Wenzel Rothkirch portrætter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wenzel Rothkirch portrætter"

Transkript

1 Ved Carsten Teilman Hald Wenzel Rothkirch fødtes den 24. juni 1597 af en gam mel uradelsslægt fra Schlesien og kom 12 år gammel til Danmark, hvor han på Antvorskov Slot oplærtes i ride kunsten. Efter et længere udenlandsophold blev han i 1619 kgl. berider og i 1621 staldmester og deltog i denne egenskab i Christian IV's felttog i Tyskland, hvor han i slaget ved Lutter am Barenberg den 17. august 1626 overlod kongen sin hest, da dennes var blevet skudt. I 1628 udnævnes han til hofmarskal, et embede han dog allerede i 1631 ombyttede med lensmandsværdigheden over Korsør, Antvorskov og Sæbygaard len med bolig påantvorskov Slot. Omkring 1642 købte Wenzel Roth kirch Krogsgaard, på hvis voldsted han rejste et state ligt firfløjet anlæg, og til denne besiddelse lagde han i 1646 Sneumgaard og i 1648 Steensgaard på Fyn. Den 23. juni 1633 giftede han sig i København med Kirsten Reedtz, der var født den 26. september 1610 på Tygestrup som datter af rigsråd Frederik Reedtz og Birgitte Brahe, men allerede den 30. august 1646 døde hustruen efter at have født Rothkirch 6 sønner og 6 døtre. Den 25. november 1648 modtog Rothkirch i forbindelse med Frederik III's kroning ridderslaget, og næste år den 6. maj 1649 ægtede han Stig Pors (død 1645) til Skov gaards enke, Dorthe Abildgaard, der var født den 30. oktober 1597 som datter af Eggert Abildgaard til Skodborghus og Mette Juel fra Estrup. I dette ægteskab var der ingen børn, og hun døde omkring Selv døde Wenzel Rothkirch den 10. april 1655 på Antvorskov 86

2 efter et langvarigt sygeleje, der tog sin begyndelse i sommeren 1654, da han efter at have deltaget i sin svo ger Jørgen Reedtz's bryllup med Mette Trolle i Odense på grund af sygdom måtte opgive en planlagt rejse til Krogsgaard og vende tilbage til Antvorskov, hvor syg dommen vedblev og forværredes i januar Han og hans hustruer blev begravet i Tjæreborg kirke.1) Det er en kendt sag, at det stærkest virkende minde om og monument over en person er et portræt, og da Wenzel Rothkirch tilhørte sin tids aristokrati, virker det ret naturligt, at han skulle have ladet sig portræt tere. Dette er da også tilfældet, således at der i dag ek sisterer ikke færre end 4 forskellige billeder, hvoraf dog kun det ene ved nærmere undersøgelse viser sig at være autentisk. Da Wenzel Rothkirch i slutningen af 1640-erne fuld endte byggearbejderne på Krogsgaard, lod han over riddersalens kamin følgende sandstensinskription ind mure: Was ist ewer Leben ein Dampff ists der eine kleine Zeit waret danach aber verschwindet er. Jacob IV. Over denne sandstenstavle lod han sit partræt op hænge, og her forblev det, da svigersønnen Frederik Sehesteds anden hustru i 1733 solgte gården; i Sehe steds første ægteskab med kusinen Else Rothkirch til Krogsgaard og Sneumgaard (død 1704) var der ingen børn. Først i 1825, da man nedbrød Krogsgaards egent lige hovedbygning, flyttedes portrættet og sandstensinskriptionen til gårdens tidligere portbygning, der nu blev indrettet til beboelse, hvor dr.phil.oluf Nielsen omtaler det i Her blev det hængende indtil 1919, 87

3 Wenzel Rothkirch. (Krogsgaard portrættet). da apotheker H.C.A.Friis, Varde (død 1933), købte portrætmaleriet af Margrethe Hansen, der i 1910 havde solgt gården til sin broder H.P.Sloth (død 1911), hvis enke ejede den til 1919; ved salget i 1910 forbeholdt Margrethe Hansen sig dispositionsretten over det gamle billede, selv om hun lod det blive hængende på går den.3) Dette maleri - Krogsgaardportrættet - er udført på lærred (77,5X61), og er indrammet i den originale mas sive, profilerede egetræsramme, der på overgangen mel lem ramme og lærred er forsynet med en spinkel liste, der er belagt med bladguld. På rammens overside ses endnu spor af de oprindelige kroge, der har båret bil ledet; på bagsiden holdes lærredet fastspændt til ram men af fem store jernbeslag. Wenzel Rothkirch har ladet sig portrættere som»kri geren«i sort rustning i halvfigur uden hænder, og så- 88

4 ledes at venstre arm støttes i siden bærende på hjelmen. Ansigtet er en face til højre med langt hår, mørke øjne, overskæg samt hageskæg. Om halsen en glat nedfal dende krave og over skuldrene bæres et blåt ordens bånd, i hvilket ordensinsignet - elefanten - hænger pry det med taffelsten og med udadrettet snabel, men uden tårn og uden morian. I billedets højre side ses Rothkirch-våbnet med de tre kronede, sorte, guldbevæbnede ørnehoveder i guldfelt med et lignende hoved på hjel men. På bagsiden findes ingen gamle påskrifter, men at maleriet forestiller Wenzel Rothkirch er indlysende på grund af våbenskjoldet og elefantordenen, da han er den eneste af Rothkirch-slægten, der er blevet benådet med denne orden. Billedet dateres ret let til tiden mellem året for ridder slaget 1648 og dødsåret En yderligere datering f.eks. ved hjælp af ordenstegnets udseende er ikke mu lig, da flere forskellige typer er blevet anvendt samtidig, og de af Jens Bircherod i Breviarium Equestre fra 17044) angivne faconer på elefantens udseende under Frederik III i al fald ikke er identisk med den af Wen zel Rothkirch bårne. Hårmoden og skægtypen giver heller ingen fingerpeg om nærmere datering. Men al ligevel virker det mest nærliggende at antage, at male riet er udført, inden Rothkirch giftede sig anden gang, således at billedet er malet i tiden november 1648 til maj 1649; er det malet efter dette tidsrum, ville det have været naturligt, om der på Krogsgaard også havde væ ret et billede af hustruen Dorthe Abildgaard, men om et sådant findes der ingen underretning; ud over Rothkirch-portrættet har man kun viden om et andet herre portræt, der beskrives som dårligt malet, med rød frakke og hvidt halsbind, et maleri, hvis skæbne i dag er ukendt.5) Det naturligste bliver derfor, at maleriet da- 89

5 teres til tiden umiddelbart inden han giftede sig anden gang, altså foråret Krogsgaard-billedet mangler som de fleste andre af datidens portrætter en kunstnersignatur, "men mange faktorer peger vedrørende den kunstneriske ophavs mand i én og samme retning, dels tidsmæssige, dels de oplysninger som det efter maleriet udførte kobberstik giver og endelig dels rent stilistiske kriterier. Det nævnte kobberstik, der er blevet stukket af Al bert Haelwegh i 1657 til brug for den i samme år ud givne ligprædiken over Wenzel Rothkirch, har som for læg taget Krogsgaard-billedet, da dette gengives så vidt angår hoved og halsparti nøjagtigt, blot med den for kobberstik typiske spejlvending, således at kobberstik ket er en face mod venstre. På stikket er rustningen æn dret til en enkelt brystplade, og højre hånd er medtaget bærende kommandostaven. I stikkets baggrund ses en klippe, og foran denne fremstilles Wenzel Rothkirch knælende med døden og djævelen liggende overvundne under hans fødder, medens Kristus viser sig for ham i en strålekrans, og en engel holder en krone over hans hoved. Over stikkets ovale portrætbillede svæver i skyer og lysstråler Den hellige Ånd som en due; på den ovale ramme er ordensbåndet med elefanten forneden, og over denne sidder visdommens ugle. Den ovale ram me er prydet med 8 runde medaljoner med allegoriske fremstillinger af tålmodighed, sorg, sygdom, død, tro, retfærdighed, mandhaftighed og forsigtighed, kort sagt indholdet af Rothkirchs liv, der var præget af personlig sygdom, ledegigt, fire sønner og en hustrus død samt af en inderlig og dyb religiøsitet. Bag hele dette et dra peri og forneden et fodstykke med rustningsdele og mi litære attributter på hvis forside er ophængt et klæde, der er forsynet med en lang religiøs indskrift. Under stikket findes kunstnersignaturerne: 90

6

7 Alb. Haelwegh Sculp.«6)»Abr. Wuchters pin. Betegnelsen»pin«(pinxit, dvs. har malet det) efter kunstnerens navn kan af og til befrygtes at gå på den, der har udført forlægget til kobberstikket efter en an dens original.7) Men af den retssag, som Abraham Wuchters i 1675 førte mod I.Huusmann vedrørende signaturspørgsmålet på kobberstik, fremgår, at Wuch ters kun satte»pinxit«på stik, hvis portrætter han selv egenhændigt havde malet.8) Det kan i denne forbindelse også oplyses, at Wuch ters betalte Haelwegh 100 rdl. for stikket af Wenzel Rothkirch, og at det var hos Wuchters, at Rothkirchs arvinger mange år senere søgte efter pladen, som imid lertid påstod, at Haelwegh havde beholdt den.9) At Wenzel Rothkirch skulle have ladet Abraham Wuchters udføre sit portræt i 1649 er ret nærliggende, dels da Rothkirch selv boede på Antvorskov Slot ved Slagelse og Wuchters i Sorø, hvor han på daværende tidspunkt var tegnelærer ved Akademiet, som Roth kirchs sønner, Christian, Frederik og Hans, i disse år frekventerede.10) Hertil kommer, at vel var Wuchters på daværende tidspunkt ikke hofmaler, men han havde i løbet af 1630-erne og 40-erne leveret adskillige male rier af den kongelige familie til Christian IV, således at»ridsemesteren paa Soer«var en ved hoffet velanskre vet kunstner, hvis kunst i samtiden kun stod tilbage for Karel van Mandern. Et andet argument, der taler for, at Abraham Wuch ters har malet Rothkirch, er, at denne kunstner har ma let for Rothkirchs svigerfamilie. Således er svigerfade ren, rigsråd Frederik Reedtz til Tygestrup ( ) og svogrene, kansleren Peder Reedtz ( ) og oberst Tønne Reedtz til Barritskov (ca ) ble vet malet af Wuchters. Tønne Reedtz-portrættet, der er malet omkring 1650,11) følger kompositionen i Roth- 92

8 Jørgen Rosenkrantz. kirch-billedet, hvad kroppen, hovedets drejning og holdning angår; i al fald er det tydeligt, at det må være den samme kunstner, der har malet dem begge. Maleriet af hofmesteren på Sorø, Jørgen Rosenkrantz ( ), der tilskrives Wuchters, og som skal være malet i 1655, er det af kunstnerens andre portrætter, der ligner Krogsgaard-billedet mest. Den væsentligste for skel mellem de to portrætter er, at Rosenkrantz-portrættet er et stort hoftestykke (116X82) i interiør, der viser den stuelærde adelsmand i sort dragt - en vis årgang ærkebispeemne - medens Krogsgaard-billedet som sagt viser en adelsmand i sort rustning, for hvem de militære dyder var sagen. Men ellers er ansigternes udførelse, håret, skægmoden, kravetøjet og kroppens holdning fuldstændig ens, så ens som de nu engang kan være hos 93

9 to ikke nært beslægtede personer. Aristokrati og an svarsfølelse præger begge billeder i lige høj grad.12) Endelig skal der til sidst vedrørende Krogsgaard billedet anføres, at det er malet med en brunlig pensel, og at det lyse penselstrøg i venstre øjenbryn, det fra venstre kommende lys, antydningen af glanslys på un derlæben og skyggen på ansigtets bortvendte del, alt sammen er typisk for Abraham Wuchters, ligesom bil ledets dæmpede farver, hvor konturerne fortoner sig i mørket. Krogsgaard-billedet er intakt, dvs. at det aldrig siden det blev malet er blevet restaureret endsige renset. I årene efter Kirsten Reedtz' død i 1646 påbegyndte Wenzel Rothkirch indretningen af gravhvælvingen un der koret i Tjæreborg kirke, og nogenlunde samtidig har han vel bestilt det pragtepitafium af sandsten og marmor, der i dag forefindes i kirkeskibets øverste ende, hvor det blev placeret efter restaureringen i Tidligere stod det i koret.13) Epitafiet er opbygget over et maleri, der i legems størrelse viser den afdøde adelsmand med sine to hu struer knælende, og uden om maleriet er der lagt en stenramme med våbenskjolde. Uden om igen marmor søjler og to større figurer, der forestiller Mathæus og Johannes og to mindre forestillende Markus og Lukas. Foroven afsluttes epitafiet af et relief, der forestiller»opstandelsen«. På selve epitafiet står indhugget 1652, hvorimod indskriftstavlen, der er af sort marmor, er blank. Foran epitafiet er der rejst et smedejernsgitter, der bærer årstallet ) Der hersker uklarhed vedrørende dette epitafiums til blivelse, hvor og af hvem dets forskellige dele er udført. Smedejernsgitteret er den del af gravmælet, hvor kunst neren vel lettest kan påvises, idet stilen minder om Caspar Finckes arbejder fra Helsingør ( ). 94

10 Epitafiemaleri i Tjæreborg kirke. 95

11 Wenzel Rothkirch portrættet Stenhuggerarbejdet røber en habil kunstner og et dyg tigt værksted, måske Artus Quillinus den Ældres ( ) ;15) om denne kunstner ved man, at han ud førte visse arbejder på Gottorp slot, og at søge kunst neren til Tjæreborg-epitafiet hos ham eller hans kreds af nederlandske kunstnere vil næppe være urimeligt. Tilbage bliver så epitafiets maleri, der for Wenzel Rothkirchs vedkommende er kopieret efter Krogsgaard billedet, dog med den forskel, at epitafiebilledet er ble vet uskarpt i konturen. De to kvindeskikkelser virker som præfabrikerede kroppe med forskellige hoveder, og i det hele taget mangler der samspil mellem maleriets forskellige personer. De nyeste undersøgelser tyder da også på, at Wuchters ikke er ophavsmand til epitafiemaleriet,16) og sammenligner man Tjæreborg-billedet med f. eks. epitafiemaleriet i Hornslet kirke over Erik Rosenkrantz med tre hustruer, der tilskrives Wuchters, ja, så må man erkende, at Tjæreborg-billedets type lig ger noget langt fra Wuchters epitafiemaleri. Af selve epitafiet fremgår, at stenhuggerarbejdet er blevet afsluttet i 1652 og smedejernsarbejdet i 1654, hvilket altså vil sige, at Rothkirch ikke selv har set git teret på plads, da han som tidligere nævnt på grund af sygdom opgav sin rejse til Jylland i dette år. At male riet først er blevet udarbejdet, efter at stenrammen er blevet forfærdiget og opstillet, turde være ret indlysen de, thi først da kunne man være sikker på de mål, lær redet skulle have, således at tidspunktet for epitafiebilledets udførelse snarere kommer til at ligge efter Rothkirchs død i 1655 end før. I dette år skænkede Rothkirchs enke, Dorthe Abildgaard, Tjæreborg kirke et nyt alter, der formentlig er blevet bestilt under Roth kirchs ophold i Odense 1654, da billedsnider Anders Sørensen af Odense har skåret tavlen. På alteret pla ceredes de af ægteparret Rothkirch i 1652 givne lyse- 96

12

13 stager. Ligeledes lod Rothkirch kirkeloftet udsmykke med store apostelbilleder, hvis tilblivelse ligeledes fal der omkring Disse malerier tilskrives de habile Ribe-kunstnere Jacob Adrian von Molengracht [ ] og hans kompagnon Jacob Barthelomensen [ ].17) Da epitafiemaleriet som nævnt ikke kan tilskrives Abraham Wuchters, vil der ikke være noget til hinder for, at de kunstnere, der på Rothkirch eller hans enkes regning var engageret til at male kir kens plafondmalerier, også er blevet sat til at male epi tafiemaleriet, hvilket unægtelig er en nærliggende løs ning, da portrættet af Rothkirch hang på Krogsgaard - altså lige ved hånden. Bedømmelsen af epitafiemaleriet vanskeliggøres af det forhold, at billedet i tidens løb er blevet ret med taget i det fugtige kirkerum. I 1774 udførte den flittige arkivtegner Søren Abildgaard ( ) en lille farve lagt papirskopi af epitafiemaleriet, men om dets be varingstilstand nævner han intet.18) I 1873 omtaler Jacob Helms i indberetning til Nationalmuseet maleriet som værende værdifuldt, men medtaget, hvilket konser vator Magnus Petersen ( ) bekræfter i sin ind beretning i 1903; sidstnævnte tilskriver Karel van Mandern maleriet, hvilket bl. a. har haft til følge, at A. Bruun i sin historiske oversigt over Tjæreborg kirke fra 1964 skriver,»at kendere har udtalt, at det [maleriet] egent lig burde hænge på Louvre i Parisl«1941 restaureredes maleriet, hvoraf især den nederste del var ødelagt. Vedrørende epitafiemaleriets to kvindeportrætter skal der kun tilføjes, at da der ikke eksisterer andre billeder af disse, er der en vis formodning om, at Kirsten Reedtzportrættet - det i midten værende - er skabt posthumt og altså uden ikonografisk værdi. Endnu et fjerde billede af Wenzel Rothkirch forefin des. Det er en kopi (77X62), der hænger på Gaunø,19) 98

14

15 og viser hofmarskallen i sort dragt med lille stiv krave og over skuldrene bærende elefantordenen. Lærredet er forsynet med våben og navn. Dette Gaunø-billede virker forvirrende; ansigtstræk kene er udjævnede, håret er blevet til en paryk, og or densbåndets facon er helt anderledes, ligesom ethvert spor af»krigeren«er forsvundet. Men på den anden side er der meget i dette billede, der peger i retning af kobberstikket. Utænkeligt er det, at Wuchters skulle have udført to så ens og dog forskellige portrætter af samme mand inden for en periode af syv år, hvor Krogs gaard-billedet er typisk Wuchters, hvorimod Gaunøbilledet er afrundet i konturerne - selv taget i betragt ning, at det er en kopi. Men det er en kendt sag, at da grev Otto Thott i årene omkring 1755 lod Gaunø slot indrette og skabte sin store malerisamling, hvor hovedvægten blev lagt på portrætmalerier, veg greven ikke tilbage for at udfylde hullerne i familiegalleriet, hvor originalbillederne enten ikke kunne købes, kopieres, skaffes til veje eller slet ikke eksisterede, med malerier udført enten efter for håndenværende kobberstik eller som rene fantasibil leder.20) At Rothkirch-billedet på Gaunø er udført af Per Kraft den Ældre efter kobberstikket må vist betrag tes som givet, da Otto Thott formentlig intet kendskab har haft hverken til Krogsgaard- eller til Tjæreborg billedernes eksistens. Yderligere bekræftes man i dette synspunkt ved, at Gaunø-portrættet af Rothkirchs svi gerfader, rigsråd Frederik Reedtz, antages konstrueret på samme måde.21) Dette forhold bevirker selvsagt, at Gaunø-billedet på grund af Krogsgaard-billedets eksi stens mister sin betydning som autentisk portræt. Af den ovenstående redegørelse fremgår, at Wenzel Rothkirch formentlig i 1649 lod sig portrættere af Abra ham Wuchters ( ). Dette maleri blev placeret på 100

16 Krogsgaard, hvor det hang indtil Med dette ma leri som forlæg udførtes epitafie-maleriet i Tjæreborg kirke af et Ribe-værksted omkring 1655, og med samme maleri som forlæg udførte Albert Haelwegh i 1657 sit kobberstik, efter hvilket Gaunø-billedet skabtes om kring Kilder og noter: 1) H. K. Kristensen i Sneum og Tjæreborg Sogne, p.?? ) O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Skadst Herred, s. 73, ) Maleriet befinder sig i dag hos apotheker H. C. A. Friis' datter, Ebba M. M. Hald, København. 4) Cfr. Louis Bobé: De kgl. Dan ske Ridderordener og Medailler 1950, p ) Carsten Teilman Hald: Vestjyske Adelsfolk, s. 66, nr. 33, ) Jorgen Sthyr: Kobberstikkeren Albert Haelwegh, s. 107, 208, P. B. C. We stergaard: Danske Portrætter i Kobberstik, 1 II, ) Povl Eller: Historisk ikonografi, s. 32, ) Povl Eller: Kgl. Portræt malere i DK, , s , ) l.c.s ) O. Niel sen: Hist. Eftrr. fra Skadst Herred, s. 77, note 2, hvoraf fremgår, at Joh. Michaelum Corvinum (H. M. Ravns)»Ex rhytmologia Danica msc. epitome brevissima sic selecta et digesta«er helliget de 3 brødre og udkom i Sorø ) Povl Eller: Kgl. Portrætmalere i DK, , s. 283, ) 1. c s ) H. C. A. Jørgensen: Tjæreborg Kirke, FRA VI, s , Trap Danmark, 5. udg., IX, 2, s , ) A. Bruun: Tjæreborg Kirke. Hi storisk oversigt samlet af Hans Bruun, s. 3ff, ) Magnus Petersen: Indberetning til Nationalmuseet vedrørende Tjæreborg Kirke, den 22. juli ) Povl Eller: Kgl. Portrætmalere i DK, , s. 272, ) Sydvestjylland 1. sept. 1941, Vestkysten 3. sept. 1941, Kristeligt Dagblad 1. okt. 1941, Vestkysten 13. okt Weilbachs Kunstnerleksikon: I, s. 67, II, s. 389, ) Nationalmuseets Arkiv, Tjæreborg Kirke. 19) Otto Andrup og Karl Madsen: Fortegnelse over to hundrede af Baroniet Gaunøs Malerier af ældre Malere samt dets Portrætsamling, s. 145, nr. 584, ) Danske Herregårde ved 1920, I, s. 82, ) Povl Eller: Kgl. Portrætmalere i DK , s. 277,

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

No. 66. : Anders Nielsen (Smed). Tegning fra ca F. Larsen prospect.

No. 66. : Anders Nielsen (Smed). Tegning fra ca F. Larsen prospect. Anders Nielsen (Smed) Tegning fra ca. 1800 - F. Larsen prospect. Frihedsstøtten rejst i perioden 1792-1797 af Kong Frederik den 6. som monument til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788. Forældre Børn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone)

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Else Jensdatter Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Forældre Børn : nr. 134 Jens Christensen og nr. 135 Anna Nielsdatter. : Anna Andersdatter, Kjiersten Andersdatter,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

4 Søren Rich og Kathrine Margrethe Jørgensen

4 Søren Rich og Kathrine Margrethe Jørgensen 4 Søren Rich og Kathrine Margrethe Jørgensen Kathrine Margrethe Jørgensen, død 1854 C 554 A-009, Aal sogn, Vester Horne Herred, Ringkøbing Amt, dødekvinder 1854, s. 187 1854, nr. 9, død 14. september,

Læs mere

Boel 39 Ramsdam 7. Viet 9.okt Enkemand Peter Petersen Sandvei ( * 1707.

Boel 39 Ramsdam 7. Viet 9.okt Enkemand Peter Petersen Sandvei ( * 1707. Boel 39 Ramsdam 7 Christen Hansen Sandvad, stamfader til efterfølgende slægt, levede i det 17. århundrede, gift før 1663 med N.N. Af deres børn kendes en søn, Peder. Peder Christensen (Sandvej.) Født i

Læs mere

1/5 dels fæsteboel nr. 42 Nørrelykkevej 2. På præstekort er det hus nr. 3

1/5 dels fæsteboel nr. 42 Nørrelykkevej 2. På præstekort er det hus nr. 3 1/5 dels fæsteboel nr. 42 Nørrelykkevej 2 På præstekort er det hus nr. 3 Viet den 27. apr. 1776 Laurits Lauritsen * 1745, søn af Laurits og Anne Peters. Maren Christensdatter * aug. 1748, datter af Christen

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Det historiske museum i Kutaisi

Det historiske museum i Kutaisi Det historiske museum i Kutaisi Niko Berdzenishvilis historiske museum ligger i den vestlige del af Georgien. Her opbevares georgiske guldsmedearbejder fra det 10. til 18. århundrede, som hørte hjemme

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Kirsten Larsens aner Kirsten Larsen

Kirsten Larsens aner Kirsten Larsen Kirsten Larsen Jørgen Bagge Søvænget 22 4780 Stege Indholdsfortegnelse Kirsten Larsens aner 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation 6. generation 7. generation 8. generation

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2500/2501

Generation XI Ane nr. 2500/2501 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Mads Nielsen og Apelone -datter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Niels Madsen & -datter Ane nr. 5000/5001 Mads Nielsen og Apelone

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Niels Thommesen Lange fik 24 børn i tre ægteskaber. Endvidere er brødrene længere ude i familie med Claus Jonsen Lange Nørholm Varde.

Niels Thommesen Lange fik 24 børn i tre ægteskaber. Endvidere er brødrene længere ude i familie med Claus Jonsen Lange Nørholm Varde. Nordentoft. Tarp familien Ølgod har sine aner i Varde, hvor vi finder brødrene Jens og Oluf Nielsen, som ejer Nis Tuesens Gods i Adsbøl Strellev(efter Niels Tuesen Bild d. Ældre). Adkomst 1537-231 mm.

Læs mere

Jakob Seefeldt portræt af en adelsmand

Jakob Seefeldt portræt af en adelsmand Jakob Seefeldt portræt af en adelsmand Af Lise Andersen For at være anset for at være rigtig adelig skulle man kunne opremse 16 adelige aner. På en tavle, som Jakob Seefeldt lod opsætte i Visborg kirke,

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2658/2659

Generation XI Ane nr. 2658/2659 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hemming Hemmingsen Tømmermand og Anna Jeppesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Heming Olsen Seye & Kirsten Hansdatter Jeppe

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

No. 79. : Anne Christensdatter.

No. 79. : Anne Christensdatter. No. 79 Anne Christensdatter Anne Christensdatter Forældre Børn : nr. 158 Christen Mortensen og nr. 159 Anna Christensdatter : Mette Kirstine Christensen (39), Ane Cathrine Christensen, Maren Christensen

Læs mere

Købte 1371 gods i Skads herred (Ribe) af Botilda Esge Eskildsens og var 1377 nærværende på Varde Sysselting.

Købte 1371 gods i Skads herred (Ribe) af Botilda Esge Eskildsens og var 1377 nærværende på Varde Sysselting. o Forside Varde. Lange- slægten har bevæget sig fra Nordentoft over Ribe området til Varde området. Det er ikke sådan, at kilderne giver mange oplysninger om de enkelte personer. Iver Ebbesen Lange. F.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Informationstavlen KRÆ BANKS HYW. KRÆ`BANK HAR ANLAGT DENNE HØJ VED AT BÆRE JORDEN SAMMEN I ET LÆRREDSFORKLÆDE.

Informationstavlen KRÆ BANKS HYW. KRÆ`BANK HAR ANLAGT DENNE HØJ VED AT BÆRE JORDEN SAMMEN I ET LÆRREDSFORKLÆDE. Kræ Banks Hyw Når man kommer kørende med Ølgodvej ved Bounum Smedje og drejer ind med Bounum Skolevej, kommer man lige før den gamle Bounum Skole til denne sten med påskriften Kræ Banks Hyw. Vis man så

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 376/377. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 376/377. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Rasmussen og Anna Bundesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Hansen & Gyde Christensdatter Bunde Nielsen & Kirsten

Læs mere

Anebog for Anders Liisbergs plejefar Jens Pedersen Bøge

Anebog for Anders Liisbergs plejefar Jens Pedersen Bøge Anebog for Anders Liisbergs plejefar Jens Pedersen Bøge Udført af Karsten Thorborg, 2009 http://kt.mono.net Introduktion 1 Anders Liisberg var resultat af et møde i Randers mellem dyrlægen Niels Peter

Læs mere

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a.

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. (E-R) 1779 Søndag den 18 Juli KNUD døbt, Mads Ottesens liden Søn i Errindlev, båren af Mads Dues Hustru ibid: Faddere: Rasmus Marqvorsen i Errindlev, Hans Krog

Læs mere

FRA RIBE AMT BIND 18 HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT UDGIVET AF

FRA RIBE AMT BIND 18 HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT UDGIVET AF FRA RIBE AMT BIND 18 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 19721974 Bestyrelse: Mag. art. Kirsten Agerbæk, Ribe. Pens. overlærer Vald. Andersen, Vejen. Antikvar Mogens Bencard, Ribe. Stiftamtmand M.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Christian IV s specier slået i København

Christian IV s specier slået i København 7 Christian IV s specier 1646-1647 slået i København Indledning De Københavnske specier fra 1646-47 er i kataloger henvist til variantstatus (Hede 55D og Sieg 107.4). I sammenligning med mønter fra nyere

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2660/2661

Generation XI Ane nr. 2660/2661 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter Sømarke

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk.

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. Møllegade 82 boel 58 1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. 1590 Står der i opgørelse over Nordborg præstegårds jorde

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hus - Nr Egedevej 124

Hus - Nr Egedevej 124 Hus - Nr. 11 - Egedevej 124 Ejendom Matr.nr. Parcelhus 11 og 3-c, Frenderup By Areal Matr.nr. 11 = 610 m 2 Matr.nr. 3-c = 682 m 2 Noter Indtil 1904 lejehus/fæstehus under Jomfruens Egede Gods Bygninger

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død 24 5. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel (][) Cathrine Pedersdatter barn: Maria Sophia Belkin 29.5.1803 6. Andreas Jørgensen i Lunderskov Skovhus (][) Kirsten Pedersdatter børn:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1370/1371

Generation X Ane nr. 1370/1371 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Laursen Graate og Hylleborre Caspersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Laursen Graate & Hylleborre Caspersdatter

Læs mere

Jens Peter Hansen. Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889.

Jens Peter Hansen. Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889. Jens Peter Hansen Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889. Hans forældre var Hans Peter Hansen født den 16. maj 1864 og Sidse Kirstine Hansen født den 14. november 1854. De flyttede lidt rundt

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Fra foreløbig til fuldt udfoldet tro troen, der med tillid elsker værdighed frem i hjertet

Fra foreløbig til fuldt udfoldet tro troen, der med tillid elsker værdighed frem i hjertet Fra foreløbig til fuldt udfoldet tro troen, der med tillid elsker værdighed frem i hjertet prædiken til 21. s. e. trin. I: Joh 4,46-53 den 25/10 2015 i Ølgod og Strellev kirker. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Bøssehøjgård, arvefæstegård

Bøssehøjgård, arvefæstegård 82 Bøssehøjgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matr.nr. Oprindelig nr. 8, nu 7c og 8 a Lønholt by, Grønholt Matr.nr. 8a er på 12.702 m2, heraf vej 843 m2 matr.nr. 7c er på 46.313 m2, her af vej 792 m2

Læs mere

Alfred Sylverius Madsen og Brita S Larsdatter

Alfred Sylverius Madsen og Brita S Larsdatter Alfred Sylverius Madsen og Brita S Larsdatter Dette kompendium er en primært beskrivelse af Alfred Sylverius Madsen og hustru, Brita Stina Larsdatter. Kompendiet starter med en beskrivelse af Hans Olsen,

Læs mere

No. 64. : Laurs (Lauritz) Christensen

No. 64. : Laurs (Lauritz) Christensen Laurs (Lauritz) Christensen Laurs Christensen var far til 9 børn 7 drenge og 2 piger - hvor kun een af dem blev voksen, og det var særdeles heldigt for vores slægt, at det var hans uægte barn, Niels Christian

Læs mere

No. 8. : Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen

No. 8. : Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen Forældre Børn : nr. 16 Jens Nielsen og nr. 17 Nielssine Christine Jensen : nr. 4 Egon Christensen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling Død Dødsårsag : Rejnhardt

Læs mere

No : Hans Nielsen.

No : Hans Nielsen. Hans Nielsen Forældre: Børn: Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling Død Dødsårsag nr. 208 Niels Knudsen og nr. 209 Anne Knudsen, født Hansdatter. Niels Peter Hansen, Anders Hansen, Ane Hansdatter, Mette

Læs mere

Damgade 39 Historie. Boel 49

Damgade 39 Historie. Boel 49 Damgade 39 Historie Boel 49 Rasmus Christensen *1656, gift med NN * 1656. 1. Peder Rasmussen * mar. 1676, gift med NN. Han fik en søn Rasmus Petersen * sep. 1707, gift 24. okt. 1737 med Cathrine Hansdatter.

Læs mere

Efterslægt Jens Pedersen

Efterslægt Jens Pedersen Efterslægt Jens Pedersen 1. generation 1. Jens Pedersen blev født omkring 1781, døde den 7 Okt. 1831 i Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk, og blev begravet den 9 Okt. 1831 i Kirke Eskilstrup, Jens blev

Læs mere

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Tekster: 2 Mos 32,7-10.30-32, Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Salmer: Lem kl 10.30 330 Du som ud af intet skabte (mel. Peter Møller) 166.1-3 Så skal dog Satans rige (mel. Guds godhed vil) 166.4-7 52 Du Herre Krist

Læs mere

Generation VII Ane nr. 164/165. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 164/165. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Larsen og Margrethe Andersdatter 4 Jens Knudsen og Margrethe Andersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Ane nr. Lauritz

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Odense) , 1712 (opslag 77) Anders Jørgensen begravet 4/2

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Odense) , 1712 (opslag 77) Anders Jørgensen begravet 4/2 JP 356-1646 Anders Jørgensen, Lumby Anders Jørgensen boede i Lille Kluset. Hvad var Lille Kluset? Store Kluset var en Selveiergaard og lille Kluset var 2 Huse Anders Jorgensen i Lille Kluset 12 Feb 1712

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

Aner til Anne Jensdatter HA67

Aner til Anne Jensdatter HA67 Aner til Anne Jensdatter HA67 Indholdsfortegnelse Aner til Anne Jensdatter HA67 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 6 Udskrift fra Legacy Aner til Anne Jensdatter HA67 1. generation 1. Anne Jensdatter,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

No : Lars Adamsen

No : Lars Adamsen No. 106 Lars Adamsen Døbefonden i Storvorde Kirke, hvor Lars Adamsen s og Hansine Kirstine Nicoline Hoff s børn er døbt Forældre Børn : nr. 212 (156) Adam Levin Sørensen og nr. 213 (157) Mette Laursdatter

Læs mere

FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1733-1738 Karen Rasmusdatter, Hundstrup, 08.10.1733, I-1 ~ Hans Rasmussen Arving er hendes Søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup Maren

Læs mere

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Gå en tur i den fredede skov og hede, ved og omkring NørHolm Gods, der ligger mellem Tistrup og sig. Kør af lundvej, fra varde mod Tistrup, ca 10 km til du møde et skilt

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Tipoldeforældre Ane Kirstine Christensen & Peder Albæk Pedersen

Tipoldeforældre Ane Kirstine Christensen & Peder Albæk Pedersen 15. februar 2014 Tipoldeforældre Ane Kirstine Christensen & Peder Albæk Pedersen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine tipoldeforældre Ane Kirstine Christensen

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3006/3007

Generation XI Ane nr. 3006/3007 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter Sprove Ane nr.

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Slægten Storm. Peder Pedersen Storm Just Pedersen Storm Peder Justesen Storm Frederik Christian Valdemar Storm Frederik Peter Evald Hinnerup Storm

Slægten Storm. Peder Pedersen Storm Just Pedersen Storm Peder Justesen Storm Frederik Christian Valdemar Storm Frederik Peter Evald Hinnerup Storm Slægten Storm Peder Pedersen Storm Just Pedersen Storm Peder Justesen Storm Frederik Christian Valdemar Storm Frederik Peter Evald Hinnerup Storm Dette kompendium beskriver Peder Pedersen Storm og slægtninge.

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Generation VII Ane nr. 140/141. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Knud Pedersen og Maren Rasmusdatter 4

Generation VII Ane nr. 140/141. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Knud Pedersen og Maren Rasmusdatter 4 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Knud Pedersen og Maren Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Knud Pedersen & Maren Rasmusdatter Saaderup 140/141

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere