instant inox // kettle 1.2 litres //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "instant inox // kettle 1.2 litres //"

Transkript

1 instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type _KL_UVN_ indd 1 11/4/2013 4:42:16 PM

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _KL_UVN_ indd 2 11/4/2013 4:42:16 PM

3 OBH Nordica Vattenkokare 1,2 liter Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till V växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten eller dess kontaktplatta i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 10. Placera aldrig vattenkokaren på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Apparaten får endast användas under övervakning. 12. VARNING! Risk för brännskador! Het ånga och kokande vatten från apparaten kan orsaka brännskador. Observera vattennivåmätarens maxnivå. Öppna aldrig locket när apparaten används och var försiktig vid uthällning av vattnet. 13. Vattenkokaren får endast användas tillsammans med den tillhörande kontaktplattan _KL_UVN_ indd 3 11/4/2013 4:42:16 PM

4 14. Använd aldrig vattenkokaren utan vatten. 15. Lyft ALLTID av vattenkokaren från kontaktplattan innan den fylls med vatten. 16. VARNING! Om kannan överfylls med vatten, kan kokande vatten spruta ut. 17. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 18. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 19. Apparaten är endast för privat bruk. 20. Om produkten används till annat än den är till för, eller inte används i enlighet med instruktionerna bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Användning Häll vatten i vattenkokaren, se markeringarna på den utvändiga nivåmätaren och stäng locket. Fyll inte på vatten när kannan står på kontaktplattan. Vattnet från de två första uppkokningarna bör inte användas då det kan finnas orenheter från produktionen i kannan. OBS! Vattenkokaren är försedd med ett låsbart ledat säkerhetslock som minskar risken för brännskador betydligt då locket inte kan lossna om kannan skulle välta. Locket öppnas genom att trycka på knappen placerad överst på handtaget. Kom ihåg att alltid stänga locket ordentligt efter påfyllning av vatten. VARNING! Om kannan fylls med för mycket vatten (dvs. över MAXmarkeringen) kan vattnet koka över och spruta ut. Vattenkokarens maxnivå är 1,2 liter och får inte överskridas. Vattenkokaren får inte startas utan vatten _KL_UVN_ indd 4 11/4/2013 4:42:16 PM

5 Vattenkokaren består av två delar: själva kannan och en lös, strömförande kontaktplatta där kannan kan placeras från alla vinklar. Kannan kan endast användas med den medföljande kontaktplattan. Rulla eventuellt upp en del av sladden under kontaktplattan och se alltid till att sladden är så kort som möjligt så att barn inte kan få tag i den. Sätt i kontakten i ett vägguttag och ställ vattenkokaren fylld med vatten på kontaktplattan. Apparaten startas med strömbrytaren placerad under handtaget, signallampan tänds. Notera att vattenkokarens hölje blir varmt under användning. Vattenkokaren slår av automatiskt när vattnet kokar, signallampan slocknar. Varje gång apparaten lyfts från kontaktplattan slår apparaten av och signallampan slocknar. Detta förhindrar oavsiktlig uppvärmning när kannan sätts på plats igen. Om kannan kortvarigt lyfts bort från kontaktplattan för att t ex fylla på vatten, kom ihåg att starta apparaten igen. Dra alltid ur kontakten när du inte använder vattenkokaren. VIKTIGT: Locket ska alltid vara ordentligt stängt när vattenkokaren används, annars aktiveras inte den automatiska avstängningsfunktionen och det är dessutom risk att kokande vatten sprutar ut. Vattenkokarens automatiska avstängning är mycket finkänslig. Om avstängningen skulle bli oregelbunden (vattenkokaren slår av för tidigt eller för sent) bör vattenkokaren avkalkas då detta kan vara orsaken (se avsnitt om avkalkning längre fram). Igenkalkning-/torrkokningsskydd Vattenkokaren är utrustad med dubbelt säkerhetssystem: Om vattenkokarens botten täcks av kalkavlagringar, startas utan vatten, eller kokar torrt aktiveras torrkokningsskyddet och vattenkokaren slår av automatiskt. Om detta sker, kontrollera om det är mycket kalkavlagringar i botten av vattenkokaren och avkalka om nödvändigt. Prova därefter att starta vattenkokaren igen med vatten. Om vattenkokaren fortfarande slår av innan vattnet kokat upp, reklamera apparaten på inköpsstället. Kalkfilter Vattenkokaren är försedd med ett kalkfilter som är placerat i pipen. Filtret tas enkelt bort för rengöring genom att öppna kannans lock och försiktigt dra filtret uppåt. Borsta av filtret med en diskborste under rinnande vatten eller lägg filtret i avkalkningsmedel i ett par minuter när kannan avkalkas. Sätt tillbaka filtret i skåran innanför pipen tills det klickar på plats _KL_UVN_ indd 5 11/4/2013 4:42:16 PM

6 Det är mycket viktigt att filtret rengörs och inte kalkar igen eftersom vattnet annars inte kan passera genom filtret utan rinner ut längs sidorna, vilket medför risk för skållning. Avkalkning och rengöring Vattenkokaren måste avkalkas regelbundet. Koka inte mer vatten än du behöver, detta spar ström pga kortare kokningstid och du är säker på att tömma kannan varje gång vilket minskar kalkbeläggningarna. Kontrollera regelbundet om vattenkokaren är igenkalkad. Om det är mycket kalkbeläggningar bör du använda avkalkningsmedel, citronsyra eller liknande som finns i handeln (använd inte hushållsättika). Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen och kom ihåg att koka ur vattenkokaren några gånger efteråt och hälla ut vattnet. Upprepa avkalkningen om nödvändigt och sörj för mer frekventa avkalkningar om så behövs. Avkalkningsprocessen blir mer effektiv om man värmer upp vätskan till ca 50-60ºC. Viktigt! Använd inte vassa föremål för att ta bort kalkavlagringar då detta kan skada apparaten och göra vattenkokaren obrukbar. Om apparaten inte avkalkas regelbundet kan det medför att apparaten blir obrukbar. Sådana skador omfattas inte av reklamationsrätten. Vattenkokarens hölje kan torkas av med en fuktig trasa och torkas torr. Använd inte repande eller frätande rengöringsmedel. Varken apparaten eller dess kontaktplatta får diskas i diskmaskin. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt _KL_UVN_ indd 6 11/4/2013 4:42:16 PM

7 OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica watt V Max kapacitet 1,2 liter Sladdlös med kontaktplatta Dubbelt igenkalkning-/torrkokningsskydd Rätten till löpande ändringar förbehålles _KL_UVN_ indd 7 11/4/2013 4:42:17 PM

8 OBH Nordica Kogekande 1,2 liter Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Kanden og foden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 8. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 12. ADVARSEL: Risiko for brandskader! Varm damp og kogende vand fra apparatet kan forårsage brandskader. Hold øje med vandstandsmålets maksimum niveau. Åbn aldrig låget, når apparatet er i brug og vær forsigtig, når vandet hældes ud. 13. Elkedlen må kun anvendes med den tilhørende fod. 14. Start ikke apparatet uden vand. 15. Før der hældes vand på, fjernes elkedlen altid fra foden _KL_UVN_ indd 8 11/4/2013 4:42:17 PM

9 16. ADVARSEL: Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand sprøjte ud. 17. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 18. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 19. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 20. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Sådan bruges kogekanden Hæld vand i kogekanden se markeringerne på det udvendige vandstandsmål. Luk derefter låget. Der må ikke påfyldes vand, når kanden er anbragt på foden. Vandet fra de første par kogninger bør ikke anvendes, da der kan være mindre urenheder fra produktionen tilbage i kanden. OBS! Kanden er forsynet med et hængslet, låsbart sikkerhedslåg, som mindsker skoldningsfaren betydeligt, idet låget ikke falder af, hvis kanden skulle vælte. Låget åbnes ved at trykke på låsekontakten placeret øverst på håndtaget. Husk altid at lukke låget ordenlig efter påfyldning. ADVARSEL: Hvis kanden er overfyldt (dvs. at der er fyldt vand op over MAX-markeringen), kan kogende vand sprøjte ud. Kogekandens maksimumsgrænse på 1,2 liter må derfor ikke overskrides. Kogekanden må aldrig tændes uden vand. Kogekanden består af to dele: Selve kanden og en løs, strømførende fod, hvorpå kanden kan sættes fra alle vinkler. Kanden må kun anvendes med den medfølgende fod. Tilpas ledningslængden og rul evt. overskydende ledning op under foden. Sørg altid for at ledningen er så kort som mulig og ikke ligger ud over bordkanten, så børn kan få fat i den. Sæt stikket i en stikkontakt og sæt den fyldte kande på foden. Kanden tændes på tænd/sluk knappen placeret under håndtaget. Indikatorlampen vil nu lyse _KL_UVN_ indd 9 11/4/2013 4:42:17 PM

10 10 VÆR FORSIGTIG! Kogekandens overflade bliver meget varm under brug!!! Kogekanden og indikatorlampen slukker automatisk, når vandet koger. Hver gang kanden fjernes fra foden, slår afbryderen automatisk fra. Dette hindrer utilsigtet opvarmning, når kanden sættes på plads igen. Har kanden derfor været kortvarigt fjernet fra foden for f.eks. at påfylde ekstra vand HUSK da at tænde for apparatet igen. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når kogekanden ikke er i brug. VIGTIGT: Låget skal altid være helt lukket, når kanden anvendes, da den automatiske dampafbryder ellers ikke virker, og der er desuden risiko for, at kogende vand sprøjter ud. Kogekandens automatiske afbryder er meget fintfølende for at kunne slå fra på det helt rigtige tidspunkt. Skulle der opstå uregelmæssigheder ved den automatiske afbryder (kogekanden slår enten fra for tidligt eller for sent), bør kogekanden afkalkes, idet tilkalkning kan være årsag til den opståede fejl (se venligst afsnittet om afkalkning). Tilkalknings-/tørkogningssikring Kanden har indbygget dobbelt tørkogningssikring: Hvis varmelegemet tilkalkes i bunden, tilsluttes uden vand eller koges tør, aktiveres tørkogningssikringen og varmelegemet frakobler automatisk. Såfremt dette sker, kontrollér da kanden for kalkaflejringer i bunden og afkalk om nødvendigt. Afprøv derefter kanden ved at påfylde vand og tilslut apparatet. Kobler sikringen fortsat varmelegemet fra, før vandet koger, indlevér da kanden til undersøgelse hos den forhandler, hvor apparatet er købt. Kalkfilter Kanden er forsynet med et kalkfilter, der er placeret i tuden. Filteret tages let ud for rensning ved at åbne kandens låg og forsigtigt trække filteret opad og derefter trække det ud. Kalken på filteret kan herefter blot børstes af under rindende vand med en blød opvaskebørste eller lægges ned i afkalkningsvæske et par minutter, når kanden alligevel afkalkes. Skub herefter filteret tilbage i slidsen i kogekandens tud, indtil det klikker på plads. Det er meget vigtigt, at kalkfilteret renses, før det kalker helt til, da vandet ellers ikke kan passere igennem filteret, men i stedet vil løbe ud langs siderne ved låget, hvilket medfører risiko for skoldning. Afkalkning og rengøring Kogekanden bør jævnligt renses for kedelsten, og man bør være opmærksom på følgende: 6406_KL_UVN_ indd 10 11/4/2013 4:42:17 PM

11 Kog kun så meget vand, som der skal bruges. Herved spares strøm. Kanden bør tømmes hver gang efter endt brug - Dette mindsker tilkalkning, ligesom kaffe og te, brygget på frisk vand, smager bedre. Tilkalkningen bør kontrolleres ofte. Hvis der er kedelsten i kanden, bør det fjernes med et af de normale afkalkningsmidler citronsyre el.lign., som findes på markedet. Brug ikke almindelig husholdningseddike til afkalkning af kogekanden. Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen for det pågældende middel følges nøje og at midlet hældes ud af kanden efter den angivne virkningstid, samt at vandet fra de første par kogninger efter afkalkningen ikke anvendes. Skulle der efter afkalkning stadig være meget kalk tilbage i bunden af kogekanden, bør kogekanden afkalkes igen og fremover bør man sørge for hyppigere afkalkning. Afkalkningsprocessen fremmes ved opvarmning af væsken til ca C. VIGTIGT: Anvend ikke skarpe genstande ved afkalkning/rengøring af varmepladen i bunden af kanden. Hvis kedelsten ikke fjernes regelmæssigt, kan det medføre, at kanden ødelægges. En sådan ødelæggelse er ikke omfattet af garantien. Kogekandens yderside kan tørres af med en fugtig klud og tørres efter med en tør, blød klud eller et stykke køkkenrulle. Undlad at bruge skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse kandens overflade. Hverken kogekande eller fod må rengøres i opvaskemaskine. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: _KL_UVN_ indd 11 11/4/2013 4:42:17 PM

12 Tekniske data OBH Nordica watt V Maks. indhold 1,2 liter Ledningsfri, dvs. med løs strømførende fod Dobbelt tørkogningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _KL_UVN_ indd 12 11/4/2013 4:42:17 PM

13 OBH Nordica Vannkoker 1,2 liter Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulige farer ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold til elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Sett apparatet og ledningen utenfor rekkevidden der det er barn under 8 år. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 10. Sett aldri vannkokeren på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 12. VARSEL! Fare for brannskader! Varm damp og kokende vann fra apparatet kan forårsake brannskader. Husk vannivåmålerens maks. nivå. Lokket må aldri åpnes når apparatet er i bruk og vær forsiktig når du heller ut vann. 13. Vannkokeren må kun brukes med foten som følger med. 14. Start aldri apparatet uten vann. 15. Ta ALLTID vannkokeren av foten når den skal fylles med vann. 16. ADVARSEL! Hvis kannen er overfylt kan det sprute kokende vann ut _KL_UVN_ indd 13 11/4/2013 4:42:17 PM

14 17. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 18. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 19. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 20. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk gjerne vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Slik brukes vannkokeren Fyll vann i vannkokeren - se markeringen på den utvendige vannstandsmåleren og lukk lokket. Det må ikke fylles vann i vannkokeren når kannen står på foten. Vannet fra de første kokingene bør ikke brukes da det kan være mindre urenheter fra produksjonen igjen i kannen. OBS! Kannen er utstyrt med et hengslet, låsbart sikkerhetslokk som minsker brannfaren betydelig, da lokket ikke faller av hvis kannen skulle velte. Lokket åpnes ved å trykke på knappen øverst på håndtaket. Husk alltid å trykke lokket godt på plass igjen etter påfylling av vann. ADVARSEL: hvis kannen er overfylt (dvs. at det er fylt vann over MAXmarkeringen) kan det sprute ut kokende vann. Vannkokerens maks nivå er 1,2 liter må ikke overskrides. Vannkokeren må aldri slås på uten vann. Vannkokeren består av to deler: Selve kannen og en løs strømførende foten som man kan sette kannen på i alle vinkler. Vannkokeren må kun brukes med foten som følger med. Tilpass ledningen og rull eventuelt opp overskytende under foten. Pass på at ledningen er så kort som mulig. Sett støpslet i kontakten og sett den påfylte kannen på foten. Kannen slås på med bryteren under håndtaket og bryteren lyser som tegn på at apparatet er slått på _KL_UVN_ indd 14 11/4/2013 4:42:17 PM

15 Når vannet koker avbrytes kokingen og lampen slukker. Hver gang kannen fjernes fra foten slår bryteren seg av automatisk og bryteren slukker. Dette hindrer utsigbart oppvarming når kannen settes på plass igjen. Har kannen derimot vært fjernet fra foten f.eks for å fylle på mer vann HUSK da å slå på bryteren igjen. Ta alltid støpslet ut av kontakten når vannkokeren ikke er i bruk. VIKTIG: Lokket skal alltid være ordentlig lukket når vannkokeren brukes, ellers aktiveres ikke den automatiske avstengingsfunksjon og det er fare for at kokende vann spruter ut. Vannkokerens automatiske avstengingsfunksjon er meget fintfølende, dette for at den skal slå seg av på det riktige tidspunkt. Skulle det skje at vannkokeren slår av enten for tidlig eller for sent, bør vannkokeren avkalkes fordi kalkningen veldig ofte kan være årsaken til den ikke slår seg av og på som den skal. (Se avsnitt om avkalking lengre ned ) Kalking -/ tørrkokingssikring Vannkokeren er utstyrt med en dobbel tørrkokingssikring: Hvis vannkokerens bunn tilkalkes, starter uten vann eller koker tørr aktiveres tørrkokingssikringen og vannkokeren slår seg av automatisk. Hvis dette skjer, kontroller om det er mye kalk i bunnen av vannkokeren og avkalk om nødvendig. Prøv deretter å starte vannkokeren igjen med vann. Hvis vannkokeren fortsatt slår seg av før vannet koker opp, kontakt da butikken der vannkokeren er kjøpt. Kalkfilter Vannkokeren er utstyrt med et kalkfilter som sitter i tuten. Filteret tas lett ut for rensning på følgende måte: Åpne lokket og trykk filteret lett bak og løft den opp. Rengjør filteret med en oppvaskbørste eller legg det i avkalkingsmiddel noen minutter. Sett deretter filteret på plass og pass på at den sitter korrekt i tuten. Det er veldig viktig at kalkfilteret renses før det kalkes helt igjen, ettersom vannet ellers ikke kan renne gjennom filteret men i stedet renne ut langs sidene ved lokket og det kan medføre brannskader. Avkalkning og rengjøring Vannkokeren må avkalkes regelmessig og man bør være oppmerksom på følgende: Kok kun så mye vann som det skal brukes. Dette sparer strøm og du er sikker på å få kannen tømt hver gang den har været i bruk, dette minsker også kalking. Kontroller ofte om det er noe kalkbelegg. Fyll f.eks. én gang i uken alminnelig farge fri husholdningseddik i kannen slik at bunnen er dekket og la kannen stå med eddiken i et par timer og tøm dette ut. Skyll vannkokeren noen ganger før bruk _KL_UVN_ indd 15 11/4/2013 4:42:17 PM

16 Hvis det er hard kalkstein i bunnen på vannkokeren, bør det fjernes med et av de vanlige avkalkningsmidler som finnes på marked. Det er veldig viktig at bruksanvisningen for det gjeldende middel følges nøye og at midlet helles ut av kannen etter angitt virketid, og at vannet fra de første kokinger etter avkalkningen ikke brukes. Skulle det etter avkalkningen ennå være mye kalk igjen, bør vannkokeren avkalkes igjen og fremover bør man sørge for å avkalke vannkokeren oftere. Avkalkingsprosessen forkortes hvis man varmer opp væsken til C Viktig: Bruk ikke skarpe gjenstander ved avkalkning/rengjøring i bunnen av vannkokeren. Hvis kalkbelegget ikke fjernes regelmessig kan det medføre at kontaktplaten og/eller kannen ødelegges. En slik skade blir ikke dekket av reklamasjon. Utsiden av vannkokeren kan tørkes av med en fuktig klut, poler deretter med en tørr klut eller tørkepapir. Bruk aldri skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe kannens overflate. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av det gjennbrukes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Ta alltid vare på kasse/ kjøpskvitteringen med kjøpsdato, og ta dette sammen med apparatet til butikken der det er kjøpt for eventuell reklamasjon. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica W V _KL_UVN_ indd 16 11/4/2013 4:42:18 PM

17 Maks kapasitet: 1,2 liter Løs strømførende fot Dobbel tørrkokingssikring Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _KL_UVN_ indd 17 11/4/2013 4:42:18 PM

18 OBH Nordica -vedenkeitin Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Kannua tai pohjaosaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. 5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 8. Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 10. Älä sijoita vedenkeitintä keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 11. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 12. VAROITUS! Palovamman vaara! Laitteesta tuleva kuuma höyry ja kiehuva vesi saattavat aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei vedenpinta ylitä enimmäistasoa. Älä koskaan avaa kantta keittimen ollessa käynnissä. Ole varovainen kaataessasi kuumaa vettä. 13. Kannua saa käyttää ainoastaan mukana toimitettavalla pohjaosalla _KL_UVN_ indd 18 11/4/2013 4:42:18 PM

19 14. Älä käytä keitintä ilman vettä. 15. Nosta kannu pois pohjaosan päältä aina ennen täyttöä. 16. VAROITUS! Jos kannu on liian täynnä, siitä voi roiskua käytön aikana kiehuvaa vettä. 17. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 18. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 19. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 20. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Vieraile kotisivuillamme joilta löydät tuotteistamme lisätietoa ja inspiraatiota. Käyttö Kaada vettä vedenkeittimeen. Tarkista täyttömäärä kannun ulkosivulla olevasta mitta-asteikosta ja sulje keittimen kansi. Vettä ei saa lisätä kannuun, kun se on asetettu pohjaosan päälle. Kaada varmuuden vuoksi kahdella ensimmäisellä kerralla keitetty vesi pois, koska keittimeen on valmistusvaiheessa saattanut jäädä lieviä epäpuhtauksia. HUOM! Kannussa on saranoitu, lukkiutuva turvakansi, joka vähentää merkittävästi palovammojen vaaraa. Kannun kansi ei aukea, vaikka vedenkeitin kaatuisi. Kansi avataan painamalla kädensijassa olevaa painiketta. Muista painaa kansi huolellisesti paikoilleen, kun kannu on täytetty. VAROITUS! Jos keitin on liian täynnä eli vedenpinta ylittää MAX-merkin, keittimestä voi käytön aikana roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen 1,2 litran enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää. Vedenkeitintä ei saa koskaan käyttää tyhjänä _KL_UVN_ indd 19 11/4/2013 4:42:18 PM

20 Vedenkeitin koostuu kahdesta osasta: kannusta ja irrallisesta, virtalähteenä toimivasta pohjaosasta. Kannun voi asettaa pohjaosalle mistä tahansa suunnasta. Kannua saa käyttää ainoastaan keittimen mukana toimitettavalla pohjaosalla. Säädä johdon pituus kiertämällä sen ylimääräinen osa pohjaosan alla olevalle kelalle. Varmista, että johto on aina mahdollisimman lyhyt ja että se ei riipu pöydän reunalta niin, että lapset ulottuisivat siihen. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja aseta täytetty kannu keittimen pohjaosan päälle. Keitin käynnistetään painamalla kädensijan alapuolella olevaa virtakytkintä, jolloin merkkivalo syttyy. VAROITUS! Laitteen ulkopinta kuumenee käytön aikana huomattavasti. Kun vesi kiehuu, keittimen virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Aina kun kannu otetaan pois pohjaosan päältä, virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Näin vedenkeitin ei kuumene vahingossa, kun se asetetaan takaisin paikalleen. MUISTA siis käynnistää keitin uudelleen, jos olet poistanut kannun hetkeksi pohjaosalta esimerkiksi lisätäksesi vettä. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun vedenkeitintä ei käytetä. TÄRKEÄÄ: Kannen on oltava suljettuna keitintä käytettäessä. Muuten automaattinen virrankatkaisu ei toimi ja keittimestä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen automaattinen virrankatkaisu on suunniteltu niin, että virta katkeaa juuri oikeaan aikaan. Jos virta katkeaa liian aikaisin tai liian myöhään, vedenkeittimeen kertynyt kalkki on poistettava. Toimintahäiriöt saattavat usein johtua nimenomaan kalkkiutumisesta (ks. Kalkinpoisto ja puhdistus). Kalkkiutumis- ja tyhjiinkiehumissuojat Keittimessä on kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja. Jos keittimen pohja kalkkiutuu, keitin käynnistetään ilman vettä tai se kiehuu kuiviin, suoja katkaisee virran automaattisesti. Mikäli näin käy, tarkista, onko keittimen pohja kalkkiutunut, ja poista tarvittaessa kalkki. Kokeile keitintä sen jälkeen kaatamalla siihen vettä ja käynnistämällä laite. Mikäli suoja edelleen katkaisee virran ennen veden kiehumista, toimita keitin liikkeeseen, josta se on ostettu. Kalkkisuodatin Keitin on varustettu kalkkisuodattimella, joka sijaitsee kaatonokassa. Suodatin poistetaan puhdistusta varten avaamalla keittimen kansi ja vetämällä suodatinta varovaisesti ylöspäin. Kalkin voi tämän jälkeen harjata pois suodattimesta juoksevan veden alla pehmeää astianpesuharjaa käyttäen. Suodattimen voi myös upottaa muutaman minuutin ajaksi kalkinpoistonesteeseen, kun keittimelle suoritetaan kalkinpoisto. Kiinnitä suodatin takaisin kaatonokan uraan niin, että suodatin naksahtaa paikalleen _KL_UVN_ indd 20 11/4/2013 4:42:18 PM

21 On erittäin tärkeää, että kalkkisuodatin puhdistetaan ennen kuin se tukkeutuu. Muuten vesi ei pääse suodattimen läpi vaan virtaa ulos reunoja pitkin, mikä aiheuttaa palovammariskin. Kalkinpoisto ja puhdistus Kalkki tulee poistaa vedenkeittimestä säännöllisin väliajoin. Keitä vain niin paljon vettä kuin tarvitset. Näin säästät sähköä. Tyhjennä kannu jokaisen käyttökerran jälkeen, sillä se vähentää kalkkiutumista. Kalkkiutuminen tulee tarkistaa usein. Mikäli keitin on kalkkiutunut, tulee kalkki poistaa päivittäistavarakaupoista saatavilla tavallisilla kalkinpoistoaineilla, sitruunahapolla tai vastaavalla. Älä käytä kalkinpoistoon väkiviinaetikkaa. On hyvin tärkeää, että käytettävän aineen käyttöohjeita noudatetaan tarkasti, aine kaadetaan pois keittimestä ohjeen mukaisen ajan kuluttua ja että muutamaa ensimmäistä kalkinpoiston jälkeistä keittovettä ei käytetä. Mikäli vedenkeittimen pohjalle on jäänyt kalkinpoiston jälkeen paljon kalkkia, tulee kalkinpoisto suorittaa uudelleen. Lisäksi kalkinpoistosta tulee huolehtia jatkossa useammin. Kalkinpoistoa tehostaa nesteen lämmittäminen noin ºC:seen. Tärkeää! Älä käytä teräviä välineitä kalkinpoistoon tai muuhun puhdistukseen. Mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisesti, keitin saattaa vaurioitua. Takuu ei koske tällaista vauriota. Vedenkeittimen ulkopinnan voi pyyhkiä kostealla liinalla. Keittimen pinta kuivataan sen jälkeen kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä keittimen pinnan puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita. Kannua tai sen pohjaosaa ei saa pestä astianpesukoneessa. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu _KL_UVN_ indd 21 11/4/2013 4:42:18 PM

22 OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica W V Enimmäistilavuus 1,2 litraa Johdoton irrallinen pohjaosa sähköliitäntää varten Kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja Oikeudet muutoksiin pidätetään _KL_UVN_ indd 22 11/4/2013 4:42:18 PM

23 OBH Nordica Kettle 1,2 litres Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. Neither the kettle nor the stand must be immersed into water or other liquids. 5. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised. 8. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. 9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 10. Do not place the kettle on or near hotplates, open fire or the like. 11. The appliance should only be used under supervision. 12. WARNING! Risk of burn injuries! Hot steam and boiling water from the appliance may cause burns. Observe the maximum level of the water gauge. Never open the lid when the kettle is in use and be careful when pouring water The kettle must only be used with the accompanying stand. 14. Do not operate the kettle without water _KL_UVN_ indd 23 11/4/2013 4:42:19 PM

24 15. Before the kettle is filled with water, always remove the kettle from the stand. 16. WARNING! If the kettle is overfilled, boiling water may splash out. 17. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 18. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 19. The appliance is for domestic use only. 20. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Please visit our website for inspiration and further information regarding our products. How to use the kettle Pour water into the kettle, see the marking on the external water level gauge and close the lid. Do not add water when the kettle is positioned on the base. The water used for the first couple of boiling must not be used as the kettle may have small impurities from the production. NOTE: The kettle is equipped with a hinged, lockable safety lid that reduces the risk of scald considerably as the lid will not fall off if the kettle should overturn. The lid opens by pressing the locking device (situated at the top of the handle). Always remember to press the lid into place after filling. WARNING! If the kettle is filled with too much water (that is above the MAX marking), boiling water might spurt out of the appliance. The maximum capacity of the kettle is 1.2 litres and this amount must never be exceeded. Never switch on the kettle without water _KL_UVN_ indd 24 11/4/2013 4:42:19 PM

25 The kettle consists of two parts: The kettle itself and a separate, conductive base on which the kettle can be placed in any position. The kettle shall be used only with the delivered base. Adapt the length of the cord and wind up any exceeding cord under the base. The cord should be as short as possible and must not hang from the edge of the table in order to be out of children s reach. Turn on the kettle by depressing the on/off switch below the handle, the pilot lamp lights. Note that the surface of the kettle gets very hot during use. When the water is boiling, the kettle will automatically turn off after a few seconds, the switch will go back you will hear a click - and the lamp will go off. Every time the kettle is removed from the base, the switch will automatically disengage and the lamp will go out. This prevents unintended heating, when the kettle is put back on the base. So, if the kettle has been removed from the base for a short period of time e.g. in order to fill in extra water REMEMBER always to switch on the appliance again. Always unplug the kettle when not in use. IMPORTANT: Always keep the lid closed when the kettle is used. Otherwise the automatic steam switch will not work and there will be a risk that boiling water will spurt out of the kettle. The automatic switch off function is extremely sensitive in order to react at the right moment. In case the switch off function becomes irregular (the kettle turns off too early or too late), scaling could be the reason for the error (see instructions for descaling). Scaling and dry-boiling fuse The kettle comprises an incorporated, double dry-boiling fuse: If the heating unit is dressed with lime at the bottom, is connected without water or boils dry, the dry-boiling fuse will be activated and the heating unit cut off automatically. If this happens, check the kettle as to scale deposits in the bottom and descale if necessary. Test the kettle by filing in water and connect the appliance. If the fuse still cuts off the heating unit before the water is boiling, return the kettle to where it was bought. Scale filter The kettle comprises a lime filter in the spout. Remove the filter for cleaning in the following way: Open the lid of the kettle and carefully lift up the filter. Now the lime on the filter can be brushed off under running water using a soft dish brush or you can immerse it into the descaling liquid for a few minutes, when you do your regular descaling of the kettle. Put the filter back in the loop of the spout until it clicks into place _KL_UVN_ indd 25 11/4/2013 4:42:19 PM

26 It is very important that the lime filter is cleaned before it is all dressed in lime, which will prevent the water from passing through the filter and seep along the sides at the lid, which may cause scalds. Descaling and cleaning Clean the kettle at regular intervals for scale and be aware of the following: Only boil the necessary amount of water to save current. Empty the kettle after each use. This will reduce the amount of scale, and coffee and tee, brewed on fresh water, have a better taste. Check the status of scale often. If there is scale in the kettle, use one of the ordinary descaling means such as e.g. citric acid. Do not use ordinary household vinegar for descaling of the kettle. It is extremely important to carefully follow the instructions of the product and that the product is poured out after the duration of action and that the water used for the first couple of boiling after descaling is not used. If there is still a lot of scale left on the heating unit, descale the kettle again and make sure to descale regularly in the future. The descaling process is accelerated by heating the liquid to about C. IMPORTANT: Do not use sharp objects for descaling/cleaning of the heating unit at the bottom of the kettle. If you do not descale the kettle at regular intervals, the kettle will be damaged. Such damage will not be covered by the warranty. The exterior of the kettle can be wiped with a soft cloth dampened in a detergent. Wipe with a dry, soft cloth or paper towel. Do not use scouring powder or other aggressive detergents that may scratch the surface of the kettle. Do not put the kettle or the base in the dishwasher. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase _KL_UVN_ indd 26 11/4/2013 4:42:19 PM

27 OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Phone: Technical data OBH Nordica watt volt Cordless, i.e. with a loose, conductive base Double dry-boiling fuse These instructions are subject to alterations or improvements _KL_UVN_ indd 27 11/4/2013 4:42:19 PM

28 SE/KL/6406/UVN_ _KL_UVN_ indd 28 11/4/2013 4:42:32 PM

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21 6403_KK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 13:06:21 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_MB_1211.indd 1 2011-12-13 09:11:23 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-23 Instructions of

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base //

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base // Kitchen futura white // kettle 1.2 litres // 1.2 litres // 360 base // Water level indicator // Concealed heating element // Type 7901 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6496_KK_UVN_0215.indd :23:42

6496_KK_UVN_0215.indd :23:42 6496_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-29 10:23:42 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-20 Käyttöohjeet - suomi...sivu 21-26 Instructions of

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-20 Käyttöohjeet - suomi...sivu 21-26 Instructions of use - english...page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-31 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english...

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 200 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida bruk. Vattenkokarens

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Water Kettle. Model No.: WK8299A. 230V 50Hz 1000W INSTRUCTION MANUAL

Water Kettle. Model No.: WK8299A. 230V 50Hz 1000W INSTRUCTION MANUAL Water Kettle INSTRUCTION MANUAL Model No.: WK8299A 230V 50Hz 1000W Importance Please read these instructions carefully before using the jug kettle for the first time. Before you connect the kettle to the

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 645-055 DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 DK For at De kan få mest glæde af Deres elkedel, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager el-kedlen i brug. Vi

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions of use - english...page 24-28 2 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating //

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating // Kitchen sandwich grill black // sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Non-stick coating // Easy to clean // Pilot lamps // Type 6934 6934_UL_UVN_161213.indd 1 12/17/2013 12:57:11 AM Bruksanvisning -

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english...page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere