PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning"

Transkript

1 PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning

2 Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på kontoret eller forretningen. Apparatet leveres med en isat, gratis blækfilm til nogle prøvesider. Du behøver ikke noget Plug n Print-kort (= Chipkort med oplysninger om blækfilmkapacitet) til denne blækfilm. Telefonbog I apparatets telefonbog kan du gemme indtastninger med flere numre og samle flere indtastninger i grupper. Du kan tildele indtastningerne forskellige ringetoner. Destinationsvalg 6 taster Ofte brugte numre kan tildeles de seks destinationsvalgstaster. Med destinationsvalgsnumrene kan du hurtigt ringe op til disse numre. Den trådløse telefon er udstyret med sin egen telefonbog. Med den trådløse telefon kan du sende og læse SMS-beskeder (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk). Du kan aflytte beskeder på apparatets telefonsvarer og optage nye beskedtekster. Funktioner Du kan indstille ringe- og signaltoner, displaybillede og menufarver på den trådløse telefon individuelt. Du har derudover andre funktioner til rådighed som f.eks. vækkeur, timer, fødselsdagsalarm og rumovervågnings-funktion. Du kan tilmelde op til fem trådløse telefoner til apparatet. Den indbyggede telefonsvarer gemmer op til 30 minutters beskeder. Du kan optage interne og eksterne talebeskeder (= memos). Ved hjælp af fjernadgangsfunktionen kan du aflytte nye beskeder fra enhver telefon. Med VIP-koden kan man komme i kontakt med dig, selv om telefonsvareren er slået til. Du kan sende fax-meddelelser i forskellige opløsninger til en eller flere modtagere, f.eks. en gruppe. Du kan også afhente fax-meddelelser og klargøre dokumenter til afhentning. Faxskabeloner I apparatet er der gemt fem faxskabeloner, som du kan udskrive. Med disse skabeloner kan du udarbejde f.eks. en kort faxmeddelelse eller sende en indbydelse. Vælg mellem opløsning til tekst eller foto, når du vil kopiere dokumenter på dit apparat. Du kan også lave flere kopier. Send SMS-beskeder fra apparatet, hvis du har abonnement på denne tjeneste (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk). Indkomne SMS-beskeder kan du administrere med de omfattende funktioner i SMS-menuen. Aktivér meddelelsen pr. SMS og du modtager en SMS-besked for eksempel på din mobiltelefon, hvis der indgår opkald, fax-meddelelser eller andre beskeder, mens du er væk (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk). Apparatet kan udskrive sudoku-tal-kryds-og-tværs i fire forskellige sværhedsgrader og med løsning, hvis du ønsker det. God fornøjelse med apparatet og alle dets funktioner! Om denne brugsvejledning Med installationshjælpen, som du finder på de følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug. Du finder detaljerede beskrivelser i de følgende kapitler i denne brugsvejledning. Læs brugsvejledningen omhyggeligt. Følg først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat fungere fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne. I denne brugsvejledning beskrives flere modeller i apparatserien. Vær opmærksom på, at nogle funktioner kun findes på bestemte modeller. Anvendte symboler Advarsel Advarer mod farer for personer, skader på apparatet eller andre genstande samt mod eventuelle tab af data. Personskader eller materielle skader kan opstå som følge af uhensigtmæssig håndtering. henvisningserklæring Med dette symbol mærkes tips, ved hjælp af hvilke, du kan anvende dit apparat mere effektivt og enkelt. 2 Philips PPF

3 Indhold Kære kunde... 2 Om denne brugsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger Oversigt... 6 Oversigt over menufunktionerne... 6 Apparatoversigt... 7 Den trådløse telefons panel... 8 Panel Første ibrugtagning Emballagens indhold Påsætning af papirbakke Ilægning af papir Tilslutning af håndsæt Tilslutning af telefonledning Tilslutning af el-ledning Første installation Ilægning af batterier i den trådløse telefon Ibrugtagning af den trådløse telefon Telefonfunktioner Telefonering på apparatet Telefonering med den trådløse telefon Åbning af ekstra telefonfunktioner Håndfri betjening Deaktivering af mikrofon Optagelse af en telefonsamtale Viderestilling af telefonsamtaler Føre interne telefonsamtaler Nummervisning (CLIP) Mistede opkald Apparatets telefonbog Lagring af indtastning Redigering af indtastning Sletning af indtastning Grupper Hurtigopkald Den trådløse telefons telefonbog Lagring af indtastning Redigering af indtastning Sletning af indtastning Tilføjelse af nyt nummer Ændring af ringetone Åbning af funktioner Trådløs telefon Søgning af trådløse telefoner Tænd og sluk Navigering i menuen Låsning af taster Aktivering af nødopkaldsnummer Ekstrafunktioner Telefonsvarer Til- og frakobling Bearbejdning af besked Aflytning af indgående beskeder Sletning af beskeder Indstilling af viderestilling og fjernadgangsfunktion. 25 Anvendelse af fjernadgangsfunktionen Fjernadgangsfunktioner Optagelse af interne memoer Ændring af indstillinger Fax Afsendelse af fax Manuel afsendelse af fax Valg af direkte opkald eller underadresse Rundsending (= Broadcasting) Sende fax senere Faxmodtagelse Manuel faxmodtagelse Hentning af faxmeddelelser Anvendelse fa faxskabeloner Kopimaskine Ilægning af dokument Tage en kopi Tage flere kopier SMS SMS-forudsætninger Afsendelse af SMS Meddelelse pr. SMS Modtagelse af SMS Læsning af SMS-beskeder Åbning af SMS-funktioner Udskrivning af SMS er Sletning af SMS-besked Ændring af indstillinger Spil og spøg Sudoku Indstillinger på apparatet Indtastning af dato og klokkeslæt Vælg sprog Valg af land Indtastning af nummer Indtastning af navn Indstilling af kontrast Reduktion af overførselshastigheden Aktivering og deaktivering af sidetilpasning Indstilling af ringetoner Indstilling af faxomskifter Udskrivning af lister og hjælpesider Start af første installation Indhold 3

4 14 Indstillinger på den trådløse telefon 40 Vælg sprog Ændring af baggrundsbillede Ændring af menufarver Indstilling af kontrast Indstilling af ringetoner Aktivering og deaktivering af tast- og signaltoner Aktivér/deaktiver Lydløs tilstand Programmerbare taster Automatisk afløftning og pålægning af røret Nulstilling af den trådløse telefon Visning af opkaldslister og hændelser Telefontilslutninger og ekstra apparater Indstilling af telefontilslutninger og -tjenester Til- og afmelding af ekstra trådløse telefoner Tilslutning af ekstra apparater Anvendelse af ekstra telefoner (Easylink) Service Forespørgsel på blækfilmbeholdning Skift af blækfilm Afhjælpning af papirstop Afhjælpning af dokumentstop Rengøring Visning af batteriernes opladningstilstand Skift af batterier i den trådløse telefon Forespørgsel på firmware-version Anvendelse af servicekoder Hurtighjælp Bilag Tekniske data Garanti Overensstemmelseserklaering Philips PPF

5 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Maskinen er testet i henhold til standarderne EN og IEC og må kun anvendes i forbindelse med telefon- og el-net, som overholder disse standarder. Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i det land, hvor det sælges. Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Opstilling af apparatet Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Hvis apparatet falder ned, kan det blive beskadiget eller skade personer især småbørn. Læg alle ledninger sådan, at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så apparat ikke bliver beskadiget. Afstanden til andre enheder eller genstande skal være på mindst 15 centimeter. Afstanden til andre apparater eller genstande skal være mindst 15 centimeter, det gælder også for anvendelsen af ekstra trådløse telefoner. Anbring ikke apparatet i nærheden af radioer eller fjernsyn. Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb, når du åbner apparatet. Du kan komme til skade, hvis dækslet falder i, mens du arbejder med apparatet. Beskyt apparatet mod direkte sollys Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer. Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke tildækkes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser. Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand. Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af apparatet Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af apparatet, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Dette apparat må ikke komme i nærheden af åben ild, således at der ikke opstår brand. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket, stikkontakten eller telefonstikket med våde fingre. Der må ikke komme væske ind i apparatet! Der må ikke komme væske ind i apparatet! Afbryd strømmen til apparatet, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge apparatet. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien. Håndsæt magnetisk Apparatets håndsæt er magnetisk. Vær opmærksom på små metalliske genstande (hæfteklammer), der kan sætte sig fast på håndsættet. Strømforsyning Kontrollér, om apparatets netspænding Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt), stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler. Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler. Apparatet har ingen tænd-/slukknap. Opstil apparatet således, at der er let adgang til stikkontakten. Apparatet har ingen tænd-/slukknap. I nødstilfælde skal du afbryde strømmen til apparatet ved at trække stikket ud. Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er beskadiget. Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er beskadiget. Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnettet under uvejr. Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnettet under uvejr. Hvis dette ikke er muligt, skal du undlade at bruge apparatet under uvejr. Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet, før overfladen rengøres. Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet, før overfladen rengøres. Der må aldrig anvendes flydende, gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Rengør displayet med en tør, fnugfri klud. Rengør displayet med en tør, fnugfri klud. Hvis displayet går i stykker, kan der forekomme udsivning af en lettere ætsende væske. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke; Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke: gemte data bibeholdes. Reparationer Hvis der opstår fejl, skal du følge anvisningerne på displayet og i fejlrapporten. Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedligeholdelse kan medføre personskade eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet. Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garantien. Forbrugsmaterialer Anvend udelukkende originale forbrugsmaterialer. Disse får du hos forhandleren eller gennem vores bestillingsservice (se bagsiden af denne betjeningsvejledning). Andre forbrugsmaterialer kan beskadige apparatet eller nedsætte dets levetid. Bortskaf gamle forbrugsmaterialer i henhold til affaldsbestemmelserne i dit land. Trådløs telefon Stil aldrig den trådløse telefon i opladeren uden opladelige batterier eller med engangsbatterier. Installer og brug ikke den trådløse telefon i fugtige omgivelser. Rør ikke ved den trådløse telefon med våde hænder. Den trådlåse telefons sendeeffekt kan forstyrre funktionen i sikkerhedssystemer, medicinske eller følsomme apparater. Følg eventuelle forskrifter (eller begrænsninger) for anvendelse i nærheden af sådanne indretninger. De anvendte genopladelige batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med det enkelte lands genvindings-bestemmelser. Generelle sikkerhedsanvisninger 5

6 2 Oversigt Oversigt over menufunktionerne Følgende funktioner findes på dit apparat. Du kan åbne funktioner på to måder: Menunavigation Navigering i menuen: Tryk på OK eller en af de to piletaster [ for at åbne funktionsmenuen. Du kan bladre gennem menuen med [. Med OK vælger du en menufunktion. Du går tilbage til det forrige menutrin med C. Med STOP afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Direkte opkald Direkte åbning af funktioner: Du kan åbne en menufunktion direkte med funktionsnummeret. Tryk på OK, og indtast det pågældende funktionsnummer med taltastaturet. Bekræft med OK. Du finder funktionsnumrene på nedenstående liste. Hjælp 6 Funktionsliste Tryk på i og 6 for at udskrive en liste over alle funktioner og indstillinger på apparatet. 1 Telefonbog 11 Søgning af indtastning (PPF 6xx SPFX 4x) 11 Søgning af indtastning... Side Ny indtastning (PPF) 12 Ny indtastning... Side Oprettelse af gruppe 13 Oprettelse af gruppe... Side Hurtigopkald (PPF) 14 Hurtigopkaldsnummer... Side Redigering af indtastninger 15 Redigering af indtastninger... Side Sletning af indtastninger 16 Sletning af indtastning... Side Udskrivning af indtastninger 17 Udskrivning af indtastninger... Side 38 2 Opkald 21 Modtagne opkald (PPF 6xx SPFX 4x) 21 Modtagne opkald... Side Udgående opkald (PPF 6xx SPFX 4x) 22 Udgående opkald... Side Udskrivning af indtastninger 23 Udskrivning af indtastninger... Side 38 3 Fax 31 Polling-modtagelse 31 Polling-modtagelse... Side Polling-afsendelse 32 Polling-afsendelse... Side Sende fax senere 33 Sende fax senere... Side Rundsending 34 Rundsending (= Broadcast)... Side Udskrivning af faxjournal 35 Udskrivning af faxjournal... Side Udskrivning af senderapport 36 Udskrivning af senderapport... Side Udskrivning i formindsket udgave 37 Udskrivning i formindsket udgave... Side Reduktion af overførselshastighed 38 Reduktion af overførselshastighed... Side 37 4 Diverse 41 Udskrivning af opkaldsliste 41 Udskrivning af opkaldsliste... Side Aktivering og deaktivering af Banke-på 42 Aktivering og deaktivering af Banke-på.. Side Anvendelse fa faxskabeloner 43 Anvendelse fa faxskabeloner... Side Indstilling af kontrast 44 Indstilling af kontrast... Side Anvendelse af servicekode 45 Anvendelse af servicekoder... Side Forespørgsel på blækfilmbeholdning 46 Forespørgsel på blækfilmbeholdning...side Forespørgsel på firmware-version 47 Forespørgsel på firmware-version...side Sudoku 48 Sudoku...Side 36 5 Faxomskifter 51 Indstilling af dag-tilstand 51 Indstilling af dag-tilstand...side Indstilling af nat-tilstand 52 Indstilling af nat-tilstand...side Indstilling af timer 53 Indstilling af timer...side Easylink 54 Easylink...Side Indstilling af ringetoner 55 Indstilling af ringetoner...side 37 6 SMS 61 Afsendelse af SMS (PPF /695) 61 Afsendelse af SMS-beskeder...Side Afsendelse af SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 62 Læsning af SMS-beskeder...Side Udskrivning af SMS-beskeder 63 Udskrivning af SMS-beskeder...Side Sletning af SMS-besked (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 64 Sletning af SMS-besked...Side Meddelelse pr. SMS 65 Meddelelse via SMS...Side SMS-adgang 66 SMS-adgang...Side 35 7 Telefonsvarer 71 Aktivering og deaktivering af telefonsvarer (PPF 685/695 SPFX 48/49) 71 Aktivér/deaktiver Lydløs tilstand...side Aflytning af indgående beskeder (PPF 685/695 SPFX 48/49) 72 Aflytning af indgående beskeder...side Optagelse af interne memos (PPF 685/695 SPFX 48/49) 73 Optagelse af interne memos...side Indstilling af optagevarighed 74 Indstilling af optagevarighed...side Bearbejdning af besked (PPF 685/695 SPFX 48/49) 75 Bearbejdning af besked...side Anvendelse af besked uden optagelse af indgående beskeder 76 Anvendelse af besked uden optagelse af indgående beskeder...side Videresending af beskeder 77 Videresending af beskeder...side Indtastning af VIP-kode 78 Indtastning af VIP-kode...Side Indtastning af adgangskode 79 Indtastning af adgangskode...side 25 8 Trådløs telefon 81 Søgning af trådløse telefoner 81 Søgning af trådløse telefoner...side Tilmelding af trådløs telefon 82 Tilmelding af trådløs telefon...side Afmelding af trådløs telefon 83 Afmelding af trådløs telefon...side 44 9 Indstillinger 91 Indtastning af klokkeslæt og dato 91 Indtastning af dato og klokkeslæt...side Vælg sprog 92 Vælg sprog...side Valg af land 93 Valg af land...side Indtastning af nummer 94 Indtastning af nummer...side Indtastning af navn (PPF) 95 Indtastning af navn...side Indstilling af telefontilslutninger og -tjenester 96 Indstilling af telefontilslutninger og -tjenester...side 43 6 Philips PPF

7 Apparatoversigt Oversigt Primo Voice Telefonrør ƒ Papirbakke Dokumentføder (tekst opad) Panel med display )-stik Tilslutningsstik til håndsættet EXT-stik tilslutningsstik til ekstra apparater ˆLINE-stik tilslutningsstik til telefonledning PPF 63x, PPF 67x Scannerglas ƒ Valser til automatisk dokumentfødning Fødevalsernes støtter Dokumentstyr / scannerfolie Afdækning til scanner og automatisk dokumentføder Tandhjul til stramning af blækfilmen ˆ Blækfilmrulle i den bageste blækfilmbeholder Blækfilmrulle i den forreste blækfilmbeholder Š Holder til Plug n Print-kortet Holdere til afdækningen til scanneren og den automatiske dokumentføder Innenansicht nummeriert Beskrivelse af indvendige komponenter Oversigt 7

8 Den trådløse telefons panel Monokrom-dect Farve-dect Paneel Dect Kombi Programtast til venstre õ Programmerbar tast (den gemte funktion vises på displayet) Programtast til højre ô Programmerbar taste (den gemte funktion vises på displayet) / Åbn funktioner/ Bekræft valg Grøn tast Kort tryk: Telefonere / Modtage opkald / Håndfri betjening / Langt tryk: Genopkald / Tænde den trådløse telefon Rød tast Kort tryk: Afslutte samtale / Afbryde menufunktion / Langt tryk: Slukke den trådløse telefon Telefonbogstast m Kort tryk: Åbne apparatets telefonbog / Langt tryk: Åbne den trådløse telefons telefonbog SMS-taste _ Åbning af SMS-menu (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Piletaster [ Åbning af menufunktioner / Navigation i menuen / Valg af muligheder / Bevæge markøren / Indstilling af lydstyrke C-tast C Tilbage til det foregående menuniveau / Sletning af enkelttegn OK-tast OK Åbning af menufunktioner / Bekræftelse af indtastninger Telefonsvarer-tast 1/b Tryk langt: Åbning af telefonsvarerens menu Tastaturlås */ Langt tryk: Aktivering/deaktivering af tastaturlås Tasten 0 Indtastning af specialtegn R-tast R Skift frem og tilbage mellem opkald (= Skift mellem opkald) Samtaleanlægs-tast { Viderestilling af en samtale til apparatet eller til andre trådløse telefoner Symboler på LCD-displayet Monokrom-dect Display Monochrome Dect Farve-dect Display Colour Dect Visning af batteriets opladningstilstand Telefon INT Intern telefonsamtale (= samtaleanlæg) med en anden trådløs telefon eller apparatet Telefon EXT Ekstern telefonsamtale SMS _ Modtagelse af ny SMS-besked Telefonsvarer Telefonsvarer aktiveret Vækkeur Vækkeur aktiveret Timer Timer aktiveret Tilmeldingsnummer 1 Nummer, som den trådløse telefon er tilmeldt med på basestationen Farve-dect Tastaturlås ï Tastaturlås aktiveret Lydløs tilstand ð Lydløs tilstand aktiveret (alle ringetoner er deaktiveret) Batterier 8 Philips PPF

9 Panel Message ä Lyser, når der er indkommet nye beskeder / Liste over de nye beskeder med undermenuer / Blinker ved fejl på apparatet (f.eks. når der ikke er ilagt blækfilm) Dect (PPF 685/695 SPFX 48/49) { Under en telefonsamtale: Viderestilling af en samtale til en bestemt eller alle trådløse telefoner / i udgangstilstand: Søge efter trådløse telefoner (alle tilmeldte trådløse telefoner ringer) Destinationsvalg Opkaldsnummertaster ë Kort tryk: Åbning af opkaldsnummerindtastning / tryk længe: Redigering af hurtigopkaldsindtastning Telefonbog ma Kort tryk: Åbning af telefonbogsindtastninger. Valg af indtastninger med [ / Langt tryk: Lagring af ny indtastning Faxomskifter ¼/º/» Indstilling af timeren og faxmodtagelstilstandene (= Faxomskifter). Indstillede tilstande på displayet (dag), (nat). Hvis timeren er aktiveret, vises det også med Stop (Telefonsvarer) STOP Afbrydelse af funktion / Tilbage til udgangstilstanden / Udskubning af dokumenter / Afslutning af afspilning af beskeder (Telefonsvarer) C Tilbage til det foregående menuniveau / Kort tryk: sletning af enkelte tegn / Langt tryk: sletning af hele indtastningen / Under afspilningen: Sletning af enkelt besked / I udgangstilstand: Sletning af alle beskeder Piletaster [ Åbning af menufunktioner / Navigation i menuen / Valg af muligheder / Bevæge markøren / Indstilling af lydstyrke OK OK Åbning af menufunktioner / Bekræftelse af indtastninger Start START Kort tryk: Start af beskedoverførsel / langt tryk: Start af polling-modtagelse Telefonsvarer b Åbning af telefonsvarerens menu Hjælp i Kort tryk: Udskrivning af hjælpesider og indstillingslister / Langt tryk: Start af den første installationsproces Kopi (SMS) COPY Kort tryk: Tage en kopi / Langt tryk: Tage flere kopier / Udskrivning af SMS-beskeder Opløsning ã Indstilling af højere opløsning for fax og kopiering (OPLØSN.:STAND., OPLØSN.:FIN, OPLØSN.:FOTO) SMS (Understøttes ikke i alle lande) _ Åbning af SMS-menu (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Taltaster Taltastatur Indtastning af tal, bogstaver og specialtegn Kort tryk: Liste over de 10 senest kaldte numre (=Genkaldsliste) / Langt tryk: Liste over de ti sidste opkaldere (= Opkalderliste) Højttaleren (PPF /695 SPFX 48/49) ß Opkald med pålagt håndsæt / Håndfri betjening R Kort tryk: indsæt en kort afbrydelse af forbindelsen (hook-flash) som nummer til fri linje i omstillingsanlæg (PABX) eller til åbning af specialfunktioner i det offentlige telefonnet (PSTN) / tryk længe: indsæt opkaldspause PPF Oversigt 9

10 3 Første ibrugtagning Emballagens indhold Emballagens indhold Primo Voice Apparat ƒ Telefonrør Spiralledning til telefonrør Papirbakke El-ledning med stik (landespecifik) Telefonledning med stik (landespecifik) Emballagens indhold Dect ˆ Oplader Tre batterier Š Trådløs telefon Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med installationshjælp (ikke vist) Flere trådløse telefoner Afhængig af model medfølger der flere trådløse telefoner. Emballagens indhold Ilægning af papir Papirformat Du skal lægge papir i, før du kan modtage eller kopiere dokumenter. Anvend kun egnet papir i standardformat A4 ( millimeter fortrinsvis 80 g/m 2 ). Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Ilægning af papir Bladr papirbunken igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på en gang. Klargøring af papir Ilægning af papir 1 Vip armen til højre for papirføderen fremad. 2 Sæt papiret ind i papirføderen. Du kan lægge maks. 50 ark (A4 80 g/m²) i. 3 Vip armen til højre for papirføderen bagud for at fastholde papiret. Ilægning af papir Emballagens indhold Påsætning af papirbakke Påsætning af papirbakke Sæt papirbakken i de dertil beregnede åbninger bag ved papirføderen. Påsætning af papirbakke Hvis en af delene skulle mangle eller være beskadiget, skal du henvende dig til forhandleren eller til vores kundeservice. Tilslutning af håndsæt Tilslutning af håndsæt Sæt den ene ende af spiralkablet ind i stikket på telefonrøret. Sæt den anden ende ind i det stik, der er mærket med symbolet ). Tilslutning af håndsæt 10 Philips PPF

11 Tilslutning af telefonledning Tilslutning af telefonledning Tilslutning af telefonledning Tilslut telefonledningen til apparatet ved at sætte ledningen i det stik, der er markeret med LINE (Rj-11-tilslutning). Sæt telefonstikket ind i telefontilslutningsdåsen på væggen. Tilslutning af telefonledning Lokalnummeranlæg 1 Tilslutning af el-ledning Netspænding Opstillingssted El-ledning til apparatet Tilslutning af apparatets el-ledning Tilslutning af el-ledning Sæt el-ledningen ind i tilslutningen på apparatets bagside. Slut el-ledningen til en stikkontakt. Tilslutning af el-ledning El-ledning, oplader Tilslutning af opladerens el-ledning Sæt opladerens el-ledning i en stikkontakt. Ladestation anschließen Maskinen er en analog fax-maskine (gruppe 3). Den er ikke en ISDN-fax-maskine (gruppe 4) og kan derfor anvendes direkte sammen med en ISDN-forbindelse. Du skal derfor i dette tilfælde bruge enten en (analog- )adapter eller en tilslutning til analoge terminaler. Hvis du slutter apparatet til et telefonanlæg, skal du indstille det til brug sammen med omstillingsanlæg (se også kapitlet Telefontilslutninger og ekstra apparater, side 43). Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt), stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Første installation Start af første installation Når du har tilsluttet apparatet til netspændingen, starte første installation-processen. Tryk på i. Apparatet udskriver en hjælpeside. Vælg sprog 1 Vælg det ønskede displaysprog med [. Valg af land Indstil det rigtige land Indstil altid det land, som du bruger apparatet i. Ellers er dit apparat ikke tilpasset til telefonnettet. Hvis dit land ikke står på listen, skal du vælge en anden indstilling og anvende det rigtige telefonkabel fra landet. Spørg forhandleren. Indstilling af land 1 Vælg med [ det land, hvor apparatet bruges. Efter indtastningen udskriver apparatet en hjælpeside mere, og kontrollerer telefonforbindelsen. Indtastning af nummer Sidehoved Dit nummer og dit navn sendes med øverst på hver faxmeddelelse (= Sidehoved) sammen med dato, klokkeslæt og sidenummer. Indtastning af nummer 1 Indtast dit nummer. Med # eller * kan du indtaste et plustegn. Indtastning af navn Indtastning af navn 1 Indtast dit navn. Bogstaver indtastes med taltasterne (se påskriften). Specialtegn indtastes med 0. Tryk på den pågældende tast, indtil det ønskede bogstav eller specialtegn vises på displayet. Du flytter markøren med [. Du kan slette enkelttegn med C. Efter indtastningen udskriver apparatet en oversigt over funktionerne. Indtastning af klokkeslæt og dato Indtastning af klokkeslæt/dato 1 Indtast klokkeslættet til f.eks kl Indtast datoen (to cifre) til for eksempel den 8. juni Hjælp 2 Første installation-proces Du kan til enhver tid starte den første installationsproces på ny. Tryk på i og 2. Første ibrugtagning 11

12 Ilægning af batterier i den trådløse telefon 1 Læg de nye batterier i batterirummet med plus- og minuspolerne som vist på tegningen i batterirummet. Læg aldrig engangsbatterier i den trådløse telefon. Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. 2 Læg dækslet på batterirummet, og skub det opad, indtil det går i indgreb. 3 Stil den trådløse telefon i opladeren. Stil aldrig den trådløse telefon i opladeren uden batterier. Lad den trådløse telefon sidde i opladeren i mindst tolv timer. Batterierne kan blive en smule varme under opladningen; det er ikke farligt. Ibrugtagning af den trådløse telefon Sådan tænder du den trådløse telefon Tryk på den grønne tast i mindst to sekunder for at tænde den trådløse telefon. Trådløs telefon er klargjort Den trådløse telefon er normalt tilmeldt til apparatet fra fabrikken. Tryk i udgangstilstand på OK. På displayet vises, til hvilken basestation og med hvilket nummer den trådløse telefon er tilmeldt. Ikke tilmeldte trådløse telefoner Hvis du har købt en model med flere trådløse telefoner, er kun en af de trådløse telefoner tilmeldt til apparatet. Læg batterierne i som beskrevet ovenfor, og tilmeld de trådløse telefoner til apparatet (se også kapitlet Telefontilslutninger og ekstra apparater, side 43). 12 Philips PPF

13 4 Telefonfunktioner Oplysninger om, hvordan du tilslutter ekstra trådløse telefoner, og hvilke funktioner du har til rådighed, finder du i kapitlet om telefontilslutninger og ekstra apparater, side 43. Telefonering på apparatet Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere forskellige måder. Løft derefter røret af. Direkte opkald Du kan også løfte røret først og derefter indtaste et nummer. Opkaldet påbegyndes straks. Manuelt opkald: Indtast det ønskede nummer på taltastaturet. Telefonbog: 1 Tryk på ma Du kan også åbne telefonbogsindtastningerne ved at trykke på OK, 11 og OK. 2 Vælg en indtastning med [. Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. Du kan gemme en indtastning flere gange med det samme navn, men en anden kategori. I telefonbogen vises bag ved indtastningen kategoriens begyndelsesbogstav. Hurtigopkaldsnummer: Tryk på den ønskede hurtigopkaldstast (ë). Genopkaldsliste: Tryk Vælg med [ en indtastning på listen over opkaldte numre. Udgående opkald Du kan også åbne genopkaldslisten ved at trykke på OK, 22 og OK. Liste over indkomne opkald: Tryk langt (mindst to sekunder). Vælg med [ en post på listen over indgåede opkald. Modtagne opkald Du kan også åbne listen over indkomne opkald ved at trykke på OK, 21 og OK. CLIP forudsætning For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Åbning af bylinje Omstillingsanlæg Det er meget almindeligt med omstillingsanlæg (PABX) i mange virksomheder og private husholdninger. Du skal taste en kode for at kunne få et forbindelse til det offentlige telefonnet (PSTN) fra et lokalnummer. Indtast det nummer til fri linje, som du bruger til at oprette forbindelse til det offentlige telefonnet, før du indtaster det ønskede nummer eller vælger et gemt nummer. Det Nummer til fri linje er for det meste 0. Fejl nummer til fri linje I sjældne tilfælde kan nummeret til en fri linje være et andet tal eller tocifret. På ældre telefonsystemer kan nummeret til en fri linje være R (= Flash). Tryk på R for at indtaste dette nummer til en fri linje. Hvis du ikke kan få forbindelse til det offentlige telefonnet, skal du henvende dig til udbyderen af dit telefonsystem. Indstilling af lokalnummer Hvis du permanent bruger dit apparat sammen med et omstillingsanlæg, skal du gemme det nummer til fri linje med funktionen 96 (se side 43). Sammenkædning af numre Du kan kombinere og redigere manuelt indtastede tal og gemte indtastninger, før opkaldsproceduren begynder. Hvis du f.eks. har gemt forvalgsnummeret på en billig telefonudbyder (Call-by-Call) som telefonbogsindtastning, vælger du denne indtastning og indtaster det efterfølgende telefonnummer manuelt eller vælger endnu en indtastning fra telefonbogen. Indsætning af opkaldspause Det kan være nødvendigt at indsætte en opkaldspause i telefonnummeret, for eksempel til nummeret til en fri linje, til et direkte nummer eller en underadresse, eller i et ikkelokalt-nummer. Tryk på R. Den anden del af nummeret vælges først, når der er etableret forbindelse til hovednummeret. Telefonering med den trådløse telefon Indtastning af nummer Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere forskellige måder. Tryk derefter på. Direkte opkald Du kan også først trykke på og derefter taste et nummer. Opkaldet påbegyndes straks. Videresending af fax til apparatet Hvis du besvarer en samtale på den trådløse telefon og hører, at det er et faxopkald (pibetone eller ingenting), kan du starte faxmodtagelsen på apparatet. Tryk enten på START på apparatet eller på *5 på den trådløse telefon. Manuelt opkald: Indtast det ønskede nummer på taltastaturet. Den trådløse telefons telefonbog: 1 Tryk på m. 2 Vælg en indtastning med [. Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. Har du tilføjet et ekstra nummer til en indtastning, vises denne indtastning to gange i telefonbogen. Symbolet for kategorien står foran navnet. Apparatets telefonbog: 1 Tryk på m. 2 Vælg en indtastning med [. Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. Genopkaldsliste: Tryk længe (mindst to sekunder). Vælg med [ en indtastning på listen over opkaldte numre. Liste over indkomne opkald: 1 Du trykker på [, og med [OPKALD vælger du OP- KALD. Telefonfunktioner 13

14 3 Vælg med [, hvilken liste du ønsker at vælge et nummer fra. 5 Vælg et nummer med [. Indstilling af lydstyrke Du kan øge eller reducere højttalerens lydstyrke på den trådløse telefon under en samtale med [. Opslag af numre Opslag af numre Du kan slå numre op i telefonbogen under en samtale. 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg TELEFONBOG med [. 3 Vælg den ønskede indtastning med [. Et menuniveau tilbage Tryk på õretur. for at gå tilbage til forrige menutrin. Åbning af ekstra telefonfunktioner understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Ekstra telefonfunktioner Med dit apparat kan du anvende andre telefonfunktioner, f.eks. "Skift mellem opkald", "3-på-linjen" og "Videresending". Spørg dit telefonselskab, om det er muligt at anvende disse funktioner på din forbindelse. Signalet til udbyderen om at åbne disse tjenester er en kort afbrydelse af forbindelsen (hook-flash). Tryk på R for at åbne de ekstra telefonfunktioner. På apparatet Foretage et nyt opkald 1 Tryk under samtalen på R. 2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. Tryk på R for at skifte mellem opkaldene. Skift af samtaler Skift af samtaler Tryk på R for at skifte mellem opkaldene. Modtage nyt opkald Banke på Under en telefonsamtale kan en signaltone informere dig om et opkald mere (= Banke på), hvis telefonselskabet tilbyder denne tjeneste. Signaltonen for "Banke-på" er deaktiveret fra producenten. Modtage nyt opkald Tryk på R under en samtale for at besvare det nye opkald. CLIP forudsætning For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Aktivering og deaktivering af Banke-på 1 Tryk på OK, 42 og OK. 2 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere banke på-funktionen. På den trådløse telefon Modtage nyt opkald Tryk på ô ACCEP. for at besvare det nye opkald. Skift af samtaler (= Skift) 2: Skift mellem opkald Kortkommando: Tryk på R for at skifte mellem opkaldene. 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg SKIFT med [. Foretage et nyt opkald Indtastning af nyt nummer Kortkommando: Tryk på õ, og vælg det nye nummer. 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg ANDET OPKALD med [. 3 Indtast det ønskede nummer på taltastaturet. 4 Tryk på ô Opkald. 1: Afslutte en samtale Kortkommando: Tryk på õ og 1 for at afslutte den igangværende samtale og aktivere samtalen, som var sat på hold. Håndfri betjening På apparatet 1 Tryk på ß for at kunne ringe med håndsættet lagt på. Du hører en klartone i højttaleren. 2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. Opkaldet påbegyndes straks. Du kan ikke korrigere forkert indtastede tal. Håndsæt ved siden af apparatet Læg håndsættet med mikrofonen opad ved siden af apparatet for at opnå den bedst mulige forståelse. På den trådløse telefon Lav ladetilstand Denne funktion er ikke til rådighed, hvis den trådløse telefons ladetilstand er lav. Stil den trådløse telefon i opladeren. Aktivering af håndfri betjening 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg HÅNDFRI med [. Deaktivering af håndfri betjening 1 Vælg igen HÅNDFRI. 2 Tryk på ô Deakt.. Aktivering/deaktivering af håndfri betjening Du kan også aktivere og deaktivere den håndfri betjening ved at trykke på under en samtale. 14 Philips PPF

15 Deaktivering af mikrofon Deaktivering af mikrofon Kobl røret fra under en samtale, hvis du vil tale med en anden, uden at din samtalepartner hører med. På apparatet 1 Tryk under samtalen på C. Nu kan din samtalepartner ikke længere høre dig. 2 Tryk igen på C for at fortsætte samtalen. På den trådløse telefon Deaktivering af mikrofon på dect 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg HEMMELIG med [. Nu kan din samtalepartner ikke længere høre dig. 4 Tryk på õ Afslut for at fortsætte samtalen. Deaktivering af mikrofon Du kan også deaktivere/aktivere den trådløse telefons mikrofon ved at trykke længe på C (mindst to sekunder). Optagelse af en telefonsamtale Optagelse af en telefonsamtale Du kan optage en telefonsamtale. Efter optagelsen blinker ä-knappen, og du kan aflytte optagelsen som en besked på telefonsvareren. Optagelse af en telefonsamtale Du skal informere din samtalepartner, hvis du optager en telefonsamtale. Optagelse af en telefonsamtale 1 Tryk under samtalen på b. Optagelsen starter. 2 Tryk på b igen for at afslutte optagelsen. Viderestilling af telefonsamtaler Viderestilling af samtaler Du kan viderestille telefonsamtaler fra apparatet til tilmeldte trådløse telefoner. Fra den trådløse telefon kan du viderestille telefonsamtaler til apparatet eller til andre trådløse telefoner. Fra apparatet Til en trådløs telefon 1 Tryk under samtalen på {. 2 Indtast den trådløse telefons nummer på taltastaturet. 3 Læg på. Til alle trådløse telefoner 1 Tryk under samtalen på {. 2 Læg på. Fra den trådløse telefon Til apparatet 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg OVERFØRSEL. med [. 4 Vælg HÅNDSÆT 0 med [. 6 Tryk på for at lægge på. Til andre trådløse telefoner Viderestilling Forudsætning af er telefonsamtaler flere apparater til dect Denne funktion er kun til rådighed, hvis du har tilmeldt flere trådløse telefoner til apparatet, og telefonerne er inden for apparatets rækkevidde. 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg OVERFØRSEL. med [. 4 Vælg den trådløse telefon, som du vil viderestille samtalen til, med [. 6 Tryk på for at lægge på. Tilbagehentning af telefonsamtaler Du kan hente en viderestillet telefonsamtale tilbage, før røret løftes på den trådløse telefon, der ringes op til. 1 Tryk på ô Menu. 2 Vælg med [ LÆGGER PÅ. Føre interne telefonsamtaler Fra apparatet Ringe til en trådløs telefon 1 Løft røret af i udgangstilstanden. 2 Tryk på {. 3 Indtast den trådløse telefons nummer på taltastaturet. Ringe til alle trådløse telefoner 1 Løft røret af i udgangstilstanden. 2 Tryk på {. Afslutning af intern samtale Du kan også afslutte en intern telefonsamtale uden at lægge røret på ved at trykke på {. Du kan nu føre endnu en intern eller ekstern telefonsamtale. Fra den trådløse telefon Ringe til apparat 1 Tryk i udgangstilstand på {. 2 Vælg HÅNDSÆT 0 med [. 3 Tryk på ô Opkald. Ringe til andre trådløse telefoner Samtaleanlæg Forudsætning Dect er flere apparater Denne funktion er kun til rådighed, hvis du har tilmeldt flere trådløse telefoner til apparatet, og telefonerne er inden for apparatets rækkevidde. 1 Tryk i udgangstilstand på {. 2 Vælg den trådløse telefon, som du ønsker at ringe til, med [. 3 Tryk på ô Opkald. Telefonfunktioner 15

16 Nummervisning (CLIP) understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) CLIP Definition På apparatets og den trådløse telefons display vises nummeret på det indgående opkald. For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP - Caller Line Identification Presentation) være aktiveret for din telefonforbindelse. Få flere oplysninger hos telefonselskabet. Nummervisning er muligvis belagt med gebyr. Indstilling af land Hvis nummervisningen ikke fungerer, selv om funktionen er aktiveret for din telefonforbindelse, skal du kontrollere, om du har indstillet det rigtige land (se også kapitlet Indstillinger, side 37). Mistede opkald Visning af telefonbogsnavn Apparatet viser det navn, som du har gemt personen under i telefonbogen. Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. På apparatet Udgående opkald Hvis du har modtaget opkald, mens du har været væk, blinker ä-tasten. 1 Tryk på ä. 2 Du kan bladre med [ i listen over mistede opkald. Har du modtaget flere beskeder, skal du først med [ vælge mistede opkald og bekræfte med OK. 3 Løft røret, eller tryk på på den trådløse telefon for at ringe tilbage. På den trådløse telefon Mistede opkald Dect Hvis du har modtaget opkald, mens du har været væk, vises der en meddelelse på den trådløse telefons display. 1 Tryk på OK. 2 Du kan bladre med [ i listen over mistede opkald. 3 Tryk på for at ringe tilbage. 16 Philips PPF

17 5 Apparatets telefonbog Hjælp 3 Telefonfunktioner Telefonbog I apparatets telefonbog kan du gemme indtastninger med flere numre og samle flere indtastninger i grupper. Du kan tildele indtastningerne forskellige ringetoner. Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Markørnavigation 1 Tryk på i og 3 for at udskrive en oversigt over telefonbogsfunktionerne. Du flytter markøren med [. Du kan slette enkelttegn med C. Med STOP afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Lagring af indtastning 1 Tryk på ma. Du kan også åbne funktionen ved at trykke på OK, 12 og OK. 2 Indtast navnet. Bogstaver indtastes med taltasterne (se påskriften). Specialtegn indtastes med 0. Tryk på den pågældende tast, indtil det ønskede bogstav eller specialtegn vises på displayet. 4 Vælg den kategori, som du vil indtaste et nummer for, med [: KATEGORI:HJEM, KATEGORI:ARBEJ, KATEGORI:MOBIL eller KATEGORI:FAX. 6 Indtast nummeret. 7 Bekræft med OK. 8 Du kan tildele nummeret en ringetone. Vælg en ringetone med taltasterne 0 til 9. Med [ indstiller du lydstyrken. 9 Bekræft med OK. Indtastningen lagres. Redigering af indtastning 1 Tryk på OK, 15 og OK. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. 4 Rediger navnet. 6 Vælg den kategori, som du vil indtaste et nummer for, med [: KATEGORI:HJEM, KATEGORI:ARBEJ, KATEGORI:MOBIL eller KATEGORI:FAX. 7 Bekræft med OK. 8 Indtast nummeret. 9 Bekræft med OK. 10 Du kan tildele nummeret en ringetone. Vælg en ringetone med taltasterne 0 til 9. Med [ indstiller du lydstyrken. 11 Bekræft med OK. Indtastningen lagres. Sletning af indtastning 1 Tryk på OK, 16 og OK. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. 4 Bekræft SLET: JA med OK Grupper Grupper Du kan samle flere indtastninger i telefonbogen til grupper. En besked sendes til et medlem ad gangen i denne gruppe. Tilføjelse af gruppeindtastninger 1 Tryk på OK, 13 og OK. 2 Vælg med [, hvilken gruppe du vil oprette. Du kan tilføje indtastninger til gruppen, få vist medlemmerne af gruppen, slette gruppen eller sende en fax til gruppen. 4 Vælg TILFOJ MEDLEM? med [. 6 Vælg med [ den indtastning, som du ønsker at tilføje til gruppen. 7 Bekræft med OK. 8 Gentag trin 4 til 6 for at tilføje flere indtastninger til gruppen. 9 Tryk på STOP for at afslutte indtastningen. Visning af gruppeindtastninger 1 Tryk på OK, 13 og OK. 2 Vælg med [ den gruppe, som du vil have vist. 4 Vælg VIS MEDLEMMER? med [. 6 Du kan med [ bladre i gruppens indtastninger. 7 Tryk to gange på STOP for at vende tilbage til udgangstilstanden. Sletning af enkelte eller alle gruppeindtastninger Sletning af en enkelt indtastning 1 Tryk på OK, 13 og OK. 2 Vælg med [ den gruppe, hvor du vil slette indtastninger. 4 Vælg SLET MEDLEM? med [. 6 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. 7 Bekræft med OK. 8 Vælg SLET: JA med [. 9 Bekræft med OK. Indtastningen slettes. Apparatets telefonbog 17

18 Sletning af gruppe 1 Tryk på OK, 13 og OK. 2 Vælg den gruppe, som du ønsker at slette, med [. 4 Vælg SLET MEDLEM? med [. 6 Vælg SLET: ALLE med [. 7 Bekræft med OK. Alle indtastninger i gruppen slettes. Hurtigopkald Destinationsvalg 6 taster Ofte brugte numre kan tildeles de seks destinationsvalgstaster. Med destinationsvalgsnumrene kan du hurtigt ringe op til disse numre. Tildeling eller redigering af hurtigopkaldsnummer 1 Tryk længe på den hurtigopkaldstast (ë), som du vil tildele eller redigere (mindst to sekunder). Du kan også åbne funktionen ved at trykke på OK, 14 og OK. 3 Vælg med [ den telefonbogsindtastning, som du vil knytte til denne tast til hurtigopkald. Sletning af hurtigopkaldsnumre Sletning af hurtigopkaldsnumre Med denne funktion sletter du ikke blot tilknytningen til hurtigopkaldstasten, men hele indtastningen fra telefonbogen. Overskriv hurtigopkaldsindtastningen, hvis du vil ændre tilknytningen. 1 Tryk på den hurtigopkaldstast (ë), hvis tilknyttede indtastning du ønsker at slette. Du kan også åbne funktionen ved at trykke på OK, 14 og OK. 2 Tryk på C. 3 Bekræft sletningen med OK. 18 Philips PPF

19 6 Den trådløse telefons telefonbog Begrænsede telefonbogsfunktioner Sletning og afslutning Du har ikke alle funktioner til apparatets telefonbog til rådighed på den trådløse telefon. Du kan slette enkelttegn med C. Med afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Lagring af indtastning Ikke tilføjelse af indtastninger i apparat Du kan kun føje indtastninger til den trådløse telefons telefonbog. 1 Tryk på m. 2 Vælg <Ny> med [. 3 Indtast navnet. Bogstaver indtastes med taltasterne (se påskriften). Specialtegn indtastes med 0 eller #. Tryk på den pågældende tast så længe eller så ofte, indtil det ønskede tegn vises på displayet. 5 Indtast nummeret. 7 Vælg den kategori, som du vil indtaste et nummer for, med [: HJEM, ARBEJDE, MOBIL eller FAX. 8 Bekræft med OK. Redigering af indtastning Ingen redigering af indtastninger i apparat Du kan kun redigere telefonbogsindtastninger i den trådløse telefon. 1 Tryk på m. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg REDIGER med [. 6 Rediger navnet. Du kan slette enkelttegn med C. 7 Bekræft med OK. 8 Rediger nummeret. 9 Bekræft med OK. 10 Vælg en kategori med [ 11 Bekræft med OK. Sletning af indtastning 1 Tryk på m. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg SLET med [. 6 Bekræft sletningen med ô Ja. Tilføjelse af nyt nummer Ekstra numre Har du tilføjet et ekstra nummer til en indtastning, vises denne indtastning to gange i telefonbogen. Symbolet for kategorien står foran navnet. 1 Tryk på m. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg TILFØJ NUMMER med [. 6 Indtast det nye nummer. 7 Bekræft med OK. 8 Vælg en kategori med [ 9 Bekræft med OK. Ændring af ringetone Ændring af ringetone Du kan knytte en individuel ringetone til hver indtastning i telefonbogen. Du kan f.eks. adskille jobopkald fra private opkald. CLIP forudsætning For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. 1 Tryk på m. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg RINGETONE med [. 6 Vælg den ønskede ringetone med [. 7 Bekræft med OK. Åbning af funktioner Apparatets telefonbogsindtastninger 1 Tryk på m. 2 Vælg den ønskede indtastning med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg den ønskede funktion med [. Du kan få vist oplysninger om de forskellige indtastninger, ringe til numrene, sende en SMS-besked til nummeret eller søge efter en anden indtastning. Den trådløse telefons telefonbogsindtastninger 1 Tryk på m. 2 Vælg den ønskede indtastning med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg den ønskede funktion med [. Du kan få vist oplysninger om de forskellige telefonbogsindtastninger, sende en SMS-besked til nummeret, redigere eller slette indtastningen, knytte en særlig ringetone til indtastningen eller tilføje et nyt nummer, søge efter en anden indtastning eller gemme en ny indtastning. Den trådløse telefons telefonbog 19

20 7 Trådløs telefon Søgning af trådløse telefoner Brug af søgefunktion Denne funktion hjælper dig med at finde trådløse telefoner, som er blevet væk. De trådløse telefoner skal være registreret på apparatet og være inden for rækkevidde. Tryk på { på apparatet. Alle trådløse telefoner, som er tilmeldt apparatet, ringer i ca. et minut. Søgning af dect Du kan også åbne funktionen ved at trykke på OK, 81 og OK. Tænd og sluk Du kan slukke den trådløse telefon for at spare strøm. Tryk længe på (mindst to sekunder) for at slukke den trådløse telefon. Tryk længe på (mindst to sekunder) for at tænde den trådløse telefon. Navigering i menuen Navigering i menuen Tryk på en af de to piletaster [ for at åbne funktionsmenuen. Du kan bladre gennem menuen med [. Med OK vælger du en menufunktion. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin. Med afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Låsning af taster På monokrom-dect 1 Tryk på [, og vælg INDSTILLINGER med [. 3 Vælg med [ SIKKERHED. 5 Vælg med [ TASTELÅS. 7 Tryk på ô Ja for at aktivere funktionen. Tryk på õ Nej for at deaktivere funktionen. På farve-dect 1 Tryk på [, og vælg SIKKERHED med [. 3 Vælg med [ TASTELÅS. 5 Tryk på ô Ja for at aktivere funktionen. Tryk på õ Nej for at deaktivere funktionen. Aktivering af nødopkaldsnummer Nødopkaldsnummer Med denne funktion kan du gemme et nummer som nødopkaldsnummer. Hvis nødopkaldsnummeret er aktiveret, ringes der til dette nummer, når du trykker på. Du kan også indtaste andre telefonnumre på taltastaturet og ringe op. Nødopkaldsnummer Vi anbefaler, at du ikke gemmer et egentligt nødopkaldsnummer med denne funktion (f.eks. politi eller brandvæsen), så du ikke utilsigtet ringer til dette nødopkaldsnummer. På monokrom-dect 1 Tryk på [, og vælg INDSTILLINGER med [. 3 Vælg med [ SIKKERHED. 5 Vælg NØDOPKALD med [. 7 Tryk på õ REDIGER. 8 Vælg AKTIVER med [ for at aktivere funktionen. Vælg DEAKTIVER med [ for at deaktivere funktionen. 9 Bekræft med OK. Nødopkaldsfunktion Første gang denne funktion aktiveres, skal du indtaste et nummer. Dette nummer gemmes. Ændring af nødopkaldsnummer 1 Tryk på [, og vælg INDSTILLINGER med [. 3 Vælg med [ SIKKERHED. 5 Vælg NØDOPKALD med [. 7 Tryk på õ REDIGER. 8 Vælg ÆNDR NR. med [. 9 Bekræft med OK. 10 Indtast nummeret. 11 Bekræft med OK. På farve-dect 1 Tryk på [, og vælg SIKKERHED med [. 3 Vælg NØDOPKALD med [. 5 Tryk på õ REDIGER. 6 Vælg AKTIVER med [ for at aktivere funktionen. Vælg DEAKTIVER med [ for at deaktivere funktionen. 7 Bekræft med OK. Nødopkaldsfunktion Første gang denne funktion aktiveres, skal du indtaste et nummer. Dette nummer gemmes. Ændring af nødopkaldsnummer 1 Tryk på [, og vælg SIKKERHED med [. 3 Vælg NØDOPKALD med [. 5 Tryk på õ REDIGER. 6 Vælg ÆNDR NR. med [. 7 Bekræft med OK. 20 Philips PPF

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Philips IPF 520 525 555 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere