Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0"

Transkript

1 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas Version december 2013

2 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version Forord Dette regelsæt (RfS) indeholder forudsætningerne for at få Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas leveret til henholdsvis Det Danske Gassystem og Bygasnettet. RfS vedrører ikke støtte til elektricitet produceret på basis af biogas - der henvises til Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009 og senere ændringer heri, som er tilgængelig på Energinet.dks hjemmeside: RfS har gyldighed inden for rammerne af lov om naturgasforsyning og regler udstedt i medfør heraf, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. november RfS er udstedt med hjemmel i naturgasforsyningslovens 35 d, stk. 9. RfS er udarbejdet for at skabe overblik over støtteordningerne til Opgraderet Biogas og Renset Bygas, herunder Energinet.dks administration heraf. RfS indeholder alle generelle og specifikke krav til registrering, ansøgning, måling samt udbetaling. Støtten udbetales af Energinet.dk, såfremt alle kriterier herfor er opfyldt, herunder at Biogassen er produceret i Danmark. RfS træder i kraft den 9. december RfS henvender sig primært til Støttemodtagere og disses relation til producenter af Biogas, Distributionsselskaber, Transmissionsselskabet, Bygasselskaber, Måleoperatører og Energinet.dk.

3 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Anvendte definitioner Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas Støttemodtagere Støttens bestanddele Ansøgningsprocedure Registrering af Støttemodtager Energinet.dks behandling af Støttemodtageres ansøgning Opdatering af stamdata Bæredygtighed Energinet.dks genbehandling af Støttemodtageres ansøgning Måling Måleoperatør Krav til målinger Indberetning af måledata Støtteudbetaling og frister Udbetaling af Støtte Korrektion af Støtte Klageadgang Ændringer af regelsættet Ikrafttrædelse af regelsættet Referencer Bilag 1 Målepunkter

4 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version Definitioner 1.1 Anvendte definitioner Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er anført i dette punkt 1.1, have den betydning i Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, som fremgår nedenfor, når ordene er skrevet med stort forbogstav. Dette gælder, uanset om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt form, medmindre andet fremgår af sammenhængen. Aktører er de relevante Støttemodtagere, producenter af Biogas, Måleoperatører, Distributionsselskaber, Transmissionsselskabet, Bygasselskaber og Energinet.dk. Arbejdsdag betyder enhver dag fra mandag til fredag med undtagelse af helligdage og lukkedage, som er anført i Energinet.dks kalender, der kan findes på Energinet.dks hjemmeside: Biogas er gas, der er produceret ved anaerob forgæring af organiske materialer fra f.eks. gylle, slam fra renseanlæg, energiafgrøder eller organisk affald, hvorved der dannes en gas, hvor metan og CO 2 er de væsentligste komponenter. Biogasanlæg er det anlæg, som producerer Biogas. Biogasstøtteregisteret er Energinet.dks register for Støttemodtagere. Bionaturgas/Opgraderet Biogas er Biogas, der opfylder de til enhver tid gældende krav, således at den teknisk og sikkert kan tilføres og transporteres gennem Det Danske Gassystem. Bygasnet er det lokale eller regionale bygasforsyningsnet, der ejes og drives af et Bygasselskab, som transporterer bygas eller Renset Biogas frem til forbrugere. Bygasselskab er enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distribution af bygas. Det Danske Gassystem er gastransmissionssystemet, gasdistributionsnettene og gaslagrene i Danmark. Bionaturgas kan tilføres via transmissionssystemet og distributionsnettene. Distributionsselskab er enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distribution af naturgas. GLN (aktørnummer) er det nummer, som Aktøren skal have med henblik på, at Aktøren kan identificeres i forbindelse med EDI-kommunikation. GSRN (Global Service Relation Number) er det nummer som ethvert målersted skal have med henblik på identifikation af målerstedet. Måleoperatør er ethvert selskab, der foretager hjemhentning/aflæsning og indberetning af måledata til Energinet.dk. Måleoperatøren varetager desuden validering og kontrol af det opsatte gasmålesystem.

5 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version Målepunkt er det eller de punkter, hvor energiindholdet i gassen måles med henblik på at opgøre grundlaget for Støtten. Opgraderingsanlæg er anlægget til opgradering af Biogas til Bionaturgas. Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas /RfS er den til enhver tid gældende version af dette regelsæt. Renset Biogas er Biogas, der er renset for bl.a. vand og svovl, således at den teknisk og sikkert kan tilføres og transporteres gennem Bygasnettet. Renseanlæg er anlægget til rensning af Biogas til Renset Biogas. Støtte er de pristillæg, som udbetales i henhold til naturgasforsyningslovens 35 c, stk. 2-5 og 8. Støttemodtager er enhver, som opgraderer Biogas til Bionaturgas og tilfører den til Det Danske Gassystem og enhver, som foretager rensningen af Biogassen og tilfører Renset Biogas til Bygasnettet. Transmissionsselskab er Energinet.dk, der varetager transmission af naturgas. 2. Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas 2.1 Støttemodtagere Der ydes pristillæg til den Støttemodtager, der opgraderer Biogas til Bionaturgas, som tilføres til Det Danske Gassystem. Der ydes ligeledes pristillæg til den Støttemodtager, der tilfører Renset Biogas til et Bygasnet. Pristillægget ydes til den, der foretager rensningen af Biogassen. 2.2 Støttens bestanddele Støtten er sammensat af tre dele: a) et pristillæg på 79 kr./gj (i 2012-priser) Bionaturgas eller Renset Biogas tilført til henholdsvis Det Danske Gassystem og Bygasnettet. Pristillægget indeksreguleres den 1. januar hvert år fra 2013 på grundlag af 60 % af stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår i forhold til Pristillægget for 2013 beregnes ud fra nedenstående: ) ) = ( ) ) /GJ. b) et pristillæg på 26 kr./gj (i 2012-priser) Bionaturgas eller Renset Biogas tilført til henholdsvis Det Danske Gassystem og Bygasnettet. Pristillægget reguleres den 1. januar hvert år fra 2013 med det beløb i kr./gj naturgasprisen i det foregående år er højere end en basispris på 53,2 kr./gj. Er naturgasprisen lavere end basisprisen forøges pristillægget tilsvarende. Ved beregningen anvendes den gennemsnitlige markedspris på naturgas i kalenderåret herved forstås den daglige day ahead slutpris i kr./m3 på den danske gasbørs, Gaspoint Nordic A/S, omregnet til kr./gj ved gassens nedre brændværdi.

6 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version c) et pristillæg på 10 kr./gj (i 2012-priser) Bionaturgas eller Renset Biogas tilført til henholdsvis Det Danske Gassystem og Bygasnettet. Pristillægget nedsættes med 2 kr./gj årligt fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af Ved reguleringen af pristillæggene under punkt 2.2 beregnes priser og pristillæg med 1 decimal og i DKK. Støttens tre elementer er angivet i nedre brændværdi. Energinet.dk beregner i januar måned hvert år det kommende års støttesatser og offentliggør dem på Støttesatserne opgøres i DKK/GJ øvre og DKK/kWh øvre. Til omregning mellem nedre og øvre brændværdi benyttes den fysiske faktor, som er opgjort til 0, Ansøgningsprocedure 3.1 Registrering af Støttemodtager Anmodning om Støtte sker via registrering i Biogasstøtteregisteret. Energinet.dk ejer Biogasstøtteregisteret, hvori samtlige Støttemodtagere skal registreres for at være berettiget til at modtage Støtte. Registrering i Biogasstøtteregisteret sker via hjemmesiden: Adgang til hjemmesiden kræver Nem-ID. Afhængig af hvad der anmodes om Støtte til, skal der bl.a. oplyses følgende: stamdata for Støttemodtager, herunder mailadresse GSRN GLN for Måleoperatør(er) forventet årlig produktion af Biogas forventet årlig produktion af Bionaturgas eller Renset Biogas stamdata for Biogasanlæg(gene) samt GSRN. forventet type og vægt af den biomasse, som anvendes til produktionen af Biogas. Hvis Biogassen opgraderes til Bionaturgas og tilføres til Det Danske Gassystem, skal Støttemodtageren ligeledes uploade en kopi af den underskrevne tilslutningsaftale med Distributionsselskabet eller Transmissionsselskabet. Støttemodtagere, som tilfører Renset Biogas til Bygasnettet, skal tilsvarende dokumentere, at der foreligger en tilslutning til Bygasnettet. Alle oplysninger registeret i Biogasstøtteregisteret sendes umiddelbart efter registeringen i Biogasstøtteregisteret til den mailadresse, som er blevet oplyst af Støttemodtageren. Såfremt der er fejl heri, skal der rettes henvendelse til Energinet.dk inden 5 Arbejdsdage via mailadressen: Registrering i Biogasstøtteregisteret sker uden omkostninger for Støttemodtageren. 3.2 Energinet.dks behandling af Støttemodtageres ansøgning På baggrund af de i Biogasstøtteregisteret registrerede oplysninger, afgør Energinet.dk, om Støttemodtageren opfylder kriterierne for at modtage Støtte. Støttemodtagerens anmodning om Støtte har virkning fra den 1. kalenderdag i en måned og skal indgives til Energinet.dk senest den sidste kalenderdag i den forud pågældende måned. Dette gælder dog ikke, såfremt Støttemodtageren først på et senere tidspunkt opfylder kriterierne for at modtage Støtte i så

7 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version fald er Støttemodtageren berettiget til Støtte fra den 1. kalenderdag i den efterfølgende måned. Såfremt Energinet.dk vurderer, at de af Støttemodtageren indberettede oplysninger ikke er fyldestgørende, meddeler Energinet.dk Støttemodtageren dette. Støttemodtageren adviseres samtidig om hvilke oplysninger eller krav, der ikke er opfyldt. Hvis Energinet.dk ikke har modtaget de efterspurgte oplysninger fra Støttemodtageren inden rimelig tid, udsender Energinet.dk en ny meddelelse til Støttemodtageren. På baggrund af Støttemodtagerens oplysninger afgør Energinet.dk, om Støttemodtageren er berettiget til Støtte og fastsætter en eventuel størrelse af Støtten. Energinet.dks afgørelse om tilsagn eller afslag på Støtte fremsendes til den mailadresse, som Støttemodtageren har registeret i Biogasstøtteregisteret. Det er strafbart at afgive urigtige oplysninger eller undlade at afgive sådanne oplysninger i forbindelse med modtagelse af Støtte. Hvis en Støttemodtager ikke afgiver de nødvendige oplysninger eller ikke opfylder kriterierne for at modtage Støtte, er Energinet.dk berettiget til at tilbageholde Støtten. Energinet.dks administration sker uden omkostninger for Støttemodtageren. 3.3 Opdatering af stamdata Støttemodtageren er til enhver tid forpligtet til at opdatere stamdata i Biogasstøtteregisteret, såfremt der sker ændringer heri. Denne forpligtelse gælder for alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage Støtte og fastsættelsen af størrelsen og varigheden af Støtte. Opdaterede stamdata sendes til mailadressen Ændringer i stamdata skal meddeles senest den 5. Arbejdsdag i måneden for at have virkning for den pågældende måned. Såfremt Støttemodtageren ønsker at anvende en anden bankkonto end den, som er tilknyttet til Støttemodtagerens Nem-ID, skal Støttemodtageren udfylde og fremsende den relevante blanket, som kan rekvireres via mailadressen: Støttemodtageren er til enhver tid berettiget til at overdrage retten til Støtte til en disponent. Overdragelsen forudsætter, at Støttemodtageren udfylder og fremsender den relevante blanket, som kan rekvireres via mailadressen: Opdatering af stamdata i Biogasstøtteregisteret sker uden omkostninger for Støttemodtageren. 3.4 Bæredygtighed Støttemodtageren skal mindst én gang årligt til Energinet.dk indberette oplysninger om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktionen af Biogas i det forløbne år. Indberetning sker til mailadressen Oplysningerne vil danne grundlag for at fastslå, om kriterier for bæredygtighed er opfyldt ved fremstilling, behandling og anvendelse mv. af Biogassen, når regler herom er fastsat i medfør af naturgasforsyningslovens 35d, stk. 5.

8 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version De relevante oplysninger skal indberettes første gang den 1. januar 2015 og indeholde oplysninger for Energinet.dk er berettiget til at genbehandle en afgørelse vedrørende Støtte, jf. punkt 3.5, såfremt der indføres kriterier for bæredygtighed. 3.5 Energinet.dks genbehandling af Støttemodtageres ansøgning Energinet.dk er til enhver tid berettiget til at genbehandle en Støttemodtagers ansøgning om Støtte, såfremt forudsætningen for at udbetale den pågældende Støtte ændres. 4. Måling 4.1 Måleoperatør Det er en forudsætning for udbetaling af Støtte, at der foreligger de(n) nødvendige måling(er) og at de øvrige krav, som fremgår af dette punkt 4, er opfyldt. Støttemodtageren er til enhver tid ansvarlig for, at et givet Målepunkt til enhver tid har én Måleoperatør. Det er Støttemodtagerens ansvar via en aftale med Måleooperatøren at sikre, at: - der etableres godkendt(e) gasmålesystem(er) i overensstemmelse med måleudstyrs- leverandørens anvisninger og efter god ingeniørmæssig praksis (Ref. 1 og 2) - målinger bliver foretaget - målingerne bliver valideret - måledata bliver sendt til Energinet.dk - fejl i måledata hurtigst muligt bliver korrigeret og sendt til Energinet.dk. Såfremt Bionaturgassen tilføres til Det Danske Gassystem, skal rollen som Måleoperatør varetages af det lokale Distributionsselskab eller Transmissionsselskab. 4.2 Krav til målinger Opgraderingsanlæg og Renseanlæg, som tilsluttes henholdsvis Det Danske Gassystem og Bygasnettet, skal have sit eget gasmålesystem, som overholder Energinet.dks krav hertil, jf. punkt og Såfremt målinger af produktionen af Biogas er en forudsætning for, at Energinet.dk kan beregne Støtten, er Energinet.dk berettiget til at kræve, at der etableres gasmålesystemer på det eller de relevante Biogasanlæg. Omkostningerne ved måling af produktionen af Biogas afholdes af Støttemodtageren, medmindre producenten af Biogas og Støttemodtageren aftaler andet Krav til målingen af Bionaturgas tilført Det Danske Gassystem Det lokale Distributionsselskab eller Transmissionsselskab skal varetage opgaven vedrørende måling af Bionaturgas i Målepunktet i overensstemmelse med gasselskabernes til enhver tid gældende Kontrolmanual for måling af bionaturgas til distributionsnettet (Ref. 3). Såfremt der sker en brændværdijustering af Bionaturgassen, skal Støttemodtageren sikre, at det lokale Distributionsselskab eller Transmissionsselskab foretager en separat måling heraf i overensstemmelse med gasselskabernes til enhver tid gældende Kontrolmanual for måling af bionaturgas til distributionsnettet (Ref. 3).

9 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version Krav til målingen af Biogas og Renset Biogas tilført Bygasnettet Støttemodtageren modtager Støtte mod krav om kontinuerlig brændværdibestemmelse af Måleoperatøren. Brændværdien skal bestemmes med en nøjagtighed på ± 1 % i godkendelsesperioden, og der skal i dokumentationen angives en logfil af primært måleresultat per timeværdi omregnet til nedre og øvre brændværdi. Gasmålesystemet skal vedligeholdes og kalibreres efter leverandørens anvisninger. Gasmålesystemet skal, som beskrevet i Sikkerhedsstyrelsens måletekniske vejledning afsnit 3.4 (Ref. 4), overholde kravet i naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for krav til måling på store gasmåleinstallationer om en volumen (eller masseangivelse), der i afregningsnøjagtighed skal være bedre end ± 3 % i godkendelsesperioden (Ref. 5). Ved anvendelse af teknologi, hvor f.eks. masse og brændværdi kan bestemmes som en sammensat værdi i kwh, er kravet til afregningsnøjagtighed, at den er bedre end ± 3,2 % i godkendelsesperioden. Gasmålesystemet skal godkendes af Energinet.dk eller en uvildig instans udpeget af Energinet.dk. 4.3 Indberetning af måledata Kommunikationsformer Kommunikation mellem Måleroperatøren og Energinet.dk skal ske ved EDI-kommunikation eller via måleoperatørportalen, som er tilgængelig via Alle måledata fra det eller de relevante Målepunkter knyttet til tilførslen af Bionaturgas skal sendes pr. EDI til Energinet.dk, medmindre andet er aftalt, i overensstemmelse med Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet. For så vidt angår Renset Biogas tilført Bygasnettet kan Måleoperatøren, som alternativ til EDIkommunikation, vælge at indberette måledata fra det eller de relevante Målepunkter til Energinet.dk via måleoperatørportalen. Adgang forudsætter, at Måleoperatøren er i besiddelse af Nem-ID. Såfremt Støttemodtageren eller Måleoperatøren ønsker yderligere information omkring måleroperatørportalen, kan der rettes henvendelse til Energinet.dk via mailadressen: Tidsfrist Validerede måledata for den forudgående måned skal indberettes til Energinet.dk senest kl den 6. Arbejdsdag i måneden for at indgå i beregningsgrundlaget for den Støtte, der udbetales ved udgangen af den pågældende måned. Såfremt validerede måledata modtages senere end kl den 6. Arbejdsdag i måneden, vil data først indgå i grundlaget for den efterfølgende måneds udbetaling af Støtte. Måledata skal indberettes til Energinet.dk i de formater og tidsserier, som fremgår af figuren nedenfor (kwh ø er den varmemængde udtrykt i kwh, der udvikles ved forbrænding af naturgas ved øvre brændværdi):

10 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version Måling af Bionaturgas (og hvis relevant af brændværdijusteringen) Renset Biogas Biogas Måleenhed og interval Måles i kwh øvre på timebasis. Måles i kwh øvre på månedsbasis. Måles i kwh øvre på timebasis, når Biogassen opgraderes til Bionaturgas. Ellers kun i kwh øvre på månedsbasis. Fejl i måledata på det enkelte Målepunkt skal korrigeres af Måleoperatøren, når de konstateres. Måleoperatører meddeler hurtigst muligt Energinet.dk de korrigerede måledata. Energinet.dk udfører automatiserede og manuelle kontroller af de indberettede måledata. Ved fejl eller indikation herpå kontaktes Støttemodtageren og/eller Måleoperatøren. Mangelfuld indberetning medfører tilbageholdelse af Støtte, indtil indberetning for den pågældende periode er sket. Såfremt det ikke er muligt at indberette måledata for den pågældende periode, træffer Energinet.dk afgørelse om fastlæggelse af afregningsgrundlag for denne periode. 5. Støtteudbetaling og frister 5.1 Udbetaling af Støtte Energinet.dk udbetaler Støtte til Støttemodtageren den 25. kalenderdag i måneden på basis af måledata fra den forudgående måned. Er denne dag ikke en bankdag, sker udbetalingen den førstkommende bankdag. Energinet.dk udbetaler Støtte til den NemKonto, der er tilknyttet Støttemodtagerens CVR- eller CPR-nummer. Hvis Støttemodtager ønsker, at der udbetales til en anden konto, skal proceduren og fristen i punkt 3.3 overholdes. Dokumentation for den udbetalte Støtte fremgår af et afregningsbilag, som sendes til Støttemodtagerens E-boks, medmindre Støttemodtageren har oplyst Energinet.dk om, at Støttemodtageren ønsker afregningsbilaget tilsendt via elektronisk fakturering. 5.2 Korrektion af Støtte Støtten kan korrigeres ved indberetning af korrigerede data for den eller de måneder, hvor målinger har været fejlbehæftede. Korrektion af Støtte sker løbende via modregning. Ved indsendelse af korrigerede måledata senest kl den 6. Arbejdsdag i en måned vil korrektionen indgå i den udbetaling af Støtte, der sker ved udgangen af den pågældende måned. Hvis der er tale om større korrektioner og der fortsat ydes Støtte i de følgende måneder, modregnes der i udbetalingen af Støtte i disse måneder. 6. Klageadgang Klager over Energinet.dks afgørelser, jf. punkt 3.2 og 3.5, kan påklages til Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K,

11 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version Klager over Energinet.dks afgørelser skal indgives skriftligt senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 7. Ændringer af regelsættet Energinet.dk har til enhver tid ret til at ændre RfS. Ændringer iværksættes med forudgående varsel og er anmeldt til Energitilsynet. 8. Ikrafttrædelse af regelsættet RfS træder i kraft den 9. december Den til enhver tid gældende udgave er tilgængelig på Energinet.dks hjemmeside: 9. Referencer Ref. 1: Gasreglementet, Sikkerhedsstyrelsen. Ref. 2: AT vejledning D.2.7, Arbejdstilsynet. Ref. 3: Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas, Dansk Gasteknisk Center. Ref. 4: Vejledning om bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til måling af forbrug af luftformig gas. Måleteknisk Vejledning (MV ), Sikkerhedsstyrelsen. Ref. 5: Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for store gasmålere G10, Dansk Gasteknisk Center.

12 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version Bilag 1 Målepunkter Eksempel på et simpelt system. Støtten udbetales på baggrund af den måling, der modtages fra Måleoperatøren for Målepunkt C fsva. Opgraderet Biogas tilført til Det Danske Gassystem og Målepunkt D fsva. Renset Biogas tilført Bygasnettet. Eksempel på et system med flere producenter af Biogas, der leverer til et fælles Opgraderingsanlæg eller flere producenter af Biogas, som leverer til et fælles renseanlæg. Støtten udbetales på baggrund af de målinger, der modtages fra Måleoperatøren for Målepunktet E fsva. Opgraderet Biogas tilført til Det Danske Gassystem (og Målepunkterne A og B såfremt biomassen, der anvendes til produktionen af Biogas hos biogasproducenterne ikke er tilsvarende) og Målepunktet F fsva. Renset Biogas tilført Bygasnettet (og Målepunkterne C og D såfremt biomassen, der anvendes til produktionen af Biogas hos biogasproducenterne ikke er tilsvarende).

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Maja Klejs Pedersen mkp@energinet.dk Energinet.dk 9. December 2013 1 Agenda Gas PSO ordningen Hvad er rammerne? Hvordan søger man? Hvordan hænger

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1 Regler for Bionaturgascertifikater Version 1.1 1. januar 2016 Dok. 15/07181-6 Klassificering: Offentlig/Public Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 80 Offentligt Notat Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk Tilskud til biogas Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk 3. Maj 2016 Gas tekniske dage 1 Agenda Hvem kan få tilskud Trin 1 ansøgning og tilsagn

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.2

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.2 Regler for Bionaturgascertifikater Version 1.2 1. januar 2017 Sagsnr. 16/19522-3 Offentlig Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 4

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 2.0

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 2.0 Regler for Bionaturgascertifikater Version 2.0 1. oktober 2017 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 4 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk Til lovforslag nr. L 182 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov

Læs mere

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas)

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas) Regler for tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem (Regler for Bionaturgas) (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 4 2. DEFINITIONER...

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget

Læs mere

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget til Det Danske

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Version 1.1 1. januar 2016 Dok. 15/07181-7 Klassificering: Offentlig/Public Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark, version

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til Elektricitet som produceres ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. (bekendtgørelse nr. 1113 af 18/09/2015) Udfyldes med

Læs mere

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Henrik Andersen Dataudvekslingsgruppen En arbejdsgruppe under Fagudvalget for Gasmåling Dataudvekslingsgruppens opgave er at tilvejebringe et samlet overblik over

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Gasmåling og -afregning nu og i fremtiden

Gasmåling og -afregning nu og i fremtiden Gasmåling og -afregning nu og i fremtiden Michael Larsen Flowtemadag 2016, 17. november 2016 Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen)

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) Aftale mellem NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) og [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) (version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 1. AFTALEPARTER Bionaturgassælgeraftalen

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 2011/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Energistyrelsen, j.nr. 2203/1150-0118

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Version 1.0 1. december 2011 1. Introduktion 3 2. Definitioner og forkortelser 5 3. Optagelse i certifikatordningen 7 3.1 Optagelse af certifikatkontoindehaver

Læs mere

Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas

Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas 3. udgave Kontrolmanual November 2015 Titel : Kontrolmanual til måling af biogas

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken Biogasopgradering DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Overview/Elements/Text boxes Agenda Status og udformning af DONG Energys anlæg i Fredericia Markedsmodel og

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dette dokument er en del af dokumentationen for Naturgasmarked. Dokumentet beskriver et fælles regelsæt for Transmission og Distribution, som skal

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1.

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1. Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion Version 1.0 af 1. 07 2007 Godkendt af Energistyrelsen i juni 2007 Dok.nr.1078-07 1/9 Indhold

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk Høringsudkast Fremsat den {FREMSAT} af Klima-, energi- og bygningsministeren Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Læs mere

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Onsdag den 14. maj 2014 kl. 16:30 v/jakob Kjær, Energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk s målsætning Biogas transporteret i naturgassystemet udgør

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0) Regler for Gasdistribution (Version 2.0) Gældende fra 6. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga... Page 1 of 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Biogas > Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas Oprettet: 02-12-2015 Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas Tilslutning af biometan til gasnettet og Kort om Certifikater for bionaturgas Gastekniske dage 14-15. maj 2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Indhold Del 1: Tilslutning af biometan til gasnettet Baggrund Parallel

Læs mere

N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st. Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces

N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st. Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 182 Offentligt (01) N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces Det

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: - Distributionsselskab og Gasleverandør - Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017. Til: [XXX] Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på forhøjet pristillæg [XXX] (herefter

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Oversigt Mål for biogas Energiaftalen om biogas, Driftsstøtten

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør -Distributionsselskab og Transmissionsselskab I forbindelse med

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere