ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN"

Transkript

1 DI analyse ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2013 > har i løbet af det seneste årti oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Med undtagelse af de tre gode år inden krisen i, har branchen siden haft et jævnt årligt fald i beskæftigelsen. Samlet for perioden til har branchen således oplevet et fald i beskæftigelsen på mere end pct. En del af forklaringen på den faldende beskæftigelse er, at erhvervsvaskeribranchen de seneste år har haft et stort fokus på at implementere effektiviseringer i branchen. Det bemærkes således, at hvor beskæftigelsen fra 2009 til er faldet med godt 6 pct., har branchen i denne periode stort set haft en konstant omsætning. Faldende beskæftigelse grundet effektiviseringer Udviklingen i beskæftigelsen Forord Den økonomiske situation Svingende udvikling i bomuldspriserne Udviklingen i prisen på vand og spildevand Faldende beskæftigelse i erhvervsvaskeribranchen Branchens økonomiske sundhedstilstand Branchens nøgletal Ingen konkursramte selskaber i / Strukturelle nøgletal Mange mindre men etablerede virksomheder Branchen har fået en ældre arbejdsstyrke Flere i branchen har en uddannelse En branche med stor mangfoldighed blandt de ansatte Om publikationen Indeks 2001= Servicebranchen note : Der er databrud mellem 2008 og Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

2 DI ANALYSE SIDE 2

3 SIDE 3 DI ANALYSE Forord Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier, som primært betjener erhvervslivet og offentlige institutioner, herunder hotel- og restaurationsområdet og sygehuse. Betjeningen består i både vask og tekstiludlejning. DI Service vil med s Årsrapport 2013 præsentere et samlet overblik over udviklingen i den økonomiske situation, virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal for branchen. Branchen oplevede ikke som det var tilfældet i mange andre brancher et betydeligt fald i omsætningen oven på finanskrisen. Derimod har branchen efterfølgende heller ikke haft en betydelig stigning i den indenlandske omsætning, hvilket resten af servicebranchen har. Siden 2009 er den indenlandske omsætning i branchen faldet med ca. 1 pct., hvorimod servicebranchen som helhed har haft en vækst på godt 10 pct. Beskæftigelsen i erhvervsvaskeribranchen er igennem det seneste årti faldet markant. Siden 2001 og frem til er beskæftigelsen i branchen således faldet med godt 20 pct. En væsentlig del af dette fald fandt sted efter finanskrisen ramte i At erhvervsvaskeribranchen ikke har været tilsvarende ramt på omsætningen, vidner om at den faldende beskæftigelse i et vist omfang er relateret til øgede effektiviseringer i branchen. God læselyst! København, maj 2013 Mette Rose Skaksen Branchedirektør DI Service

4 DI ANALYSE SIDE 4 Den økonomiske situation Stort set konstant omsætning siden 2009 Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1, Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) var præget af høje årlige vækstrater i omsætningen i løbet af 2000 erne frem til efteråret 2008, hvor finanskrisen ramte. I forhold til det øvrige erhvervsliv blev branchen ikke ramt lige så hårdt på omsætningen efter krisens udbrud. Branchen oplevede således kun et mindre fald i omsætningen i Siden krisen fortsatte det beskedne fald i branchens omsætning i Imidlertid oplevede branchen en mindre fremgang i omsætning i 2011, der opvejede dette fald. Herefter har omsætningen stort set har ligget på samme niveau. Ved udgangen af var branchens omsætning på ca. 2,7 mia. kr., hvilket stort set er på samme niveau som primo Sammenlignes udviklingen i den indenlandske omsætning for erhvervsvaskeribranchen med hele servicebranchen ses det, at erhvervsvaskeribranchen fortsatte faldet efter krisen ind i 2010, hvorefter branchen kun har oplevet en beskeden vækst. Den samlede servicebranche har derimod oplevet en betydelig fremgang siden krisen. Hvor erhvervsvaskeribranchen afslutter med en indenlandsk omsætning, der er ca. 1 pct. under niveauet fra indgangen til 2009, så har den samlede servicebranche derimod oplevet en vækst på ca. 10 pct. i denne periode.

5 SIDE 5 DI ANALYSE Højere vækst i den samlede servicebranche Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 2009= Erhvervsvaskeri branchen Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Svingende udvikling i bomuldspriserne Udviklingen i prisen på bomuld har været en stor udfordring for virksomhederne i erhvervsvaskeribranchen. Det skyldes, at bomuldsprisen i andet halvår 2010 begyndte at stige kraftigt og nåede helt op på 229,6 cents pr. pund i marts måned Dette var en stigning på omkring 155 pct. Hefter faldt prisen dog kraftigt igen, og i marts måned var prisen igen nede på niveauet før den kraftige stigning. Udviklingen i prisen på vand og spildevand For erhvervsvaskeribranchen er priserne på vand og spildevand en anden vigtig faktor. I forhold til forbrugerprisindekset, er priserne for vand og spildevand steget væsentligt mere siden år Det gælder især for priserne på spildevand. På baggrund af den nye vandsektorlov, der trådte i kraft i 2009, fastsætter forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen individuelle prislofter for vandselskaber, der behandler, leverer eller transporterer vand eller spildevand. Prislofterne udgør en ramme for, hvor store indtægter selskaberne må have og dermed en ramme for priserne på vand og spildevand. Selskaberne fik første gang tildelt prislofter for 2011.

6 DI ANALYSE SIDE 6 Fortsat faldende beskæftigelse i Udviklingen i beskæftigelsen Indeks 2001= Servicebranchen Note : Der er databrud mellem 2008 og Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definiton bagerst i publikationen) Faldende beskæftigelse i erhvervsvaskeribranchen Sammenlignet med hele den operationelle servicebranche har beskæftigelsen i erhvervsvaskeribranchen udviklet sig væsentligt anderledes. I perioden frem mod krisens indtog i 2008 steg beskæftigelsen jævnt i servicebranchen, og i 2008 var beskæftigelsen mere end 10 pct. højere end i har derimod oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Således er beskæftigelsen i branchen fra 2001 frem til faldet med godt 20 pct. Da krisen indtraf i 2008, faldt beskæftigelsen i stort set alle arbejdskraftstunge brancher. er her blevet særlig hårdt ramt, da beskæftigelsen siden 2008 er faldet med næsten 9 procent. Som helhed har beskæftigelsen i den operationelle servicebranche derimod været stort set uforandret siden 2008.

7 SIDE 7 DI ANALYSE Branchens økonomiske sundhedstilstand De hårde tider er ikke ovre Gennemsnitlige regnskabstal, 2006/07 = 100 Periode 2006/ / / / / / Primært resultat ,4 94,2 95,2 98,7 100,8 Ordinært resultat ,7 90,5 96,8 94,8 90,3 Egenkapital ,4 124,9 136,1 107,2 106,6 Aktiver ,9 124,0 133,1 124,8 128,8 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat Kilde: Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Til sammenligning med hele den operationelle servicebranche, har finanskrisen kun i meget ringe grad påvirket regnskabstallene i erhvervsvaskeribranchen. Der ses således blot en mindre påvirkning af det primære og ordinære resultat i regnskabsåret 2008/09. I 2008/09 var det gennemsnitlige primære resultat i branchen faldet til godt 94 pct. af niveauet for resultatet i 2006/07, men er siden forbedret og lå i 2011/12 over niveauet for 2006/07. Det ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I regnskabsåret 2008/2009 oplevede branchen et mindre fald og afsluttede regnskabsåret 2011/12 på et tilsvarende niveau. Siden finanskrisens udbrud har mange danske virksomheder haft fokus på at øge egenkapitalen. Det ses således at virksomhederne i erhvervsvaskeribranchen frem til 2009/10 forøgede deres egenkapital med godt 36 pct. set i forhold til niveauet for 2006/07. Dette skyldes i høj grad, at de eksterne finansieringsmuligheder har været begrænset, og derfor har virksomhederne været nødsaget til at konsolidere sig for at åbne op for fremtidige finansieringsmuligheder. Med undtagelse af et mindre fald i regnskabsåret 2011/11, er aktiverne igennem perioden steget markant, hvilket indikerer, at branchen generelt har øget sin økonomiske robusthed. I forhold til den skitserede bedring af regnskabstallene i erhvervsvaskeribranchen, viser andelen af virksomheder med angrebet egenkapital et andet billede, da den er steget jævnt siden 2006/07. Der er tale om angrebet egenkapital, når egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. I 2001/12 havde godt 35 pct. af virksomhederne i branchen angrebet egenkapital.

8 DI ANALYSE SIDE 8 Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital stiger fortsat Andel af virksomheder med angrebet egenkapital Andelen af virksomheder med underskud stiger igen Andel af virksomheder med underskud / / / / / / / / / / / / Note : : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital ( kr. for A/S og kr. for ApS) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) I takt med at virksomhederne har fokuseret på at konsolidere sig, og at branchen har leveret et positivt ordinært resultat hvert år siden krisen, er andelen af virksomheder med underskud gået fra godt 51 pct. i 2008/09 til ca. 40 pct. i 2010/11. Andelen af virksomheder med underskud er imidlertid steget i 2011/12, hvilket vidner om at branchen stadig har det svært oven på krisen. Andelen af virksomheder med konkursretning har de seneste fem år været jævnt stigende og var i 2011/12 godt 10 procentpoint højere end i 2006/07. For at have konkursretning skal et selskab både have angrebet egenkapital og negativ indtjening. Denne økonomiske indikator vidner således også om, at en betydelig del af branchens virksomheder stadig har det vanskeligt. Flere virksomheder med konkursretning Andel af virksomheder med konkursretning / / / / / / Note : Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen)

9 SIDE 9 DI ANALYSE Tilbagegang i branchens nøgletal Nøgletal Periode 2006/ / / / / / Hvor afkastningsgraden giver et overordnet billede af virksomhedernes generelle rentabilitet, er det essentielt at se på, hvordan egenkapitalen for- Afkastningsgrad 12,8 12,1 9,7 9,1 10,1 10,0 Egenkapitalens forrentning 24,0 22,2 17,4 17,1 21,3 20,4 Likviditetsgrad 94,3 100,6 99,4 141,9 82,7 79,8 Soliditetsgrad 54,7 55,4 55,1 55,9 47,0 45,3 Note: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo Kilde: Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchens nøgletal I tråd med den negative udvikling i andelen af virksomheder i branchen med konkursretning, vidner branchens nøgletal ligeledes om en generel tilbagegang. Dog ligger alle de her nævnte nøgletal undtagen likviditetsgraden stadig pænt over niveauet for hele den operationelle servicebranche. Virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag belyses af afkastningsgraden. Det er således et mål for, hvordan virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. oplevede i 2008/09 et mindre fald i afkastningsgraden i forhold til året før. Afkastningsgraden har efterfølgende årligt holdt sig på ca. 10 pct., hvilket er væsentligt over den øvrige servicebranche. rentes. Egenkapitalens forrentning er, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. Siden 2006/07 har egenkapitalens forrentning oplevet et mindre fald, men ligger i 2011/12 stadig på et pænt niveau. Likviditetsgraden udtrykker virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav. I modsætning de ovenstående nøgletal, var likviditetsgraden i 2009/10 på et markant højere niveau i forhold til 2006/07. Den er dog efterfølgende faldet markant, og lå i 2011/12 under niveauet for hele servicebranchen. Soliditetsgraden angiver, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er egenfinansieret. Soliditetsgraden lå på et nogenlunde stabilt leje de første år efter krisen. Siden regnskabsåret 2009/10 er den dog faldet at udgøre godt 45 pct. af de samlede aktiver.

10 DI ANALYSE SIDE 10 Andelen af konkursramte selskaber i erhvervsvaskeribranchen 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, / / / / / / Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen konkursramte selskaber i 2011/12 For første gang siden regnskabsåret 2006/07 var der i 2011/12 ingen selskaber i branchen, der gik konkurs. Dette er til trods for, at branchen som tidligere nævnt har haft en stigende andel virksomheder med konkursretning. Sammenlignet med hele den operationelle servicebranche har erhvervsvaskeribranchen kun haft en højere andel konkursramte selskaber i 2010/11, hvor denne var oppe på godt 4 pct. Når man ser på fordelingen af konkurser på virksomhedsstørrelse, fremgår det, at hovedparten af disse er blandt de etablerede selskaber. Fra regnskabsåret 2006/07 til 2011/12 har der været 12 konkurser blandt branchens virksomheder. Hele 8 af disse konkursramte selskaber har været i branchen i over 5 år. I forhold til virksomhedsstørrelsen, så har stort set alle de konkursramte virksomheder haft under 10 ansatte. Hovedparten af konkurserne har således været blandt de mindre men etablerede selskaber i erhvervsvaskeribranchen.

11 SIDE 11 DI ANALYSE Strukturelle nøgletal Flere mindre virksomheder i branchen Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel i 2011/ / / Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07- niveau (se definition bagerst i publikationen) 10 0 Under til 100 over 100 Mange mindre men etablerede virksomheder I erhvervsvaskeribranchen er fordelingen af virksomheder kendetegnet ved en meget stor andel mindre virksomheder. Knapt 75 pct. af virksomhedsskaren havde i regnskabsåret 2011/12 således under 10 ansatte. Derimod udgjorde andelen af store virksomheder med over 100 ansatte knapt 6 pct. af det samlede antal virksomheder. Ser man på regnskabsåret 2006/07 var der lidt færre mindre virksomheder, men sammensætningen af virksomhedsskaren har trods finanskrisen ikke ændret sig betydeligt siden. Branchen domineres af etablerede virksomheder Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel / / Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07- niveau (se definition bagerst i publikationen) år 2,1-5 år 5,1-10 år 10+ år

12 DI ANALYSE SIDE 12 Arbejdsstyrken er blevet ældre i erhvervsvaskeribranchen Aldersfordelingen inden for erhvervsvaskeribranchen 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Alder 2001 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07- niveau (se definition bagerst i publikationen) domineres af etablerede virksomheder med mere end 10 års eksistens. Gruppen udgjorte 55 pct. af erhvervsvaskeribranchen i 2011/12, hvilket er en anelse højere end i 2006/07. Der er også sket en lille stigning i antallet af virksomheder, som har eksisteret i 5-10 år, så denne gruppe i 2011/12 udgør 21 pct. Andel af virksomheder med under 5 års levetid er derimod faldet lidt siden 2006/07, idet krisen har gjort det vanskeligere at etablere sig i branchen. Branchen har fået en ældre arbejdsstyrke Generelt er arbejdsstyrken i erhvervsvaskeribranchen blevet ældre i, end den var i Således var der i eksempelvis flest medarbejdere i aldersgruppen år, hvor der i 2001 var flere i alderen år. Der har endvidere været en forøgelse af mængden af ansatte over 60 år, hvilket kan ses som et tegn på, at den generelle tilbagetrækningsalder i branchen er blevet forrykket. I 2001 var andelen af ansatte, der er fyldt 40 år på 53 pct., hvorimod denne gruppe var steget til at udgøre knapt 63 pct. i. Den omtalte udvikling imod et højere aldersgennemsnit er dog ikke isoleret for branchen, men skal ses som et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke gradvist bliver ældre. Sammenlignes alderssammensætningen i branchen med den operationelle servicebranche og hele landet, ses det at en relativt stor del af arbejdsstyrken i består af ældre personer. skiller sig ud ved dels at have langt færre yngre medarbejdere under 35 år, end resten af landet, og dels ved at have en højere andel i aldersgruppen år end i resten af landet. Knap 63 pct. af de ansatte i erhvervsvaskeribranchen og 56 pct. i servicebranchen som helhed er således over 40 år. Ser man på sammensætningen for alle brancher, er andelen en smule lavere, da 52 pct. af de ansatte er fyldt 40.

13 SIDE 13 DI ANALYSE Få yngre personer ansat i erhvervsvaskeribranchen Aldersfordeling fordelt på brancher, 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Alder Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Flere i branchen har en uddannelse I erhvervsvaskeribranchen er uddannelsesniveauet blevet øget siden Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau generelt har oplevet en forbedring. Det øgede uddannelsesniveau afspejler sig i, at branchen har fået markant flere ansatte med en uddannelse. Mest bemærkelsesværdigt er det, at andelen af ansatte med en mellemlang videregående uddannelse er steget fra 11 pct. i 2001 til knap 22 pct. i. Derudover er andelen af ansatte med en erhvervsfaglig uddannelse og en lang videregående uddannelse steget fra hhv. 31 og 4 pct. i 2001 til 36 og 7 pct. i. Tilsvarende er gruppen af ansatte uden en erhvervskompetencegivende uddannelse faldet markant fra 50 pct. i 2001 til 30 pct. i. Det stigende uddannelsesniveau indenfor erhvervsvaskeribranchen har betydet, at branchen nu ligger på niveau med den operationelle servicebranche og alle brancher generelt. Dette gælder både indenfor andelen af medarbejdere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, erhvervsfaglige uddannelser, korte videregående uddannelser og lange videregående uddannelser. Markant færre ufaglærte i Beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07- niveau (se definition bagerst i publikationen) 0 Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse

14 DI ANALYSE SIDE 14 Mindre forskelle i branchernes uddannelsessammensætning Beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau, Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Dog adskiller erhvervsvaskeribranchen sig fra den operationelle servicebranche ved at have færre ansatte med en mellemlang videregående uddannelse. Således udgør denne gruppe af medarbejdere 30 pct. i den operationelle servicebranche og 22 pct. i erhvervsvaskeribranchen. Dog er denne andel stadig større, end for alle brancher generelt, hvor gruppen kun udgør 18 pct. En branche med stor mangfoldighed blandt de ansatte Samlet set beskæftiger den operationelle servicebranche en højere andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, end det øvrige erhvervsliv. Den høje andel af indvandrere og efterkommere i erhvervsvaskeribranchen betyder, at branchen er med til at trække den samlede servicebranche op i statistikken.

15 SIDE 15 DI ANALYSE Flere indvandrere og efterkommere integreret i Andel beskæftigede fordelt på etnicitet Danskere Indvandrere Efterkommere Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Servicebranchen beskæftiger i markant højere omfang end den samlede operationelle servicebranche indvandrere og efterkommere. I havde knapt 11 pct. af de ansatte i den operationelle servicebranche anden etnisk baggrund end dansk, hvor denne befolkningsgruppe udgjorde hele 25 pct. i erhvervsvaskeribranchen. Siden 2001 har indvandrere og efterkommere udgjort en gradvist større andel af arbejdsstyrken i branchen. Denne udvikling er betydeligt mere udtalt end i det øvrige erhvervsliv, hvilket indikerer, at branchen spiller en vigtig rolle i forhold til at integrere borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

16 DI ANALYSE SIDE 16 Om publikationen Kilder Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner er defineret på baggrund af relevante DB07- branchekoder fra Danmarks Statistik Erhvervs- og institutionsvaskerier Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv. Servicebranchen er ligeledes defineret ud fra DB07-branchekoderne. En nærmere beskrivelse af definitionen af servicebranchen findes i publikationen Servicebranchens Årsrapport Redaktion Henrik Boesgaard Sørensen Mikkel Skydsgaard

17 DI ANALYSE Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT) & Arbejdsgiverforeningen for danske vaskerier (ADV) Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT) er en faglig interesse og serviceorganisation for industrivaskerier i den private og offentlige sektor, samt leverandører til vaskerierne. BVT arbejder for at varetage medlemmernes interesser i branchemæssige anliggender. Der gælder politisk og praktisk udvikling inden for eksempelvis: miljø, personale, arbejdsmiljø, offentlig-privat samarbejde, forretningsudvikling, vaskeribranchen i Europa, standardiseringer samt vedligeholdelse af et godt omdømme af vaskeribranchen i offentligheden. For at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har ADV indgået aftaler med 3F, HK Privat, HK Handel og Ledernes Hovedorganisation. BVT s medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretlige karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting du gerne vil have klarlagt og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten. BVT/ADV er en organisation under DI. Derfor kan alle BVT s medlemmer trække på DI s service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af BVT automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. > Kontaktperson: Thea Gade-Rasmussen Tlf.: Web: > DI service 1787 KØBENHAVN V TLF.: service.di.dk DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to-Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor service indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fem brancher i branchefællesskabet er renhold & kombinerede serviceydelser, vikarbranchen, vagt- & sikkerhedsindustrien, erhvervsvaskeribranchen og kantine/catering-branchen. Samtidig med udgivelsen af denne statistikpublikation udgives én branchespecifik statistik for hver af de øvrige brancher (undtagen vagt- & sikkerhedsindustrien), i alt fem publikationer. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politiske bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN DI analyse KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN Årsrapport 2013 > I løbet af det seneste årti har kantine og cateringbranchen haft en betydelig forøgelse af branchens beskæftigelse. Fra og frem mod er beskæftigelsen

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2014 > I løbet af de seneste fem år har erhvervsvaskeribranchen oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Hvor branchen i 2009 beskæftigede i alt 3.400 personer,

Læs mere

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 15 > Erhvervsvaskeribranchen har de seneste år oplevet et betydeligt fald i beskæftigelsen. Siden 8 har branchen år for år beskæftiget færre lønmodtagere,

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013 DI ANALYSE Årsrapport 2013 > Vikarbranchens omsætning blev hårdt ramt af finanskrisen. Siden har omsætningen derimod været præget af høje vækstrater. Fra til er omsætningen steget med næsten pct. Omsætningen

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 14 > Branchen har i lighed med den øvrige servicebranche de seneste år oplevet en markant forøgelse af beskæftigelsen blandt de privatansatte.

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 215 > I lighed med den øvrige servicebranchen har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i omsætningen de seneste

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011 branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011 Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier med vask og tekstiludlejning. Branchens omsætning var i 2010 på 2.277 mio. kr., hvilket er et fald på ca.

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Selvom der siden 2010 er kommet færre ansatte i hele erhvervslivet, har servicebranchen haft en pænt stigende

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > De seneste omsætningstal tyder på, at servicevirksomhederne i løbet af for alvor har fået gang i væksten igen.

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de seneste år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013 DI analyse SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 13 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Omsætningen i den operationelle servicebranche nåede bunden efter krisen allerede i. Siden har branchens omsætning

Læs mere

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 17 > I 16 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23. fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Læs mere

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING Årsrapport 217 > Knap 38. fuldtidspersoner var i 216 beskæftiget som lønmodtagere i private virksomheder på det samlede brancheområde for rengøring,

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik VASKERIBRANCHEN I DANMARK Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier, som primært betjener erhvervslivet og offentlige institutioner. Branchen omsatte i 2009 for 2.352 mio. kr.,

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Siden 28 har den økonomiske vækst været moderat i både den operationelle servicebranche og i de fleste andre brancher. Siden 213 har den operationelle servicebranche

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 217 > Beskæftigelsen i den operationelle servicebranche er siden 28 vokset med 2 pct. og tegnede sig i 216 for 1 pct. af den samlede beskæftigelse i private virksomheder.

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale 5. november 13 Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale Der er stor forskel på sygefraværet imellem den offentlige og private sektor, hvilket indikerer at der er plads

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik Renhold og kombinerede serviceydelser 2010 Inden for brancherne almindelig rengøring, specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere