anføres, at indtægter sker samtidigt med nettoforøgelse af aktiver eller reduktion af gæld (FW.4.47). Indtægter er netop derved en regnskabsmæssig tiloversbleven post, der opstår som følge af ændringer i aktiver og gæld. På baggrund af ovenstående udgør balancen ifølge begrebsrammen den primære del og resultatopgørelsen den sekundære af regnskabet. Konvergensprojektet mellem IASB og FASB, hvor der udarbejdes en ny begrebsramme, er ikke nået til den del af begrebsrammen, hvorved omsætning defineres. Der er adskillige synspunkter angående definitionen af omsætning, men det foretrukne synspunkt forventes at blive følgende definition på omsætning i den endelige begrebsramme: Revenue are the decreases in the reporting entity s liabilities to customers resulting from extinguishment of performance obligations for which it is primarily liable at law Indregning og måling IASBs Conceptual Framework deler indregnings- og målingskriterier op i to niveauer. Det første niveau fastlægger de overordnede kriterier til alle bestanddele i regnskabet, og det andet niveau fastlægger kriterier til de enkelte bestanddele i regnskabet på en mere detaljeret plan. Det vil sige indtægter i nærværende afhandlings tilfælde Det første niveau - Indregning af regnskabets bestanddele Begrebsrammen fastslår, at poster, der opfylder indregningskriterier, skal opgøres monetært, samt at det ikke kan undlades at opgøre dem monetært ved at oplyse om dem i noter eller i anvendt regnskabspraksis (FW.4.37). Indregningskriterierne for posterne i balance og resultatopgørelse defineres som følgende, 26 Elling (2010) s. 295 Side 15 af 79

16 An item that meets the definition of an element should be recognised if: a) it is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to or from the entity; and b) the item has a cost or value that can be measured with reliability. (FW.4.38) Ad a) Sandsynligheden for fremtidige økonomiske fordele. Kriteriet har tæt sammenhæng med de omgivelser, som virksomheden opererer i, idet der er mange faktorer, hvortil der er knyttet en del usikkerheder. Begrebsrammen giver ikke megen vejledning i sandsynlighedsvurderingen udover den følgende vage anvisning, Assessments of the degree of uncertainty attaching to the flow of future economic benefits are made on the basis of the evidence available ( ) For example, when it is probable that a receivable owed to an entity will be paid, it is then justifiable, in the absence of any evidence to the contrary [min fremhævelse], to recognise the receivable as an asset... (FW.4.40) Udover at vurdere på grundlag af de tilgængelige oplysninger synes begrebsrammen at lægge op til, at regnskabsudarbejdere og revisorer skal foretage sandsynlighedsvurderingen, i mangel på bevis af det modsatte, på subjektivt grundlag. Ad b) Pålidelig opgørelse. Ved dette kriterium forstås, at optagelse af poster i regnskabet er betinget af, at skøn og estimater af deres størrelser kan verificeres med holdepunkter i virkeligheden, jævnfør afsnit om regnskabers kvalitative egenskaber. Ved regnskabsudarbejdelse skal posters anskaffelsespris (kostpris) eller værdi i mange tilfælde skønnes, og det er netop derfor en væsentlig del af regnskabsudarbejdelse. Det betyder dog ikke, at medtagelse af poster, der er skønnet, vil forringe regnskabers troværdighed. Omvendt kan det være nødvendigt i tilfælde, hvor posters størrelse med rimelig verificerbarhed ikke kan skønnes, at ikke medtage de pågældende poster (FW.4.41). Til gengæld skal de udeladte poster oplyses i noterne, såfremt medtagelsen af dem i noterne er relevant for regnskabsbrugere (FW.4.43) Det andet niveau - Indregning af indtægter Side 16 af 79

17 Vedrørende indregning af indtægter fastslår begrebsramme, at Income is recognised in the income statement when an increase in future economic benefits related to an increase in an asset or a decrease of a liability has arisen that can be measured reliably. This means, in effect, that recognition of income occurs simultaneously with the recognition of increases in assets or decreases in liabilities (for example, the net increase in assets arising on a sale of goods or services or the decrease in liabilities arising from the waiver of a debt payable). (FW.4.47) Afsnittet giver ikke noget nyskabelse i forhold til begrebsrammens definitioner af indtægter i afsnit 4.25 (a), som er omtalt i afsnit 2.1.3, ud over den logiske konstatering af, at indtægter kun kan indregnes i resultatopgørelsen som følge af pålideligt opgjorte ændringer i aktiver og gæld. Det, som begrebsrammen lægger op til, er, at når de medtagne aktiver og gæld opgjort efter begrebsrammens kriterier er pålidelige, skulle indtægter også gerne være opgjort pålideligt, eftersom indtægter opstår som følge af ændringer i aktiver eller gæld. Ligeledes nævner begrebsrammen om indregning af indtægter, at indregningskriteriet på det første niveauskal overholdes. Endvidere har overholdelsen til formål, at kun de poster, der kan opgøres med en troværdig repræsentation og har en tilstrækkelig grad af sikkerhed, bliver medtaget (FW.4.48). Begrebsrammen bygger derved ikke på realisationskriteriet med hensyn til indregning af indtægter, eftersom urealiserede stigninger i et aktiv, der i øvrigt opfylder alle begrebsrammes indregningskriterier, medfører indtægter Måling af indtægter Ifølge afsnit 4.55 i IASBs Conceptual Framework omfatter følgende opgørelsesgrundlag til måling af bestanddele i balance og resultatopgørelse; a) Historical cost (Historisk kostpris) b) Current cost (Genskaffelsespris) c) Realisable (settlement) value (Realisationspris (Afhændelsesværdi)) d) Present value (Kapitalværdi (Nutidsværdi)) Side 17 af 79

18 2.2 To konkurrerende paradigmer Som nævnt ovenfor i afsnit har et regnskab ifølge begrebsrammen det primære målsætning at give brugerne grundlag til at vurdere og foretage økonomiske beslutninger. Således har regnskabet en prognosemæssig funktion. Sekundært er det ifølge begrebsrammen at give brugerne grundlag til at vurdere ledelsens forvaltning (stewardship) af virksomhedens ressourcer. Således har regnskabet også en kontrolmæssig funktion. I regnskabslitteraturen er der udviklet forskellige tilgange vedrørende regnskabets primære målsætning, som har betydning for indregning af balancens og resultatopgørelsens poster. To af de mest udbredte tilgange er det formueorienterede 27 og det præstationsorienterede regnskabsparadigme 28. Paradigmerne har en betydning for forståelse af begrebsrammens tilgang angående indtægter. Disse beskrives i det følgende, idet fastlæggelsen af Conceptual Frameworks regnskabsparadigmatiske tilgang har betydning for fortolkning af Exposure Drafts tilgang vedrørende indregning af indtægter Det formueorienterede regnskabsparadigme Ifølge det formueorienterede regnskabsparadigme er målsætningen med regnskaber at give regnskabsbrugere informationer om den regnskabsaflæggende virksomheds finansielle position - formue - til at afspejle dennes økonomiske ressourcer og forpligtelser 29. Paradigmets fokus på den regnskabsaflæggende virksomheds finansielle position bygger på det synspunkt, at balancens poster udgør det primære målegrundlag i regnskabet, hvorefter resultatopgørelsens poster afledes af ændringer i det primære målegrundlag. Indtjening opstår derved som årets stigning i nettoaktivet, som ligeledes fører til en stigning i virksomhedens egenkapital 30. Balancen er således ifølge det formueorienterede paradigme den primære del af regnskabet, hvorefter resultatopgørelsen er den sekundære del af regnskabet. Som det kan udledes af ovenstående, har regnskabet ifølge paradigmet en 27 Også kaldet Asset / liability approach og det balanceorienterede paradigme 28 Også kaldet Revenue / expense approach og det resultatorienterede paradigme 29 Deegan (2006) s Moonitz (1962) s. 1ff Side 18 af 79

19 prognosemæssig funktion, eftersom regnskaber ifølge den prognosemæssige funktion har til opgave at tilvejebringe regnskabslæserne med grundlag til brug for økonomiske beslutninger og er således fremadrettet. Dette betyder, at regnskabet på balancedagen skal afspejle virksomhedens reelle formue, således at læserne er i stand til at estimere afkast af deres potentielle investering i virksomheden. Der er derved indbygget en aktualitet i paradigmets synspunkt angående posternes værdiansættelse, idet værdierne skal være rettidige (dagsværdi). Paradigmet er således fremadrettet. Afspejlingen skal derfor også medtage nonmonetære indstrømnings- og udstrømningsposter. Dette vil sige urealiserede stigninger og fald, idet disse værdier vil påvirke virksomhedens fremtidige evne til at frembringe likvide midler og dermed også virksomhedens evne til at udbetale afkast til investorerne. Endvidere betyder dette, at der ikke må være undervurderede aktiver i balancen, som ikke svarer til værdierne (dagsværdi) på balancedagen, idet konsekvensen vil være forhøjede egenkapitalomkostninger, højere finansieringsudgifter på grund af forringet kreditværdighed, og risiko for insiderhandel på grund af informationsasymmetrien 31. På grund af det formueorienterede paradigmes fokus på, at balancens aktiver skal svare til værdierne på balancedagen, tillader paradigmet kun indregning af semantiske poster, som er poster med en selvstændig eksistens uafhængigt af regnskabet. Dermed tillader paradigmet ikke indregning af syntaktiske poster, idet syntaktiske poster er et produkt af selve periodiseringsprocessen og ikke har en selvstændig eksistens uafhængig af regnskabet 32. Grundet det formueorienterede paradigmes fokus på at afspejle formuen, og dermed at urealiserede forøgelser og fald i aktiver og gæld skal indregnes, har det ofte givet anledning til, at det formueorienterede paradigme associeres med fair value accounting 33. Det er ikke helt korrekt, eftersom der ifølge det formueorienterede paradigme findes forskellige værdiansættelsesmetoder til målinger af transaktioner og ikke et bestemt opgørelsesgrundlag 34. I nedenstående afsnit samt bilag 1 er der en eksemplifikation af det formueorienterede paradigme. 31 Elling (2010) s Elling (2010) s Hitz (2007) s Moonitz (1978) s. 68 Side 19 af 79

20 2.2.2 Det præstationsorienterede regnskabsparadigme I modsætning til det formueorienterede paradigme fokuserer det præstationsorienterede regnskabsparadigme på resultatopgørelsen som den primære del af regnskabet, idet resultatopgørelsen ifølge det præstationsorienterede paradigme skal afspejle virksomhedens præstation. Eksempel 1 Et eksempel på betydningen af forskellige valg på fokus er, når en manufakturhandler videresælger en mængde tekstil, der er indkøbt 3 år tidligere til en pris 300 kr. (kostpris), til en pris på 500 kr. I den mellemliggende periode er stoffets værdi steget fra 300 kr. til 550 kr. (dagsværdi). Indtjeningen i salgsåret er ifølge det præsentationsorienterede regnskabsparadigme på (500 kr. 300 kr.) 200 kr. Indtjeningen i salgsåret er ifølge det formueorienterede regnskabsparadigme på (500 kr. 550 kr.) -50 kr., idet det formueorienterede paradigme prisregulerer stoffets urealiserede værdi på dagsværdibasis. Der er derved en forskel i disse to regnskabsparadigmers indtjening i salgsåret på (200 kr kr.) 250 kr. Det formueorienterede regnskabsparadigmes prisregulerer stoffets urealiserede værdiforøgelse fra 300 kr. til 550 kr. i den mellemliggende periode, som det præstationsorienterede regnskabsparadigme derimod ikke prisregulerer for. Således at det samlede resultat og heraf den samlede ændring i egenkapitalen være det samme for disse to paradigmer, dette vil sige 200 kr. 35 Som det ses af eksemplet er der i det præstationsorienterede paradigme en nær sammenhæng mellem omsætning og omkostning, eftersom både indtægts- og omkostningsføringen først sker, når varen er realiseret, og at posterne sker i sammenhæng med hinanden. Det præstationsorienterede paradigme bygger således på matching-princippet 36. Matching-princippet er udledt af periodiseringsprincippet og foreskriver, at alle tilhørende indtægter og udgifter fra den fælles transaktion skal 35 Se bilag 1 for taleksemplet 36 Johnson (2004) s. 1 Side 20 af 79

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Indregning og måling af omsætning ved multiple og sammensatte salg

Indregning og måling af omsætning ved multiple og sammensatte salg Institut for Regnskab og Revision 31. januar 2011 Cand.Merc.Aud.-studiet Kandidatafhandling Indregning og måling af omsætning ved multiple og sammensatte salg Carina Vind Petersen Vejleder: Thomas Kaas

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Revenue from Contracts with Customers

Revenue from Contracts with Customers Cand.merc.aud Kandidatafhandling Aalborg Universitet Forfatter: Jonas Agesen Larsen Vejleder: Hans B. Vistisen Revenue from Contracts with Customers En analyse af ændringsforslagenes betydning for regnskabsbrugerens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Revenue Recognition. - En teoretisk analyse af Exposure Draft June 2010 fra IASB. Antal anslag inkl. mellemrum og figurer/tabeller:...180.

Revenue Recognition. - En teoretisk analyse af Exposure Draft June 2010 fra IASB. Antal anslag inkl. mellemrum og figurer/tabeller:...180. 1 Indledning Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. - studiet Institut for Regnskab og Revision Revenue Recognition - En teoretisk analyse af Exposure Draft June 2010 fra IASB

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS)

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) November 2014 Fagets formål og indhold: Fagets formål er, at klæde de studerende og kommende økonomichefer bedre på til at indgå i dialog med en revisor

Læs mere

Bilag A: Anvendte forkortelser og begreber

Bilag A: Anvendte forkortelser og begreber Bilag A: Anvendte forkortelser og begreber Nærværende bilag redegør for anvendte forkortelser og begreber, der er anvendt i afhandlingen. Forkortelser BC: Basis for Conclusion Exposure Draft Revenue from

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

En analyse af IASB's nye regler for indregning af omsætning

En analyse af IASB's nye regler for indregning af omsætning En analyse af IASB's nye regler for indregning af omsætning Med fokus på konsekvenser for danske anlægsvirksomheder Af Steffen Melin Henriksen Vejleder: Frank Thinggaard Kandidatafhandling: Cand. merc.

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark

Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Aarhus Universitet Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark Forfatter: Vejleder: Jeanet Lassen Simon Frank Thinggaard

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014 Traverbanevej 3 2920 Charlottenlund CVR-nr. 29137633 Årsrapport for 2014 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts 2015 Martin Riel Dirigent

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere