Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning"

Transkript

1 Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar Godkendt i Børneog skole udvalget den 2. februar 2016.

2 Hvad er privat børnepasning? Private pasningsordninger er ordninger, der drives af private, og dem, der varetager pasningen, er derfor ikke ansat af kommunen. Der er to variationer: 1) forældrene kan ansætte deres egen privat børnepasser (forældrene bliver arbejdsgiver) eller 2) forældrene kan købe en plads i en allerede etableret ordning. I begge variationer kan forældrene gå sammen med andre forældre og finde en egnet børnepasser. Den private pasningsordning kan også etableres i institutionsform. Den private pasning kan således være pasning i eget eller andres hjem. Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at få passet deres børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart. Det er en betingelse for at få tilskuddet, at barnet passes af andre end forældrene selv. Egedal Kommune giver et tilskud, der dækker op til 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. Som forældre skal man være opmærksom på, at der ikke stilles de samme krav til en privat børnepasser som til en kommunal dagplejer. Forældrene skal være opmærksom på om pasningsordningen lever op til de krav, de har til pasningen, herunder sikre, at den private børnepasser har de rigtige og nødvendige (uddannelsesmæssige) kompetencer for at passe lige netop jeres barn. De private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet om pædagogiske læreplaner mv. Kommunen godkender og fører tilsyn med de private pasningsordninger. Men kommunen kan ikke stille samme krav til private børnepassere som til kommunale dagplejere, der er ansat af kommunen, i forhold til løn, arbejdstid, faglige kvalifikationer mv. Reglerne om privat børnepasning findes i dagtilbudsloven LBK /2-15 i Du kan læse mere på Du kan også læse mere om reglerne i dagtilbudsvejledningen kap. 18 og 19, Hvordan kommer man i gang? Kommunen fører ikke ventelister til private børnepassere, så forældrene og den private børnepasser skal selv finde hinanden, og finde ud af, om det skal være i den privat børnepassers eller forældrenes hjem. Som privat børnepasser kan man max. passe 5 børn inkl. egne børn under 3 år. Vurderingen af om endnu et barn kan modtages vil ske ud fra en samlet afvejning af ressourcerne hos den private børnepasser, antal børn, børnenes aldersspredning, de fysiske rammer, samt antal af privatpasserens egne børn i den private pasningsordning. Når I har fundet hinanden, og er blevet enige om vilkårene for pasningen, skal I lave en skriftlig kontrakt, og sende denne til godkendelse i Egedal Kommune. Nedenfor kan du læse mere om, hvad kontrakten som minimum bør indeholde. Det er en betingelse for tilskud, at kontrakten er godkendt af kommunen, og den skal underskrives af både forældre og børnepasser. HUSK at tage en kopi af kontrakten inden I sender den afsted, så I har jeres aftalegrundlag. Når kommunen har godkendt kontrakten, vil en tilsynsførende pædagog kontakte jer for at aftale et opstartsmøde på pasningsstedet. Mødet varer ca. 1-2 timer og både forældrene og den private børnepasseren skal deltage. På mødet fokuserer pædagogen på det pædagogiske indhold i pasningen, på det sikkerhedsmæssige samt familiemæssige. I afsnittet Kommunen skal godkende aftalen.. kan du læse mere om, hvad der vægtes i forbindelse med godkendelsen. Kommunen vil bl.a. tage udgangspunkt i Godkendelsesskema og Sikkerhedstjek vedlagt denne vejledning som bilag. Forældrene skal udfylde ansøgningsskemaet om tilskud til privat børnepasning. Den private børnepasser skal hver måned sende Indberetning af vederlag med

3 underskrifter fra forældre for betaling af pasning til Den private børnepasser skal skrive under på, at der ikke modtages offentlig støtte. Den private børnepasser skal skrive under på, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formålsparagraf for daginstitutioner, hvorefter den private børnepasser skal give børnene omsorg og støtte. Det påhviler den private børnepasser at overholde lovgivningens regler om underretningspligt, herunder særligt reglerne om underretningspligt i forhold til børn med særlige behov. Særlige forhold vedrørende børnene skal forelægges Egedal Kommune Det påhviler den private børnepasser at underrette kommunen i tilfælde af, at hun ikke modtager betaling for pasning. Ansøgningsskema til tilskud til privat børnepasning kan findes i Selvbetjeningsboksen på kommunens hjemmeside; Familie, børn og unge, Børn 0-6 år, Frit valgs ordninger og andre pasningsmuligheder Ansøgningsskema sendes digitalt til Udbetaling af tilskuddet Tilskuddet udbetales til forældrenes nem-konto. Vær opmærksom på, at forældrene kan komme til at hæfte for hele beløbet til den private børnepasseren, hvis ikke andet fremgår af aftalen, hvis barnet er blevet passet, og aftalen efterfølgende ikke bliver godkendt af kommunen. Hvis der ikke betales for pasning i ferier, vil tilskuddet blive tilsvarende reduceret. Aftalen mellem forældrene og den private børnepasser Pasning af et barn i en privat pasningsordning er baseret på en aftale mellem barnets forældre og den private pasningsordning. Aftalen er en privatretlig aftale mellem den private børnepasser og forældrene. Det betyder også, at det er et anliggende mellem passeren og forældrene, hvis aftalen ikke overholdes. Det kan kommunen ikke hjælpe med, ex. hvis der opstår uoverensstemmelser om åbningstider eller brug af vikar i ferier m.m. Det står jer derfor også frit for, hvad aftalen skal indeholde. Det anbefales dog, at aftalen som minimum indeholder: Hvem indgås aftalen med (navn, adresse, cpr.nr., evt. cvr.nr.) Adresse og telefonnummer på hvor pasningen finder sted. Hvem det er, der bliver passet (navn og cpr.nr. på børnene). Forventet pasningsperiode, opsigelsesvarsel. Børnenes pasningsbehov/den private børnepasseres arbejdstid Fridage, ferie og sygdom herunder omfang og vilkår for brug af vikarer samt aftale varsling ved ferie og sygdom og raskmelding, afspadsering m.m. Evt. betinge aftalen af, at den godkendes af kommunen. Prisen for pasningen og hvad er indeholdt i denne (mad, bleer, ture etc.), betales der i ferier m.m., samt hvornår forfalder betalingen Desuden er det en også god ide, at tage stilling til følgende: Hvis pasning hos forældrene, hvordan hjemmet må bruges; f.eks. telefon, computer, TV, radio, mad, besøg Ture; f.eks. krav til transport, afstande, udflugtsmål, ture med andre private børnepassere, strand Hvordan der gives information om barn og pasning; f.eks. en dagbog med oplysninger om telefonnumre, allergi, ulykkesplan, spise- og sovevaner

4 Kommunens rolle: Kommunen skal godkende aftalen mellem den private passer og forældrene Uanset antallet af børn skal kommunen i alle tilfælde godkende aftalen mellem forældrene og den private passer, for at kunne udbetale tilskud. Ved godkendelsen skal kommunen både godkende, at de personlige forudsætninger hos passeren og de fysiske rammer, hvor pasningen skal foregå, er forsvarlige, samt de økonomiske forhold i aftalen. Den private pasnings fysiske rammer og passerens personlige og faglige kvalifikationer skal være godkendt ud fra hensynet om at sikre barnet, der passes, tryghed, trivsel og udvikling og sikre en forsvarlig pasning. Hvis der anvendes en eller flere vikarer i pasningen, vil disse ligeledes skulle godkendes, ligesom der også skal indhentes børneattest på disse personer. Kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis de fysiske rammer eller den person, som forældrene ønsker at indgå aftale med, efter kommunens vurdering ikke er egnet til opgaven. Hensynet til en forsvarlig pasning af barnet skal altid komme i første række. I vurderingen af, om der kan gives tilladelse, vil indgå følgende: Den private børnepassers alder og modenhed. Have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde. Have erfaring med børn og være i stand til at læse deres behov. Være nærværende, omsorgsfuld og kommunikerende i kontakten med barnet med særlig fokus på barnets sproglige, kognitive og motoriske udvikling. Kunne formidle iagttagelser om barnet, og kunne kommunikere dette på dansk eller engelsk til den tilsynsførende. Være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af barnet. Den private passers straffeattest skal være uden forhold, der hindrer pasning af barnet på forsvarlig vis. Du skal skrive under på, at Egedal Kommune må indhente dansk straffe -/ børneattest. Passer du børn i eget hjem, indhentes tillige straffe-/børneattest på alle i husstanden, som er over 15 år. Have arbejdstilladelse, hvis passeren kommer fra et land uden for EU og EØS. Passerens mulighed for at kommunikere med barnet Passerens forståelse for og viden om børns udvikling og behov Passerens forståelse for ansvaret i forbindelse med at arbejde alene Passerens forståelse for sund kost og hygiejne Familien og egne børn, som skal passes samtidig. Kommunen fører tilsyn med den private pasning. Kommunen skal efter dagtilbudslovens 79 stk. 2, føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning. Får kommunen kendskab til, at forholdene i en ordning er uforsvarlige, kan kommunen inddrage en allerede udstedt tilladelse. Der vil være tilsyn efter behov, men minimum 1-2 årlige tilsyn i den private pasningsordning. Disse kan være både anmeldte og uanmeldte. Det er muligt for forældrene at deltage ved tilsynene. Formålet med tilsynene er: At sikre at pasningsordningen er pædagogisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig. At de aftalte retningslinjer overholdes, og det enkelte barn trives og udvikles. At give råd og vejledning.

5 Privat pasning i anden kommune. Hvis kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune godkender en pasningsaftale, der forudsætter, at barnet passes i en anden kommune, har opholds- kommunen tilsynsforpligtelsen, for så vidt angår dette barn. Kommunalbestyrelsen kan aftale med den anden kommune, at denne udfører tilsynet på vegne af opholdskommunen. Egedal Kommune har aftale med andre kommuner om, at føre tilsyn med børn, der passes hos private passere i Egedal Kommune. Ligeledes har Egedal kommune aftale med andre kommuner om, at de fører tilsyn med børn fra Egedal. Økonomi. Den private børnepasser fastsætter selv den månedlige pris for pasning af et barn. Kommunens tilskud til forældrene udgør op til 75 % af prisen. Dog er der nogle maksimale satser for tilskuddet, som er styret af barnets alder og antallet af pasningstimer. Fra den første i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder, ændres tilskuddet til forældrene. Både den private passer og forældrene har pligt til skriftligt at informere Egedal kommune, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet, eksempelsvis ændring i pasningens omfang, prisen m.v. Kommunen kan stoppe udbetalingen af tilskud, hvis den godkendte aftale ikke overholdes. Tilskuddet udbetales direkte til forældrenes Nemkonto til den 1. i måneden. Fripladstilskud. Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt for forældrene at få nedsat egenbetaling til en privat børnepasningsordning. Søskendetilskud. Det er muligt for forældrene at få søskendetilskud, hvis de har flere børn. Søskendetilskuddet bliver udbetalt til forældrene sammen med det almindelige tilskud til privat børnepasning. Hvis tvillinger passes hos en privat børnepasser, kan der udbetales 85 % af søskendetilskud til billigste kommunale alderssvarende tilbud. Skat, arbejdsmarkedsbidrag og pension. Tilskuddet er skattefrit for den (forældrene), der modtager det. En privat børnepasser er B-skattepligtig af betalingen fra forældrene, og er selv ansvarlig for, at beløbene bliver betalt. Mere information kan fås ved at kontakte SKAT, herunder om forskudsregistrering og indbetaling af forskudsskat. Den private passer vil modtage dokumentation i sin E-boks fra Egedal Kommune, som dokumentation for, at indtægter fra forældrene er indberettet til SKAT. En privat børnepasser har mulighed for at trække udgifter i forbindelse med sin virksomhed fra i skat. Det er SKAT, der kan give nærmere råd og vejledning om disse muligheder. Arbejdsmarkedsbidraget (8 %) opkræves normalt én gang årligt i forbindelse med selvangivelsen/årsopgørelsen dvs. året efter indtjeningen. Vælger forældrene at ansætte deres egen private passer, er forældrene arbejdsgivere og er dermed arbejdsgiveransvarlige. Det betyder, at forældrene skal sørge for, at der udarbejdes ansættelsesbevis, betales ATP, feriegodtgørelse, sygedagpenge, tegne lovpligtige forsikringer samt udarbejde lønsedler m.v.

6 Hvem kan benytte ordningen? Forældre i Egedal Kommune kan vælge, om de ønsker at benytte et kommunalt dagtilbud eller få udbetalt et økonomisk tilskud til at ansætte en privat børnepasser. For at være berettiget til tilskuddet skal barnet allerede benytte en plads i et kommunalt dagtilbud eller have fået tilbudt en plads i dagpleje/daginstitution. Det er ikke muligt at bruge et kommunalt dagtilbud og samtidig få tilskud til privat pasning af barnet. Tilskud kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering ydes til forældre, som modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse til samme barn. Tilskuddets størrelse i Tilskud pr barn pr. måned: 0 år - 2 år og 10 mdr.: 5.943,00 kr. pr. måned 2 år og 11 mdr. -5 år: 3.592,00 kr. pr. måned Tilskuddet er dog højst 75 % af den dokumenterede udgift til børnepasning. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet i forhold til den tid, barnet passes. Tilskuddet udbetales forud og indsættes på ansøgerens Nem-konto og er til rådighed hver den 1. i måneden. Forældre kan tidligst få tilskud fra den dato, hvor aftalen er godkendt. Udbetaling af tilskud ophører øjeblikkeligt, hvis barnet får folkeregisteradresse i anden kommune. Forældrene kan søge den nye kommune om tilskud. Ophør af pasningsordningen. De normale regler for pladsgaranti i Egedal Kommune er gældende, hvis den private pasning ophører. Tilskuddet ophører fra den dato, hvor barnet starter i et andet dagtilbud. Kommunen kan opsige aftalen med dags varsel i tilfælde af misligholdelse. Får kommunen kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige, kan kommunen inddrage en allerede udstedt tilladelse. Ligesom kommunen kan tilbagekalde en godkendelse, hvis aftalen mellem den private børnepasser og forældrene ikke følges eller opfyldes. Ordningen kan også ophøre, hvis kommunen vurderer, at tilskuddet ikke anvendes til, at en anden passer barnet. Ligeledes kan ordningen ophøre, hvis kommunen vurderer, at hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud efter bestemmelserne i servicelovens 52 om foranstaltninger i forbindelse med behov for særlig støtte til børn og unge, jf. dagtilbudslovens 84, stk. 1. Hvis forældrene eller den privat børnepasser afbryder et pasningsforhold, og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af den private børnepasser, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til kommunen.

7 Bilag 1. Oplysningsskema - Opstart som Privat passer (første barn) eller godkendelse som vikar Indhentelse af børne- og straffeattest - for at starte godkendelsesproceduren til at starte som privat passer, skal der gives tilladelse til at Egedal kommune indhenter børne og straffe attest på alle over 14 år der er bosat på adressen, hvor den private pasning skal foregå. Oplysninger på den person der ønsker at blive godkendt som privat passer: Navn og CPR nr.: Adresse: og tlf. nr.: Navn og CPR nr. på andre bosat på adressen: 1.: 2.: 3.: 3.: Dette dokument sendes udfyldt sammen med den kontrakt der er indgået med forældrene til Center for Skole og dagtilbud: mærk emnefelt: privat pasning. Tro og love erklæring Undertegnede medgiver hermed at jeg IKKE modtager anden offentlig støtte, samt at jeg vedgår at arbejde efter dagtilbudslovens 1.; formålsparagraf for dagtilbud Dato: Underskrift:

8 Bilag 2. Sikkerhedsgodkendelse af pasningssted Pasning stedets adresse: Navn på privat passer: Navn på tilsynsførende: Sikkerhedstjekket gennemføres i samarbejde mellem privat passer og tilsynsførende for Egedal Kommune. Indretning af hjemmet - afskærmning/sikring af Trappe Bemærkninger El radiatorer Brændeovn Køkkenskuffer/skabe Knive og skarpe genstande Elkedel/kaffemaskine - ledning og placering Ovn/komfur børnesikring af låger og kogeplader Stikdåser - placering og børnesikring Er alle ledninger fastgjort? Pyntegenstande Pyntegenstande der kan udgøre kvælningsrisici skal fjernes Olielamper Reoler Dørstoppere Giftige planter Rengøringsmidler Plastposer Opbevaring af medicin, vitaminpiller o. lign Udendørsarealet Afskærmning/sikring af Trappe Bemærkninger

9 Indhegning af haven Låge/adgang til arealet Legeredskaber Sandkasse overdækket Olielamper Giftige planter Åbent vand Indendørs sovemulighed Hvor sover barnet samt afskærmning/sikring heraf Tremmeseng, placering mv Bemærkninger Barnevogn, placering mv. Hvem ejer? Andet? Udendørs sovemulighed Hvor sover barnet samt afskærmning/sikring heraf Barnevogn Hvem ejer? Barnevogn hvem ejer? Er selen i barnevognen monteret rigtigt Regnslag Myggenet Krybbe Hvem ejer? Procedure for tjek og afvaskning af krybbe, eller barnevogn Forebyggelse af ulykker Beredskabsplan vedr. barnet er der en plan i forbindelse med alvorlige ulykker o. lign Beredskabsplan vedr. den private passer er der en plan i forbindelse med alvorlige ulykker o. lign. Evakueringsplan Bemærkninger Rygning Brand parat

10 Røgalarm Hygiejne Håndvask Bemærkninger Pusleplads Køkkenhygiejne Husdyr hygiejne og fodring Andre eller yderligere bemærkninger Underskrift og dato Privat børnepasser Underskrift og dato Tilsynsførende Dato for evt. opfølgning:

11 Bilag 3 Godkendelse af den private passer jf. Dagtilbudsloven Inden der kan foretages godkendelse af den private passer, skal der foreligge en sikkerhedsgodkendelse af pasningsadressen. Godkendelsen af den private passer skal foretages inden for 14 dage efter barnets opstart. Privat passers navn, adresse og cpr nr.: Pasningsadresse: (hvis barnet ikke passes i den private passers hjem) Barnets navn, som denne tilladelse gælder for: Aftalt start dato for pasning af barnet: Aftalt slut dato for pasning af barnet: Vurdering af privat børnepassers personlige ressourcer I hvilken grad opleves det at den private passer har en ankerkende dialog med barnet? (taler med barnet og ikke til barnet) I høj grad: i mindre grad: Slet ikke: I hvilken grad opleves det at den private passer tager udgangs punkt i barnets perspektiv, når der reageres på barnets adfærd og handlinger? I høj grad: I mindre grad: Slet ikke: I hvilken grad opleves det at den Privat passers har forståelse for og viden om børns udvikling og behov? I høj grad: I mindre grad: Slet ikke: I hvilken grad opleves det at den Privat passers har forståelse for ansvaret i forbindelse med at arbejde alene? I høj grad: I mindre grad: Slet ikke: I hvilken grad opleves det at den Privat passers har forståelse for sund kost og hygiejne? I høj grad I mindre grad: Slet ikke: Er der egne børn, som skal passes samtidig? Vurdering af de fysiske rammer - Indretning af hjemmet (læringsmiljø) samt barnets mulighed for udfoldelse, dvs. aktiviteter, leg og beskæftigelse.

12 I hvilken grad opleves det at de rum hvor barnet må opholde sig, er indrettet i børnehøjde, både inde og ude? I høj grad: I mindre grad: Slet ikke: I hvilken grad opleves det at den private passer er bevidst om sin rolle i de fysiske læringsmiljøer, både ind og ude? I høj grad: I mindre grad: Slet ikke: Er der planlagte aktiviteter og hvor tit?: Evt. Specifikke bemærkninger vedr. udendørsarealet: Hvis den private passer ikke kan godkendes Der gives afslag på godkendelse på grundlag af: Hvis der er konkrete ændringer, som kan ændre afslaget til en godkendelse, angives det her: Klagevejledning Parten kan klage jf. 97 i dagtilbudsloven til det sociale ankenævn Klager over afgørelsen skal sendes til: Egedal Kommune Dronning Dagmars vej Ølstykke Dato og underskrift Denne godkendelse er foretaget den Godkendelsen er udført af:

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2 februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Godkendelseskriterier for og tilsyn med selvstændige børnepassere Dagplejelignende pasningsordninger for 3 eller flere børn. Denne form

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune.

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune. Notat Sagsnr.: 2014/0008276 Dato: 28. august 2014 Titel: Vejledning om etablering af privat pasningsordning Sagsbehandler: Torben Pries Administrativ konsulent Vejledning om etablering af privat pasningsordning

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER PROCEDURE OG KRITERIER VED GODKENDELSE AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER/PRIVATE SELVSTÆNDIGE BØRNEPASSERE I REBILD KOMMUNE 1. INDLEDNING I Rebild Kommune findes der ikke privat dagpleje, som har indgået aftale/kontrakt

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset 1 Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning Daginstitutionsafdelingen Ikast-Brande Kommune Bellisvej 2 8766 Nørre Snede Privat børnepasning 1 Privat børnepasning Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at

Læs mere

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune Godkendelse af og tilsyn med Frit valg-ordningens selvstændige børnepassere i Aarhus Kommune Juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Godkendelse af selvstændig børnepasser... 3 1.1 De fysiske

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer for godkendelse af Private Børnepassere Forvaltningen Børn og Uddannelse Vejledning samt orientering om gældende retningslinjer og lovbestemmelser på området for godkendelse af private børnepassere.

Læs mere

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune.

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. BILAG 5B STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. 1. Indledning Forældre i

Læs mere

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger.

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. I følge lov om Dagtilbudslovens 78 skal kommunerne ansøges

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger Rudersdal Kommunes Tilskud til private pasningsordninger Lovgrundlag Det lovmæssige grundlag for private pasningsordninger herunder muligheden for kommunalt tilskud er beskrevet i 78-81 i Lov om dag-,

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009 Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved Privat børnepasning i Odense Kommune 2009 Forord Denne pjece er en informationsguide til forældre i Odense Kommune, som ønsker at benytte

Læs mere

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Haderslev Kommunale dagpleje Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 53 60 Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf. 74 34 11 47 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vælger I, at ansætte en børnepasser, bliver I arbejdsgiver og er ansvarlig i henhold til de lovgivninger, som henhører herunder.

Vælger I, at ansætte en børnepasser, bliver I arbejdsgiver og er ansvarlig i henhold til de lovgivninger, som henhører herunder. Hvis I ønsker at starte en ordning og ansætte en børnepasser Skal I sende en ansøgning til Dagplejen i Fredensborg Kommune, Boserupvej 101B, 3050 Humlebæk. Att.: Suzanne Hey eller på mail shey@fredensborg.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning.

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskemaet drøftes mellem forældre og børnepasser med udgangspunkt i den private børnepassers virksomhedsplan. Skemaet underskrives af begge

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Bilag 1. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Bilag 1. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger Bilag 1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger 2016 Indhold FORMÅLET MED ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 4 1. DAGTILBUDSLOVEN... 4 2. DEFINITION AF

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger 2016 Revideret d. 15.06.2016 Indhold 1. DAGTILBUDSLOVEN... 4 DEFINITION AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER... 5

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Pasningsaftale. Pernille Kjær Conradsen Grønnevej 10 6980 Tim Tlf. 21 38 09 13. Pasningsaftale for. cpr.nr. Barnets navn: Adresse: Mors navn: Adresse:

Pasningsaftale. Pernille Kjær Conradsen Grønnevej 10 6980 Tim Tlf. 21 38 09 13. Pasningsaftale for. cpr.nr. Barnets navn: Adresse: Mors navn: Adresse: Pasningsaftale Pernille Kjær Conradsen Grønnevej 10 6980 Tim Tlf. 21 38 09 13 Barnets navn: Cpr.nr.: Mors navn: Adresse: Fars navn: Adresse: Fastnet tlf.: E-mail: Mor s mobil: Mor s arbejdsnr.: Far s mobil:

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere