Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38"

Transkript

1 2. Omfang Generelt Bygningsdele... 3 Bygningsdele Der henvises til afsnit 2.9 prøver Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring... 4 Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Generelt Kvalitetsdokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Forslag til plan Generelle specifikationer Referencer Normer og standarder... 7 Publikationer... 7 Leverandørforskrifter Anvisninger Materialer og produkter... 7 Behandlingsspecifikationer... 7 Væv, malingstype... 8 Malervarerester Sundhedsfarlige stoffer... 8 Farvevalg... 9 Indvendige gips... 9 Efterreparationer... 9 Beskæringer Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Side 1 af 26

2 4. Bygningsdelsbeskrivelser Malerbehandling af nye og eksisterende gipsvægge 4.2 Malerbehandling af nyt og eksisterende indvendigt træværk 4.3 Malerbehandling af nye og eksisterende plane lofter samt drager 4.4 Malerbehandling af eksisterende pudsede vægge 4.5 Malerbehandling af synlige rør 4.6 Fugning mellem tilstødende bygningsdele 4.7 Malerbehandling af eksisterende ovenlysvinduer 4.8 Malerbehandling af eksisterende lysninger og lysninger ved ovenlys 4.9 Malerbehandling bag radiatorskjuler inkl. rør og radiator 4.10 Malerbehandling af pudsede træsøjler 4.11 Malerbehandling af udvendigt stå 4.12 Malerbehandling af værn og rækværk på indvendig trappe 4.13 Malerbehandling af vægge og gulve på balkon og tagterrasse 4.14 Malerbehandling af vægge der udmures Side 2 af 26

3 2. Omfang Specifikationerne i kapitel 3 gælder, medmindre andet er anført i bygningsdelsbeskrivelserne og/eller på tegningerne Generelt Alle rum inden for entreprisegrænsen, dvs. rum med nr. skal males således de fremstår nyistandsat. Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne. Arbejdet omfatter herudover bestemmelser i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene I priserne skal alle nedennævnte ydelser være indregnet i tilbudet: - Rullestillads, afdækningsmateriel m.v. - foranstaltninger til transport af materialer og affald til og fra bygninger - sortering og anbringelse i containere af affald fra egne aktiviteter - egne materialecontainere - kvalitetssikring i henhold til Byggesagsbeskrivelse - materiale til drift- og vedligeholdelsesvejledning i henhold til Byggesagsbeskrivelse - prøver i henhold til bygningsdelsbeskrivelser. Fugning mellem tilstødende bygningsdele udføres overalt, hvor der udføres malerarbejde. Fugning skal være indeholdt i tilbudet. Entreprenøren skal i fornødent omfang sørge for beskyttelse af alle bygningsdele, som ikke skal malerbehandles eller som fremtræder i færdig udførelse, således at disse sikres mod forurening af malematerialer, -klatter, -strøg m.v. Nødvendig afdækning skal være indeholdt i tilbudet. Efterreparationer skal udføres efter øvrige håndværkere. Efterreparationer skal være indeholdt i tilbuddet. Bygningsdele 4.1 Malerbehandling af nyeog eksisterende gipsvægge. 4.2 Malerbehandling af nyt og eksisterende indvendigt træværk 4.3 Malerbehandling af nye og eksisterende plane lofter samt drager 4.4 Malerbehandling af eksisterende pudsede vægge 4.5 Malerbehandling af synlige rør 4.6 Fugning mellem tilstødende bygningsdele Side 3 af 26

4 4.7 Malerbehandling af eksisterende ovenlysvinduer 4.8 Malerbehandling af eksisterende lysninger og lysninger ved ovenlys 4.9 Malerbehandling bag radiatorskjuler inkl. rør og radiator 4.10 Malerbehandling af pudsede træsøjler 4.11 Malerbehandling af udvendigt stål 4.12 Malerbehandling af værn og rækværk på indvendig trappe 4.13 Malerbehandling af vægge og gulve på balkon og tagterrasse 4.14 Malerbehandling af vægge der udmures 2.3. Der henvises til afsnit 2.9 prøver 2.4. Byggeplads Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Sikkerhed og sundhed Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Omgivende miljø Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Kvalitetsstyring Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Generelt Der henvises til kontrolplan for nærværende arbejdsbeskrivelse Kvalitetsdokumentation Som dokumentation for entreprenørens kvalitetkontrol af arbejdet skal entreprenøren føre et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan anførte kontroller D&V-dokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. Side 4 af 26

5 2.8. Arbejdets planlægning Entreprenør skal inden arbejdets opstart gøre sig bekendt med øvrige fagentreprenørens aktiviteter Der skal afsættes farveprøver/overfladeprøver af passende størrelse til godkendelse af tilsynet på samtlige kulører. Afsætning af prøver skal være indeholdt i tilbudet. Der skal afsættes følgende prøver på kulør: - NCS S0500-N, Hvid - RAL 9010, Hvid - RAL 9016, Hvid Der udføres prøve på 1 stk. pudset træsøjle der males. Vejledning i gennemførelse af prøvebehandling. Prøvebehandling er en prototype-udførelse, dvs. en nøje planlagt og omhyggeligt kontrolleret gennemførelse af en beskrevet arbejdsoperation og de dertil knyttede kontrolprocedurer. Den godkendte prøvebehandling skal sluttelig danne reference for det efterfølgende arbejde. Prøvebehandlingen skal omfatte et repræsentativt, men begrænset område eller et antal bygnings- /konstruktionsdele. Formålet er at efterprøve behandlingsanvisninger i fuld målestok på den aktuelle del og flade, herunder forventet udfald, dvs. at efterprøve i praksis: de rigtige ydelser på de rigtige tidspunkter (tidsplanen) de valgte materialer de valgte metoder hvordan det beskrevne udfald fremtræder proces- og slutkontrollen. Prøvebehandlingen er således velegnet til at klarlægge eventuelle tvivlspunkter eller problemer i tilknytning til behandlingsanvisningen, den foregående entreprise og tidsplanen. Endvidere at bedømme mulighederne for opfyldelse af bygherrens ønsker på den aktuelle bygnings- /konstruktionsdel, samt hvilke udfaldskrav man er enige om at opfylde. Organisering af prøvebehandlingen omtales i arbejdsbeskrivelsen. Den organiseres af tilsynet og skal overværes af parterne samt eventuelt af materialeleverandøren. Prøvebehandlingen skal planlægges, så den kan forløbe og kontrolleres i fornøden udstrækning, inden entreprisen skal påbegyndes. Er der udført flere prøvebehandlinger inden opnåelse af en godkendt reference, bør alle i så fald afmærkes tydeligt. Der skal endvidere, at træffe forholdsregler mod, at felterne bliver overmalede eller beskadigede. Der skal fotografere det godkendte referencefelt. Forslag til plan Side 5 af 26

6 Der afsættes tilstrækkelig tid i tidsplanen til, at prøvebehandling kan fuldføres - inkl. tørretid mellem behandlingerne - og vurderes, inden det egentlige arbejde påbegyndes. Byggepladstilsynet indkalder til planlægningsmøde med entreprenør, arbejdsleder og tilsyn. Prøvefelt, placering og størrelse fastlægges Behandlingsanvisning gennemgås og alle deloperationer omtales Proceskontrol, forventninger til kontrollen, kontrolmetoder og kontrolskemaer fastlægges Endelig aftale om tidsplan for prøvebehandling træffes. Gennemførelse af prøvebehandling af behandling. Entreprenørens kontrol, tilsynets kontrol, udfyldelse af kontrolskemaer Eventuelle behov for revisioner afklares. Derefter Ved evt. kassation: Aftale om ny prøvebehandling Ved accept: Referencefelt markeres og afmærkes tydeligt (evt. fotografering). Bemærkninger accept eller kassation afklares for hver operation således, at det ikke bliver nødvendigt at kassere en fuld gennemført behandlingsanvisning og dermed forårsage unødvendig forsinkelse. Side 6 af 26

7 3. Generelle specifikationer 3.1. Referencer Normer og standarder Nedennævnte normer og standarder i gældende udgave og med eventuelle tillæg er gældende for arbejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af denne arbejdsbeskrivelse samt tegninger. De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen. Normer m.v.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter, 13. maj Bygningsreglement, 1. februar Publikationer By- og Boligministeriets Bekendtgørelse nr. 202 af 23. marts 2000, Bekendtgørelsen om kvalitetssikring af byggearbejder. Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører: Leverandørens anvisninger MBK - Malerfagligt Behandlingskatalog, seneste udgave Arbejdstilsynets vejledning om foranstaltninger mod sundhedsfare ved bygningsmalerarbejde 360/1, seneste udgave Vådrumsprotokol for malerfaget. Dansk Teknologisk Institut, 1993 Behandlingssystem: Systemet skal have dokumenterede egenskaber, f.eks. efter NT Build 229 eller DS/EN (under medium hårde vejrpåvirkninger). Øvrige normer, standardblade, publikationer m.v., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter, hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Såvel normer, standardblade som publikationer er gældende i seneste udgave Anvisninger Hvor nedennævnte anvisninger, rapporter med mere i gældende udgave og med eventuelle tillæg, sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de anførte anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd med videre betragtes som krav Materialer og produkter Behandlingsspecifikationer Alle behandlinger henviser til MBK Malerfagligt Behandlingskatalog visse behandlinger kan være lempet eller skærpet. Side 7 af 26

8 Glans aftales med tilsynet på alle type behandlinger. Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter, eksempelvis i form af produktcertifikater, recepter eller lignende, skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Væv, malingstype I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation herfor skal forelægges byggeledelsen. Materialer skal være lys-, vand-, kalk- og olieægte og svare til normer for malervarer, som er udarbejdet af De Danske maleres Forsøgsstation og Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Anvendte materialer skal være fabriksfremstillede og holdes indenfor samme fabrikat i henhold til leverandørens anvisninger. Vandbaseret materiale skal under transport og ophold på byggepladsen sikres effektivt mod frost. Frostskadede materialer skal straks fjernes fra byggepladsen. Bestilling af materialer skal ske hurtigst muligt efter accept, så leverances sikres i tide. Materialeoplag Det påhviler malerentreprenøren selv at sørge for passende materialeoplag på byggepladsen. Der er begrænsede rum til rådighed i kælderen. Malervarerester Malervarerester og lignende må ikke tømmes i bygningens afløb, men skal samles i beholdere og fjernes fra byggepladsen, ligesom malerentreprenøren er ansvarlig for skader som følge af spild af malervarer og lignende Alle hjælpemidler, herunder afdækninger af gulve lofter, træværk, m.v., maskiner, stillads til indvendige arbejder, støvskillevægge m.v. til gennemførelse af arbejdet skal være indregnet i tilbuddet. Malerentreprenøren skal forebygge stænkpletter af maling m.m. på tilstødende bygningsdele ved fornøden tildækning. Rensning skal foretages overalt, hvor andre bygningsdele måtte være tilsnavsede. Malerentreprenøren er pligtig til, ud over hvad der er fastsat i "Gældende for alle fag", at udføre reparationer efter andre håndværkere samt almindeligt forekommende malerreparationer. Reparationer skal udføres, så de ikke ses, men heller ikke savnes. Sundhedsfarlige stoffer Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet. Hvis der ved afrensning af eksisterende malingslag udledes sundhedsfarlige stoffer m.v., skal sikkerhedsforanstaltninger til afrensning være indeholdt i tilbudet. Side 8 af 26

9 Farvevalg Generelt NCS: S 0500-N Glans 5 Generelt NCS: S 0500-N Glans 7 Der skal medtages i tilbud at endevægge i Showroom rum nr males i anden kulør, efter nærmere aftale med byggeledelsen. Før nogen grunding eller anden påstrygning påbegyndes, skal vedkommende overflade være ren og tør. Efter hver behandling skal der gives tilstrækkelig tid til tørring. Træværk må ikke uden forbehold grundes, hvis fugtighedsindholdet overstiger 15%. Alt tømrer- og snedkerarbejde, der skal malerbehandles, grundes efter aftale med de respektive mestre på disses værksteder af malerentreprenøren. Dersom malerentreprenøren ikke mener at kunne garantere for grundingens kvalitet, som følge af vilkårene på værksted, må byggeledelsen tilkaldes for at sikre tilfredsstillende vilkår. Derudover er tilberedning og blanding af malervarer på stedet af andre materialer end de foreskrevne forbudt. Noter ved tilslutning til andre bygningsdele skal males, ligesom kantskinner ved gipsafslutninger skal males på kanter. Al begrænsning og beskæring samt maling af ikke nævnte beslag skal ligeledes være indeholdt i tilbuddet. Tildækninger Entreprenøren skal i fornødent omfang sørge for beskyttelse af alle bygningsdele, som ikke skal malerbehandles eller som fremtræder i færdig udførelse, mod malematerialer i det hele taget, og i givet fald fjerne malestænk, -klatter, -strøg m.v. fra færdigbehandlede bygningsdele forsvarligt beskyttes herimod. Tildækning fjernes efter endt arbejde. Indvendige gips Inden malerbehandling af gipsinddækninger/vægge/lofter, skal der spartles til plan flade, således at hjørneforstærkninger er forsænkede. Efterreparationer Entreprenøren er pligtig til at udføre reparationer efter andre entreprenører på de af entreprenøren for malerarbejdet behandlede flader, når de kan udføres med oliekit, sandspartelmasse eller gips tilsat plasticbinder samt i øvrigt almindeligt forekommende malerreparationer i et omfang af indtil 5% af malerentreprisen. Reparationer skal udføres, så de ikke ses, men heller ikke savnes. Beskæringer Alle beskæringer mellem forskellige behandlinger, forskellige farver, og mod bygningsdele og installationer, som er malet eller ikke skal males, skal fremtræde skarpt og præcist Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser Relationer til andre arbejder Tømrerarbejder Side 9 af 26

10 Murerarbejde Gulvarbejde El arbejder VVS arbejder 3.6. Arbejdsmiljø Iht. Byggesagsbeskrivelse Side 10 af 26

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Malerbehandling af nye og eksisterende gipsvægge. Omfang og lokalisering Malerbehandling af samtlige nye og eksisterende gipsvægge iht. tegninger. Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Lofter, gulve, glaspartier og træværk. Materialer og produkter Malerbehandling af nye og eksisterende gipsvægge Nye gipsvægge: : MBK blad nr. V 2820_indv. gipsvægge, Farve: NCS S 0500-N Glans: Glans 7 Eksisterende gipsvægge: : MBK blad nr. V 2875C_indv. eksisterende gipsvægge, Farve: NCS S 0500-N Glans: Glans 7 Side 11 af 26

12 Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Prøve behandling 2 vægge God Skriftlig, foto, DV Inden opstart Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 12 af 26

13 4.2 Malerbehandling af nyt og eksisterende indvendigt træværk Omfang og lokalisering Malerbehandling af alt nyt- og eksisterende træværk i samtlige rum med rum nr. herunder: - Fodpaneler nye og eksisterende - Karme ved alle døre - Nye og eksisterende indfatninger - Eksisterende dørblade Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Lofter, gulve, glaspartier og træværk. Materialer og produkter: Der henvises til arbejdsbeskrivelsen vedrørende generelle udførelsesforskrifter. Nyt træværk: : MBK blad nr. V Ekstra 1 gang maling Farve: NCS S 0500-N Glans: Glans 50 Eksisterende træværk: : MBK blad nr. V4103D1 + Ekstra 1 gang maling Farve: NCS S 0500-N Glans: Glans 50 Der udføres et prøvefelt på 1 m² med maling af træværk til godkendelse for byggeledelsen, godkendt prøve kan indgå i det færdige arbejde. Side 13 af 26

14 Emne Metode Omfang Kriterier Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 14 af 26

15 4.3 Malerbehandling af nye og eksisterende plane lofter samt drager Malerbehandling af alle nye og eksisterende plane lofter samt drager. Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Lofter, vægge, søjler, Materialer og produkter Nye plane gipslofter: : MBK blad nr. V1240_nye gipslofter Farve: NCS S 0500-N Glans: Efter aftale med byggeledelsen. Eksisterende drager: : MBK blad nr. V 1549D1 Farve: NCS S 0500-N Glans: Efter aftale med byggeledelsen. Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Prøve behandling 1 m² loft. God Skriftlig, foto, DV Inden opstart Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 15 af 26

16 4.4 Malerbehandling af eksisterende pudsede vægge Omfang og lokalisering Malerbehandling af alle eksisterende pudsede vægge. Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Lofter, gulve, gipsvægge og eksisterende træværk. Materialer og produkter Vægge og søjler: : Farve: NCS S 0500-N MBK blad nr. V2698 Pudsvæg fint bearbejdet, behandling udføres uden væv. Glans: Efter aftale med byggeledelsen. Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 16 af 26

17 4.5 Malerbehandling af synlige rør Omfang og lokalisering Malerbehandling af nye og eksisterende rør til radiatorer og ny sanitet. - Ingeniørprojekt Vægge, radiatorer og sanitet. Materialer og produkter Nye rør: MBK blad nr. V 7040 Eksisterende rør: MBK blad nr. V 7041B Farve: NCS S 0500-N Glans: Efter aftale med byggeledelsen Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 17 af 26

18 4.6 Fugning mellem tilstødende bygningsdele Omfang og lokalisering Der skal fuges mellem tilstødende bygningsdele overalt hvor der udføres malerarbejde. Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Alle bygningsdele Materialer og produkter Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 18 af 26

19 4.7 Malerbehandling af eksisterende ovenlysvinduer Omfang og lokalisering Malerbehandling af eksisterende ovenlysvinduer. Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Brystninger, vindueslysninger og vægge. Materialer og produkter MBK blad nr. Blad nr. V 3237C Farve: NCS S 0500-N Glans: Efter aftale med byggeledelsen Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 19 af 26

20 4.8 Malerbehandling af eksisterende lysninger og lysninger ved ovenlys Omfang og lokalisering Malerbehandling af lysninger ved alle vinduer og døre samt alle ovenlys. Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Vægge og eksisterende træværk. Materialer og produkter Gulvmaling: Malingen skal være vanddamp-diffusionsåben og egnet til kældergulvets nuværende belægning. : MBK blad nr. V 4103D1 Farve: NCS S 0500-N Glans: Efter aftale med byggeledelsen Der udføres et prøvefelt på 4 m² med gulvmaling til godkendelse for byggeledelsen, prøven vil indgå i det færdige arbejde. Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 20 af 26

21 4.9 Malerbehandling bag radiatorskjuler inkl. rør og radiator Omfang og lokalisering Malerbehandling af alle eksisterende lysninger Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Gulve, vægge, eksisterende træværk og radiatorskjuler. Materialer og produkter Rør, radiator og vægge sprøjtemales med nedenstående behandling: Rør og radiator: MBK blad nr. V 7079 B, Farve: Sort, kode aftales med byggeledelsen. Vægge: MBK blad nr. V 2820 Eksisterende rør: MBK blad nr. V 2820 Farve: Glans: Sort, kode aftales med byggeledelsen. Efter aftale med byggeledelsen. Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 21 af 26

22 4.10 Malerbehandling af pudsede træsøjler Omfang og lokalisering Malerbehandling af 5 stk. eksisterende pudsede søjler i træ. Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Gulve og lofter. Materialer og produkter : MBK blad nr. V2698 Pudsvæg fint bearbejdet, behandling udføres uden væv. Farve: NCS S 0500-N Glans: 40 Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 22 af 26

23 4.11 Malerbehandling af udvendigt stål Omfang og lokalisering Malerbehandling af udvendigt stål på tagterrasse. Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Terrassedæk. Materialer og produkter : Farve: Glans: MBA blad nr. R9007C1J, med rustbeskyttelse Efter nærmere aftale med byggeledelsen Efter nærmere aftale med byggeledelsen Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 23 af 26

24 4.12 Malerbehandling af værn og rækværk på indvendig trappe Omfang og lokalisering Malerbehandling af værn, rækværk og håndliste på indvendig trappe i Lounge rum nr Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Gulve og lofter. Materialer og produkter Stål: MBK blad nr. V 7079 B, Farve: Glans: Efter nærmere aftale med byggeledelsen Efter nærmere aftale med byggeledelsen Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 24 af 26

25 4.13 Malerbehandling af vægge og gulve på balkon og tagterrasse Omfang og lokalisering Malerbehandling af udvendige pudsede vægge og støbte gulve, på balkon 4. sal og tagterrasse på 5. sal. Tegn. nr A_4_1_ET Tegn. nr A_5_1_ET Inddækninger og udvendige døre. Materialer og produkter Vægge: Farve: Gulve: Farve: MBK blad nr. V2021D1 Efter aftale med byggeledelsen MBK blad nr. V 6203D1 Efter aftale med byggeledelsen Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 25 af 26

26 4.14 Malerbehandling af vægge der udmures Omfang og lokalisering Malerbehandling af indvendige vægge med nicher der udmures med letbeton, i Showroom rum nr Tegn. nr A_4_1_ET Gulve, lofter og glaspartier. Materialer og produkter Vægge: MBK blad nr. V 2698, med fuld spartling Farve: Efter nærmere aftale med byggeledelsen Emne Metode Omfang Kriterie Dokumentation Tidspunkt Aflevering Visuelt alle udførte arbejder God Godkendt Side 26 af 26

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Koordinering Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Lægning af trægulv i børstet eg 4.2 Gulvunderlag 4.

Koordinering Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Lægning af trægulv i børstet eg 4.2 Gulvunderlag 4. 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 2 2.4. Byggeplads... 2 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Hovedprojekt Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE MURERARBEJDER Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9001 afs. 1 STATIONSPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 7. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9003 afs. 4 LYSNINGEN & ORTENVEJ Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 12. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse af den til

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9017 afs. 1 HUMLEHAVEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse af den til boligen

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER Side 1 af 14 DTU Standard for malerbehandlinger og farver Version 3.0 - Juli 2017 Udarbejdet af: Udgivet af: Ansvarlig: Rekvireres:, Bygningssektionen Synne Remvig

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Revideret dato: Tømrerarbejde rev. A Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Revideret dato: Tømrerarbejde rev. A Østergade 36-38 Arbejdsbeskrivelse Revideret dato: 2012.09.07 2.0 Tømrerarbejde rev. A Østergade 36-38 2. Omfang... 1 2.1. Generelt... 1 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD.

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 27 side 1 af 13 sider 5. udgave af 01.06.10 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For et samlet beløb : skriver:

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9010 SØNDERHAVEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2001. Ændret på et ekstra ordinær afdelingsmøde den 14. november 2005. (maling af skabe og skuffer)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD.

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 32 side 1 af 12 sider 3. udgave af 24.08.05 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18.

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18. Kvalitetssikring Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder 18. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Maling

Arbejdsbeskrivelse Maling Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Maling Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N03-Maling Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Arken ny Foyer og Skulpturgård Hovedprojekt-Arkitekt dato : 06.06.08. Foyer og Skulpturgård

Arken ny Foyer og Skulpturgård Hovedprojekt-Arkitekt dato : 06.06.08. Foyer og Skulpturgård Foyer og Skulpturgård 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Foyer Skulpturgård Tegn. Nr. 01 Tagskive (21)4.04 Detalje 8 T-A-01-0-6-08 top, tilslutning til tag Ripperør, hvid RAL 9003 glans 70/80

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning BOLIGSELSKABET DOMEA EGTVED AFDELING 8851 JERLEV BOULEVARD 32 52 JERLEV Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 22/8-2001 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2 ÅB 5.tv. Fordør, udvendig: : Trekantsliste (monteres ikke) ÅB 5.th. Fordør, udvendig: 2 : Trekantsliste (monteres) 2: Udbedres (pletmales) : Afslutning af vinyl på dørtrin 2: Fuge ved kabelkasse mod loft

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 26 Side 1 af 13 sider 3. udgave af 31.08.2005 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Komponentliste Bips nr Overflader. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Komponentliste Bips nr Overflader. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Komponentliste Bips nr. 40-48 Overflader Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse Materialer og produkter...3 Generelle forskrifter, normer m.v....3 42 Indvendig vægoverflader...3

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5001 STOREGADE

BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5001 STOREGADE BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5001 STOREGADE Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 3.maj 2001 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere