Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag 1: Høringssvar for fejl og opklarende informationer

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ Leder Hjemmeplejeleder Karen Sonne Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Torsdag den 15. november kl , fredag den 16. november kl og lørdag den 17. november kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere med forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp aften eller weekend. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 hverdage samt 1 lørdag. Fordelingen har været: Torsdag den 15. er der gennemført tilsyn hos 6 borgere, hvor 2 borgere er visiteret til mellem 0-2 timers hjælp om ugen, 2 borgere er visiteret fra 2 til 8 timers hjælp, og 2 borgere, som er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. ugen. Fredag den 16. er der gennemført tilsyn hos 5 borgere, hvoraf 1 borger er visiteret til mellem 0-1,9 timers hjælp om ugen, 1 borger er visiteret til mellem 2 og 8 timers hjælp om ugen og 3 borgere, som er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. ugen. Lørdag den 17. er der gennemført tilsyn hos 4 borgere, hvoraf 2 borgere er visiteret til mellem 2 til 8 timers hjælp og 2 borgere, som er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. ugen. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 12 medarbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje- og omsorgsfaglige ansvar for 12 af de deltagende borgere. Medarbejderne har følgende faglige baggrund: 9 social- og sundhedshjælpere, 1 hjemmehjælper og 2 faste afløsere som er henholdsvis social- og sundhedshjælper og sygeplejestuderende. Det var ikke muligt at få kontakt med 3 medarbejdere. Tilsynsførende Lis Oline Madsen, chefkonsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind, chefkonsulent, sygeplejerske, MPA 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering x Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2012 af ). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ har i det forløbne år deltaget i pilotprojekt i forbindelse med implementering af en faglig og organisatorisk omstillingsproces, idet borgerne ikke længere skal visiteres til enkeltydelser, men i stedet bliver visiteret til besøgsblokke og enkeltydelser. Omstillingsprocessen afspejler sig dels i den sundhedsfaglige dokumentation dels i interview med medarbejderne, idet den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplaner og medarbejdernes udsagn under interview afspejler højere grad af helhedsindsats og helhedstankegang i forhold til tidligere. I den sundhedsfaglige dokumentation er der generelt sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan, idet de visiterede besøgsblokke og de visiterede enkeltydelser kan genfindes i dokumentation i døgn- og ugeplanerne. Døgn- og ugeplanerne afspejler det individuelle og stabile for borgeren. Døgn- og ugeplanerne er strukturerede og giver et hurtigt og relevant overblik over opgaverne i hjemmet, ligesom planerne generelt indeholder handlevejledende beskrivelser af, hvordan indsatsen i hjemmet bør varetages. Skema: Aktuel medicin og skemamedicin forefindes i borgernes samarbejdsmappe. Den på tilsynsdagen korrekte medicin doseringsæske er taget i brug, og borgeren har indtaget medicinen indenfor det tidsinterval, der er ordineret. Borgernes resurser er delvis dokumenteret i døgn- og ugeplanen fortrinsvis i forbindelse med medinddrages i udførelse af personlig pleje. Borgerne oplyser, at de modtager de hjemmeplejeydelser, de er visiteret til, og som de har behov for. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser, de leverede ydelser og borgerens tilstand. Kvaliteten af den praktiske hjælp og personlige pleje er tilfredsstillende. Borgerne oplyser, at de inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt. Borgerne har god kontakt og god kommunikation med de faste medarbejdere og oplever, at medarbejderne udviser respekt for borgerens behov øg ønsker. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og dennes behov for pleje og omsorg, og de kan redegøre for arbejdsgange vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kan beskrive, hvad der ifølge retningslinjerne, skal kontrolleres inden medicinen gives. Det gælder både i forhold til medicin fra borgernes doseringsæsker og i forhold til dosispakket medicin fra apoteket. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgerens resurser medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der skal gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ har en udfordring i at beskrive det overordnede formål med indsatsen i hjemmet i døgn- og ugeplanerne. 2. Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ har en udfordring i at beskrive borgerens fysiske, mentale og især de sociale resurser. Anbefalinger 1. At Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i at beskrive det overordnede formål med indsatsen i hjemmet i døgn- og ugeplanerne. 2. Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i at beskrive borgerens fysiske, mentale og især de sociale resurser 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af støtte til medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 95 % x 94 % x 100 % x 98 % x 95 % x 90 % x 87 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering det faglige skøn Kvantitativ vurdering pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov x Der er generelt sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan Der observeres sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand 95 % Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov. Borgerne har modtaget information om, hvordan man klager. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 8

9 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. I 10 døgn- og ugeplaner er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. De visiterede besøgsblokke og de visiterede enkeltydelser, som fremgår af ydelsesoversigten, kan genfindes i de beskrevne opgaver i døgn- og ugeplanen. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 5 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 83 % I 5 døgn- og ugeplaner er der delvis sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. Det gælder i forhold til dokumentation af Besøgsblokke Personlig støtte, Besøgsblokke Praktisk støtte og dokumentation af enkeltydelser. I forhold til besøgsblokke Personlig støtte kan eksempelvis nævnes en døgn- og ugeplan, hvor borgeren er visiteret til besøgsblokken: Personlig pleje: Morgen - moderat støtte. 9

10 Der er manglende sammenhæng mellem den visiterede hjælp og døgn- og ugeplanen, idet det er beskrevet i døgn- og ugeplanen, at borgeren selv sørger for personlig pleje, hvilket borgeren bekræfter, og borgeren tilføjer, at hun selv varetager påklædning. Samme borger er visiteret til enkeltydelsen: Tid til samvær. Dette fremgår ikke af døgn- og ugeplanen. En anden borger er, i forbindelse med visitation til personlig pleje: Morgen-moderat-støtte x 7 ugentlig, visiteret til enkeltydelsen: Bad x 2 ugentlig, hvilket ikke fremgår af døgn- og ugeplanen. En tredje døgn- og ugeplan beskrivelse af moderat støtte til morgentoilette samt toiletbesøg. Samme borger er visiteret til hjælp til medicinindtagelse 14 gange pr. uge. Ydelsen er beskrevet i døgn- og ugeplanen under middag, dvs. 1 gang daglig 10

11 (7 gange pr. uge). Medarbejder oplyser, at sygeplejersken hjælper borger med medicinindtagelse om morgenen i forbindelse med medicinadministration, men dette fremgår ikke af døgn- og ugeplanen. I forhold til besøgsblokken Praktisk støtte er der delvis manglende sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. Som eksempel kan nævnes en døgn- og ugeplan, som beskrivelse af visiteret enkeltydelse: Opgaver i hjemmet i forbindelse med vaskeordning. En anden døgn- og ugeplan beskrivelse af enkeltydelsen: Opgaver i hjemmet i forbindelse med indkøbsordning. En tredje døgn- og ugeplan beskrivelse af begge de ovenfor nævnte ydelser. 11

12 Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov En borger fortæller, at hun har fået en akut infektionssygdom og er påbegyndt behandling herfor. Derfor oplever borgeren, at hun lige nu har behov for mere hjælp, end der er visiteret. En anden borger, som er gangbesværet og lider af svimmelhed, giver udtryk for ønske om at få visiteret 1-2 dages ekstra besøg, da han skal have foretaget indkøb af større ting til sin bolig og ønsker at fast hjælper kan deltage. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Tilsynet opfordrer begge borgere til at henvende sig til hjemmeplejen om ønsket. 12

13 Indikator 1.4 Interview med borger Har borgeren fået information om, hvordan man klager? x Opfyldt. Flere borgere kan ikke huske at have modtaget information om, hvordan man klager. 13 borgere har en samarbejdsmappe, hvori visitators afgørelse med klagevejledning er opbevaret. En borger, som er mentalt velbevaret, angiver ikke at være blevet informeret om, hvordan man klager, og klagevejledning fremgår ikke af visitators afgørelse. I forhold til 1 borger er spørgsmålet ikke relevant, idet borgeren er hukommelsessvækket. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 92 % Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet Medarbejderne kan redegøre for, at de vil orientere gruppeleder eller sygeplejerske, såfremt der opstår ændringer i borgerens tilstand både i akutte situationer og ved ændringer over tid. Emnet drøftes endvidere ved middagsmøder og ved de fastlagte, ugentlige gruppemøder, hvor også gruppeleder og sygeplejerske Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 13

14 deltager. Medarbejderne har ikke kendskab til, hvorvidt der foreligger en formel beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med at skulle orientere om ændringer i borgerens tilstand. 3 medarbejdere var ikke at træffe på tilsynstidspunktet, dvs. 2 medarbejdere svarede ikke telefonen og 1 telefonnummer var ikke korrekt eller i uorden. 14

15 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp Der foreligger en registrering af leverede besøg i Borgers Plan 94 % Døgn- og ugeplanen afspejler det individuelle og stabile for borgeren. Døgn- og ugeplanen giver et hurtigt og relevant overblik over de opgaver, som skal udføres i hjemmet. Borgerne har modtaget de senest registrerede besøg mhp. tidspunkt, varighed og hyppighed. Tilsynet vurderer, at borgerne har mulighed for at skaffe sig kendskab til indhold i døgn- og ugeplanen. Medarbejderne har kendskab til indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne har kendskab til 15

16 indholdet i borgerens døgn- og ugeplan. Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ har en udfordring i forhold til at beskrive det overordnede formål med indsatsen i hjemmet i døgn- og ugeplanen, Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er der en registrering af leverede besøg i Borgers plan? x Tilsynet vurderer, at dokumentationen indeholder registrering af leverede besøg i Borgers plan. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 2.2 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? x Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplanerne afspejler det individuelle og stabile forløb. Døgn- og ugeplanerne indeholder generelt handlevejledende beskrivelser af udførelse af I 6 Døgn- og ugeplaner er opgaverne beskrevet særdeles individuelt og handlevejledende. I 7 døgn- og ugeplaner er opgaverne beskrevet kortfattet. Døgn- og ugeplanen fremstår Opfyldt 13 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 16

17 opgaverne både i forhold til faste aftaler og i forhold til hverdagens visiterede besøgsblokke/enkeltydelser. Døgn- og ugeplanerne er generelt strukturerede i form af relevante overskrifter og giver dermed et hurtigt og relevant overblik over indsatsen i hjemmet. Døgn- og ugeplanerne generelt beskrivelse af det overordnede formål med indsatsen i hjemmet. derfor mindre individuelt, men planen giver grundlag for, at medarbejdere, som ikke kender borgeren, vil kunne udføre pleje og omsorg i forhold til de visiterede besøgsblokke/ enkeltydelser. 9 døgn- og ugeplaner beskrivelse af det overordnede formål med indsatsen i hjemmet. En døgn- og ugeplan beskrivelse af, at borger deltager i udførelse af rengøringsopgaver, så som rengøring af håndvask og toiletkumme og tørre støv af. En anden døgn- og ugeplan indeholder beskrivelse af, at borger skal have hjælp til påklædning, bukser, strømper og sko, men at borger selv udfører personlig hygiejne. Ifølge borger, sørger denne selv påklædning, undtagen sko. Torsdag ydes hjælp til bad, da borger lider af svimmelhed, hvilket ikke fremgår af døgn- og ugeplanen. 93 % 17

18 Indikator 2.3 Interview med borger Har borgeren modtaget de seneste registrerede besøg mhp. Tidspunkt, varighed og hyppighed? x Tilsynet vurderer, at borgerne har modtaget de senest registrerede besøg mhp. tidspunkt, varighed og hyppighed. En borger oplyser at have modtaget alle besøg, men de dage, hvor hun skal være på Dagcenter på et bestemt tidspunkt, kniber det med at hjemmeplejen kommer tilstrækkelig tidligt til, at borger kan nå at blive klar til at blive hentet af kørselsordningen. En anden borger giver udtryk for undren over, at hun ikke har sin faste hjælper i weekenden, selv om denne er på arbejde. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 97 % Borgeren synes, det er mærkeligt, at den faste hjælper kan være hos naboen i weekenden, og ikke hos hende selv. Indikator 2.4 Interview med borger Kender borgeren døgn- og ugeplanen? x Tilsynet vurderer, at borgerne langt overvejende har kendskab til indhold i døgn- og ugeplanen Døgn- og ugeplaner opbevares i borgerens samarbejdsmappe. 11 borgere udtaler, at de har kendskab til eksistensen af døgnog ugeplanen, men at de ikke læser den, da de har opfattelsen af, at det er medarbejdernes arbejdsredskab. 1 borger, som er mentalt velbevaret, udtaler, at hun ikke Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % 18

19 har kendskab til døgn- og ugeplanen. 3 borgere er hukommelsessvækkede, og husker ikke at have kendskab til døgn- og ugeplanen. Indikator 2.5 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender indholdet i retningslinjer for tidsanvendelse og aflysningsårsager. 1 medarbejder har manglende kendskab til indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderen udtaler, at hun vil ringe til sin chef, såfremt hun bliver bekymret for borgeren (Forgæves gang). Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % Indikator 2.6 Interview med medarbejderen Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til indholdet i borgerens døgn og ugeplan. 1 medarbejder, som har besøgt borgeren på tilsynsdagen, oplyser at hun ikke har kendskab til døgn- og ugeplanen. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % 19

20 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende. Den hygiejniske tilstand i boligen er forsvarlig, og hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. 100 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler x Tilsynet vurderer, at den hygiejniske tilstand i boligen er forsvarlig. 2 borgere modtager hjælp til rengøring af privat leverandør 1 borger er ikke visiteret til hjælp til rengøring. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 3.2 Interview med borgeren x Tilsynet vurderer, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens Opfyldt 12 20

21 Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? vaner og ønsker. Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende. Borgerne fremstår velplejet, og hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. 98 % Medarbejderne kan beskrive, hvordan personlig pleje udføres hos borgeren. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet x Tilsynet vurderer, at borgerne fremstår velplejet. 3 borgere er ikke visiteret til hjælp til personlig pleje. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 21

22 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? x Opfyldt. 1 medarbejder kan beskrive, hvordan personlig pleje skal udføres hos borgeren, men har manglende kendskab til, at en medvirkende årsag til, at borgeren skal have hjælp til personlig pleje er, at borgeren lider af svimmelhed og er faldet flere gange. Dette er beskrevet i døgn- og ugeplanen. I forhold til 3 medarbejdere, er spørgsmålet ikke relevant, idet borgerne ikke er visiteret til Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 5 95 % 22

23 personlig pleje. Det er ikke muligt for tilsynet at komme i kontakt med medarbejderne til 2 borgere, hvorfor spørgsmålet ikke kan besvares. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af støtte til medicinindtagelse er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af Hjælp til medicinindtagelse er tilfredsstillende. Skema Aktuel medicin og skemamedicin forefindes i samarbejdsbogen og den medicin, som skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet. 95 % Borgerne får den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter. Medarbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden der gives medicin. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat 23

24 Indikator 5.1 Dokumentation Findes skemaet Aktuel medicin og skemamedicin i samarbejdsbogen? x Tilsynet vurderer, at indikatoren er opfyldt, idet skema: Aktuel medicin og skemamedicin findes i samarbejdsbogen. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 5.2 Observation Stemmer antallet af tabletter i doseringsæsken overens med angivelse i Aktuel medicin og skemamedicin? x Opfyldt. Tilsynsførende observerer, at den på tilsynsdagen korrekte doseringsæske er taget i brug, og at medicinen er taget indenfor det tidsinterval, der er ordineret, og hvor tilsynsførende er i hjemmet. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 5.3 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? x Tilsynet vurderer, at alle borgere får den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 10 24

25 100 % Indikator 5.4 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? x Opfyldt. 1 medarbejder har manglende kendskab til, hvad der skal kontrolleres, inden der gives medicin. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant % med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt x Der er delvis manglende dokumentation af borgerens fysiske-, mentale- og især sociale resurser. 90 % Alle borgere oplever, at medarbejderne i praksis inddrager og motiverer borgeren til at anvende egne resurser. Medarbejderne har kendskab til borgerens resurser og kan fortælle om den indsats, der skal til for at støtte og motivere borgeren i at 25

26 fastholde sin funktionsevne. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens resurser? x Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ har en udfordring i at beskrive borgerens fysiske, mentale men især de sociale resurser. En døgn- og ugeplan beskrivelse af, at borgeren selv deltager i rengøring, både når der er medarbejder i hjemmet, og når der ikke er medarbejder i hjemmet. Døgn- og ugeplan hos samme borger beskrivelse af, hvilke rengøringsopgaver borgeren ikke kan udføre, på grund af fysisk funktionsnedsættelse. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 73 % I en anden døgn- og ugeplan er borgerens fysiske resurser beskrevet. Det vil være relevant, også at beskrive borgerens sociale resurser i form af godt naboskab, som blandt andet indeholder udveksling af telefonnumre både indbyrdes og til hinandens 26

27 familie, opringning til hinanden hver dag vedrørende hinandens velbefindende samt udveksling af nøgle til hinandens hjem. I en tredje døgn- og ugeplan er borgerens fysiske resurser beskrevet. Borgens mentale resurser er ikke beskrevet, hvilket vil være relevant i forhold til borgerens alder (96 år) og ift. at borgeren tilbringer en stor del af døgnet i sengen. I en fjerde døgn- og ugeplan er medinddragelse af borgerens fysiske resurser beskrevet i døgnog ugeplanen i forbindelse med personlig hygiejne. Der er manglende beskrivelse af borgerens mentale resurser, hvilket vil være relevant, da borgeren lider af en alvorlig sygdom og har konstante smerter. Der er manglende beskrivelse af borgerens sociale resurser, hvilket vil være relevant, idet borgeren overfor tilsynsførende oplyser, at en nabo og en 27

28 veninde hjælper i dagligdagen med blandt andet indkøb. I 2 døgn- og ugeplaner er ingen beskrivelse af borgerens resurser fysisk, mentalt eller socialt. 1 døgn- og ugeplan beskrivelse af borgerens fysiske resurser i form af, at borger delvis selv kan udføre rengøring i hjemmet. Døgn- og ugeplanen beskrivelse af borgerens sociale resurser. Borgeren har en ven, som han ringer sammen med dagligt, og som af og til kommer forbi for at høre, hvordan borger har det. En anden døgn- og ugeplan beskrivelse af, at borger tidligere har brækket den ene hofte og den ene skulder, hvorfor der er indskrænket bevægelighed. Døgn- og ugeplanen indeholder overvejende beskrivelse af, hvad borgeren skal have hjælp til og mindre, hvad borger selv kan bidrage med. Der er manglende beskrivelse af borgerens sociale 28

29 resurser i form af god hjælp fra familie. Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne resurser? x Opfyldt. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? x Opfyldt. Medarbejderne har i høj grad fokus på borgerens resurser. Eksempelvis kan en medarbejder beskrive, at det er vigtigt at være opmærksom på, at borgeren er af en anden generation, og at borgeren derfor er tilbageholdende med at bede om hjælp. Samme medarbejder kan fortælle om hensyntagen til borgerens nedsatte fysiske funktionsevne i relation til Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 96 % 29

30 osteoporose i ryg og astma. Dette er blandt andet årsag til, at borger skal have bad om eftermiddagen i stedet for om morgenen. Først da har medicinen hjulpet, og borgeren har luft til at deltage. En anden medarbejder kan give eksempel på, hvordan hun samme morgen har opfordret borger til selv at vaske sig i ansigtet, ligesom hun har opfordret borger til at gå rundt inde i lejligheden for at få lidt motion. En tredje medarbejder kan beskrive, hvordan borgerens resurser ændres i sammenhæng med træthed, og at borger derfor ikke kan (forventes) at anvende egne resurser om aftenen, som han kan om dagen. En medarbejder kan delvis beskrive borgerens resurser, idet hun kan beskrive, hvilke opgaver borgeren medinddrages i, men ikke hvilken indsats der gøres, for at fastholde borgerens 30

31 funktionsevne. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x Tilsynet vurderer, at borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen. 87 % Medarbejderne kan fortælle om, hvilke ønsker borgeren har i forhold til borgerens ønsker om respekt og levevis. 31

32 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren en god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis x Opfyldt. Generelt oplever borgerne god kontakt og respekt i hverdagen med de faste medarbejdere. Særlig foretrukken er den faste hjælper. En borger oplever rigtig god kontakt med både faste medarbejdere og afløsere. I forhold til afløserne oplever borgeren det positivt, idet det er som at få "hele verden" ind i sin stue. En borger oplever det som dis respekt, at hun i de 6 år, hun har modtaget hjemmepleje til praktisk bistand, aldrig har haft en fast medarbejder. Borgeren efterspørger dette. En anden borger oplever det også som dis respekt, at det er umuligt at få kontakt med hjemmeplejen pr. telefon om fredagen, da telefonen angiveligt er optaget konstant. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 87 % 32

33 En tredje borger ønsker ikke hjælp af mandlige medarbejdere. Ønsket efterkommes ikke om aftenen, hvilket generer borgeren, idet borgeren føler sig tvunget til at bede medarbejderen om at gå. Borgeren modtager i disse situationer ikke den visiterede hjælp. En fjerde borger fortæller, at han tidligere har haft et utal af forskellige hjælpere. Borgeren har nu er fast hjælper, som han sætter umådelig stor pris på. Borgeren oplever særdeles god kontakt og respektfuldt samvær. Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis x Opfyldt. Medarbejderne kan generelt beskrive, hvilke ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. En medarbejder beskriver, at respekt for borgeren er at anerkende, at borgerens resurser ændres i forbindelse med træthed, og at borgeren derfor ikke kan forventes at anvende Opfyldt 10 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 88 % 33

34 egne resurser om aftenen i samme udstrækning som om dagen. En anden medarbejder beskriver, hvordan medinddragelse af borgeren i hverdagens gøremål er afgørende for, om borgeren føler sig respekteret. En medarbejder kan ikke forklare, hvilke eventuelle ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 34

35 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

36 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag 1: Høringssvar for fejl og opklarende informationer

37 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Hjemmesygeplejen Valby/Kgs. Enghave/, Krumtappen Valby Leder Hjemmeplejeleder Karen Sonne Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 15. november kl Den 16. november kl Den 17. november kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data fra 12 borgere, der er fordelt på forskellige plejetyndekategorier, og borgere som modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 3 dage. Fordelingen har været: Torsdag den 15. november er der gennemført tilsyn hos 4 borgere, hvor 2 borgere er visiteret fra 2 til 8 timers hjælp, samt 2 borgere som er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. ugen. Fredag den 16.november er der gennemført tilsyn hos 4 borgere, hvor 1 borger er visiteret til fra 2 til 8 timers hjælp, samt 3 borgere som er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. ugen. Lørdag den 17. november er der gennemført tilsyn hos 4 borgere, hvor 2 borger er visiteret fra 2 til 8 timers hjælp, samt 2 borgere som er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. ugen. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage ved det uanmeldte tilsyn. Tilsynet har gennemført interview med i alt 10 medarbejdere, som på tilsynstidspunktet havde det pleje og omsorgsfaglige ansvar. En medarbejder svarede i forhold til 2 borgere og en medarbejder svarede ikke telefonen på tilsynstidspunktet. De deltagende medarbejdere har følgende faglige baggrund; 8 sygeplejersker 2 social- og sundhedsassistenter. Tilsynsførende Lisbeth Lind, chefkonsulent, sygeplejerske MPA Lis Oline Madsen, chefkonsulent, sygeplejerske 37

38 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen Valby/Kgs. Enghave/. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmesygeplejen Valby/Kgs. Enghave/ til at være godkendt med ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2012 af ). 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker På baggrund af tilsynet vurderes det, at Hjemmesygeplejen Valby/Kgs. Enghave/ er karakteriseret ved følgende styrker: Borgerne modtager de hjemmesygeplejeydelser, de er visiteret til, og som de har behov for. Der observeres sammenhæng mellem de leverede sygeplejeydelser og borgerens helbredsstilstand. Borgerne udtrykker tilfredshed med leveringen af sygeplejeydelserne, og de oplever tryghed ved 38

39 at modtage hjemmesygepleje. Borgerne oplever respektfuld kommunikation og respekt for den enkeltes levevis. Medarbejderne fremtræder fagligt kompetente og ansvarsbevidste. Medarbejderne har en god viden omkring de gældende retningslinjer i forhold til levering af sygeplejeydelser, og hvordan ydelsestildelingen ændres, hvis borgerens tilstand ændres. Mangler Der er manglende overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Der er i dokumentationen vedrørende medicindosering og medicinadministration. Der er i 2 tilfælde manglende overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den doserede. Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Der er manglende overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Anbefalinger 1. At Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ underviser medarbejderne i, hvordan der skabes sammenhæng mellem helbredsbeskrivelserne og medicinoplysningerne. 2. Der er i forhold til korrekt opbevaring af medicin, herunder uaktuel og aktuel medicin samt manglende navn og cprnummer på hver enkelt doseringsæske 3. Der er manglende overensstemmelse hos 2 borgere mellem skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. 4. Der er manglende skemaer i 2. At Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ underviser og vejleder medarbejderne i korrekt opbevaring af medicin, således at uaktuel- og aktuel medicin opbevares adskilt samt at alle doseringsæsker er mærket med navn og cpr- nummer. 3. At Hjemmesygeplejen Valby/Kgs. Enghave/ underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i medicinhåndtering ud fra gældende regler. 4. At Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ underviser, oplærer og vejleder medarbejderne 39

40 samarbejdsbogen vedrørende skema medicin. i, at der i borgerens samarbejdsbog, forefindes de korrekte skemaer 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Pointtildeling Det faglige skøn kvalitativ vurdering Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injekti on er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 87 % x 100 % x 87 % x 92 % x 96 % x 100 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 1, 3 og 4 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af ovenstående mål vurderes ud fra et fagligt skøn til at være godkendt med, selvom der er opnået en målopfyldelse på henholdsvis 87 %, 87 % og 92 % i pointtildelingen. 40

41 Vedr. mål 1: Tilsynets faglige begrundelse er baseret på, at der i ca. halvdelen af journalerne ikke er dokumenteret korrekt i forhold til overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Vedr. mål 3: Tilsynets faglige begrundelse er baseret på, at der er fundet doseringsfejl hos 2 borger. Vedr. mål 4: Tilsynets faglige begrundelse er baseret på, at der i forhold til dokumentation af medicinadministration af skemamedicin i 1/3 af journalerne ikke er dokumenteret korrekt. Ifølge vurderingskriterierne, som fremgår af Tilsynskonceptet 2012, er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 41

42 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem tildelte ydelser og borgerens behov x Helbredsoplysningerne indeholder generelt en beskrivelse af alle 11 områder. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i at sikre overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. 87 % Borgerne oplever at modtager de sygeplejeydelser, de har behov for. Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvordan ydelsestildelingen kan ændres, hvis borgerens tilstand ændres. 42

43 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger i journalen? 43 x Opfyldt. 11 journaler indeholder en helbredsbeskrivelse, hvor detaljeringsgraden varierer. Nogle beskrivelser er meget overordnet beskrevet, andre beskrivelser indeholder detaljerede og relevante notater i bemærknings-feltet tilknyttet hvert område. I forhold til 1 borger er indikatoren ikke opfyldt, da journalen indeholder helbredsoplysningerne med få oplysninger indenfor få områder. x Delvis opfyldt. I forhold til 3 journaler er indikatoren opfyldt. I 7 journaler er der delvis overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Eksempelvis der beskrivelse af behandling af blodtryksforhøjelse, forhøjet kolesterol, smerte behandling og Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 92 % Opfyldt 3 Delvis opfyldt 7 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 54 %

44 Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? behandling for d- vitamin mangel. I forhold til 2 journaler er indikatoren ikke opfyldt. I en journal er skemaet helbredsoplysninger udfyldt indenfor få af de 11 områder. I en anden journal er der manglende overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinskemaer. x Opfyldt. Hos alle 12 borgere observeres sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens tilstand. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 44

45 Indikator 1.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? x Opfyldt. I forhold til 8 borgere er indikatoren opfyldt. I forhold til 3 borgere er der delvis overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle tilstand. Det drejer sig for eksempel om en borger, som ved tilsynet er fast kørestolsbruger. I helbredsoplysningerne står skrevet, at borgeren kan færdes i egen bolig ca m. En anden borger har nedsat hørelse og tinnitus. I helbredsoplysningerne står skrevet, at borgeren har normal hørelse. En tredje borger er synligt og mærkbart kortåndet. Ifølge medicinskemaer er borgeren i behandling for vejrtrækningsproblemer. Ifølge helbredsoplysningerne har borgeren normal vejrtrækning. Hos en fjerde borger er skemaet om helbredsoplysninger ikke udfyldt. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 79 % 45

46 Indikator 1.5 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? x Opfyldt. Alle borgere tilkendegiver at den tildelte sygeplejehjælp svarer til deres behov. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 IKKE opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, såfremt borgerens behov for sygepleje ændrer sig? x Opfyldt. Alle medarbejdere kan fagligt redegøre for, hvordan de skal forholde sig ved ændringer i forhold til borgerens behov for sygepleje. 1 medarbejder var ikke at træffe på tilsynstidspunktet. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 46

47 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem tildelte og leverede ydelser x Retningslinjer for registrering af besøg i Borgers plan er fulgt. Borgerne tilkendegiver, at de modtager den hjælp, de er visiteret til. 100 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er der en registrering af leverede besøg i Borgers plan? x Opfyldt. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 47

48 Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de seneste registrerede besøg med henblik på tidspunkt og hyppighed? x Opfyldt. Alle borgere tilkendegiver at de har modtaget seneste registrerede besøg. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 48

49 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende x Medicinskemaerne indeholder dokumentation i forhold til gældende retningslinjer. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at aktuel og uaktuel medicin opbevares adskilt samt sikre, at doseringsæskerne er mærket med borgerens navn og cpr- nummer. 87 % Tilsynet vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i KOS og skema Aktuel medicin i borgerens hjem. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i at sikre overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken i forhold til alle borgere. 49

50 Alle medarbejdere kan fagligt redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Dokumentation Indeholder borgerens medicinskema dokumentation i henhold til gældende retningslinjer x Opfyldt. Hos 1 borger er indikatoren ikke relevant, da borgere modtager dosispakket medicin fra apoteket. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 50

51 Indikator 3.2 Observation Er medicinen, inkl. den doserede, opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer i forhold til: Doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med borgerens navn og personnummer? Aktuel medicin opbevares adskilt fra Ikke-aktuel medicin? Indikator 3.3 Observation Er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i samarbejdsbogen? 51 x Delvis opfyldt. Hos 6 borgere er doseringsæskerne mærket med navn og cpr-nummer og aktuel og uaktuel medicin er opbevaret afskilt. Hos 4 borgere observeres, at aktuel og uaktuel medicin ikke er opbevaret adskilt. Hos enkelte af disse borgere var enkelte doseringsæsker ikke mærket med navn og cpr- nummer. Hos 1 borger er indikatoren ikke opfyldt. Aktuel og uaktuel medicin opbevares ikke adskilt og ingen doseringsæsker er med navn og cpr- nummer. x Opfyldt. Hos 9 borgere observeres overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin I KOS og skema Aktuel medicin i borgerens hjem. Hos 1 borgere er der manglende overensstemmelse mellem skema: Aktuel medicin i hjemmet og skema: Aktuel medicin i KOS. Sidstnævnte skema skal ajourføres i forhold til Opfyldt 6 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant % Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 86 %

52 et enkelt præparat, creme Brentacort. Hos en anden borger er der uoverensstemmelser mellem skema Aktuel medicin i KOS og skema: Aktuel medicin i samarbejdsbogen i forhold til, hvilken medicin Hjemmesygeplejen doserer, og hvilken medicin borgeren selv administrerer. Tilsynet observerer ligeledes uoverensstemmelse mellem skema Aktuel medicin og medicinskema. Hos 1 borger er spørgsmålet ikke relevant, da borgeren gør brug af dosispakket medicin fra apoteket. 52

53 Indikator 3.4 Observation Er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken? x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i at sikre, at der hos alle borgere er overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i hjemmet og indhold i doseringsæsken. I forhold til 9 borgere er der overensstemmelse mellem skema: Aktuel medicin i hjemmet og indhold i doseringsæsken. Hos 2 borgere observeres manglende overensstemmelse mellem skema: Aktuel medicin og indhold i doseringsæsken. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 1 82 % Hos 1 borger er der lørdag og mandag morgen kl. 8 doseret 1 tablet for meget. Hos 1 borger er der torsdag morgen doseret 9½ tablet og borgeren skal have 10½ tablet. Indikator 3.5 Observation Hvis borgeren får skemamedicin gennemgås skemaerne Er der skema hos borger? Er skemaet udfyldt i overensstemmelse med gældende retningslinjer? x Opfyldt. 5 borgere modtager lægeordineret medicin, som skal doseres efter skema. Hos 1 borger der i hjemmet ugedoseringsskema i forhold til dosering af et præparat. 7 borgere modtager ikke lægeordineret medicin som skal gives efter skema. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 7 80 % 53

54 Indikator 3.6 Interview med medarbejder Kender og anvender medarbejderen de gældende retningslinjer for medicindosering herunder: Ophældning af medicin til en periode af gangen Medicindosering i æske Dosisdispensering x Opfyldt. Alle medarbejdere kan fagligt redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. Ikke alle medarbejdere er bekendt med, at Hjemmeplejen Valby/Kgs. Enghave/ på baggrund af Københavns Kommunes vejledning om medicinhåndtering har udarbejdet en lokal Vejledning. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 54

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August/September 2012

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere