Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1994L0020 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/20/EF af 30. maj 1994 om mekaniske tilkoblingsanordninger for motorkøretøjer og påhængskøretøjer og anordningernes fastgøring på køretøjerne (EFT L 195 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Rådets direktiv 2006/96/EF af 20. november 2006 L Ændret ved: A1 Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union L

2 1994L0020 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/20/EF af 30. maj 1994 om mekaniske tilkoblingsanordninger for motorkøretøjer og påhængskøretøjer og anordningernes fastgøring på køretøjerne EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B ( 3 ), og ud fra følgende betragtninger: Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital; de fornødne foranstaltninger i dette øjemed skal vedtages; de tekniske bestemmelser, som motorkøretøjer og disses påhængskøretøjer skal opfylde efter national lovgivning, vedrører bl.a. mekaniske tilkoblingsanordninger; disse bestemmelser er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden; det er derfor nødvendigt, at alle medlemsstater indfører de samme forskrifter som tillæg til eller i stedet for de nugældende bestemmelser, med særlig henblik på implementering af EØF-typegodkendelsesproceduren i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 4 ); nærværende direktiv er et af særdirektiverne i forbindelse med EØFtypegodkendelsesproceduren i Rådets direktiv 70/156/EØF; bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF for så vidt angår køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder finder anvendelse i dette direktiv; for at øge færdselssikkerheden og lette ombytteligheden af motorkøretøjer og påhængskøretøjer i international trafik skal alle køretøjer, som indgår i vogntog eller sættevogntog, udstyres med standardiserede og harmoniserede mekaniske tilkoblingsanordninger; det er ønskeligt at følge de tekniske krav i ECE-regulativ nr. 55 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa om ensartede bestemmelser for mekaniske tilkoblingsanordninger til køretøjer; dette regulativ er bilag til overenskomsten af 20. marts 1958 om indførelse af ensartede bestemmelser for godkendelse og gensidig anerkendelse af godkendelse af tilbehør og dele til motorkøretøjer; det er hovedsageligt internationale standarder (ISO), der er taget i betragtning med henblik på ensartet dimensionering af mekaniske tilkoblingsanordninger for at sikre ombyttelighed af de enkelte køretøjer i ( 1 ) EFT nr. C 134 af , s. 36. ( 2 ) EFT nr. C 313 af , s. 10. ( 3 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 29. november 1992 (EFT nr. C 305 af , s. 115). Rådets fælles holdning af (ikke offentligjort i Tidende) og Europa-Parlamentets afgørelse af (endnu ikke offentliggjort i Tidende). ( 4 ) EFT nr. L 42 af , s. 1, senest ændret ved direktiv 92/53/EØF (EFT nr. L 225 af , s. 1).

3 1994L0020 DA vogntog og garantere varers frie bevægelighed på medlemsstaternes område UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 I dette direktiv forstås ved:»køretøj«: et færdigopbygget eller delvis opbygget motordrevet køretøj som defineret i direktiv 70/156/EØF, artikel 2, som er bestemt til færdsel på vej, har mindst fire hjul og har en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på mere end 25 km/h, samt påhængskøretøjer til sådanne køretøjer, undtagen skinnekøretøjer, landbrugs- og skovbrugstraktorer og selvkørende arbejdsredskaber»mekanisk tilkoblingsanordninger«: en tilkoblingsanordning, som kan typegodkendes som komponent i den i artikel 2 i direktiv 70/156/EØF anvendte betydning. Artikel 2 Medlemsstaterne må hverken nægte: EØF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af et køretøj, eller forbyde salg, registrering, ibrugtagning eller benyttelse af et køretøj af grunde, der vedrører køretøjets mulighed for montering af mekanisk tilkoblingsanordning, eller EØF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en mekanisk tilkoblingsanordning, eller forbyde salg eller benyttelse af en mekanisk tilkoblingsanordning såfremt kravene i bilagene er opfyldt. Artikel 3 Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest atten måneder efter dets vedtagelse. De underretter straks Kommissionen herom. Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne. Bestemmelserne finder anvendelse fra en dato, der ligger atten måneder efter direktivets vedtagelse. Artikel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

4 1994L0020 DA OVERSIGT OVER BILAG BILAG I: BILAG II: Anvendelsesområde, definitioner, ansøgning om og meddelelse af EØF-typegodkendelse, udvidelse af typegodkendelsen samt produktionens overensstemmelse Eksempel på EØF-godkendelsesmærkning BILAG III: Oplysningsskema vedrørende EØF-typegodkendelse af mekaniske tilkoblingsanordninger BILAG IV: EØF-typegodkendelsesattest for mekaniske tilkoblingsanordninger BILAG V: BILAG VI: BILAG VII: Krav til mekaniske tilkoblingsanordninger Afprøvning af mekaniske tilkoblingsanordninger Krav vedrørende montering af mekaniske tilkoblingsanordninger BILAG VIII: Oplysningsskema vedrørende typegodkendelse af køretøjer BILAG IX: EØF-typegodkendelsesattest for køretøjer

5 1994L0020 DA BILAG I 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Dette direktiv omfatter mekaniske tilkoblingsanordninger for motorkøretøjer og disses påhængskøretøjer, samt anordningernes fastgøring til køretøjerne, som beskrevet i artikel I dette direktiv fastsættes krav, som skal opfyldes af mekaniske tilkoblingsanordninger for køretøjer, med henblik på: forenelighed ved sammenkobling af et motorkøretøj med forskellige typer påhængskøretøjer sikker sammenkobling af køretøjerne under alle driftsforhold sikre arbejdsprocedurer ved sammenkobling og frakobling 1.3. Tilkoblingsanordninger klassificeres efter type, og yderligere skelnes mellem: standardtilkoblingsanordninger (se ) andre tilkoblingsanordninger (se ) Følgende klassificering anvendes: Klasse A: Koblingskugler og trækbeslag (jf. bilag V, afsnit 1) Klasse A50-1 til A50-3: 50 mm standardkoblingskugler og trækbeslag af flangetypen Klasse A50-X: Andre 50 mm koblingskugler og trækbeslag Klasse B: Kuglekoblinger (jf. bilag V, afsnit 2) Klasse B50-X: Andre 50 mm kuglekoblinger Klasse C: Automatiske påhængsvognskoblinger Klasse C50: 50 mm påhængsvognskoblinger Klasse C50-1 til C50-6: 50 mm standardpåhængsvognskoblinger (jf. bilag V, afsnit 3, tabel 3 og 4) Klasse C50-X: Andre 50 mm påhængsvognskoblinger Klasse D: Trækøjer Klasse D50: 50 mm trækøjer Klasse D50-A: Klasse D50-B: Klasse D50-C: 50 mm standard trækøjer, til fastsvejsning (jf. bilag V, figur 9, tabel 5) 50 mm standard trækøjer, til fastskruning (jf. bilag V, figur 10, tabel 5) Standard trækøjer D50-C1, til fastboltning (jf. bilag V, figur 11 og 12, tabel 5) Klasse D50-X: Andre 50 mm trækøjer (jf. bilag V, figur 9) Klasse E: Trækstænger Klasse F: Trækbeslag Klasse G: Sættevognsskamler Klasse G50: 50 mm standard-sættevognsskamler (se bilag V, figur 15, tabel 7) Klasse G50-X: Andre 50 mm sættevognsskamler

6 1994L0020 DA Klasse H: Hovedbolte Klasse H50-X: Andre 50 mm hovedbolte Klasse J: Monteringsrammer Klasse S: Forskellige andre tilkoblingsanordninger 2. DEFINITIONER 2.1. Mekaniske tilkoblingsanordninger er alle dele og indretninger på vognenes rammer, bærende karrosseridele og chassis, som tjener til at sammenkoble motorkøretøjet og påhængskøretøjet. Disse omfatter desuden faste eller aftagelige dele til fastgøring, justering eller betjening af ovennævnte tilkoblingsanordninger Koblingskuglerne og trækbeslagene i er mekaniske tilkoblingsanordninger, hvor motorkøretøjet er forsynet med koblingskugle og beslag og er tilkoblet påhængskøretøjet ved hjælp af en kuglekobling (et koblingshoved) Kuglekoblingerne i er mekaniske tilkoblingsanordninger på påhængskøretøjernes trækstænger, beregnet for tilkobling til en koblingskugle på motorkøretøjet Påhængsvognskoblingerne i er tilkoblingsanordninger forsynet med tragt og automatisk låsende koblingsbolt for tilkobling til påhængsvogn ved hjælp af trækøje Trækøjerne i er tilkoblingsanordninger på påhængskøretøjets trækstand, forsynet med parallelt hul for tilkobling til de automatiske påhængsvognskoblinger Trækstængerne i omfatter påløbsanordninger og lignende udstyr monteret på forenden af påhængskøretøjet eller på chassiset og beregnet for tilkobling til motorkøretøjet ved hjælp af trækøjer, kuglekoblinger eller lignende tilkoblingsanordninger. Trækstænger kan være fastgjort således på påhængsvognen, at de er frit bevægelige i det lodrette plan og således ikke kan overføre lodrette belastninger, såkaldte hængslede trækstænger, eller kan være fastholdt i det lodrette plan, så at de kan overføre lodrette belastninger, såkaldte stive trækstænger. Trækstænger, som er fastholdt i det lodrette plan, kan enten være stive eller fjedrende. Trækstænger kan endvidere omfatte flere end én komponent, og kan være justerbare eller forkrøppede. Dette direktiv omfatter kun trækstænger, som udgør en særskilt enhed, som ikke er del af påhængskøretøjets chassis Trækbeslag i er alle dele og anordninger, som placeres mellem på den ene side tilkoblingsanordningen (f.eks. koblingskuglen og trækstangskoblingen), og på den anden side det trækkende køretøjs ramme (f.eks. bagtravers, bærende karrosseridele eller chassis) Sættevognskamlerne i er pladeformede tilkoblingsanordninger med automatisk koblingslås, der benyttes på trækkende køretøjer, og som tilkobles den i nævnte hovedbolt Hovedbolten i er en tilkoblingsanordning i form af en bolt, der er monteret på sættevognen og tilkobles det trækkende køretøj ved hjælp af en sættevognsskammel Monteringsrammerne i er alle dele og anordninger, som benyttes til fastgøring af sættevognsskamlen til det trækkende køretøjs ramme. Monteringsrammerne kan have mulighed for vandret forskydning (dvs. forskydelig sættevognsskammel) Styrekiler er komponenter monteret på sættevognen, som gør denne medstyrende i forbindelse med sættevognsskamlen Standardtilkoblingsanordninger er klassificeret i 1.3 og i overensstemmelse med de i dette direktiv angivne standardmål og standardspecifikationer. De er ombyttelige inden for klassen, uanset type og fabrikat Andre tilkoblingsanordninger er tilkoblingsanordninger af klasse A-J, som ikke falder ind under klassifikationen af standardtilkoblingsan-

7 1994L0020 DA ordninger, men kan tilsluttes standardtilkoblingsanordninger af de respektive klasser De i nævnte forskellige andre tilkoblingsanordninger er mekaniske tilkoblingsanordninger til brug i en overgangsperiode eller undtagelsesvis brug, som ikke hører under nogen af klasserne A-J (f.eks. tilkoblingsanordninger, der er i overensstemmelse med eksisterende nationale standarder, eller som er beregnet til transport af tungt gods) Fjernbetjeningsanordninger er anordninger, hvormed utilgængelige tilkoblingsanordninger kan betjenes fra siden af køretøjet eller fra førerhuset Fjernindikatorer er indikatorer på hvilke chaufføren i førerhuset kan aflæse, om sammenkobling har fundet sted, og sikkerhedsanordningerne er låst En type mekanisk tilkoblingsanordning omfatter anordninger, der ikke afviger indbyrdes på væsentlige punkter såsom: Klasse af tilkoblingsanordning Fabrikat eller handelsnavn Ydre form, hoveddimensioner eller andre grundlæggende forskelle i konstruktion Karakteristiske værdier D, S, V og U Ved automatisk sammenkobling forstås, at motorkøretøjet kan sammenkobles fuldstændigt og korrekt med påhængsvognen alene ved at blive bakket henimod denne, uden at der kræves indgreb udefra; derved sikres tilkoblingsanordningen automatisk, og korrekt virkning af sikkerhedsanordningerne angives. Automatisk sammenkobling kræver brug af automatiske tilkoblingsanordninger »D-værdien«er den teoretiske referencestørrelse af den vandrette kraftpåvirkning af trækstangen mellem motor- og påhængskøretøj. D-værdien er grundlag for fastsættelse af den vandrette belastning ved dynamiske prøver. For mekaniske tilkoblingsanordninger, som er uegnede til overføring af lodrette belastninger, gælder følgende værdi: D ¼ g T R T þ R ðknþ For mekaniske tilkoblingsanordninger, som er egnede for kærrer, gælder følgende værdi: D c ¼ g T C T þ C ðknþ for sættevognsskamler på bil til sættevogn og lignende køretøjer gælder følgende værdi: idet: D ¼ g 0; 6 T R T þ R U ðknþ T = R = C = U = Motorkøretøjets teknisk tilladte totalmasse, udtrykt i ton, (også for bil til sættevogn), heri om nødvendigt medregnet den lodrette belastning fra kærre Teknisk tilladt totalmasse, udtrykt i ton, af påhængsvogn eller af sættevogn Sum, udtrykt i ton, af akseltrykkene af kærre, lastet til tilladt totalmasse (se ) Påført lodret belastning af sættevognsskammel udtrykt i ton

8 1994L0020 DA S = Statisk lodret belastning, udtrykt i kg, svarende til den del af massen af kærre, som under statiske forhold overføres til koblingspunktet g = Tyngdeaccelerationen (sættes til 9,81 m/s 2 ) »V-værdien«er den teoretiske referencestørrelse af amplituden af den lodrette kraft mellem det trækkende køretøj og en kærre med en totalmasse på mere end 3,5 tons (se ). V-værdien er grundlag for fastsættelse af de lodrette belastninger i dynamiske prøver. V ¼ a X2 l 2 C hvor: a er den ækvivalente lodrette acceleration i tilkoblingspunktet, som, afhængigt af den anvendte type affjedring på det trækkende køretøjets baghjul, indeholder en konstant faktor: a 1 = 1,8 m/s 2 for køretøjer med luftaffjedring eller tilsvarende (som defineret i direktiv 85/3/EØF) a 2 = 2,4 m/s 2 for køretøjer med anden affjedring x l x 2 l 2 er længden af påhængskøretøjets lastareal udtrykt i meter, se figur 1 er trækstangens teoretiske længde udtrykt i m, dvs. afstanden mellem trækøjets centrum og centrum af akslen (akslerne), se figur 1 = 1,0 (hvor resultatet er en værdi under 1,0, skal værdien være mindst 1) »Kærre«betegner et påhængskøretøj, som er udstyret med en trækanordning, der ikke kan bevæges vertikalt (i forhold til påhængskøretøjet), og hvor akslen (akslerne) er anbragt nær ved køretøjets tyngdepunkt (ensartet læsset), således at kun en mindre statisk vertikalbelastning på ikke over 10 % af påhængskøretøjets totalvægt, dog højst kg, overføres til det trækkende køretøj. Den totalvægt, der skal tages hensyn til ved klassificering af en kærre, er den vægt, der overføres til jorden af akslen (akslerne) på kærren, når den er tilkoblet det trækkende køretøj og belæsset til totalvægt.

9 1994L0020 DA Køretøjer, som ikke klart hører til nogen af ovennævnte kategorier, skal behandles på samme måde som den kategori, de har størst lighed med Ved»køretøjstype«forstås køretøjer, som ikke afviger indbyrdes med hensyn til følgende hovedspecifikationer: Konstruktion, dimensioner, udformning og materialer anvendt til motorkøretøjets relevante dele med hensyn til fastgørelse af tilkoblingsanordningen, henholdsvis påhængskøretøjets forparti, i det omfang de nævnte specifikationer er af betydning for kravene i bilag VII. 3. EØF-TYPEGODKENDELSE AF EN KOMPONENT 3.1. ANSØGNING OM EØF-TYPEGODKENDELSE Ansøgning om EØF-typegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/ EØF, artikel 3, stk. 4, af en mekanisk tilkoblingsanordning skal indsendes af anordningens fabrikant En model af oplysningsskemaet findes i bilag III Følgende skal indsendes til den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for gennemførelsen af typegodkendelsesafprøvningerne: En mekanisk tilkoblingsanordning, som er repræsentativ for den pågældende type, og som normalt ikke bør være malet. Den tekniske tjeneste eller godkendelsesmyndighederne kan også rekvirere yderligere tilkoblingsanordninger Den tekniske tjeneste, som foretager typegodkendelsesafprøvning, kan endvidere rekvirere enkeltdele, f.eks. monteringsrammer eller trækbeslag, yderligere tegninger eller prøver af anvendte materialer Fabrikanten af tilkoblingsanordningen skal, når der er tale om en mekanisk tilkoblingsanordning, der er konstrueret til en bestemt køretøjstype, ligeledes fremlægge de monteringsdata, som køretøjsfabrikanten har leveret i overensstemmelse med direktiv 92/21/EØF ( 1 ); den tekniske tjeneste kan anmode om, at der også stilles et køretøj til rådighed, der er repræsentativt for den pågældende type Mærkning af prøver Hvert af de under nævnte prøveeksemplarer af tilkoblingsanordningen, som søges EØF-typegodkendt, skal mærkes således: Fabrikant, handelsnavn eller fabrikantens navn (samt varemærke hvis et sådant skal anvendes) Type samt, i påkommende tilfælde, version Tilstrækkelig plads til EØF-godkendelsesmærket og supplerende oplysninger som anført i punkt Meddelelse af EØF-typegodkendelse Såfremt de relevante krav er opfyldt, meddeles EØF-typegodkendelse i medfør af artikel 4, stk. 3, og artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/156/ EØF, hvis den kan anvendes I bilag IV findes en model til en EØF-typegodkendelsesattest Hver godkendt type af en mekanisk tilkoblingsanordning tildeles et godkendelsesnummer. Samme medlemsstat må ikke tildele en anden type af en mekanisk tilkoblingsanordning samme nummer Mekaniske tilkoblingsanordninger, som er i overensstemmelse med en type, der er godkendt efter dette direktiv, skal være forsynet med et internationalt godkendelsesmærke, iøjnefaldende og lettilgængeligt placeret som anført i godkendelsesattesten; mærket skal, idet medlemsstaterne tildeles følgende kodenummer eller bogstav 1 for Tyskland 2 for Frankrig 3 for Italien ( 1 ) EFT nr. L 129 af , s. 1.

10 1994L0020 DA for Nederlandene 6 for Belgien A1 7 for Ungarn 8 for Den Tjekkiske Republik 9 for Spanien 11 for Det Forenede Kongerige 13 for Luxembourg 18 for Danmark M1 19 for Rumænien A1 20 for Polen 21 for Portugal 26 for Slovenien 27 for Slovakiet 29 for Estland 32 for Letland M1 34 for Bulgarien A1 36 for Litauen CY MT IRL for Cypern for Malta for Irland bestå af: EL for Grækenland et rektangel, som omslutter bogstavet»e«, efterfulgt af kodenummer eller -bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse et tocifret tal, som angiver nummeret på seneste ændring af direktivet (for dette direktiv er nummeret 00), samt fjerde del af typegodkendelsesnummeret som anført på EØF-typegodkendelsesattesten (jf. bilag IV), i nærheden af rektangelet med godkendelsesmærket følgende supplerende mærker, anbragt tæt ved rektangelet: klasse af tilkoblingsanordning tilladte værdier af D, S, V og U, hvis dette er relevant Godkendelsesmærket skal være uudsletteligt og let læseligt, også når tilkoblingsanordninger er fastgjort på køretøjet.

11 1994L0020 DA Eksempler på EØF-godkendelsesmærker er givet i bilag II til dette direktiv Ændring af en type mekanisk tilkoblingsanordning og udvidelse af EØF-komponenttypegodkendelsen Ved ændring af en type, som er godkendt i henhold til dette direktiv, finder bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse. 4. EØF-TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER 4.1. Ansøgning om EØF-typegodkendelse Fabrikanten indsender ansøgningen om EØF-typegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 3, stk. 4, for en køretøjstype med hensyn til den type mekanisk tilkoblingsanordning, det er monteret med I bilag VIII findes en model til oplysningsskemaet Følgende skal indsendes til den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for at foretage typegodkendelsesafprøvningerne: Et køretøj, der er repræsentativt for den pågældende type, og som kan forsynes med en EØF-typegodkendt tilkoblingsanordning Når køretøjstypen som oprindeligt udstyr har en fabriksmonteret mekanisk tilkoblingsanordning, type(r) af mekanisk(e) tilkoblingsanordning(er), herunder dens/deres monteringsdiagramme(r) eller trækbeslag, hvis sådanne findes; desuden skal EØF-typegodkendelsen for tilkoblingsanordningen/tilkoblingsanordningerne stilles til rådighed Meddelelse af EØF-typegodkendelse Der meddeles EØF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 3 og 4, i direktiv 70/156/EØF, såfremt de relevante krav er opfyldt I bilag IX findes en model til EØF-typegodkendelsesattesten Hver godkendt køretøjstype skal tildeles et godkendelsesnummer i henhold til bilag VII til direktiv 70/156/EØF. Samme medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden type køretøj Ændring af køretøjstype og udvidelse af EØF-typegodkendelse af køretøj Ved enhver ændring af en typegodkendelse i henhold til dette direktiv skal bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 70/156/EØF finde anvendelse Indehaveren af en EØF-typegodkendelse af et køretøj kan søge denne udvidet til at omfatte andre typer eller klasser af tilkoblingsanordninger. De kompetente myndigheder godkender en sådan udvidelse på følgende betingelser: at EØF-typegodkendelse i forvejen er meddelt for den nye type tilkoblingsanordning at anordningen er egnet for den køretøjstype, for hvilken EØF-typegodkendelsen søges udvidet at anordningens montering på køretøjet svarer til det i ansøgningen om EØF-typegodkendelse af tilkoblingsanordningen anførte For standard-tilkoblingsanordninger i klasse A, C, D og G er EØFtypegodkendelsen af køretøjet også gyldig for andre tilkoblingsanordninger i samme klasse, uden at der hertil kræves yderligere kontrol af monteringen eller udvidelse af køretøjets EØF-typegodkendelse. 5. KRAV 5.1. Mekaniske tilkoblingsanordninger skal fremstilles og monteres i overensstemmelse med god konstruktionspraksis og skal være sikre at betjene Køretøjerne skal kunne sammen- og frakobles på sikker måde af en enkelt person uden brug af værktøj. Til tilkobling af påhængskøretøjer med totalmasse over 3,5 tons må kun anvendes automatiske tilkoblingsanordninger, med hvilke tilkobling sker automatisk.

12 1994L0020 DA Mekaniske tilkoblingsanordninger skal være konstrueret og fremstillet således, at de ved normal brug, korrekt vedligeholdelse og rettidig udskiftning at sliddele til stadighed fungerer tilfredsstillende Tilkoblingsanordningen skal ledsages af en monterings- og betjeningsvejledning, som giver tilstrækkelige oplysninger til, at en faglært person kan montere den på køretøjet og betjene den korrekt. Denne vejledning skal være affattet på det eller de sprog, der anvendes i den medlemsstat, hvor tilkoblingsanordningen skal markedsføres. For tilkoblingsanordninger, som leveres til samlebåndsbrug på køretøjs- eller karrosserifabrikker, kan der dispenseres fra kravet om, at monterings- og betjeningsvejledning skal følge med hver tilkoblingsanordning. Det påhviler da den pågældende køretøjseller karrosserifabrik at sikre, at køretøjets bruger får udleveret de oplysninger, som er nødvendige til betjening af tilkoblingsanordningen Der skal anvendes materialer, hvis egenskaber ved den pågældende anvendelse er fastsat ved standard, eller er angivet i dokumentationen efter punkt i dette bilag De dele af tilkoblingsanordningen, som i tilfælde af svigt vil forårsage adskillelse af de to køretøjer, skal være udført i stål. Andre materialer kan anvendes, hvis fabrikanten har godtgjort disses ækvivalens på en for den tekniske tjeneste tilfredsstillende måde Alle koblinger skal være konstrueret til mekanisk indgreb, og koblingens lukkede position skal sikres af mindst én sikringsanordning med mekanisk indgreb, medmindre andet er anført i bilag V Mekaniske tilkoblingsanordninger skal opfylde kravene i bilag V Belastningskrav Mekaniske tilkoblingsanordninger skal underkastes de i bilag VI beskrevne prøver Disse prøver må ikke medføre revner, brud eller anden synlig ydre beskadigelse, eller kraftig vedvarende deformation, som medfører, at anordningen ikke kan fungere tilfredsstillende Monteringen af mekaniske tilkoblingsanordninger på køretøjet skal kontrolleres efter forskrifterne i bilag VII. Dette krav gælder for EØF-typegodkendelse både af køretøjstyper, der som oprindeligt udstyr har en fabriksmonteret mekanisk tilkoblingsanordning, og af tilkoblingsanordninger, som er konstrueret til en særlig køretøjstype Ovennævnte krav, tillige med de i bilag V, VI og VII anførte, gælder ligeledes forskellige andre tilkoblingsanordninger (klasse S) i relevant omfang. 6. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE 6.1. Generelt træffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse i henhold til bestemmelserne i artikel 10 i direktiv 70/156/ EØF Hyppigheden af inspektioner forestået af den kompetente myndighed skal normalt være mindst én gang årligt.

13 1994L0020 DA BILAG II a) Eksempel på EØF-godkendelsesmærkning af påhængsvognskobling Den ovenfor viste tilkoblingsanordning med EØF-godkendelsesmærkning er en såkaldt»anden påhængsvognskobling af klasse C50-X«. Største tilladte D- værdi er 130 kn, største tilladte D c -værdi 90 kn, største tilladte statiske lodrette belastning kg, og største tilladte V-værdi 35 kn. EØF-typegodkendelse er meddelt i Tyskland (e1) under nummer De første to tal 00 indikerer, at komponenten er blevet godkendt i henhold til dette direktivs uændrede bestemmelser. b) Eksempel på EØF-godkendelsesmærkning af trækøje: Den ovenfor viste tilkoblingsanordning med EØF-godkendelsesmærkning er et såkaldt»andet 50 mm trækøje Klasse D50-X, til fastsvejsning«. D-værdien er 130 kn, D c -værdien 100 kn, største tilladte statiske lodrette belastning kg, og største tilladte V-værdi er 50 kn. EØF-typegodkendelse er meddelt i Tyskland (e1) under nummer De første to tal 00 indikerer, at komponenten er blevet godkendt i henhold til dette direktivs uændrede bestemmelser.

14 1994L0020 DA c) Eksempel på EØF-typegodkendelsesmærkning af sættevognskobling: Den ovenfor viste tilkoblingsanordning med EØF-typegodkendelsesmærkning er en såkaldt»anden sættevognsskammel Klasse G50-X«. Største tilladte D- værdi er 180 kn, og største tilladte belastning af sættevognsskammel 26 tons; EØF-typegodkendelse er meddelt i Tyskland (e1) under nummer De første to tal 00 indikerer, at komponenten er blevet godkendt i henhold til dette direktivs uændrede bestemmelser. d) Eksempel på EØF-typegodkendelsesmærkning af hovedbolt: Den ovenfor viste tilkoblingsanordning med EØF-typegodkendelsesmærkning er en såkaldt»anden hovedbolt, klasse H50-X«. D-værdien er 162 kn; EØFtypegodkendelse er meddelt i Tyskland (e1) under nummer De første to tal 00 indikerer, at komponenten er blevet godkendt i henhold til dette direktivs uændrede bestemmelser.

15 1994L0020 DA e) Eksempel på EØF-typegodkendelsesmærkning af koblingskugle og trækbeslag: Den ovenfor viste tilkoblingsanordning med EØF-godkendelsesmærkning er en såkaldt»anden koblingskugle og trækbeslag, Klasse A50-X«. Største tilladte D-værdi er 18 kn og største tilladte statiske lodrette belastning 75 kg; EØF-typegodkendelse er meddelt i Tyskland (e1) under nummer De første to tal 00 indikerer, at komponenten er blevet godkendt i henhold til dette direktivs uændrede bestemmelser. f) Eksempel på EØF-typegodkendelsesmærkning af kuglekobling: Den ovenfor viste tilkoblingsanordning med EØF-typegodkendelsesmærkning er en såkaldt»anden kuglekobling klasse B50-X«. D-værdien er 18 kn og tilladt total statisk lodret belastning 75 kg; EØF-typegodkendelse er meddelt i Tyskland (e1) under nummer De første to tal 00 indikerer, at komponenten er blevet godkendt i henhold til dette direktivs uændrede bestemmelser.

16 1994L0020 DA g) Eksempel på EØF-godkendelsesmærkning af trækstang Den ovenfor viste tilkoblingsanordning med EØF-godkendelsesmærkning er en»trækstang til kærre, klasse E«. Største tilladte D-værdi er 109 kn, største tilladte lodrette koblingstryk kg, og største tilladte V-værdi 50 kn. EØF-typegodkendelse er meddelt i Tyskland (e1) under nummer De første to tal 00 indikerer, at komponenten er blevet godkendt i henhold til dette direktivs uændrede bestemmelser.

17 1994L0020 DA BILAG III

18 1994L0020 DA BILAG IV

19 1994L0020 DA

20 1994L0020 DA Tillæg I

21 1994L0020 DA BILAG V KRAV TIL MEKANISKE TILKOBLINGSANORDNINGER- 1. KOBLINGSKUGLER OG TRÆKBESLAG Kravene i punkt 1.1 til 1.4 gælder alle koblingskugler og trækbeslag af klasse A. Afsnit 1.5 indeholder yderligere krav, som skal være opfyldt af 50 mm standardkoblingskugler og trækbeslag af flangetype Koblingskugler i klasse A skal være i overensstemmelse med figur 2 med hensyn til udformning og dimensioner Form og dimensioner på trækbeslag skal om nødvendigt opfylde kravene fra køretøjets fabrikant med hensyn til fastgøringspunkter og ekstra dele til montering For aftagelige koblingskugler skal samlingen og dens låsning være konstrueret til mekanisk indgreb Koblingskugler og trækanordninger skal opfylde kravene i bilag VI, punkt Særlige krav til standardkoblingskugler og trækbeslag af flangetypen, klasse A50-1, A50-2 og A Koblingskugler og trækbeslag af flangetypen, klasse A50-1, skal have de i figur 3 og tabel 1 angivne dimensioner. Den i bilag VII, figur 30, foreskrevne frigang for koblingskugler skal overholdes Koblingskugler og trækbeslag af flangetype, klasse A50-2 og A 50-3, skal have de i figur 4 og tabel 1 angivne dimensioner. Den i bilag VII, figur 30, foreskrevne frigang for koblingskugler skal overholdes Koblingskugler og trækbeslag af flangetypen klasse A50-1, A50-2 og A50-3 skal være velegnede og prøvet for de i tabel 2 angivne karakteristiske værdier.

22 1994L0020 DA

23 1994L0020 DA TABEL 1 Dimensioner for standardkoblingskugler og trækbeslag af flangetype (mm), (jf. figur 3 og figur 4) A50-1 A50-2 A50-3 Bemærkning e ±0,5 e ±0,5 d ,5 15 H13 f ,-0 g ,-0 c max l ±5 h ±5 TABEL 2 Karakteristiske værdier for standardkoblingskugler og trækbeslag af flangetypen A50-1 A50-2 A50-3 D S D = Tilladt D-værdi (kn) S = Tilladt statisk lodret belastning (kg) 2. KUGLEKOBLINGER (KOBLINGSHOVEDER) 2.1. Kuglekoblinger i klasse B50 skal være konstrueret således, at de ved brug sammen med koblingskuglerne beskrevet i dette bilags punkt 1 er sikre og bibeholder de foreskrevne specifikationer. Kuglekoblinger skal være konstrueret således, at de giver sikker tilkobling, også under hensyn til slitage på koblingsanordningen. 2.2 Kuglekoblinger skal opfylde kravene i bilag VI, punkt Eventuelle yderligere anordninger (bremser, stabilisatoranordninger mv.) må ikke have negativ indflydelse på den mekaniske forbindelse Når kuglekoblingen ikke er fastgjort til køretøjet, skal koblingen kunne dreje vandret mindst 90 til hver side fra centerlinjen af koblingskugle og trækbeslag, som beskrevet i dette bilags afsnit 1. Samtidig skal der være fri lodret bevægelighed 20 over og under vandret. Yderligere skal der sammen med den vandrette drejning på 90 være mulighed for 25 rulning begge veje omkring den vandrette akse. Følgende kombinerede bevægelser skal være mulige: lodret hældning ± 15 med aksial rulning ± 25 aksial rulning ± 10 med lodret hældning ± 20 ved alle vandrette drejningsvinkler. 3. PÅHÆNGSVOGNSKOBLINGER Kravene i punkt 3.1 til 3.8 gælder alle påhængsvognskoblinger af klasse C50. Punkt 3.9 angiver, hvilke krav der herudover skal være opfyldt af standardpåhængsvognskoblinger klasse C50-1 til C Belastningskrav Alle påhængsvognskoblinger skal opfylde kravene i bilag VI, punkt Passende trækøjer Påhængsvognskoblinger i klasse C50 skal være konstrueret således, at de kan bruges sammen med trækøjer af klasse D50 og koblinger med de foreskrevne data.

24 1994L0020 DA Automatisk funktion Påhængsvognskoblinger skal være automatiske (jf. bilag I, punkt ) Tragte Påhængsvognskoblinger i klasse C50 skal være forsynet med en tragt, som er udformet således, at det pågældende trækøje styres ind i koblingen. Hvis tragten eller dele, som denne er monteret på, kan dreje om en lodret akse, skal den af sig selv indtage sin normalposition, og skal med koblingsbolten åben være mekanisk fastholdt i denne position. Hvis tragten eller dele, som holder denne, kan dreje om en tværgående akse, skal hængslet, som muliggør denne drejning, være fastholdt i sin normalposition ved et blokerende moment. Dette moment skal være tilstrækkeligt til at forhindre, at tragten drejes bort fra sin normalposition ved påvirkning af en lodret kraft på 200 N, hvadenten denne er nedadrettet på tragtens underdel eller opdrettet på tragtens overdel. Tragten skal manuelt kunne føres tilbage til sin normalposition. Tragte, som kan dreje om en tværgående akse, kan kun godkendes for koblingstryk indtil 50 kg og V-værdier indtil 5 kn. Hvis tragten eller dele, som holder denne, kan dreje om en langsgående akse, skal der være et dæmpende moment på mindst 100 Nm, som forhindrer denne drejning. Tragtens minimumsstørrelse skal afhænge af koblingens D-værdi: D-værdi 18 kn: bredde 150 mm, højde 100 mm 18 kn < D-værdi 25 kn: bredde 280 mm, højde 170 mm 25 kn < D-værdi: bredde 360 mm, højde 200 mm Tragtens udvendige hjørner kan være afrundet. Mindre tragte er tilladt for påhængsvognskoblinger i klasse C50-X, såfremt disses anvendelse er begrænset til kærrer med indtil 3,5 tons totalvægt, eller såfremt anvendelse af en tragt efter ovenstående skema er umulig af tekniske grunde, og såfremt der derudover er særlige omstændigheder, såsom visuelle hjælpemidler til sikring af korrekt automatisk sammenkobling, og såfremt det godkendte anvendelsesområde indskrænkes i overensstemmelse med bilag III Mindste frie bevægelighed af tilkoblet trækøje Det tilkoblede trækøje skal kunne dreje vandret ± 90 om en lodret akse, målt ud fra køretøjets længdeakse (figur 5). Det tilkoblede trækøje skal kunne dreje lodret ± 20 om en tværgående akse, målt ud fra køretøjets vandrette længdeakse (jf. figur 6). Hvis bevægelsen muliggøres af et særligt hængsel (kun på påhængsvognskoblinger klasse C50-X), skal det i bilag III anførte godkendte anvendelsesområde indskrænkes til de i bilag VII, punkt nævnte tilfælde. Det skal være muligt for det tilkoblede trækøje at rotere aksialt ± 25 om køretøjets længdeakse, målt ud fra køretøjets vandrette plan (se figur 7). De anførte drejningsvinkler gælder for påhængsvognskoblinger, som ikke er fastgjort på køretøjet Minimumsvinkel for til- og frakobling Til- og frakobling af trækøjet skal være mulig, også når trækøjet er drejet på følgende måde i forhold til tragtens centerlinje: vandret til højre eller venstre lodret op eller ned aksialt højre eller venstre om Låsning til forhindring af uforvarende frakobling I lukket position skal koblingsbolten sikres af to sikringsanordninger med mekanisk indgreb, som hver især skal kunne virke, selv om den anden svigter.

25 1994L0020 DA Koblingens lukkede og sikrede position skal tydeligt være angivet udvendigt ved en mekanisk indikator. Det skal være muligt at føle sig frem til indikatorens position f.eks. i mørke. Den mekaniske indikator skal angive indgreb af begge sikringsanordninger (en AND-betingelse). Det er dog tilstrækkeligt, at indikatoren kun angiver indgreb af den ene sikringsanordning, såfremt indgreb af den anden sikringsanordning dermed er givet som følge af anordningernes konstruktion Betjeningshåndtag Håndtaget skal have afrundet ende og være udformet, så det er let at betjene. Koblingen må ikke have skarpe kanter eller punkter nær betjeningshåndtaget, så brugeren kan komme i klemme og eventuelt pådrage sig skader ved betjening af koblingen. Den nødvendige kraft til udløsning af koblingen, målt uden trækøje, må ikke overstige 250 N, målt vinkelret på håndtaget i dettes vandringsretning Særlige krav til påhængsvognskoblinger klasse C50-1 til C Trækøjets svingning omkring den tværgående akse skal opnås gennem koblingsboltens kugleform (og ikke gennem et hængsel, jf. figur 6) Med undtagelse af klasse C50-1 skal der være en fjeder og/eller dæmpeanordning til afbødning af stødvise træk- og trykbelastninger som følge af spillerum mellem koblingsbolt og trækøje De i figur 8 og tabel 3 anførte dimensioner skal overholdes Tilkoblingsanordninger skal være egnede for og afprøvet med de i tabel 4 angivne karakteristiske værdier Åbning af koblingen skal ske ved hjælp af et håndtag ved koblingen (ikke fjernbetjening).

26 1994L0020 DA

27 1994L0020 DA

28 1994L0020 DA TABEL 3 Standard-påhængsvognskoblingens dimensioner udtrykt i mm (jf. ligeledes figur 8) C50-1 C50-2 C50-3 C50-4 C50-5 C50-6 Bemærkning e ± 0,5 e ± 0,5 d max. d 2 10, H13 f ,-0 g ±3 a ,-0 b ,-0 c max. h max. l max. l max. l ±20 T max. TABEL 4 Karakteristiske værdier for standard-påhængsvognskoblinger C50-1 C50-2 C50-3 C50-4 C50-5 C50-6 D D c S V D = Tilladt D-værdi (kn) D c = Tilladt D-værdi (kn) for kærrer S = Tilladt lodret belastning (kg) V = Tilladt V-værdi (kn) 4. TRÆKØJER De under 4.1 anførte krav gælder for trækøjer i klasse D50. I afsnit 4.2 til 4.5 er angivet, hvilke krav som herudover skal være opfyldt af standardtrækøjer Almindelige krav til trækøjer Alle trækøjer skal opfylde kravene i bilag VI punkt 4.4. Trækøjer i klasse D50 er beregnet til brug sammen med påhængsvognskoblinger C50. Trækøjer må ikke have mulighed for aksial drejning (fordi de tilhørende koblinger kan dreje). Såfremt trækøjer i klasse D50 er forsynet med bøsning, skal de være i overensstemmelse med dimensionerne i figur 12 (med undtagelse af klasse D50-C) eller figur 13. Bøsningerne må ikke være svejset fast i trækøjet. Trækøjer i klasse D50 skal have de i figur 9 angivne dimensioner (medmindre andet er angivet i 4.2, 4.3 eller 4.4). For formen af skaftet på trækøjer i klasse D50-X er der ingen særlige forskrifter, men i en afstand af 210 mm fra øjets centrum skal højden»h«og bredden»b«være inden for de i tabel 6 angivne grænser.

29 1994L0020 DA Særlige krav til trækøjer i klasse D50-A Trækøjer i klasse D50-A skal have de i figur 9 angivne dimensioner Særlige krav til trækøjer i klasse D50-B For trækøjer i klasse D50-B skal de i figur 11 angivne dimensioner overholdes Særlige krav til trækøjer i klasse D50-C For trækøjer i klasse D50-C skal de i figur 11 angivne dimensioner overholdes. Trækøjer i klasse D50-C skal være forsynet med bøsning som angivet i figur Belastningsværdier for standardtrækøjer Standardtrækøjer og disses fastgøring skal være egnede for og afprøvet ved de i tabel 5 anførte belastninger. TABEL 5 Karakteristiske værdier for standardtrækøjer Klasse D D c D V D50-A D50-B D50-C D = Tilladt D-værdi (kn) D c = Tilladt D-værdi (kn) for kærrer S = Tilladt statisk lodret koblingstryk (kg) V = V-værdi (kn) TABEL 6 Dimensioner for trækøjer D50-A e D50-X (se figur 9) Klasse h (mm) b (mm) D50-A D50-X 67 max. 62 max.

30 1994L0020 DA

31 1994L0020 DA

32 1994L0020 DA

33 1994L0020 DA TRÆKSTÆNGER 5.1. Trækstænger Klasse E skal opfylde kravene i bilag VI, afsnit Som forbindelse til det trækkende køretøj kan trækstænger enten monteres med kuglekoblinger som i dette bilags afsnit 2, eller trækøjer som i afsnit 4. Kuglekoblinger og trækøjer kan enten fastskrues, -boltes eller svejses Hængslede trækstænger skal være fri af jorden, og når trækstangen slippes i vandret stilling, skal den have en frihøjde på mindst 200 mm Anordninger til højdejustering af hængslede trækstænger Hængslede trækstænger skal være udstyret med en anordning, med hvilken trækstangens højde kan rettes ind efter tilkoblingsanordning eller tragt; anordningen skal være udformet således, at trækstangen kan indstilles af én person uden brug af værktøj eller andre hjælpemidler Anordninger til højdejustering skal kunne stille trækøjer eller kuglekoblinger mindst 300 mm opefter eller nedefter fra vandret stilling. I dette område skal trækstangen kunne indstilles trinløst eller i trin på højst 50 mm, målt ved trækøje eller kuglekobling Anordninger til højdejustering må ikke være i vejen for trækstangens frie bevægelighed efter tilkobling Anordningen til højdejustering må ikke hindre funktionen af en eventuel påløbsbremse For trækstænger kombineret med påløbsbremse skal afstanden mellem trækøjets midtpunkt og den frie ende af trækøjets skaft mindst være 200 mm i bremsens bremseposition. Med trækøjets skaft helt i bund skal afstanden være mindst 150 mm Trækstænger til kærrer skal have mindst halv så stor stivhed over for sidekræfter som over for lodrette kræfter. 6. TRÆKBESLAG 6.1. Trækbeslag skal være egnede for fastgøring af den pågældende koblingsanordning til køretøjet (-tøjerne).

34 1994L0020 DA Trækbeslag må ikke være svejset fast på chassis, karrosseri eller andre dele af køretøjet Trækbeslag skal opfylde kravene i bilag VI, punkt SÆTTEVOGNSSKAMLER OG STYREKILER Kravene i 7.1 til 7.9 gælder alle sættevognsskamler i klasse G50. I punkt 7.10 opstilles de krav, som herudover skal overholdes for standardsættevognsskamler. Styrekiler skal opfylde kravene i punkt Egnede hovedbolte for sættevognsskamler Sættevognsskamler i klasse G50 skal være udformet således, at de kan anvendes sammen med hovedbolte i klasse H50 og udviser de foreskrevne egenskaber sammen med disse Automatisk funktion Sættevognsskamler skal være automatisk virkende (jf. bilag I, punkt ) Styr Sættevognsskamler skal have en udskæring, som bevirker sikkert og pålideligt indgreb af hovedbolten. Indgangsbredden af denne udskæring skal være mindst 350 mm Mindste frie bevægelighed af sættevognsskammel med hovedbolt i indgreb (men uden at sættevognsskamlen er fastgjort til en monteringsramme eller til køretøjet) Med hovedbolten i indgreb skal koblingen tillade mindst følgende drejning af hovedbolten: ± 90 omkring en lodret akse (gælder ikke for sættevognsskamler beregnet for medstyrende sættevogn), og, samtidig hermed, ± 12 omkring en vandret akse vinkelret på køreretningen. Med den vinkel er der ikke nødvendigvis taget hensyn til terrænkørsel Drejning omkring en langsgående akse med indtil ± 3 er tilladt. På en fuldt drejelig sættevognsskammel kan denne vinkel overskrides, forudsat at en låseanordning gør det muligt at begrænse drejningen til ± Låseanordninger til hindring af frakobling af sættevognen Koblingens låseanordning skal sikre hovedbolten på to effektive måder; den anden låsemekanisme kan virke på den første. Den første låsemekanisme skal låse automatisk ved sammenkobling. Hvis den anden låsemekanisme har manuel betjening, må dens låsning kun være mulig, efter at den første mekanisme er låst. Hvis den anden låsemekanisme er automatisk virkende, skal begge mekanismers låsning angives synligt Betjeningsanordninger I tilkoblet position skal betjeningsanordningerne være sikret, så de ikke kan betjenes uforvarende Overfladefinish Overfladen af koblingspladen og koblingslåsen skal være funktionelt tilfredsstillende og omhyggeligt fræset, sænksmedet, støbt eller presset Belastningskrav Alle sættevognsskamler skal være i overensstemmelse med de i bilag VI, punkt 4.6 angivne krav Styrekiler Koblinger af klasse G50-X, som er uegnede til medstyring, skal mærkes i henhold dertil.

35 1994L0020 DA For styrekiler til medstyring af sættevognen skal de i figur 15 angivne mål være overholdt Styrekilen skal tillade sikker og pålidelig sammenkobling. Styrekilen skal være fjederbelastet. Fjederstyrken skal være afpasset således, at det er muligt at tilkoble en ulastet sættevogn, og således at styrekilen ligger godt an mod siderne af koblingen ved kørsel med fuldt lastet sættevogn. Sættevognen skal kunne frakobles, i såvel lastet som ulastet stand Særlige krav til standardsættevognsskamler For standardsættevognsskamler skal de i figur 14 og tabel 7 angivne dimensioner overholdes Standardsættevognsskamler skal være egnede for og afprøvet ved en D- værdi på 150 kn og en U-værdi på 20 tons Udløsning af koblingen skal ske med håndtag direkte ved koblingen Standardsættevognsskamler skal være egnede til medstyring af sættevognen ved hjælp af styrekiler (jf. punkt 7.9).

36 1994L0020 DA TABEL 7 Dimensioner for standardsættevognsskamler (mm) (jf. figur 14) G50-1 G50-2 G50-3 G50-4 G50-5 G50-6 H

37 1994L0020 DA HOVEDBOLTE 8.1. For hovedbolte af klasse H50 (sv.t. ISO 337) skal de i figur 16 angivne dimensioner overholdes Hovedboltene skal opfylde kravene i bilag VI, punkt MONTERINGSRAMMER 9.1. Monteringsrammer i klasse J for sættevognsskamler skal være forsynet med huller med en placering svarende til figur 14, såfremt de er beregnet for standardsættevognsskamler Monteringsrammer for standardsættevognsskamler skal være egnede for medstyring af sættevogne (med styrekiler). Monteringsrammer, som er beregnet for ikke-standardsættevognsskamler og uegnede for medstyring, skal mærkes tilsvarende Monteringsrammer for standardsættevognskoblinger skal opfylde kravene i bilag VI, punkt ANORDNINGER TIL FJERNINDIKATION OG FJERNBETJENING Almindelige krav Anordninger til fjernindikation og fjernbetjening er tilladte på automatiske tilkoblingskomponenter klasse C50-X og G50-X. Anordninger til fjernindikation og fjernbetjening må ikke hindre, at trækøje eller tilkoblet sættevogn opfylder kravet til mindste tilladte frie bevægelighed. De skal være fast monteret på køretøjet. Alle anordninger til fjernindikation eller fjernbetjening er underkastet afprøvning og godkendelse sammen med koblingsanordningen, tillige med alle betjenings- og forbindelsesanordninger Fjernindikation Ved automatisk tilkobling skal fjernindikatoren angive koblingens lukkede og dobbelt låste position ad optisk vej i overensstemmelse med punkt og/eller Skift fra åben til lukket og dobbelt låst position skal angives ved et optisk grønt signal Såfremt anordningen angiver koblingens åbne og/eller ulåste position, skal dette ske ved et optisk rødt signal.

38 1994L0020 DA Såfremt anordningen angiver, at automatisk tilkobling har fundet sted, skal fjernindikatoren sikre, at koblingsbolten virkelig har nået sin dobbeltlåste position Ingen fejl ved fjernindikatorsystemet må kunne medføre, at systemet angiver tilkoblet og låst position, selv om slutpositionen ikke er nået Udløsning af den ene af de to låseanordninger skal medføre, at det grønne signal slukker, og/eller at det røde signal tænder Der skal være mekaniske indikatorer direkte ved tilkoblingsanordningen. Fjernindikatoren skal aktiveres automatisk ved enhver koblingsoperation For at fjernindikatorerne ikke skal kunne bortlede førerens opmærksomhed under normal kørsel, skal der være mulighed for afbrydelse af disse Fjernindikatorens betjeningsknapper og signalgivere skal være placeret i førerens synsfelt og være permanent og tydeligt mærket Fjernbetjening Hvis fjernbetjeningsordning forefindes, skal køretøjet tillige være forsynet med fjernindikator som beskrevet i 10.2; denne anordning skal også angive koblingens åbne position Der skal være en særlig kontakt (hovedkontakt, betjeningsarm eller ventil), hvis position tillader eller spærrer åbning af koblingen ved hjælp af fjernbetjeningsanordningen. Er hovedkontakten ikke placeret i førerhuset, skal den enten være placeret utilgængeligt for uvedkommende eller kunne aflåses. Betjeningen af koblingen fra førerhuset må kun være mulig, når uforvarende betjening er udelukket (f.eks. ved betjening med begge hænder). Der skal være mulighed for at konstatere, om åbning af koblingen ved fjernbetjening er foretaget Hvis fjernbetjening kræver, at koblingen åbnes ved ydre påvirkning, skal den koblingsposition, hvori dette finder sted, angives over for føreren; dette gælder dog ikke, hvis den ydre påvirkning kun kan finde sted, mens fjernbetjeningen er i funktion Er fjernbetjeningsmekanismen til aktivering af koblingens åbning placeret udvendigt på køretøjet, skal der være frit overblik over området mellem de to køretøjer, men betjeningen skal kunne foretages, uden at man går ind mellem køretøjerne En enkelt betjeningsfejl eller en enkelt funktionsfejl må ikke kunne medføre åbning af koblingen under normal kørsel. Enhver fejl i systemet skal angives direkte eller konstateres umiddelbart ved næste betjening, f.eks. ved en funktionsfejl Ved fejl i fjernbetjeningen skal der være mulighed for nødudløsning af koblingen på mindst én anden måde. Kræves der værktøj hertil, skal dette høre med til køretøjets værktøjssæt. Kravene i bilag V, punkt 3.8 gælder ikke håndtag, som kun anvendes til udløsning af koblingen i nødsituationer Anordninger til fjernbetjening og fjernindikation skal være tydeligt og permanent mærket.

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0759 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Nr.: 2003 Dato: 29.06.2017 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Færdselsstyrelsen dispenserer hermed for følgende bestemmelser i Detailforskrifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0298 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Supplement 1 til den oprindelige udgave af regulativet Ikrafttrædelsesdato: 10. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Supplement 1 til den oprindelige udgave af regulativet Ikrafttrædelsesdato: 10. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 13.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 120/49 Kun de originale FN/ECE-tekster har retlig virkning i henhold til folkeretten. Dette regulativs nuværende status og ikrafttrædelsesdato bør kontrolleres

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Transport- og Turismeudvalget 2009 FORELØBIG 2003/0226(COD) 15. september 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0297 DA 31.12.1991 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4.juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) 1974L0150 DA 01.05.2004 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG.

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. december 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. december 2014 til: Vedr.: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere