Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temperaturmåling - Økonomistyring i staten"

Transkript

1 Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse af økonomistyringen i staten. Formålet med undersøgelsen er at opnå et klart billede af økonomistyringen på tværs af alle statslige institutioner og følge udviklingen i økonomistyringen frem til Målingen blev foretaget første gang i 2011 og vil blive gentaget årligt frem mod Undersøgelsen omhandler henholdsvis institutionernes styringsdokumenter, budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab. I 2012 blev spørgeskemaet sendt til 145 institutioner, hvoraf 106 har svaret på spørgeskemaet. Der er således opnået en svarprocent på 73 pct., hvilket er højere end 2011, hvor 66 pct. af institutionerne svarede på spørgeskemaet. I nedenstående sammenfattes resultaterne først kort, hvorefter resultaterne uddybes med udgangspunkt i figurerne. 1. Sammenfatning af målingens resultater Styringsdokumenter Målingen viser, at i 2012 havde halvdelen af institutionerne mål for økonomistyring i deres overordnede styringsdokument. Dette er lidt flere end i 2011, hvor det var tilfældet for 45 pct. af institutionerne. Samtidig viser målingen, at to ud af tre institutioner i 2012 havde mål for økonomistyring i toplederens styringsdokument (direktørkontrakt). Budgetlægning Målingen viser en stigning i antallet af institutioner, som udarbejder første udkast til deres interne budget i oktober eller senere. Dette kan ses i sammenhæng med sen udarbejdelse af grundbudgetter for 2012 og ressortomlægninger, hvorfor der forventes en klar forbedring i forhold til budgetterne for Der ses en fremgang i forhold til inddragelsen af ressortdepartementerne i budgetlægningsprocessen, idet hver tredje institution i 2012 sendte deres interne budget til godkendelse i ressortdepartementet. I 2011 var dette tilfældet for omkring hver fjerde institution. Samtidig viser målingen en klar fremgang i forhold til periodisering, idet ni ud af ti institutioner i 2012 periodiserede deres interne budget. I 2011 var dette tilfældet for under halvdelen af institutionerne. Ydermere ses en fremgang i forhold til hyppigheden for udarbejdelse af prognoser for omkostninger og indtægter. Næsten halvdelen af institutionerne udarbejdede i 2012 prognoser 3-4 gange om året. I 2011 var det tilfældet for hver tredje

2 institution (34 pct.). Samtidig viser målingen en fremgang i forhold til, i hvilket omfang der udarbejdes prognoser, idet tre ud af fire institutioner (74 pct.) i 2012 udarbejdede særskilte prognoser for alle hovedkonti. I 2011 var dette tilfældet for omkring halvdelen af institutionerne (53 pct.) Side 2 af 12 Opfølgning på budget, målsætninger og resultatmål samt styringsdokument Generelt viser målingen en fremgang i forhold til institutionernes inddragelse af direktion og ressortdepartement i opfølgningen på budget og regnskab, målsætninger og resultatmål samt styringsdokument. Målingen viser en fremgang i forhold til, hvor mange gange i løbet af året institutionernes direktion får en systematisk budget- og regnskabsopfølgning. I 2011 fik direktionen i omkring 14 pct. af institutionerne en systematisk budget- og regnskabsopfølgning gange om året. I 2012 var dette tilfældet for omkring hver tredje institution (34 pct.) For to ud af tre institutioner indeholdt disse opfølgninger i 2012 ikke en eksplicit rapportering på ressourceforbruget sammenholdt med fremdriften for institutionens aktiviteter. Men samtidig viser målingen, at tre ud af fire institutioner (76 pct.) i 2012 i opfølgningen til deres direktion supplerede afvigelser mellem budgetterede og realiserede forbrug med aktivitetsrelaterede forklaringer. Dette er en fremgang i forhold til 2011, hvor dette var praksis for 67 pct. af institutionerne. Samtidig viser målingen en stigning i, hvor mange gange institutionernes direktion er blevet forelagt en samlet opfølgning på de målsætninger og resultatmål, som er fastlagt i institutionens styringsdokument. I 2011 angiv hver fjerde institution (26 pct.), at deres direktion ikke havde fået en opfølgning på dette. I 2012 var dette alene tilfældet for 8 pct. af institutionerne. Målingen viser yderligere større inddragelse af institutionernes ressortdepartement. I 2011 angav 27 pct. af institutionerne, at deres departementer ikke fik en systematisk budget- og regnskabsopfølgning. I 2012 var dette kun tilfældet for 9 pct. af institutionerne. Samtidig ses en fremgang i forhold til, hvor mange gange institutionernes ressortdepartementer fik en systematisk budget- og regnskabsopfølgning. I 2011 leverede 28 pct. af institutionerne i 2011 en systematisk budget- og regnskabsopfølgning til deres departement 3-4 gange om året, mens dette var tilfældet for over halvdelen af institutionerne i 2012 Regnskab Målingen viser en lille fremgang i forhold til, hvornår regnskab og årsrapport er afsluttet, påtegnet af direktion og fremsendt til departementet. I 2011 afsluttede 56 pct. af institutionerne denne proces i april eller senere. I 2012 var det tilfældet for 50 pct. af institutionerne. Samtidig ses en fremgang i forhold til, hvor mange institutioner der forelægger regnskabets månedsafslutning for deres direktion. I 2012 blev direktionerne i over halvdelen af institutionerne (54 pct.) forelagt regnskabets månedsafslutning, mens dette var tilfældet for hver tredje institution (33 pct.) i 2011.

3 2. Målingens resultater Side 3 af Styringsdokumenter Nedenstående figur 1 omhandler institutionernes overordnede styringsdokumenter. Med overordnede styringsdokument menes aftaler mellem institutionen og ressortdepartementet, og der skelnes mellem institutionens overordnede styringsdokument (resultatkontrakt, forretningsstrategi, udviklingskontrakt el.lign.) og toplederens styringsdokument (resultatkontrakt, direktørkontrakt el.lign.). Figuren viser, at omkring hver tredje institution (31 pct.) både har et overordnet styringsdokument for institutionen og et styringsdokument for institutionens topleder (direktørkontrakt). 17 pct. af institutionerne har et fælles styringsdokument, 28 pct. har udelukkende et overordnet styringsdokument for institutionen og 3 pct. har udelukkende et styringsdokument for deres topleder (direktørkontrakt). Omkring hver femte institution (21 pct.) har ikke et styringsdokument, hvilket skyldes at institutionerne er departementer, uafhængige råd mv. Figur 1: Hvilket styringsdokument har institutionen (2012)? 4 31% 17% 28% 21% 1 3% Både et overordnet styringsdokument for institutionen og et styringsdokument for institutionens topleder Et fælles styringsdokument for institutionen og institutionens topleder Et overordnet styringsdokument for institutionen Et styringsdokument for institutionens topleder Institutionen har ikke et styringsdokument n = 106 Anm.: Dette spørgsmål indgik ikke i spørgeskemaet for Institutionens overordnede styringsdokument Nedenstående figur 2 viser, at omkring halvdelen af institutionerne fortsat udarbejder deres overordnede styringsdokument i starten af det nye år. I 2011 udarbejdede 55 pct. af institutionerne deres styringsdokument i januar eller senere, og i 2012 var det tilfældet for 50 pct. af institutionerne. Figur 3 viser dog en lille stigning i andelen af institutioner, hvor institutionens styringsdokument er koblet eksplicit sammen med økonomiske ressourcer i styringsdokumentet. Figur 4 viser, at andelen af institutioner, som har mål for økonomistyring i deres styringsdokument, er steget fra 45 pct. til 51 pct.

4 Side 4 af Figur 2: I hvilken måned var institutionens overordnede styringsdokument for udarbejdet og påtegnet af såvel institutionens direktion som ressortdepartementet? 16% 18% 6% 1% 23% 55% 5 Før juli Juli-september Oktober-december Januar eller senere n 2012 = 76 n 2011 = 75 Figur 3: Er de mål der indgår i institutionens overordnede styringsdokument koblet eksplicit sammen med økonomiske ressourcer i styringsdokumentet? Figur 4: Indgår der mål for institutionens økonomi-styring i institutionens overordnede styrings-dokument? Figur 5: Hvilke typer mål indgår? 36% 31% 21% 24% 43% 45% Budgetoverholdelse Forbrugsprognisticering Andre mål n 2012 = 43 n 2011 = 46 Topleders styringsdokument (direktørkontrakt) Nedenstående figur 6-7 viser, at to ud af tre institutioner (64 pct.) har mål for økonomistyring i toplederens styringsdokument. For næsten halvdelen af disse institutioner (43 pct.) indgår der mål for budgetoverholdelse i dokumentet, mens omkring hver tredje institution (35 pct.) har mål for forbrugsprognosticering. Samtidig har 87 pct. af institutionerne andre mål for økonomistyring i toplederens styringsdokument.

5 Side 5 af 12 Figur 6: Indgår der mål for institutionens økonomistyring i toplederens styringsdokument (2012)? Figur 7: Hvilke typer mål for økonomistyring indgår (2012)? % Ja 36% Nej n = % Mål for budgetoverholdelse 35% Mål for forbrugsprognosticering 87% Andre mål for institutionens økonomistyring n = 23 Anm.: Disse spørgsmål indgik ikke i spørgeskemaet for Budgetlægning Nedenstående figur 8 viser en stigning i andelen af institutioner, som udarbejdede første udkast til deres interne budget i oktober eller senere. I 2011 var det tilfældet for 78 pct. af institutionerne, mens det i 2012 gjorde sig gældende for 87 pct. af institutionerne. Dette kan ses i sammenhæng med sen udarbejdelse af grundbudgetter for 2012 og ressortomlægninger, hvorfor der forventes en klar forbedring i forhold til budgetterne for Figur 9 viser, at hver tredje institution (34 pct.) i 2012 sendte deres interne budget til godkendelse i ressortdepartementet. I 2011 var dette tilfældet for hver fjerde institution (21 pct.) Figur 8: I hvilken måned var første udkast til institutionens interne budget for 2011/2012 udarbejdet og godkendt af direktionen? 5% 17% 8% 6% 52% 48% Før juli Juli - september Oktober - december 35% Januar eller senere n 2012= 106 n 2011 = 100 Figur 9: Blev institutionens interne budget i forlængelse heraf sendt til godkendelse i ressortdepartementet? % Ja 34% 79% Nej 66% n 2012= 90 n 2011 = 86 Anm. Departementernes besvarelser indgår ikke i grundlaget for figur 10. Nedenstående figur 10 viser en fremgang, idet ni ud af ti institutioner i 2012 periodiserede deres interne budget. I 2011 var dette tilfældet for under halvdelen

6 af institutionerne. Af figur 11 ses det, at færre institutioner udarbejder flerårige interne budgetter i 2012 end i 2011, og der er således rum for forbedring Side 6 af 12 Figur 10: Er institutionens samlede interne budget periodiseret? Figur 11: Udarbejdes der flerårige interne budgetter for institutionens økonomi? Figur 12 viser, at for langt størstedelen af institutionerne (83 pct.) er deres interne budget organiseret direkte i forhold til de aktiviteter, institutionerne udfører. Samtidig viser figur 13, at omtrent hver anden institution (ca. 49 pct.), både i 2011 og 2012, organiserede deres budget direkte i forhold til de strategiske mål i institutionens overordnede styringsdokument. Endelig viser figur 14, at 41 pct. af institutionerne, både i 2011 og 2012, ikke organiserede deres budget direkte i forhold til de konkrete opgaver, der er opført for institutionen på finansloven. Der er således fortsat rum for forbedring.

7 Side 7 af 12 Figur 12: Er institutionens interne budget organiseret direkte i forhold til de konkrete aktiviteter institutionen udfører? % Ja % Nej n = 106 Figur 13: Er institutionens interne budget organiseret direkte i forhold til de strategiske mål i institutionens overordnede styringsdokument? % Ja 52% 49% 51% Nej n 2011 = 81 n 2012= 82 Figur 14: Er institutionens interne budget organiseret direkte i forhold til de konkrete opgaver, der er anført for institutionen på finansloven? % 25% 33% Anm.: Spørgsmål knyttet til figur 14 indgik ikke i spørgeskemaet for % Ja, budgettet er lagt i Ja, budgettet er lagt i forhold til opgaverne på forhold til opgaverne på finansloven finansloven, som i øvrigt også afspejler de strategiske mål i resultatkontrakten 41% 2.3 Budgetopfølgning Systematisk budget- og regnskabsopfølgning til institutionernes direktion Nedenstående figur 15 viser en fremgang i forhold til, hvor mange gange i løbet af året institutionernes direktion fik en systematisk budget- og regnskabsopfølgning. I 2011 fik direktionen i omkring 14 pct. af institutionerne en systematisk budgetog regnskabsopfølgning gange om året. I 2012 var dette tilfældet for omkring hver tredje institution (34 pct.). Figur 16 viser, at for to ud af tre institutioner (65 pct.) indeholdt disse opfølgninger ikke en eksplicit rapportering på ressourceforbruget sammenholdt med fremdriften for institutionens aktiviteter i Af figur 18 ses det dog samtidig, at tre ud af fire institutioner (76 pct.) i opfølgningen til deres direktion supplerede afvigelser mellem budgetterede og realiserede forbrug med aktivitetsrelaterede forklaringer. Dette er en fremgang i forhold til 2011, hvor dette var praksis for 68 pct. af institutionerne. 41% Nej, budgettet er lagt i forhold til andre parametre n 2011 = 99 n 2012= 106

8 Side 8 af 12 Figur 15: I hvor mange måneder tilgik der institutionens direktion en systematisk budget- og regnskabsopfølgning? Figur 16: Indeholdt denne/disse opfølgning(er) en eksplicit rapportering på ressourceforbruget sammenholdt med fremdriften for institutionens konkrete aktiviteter? Figur 17: Andel af institutionernes direktioner, som forelægges en budget- og regnskabsopfølgning i de enkelte måneder % Anm.: I 2011 havde spørgsmålet til figur 20 andre fire svarkategorier, men i 2012 er disse slået sammen til tre kategorier. 37% 36% 75% 79% 78% 71% 64% 55% 48% 48% 53% 5 28% 77% 78% 84% 71% 6 57% 67% 65% 51% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec n 2012= 102 n 2011 = 97 Systematisk budget- og regnskabsopfølgning til ressortdepartementerne Figur 19 viser, at der er sket en fremgang i forhold til, hvor mange gange institutionernes ressortdepartementer fik en systematisk budget- og regnskabsopfølgning. Således leverede 28 pct. af institutionerne i 2011 en systematisk budget- og regnskabsopfølgning til deres departement 3-4 gange om året, mens dette var tilfældet for over halvdelen af institutionerne (59 pct.) i Samtidig angav 27 pct. af institutionerne i 2011, at deres departementer ikke fik en systematisk budget- og regnskabsopfølgning. I 2012 er dette faldet til 9 pct. af institutionerne. 8 Figur 18: Hvis der i budget- og regnskabs-opfølgningen til institutionens direktion konstateres en væsentlig afvigelse mellem det budgetterede og realiserede forbrug, bliver disse afvigelser så ledsaget af aktivitetsrelaterede forklaringer? % 76% Ja, væsentlige afvigelser I nogle tilfælde ledsages Nej, væsentlige ledsages af væsentlige afvigelser af afvigelser ledsages ikke aktivitetsrelaterede forklaringer aktivitetsrelaterede forklaringer af aktivitetsrelaterede forklaringer 3% 4% n 2012= 106 n 2011 = 99

9 Side 9 af 12 Figur 19: I hvor mange måneder tilgik der departementet en systematisk budget- og regnskabsopfølgning? Systematisk opfølgning på institutionens overordnede styringsdokument Af figur 20 ses en fremgang i, hvor mange gange institutionernes direktion er blevet forelagt en samlet opfølgning på de målsætninger og resultatmål, som er fastlagt i institutionens styringsdokument. I 2011 angav hver fjerde institution (26 pct.), at deres direktion ikke havde fået en opfølgning på dette, mens dette i 2012 alene var tilfældet for 8 pct. af institutionerne. Figur 21 viser en lille tilbagegang i forhold til, om disse opfølgninger indeholder eksplicit rapportering på ressourceforbruget. Figur 20: I hvilke måneder tilgik der institutionens direktion en samlet opfølgning på de målsætninger og resultatmål, som er fastlagt i institutionens styringsdokument? Figur 21: Indeholdt denne/disse opfølgning(er) en eksplicit rapportering på ressourceforbruget sammenholdt med fremdriften for de enkelte mål? Anm. Departementernes besvarelser indgår ikke i grundlaget for disse figurer. Udarbejdelse af prognoser Nedenstående figur 22 viser en fremgang i forhold til hyppigheden af udarbejdelsen af prognoser for omkostninger og indtægter. I 2011 udarbejdede hver tredje institution (35 pct.) prognoser 3-4 gange om året, mens dette i 2012 var tilfældet for næsten halvdelen af institutionerne (47 pct.).

10 Side 10 af 12 Figur 22: I hvor mange måneder er der i institutionen blevet udarbejdet prognoser for omkostninger og indtægter, herunder også forventninger til det samlede resultat? Figur 23: Andel af institutionerne der udarbejder prognoser for indtægter og omkostninger i de enkelte måneder Nedenstående figur 24 viser, at langt størstedelen af institutionerne (96 pct.) angiver, at der fra centralt hold er fastsat fælles skabeloner til indberetning af data i forbindelse med udarbejdelsen af rammeredegørelser. Tilsvarende viser figur 25, at to ud af tre institutioner (65 pct.) angiver, at der fra centralt hold er fastsat væsentlighedskriterier for afvigelsesforklaringer i forbindelse med udarbejdelsen af rammeredegørelser. Af figur 26 ses det, at størstedelen af institutionernes (42 pct.) væsentlighedskriterier fastsættes ud fra en multidimensionel afgrænsning.

11 Figur 24: Er der fra centralt hold i koncernen fastsat fælles skabeloner til indberetning af data i forbindelse med udarbejdelsen af rammeredegørelser? Side 11 af 12 Figur 25: Er der fra centralt hold i koncernen fastsat væsentlighedskriterier for afvigelsesforklaringer i forbindelse med udarbejdelsen af rammeredegørelser? 10 96% Ja % Nej n = 106 Figur 26: Er væsentlighedskriterierne fastsat ud fra... 45% 4 38% 35% 25% 15% 1 5% 14%..en beløbsmæssig grænse?..en procentvis grænse? Anm.: Spørgsmålene knyttet til disse figurer indgik ikke i spørgeskemaet for %..andet parameter? 42%..en multidimensionel afgræsning (en kombination af ovenstående)? 2012 n 2012= Regnskab Af figur 27 ses en lille fremgang i forhold til, hvornår regnskab og årsrapport er afsluttet, påtegnet af direktion og fremsendt til departementet. I 2011 afsluttede 44 pct. af institutionerne denne proces inden udgangen af marts. I 2012 var det tilfældet for 50 pct. af institutionerne. Der ses dog samtidig også en lille stigning i antallet af institutioner, som har afsluttet regnskab og årsrapport senere end april. I 2011 angav 4 pct. af det var tilfældet for deres institution, mens dette var steget til 7 pct. i Figur 28 viser samtidig en fremgang i forhold til, hvor mange institutioner der forelægger regnskabets månedsafslutning for deres direktion. I 2011 blev direktionerne i hver tredje institution forelagt regnskabets månedsafslutning, mens dette i 2012 er steget til over halvdelen af institutionerne (54 pct.).

12 Figur 27: Hvornår var regnskabet og årsrapporten for afsluttet, påtegnet af direktionen og fremsendt til departementet? Side 12 af 12 Figur 28: Forelægges institutionens direktion den løbende regnskabsafslutning? % 1% Januar % 7% Februar % 42% 43% 35% Marts 2012 April 2012 n 2012= 106 n 2011 = 83 4% 7% Senere % 54% Ja, direktionen forelægges regnskabets månedsafslutning 21% 21% Ja, direktionen forelægges regnskabets kvartalsafslutning 5% 3% Ja, direktionen forelægges et halvårsregnskab 41% 23% Nej, direktionen forelægges kun årsregnskabet n 2012= 106 n 2011 = 97 Nedenstående figur 29 viser, at 29 pct. af institutionerne i 2011 registrerede mere end 6 pct. af deres bruttodriftsudgifter for 2011 i periode 13. I 2011 var dette faldet til 18 pct. af institutionerne. På samme vis illustrerer figur 30, at 20 pct. af institutionerne i 2011 registrerede mere end 6 pct. af deres bruttodriftsindtægter for 2011 i periode 13. I 2012 var det tilfældet for 14 pct. af institutionerne. Figur 29: Hvor stor en andel af institutionens samlede bruttodriftsudgifter for 2010/2011 blev registeret i periode 13? % 39% 39% 32% Mindre end 2 pct. Mellem 2 og 5 pct. 25% 13% Mellem 6 og 10 pct 4% 5% over 10 pct. n 2012= 105 n 2011 = 95 Figur 30: Hvor stor en andel af institutionens samlede bruttodriftsindtægter for 2010/2011 blev registeret i periode 13? % 54% 25% 24% 16% Mindre end 2 pct. Mellem 2 og 5 Mellem 6 og 10 pct. pct 6% 8% 4% over 10 pct. n 2012= 105 n 2011 = 92

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD Med

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: oktober År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Kvalitetskontrol 1 9 8 7 6 4 3 2 1 godkendte elementer 214 godkendte elementer 21 Ovennævnte diagram viser den procentvise

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4.

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4. Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet DRG-konference 4. oktober 2013 Indhold Måling af aktivitet i Region Nordjylland hvad er det vi måler

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringstiltag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05, hvilke

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Resultatmål Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014 Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges

Læs mere

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs. 1 of 6 Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.dk Kommissorium for projekt Strategisk økonomirapportering/koncernrapportering

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Økonomistyring på sygehuse

Økonomistyring på sygehuse Økonomistyring på sygehuse Introduktionstekst I det følgende stilles en række spørgsmål til økonomistyringen på jeres sygehus. Spørgeskemaundersøgelsen foretages i forbindelse med det indgåede partnerskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Verdensøkonomien og dansk økonomi er aktuelt i bedring oven på en langstrakt finans- og gældskrise. Både i verdensøkonomien og dansk økonomi er der gode takter, og

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Københavns Kommune. September 2009

Københavns Kommune. September 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Køb og salg September KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: november-december År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 214 godkendte elementer

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 2014 Side 1 RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 214 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: marts År: 215 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 214 godkendte projekter 215 ovennævnte

Læs mere

Konjunkturer og budgetgaranti

Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere