Forslag til STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den dd.mm Indhold. Indledning. Side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den dd.mm Indhold. Indledning. Side 12"

Transkript

1 Forslag til STYRELSESVEDTÆGT 2018 Godkendt i Byrådet den dd.mm.2017 Indhold Indledning Kapitel 1. Styreformen Kapitel 2. Byrådet Kapitel 3. Borgmesteren Kapitel 4. Udvalgene Kapitel 5. Økonomiudvalget Kapitel 6. Byrådets stående udvalg Kapitel 7. Opgaveudvalg, jfr. styrelseslovens 17, stk. 4 Kapitel 8. Borgerrådgiver Kapitel 9. Vederlag m.v. Kapitel 10. Vedtagelse af styrelsesvedtægten og ændringer heraf Kapitel 11. Ikrafttræden Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 12 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14

2 2 INDLEDNING Byrådet har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Skanderborg Kommune. Byrådet relaterer sit ledelses- og styringsansvar til Skanderborg Kommunes myndighedsfunktioner Standarder og kvalitet i Skanderborg Kommunes daglige samspil med borgere og virksomheder om sikring af velfærden i Skanderborg Kommune Udviklingen af Skanderborg Kommune som civilsamfund Byrådet leder og styrer Skanderborg Kommune via en udviklingsstrategi (planstrategi) politikker (visioner og strategier) planer og budgetter (standarder og bevillinger) Byrådets samlede ledelse og styring af Skanderborg Kommune varetages med bistand fra Økonomiudvalget og Byrådets stående udvalg. Udvalgene arbejder politikformulerende og politikkontrollerende i forhold til Byrådets udviklingsstrategi, politikker, planer og budgetter. I udvalgenes politikformulerende og politikkontrollerende arbejde lægges der særlig vægt på at samarbejde med relevante borgere og virksomheder. Det kan ske via en løbende dialog om udvalgenes opgaver, men det kan også ske ved indstilling til Byrådet om etablering af særlige opgaveudvalg til løsning af konkrete opgaver. Særlige opgaveudvalg nedsættes af Byrådet i henhold til 17, stk. 4 i Lov om Kommunernes Styrelse herefter benævnt styrelsesloven. På baggrund af princippet om politisk ledelse og styring via udviklingsstrategi, politikker, planer og budgetter varetager Økonomiudvalget og de stående udvalg ikke - eller kun inden for visse af deres områder - den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Beslutning herom er truffet i henhold til 64b i styrelsesloven. Kapitel 1 STYREFORMEN 1 Det er Byrådet, der træffer endelige beslutninger om udviklingsstrategi (planstrategi), politikker (visioner og strategier) samt om planer og budgetter (standarder og bevillinger). Byrådets beslutninger om udviklingssstrategi, politikker, planer og budgetter træffes efter indstilling fra Økonomiudvalget og de stående udvalg. Byrådet anvender særlige opgaveudvalg - nedsat i henhold til styrelseslovens 17, stk. 4 - til at forberede beslutninger om prioriterede emner i udviklingsstrategien eller politikkerne. Stk. 4 Særlige opgaveudvalg jfr. stk. 3 nedsættes af Byrådet efter indstilling fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

3 3 Stk. 5 Økonomiudvalget understøtter Byrådets samlede ledelse og styring af Skanderborg Kommune med politikformulering og politikkontrol. Økonomiudvalget har ikke - ud over de opgaver, der efter styrelsesloven og efter denne styrelsesvedtægts henhører under udvalget - del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Stk. 6 De stående udvalg understøtter Byrådets samlede ledelse og styring af Skanderborg Kommune med politikformulering og politikkontrol. De stående udvalg har ikke del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Kapitel 2 BYRÅDET 2 Kommunalbestyrelsen benævnes Byrådet Byrådet i Skanderborg Kommune består af 29 medlemmer. Byrådet vælger en borgmester samt en første og anden viceborgmester, jfr. styrelseslovens 6, stk. 2, stk. 4 og stk De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende benævnt forretningsordenen), jfr. styrelseslovens 2, stk Byrådet er Skanderborg Kommunes øverste politiske beslutningsforum. Byrådet sikrer, at der udarbejdes en overordnet udviklingsstrategi for hele kommunen. Udviklingsstrategien skal virke som planstrategi i forhold til revision af kommuneplanen udpege prioriterede udviklingstemaer for den aktuelle byrådsperiode Det er Byrådet, der træffer de endelige beslutninger om udviklingsstrategi, politikker (visioner og strategier) samt om kommuneplan, lokalplaner og budget (standarder og bevillinger). Byrådets beslutninger om udviklingsstrategi, politikker, planer og budget træffes efter indstilling fra Økonomiudvalget og de stående udvalg.

4 4 5 I overensstemmelse med styrelseslovens 13 indføres Byrådets beslutninger i en beslutningsprotokol. Formålet med beslutningsprotokollen er at afgive dokumentation for indholdet af Byrådets beslutninger samt at angive, hvilke byrådsmedlemmer, der er ansvarlige for vedtagelsen af en beslutning. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, og som stemmer imod det forslag, som vedtages, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Stk. 4 Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, og som i forbindelse med en vedtagelse undlader at stemme, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Stk. 5 Medlemmer, der har fået noteret en afvigende mening i beslutningsprotokollen kan, ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Kapitel 3 BORGMESTEREN 6 De nærmere regler om borgmesterens opgaver jfr. styrelseslovens 8, stk. 4 og 30 i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen. 7 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. Borgmesterens ledelse er af overordnet karakter med ansvar overfor Byrådet. Borgmesteren sørger for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 8 Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

5 5 Kapitel 4 UDVALGENE 9 De stående udvalg og Økonomiudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende inden for de områder, der efter kapitel V og kapitel VI henhører under vedkommende udvalg. Udvalgene løser deres politikformulerende rolle ved at formulere forslag til politikker, planer og budgetter inden for de områder, der hører under det enkelte udvalg. Udvalgene løser deres politikkontrollerende rolle ved at kontrollere, at Byrådets beslutninger omsættes og virkeliggøres. Det sker på basis af dialog og opfølgninger på politikkernes visioner og strategier samt på de forandringer, standarder og bevillinger, som er vedtaget via planer og budgetter. Stk. 4 I udvalgenes politikformulerende og politikkontrollerende arbejde lægges der særlig vægt på at samarbejde med relevante borgere og virksomheder. Det kan ske via en løbende dialog om udvalgenes opgaver, men det kan også ske ved indstilling til Byrådet om etablering af særlige opgaveudvalg til løsning af konkrete opgaver. 10 Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. styrelseslovens 18, stk. 2 og 21, stk. 2 og 31 a. 11 I overensstemmelse med styrelseslovens 20, stk. 3 føres en beslutningsprotokol for det enkelte udvalg. Formålet med beslutningsprotokollen er at afgive dokumentation for indholdet af udvalgets beslutninger samt at angive, hvilke udvalgsmedlemmer, der er ansvarlige for vedtagelsen af en beslutning. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, og som stemmer imod det forslag, som vedtages, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Stk. 4 Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, og som i forbindelse med en vedtagelse undlader at stemme, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen Stk. 5 Medlemmer, der har fået noteret en afvigende mening i beslutningsprotokollen kan, ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

6 6 Kapitel 5 ØKONOMIUDVALGET 12 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af byrådets øvrige medlemmer. Udvalget varetager anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 og kapitel V om kommunens økonomiske forvaltning, og forestår budget- og bevillingskontrol samt løn og personaleforhold for direktionen samt alle kontrakt- og aftaleholdere i Skanderborg Kommune. 13 Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet, jfr. styrelseslovens 40, stk. 2. Økonomiudvalget fører tilsyn med at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jfr. Lov om Arkiver mv. 9 Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens 18, stk. 3 og 67 Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres jfr. styrelseslovens 40, stk. 3. Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, jfr. styrelseslovens 42, stk Økonomiudvalget fastsætter retningslinjer for Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol Forsikring af kommunens værdier Samordning af kommunens indkøbsfunktioner Overordnede anvendelsesformål og principper for kommunale ejendomme Forvaltning af lån, leasing mm Behandling af løn- og personaleforhold 15 Økonomiudvalget iværksætter større planmæssige tiltag, fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Det betyder,

7 7 at udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse at udvalgets godkendelse vedrørende iværksættelse af større planlægningsmæssige tiltag skal indhentes forud for igangsætning af planarbejdet at udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene at udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning, jfr. styrelseslovens 18, stk I henhold til 14, stk. 2 og 3 i lov om ansvaret for og styrelsen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 14. juni 2005) varetager Økonomiudvalget endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil. 17 Ud over foran nævnte oplistning i varetager Økonomiudvalget på Byrådets vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende af de fastlagte politikområder: (Numrene henviser til politikområdernes nummerering i Skanderborg Kommunes Politikerhåndbog) 1. Demokrati Overordnede principper for ledelse og styring af Skanderborg Kommune Kommissioner, råd og nævn Vederlag til byrådsmedlemmer mv. 2. Personale Løn- og personaleforhold Arbejdsmiljø MED-aftale 3. Overordnet økonomi inklusive skatter og tilskud Budget og regnskab Regelsæt for økonomisk decentralisering og standarder for aftale- og kontraktstyring Indkøb og udbud Forsikringer Lån og leasingaftaler 5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplanlægning Byrådets Udviklingsstrategi Kommuneplan 9. Beredskab (skal ændres) Beredskabsplanlægning Brandsyn 11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Erhvervsfremme mv. ift. Handel, håndværk og service, industri og turisme Samarbejdet med regionen m.fl. om regional udvikling

8 8 Internationale kontakter og indsatser 18. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold Den regionale og lokale beskæftigelse Arbejdsanvisning og formidling Beskæftigelsesordninger og indsats Arbejdsløshedsdagpenge Seniorjob Løntilskud Flexjob Sygedagpenge Revalidering Kontanthjælp Førtidspension Personlige tillæg Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Produktionsskole 19. Administration Skanderborg Kommunes administrative organisering Digitalisering Kommunikation Tilsyn med støttet boligbyggeri og samarbejde med almene boligselskaber Arkivering 20. Kommunale ejendomme Køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom Kapitel 6 BYRÅDETS STÅENDE UDVALG 18 Der nedsættes følgende 4 stående udvalg: Undervisnings- og Børneudvalg Socialudvalg Kultur- og Sundhedsudvalg Miljø- og Planudvalg UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET 19 Undervisnings- og Børneudvalget består af 7 medlemmer.

9 9 Undervisnings- og Børneudvalget varetager på Byrådets vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende af de fastlagte politikområder: (Numrene henviser til politikområdernes nummerering i Skanderborg Kommunes Politikerhåndbog) 6. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje Kommunal læge Tandpleje Samarbejde mellem skoler, socialvæsen og politi (SSP) 12. Dagtilbud for 0-6-årige Dagtilbud og dagpleje inklusive selvejende institutioner Integrerede institutioner 13. Undervisning og fritidspasning Skoler Skolefritidsordninger Specialundervisning Specialinstitutioner for børn og unge Klubber, herunder fritids- og ungdomsklubber inklusive selvejende institutioner Ungdomsskole 14. Børn og unge med særlige behov. Børn med særlige behov Børn med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse SOCIALUDVALGET 20 Socialudvalget består af 7 medlemmer. Socialudvalget varetager på Byrådets vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende af de fastlagte politikområder: (Numrene henviser til politikområdernes nummerering i Skanderborg Kommunes Politikerhåndbog) 6. Sundhedsfremme og forebyggelse Misbrugsforebyggelse og behandling af voksne indsatsen efter den sociale lovgivning og indsatsen efter sundhedsloven Krisecentre og forsorgshjem Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 7. Integration Integrationsplanlægning og -indsats

10 Ældre Hjælpemidler Hjemmepleje for ældre Plejecentre/-boliger for ældre inklusive selvejende institutioner Træning/genoptræning indsatsen efter serviceloven Madordning for ældre 16. Borgere med fysisk og/eller psykisk handicap Voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Dag- og døgninstitutioner for voksne Socialpsykiatri Botilbud og bostøtte Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET 21 Kultur- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer. Kultur- og Sundhedsudvalget varetager på Byrådets vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende af de fastlagte politikområder: (Numrene henviser til politikområdernes nummerering i Skanderborg Kommunes Politikerhåndbog) 6. Sundhedsfremme og forebyggelse Generel sundhedsfremme og forebyggelse Genoptræning indsatsen efter sundhedsloven Opgaver inden for sundhedssektoren generelt samarbejde med regionen og almen praksis 8. Borgerservice Folkeregister Vielser Sygesikring Boligstøtte Personlige tillæg Borgerserviceopgaver herunder pas, kørekort og forskudsskat Biblioteker 17. Kultur og Fritid Museer Teater og biografer Musikskoler og andre musikaktiviteter Fritid Folkeoplysning Landdistrikter

11 11 Idræt og sport, herunder svømmehaller Legater under Skanderborg Kommune MILJØ- og PLANUDVALGET 22 Miljø- og Planudvalget består af 7 medlemmer. Miljø- og Planudvalget varetager på Byrådets vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende af de fastlagte politikområder: (Numrene henviser til politikområdernes nummerering i Skanderborg Kommunes Politikerhåndbog) 4. Klima og energi Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald Strategisk energiplanlægning Klimaplanlægning CO2-regnskab 5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner Lokalplanlægning efter Økonomiudvalgets retningslinjer og erklæringer afgivet i henhold til 15) 9. Natur og miljø Naturfremme og -beskyttelse Miljøbeskyttelse Vandløb Grønne områder 10.Veje og trafik Veje Kollektiv trafik herunder hyre-, rute- og fragtbilkørsel Trafiksikkerhed 20. Kommunale ejendomme a. Kommunale bygninger anlæg b. Kommunale bygninger vedligeholdelse c. Kommunale bygninger energibesparende foranstaltninger

12 12 Kapitel 7 Opgaveudvalg, jfr. styrelseslovens 17, stk Byrådet nedsætter særlige opgaveudvalg til løsning af konkrete opgaver med politikformulering eller politikkontrol. De særlige opgaveudvalg nedsættes i henhold til 17, stk. 4 i styrelsesloven og med sigte på at styrke samarbejdet med borgere og virksomheder om udviklingen af politikker, strategier og standarder i Skanderborg Kommune. De særlige opgaveudvalg nedsættes på Byrådets initiativ eller efter indstilling fra Økonomiudvalget eller de stående udvalg. Byrådet godkender kommissorium for opgaveudvalgene i den forbindelse udpeger Byrådet medlemmerne af udvalget. Stk. 4 Opgaveudvalgene sammensættes således, at der altid er minimum 3 medlemmer, der er udpeget blandt Byrådets medlemmer. Stk. 5 Byrådet udpeger formanden for de særlige opgaveudvalg. Formanden udpeges blandt de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af udvalget. 24 Byrådet kan ud over de opgaveudvalg, som etableres i medfør af stk. 1 etablere andre særlige udvalg i medfør af styrelseslovens 17, stk. 4, hvor bemanding af udvalget, konstituering og bestemmelser om vederlag for medlemskab mv. fastsættes konkret. Kapitel 8 BORGERRÅDGIVER 24 Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som henhører direkte under Byrådet. Borgerrådgiverfunktionen skal styrke dialogen mellem borgerne og Skanderborg Kommune samt tilbyde råd og vejledning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer herfor. Borgerrådgiverfunktionen skal endvidere sikre, at borgernes anmodninger om råd og vejledning anvendes konstruktivt til forbedringer af Skanderborg Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening.

13 13 Kapitel 9 VEDERLAG M.V. (OBS procentsatser mv. er ikke revideret i det følgende) 26 Borgmesteren vederlægges i forhold til indbyggertallet i kommunen i henhold til gældende lovgrundlag, aktuelt Bekendtgørelse nr af 19/12/2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv 19, stk. 1, i det følgende benævnt bekendtgørelsen. Første viceborgmester oppebærer et vederlag, der udgør 7,5 procent af borgmesterens vederlag jfr. Bekendtgørelsens 12, stk. 1. Anden viceborgmester oppebærer et vederlag, der udgør 2,5 procent af borgmesterens vederlag, jfr. Bekendtgørelsens 12, stk Summen af udvalgsvederlag* udgør i alt 125 procent af borgmesterens vederlag, hvormed summen af formandsvederlag** højest kan udgøre 180 procent af borgmesterens vederlag, jfr. bekendtgørelsens 7, stk. 4 * Udvalgsvederlag kan ydes for medlemskab af økonomiudvalg, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af styrelseslovens 17, stk. 4 samt til de medlemmer af Børn- og Ungeudvalget, der er udpeget af Byrådet ** Formandsvederlag kan ydes til formænd for stående udvalg, formanden for Børn- og ungeudvalget, formanden for Folkeoplysningsudvalget samt formænd for særlige udvalg nedsat i medfør af styrelseslovens 17, stk Formanden for Undervisnings- og Børneudvalget Socialudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Miljø- og Planudvalget oppebærer hver et vederlag, som udgør 28 procent af borgmesterens vederlag jfr. bekendtgørelsens 7, stk. 2. Formanden for Børn- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 procent af borgmesterens vederlag jfr. bekendtgørelsens 7, stk. 2. Stk. 4 Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag jfr. bekendtgørelsens 7, stk. 2.

14 14 Stk. 5 Der ydes ikke vederlag til formænd og medlemmer af de opgaveudvalg, som nedsættes i medfør af 23 i denne styrelsesvedtægt. 29 Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, eller en næstformand, der på grund af formandens fravær fungerer som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. ovenfor i 28, stk. 1 4 og jfr. bekendtgørelsens 10, 1. pkt. Funktionsvederlag kan højest oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder jfr. bekendtgørelsens 10, 2. pkt. Kapitel 10 VEDTAGELSE AF STYRELSESVEDTÆGTEN OG ÆNDRINGER HERAF 30 Forslag til vedtægten og forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, jfr. styrelseslovens 2, stk. 2. Statsforvaltningen skal underrettes om vedtagelsen af styrelsesvedtægten og vedtægtsændringer jfr. styrelseslovens 2, stk. 3, 2. punktum. Kapitel 11 IKRAFTTRÆDELSE 31 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.

STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den 26. april Indhold. Indledning. Side 2

STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den 26. april Indhold. Indledning. Side 2 STYRELSESVEDTÆGT 2018 Godkendt i Byrådet den 26. april 2017 Indhold Indledning Kapitel 1. Styreformen Kapitel 2. Byrådet Kapitel 3. Borgmesteren Kapitel 4. Udvalgene Kapitel 5. Økonomiudvalget Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING Udkast til Styrelsesvedtægt 2017 Styreform Kommunalbestyrelse Umiddelbar forvaltning INDLEDNING 64B S INDLEDNING Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt Version 1.1

Styrelsesvedtægt Version 1.1 Styrelsesvedtægt 2010-2013 Version 1.1 1 INDLEDNING Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform i kommunen samt opgavefordelingen mellem udvalg og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune Styrelsesvedtægt For Mariagerfjord Kommune Juni 2009 Side 1 af 13 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Sidst revideret af Byrådet 17. december 2014 og 28. januar 2015 UDKAST MED NYE PROCENTSATSER JANUAR

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune December 2009 Indhold Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Sagsnummer: 480-2013-55970 Dokumentnummer: 480-2013-266141 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Borgmesterkontoret Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Udkast byrådets anden behandling den 12. april 2010 Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg, almindelige regler

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4 Kapitel IV

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet side 1 Kapitel II Borgmesteren side 1 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer):

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren Styrelsesvedtægt Allerød Kommune Kapitel I Byrådet Allerød Byråd består af 21 medlemmer. 1 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I Esbjerg Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune Kapitel I Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet 1 Frederikshavn Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden

Læs mere

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune Hjørring Byråd 20.12.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...2 Byrådet...2 Kapitel 2...2 Borgmesteren...2 Kapitel 3...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Version 5

Styrelsesvedtægt. Version 5 Styrelsesvedtægt Kapitel 1 HADERSLEV BYRÅD 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Haderslev Byråd tiltrædes

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Marts 2015 ØKONOMI & STAB Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43

Læs mere

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af Styrelsesvedtægt Kapitel 1 - BYRÅDET 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Byrådet tiltrædes af en tilforordnet

Læs mere

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014 Assens Kommunes styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt 2014 25. juni 2014 Styrelsesvedtægt for Assens Kommune Indholdsfortegnelse Byrådet... 3 Borgmesteren... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2010) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU )

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU ) STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU 12.6.13) INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved byrådsbeslutning den xx og xx 2018 med virkning fra 1. januar 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af

Læs mere

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I: Kommunalbestyrelsen... 4 Kapitel II: Borgmesteren... 5 Kapitel III: Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3 INTERN SERVICE HR Dato: 24-04-2015 Sagsnr.: 15/14128 Kontaktperson: Lise Krabbe Dir. tlf.: 7996 6073 E-mail: lbk@vejenkom.dk STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet Side

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen Forslag til ændring af HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni 2014 Kapitel I Kommunalbestyrelsen - II Borgmesteren - III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. -

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Byrådet 1 2 Kapitel 2. Borgmesteren 3 5 Kapitel 3. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for udvalgenes virksomhed 6 9 Kapitel 4.

Læs mere

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. december 2017 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE SKIVE KOMMUNE 2014 I N D H O L D: S I D E: KAPITEL I Byrådet 3 KAPITEL II Borgmesteren 3 KAPITEL III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE 1 Kapitel I. Kommunalbestyrelse. 1. Lejre Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel Indhold Side 1 Byrådet 3 2 Borgmesteren 3 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 4 Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Byrådet 1 2 Kapitel 2. Borgmesteren 3 5 Kapitel 3. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for udvalgenes virksomhed 6 9 Kapitel 4.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune 21 Når et medlem af et af de i 20 nævnte udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager vedkommende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd for funktionsperioden gældende fra 1. januar 2018

Styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd for funktionsperioden gældende fra 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd for funktionsperioden 2018-2021 gældende fra 1. januar 2018 Kapitel 1 HADERSLEV BYRÅD Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune Styrelsesvedtægt For Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet. Kapitel II. Borgmesteren. Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Kapitel IV. Økonomiudvalget.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og 26. juni 2013

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og 26. juni 2013 STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I Byrådet 2 Kapitel II Borgmesteren 2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 Kapitel IV Sagsindsigt 4 Kapitel V Økonomiudvalget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR

STYRELSESVEDTÆGT FOR STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE Fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kap. I Byrådet... side 3 Kap. II Borgmesteren... side 3 Kap. III Nedsættelse af udvalg, stedfortrædere i udvalgene og almindelige

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017.

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017. STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017. INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune Styrelsesvedtægt for Varde Kommune gældende fra 3. marts 2015 1 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved Byrådsbeslutning den 25. og 31 januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde. Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde. Kommune Sagsnr. 1440-34188 Dok.nr. 2011-20659 Styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel I... 3 Byrådet... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE 2014 Kapitel I 1 Struer Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende

Læs mere

Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsen. STEVNS KOMMUNE 2016 Styrelsesvedtægt for

Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsen. STEVNS KOMMUNE 2016 Styrelsesvedtægt for STEVNS KOMMUNE 2016 Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune Styrelsesvedtægt Reglerne om kommunens styrelse fastlægges i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt Tillægsdagsorden Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. maj 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 08/34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...1

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Kapitel I Kommunalbestyrelsen Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og regler for disses virksomhed m.v. Kapitel IV Økonomiudvalget Kapitel V

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Gældende fra 1. januar 2014 Redaktionelt ændret d. 16.01.2014 Indhold KAPITEL I Kommunalbestyrelsen..... 3 KAPITEL II Borgmesteren.. 3 KAPITEL III Nedsættelse af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. februar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. december I. Byrådet I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. februar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. december I. Byrådet I. Byrådet Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. december 2017 I. Byrådet I. Byrådet II. Borgmesteren II. Borgmesteren III.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune Kapitel VII Ændringer i vedtægten. 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2014 Stk. 2. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Greve Kommune af 01.01.2011. Således vedtaget af Byrådet

Læs mere

J.nr P Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune den 1. januar 2017

J.nr P Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune den 1. januar 2017 J.nr. 00.01.00P24-0019 Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune den 1. januar 2017 Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at kommunalbestyrelsen skal vedtage en styrelsesvedtægt for kommunen.

Læs mere

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune 1 Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunens

Læs mere

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Gældende pr. 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STYRELSESVEDTÆGT Reglerne om kommunens styrelse fastlægges i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune Version 4, udsendt med dagsorden til KB mødet den 2/12-2013 ifm. 2. behandlingen Gældende fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE Fra 1. januar 2007, ajourført med ændringer fra 1. december 2008, 1. januar 2010 og 1. januar 2014 Anja Bergman Thuesen Direkte tlf.: 8970 1311 abt@silkeborg.dk Organisation

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AARHUS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR AARHUS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR AARHUS KOMMUNE Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Aarhus Kommune Byrådet KAPITEL I 1 Aarhus Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune Kapitel I Byrådet 1. Holbæk Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger blandt medlemmerne en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Holbæk Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger blandt medlemmerne en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i

Læs mere

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende benævnt styrelsesloven).

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende benævnt styrelsesloven). STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE 2018 1 KAPITEL I 1 Struer Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende

Læs mere

To forslag til ny politisk organisering

To forslag til ny politisk organisering To forslag til ny politisk organisering 1. Fremtidens kommune to forslag til ny politisk organisering Processen med evaluering af den politiske organisering har givet en række eksterne input og på baggrund

Læs mere

Gribskov Kommune Byråd (Dagsorden) :00 Byrådssalen, Rådhuset

Gribskov Kommune Byråd (Dagsorden) :00 Byrådssalen, Rådhuset Gribskov Kommune Byråd (Dagsorden) 10-01-2018 08:00 Byrådssalen, Rådhuset Mødeindhold Punkt Side Punkt 4: Godkendelse af dagsorden 1 Punkt 5: Vederlag til Byrådet 2 Punkt 6: Ny styrelsesvedtægt for Byrådet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE 13/478o2 14/40290 STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE (gældende 1. januar 2014) (med ændringer vedtaget 5. november 2014) Vedtægten er fastsat med hjemmel i 2, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Gældende pr. 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STYRELSESVEDTÆGT Reglerne om kommunens styrelse fastlægges i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq 11. juni 2013 J.nr. 01.00.01 Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Kommunegarfik Sermersooq Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer,

Læs mere