PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning"

Transkript

1 PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning

2 Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på kontoret eller forretningen. Apparatet leveres med en isat, gratis blækfilm til nogle prøvesider. Du behøver ikke noget Plug n Print-kort (= Chipkort med oplysninger om blækfilmkapacitet) til denne blækfilm. Telefonbog I apparatets telefonbog kan du gemme indtastninger med flere numre og samle flere indtastninger i grupper. Du kan tildele indtastningerne forskellige ringetoner. Destinationsvalg 6 taster Ofte brugte numre kan tildeles de seks destinationsvalgstaster. Med destinationsvalgsnumrene kan du hurtigt ringe op til disse numre. Den trådløse telefon er udstyret med sin egen telefonbog. Med den trådløse telefon kan du sende og læse SMS-beskeder (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk). Du kan aflytte beskeder på apparatets telefonsvarer og optage nye beskedtekster. Funktioner Du kan indstille ringe- og signaltoner, displaybillede og menufarver på den trådløse telefon individuelt. Du har derudover andre funktioner til rådighed som f.eks. vækkeur, timer, fødselsdagsalarm og rumovervågnings-funktion. Du kan tilmelde op til fem trådløse telefoner til apparatet. Den indbyggede telefonsvarer gemmer op til 30 minutters beskeder. Du kan optage interne og eksterne talebeskeder (= memos). Ved hjælp af fjernadgangsfunktionen kan du aflytte nye beskeder fra enhver telefon. Med VIP-koden kan man komme i kontakt med dig, selv om telefonsvareren er slået til. Du kan sende fax-meddelelser i forskellige opløsninger til en eller flere modtagere, f.eks. en gruppe. Du kan også afhente fax-meddelelser og klargøre dokumenter til afhentning. Faxskabeloner I apparatet er der gemt fem faxskabeloner, som du kan udskrive. Med disse skabeloner kan du udarbejde f.eks. en kort faxmeddelelse eller sende en indbydelse. Vælg mellem opløsning til tekst eller foto, når du vil kopiere dokumenter på dit apparat. Du kan også lave flere kopier. Send SMS-beskeder fra apparatet, hvis du har abonnement på denne tjeneste (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk). Indkomne SMS-beskeder kan du administrere med de omfattende funktioner i SMS-menuen. Aktivér meddelelsen pr. SMS og du modtager en SMS-besked for eksempel på din mobiltelefon, hvis der indgår opkald, fax-meddelelser eller andre beskeder, mens du er væk (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk). Apparatet kan udskrive sudoku-tal-kryds-og-tværs i fire forskellige sværhedsgrader og med løsning, hvis du ønsker det. God fornøjelse med apparatet og alle dets funktioner! Om denne brugsvejledning Med installationshjælpen, som du finder på de følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug. Du finder detaljerede beskrivelser i de følgende kapitler i denne brugsvejledning. Læs brugsvejledningen omhyggeligt. Følg først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat fungere fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne. I denne brugsvejledning beskrives flere modeller i apparatserien. Vær opmærksom på, at nogle funktioner kun findes på bestemte modeller. Anvendte symboler Advarsel Advarer mod farer for personer, skader på apparatet eller andre genstande samt mod eventuelle tab af data. Personskader eller materielle skader kan opstå som følge af uhensigtmæssig håndtering. henvisningserklæring Med dette symbol mærkes tips, ved hjælp af hvilke, du kan anvende dit apparat mere effektivt og enkelt. 2 Philips PPF

3 Indhold Kære kunde... 2 Om denne brugsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger Oversigt... 6 Oversigt over menufunktionerne... 6 Apparatoversigt... 7 Den trådløse telefons panel... 8 Panel Første ibrugtagning Emballagens indhold Påsætning af papirbakke Ilægning af papir Tilslutning af håndsæt Tilslutning af telefonledning Tilslutning af el-ledning Første installation Ilægning af batterier i den trådløse telefon Ibrugtagning af den trådløse telefon Telefonfunktioner Telefonering på apparatet Telefonering med den trådløse telefon Åbning af ekstra telefonfunktioner Håndfri betjening Deaktivering af mikrofon Optagelse af en telefonsamtale Viderestilling af telefonsamtaler Føre interne telefonsamtaler Nummervisning (CLIP) Mistede opkald Apparatets telefonbog Lagring af indtastning Redigering af indtastning Sletning af indtastning Grupper Hurtigopkald Den trådløse telefons telefonbog Lagring af indtastning Redigering af indtastning Sletning af indtastning Tilføjelse af nyt nummer Ændring af ringetone Åbning af funktioner Trådløs telefon Søgning af trådløse telefoner Tænd og sluk Navigering i menuen Låsning af taster Aktivering af nødopkaldsnummer Ekstrafunktioner Telefonsvarer Til- og frakobling Bearbejdning af besked Aflytning af indgående beskeder Sletning af beskeder Indstilling af viderestilling og fjernadgangsfunktion. 25 Anvendelse af fjernadgangsfunktionen Fjernadgangsfunktioner Optagelse af interne memoer Ændring af indstillinger Fax Afsendelse af fax Manuel afsendelse af fax Valg af direkte opkald eller underadresse Rundsending (= Broadcasting) Sende fax senere Faxmodtagelse Manuel faxmodtagelse Hentning af faxmeddelelser Anvendelse fa faxskabeloner Kopimaskine Ilægning af dokument Tage en kopi Tage flere kopier SMS SMS-forudsætninger Afsendelse af SMS Meddelelse pr. SMS Modtagelse af SMS Læsning af SMS-beskeder Åbning af SMS-funktioner Udskrivning af SMS er Sletning af SMS-besked Ændring af indstillinger Spil og spøg Sudoku Indstillinger på apparatet Indtastning af dato og klokkeslæt Vælg sprog Valg af land Indtastning af nummer Indtastning af navn Indstilling af kontrast Reduktion af overførselshastigheden Aktivering og deaktivering af sidetilpasning Indstilling af ringetoner Indstilling af faxomskifter Udskrivning af lister og hjælpesider Start af første installation Indhold 3

4 14 Indstillinger på den trådløse telefon 40 Vælg sprog Ændring af baggrundsbillede Ændring af menufarver Indstilling af kontrast Indstilling af ringetoner Aktivering og deaktivering af tast- og signaltoner Aktivér/deaktiver Lydløs tilstand Programmerbare taster Automatisk afløftning og pålægning af røret Nulstilling af den trådløse telefon Visning af opkaldslister og hændelser Telefontilslutninger og ekstra apparater Indstilling af telefontilslutninger og -tjenester Til- og afmelding af ekstra trådløse telefoner Tilslutning af ekstra apparater Anvendelse af ekstra telefoner (Easylink) Service Forespørgsel på blækfilmbeholdning Skift af blækfilm Afhjælpning af papirstop Afhjælpning af dokumentstop Rengøring Visning af batteriernes opladningstilstand Skift af batterier i den trådløse telefon Forespørgsel på firmware-version Anvendelse af servicekoder Hurtighjælp Bilag Tekniske data Garanti Overensstemmelseserklaering Philips PPF

5 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Maskinen er testet i henhold til standarderne EN og IEC og må kun anvendes i forbindelse med telefon- og el-net, som overholder disse standarder. Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i det land, hvor det sælges. Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Opstilling af apparatet Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Hvis apparatet falder ned, kan det blive beskadiget eller skade personer især småbørn. Læg alle ledninger sådan, at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så apparat ikke bliver beskadiget. Afstanden til andre enheder eller genstande skal være på mindst 15 centimeter. Afstanden til andre apparater eller genstande skal være mindst 15 centimeter, det gælder også for anvendelsen af ekstra trådløse telefoner. Anbring ikke apparatet i nærheden af radioer eller fjernsyn. Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb, når du åbner apparatet. Du kan komme til skade, hvis dækslet falder i, mens du arbejder med apparatet. Beskyt apparatet mod direkte sollys Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer. Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke tildækkes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser. Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand. Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af apparatet Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af apparatet, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Dette apparat må ikke komme i nærheden af åben ild, således at der ikke opstår brand. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket, stikkontakten eller telefonstikket med våde fingre. Der må ikke komme væske ind i apparatet! Der må ikke komme væske ind i apparatet! Afbryd strømmen til apparatet, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge apparatet. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien. Håndsæt magnetisk Apparatets håndsæt er magnetisk. Vær opmærksom på små metalliske genstande (hæfteklammer), der kan sætte sig fast på håndsættet. Strømforsyning Kontrollér, om apparatets netspænding Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt), stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler. Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler. Apparatet har ingen tænd-/slukknap. Opstil apparatet således, at der er let adgang til stikkontakten. Apparatet har ingen tænd-/slukknap. I nødstilfælde skal du afbryde strømmen til apparatet ved at trække stikket ud. Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er beskadiget. Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er beskadiget. Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnettet under uvejr. Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnettet under uvejr. Hvis dette ikke er muligt, skal du undlade at bruge apparatet under uvejr. Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet, før overfladen rengøres. Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet, før overfladen rengøres. Der må aldrig anvendes flydende, gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Rengør displayet med en tør, fnugfri klud. Rengør displayet med en tør, fnugfri klud. Hvis displayet går i stykker, kan der forekomme udsivning af en lettere ætsende væske. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke; Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke: gemte data bibeholdes. Reparationer Hvis der opstår fejl, skal du følge anvisningerne på displayet og i fejlrapporten. Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedligeholdelse kan medføre personskade eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet. Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garantien. Forbrugsmaterialer Anvend udelukkende originale forbrugsmaterialer. Disse får du hos forhandleren eller gennem vores bestillingsservice (se bagsiden af denne betjeningsvejledning). Andre forbrugsmaterialer kan beskadige apparatet eller nedsætte dets levetid. Bortskaf gamle forbrugsmaterialer i henhold til affaldsbestemmelserne i dit land. Trådløs telefon Stil aldrig den trådløse telefon i opladeren uden opladelige batterier eller med engangsbatterier. Installer og brug ikke den trådløse telefon i fugtige omgivelser. Rør ikke ved den trådløse telefon med våde hænder. Den trådlåse telefons sendeeffekt kan forstyrre funktionen i sikkerhedssystemer, medicinske eller følsomme apparater. Følg eventuelle forskrifter (eller begrænsninger) for anvendelse i nærheden af sådanne indretninger. De anvendte genopladelige batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med det enkelte lands genvindings-bestemmelser. Generelle sikkerhedsanvisninger 5

6 2 Oversigt Oversigt over menufunktionerne Følgende funktioner findes på dit apparat. Du kan åbne funktioner på to måder: Menunavigation Navigering i menuen: Tryk på OK eller en af de to piletaster [ for at åbne funktionsmenuen. Du kan bladre gennem menuen med [. Med OK vælger du en menufunktion. Du går tilbage til det forrige menutrin med C. Med STOP afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Direkte opkald Direkte åbning af funktioner: Du kan åbne en menufunktion direkte med funktionsnummeret. Tryk på OK, og indtast det pågældende funktionsnummer med taltastaturet. Bekræft med OK. Du finder funktionsnumrene på nedenstående liste. Hjælp 6 Funktionsliste Tryk på i og 6 for at udskrive en liste over alle funktioner og indstillinger på apparatet. 1 Telefonbog 11 Søgning af indtastning (PPF 6xx SPFX 4x) 11 Søgning af indtastning... Side Ny indtastning (PPF) 12 Ny indtastning... Side Oprettelse af gruppe 13 Oprettelse af gruppe... Side Hurtigopkald (PPF) 14 Hurtigopkaldsnummer... Side Redigering af indtastninger 15 Redigering af indtastninger... Side Sletning af indtastninger 16 Sletning af indtastning... Side Udskrivning af indtastninger 17 Udskrivning af indtastninger... Side 38 2 Opkald 21 Modtagne opkald (PPF 6xx SPFX 4x) 21 Modtagne opkald... Side Udgående opkald (PPF 6xx SPFX 4x) 22 Udgående opkald... Side Udskrivning af indtastninger 23 Udskrivning af indtastninger... Side 38 3 Fax 31 Polling-modtagelse 31 Polling-modtagelse... Side Polling-afsendelse 32 Polling-afsendelse... Side Sende fax senere 33 Sende fax senere... Side Rundsending 34 Rundsending (= Broadcast)... Side Udskrivning af faxjournal 35 Udskrivning af faxjournal... Side Udskrivning af senderapport 36 Udskrivning af senderapport... Side Udskrivning i formindsket udgave 37 Udskrivning i formindsket udgave... Side Reduktion af overførselshastighed 38 Reduktion af overførselshastighed... Side 37 4 Diverse 41 Udskrivning af opkaldsliste 41 Udskrivning af opkaldsliste... Side Aktivering og deaktivering af Banke-på 42 Aktivering og deaktivering af Banke-på.. Side Anvendelse fa faxskabeloner 43 Anvendelse fa faxskabeloner... Side Indstilling af kontrast 44 Indstilling af kontrast... Side Anvendelse af servicekode 45 Anvendelse af servicekoder... Side Forespørgsel på blækfilmbeholdning 46 Forespørgsel på blækfilmbeholdning...side Forespørgsel på firmware-version 47 Forespørgsel på firmware-version...side Sudoku 48 Sudoku...Side 36 5 Faxomskifter 51 Indstilling af dag-tilstand 51 Indstilling af dag-tilstand...side Indstilling af nat-tilstand 52 Indstilling af nat-tilstand...side Indstilling af timer 53 Indstilling af timer...side Easylink 54 Easylink...Side Indstilling af ringetoner 55 Indstilling af ringetoner...side 37 6 SMS 61 Afsendelse af SMS (PPF /695) 61 Afsendelse af SMS-beskeder...Side Afsendelse af SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 62 Læsning af SMS-beskeder...Side Udskrivning af SMS-beskeder 63 Udskrivning af SMS-beskeder...Side Sletning af SMS-besked (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 64 Sletning af SMS-besked...Side Meddelelse pr. SMS 65 Meddelelse via SMS...Side SMS-adgang 66 SMS-adgang...Side 35 7 Telefonsvarer 71 Aktivering og deaktivering af telefonsvarer (PPF 685/695 SPFX 48/49) 71 Aktivér/deaktiver Lydløs tilstand...side Aflytning af indgående beskeder (PPF 685/695 SPFX 48/49) 72 Aflytning af indgående beskeder...side Optagelse af interne memos (PPF 685/695 SPFX 48/49) 73 Optagelse af interne memos...side Indstilling af optagevarighed 74 Indstilling af optagevarighed...side Bearbejdning af besked (PPF 685/695 SPFX 48/49) 75 Bearbejdning af besked...side Anvendelse af besked uden optagelse af indgående beskeder 76 Anvendelse af besked uden optagelse af indgående beskeder...side Videresending af beskeder 77 Videresending af beskeder...side Indtastning af VIP-kode 78 Indtastning af VIP-kode...Side Indtastning af adgangskode 79 Indtastning af adgangskode...side 25 8 Trådløs telefon 81 Søgning af trådløse telefoner 81 Søgning af trådløse telefoner...side Tilmelding af trådløs telefon 82 Tilmelding af trådløs telefon...side Afmelding af trådløs telefon 83 Afmelding af trådløs telefon...side 44 9 Indstillinger 91 Indtastning af klokkeslæt og dato 91 Indtastning af dato og klokkeslæt...side Vælg sprog 92 Vælg sprog...side Valg af land 93 Valg af land...side Indtastning af nummer 94 Indtastning af nummer...side Indtastning af navn (PPF) 95 Indtastning af navn...side Indstilling af telefontilslutninger og -tjenester 96 Indstilling af telefontilslutninger og -tjenester...side 43 6 Philips PPF

7 Apparatoversigt Oversigt Primo Voice Telefonrør ƒ Papirbakke Dokumentføder (tekst opad) Panel med display )-stik Tilslutningsstik til håndsættet EXT-stik tilslutningsstik til ekstra apparater ˆLINE-stik tilslutningsstik til telefonledning PPF 63x, PPF 67x Scannerglas ƒ Valser til automatisk dokumentfødning Fødevalsernes støtter Dokumentstyr / scannerfolie Afdækning til scanner og automatisk dokumentføder Tandhjul til stramning af blækfilmen ˆ Blækfilmrulle i den bageste blækfilmbeholder Blækfilmrulle i den forreste blækfilmbeholder Š Holder til Plug n Print-kortet Holdere til afdækningen til scanneren og den automatiske dokumentføder Innenansicht nummeriert Beskrivelse af indvendige komponenter Oversigt 7

8 Den trådløse telefons panel Monokrom-dect Farve-dect Paneel Dect Kombi Programtast til venstre õ Programmerbar tast (den gemte funktion vises på displayet) Programtast til højre ô Programmerbar taste (den gemte funktion vises på displayet) / Åbn funktioner/ Bekræft valg Grøn tast Kort tryk: Telefonere / Modtage opkald / Håndfri betjening / Langt tryk: Genopkald / Tænde den trådløse telefon Rød tast Kort tryk: Afslutte samtale / Afbryde menufunktion / Langt tryk: Slukke den trådløse telefon Telefonbogstast m Kort tryk: Åbne apparatets telefonbog / Langt tryk: Åbne den trådløse telefons telefonbog SMS-taste _ Åbning af SMS-menu (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Piletaster [ Åbning af menufunktioner / Navigation i menuen / Valg af muligheder / Bevæge markøren / Indstilling af lydstyrke C-tast C Tilbage til det foregående menuniveau / Sletning af enkelttegn OK-tast OK Åbning af menufunktioner / Bekræftelse af indtastninger Telefonsvarer-tast 1/b Tryk langt: Åbning af telefonsvarerens menu Tastaturlås */ Langt tryk: Aktivering/deaktivering af tastaturlås Tasten 0 Indtastning af specialtegn R-tast R Skift frem og tilbage mellem opkald (= Skift mellem opkald) Samtaleanlægs-tast { Viderestilling af en samtale til apparatet eller til andre trådløse telefoner Symboler på LCD-displayet Monokrom-dect Display Monochrome Dect Farve-dect Display Colour Dect Visning af batteriets opladningstilstand Telefon INT Intern telefonsamtale (= samtaleanlæg) med en anden trådløs telefon eller apparatet Telefon EXT Ekstern telefonsamtale SMS _ Modtagelse af ny SMS-besked Telefonsvarer Telefonsvarer aktiveret Vækkeur Vækkeur aktiveret Timer Timer aktiveret Tilmeldingsnummer 1 Nummer, som den trådløse telefon er tilmeldt med på basestationen Farve-dect Tastaturlås ï Tastaturlås aktiveret Lydløs tilstand ð Lydløs tilstand aktiveret (alle ringetoner er deaktiveret) Batterier 8 Philips PPF

9 Panel Message ä Lyser, når der er indkommet nye beskeder / Liste over de nye beskeder med undermenuer / Blinker ved fejl på apparatet (f.eks. når der ikke er ilagt blækfilm) Dect (PPF 685/695 SPFX 48/49) { Under en telefonsamtale: Viderestilling af en samtale til en bestemt eller alle trådløse telefoner / i udgangstilstand: Søge efter trådløse telefoner (alle tilmeldte trådløse telefoner ringer) Destinationsvalg Opkaldsnummertaster ë Kort tryk: Åbning af opkaldsnummerindtastning / tryk længe: Redigering af hurtigopkaldsindtastning Telefonbog ma Kort tryk: Åbning af telefonbogsindtastninger. Valg af indtastninger med [ / Langt tryk: Lagring af ny indtastning Faxomskifter ¼/º/» Indstilling af timeren og faxmodtagelstilstandene (= Faxomskifter). Indstillede tilstande på displayet (dag), (nat). Hvis timeren er aktiveret, vises det også med Stop (Telefonsvarer) STOP Afbrydelse af funktion / Tilbage til udgangstilstanden / Udskubning af dokumenter / Afslutning af afspilning af beskeder (Telefonsvarer) C Tilbage til det foregående menuniveau / Kort tryk: sletning af enkelte tegn / Langt tryk: sletning af hele indtastningen / Under afspilningen: Sletning af enkelt besked / I udgangstilstand: Sletning af alle beskeder Piletaster [ Åbning af menufunktioner / Navigation i menuen / Valg af muligheder / Bevæge markøren / Indstilling af lydstyrke OK OK Åbning af menufunktioner / Bekræftelse af indtastninger Start START Kort tryk: Start af beskedoverførsel / langt tryk: Start af polling-modtagelse Telefonsvarer b Åbning af telefonsvarerens menu Hjælp i Kort tryk: Udskrivning af hjælpesider og indstillingslister / Langt tryk: Start af den første installationsproces Kopi (SMS) COPY Kort tryk: Tage en kopi / Langt tryk: Tage flere kopier / Udskrivning af SMS-beskeder Opløsning ã Indstilling af højere opløsning for fax og kopiering (OPLØSN.:STAND., OPLØSN.:FIN, OPLØSN.:FOTO) SMS (Understøttes ikke i alle lande) _ Åbning af SMS-menu (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Taltaster Taltastatur Indtastning af tal, bogstaver og specialtegn Kort tryk: Liste over de 10 senest kaldte numre (=Genkaldsliste) / Langt tryk: Liste over de ti sidste opkaldere (= Opkalderliste) Højttaleren (PPF /695 SPFX 48/49) ß Opkald med pålagt håndsæt / Håndfri betjening R Kort tryk: indsæt en kort afbrydelse af forbindelsen (hook-flash) som nummer til fri linje i omstillingsanlæg (PABX) eller til åbning af specialfunktioner i det offentlige telefonnet (PSTN) / tryk længe: indsæt opkaldspause PPF Oversigt 9

10 3 Første ibrugtagning Emballagens indhold Emballagens indhold Primo Voice Apparat ƒ Telefonrør Spiralledning til telefonrør Papirbakke El-ledning med stik (landespecifik) Telefonledning med stik (landespecifik) Emballagens indhold Dect ˆ Oplader Tre batterier Š Trådløs telefon Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med installationshjælp (ikke vist) Flere trådløse telefoner Afhængig af model medfølger der flere trådløse telefoner. Emballagens indhold Ilægning af papir Papirformat Du skal lægge papir i, før du kan modtage eller kopiere dokumenter. Anvend kun egnet papir i standardformat A4 ( millimeter fortrinsvis 80 g/m 2 ). Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Ilægning af papir Bladr papirbunken igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på en gang. Klargøring af papir Ilægning af papir 1 Vip armen til højre for papirføderen fremad. 2 Sæt papiret ind i papirføderen. Du kan lægge maks. 50 ark (A4 80 g/m²) i. 3 Vip armen til højre for papirføderen bagud for at fastholde papiret. Ilægning af papir Emballagens indhold Påsætning af papirbakke Påsætning af papirbakke Sæt papirbakken i de dertil beregnede åbninger bag ved papirføderen. Påsætning af papirbakke Hvis en af delene skulle mangle eller være beskadiget, skal du henvende dig til forhandleren eller til vores kundeservice. Tilslutning af håndsæt Tilslutning af håndsæt Sæt den ene ende af spiralkablet ind i stikket på telefonrøret. Sæt den anden ende ind i det stik, der er mærket med symbolet ). Tilslutning af håndsæt 10 Philips PPF

11 Tilslutning af telefonledning Tilslutning af telefonledning Tilslutning af telefonledning Tilslut telefonledningen til apparatet ved at sætte ledningen i det stik, der er markeret med LINE (Rj-11-tilslutning). Sæt telefonstikket ind i telefontilslutningsdåsen på væggen. Tilslutning af telefonledning Lokalnummeranlæg 1 Tilslutning af el-ledning Netspænding Opstillingssted El-ledning til apparatet Tilslutning af apparatets el-ledning Tilslutning af el-ledning Sæt el-ledningen ind i tilslutningen på apparatets bagside. Slut el-ledningen til en stikkontakt. Tilslutning af el-ledning El-ledning, oplader Tilslutning af opladerens el-ledning Sæt opladerens el-ledning i en stikkontakt. Ladestation anschließen Maskinen er en analog fax-maskine (gruppe 3). Den er ikke en ISDN-fax-maskine (gruppe 4) og kan derfor anvendes direkte sammen med en ISDN-forbindelse. Du skal derfor i dette tilfælde bruge enten en (analog- )adapter eller en tilslutning til analoge terminaler. Hvis du slutter apparatet til et telefonanlæg, skal du indstille det til brug sammen med omstillingsanlæg (se også kapitlet Telefontilslutninger og ekstra apparater, side 43). Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt), stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Første installation Start af første installation Når du har tilsluttet apparatet til netspændingen, starte første installation-processen. Tryk på i. Apparatet udskriver en hjælpeside. Vælg sprog 1 Vælg det ønskede displaysprog med [. Valg af land Indstil det rigtige land Indstil altid det land, som du bruger apparatet i. Ellers er dit apparat ikke tilpasset til telefonnettet. Hvis dit land ikke står på listen, skal du vælge en anden indstilling og anvende det rigtige telefonkabel fra landet. Spørg forhandleren. Indstilling af land 1 Vælg med [ det land, hvor apparatet bruges. Efter indtastningen udskriver apparatet en hjælpeside mere, og kontrollerer telefonforbindelsen. Indtastning af nummer Sidehoved Dit nummer og dit navn sendes med øverst på hver faxmeddelelse (= Sidehoved) sammen med dato, klokkeslæt og sidenummer. Indtastning af nummer 1 Indtast dit nummer. Med # eller * kan du indtaste et plustegn. Indtastning af navn Indtastning af navn 1 Indtast dit navn. Bogstaver indtastes med taltasterne (se påskriften). Specialtegn indtastes med 0. Tryk på den pågældende tast, indtil det ønskede bogstav eller specialtegn vises på displayet. Du flytter markøren med [. Du kan slette enkelttegn med C. Efter indtastningen udskriver apparatet en oversigt over funktionerne. Indtastning af klokkeslæt og dato Indtastning af klokkeslæt/dato 1 Indtast klokkeslættet til f.eks kl Indtast datoen (to cifre) til for eksempel den 8. juni Hjælp 2 Første installation-proces Du kan til enhver tid starte den første installationsproces på ny. Tryk på i og 2. Første ibrugtagning 11

12 Ilægning af batterier i den trådløse telefon 1 Læg de nye batterier i batterirummet med plus- og minuspolerne som vist på tegningen i batterirummet. Læg aldrig engangsbatterier i den trådløse telefon. Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. 2 Læg dækslet på batterirummet, og skub det opad, indtil det går i indgreb. 3 Stil den trådløse telefon i opladeren. Stil aldrig den trådløse telefon i opladeren uden batterier. Lad den trådløse telefon sidde i opladeren i mindst tolv timer. Batterierne kan blive en smule varme under opladningen; det er ikke farligt. Ibrugtagning af den trådløse telefon Sådan tænder du den trådløse telefon Tryk på den grønne tast i mindst to sekunder for at tænde den trådløse telefon. Trådløs telefon er klargjort Den trådløse telefon er normalt tilmeldt til apparatet fra fabrikken. Tryk i udgangstilstand på OK. På displayet vises, til hvilken basestation og med hvilket nummer den trådløse telefon er tilmeldt. Ikke tilmeldte trådløse telefoner Hvis du har købt en model med flere trådløse telefoner, er kun en af de trådløse telefoner tilmeldt til apparatet. Læg batterierne i som beskrevet ovenfor, og tilmeld de trådløse telefoner til apparatet (se også kapitlet Telefontilslutninger og ekstra apparater, side 43). 12 Philips PPF

13 4 Telefonfunktioner Oplysninger om, hvordan du tilslutter ekstra trådløse telefoner, og hvilke funktioner du har til rådighed, finder du i kapitlet om telefontilslutninger og ekstra apparater, side 43. Telefonering på apparatet Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere forskellige måder. Løft derefter røret af. Direkte opkald Du kan også løfte røret først og derefter indtaste et nummer. Opkaldet påbegyndes straks. Manuelt opkald: Indtast det ønskede nummer på taltastaturet. Telefonbog: 1 Tryk på ma Du kan også åbne telefonbogsindtastningerne ved at trykke på OK, 11 og OK. 2 Vælg en indtastning med [. Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. Du kan gemme en indtastning flere gange med det samme navn, men en anden kategori. I telefonbogen vises bag ved indtastningen kategoriens begyndelsesbogstav. Hurtigopkaldsnummer: Tryk på den ønskede hurtigopkaldstast (ë). Genopkaldsliste: Tryk Vælg med [ en indtastning på listen over opkaldte numre. Udgående opkald Du kan også åbne genopkaldslisten ved at trykke på OK, 22 og OK. Liste over indkomne opkald: Tryk langt (mindst to sekunder). Vælg med [ en post på listen over indgåede opkald. Modtagne opkald Du kan også åbne listen over indkomne opkald ved at trykke på OK, 21 og OK. CLIP forudsætning For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Åbning af bylinje Omstillingsanlæg Det er meget almindeligt med omstillingsanlæg (PABX) i mange virksomheder og private husholdninger. Du skal taste en kode for at kunne få et forbindelse til det offentlige telefonnet (PSTN) fra et lokalnummer. Indtast det nummer til fri linje, som du bruger til at oprette forbindelse til det offentlige telefonnet, før du indtaster det ønskede nummer eller vælger et gemt nummer. Det Nummer til fri linje er for det meste 0. Fejl nummer til fri linje I sjældne tilfælde kan nummeret til en fri linje være et andet tal eller tocifret. På ældre telefonsystemer kan nummeret til en fri linje være R (= Flash). Tryk på R for at indtaste dette nummer til en fri linje. Hvis du ikke kan få forbindelse til det offentlige telefonnet, skal du henvende dig til udbyderen af dit telefonsystem. Indstilling af lokalnummer Hvis du permanent bruger dit apparat sammen med et omstillingsanlæg, skal du gemme det nummer til fri linje med funktionen 96 (se side 43). Sammenkædning af numre Du kan kombinere og redigere manuelt indtastede tal og gemte indtastninger, før opkaldsproceduren begynder. Hvis du f.eks. har gemt forvalgsnummeret på en billig telefonudbyder (Call-by-Call) som telefonbogsindtastning, vælger du denne indtastning og indtaster det efterfølgende telefonnummer manuelt eller vælger endnu en indtastning fra telefonbogen. Indsætning af opkaldspause Det kan være nødvendigt at indsætte en opkaldspause i telefonnummeret, for eksempel til nummeret til en fri linje, til et direkte nummer eller en underadresse, eller i et ikkelokalt-nummer. Tryk på R. Den anden del af nummeret vælges først, når der er etableret forbindelse til hovednummeret. Telefonering med den trådløse telefon Indtastning af nummer Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere forskellige måder. Tryk derefter på. Direkte opkald Du kan også først trykke på og derefter taste et nummer. Opkaldet påbegyndes straks. Videresending af fax til apparatet Hvis du besvarer en samtale på den trådløse telefon og hører, at det er et faxopkald (pibetone eller ingenting), kan du starte faxmodtagelsen på apparatet. Tryk enten på START på apparatet eller på *5 på den trådløse telefon. Manuelt opkald: Indtast det ønskede nummer på taltastaturet. Den trådløse telefons telefonbog: 1 Tryk på m. 2 Vælg en indtastning med [. Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. Har du tilføjet et ekstra nummer til en indtastning, vises denne indtastning to gange i telefonbogen. Symbolet for kategorien står foran navnet. Apparatets telefonbog: 1 Tryk på m. 2 Vælg en indtastning med [. Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. Genopkaldsliste: Tryk længe (mindst to sekunder). Vælg med [ en indtastning på listen over opkaldte numre. Liste over indkomne opkald: 1 Du trykker på [, og med [OPKALD vælger du OP- KALD. Telefonfunktioner 13

14 3 Vælg med [, hvilken liste du ønsker at vælge et nummer fra. 5 Vælg et nummer med [. Indstilling af lydstyrke Du kan øge eller reducere højttalerens lydstyrke på den trådløse telefon under en samtale med [. Opslag af numre Opslag af numre Du kan slå numre op i telefonbogen under en samtale. 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg TELEFONBOG med [. 3 Vælg den ønskede indtastning med [. Et menuniveau tilbage Tryk på õretur. for at gå tilbage til forrige menutrin. Åbning af ekstra telefonfunktioner understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Ekstra telefonfunktioner Med dit apparat kan du anvende andre telefonfunktioner, f.eks. "Skift mellem opkald", "3-på-linjen" og "Videresending". Spørg dit telefonselskab, om det er muligt at anvende disse funktioner på din forbindelse. Signalet til udbyderen om at åbne disse tjenester er en kort afbrydelse af forbindelsen (hook-flash). Tryk på R for at åbne de ekstra telefonfunktioner. På apparatet Foretage et nyt opkald 1 Tryk under samtalen på R. 2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. Tryk på R for at skifte mellem opkaldene. Skift af samtaler Skift af samtaler Tryk på R for at skifte mellem opkaldene. Modtage nyt opkald Banke på Under en telefonsamtale kan en signaltone informere dig om et opkald mere (= Banke på), hvis telefonselskabet tilbyder denne tjeneste. Signaltonen for "Banke-på" er deaktiveret fra producenten. Modtage nyt opkald Tryk på R under en samtale for at besvare det nye opkald. CLIP forudsætning For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Aktivering og deaktivering af Banke-på 1 Tryk på OK, 42 og OK. 2 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere banke på-funktionen. På den trådløse telefon Modtage nyt opkald Tryk på ô ACCEP. for at besvare det nye opkald. Skift af samtaler (= Skift) 2: Skift mellem opkald Kortkommando: Tryk på R for at skifte mellem opkaldene. 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg SKIFT med [. Foretage et nyt opkald Indtastning af nyt nummer Kortkommando: Tryk på õ, og vælg det nye nummer. 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg ANDET OPKALD med [. 3 Indtast det ønskede nummer på taltastaturet. 4 Tryk på ô Opkald. 1: Afslutte en samtale Kortkommando: Tryk på õ og 1 for at afslutte den igangværende samtale og aktivere samtalen, som var sat på hold. Håndfri betjening På apparatet 1 Tryk på ß for at kunne ringe med håndsættet lagt på. Du hører en klartone i højttaleren. 2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. Opkaldet påbegyndes straks. Du kan ikke korrigere forkert indtastede tal. Håndsæt ved siden af apparatet Læg håndsættet med mikrofonen opad ved siden af apparatet for at opnå den bedst mulige forståelse. På den trådløse telefon Lav ladetilstand Denne funktion er ikke til rådighed, hvis den trådløse telefons ladetilstand er lav. Stil den trådløse telefon i opladeren. Aktivering af håndfri betjening 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg HÅNDFRI med [. Deaktivering af håndfri betjening 1 Vælg igen HÅNDFRI. 2 Tryk på ô Deakt.. Aktivering/deaktivering af håndfri betjening Du kan også aktivere og deaktivere den håndfri betjening ved at trykke på under en samtale. 14 Philips PPF

15 Deaktivering af mikrofon Deaktivering af mikrofon Kobl røret fra under en samtale, hvis du vil tale med en anden, uden at din samtalepartner hører med. På apparatet 1 Tryk under samtalen på C. Nu kan din samtalepartner ikke længere høre dig. 2 Tryk igen på C for at fortsætte samtalen. På den trådløse telefon Deaktivering af mikrofon på dect 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg HEMMELIG med [. Nu kan din samtalepartner ikke længere høre dig. 4 Tryk på õ Afslut for at fortsætte samtalen. Deaktivering af mikrofon Du kan også deaktivere/aktivere den trådløse telefons mikrofon ved at trykke længe på C (mindst to sekunder). Optagelse af en telefonsamtale Optagelse af en telefonsamtale Du kan optage en telefonsamtale. Efter optagelsen blinker ä-knappen, og du kan aflytte optagelsen som en besked på telefonsvareren. Optagelse af en telefonsamtale Du skal informere din samtalepartner, hvis du optager en telefonsamtale. Optagelse af en telefonsamtale 1 Tryk under samtalen på b. Optagelsen starter. 2 Tryk på b igen for at afslutte optagelsen. Viderestilling af telefonsamtaler Viderestilling af samtaler Du kan viderestille telefonsamtaler fra apparatet til tilmeldte trådløse telefoner. Fra den trådløse telefon kan du viderestille telefonsamtaler til apparatet eller til andre trådløse telefoner. Fra apparatet Til en trådløs telefon 1 Tryk under samtalen på {. 2 Indtast den trådløse telefons nummer på taltastaturet. 3 Læg på. Til alle trådløse telefoner 1 Tryk under samtalen på {. 2 Læg på. Fra den trådløse telefon Til apparatet 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg OVERFØRSEL. med [. 4 Vælg HÅNDSÆT 0 med [. 6 Tryk på for at lægge på. Til andre trådløse telefoner Viderestilling Forudsætning af er telefonsamtaler flere apparater til dect Denne funktion er kun til rådighed, hvis du har tilmeldt flere trådløse telefoner til apparatet, og telefonerne er inden for apparatets rækkevidde. 1 Tryk på ô Menu under en telefonsamtale. 2 Vælg OVERFØRSEL. med [. 4 Vælg den trådløse telefon, som du vil viderestille samtalen til, med [. 6 Tryk på for at lægge på. Tilbagehentning af telefonsamtaler Du kan hente en viderestillet telefonsamtale tilbage, før røret løftes på den trådløse telefon, der ringes op til. 1 Tryk på ô Menu. 2 Vælg med [ LÆGGER PÅ. Føre interne telefonsamtaler Fra apparatet Ringe til en trådløs telefon 1 Løft røret af i udgangstilstanden. 2 Tryk på {. 3 Indtast den trådløse telefons nummer på taltastaturet. Ringe til alle trådløse telefoner 1 Løft røret af i udgangstilstanden. 2 Tryk på {. Afslutning af intern samtale Du kan også afslutte en intern telefonsamtale uden at lægge røret på ved at trykke på {. Du kan nu føre endnu en intern eller ekstern telefonsamtale. Fra den trådløse telefon Ringe til apparat 1 Tryk i udgangstilstand på {. 2 Vælg HÅNDSÆT 0 med [. 3 Tryk på ô Opkald. Ringe til andre trådløse telefoner Samtaleanlæg Forudsætning Dect er flere apparater Denne funktion er kun til rådighed, hvis du har tilmeldt flere trådløse telefoner til apparatet, og telefonerne er inden for apparatets rækkevidde. 1 Tryk i udgangstilstand på {. 2 Vælg den trådløse telefon, som du ønsker at ringe til, med [. 3 Tryk på ô Opkald. Telefonfunktioner 15

16 Nummervisning (CLIP) understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) CLIP Definition På apparatets og den trådløse telefons display vises nummeret på det indgående opkald. For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP - Caller Line Identification Presentation) være aktiveret for din telefonforbindelse. Få flere oplysninger hos telefonselskabet. Nummervisning er muligvis belagt med gebyr. Indstilling af land Hvis nummervisningen ikke fungerer, selv om funktionen er aktiveret for din telefonforbindelse, skal du kontrollere, om du har indstillet det rigtige land (se også kapitlet Indstillinger, side 37). Mistede opkald Visning af telefonbogsnavn Apparatet viser det navn, som du har gemt personen under i telefonbogen. Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. På apparatet Udgående opkald Hvis du har modtaget opkald, mens du har været væk, blinker ä-tasten. 1 Tryk på ä. 2 Du kan bladre med [ i listen over mistede opkald. Har du modtaget flere beskeder, skal du først med [ vælge mistede opkald og bekræfte med OK. 3 Løft røret, eller tryk på på den trådløse telefon for at ringe tilbage. På den trådløse telefon Mistede opkald Dect Hvis du har modtaget opkald, mens du har været væk, vises der en meddelelse på den trådløse telefons display. 1 Tryk på OK. 2 Du kan bladre med [ i listen over mistede opkald. 3 Tryk på for at ringe tilbage. 16 Philips PPF

17 5 Apparatets telefonbog Hjælp 3 Telefonfunktioner Telefonbog I apparatets telefonbog kan du gemme indtastninger med flere numre og samle flere indtastninger i grupper. Du kan tildele indtastningerne forskellige ringetoner. Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Markørnavigation 1 Tryk på i og 3 for at udskrive en oversigt over telefonbogsfunktionerne. Du flytter markøren med [. Du kan slette enkelttegn med C. Med STOP afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Lagring af indtastning 1 Tryk på ma. Du kan også åbne funktionen ved at trykke på OK, 12 og OK. 2 Indtast navnet. Bogstaver indtastes med taltasterne (se påskriften). Specialtegn indtastes med 0. Tryk på den pågældende tast, indtil det ønskede bogstav eller specialtegn vises på displayet. 4 Vælg den kategori, som du vil indtaste et nummer for, med [: KATEGORI:HJEM, KATEGORI:ARBEJ, KATEGORI:MOBIL eller KATEGORI:FAX. 6 Indtast nummeret. 7 Bekræft med OK. 8 Du kan tildele nummeret en ringetone. Vælg en ringetone med taltasterne 0 til 9. Med [ indstiller du lydstyrken. 9 Bekræft med OK. Indtastningen lagres. Redigering af indtastning 1 Tryk på OK, 15 og OK. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. 4 Rediger navnet. 6 Vælg den kategori, som du vil indtaste et nummer for, med [: KATEGORI:HJEM, KATEGORI:ARBEJ, KATEGORI:MOBIL eller KATEGORI:FAX. 7 Bekræft med OK. 8 Indtast nummeret. 9 Bekræft med OK. 10 Du kan tildele nummeret en ringetone. Vælg en ringetone med taltasterne 0 til 9. Med [ indstiller du lydstyrken. 11 Bekræft med OK. Indtastningen lagres. Sletning af indtastning 1 Tryk på OK, 16 og OK. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. 4 Bekræft SLET: JA med OK Grupper Grupper Du kan samle flere indtastninger i telefonbogen til grupper. En besked sendes til et medlem ad gangen i denne gruppe. Tilføjelse af gruppeindtastninger 1 Tryk på OK, 13 og OK. 2 Vælg med [, hvilken gruppe du vil oprette. Du kan tilføje indtastninger til gruppen, få vist medlemmerne af gruppen, slette gruppen eller sende en fax til gruppen. 4 Vælg TILFOJ MEDLEM? med [. 6 Vælg med [ den indtastning, som du ønsker at tilføje til gruppen. 7 Bekræft med OK. 8 Gentag trin 4 til 6 for at tilføje flere indtastninger til gruppen. 9 Tryk på STOP for at afslutte indtastningen. Visning af gruppeindtastninger 1 Tryk på OK, 13 og OK. 2 Vælg med [ den gruppe, som du vil have vist. 4 Vælg VIS MEDLEMMER? med [. 6 Du kan med [ bladre i gruppens indtastninger. 7 Tryk to gange på STOP for at vende tilbage til udgangstilstanden. Sletning af enkelte eller alle gruppeindtastninger Sletning af en enkelt indtastning 1 Tryk på OK, 13 og OK. 2 Vælg med [ den gruppe, hvor du vil slette indtastninger. 4 Vælg SLET MEDLEM? med [. 6 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. 7 Bekræft med OK. 8 Vælg SLET: JA med [. 9 Bekræft med OK. Indtastningen slettes. Apparatets telefonbog 17

18 Sletning af gruppe 1 Tryk på OK, 13 og OK. 2 Vælg den gruppe, som du ønsker at slette, med [. 4 Vælg SLET MEDLEM? med [. 6 Vælg SLET: ALLE med [. 7 Bekræft med OK. Alle indtastninger i gruppen slettes. Hurtigopkald Destinationsvalg 6 taster Ofte brugte numre kan tildeles de seks destinationsvalgstaster. Med destinationsvalgsnumrene kan du hurtigt ringe op til disse numre. Tildeling eller redigering af hurtigopkaldsnummer 1 Tryk længe på den hurtigopkaldstast (ë), som du vil tildele eller redigere (mindst to sekunder). Du kan også åbne funktionen ved at trykke på OK, 14 og OK. 3 Vælg med [ den telefonbogsindtastning, som du vil knytte til denne tast til hurtigopkald. Sletning af hurtigopkaldsnumre Sletning af hurtigopkaldsnumre Med denne funktion sletter du ikke blot tilknytningen til hurtigopkaldstasten, men hele indtastningen fra telefonbogen. Overskriv hurtigopkaldsindtastningen, hvis du vil ændre tilknytningen. 1 Tryk på den hurtigopkaldstast (ë), hvis tilknyttede indtastning du ønsker at slette. Du kan også åbne funktionen ved at trykke på OK, 14 og OK. 2 Tryk på C. 3 Bekræft sletningen med OK. 18 Philips PPF

19 6 Den trådløse telefons telefonbog Begrænsede telefonbogsfunktioner Sletning og afslutning Du har ikke alle funktioner til apparatets telefonbog til rådighed på den trådløse telefon. Du kan slette enkelttegn med C. Med afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Lagring af indtastning Ikke tilføjelse af indtastninger i apparat Du kan kun føje indtastninger til den trådløse telefons telefonbog. 1 Tryk på m. 2 Vælg <Ny> med [. 3 Indtast navnet. Bogstaver indtastes med taltasterne (se påskriften). Specialtegn indtastes med 0 eller #. Tryk på den pågældende tast så længe eller så ofte, indtil det ønskede tegn vises på displayet. 5 Indtast nummeret. 7 Vælg den kategori, som du vil indtaste et nummer for, med [: HJEM, ARBEJDE, MOBIL eller FAX. 8 Bekræft med OK. Redigering af indtastning Ingen redigering af indtastninger i apparat Du kan kun redigere telefonbogsindtastninger i den trådløse telefon. 1 Tryk på m. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg REDIGER med [. 6 Rediger navnet. Du kan slette enkelttegn med C. 7 Bekræft med OK. 8 Rediger nummeret. 9 Bekræft med OK. 10 Vælg en kategori med [ 11 Bekræft med OK. Sletning af indtastning 1 Tryk på m. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg SLET med [. 6 Bekræft sletningen med ô Ja. Tilføjelse af nyt nummer Ekstra numre Har du tilføjet et ekstra nummer til en indtastning, vises denne indtastning to gange i telefonbogen. Symbolet for kategorien står foran navnet. 1 Tryk på m. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg TILFØJ NUMMER med [. 6 Indtast det nye nummer. 7 Bekræft med OK. 8 Vælg en kategori med [ 9 Bekræft med OK. Ændring af ringetone Ændring af ringetone Du kan knytte en individuel ringetone til hver indtastning i telefonbogen. Du kan f.eks. adskille jobopkald fra private opkald. CLIP forudsætning For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. 1 Tryk på m. 2 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg RINGETONE med [. 6 Vælg den ønskede ringetone med [. 7 Bekræft med OK. Åbning af funktioner Apparatets telefonbogsindtastninger 1 Tryk på m. 2 Vælg den ønskede indtastning med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg den ønskede funktion med [. Du kan få vist oplysninger om de forskellige indtastninger, ringe til numrene, sende en SMS-besked til nummeret eller søge efter en anden indtastning. Den trådløse telefons telefonbogsindtastninger 1 Tryk på m. 2 Vælg den ønskede indtastning med [. 3 Tryk på ô Valg. 4 Vælg den ønskede funktion med [. Du kan få vist oplysninger om de forskellige telefonbogsindtastninger, sende en SMS-besked til nummeret, redigere eller slette indtastningen, knytte en særlig ringetone til indtastningen eller tilføje et nyt nummer, søge efter en anden indtastning eller gemme en ny indtastning. Den trådløse telefons telefonbog 19

20 7 Trådløs telefon Søgning af trådløse telefoner Brug af søgefunktion Denne funktion hjælper dig med at finde trådløse telefoner, som er blevet væk. De trådløse telefoner skal være registreret på apparatet og være inden for rækkevidde. Tryk på { på apparatet. Alle trådløse telefoner, som er tilmeldt apparatet, ringer i ca. et minut. Søgning af dect Du kan også åbne funktionen ved at trykke på OK, 81 og OK. Tænd og sluk Du kan slukke den trådløse telefon for at spare strøm. Tryk længe på (mindst to sekunder) for at slukke den trådløse telefon. Tryk længe på (mindst to sekunder) for at tænde den trådløse telefon. Navigering i menuen Navigering i menuen Tryk på en af de to piletaster [ for at åbne funktionsmenuen. Du kan bladre gennem menuen med [. Med OK vælger du en menufunktion. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin. Med afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Låsning af taster På monokrom-dect 1 Tryk på [, og vælg INDSTILLINGER med [. 3 Vælg med [ SIKKERHED. 5 Vælg med [ TASTELÅS. 7 Tryk på ô Ja for at aktivere funktionen. Tryk på õ Nej for at deaktivere funktionen. På farve-dect 1 Tryk på [, og vælg SIKKERHED med [. 3 Vælg med [ TASTELÅS. 5 Tryk på ô Ja for at aktivere funktionen. Tryk på õ Nej for at deaktivere funktionen. Aktivering af nødopkaldsnummer Nødopkaldsnummer Med denne funktion kan du gemme et nummer som nødopkaldsnummer. Hvis nødopkaldsnummeret er aktiveret, ringes der til dette nummer, når du trykker på. Du kan også indtaste andre telefonnumre på taltastaturet og ringe op. Nødopkaldsnummer Vi anbefaler, at du ikke gemmer et egentligt nødopkaldsnummer med denne funktion (f.eks. politi eller brandvæsen), så du ikke utilsigtet ringer til dette nødopkaldsnummer. På monokrom-dect 1 Tryk på [, og vælg INDSTILLINGER med [. 3 Vælg med [ SIKKERHED. 5 Vælg NØDOPKALD med [. 7 Tryk på õ REDIGER. 8 Vælg AKTIVER med [ for at aktivere funktionen. Vælg DEAKTIVER med [ for at deaktivere funktionen. 9 Bekræft med OK. Nødopkaldsfunktion Første gang denne funktion aktiveres, skal du indtaste et nummer. Dette nummer gemmes. Ændring af nødopkaldsnummer 1 Tryk på [, og vælg INDSTILLINGER med [. 3 Vælg med [ SIKKERHED. 5 Vælg NØDOPKALD med [. 7 Tryk på õ REDIGER. 8 Vælg ÆNDR NR. med [. 9 Bekræft med OK. 10 Indtast nummeret. 11 Bekræft med OK. På farve-dect 1 Tryk på [, og vælg SIKKERHED med [. 3 Vælg NØDOPKALD med [. 5 Tryk på õ REDIGER. 6 Vælg AKTIVER med [ for at aktivere funktionen. Vælg DEAKTIVER med [ for at deaktivere funktionen. 7 Bekræft med OK. Nødopkaldsfunktion Første gang denne funktion aktiveres, skal du indtaste et nummer. Dette nummer gemmes. Ændring af nødopkaldsnummer 1 Tryk på [, og vælg SIKKERHED med [. 3 Vælg NØDOPKALD med [. 5 Tryk på õ REDIGER. 6 Vælg ÆNDR NR. med [. 7 Bekræft med OK. 20 Philips PPF

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere