Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn november

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Formalia Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Datagrundlag Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Tilsynets formål Indhold og metode Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Vurderingsskala Yderligere oplysninger Underskrifter

4 1 Formalia Plejecentrets navn og adresse Plejecenter Damgårdsparken, Damgårdsparken 1B, 3660 Stenløse Leder Camilla Baumbach Antal boliger 41 boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg D. 28. november 2014, kl Datagrundlag Ved tilsynet er der foretaget gennemgang af faglig dokumentation samt observationer hos beboerne. Tilsynet har interviewet 4 beboere ud af 41. Beboerne har givet tilsagn om deltagelse i tilsynet. Tilsynet har desuden gennemført interview med 6 medarbejdere: 2 social- og sundhedsassistent 2 social- og sundhedshjælpere 1 sygehjælper 1 centersygeplejerske Der er ligeledes foretaget observationer på fællesarealer Tilsynsførende Tilsynsførende Kirsten Thornval, konsulent og sygeplejerske 4

5 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Egedal Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejecenter Damsgårdsparken. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO KR, at plejecenter Damsgårdsparken er godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering x Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Godkendt med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 5

6 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynsresultatet præsenteres dels ud fra en samlet vurdering dels ud fra en beskrivelse af, i hvilke mål og indikatorer manglerne forekommer Styrker På baggrund af tilsynet vurderes det, at plejecentret er karakteriseret ved følgende styrker: Plejecenter Damgårdsparken har arbejdet målrettet med opfølgning på anbefalingerne fra sidste tilsyn i Plejecentrets leder oplyser, at der med ansættelse af centersygeplejerske har været stort fokus på kvalitetssikringen af den sundhedsfaglige dokumentation. Centersygeplejersken er synlig i afdelingerne og medarbejderne inddrager centersygeplejersken i den daglige pleje. Alle medarbejdere dokumenterer i omsorgssystemet svarende til deres uddannelsesmæssige kompetencer og ansvarsområder. Social- og sundhedshjælpere dokumenterer typisk i døgnrytmeplaner, og social- og sundhedsassistenter er ansvarlige for, at dokumentationen i handleplaner, fokusområder og helbredsoplysninger er ajourførte. I medarbejdergruppen er der generelt fokus på den hverdagsrehabiliterende indsats i forhold til beboerne. Plejecentrets ressourcepersoner igangsætter initiativer i samarbejde med fysioterapeuter fra genoptræningen. Plejecentret arbejder med kommunens rammedelegering af visiterede sygeplejeydelser efter sundhedsloven. Der er i den forbindelse udarbejdet faglige kompetenceskemaer for såvel social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Centersygeplejersken kvalitetssikrer alle visiterede sygeplejeydelser. I forhold til at sikre tilstedeværelse af de rette kompetencer på plejecentret er den fremadrettede plan, at medarbejdergruppen skal tilføres flere social- og sundhedsassistenter. Den sundhedsfaglige dokumentation fremstår generelt tilfredsstillende. Der er vurderet sammenhæng mellem beboernes behov for hjælp og de tildelte ydelser. Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for. Beboere ved, hvordan de får hjælp, hvis de ønsker at klage. Kvaliteten af både den personlige pleje og praktiske hjælp er tilfredsstillende, og beboerne fremstår velplejede og velsoignerede. Beboerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Beboerne oplever, at egne ressourcer medinddrages i dagligdagen i det omfang, det er muligt, og i det omfang den enkelte beboer ønsker medinddragelsen. Beboerne giver generelt udtryk for trivsel på Plejecentret Damgårdsparken. Beboerne føler sig trygge og oplever, at de har en god og respektfuld kontakt med personalet i hverdagen. Medarbejderne udviser fagligt engagement og kan på en fyldestgørende måde redegøre for, hvorledes såvel den personlige pleje og omsorg som hjælpen til den praktiske støtte skal udføres hos beboerne. Medarbejderne motiverer beboerne til selvhjælp. Medarbejderne har fokus på medinddragelse af beboernes ressourcer i forhold til den personlige pleje og omsorg. Medarbejderne har fokus på forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i forhold til den enkelte beboer. 6

7 Medarbejderne kan redegøre for eget ansvar og kompetence i forbindelse med medicinadministration. Medicinen opbevares i overensstemmelse med gældende retningslinjer på området. Standarden af rengøringen på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er fællesskab omkring måltiderne og kommunikationen er respektfuld Mangler Der er ikke fundet mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at der i en enkelt helbredsoplysning mangler en oplysning om beboeren. Tilsynet bemærker, at døgnrytmeplanerne har få mangler i forhold til at fremstå handlevejledende. Tilsynet bemærker, at en enkelt døgnrytmeplan ikke er ajourført i forhold til beboerens aktuelle plejebehov. Tilsynet bemærker, at et enkelt fokusområde ikke er handlevejledende og desuden mangler evaluering. Tilsynet bemærker, at det ikke er beskrevet, hvordan beboeren medinddrages eksempelvis i forhold til at vande blomster eller rydde op i boligen. Tilsynet bemærker, at hjælpen til praktisk støtte ikke kan læses i den elektroniske journal, men alene kan læses ved ud printning. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne har fokus på, at helbredsoplysningerne er beskrevet inden for alle områder. 2. Tilsynet anbefaler, at plejecentret underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af pleje og omsorgen for beboerne gennem hele døgnet. Tilsynet anbefaler herunder, at døgnrytmeplaner er aktuelle og ajourførte. 3. Tilsynet anbefaler, at plejecentret underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af fokusområder, således at disse indeholder handlevejledende beskrivelser af beboernes sundhedsproblemer. 4. Tilsynet anbefaler, at plejecentret underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af beboerenes inddragelse af egne ressourcer i den daglige levevis. 5. Tilsynet anbefaler, at plejecentret løser problemerne med manglende læseadgang i den elektroniske journal. 7

8 3 Datagrundlag På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1 Der foreligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Der er udarbejdet helbredsoplysninger på alle 4 beboere. Tilsynet bemærker, at der mangler en beskrivelse af beboerens hud i en helbredsoplysning. Tilsynet bemærker positivt, at alle helbredsoplysninger generelt indeholder detaljerede og ajourførte beskrivelser af beboernes problemstillinger. Observation x Tilsynet observerer, at der er en god sammenhæng mellem beskrivelserne i helbredsoplysninger og handlingsbeskrivelserne i døgnrytmeplanerne. Beboer (1) x Beboerne har generelt kendskab til den bevilgede hjælps omfang. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Beboer (2) x 3 beboere ved, hvor de kan få hjælp til at klage, hvis behovet herfor skulle opstå. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Medarbejder x Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for beboernes problemstillinger. Medarbejderne fremstår fagligt kompetente. Personlig pleje - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 2 Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Alle beboere har en døgnrytmeplan, hvoraf den daglige tilrettelæggelse af den personlige pleje og omsorg er beskrevet. Tilsynet bemærker, at beskrivelserne i døgnrytmeplanerne generelt er tilfredsstillende. Tilsynet bemærker dog følgende: I 2 døgnrytmeplaner mangler der handlevejledende beskrivelser af hjælpen om natten. 8

9 Eksempelvis fremgår det i 1 døgnrytmeplaner kun, at beboeren skal have tilsyn midt om natten. I en anden døgnrytmeplan er hjælpen om natten ikke revideret, her står der beskrevet, at beboeren skal have tømt kateterpose om natten, selv om beboeren ikke længere har kateter. Observation x Alle beboere er velplejede og velsoignerede. Beboer x Alle beboere oplever, at der bliver taget hånd om deres problemstillinger. Medarbejder x Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for den faglige indsats i forhold til den enkelte beboer. Eksempelvis fortæller en medarbejder, hvordan beboerens funktionsniveau fastholdes i forhold til pleje og pasning af sin stomi. En anden medarbejder kan fagligt redegøre for indsatser i forhold til medicinhåndtering hos en beboer, hvor de pårørende varetager medicinhåndteringen. Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 3 Der tages hånd om potentielle og aktuelle risici hos beboeren (fysisk og socialt) Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Beboernes potentielle og aktuelle risici er dokumenteret i journalerne. Der er generelt udarbejdet fokusområder, hvor dette er relevant. Eksempelvis ses fokusområder i forhold til ernæring, medicin, urinvejsinfektion og sårpleje. Tilsynet bemærker, at der i forhold til et enkelt fokusområde vedrørende sårpleje mangler en handlingsvejledende beskrivelse af, hvor ofte såret skal skiftes. Observation x Tilsynet observerer, at der er taget hånd om beboernes fysiske og sociale forhold. Beboer x 3 beboere oplever, at der bliver taget godt hånd om deres problemstillinger. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for potentielle og aktuelle risici hos beboerne. Eksempelvis redegør en medarbejder for særlige udfordringer i forhold til en beboer, som for nylig har fået fjernet sit kateter. Medarbejderen redegør blandt andet for, hvorfor beboeren skal følges på toilettet efter hvert måltid for at få tømt sin blære og hermed undgå urinvejsinfektioner. En anden medarbejder redegør for indsatser i forhold til en beboer med stomi. 9

10 En tredje medarbejder har fokus på beboerens medicinadministration og har indgået et samarbejde med de pårørende, som varetager opgaven. Medarbejderen er opmærksom på egne kompetencer og ansvarsområde i forbindelse med aftaler om medicinadministration med de pårørende. Aktivitet og træning - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 4 Der foreligger en beskrivelse af beboerens ressourcer og hvordan de inddrages og anvendes i hverdagen (fra passiv til aktiv) Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Døgnrytmeplanerne indeholder beskrivelse af beboerens ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i forhold til den personlige pleje og omsorg. Eksempelvis beskrives det, hvorledes beboere med guidning og motivation selv kan udføre dele af den personlige hygiejne. Eksempelvis er der i en døgnrytmeplan beskrevet, at en beboer er i stand til at rede sin egen seng, fordi beboeren har sin egen seng med på plejehjemmet. I en anden døgnrytmeplan er det beskrevet, at beboeren selv kan mærke, hvornår beboerens stomipose skal skiftes. Tilsynet bemærker positivt, at der generelt i beskrivelserne er fokus på, hvorledes beboernes ressourcer medinddrages i den daglige pleje. Observation x Tilsynet observerer generelt sammenhæng mellem de beskrevne ressourcer og beboerens tilstand. Beboer x Beboerne er generelt bevidste om betydningen af at anvende egne ressourcer mest muligt. En beboer fortæller, at hun selv gør alt det hun kan. En anden beboer fortæller, at han selv vil køre sin kørestol, selv om det tager lang tid, så er det vigtigt for beboeren selv at kunne komme rundt, og så får beboeren også lidt motion. En beboer mener, at hun gør det hele selv, men at hun da får lidt hjælp, hvis det kniber med kræfterne. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Medarbejder x Medarbejderne kan fagligt redegøre for beboernes ressourcer og fagligt beskrive, hvorledes disse inddrages i den daglige pleje og omsorg. 10

11 Psykisk pleje og omsorg - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 og 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 5 Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Tilsynet bemærker, at beboernes mentale ressourcer generelt er beskrevet. Beskrivelsen af beboerens ressourcer er beskrevet under de enkelte punkter i døgnrytmeplanerne, hvor det giver mening. Eksempelvis er det angivet i døgnrytmeplanen, at en beboer har lav tålmodighedstærskel i forhold til for lange besøg af sin ægtefælle og kan blive irriteret, hvis besøgene trækker ud. Der er en handlevejledende beskrivelse af indsatsen i forhold hertil. I et andet eksempel fremgår det af helhedsvurderingen, at beboeren har det bedst psykisk, når beboeren er i sociale sammenhænge. Der foreligger en handlevejledende indsats i forhold hertil. Observation x Tilsynet observerer, at observerbare risici fremgår af journalerne, jf. ovenstående beskrivelse. Beboer x Beboerne giver generelt udtryk for, at de føler sig meget trygge og sikre i hverdagen. En beboer kan ikke helt svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse.. Medarbejder x Medarbejderne kan fagligt redegøre for den psykiske pleje og omsorg for beboerne. Praktisk hjælp - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til 83 Mål 6 Tilsynet observerer, at den hygiejniske tilstand i boligerne er tilfredsstillende. Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen. Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Tilsynet vurderer, at beskrivelserne af hjælpen til praktisk støtte er handlevejledende. Andre opgaver i boligen, som eksempelvis vanding af blomster og oprydning, er ikke beskrevet. Tilsynet bemærker, at det i forhold til netop disse opgaver vil være relevant at beskrive, hvorledes beboeren medinddrages heri. Observation x Tilsynet observerer, at den hygiejniske tilstand i boligerne er tilfredsstillende. Tilsynet observerer også, at den praktiske støtte ikke kan ses i den elektroniske journal, men alene fremkommer ved udprintning. 11

12 Beboer x Beboerne udtrykker tilfredshed med boligens renholdelse. En beboer fortæller, at hun selv tørrer støv af og fejer gulvet, når der trænger. En anden beboer gør selv alt det hun kan. En tredje beboer mener, at hun selv gør det meste. En beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for eventuelle indsatser i forhold til hygiejniske risikofaktorer hos beboeren. Hverdag på plejecenteret Mål 7 Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x 3 ud af 4 beboere har en formuleret livshistorie. 1 beboer er indflyttet for nylig, og derfor er livshistorien endnu ikke udarbejdet. Tilsynet bemærker, at i alle formulerede livshistorier er ønsker og vaner beskrevet. Observation x Tilsynet observerer respektfuld kommunikation og god omgangstone på plejecentret. Tilsynet observerer, at borgermappe opbevares inde hos beboeren i et skab. I fællesrummene er der oprettet kontorpladser, hvor det er muligt at få adgang til personfølsomme oplysninger. Beboer x Beboerne giver udtryk for, at de oplever respektfuld kommunikation med medarbejderne. Medarbejderne betegnes som søde og venlige. Medarbejder x Medarbejderne kan fint redegøre for handlinger, der sikrer respekt hos den enkelte beboer. En medarbejder fortæller, at en beboer har behov for hjælp til oprydning. Beboeren mener selv, at hun varetager alle opgaver i boligen. Medarbejderen fortæller, at hun spørger beboeren om de sammen skal ordne eksempelvis de gamle ugeblade. En anden medarbejder fortæller, at det er vigtigt at vise respekt for beboerne. Eksempelvis har en beboers pårørende ønske om at sidde og spille kort i beboerens bolig, længe efter at beboeren er gået i seng. Dette er en gammel vane, som familien altid har haft, og det er vigtigt, at beboeren og familien får lov til at bevare denne vane. 12

13 Medicinindtagelse Mål 8 Beboeren modtager hjælp til medicinhåndtering iht. sundhedsloven og lov om social service - sygeplejerske og/eller assistent opgave. Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Tilsynet finder, at medicindokumentationen er korrekt udfyldt, det aktuelle medicinskema stemmer overens med beboerens aktuelle medicin. Observation (1) x Tilsynet observerer, at medicin / doseringsæsker er opbevaret i overensstemmelse med retningslinjer. Al medicin er låst nede og opbevares sammen med doseringsæsker og dokumentation. Tilsynet observerer, at navn og cpr.nr forefindes på alle doseringsæsker, som er doseret af plejecentrets medarbejdere. En beboer får sin medicin doseret og udleveret af familien. Familien ønskede ikke, at der skal være navn og personnummer på doseringsæskerne. Dette bliver respekteret. Observation (2) x Ved gennemgang af doseringsæskerne er der overensstemmelse mellem medicinskema og indhold i doseringsæskerne. Beboer x Beboerne oplever, at der bliver taget hånd om deres medicinadministration, og at personalet følger op på de behov, beboerne måtte have i forhold til virkning og bivirkning. Medarbejder (1) x Medarbejderne kan redegøre for processen for medicindosering og administration. En social- og sundhedsassistent beskriver fint, hvordan hun sikrer sig korrekt dosering. Hun printer det aktuelle medicinskema ud fra journalen og sammenligner det med medicinskemaet i beboermappen, og hun afslutter med at afstemme antal piller i doseringsæsker med det aktuelle medicinark. De adspurgte medarbejdere er klar over deres ansvar og kompetenceområde. Medarbejder (2) x Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de tæller pillerne i doseringsæskerne og sammenligner antal tabletter med det aktuelle medicinskema, inden beboeren får medicinen. 13

14 Vedligeholdelse af beboerens færdigheder- længst mulig i eget liv også i plejeboliger Mål 9 At der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang. Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Tilsynet bemærker, at plejecentret generelt arbejder målrettet i forhold til den rehabiliterende tankegang både i forhold til dokumentation heraf og i forhold til implementering af indsatser hertil. Det er tilsynets vurdering, at plejecentret stadig er midt i et udviklingsforløb i forhold til at arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang. Observation x På tilsynstidspunktet observeres, at en beboer hjælper med at rydde af efter morgenmaden. Beboer x Beboerne oplever generelt, at deres egne ressourcer bliver medinddraget. 3 beboere mener, at de anvender egne ressourcer og den ene beboer angiver, at hun hjælper til i fællesrummet ved måltiderne. 1 beboer kan ikke redegøre for, om egne ressourcer bliver medinddraget. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes beboernes egne ressourcer medinddrages i hverdagslivet. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at borgeren selv trækker sine gardiner til, når hun forlader sin bolig. En anden medarbejder fortæller, at der er kommet meget større opmærksomhed på at inddrage beboerne i daglig gøremål. En medarbejder fortæller, at en fysioterapeut har været med under den personlige pleje og er kommet med mange gode råd i forhold til, at få beboernes ressourcer inddraget i det daglige. Det er tilsynets vurdering, at fokuseringen og prioriteringen af den hverdagsrehabiliterende tankegang er ved at blive godt implementeret hos den enkelte medarbejder. 14

15 3.1 Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for Rundgang på plejecenteret. Observationer på fællesarealer Ja Nej Bemærkninger Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet x x x Tilsynet observerer et aktivt og hyggeligt miljø på alle 3 afdelinger. Her sidder beboere og spiser deres morgenmad og frokost. På alle afdelingerne er personalet omkring beboerne - de serverer mad og har en dialog i gang med beboerne. På en anden afdeling hjælper en beboer med at rydde af. I en afdeling er der livlig aktivitet omkring julepyntning. Beboerne er inddraget i julepyntningen i det omfang, som de magter det. Det er tydeligt, at beboerne nyder aktiviteterne og snakken om jul og 1. søndag i advent. Tilsynet spørger ind til dagligdagsaktiviteter og medarbejderne fortæller, at der arrangeres mange forskellige aktiviteter blandt andet bankospil, sang, musik og udflugter. Herudover prøver medarbejderne at støtte beboerne i de aktiviteter, som giver mening for beboerne. Det kan eksempelvis være at spille et spil, læse en bog, bage eller gå en tur. En medarbejder oplyser, at traditionerne omkring jul, påske, pinse og fastelavn altid udløser en masse aktiviteter, som samler de beboere, der er interesseret. Alle 4 beboere gav over for tilsynet udtryk for, at de gerne ville ud i opholdsstuerne igen efter interviewet med tilsynet. Tilsynet observerer, at afdelingerne fremstår rene og ryddelige. Det er muligt for kørestole at køre frit og ubesværet rundt på fællesarealerne. Kørestole, senge og andre hjælpemidler fremstår rene og pæne. Tilsynet observerer, at der på alle afdelinger sidder beboere og spiser morgenmad eller frokost. På alle afdelingerne sidder der medarbejdere ved bordet mens en eller flere beboere spiser. På en afdeling, sidder fire beboere og spiser deres morgenmad. Der småsnakkes, og tilsynet oplever en stemning af nærhed i afdelingen. På alle 3 afdelinger får tilsynet en følelse af fælleskab og trivsel. 15

16 Er kommunikationen respektfuld Bliver beboerne behandlet værdigt x x Tilsynet oplever, at der er en respektfuld kommunikation. I døgnrytmeplanerne er der taget stilling til tiltaleform, og den benyttes i kommunikationen med beboerne. Tilsynet oplever, at beboerne behandles respektfuldt og værdigt. Beboerne har mulighed for at fortsætte vaner fra deres tidligere liv, eksempelvis at sove længe eller få deres mad på andre tidspunkter end vanligt. På alle afdelinger ser man på, hvilke beboere der har glæde af at sidde ved siden af hinanden ved spisetider. Man er ligeledes opmærksom på, at der er medarbejdere tæt på de beboere, som har behov for hjælp under måltidet. 16

17 November Tilsynets formål Det overordnede formål med de uanmeldte tilsyn er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet. Tilsynet skal bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af kontraktens rammer og indhold. BDO KR s tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn har til formål at: Kontrollere og belyse samt bidrage til dokumentation for indsatsen og til systematisk kvalitetssikring og udvikling. Kontrollere og belyse, om der på plejecentrene er en god sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der findes på det enkelte plejecenter. Kontrollere, om der på det enkelte plejecenter udføres forsvarligt pleje og omsorgsopgaver i forhold til målgruppen, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Understøtter en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for beboerne gennem en anerkendende, dialogbaseret og læringsorienteret tilgang til medarbejdere og ledelse. Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. Afdækker styrker og forbedringsmuligheder i plejecenterets måde at håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. 4.1 Indhold og metode I BDO s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Egedal Kommune er der udarbejdet 9 mål, som tager udgangspunkt i Egedal Kommunes visioner, kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og retningslinjer. I det uanmeldte tilsyn på plejecentre har BDO KR udviklet målepunkter og indikatorer på 9 forskellige områder 1) dokumentation, 2) personlig pleje og omsorg, 3) sundhedsfremme og forebyggelse 4) aktivitet og træning, 5) psykisk pleje og omsorg, 6) praktisk hjælp, 7) hverdagen på plejecenteret, 8) medicinhåndtering samt 9) vedligeholdelse af færdigheder. Egedal kommune har yderligere valgt, at der i forhold til demensenhederne skal indgå mål vedr. demens. Der indsamles data ud fra fire forskellige datakilder, hhv. faglig dokumentation, observation, interview med beboeren og interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver den metodiske tilgang en dybtgående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecenteret. Der er ligeledes udarbejdet et målepunkt som omhandler observation af fællesarealer. 17

18 November 2014 Følgende punkter indgår i tilsynskonceptet: Omsorgs- og plejemæssige praksis Det skriftlige grundlag for ydelsen Personlig pleje, herunder sundhedsfremme og forebyggelse Aktivitet og træning Psykisk pleje og omsorg Praktisk hjælp Hverdag på plejecentret, herunder respektfuld omgangstone Medicinhåndtering Demens Organisatoriske og personalemæssige forhold Miljø og atmosfære Rengøringsstandard Trivsel Omgangsform Øvrige Vedligeholdelse af beboerens færdigheder- længst mulig i eget liv 4.2 Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for rundgang på plejecentret. I forbindelse med rundgang på plejecenteret havde tilsynsførende fokus på, om beboerne deltog i aktiviteter og/eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerede tilsynsførende omgangsformen, herunder om der var dialog mellem beboere og medarbejdere, beboere imellem, samt mellem medarbejderne. 4.3 Vurderingsskala Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling: Vurderingen Godkendt er kendetegnet ved gode og tilfredsstillende forhold, som kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger. Disse bemærkninger eller anbefalinger angiver, hvordan stedet kan arbejde videre med yderligere kvalitetsforbedringer. Vurderingen Godkendt med mangler er kendetegnet ved gode og jævne forhold og med mangler på enkelte områder. Denne vurdering giver anledning til anbefalinger om, hvilke områder der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Vurderingen Alvorlige fejl og mangler er kendetegnet ved, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere fx omsorgssvigt eller ubegrundet brug af magt. Vurderingen giver anbefaling om, at kommunen straks iværksætter tiltag for at afhjælpe og forbedre forholdene, samt foretager et op følgende tilsyn efter en nærmere aftalt periode. 18

19 November Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Egedal Kommune Bente Henningsen Plejefaglig konsulent Mobil nr Underskrifter 2. december 2014 Kirsten Thornval Konsulent, sygeplejerske BDO Rådgivning Havneholmen København V 19

20 November Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Jeg har 2 bemærkninger til rapporten. 1: Mål 3 Der tages hånd om potentielle og aktuelle risici hos beboeren (fysisk og socialt) I feltet dokumentation står: Tilsynet bemærker, at der i forhold til et enkelt fokusområde vedrørende sårpleje mangler en handlingsvejledende beskrivelse af, hvordan og hvor ofte såret skal skiftes Der var på fokus området en sårpleje plan som beskriver hvordan såret skal behandles, dog ikke hvor ofte. 2: Mål 8 Beboeren modtager hjælp til medicinhåndtering iht. sundhedsloven og lov om social service - sygeplejerske og/eller assistent opgave. I feltet observation står der: beboer får sin medicin doseret og udleveret af familien. Familien ønskede ikke, at der skal være navn og personnummer på doseringsæskerne. Dette bliver respekteret, da beboeren er selvadministrerende i forhold til den faste medicin. Det er ikke borgeren der selvadministrerer den faste medicin, men familien der udleverer den, som skrevet i øverste linje. Tak for et godt og konstruktivt besøg. Vi ses igen til næste år. Med venlig hilsen Camilla Baumbach Faglig Teamleder på Damgårdsparken 20

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen OK-Huset Gurli-Vibeke Uanmeldt tilsyn september 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Æblehaven Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Skovvang Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Tilsynsrapport. Ældrecentret Nygårds Plads. Uanmeldt tilsyn November 2015

Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Tilsynsrapport. Ældrecentret Nygårds Plads. Uanmeldt tilsyn November 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecentret Nygårds Plads Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Dette er afrapporteringen af et

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed

Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Humlehaven WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter. Benediktehjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter. Benediktehjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere