Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25"

Transkript

1 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden Befolkningsgrundlaget 2. Prognose for kommende års elev- og klasseantal 3. Andelen af børn i skole i og udenfor eget distrikt samt elevers søgning til andre skoler. 4. Prognose for antallet af indmeldte i hhv. skolefritidsordninger og fritidsklubber 5. Bilag 1. Befolkningsgrundlaget Pr. 1. januar 2014 var der 8600 bosiddende 5-15 årige i Helsingør Kommune hvilke svarer til 13,9 % af det samlede antal borgere i Helsingør Kommune (61.519). Hvis man over et 10 årigt historisk tilbageblik iagttager denne gruppes udvikling svinger antallet af 5-15 årige mellem i 2004 til omkring i hhv. 2006, 2007 og Generelt har den befolkningsprognosen og det faktiske antal borgere været tæt på hinanden, hvilket læseren især skal være opmærksom på da elevtallet i prognoseårene 2015 til 2026 forventes at falde fra de nuværende til hvilket svare til et fald på 26 %. Som alle andre prognoser viser denne ikke hvordan virkeligheden vil blive, men derimod den forventede udvikling blandt de 5-15 årige. Tendenserne i prognosen er væsentlig mere sandsynlige i begyndelsen af perioden eftersom slutningen af perioden er behæftet med en del usikkerhed bl.a. med hensyn til kommunens boligprogram. De parametre, der ligger til grund for resultatet af befolkningsprognosen fra det ene år til det andet er historikken i befolkningstallet, indvandring fra udlandet, fertilitetshyppigheder, forblivelsesrater, husstandsstørrelser, huspriser samt ændrede forventninger til kommunens eget samt oplandets boligbyggeprogram. 1

2 Figur 1. Forventningerne til antallet af 5-15-årige i hhv. befolkningsprognose 2013 og 2014*. Kilde: Befolkningsprognose for Helsingør Kommune * Der skal bemærkes, at Y-aksen ikke begynder ved værdien 0. Forventningerne til antallet af 5-15-årige i befolkningsprognose 2014 er, at aldersgruppen vil falde i antal gennem hele prognoseperioden. I figur 1 sammenlignes forventningerne til antallet af årige i henholdsvis befolkningsprognose 2013 og Befolkningsprognosen for 2014 viser et lidt større fald end antaget forhold til prognosen I 2026 forventes antallet af 5-15 årige at være færre børn end tilfældet er i dag. Det svarer til et fald på 26 pct. 1 I Bilag 1 vises udviklingen i børnetallet indenfor de enkelte skoledistrikter. Det er i særdeleshed skoledistrikt Hornbæk hvor der forventes et fald i elevtallet i forhold til det samlede elevtal i skoledistriktet. 1 Det skal dog bemærkes, at der i kommunens byggeboligprogram aldrig bliver lagt ret mange nye boliger ind efter budgetperioden. Teknisk set bevirker det, at befolkningstallet i prognosen gradvist falder i mod slutningen af prognoseperioden. 2

3 Antallet af børn i udvalgte aldersgrupper Som det ses af figur 2, viser antallet af 5-15-årige en variation indenfor de forskellige aldersgrupper. Figur 2. Udviklingen i udvalgte aldersgrupper i perioden fra *. Kilde: Befolkningsprognose for Helsingør Kommune * Bemærk at Y-aksen ikke begynder ved værdien 0. De 5-8-årige ( klasses målgruppen) har siden 2005 oplevet et konstant fald i antallet. Tendensen forventes at fortsætte til og med 2023 hvorefter kurven knækker og der forventes en svag stigning. I 2026 vil aldersgruppen være på børn. Det er et fald på 644 eller 22 pct årige børn i forhold til antallet i 2014, som er på klasses målgruppen, de 9-11-årige, vil gennem hele prognoseperioden opleve et fald i antallet af elever. De 9-11-årige forventes alt i alt at blive reduceret med 784 børn i 2026 i forhold til antallet i dag, nemlig fra i 2014 til i Det svarer til et fald på 32 pct. Dette er et yderligere fald fra i målgruppen fra 2013 til 2026 på 25 pct. De årige, (7-10. klasses målgruppen) forventes de første år ligeledes at falde svagt i antal. I perioden forventes aldersgruppen at være svagt stigende i antal for da at blive afløst af et fald fra 2019 og prognoseperioden ud. Faldet skyldes at årgange der indtræder er mindre end de årgange som træder ud af aldersintervallet. I 2026 vil der således være elever eller 814 færre årige end i dag, hvor antallet er Det svarer til et fald på 25 pct. 3

4 2. Prognose for kommende års elev- og klassetal Skoleåret 2014/15 Børn der er fyldt 5 år pr. 1. januar 2014 vil i løbet af 2014 blive 6 år og er dermed i den aldersgruppe, som skal begynde i 0.klasse i skoleåret 2014/15. Det faktiske antal af denne gruppe børn er faldet med 14 børn fra 697 pr. 1. januar 2013 til 683 pr. 1. januar Skoleprognosen der beregnes i forhold til den seneste befolkningsprognose 2013 samt de aktuelt indskrevne skolebørn pr. marts 2014 og de seneste to års fakta om bevægelser blandt de skolesøgende børn forventer at i alt 623 børn incl. børn i specialtilbud og specialklasser svarende til 91,2 pct. af årgangen begynder i 0. klasse i skoleåret 2014/15 2. Figur 3 tager når der beregnes forventet behov for antal klasser udgangspunkt i opgørelser indenfor hvert distrikt, hvilket betyder at dannelsen af klasser er fuldt udnyttet indenfor det enkelte distrikt. Der er ligeledes taget højde for at indregne beslutningen om indfasning af en klassekvotient på 24 elever startende med indskolingen i skoleåret 2013/14. I det kommende skoleår 2014/15 forventes der, at være i alt 6911 elever fordelt på 270 normalklasser. Ved den faktiske skoleindskrivning i januar 2014 er der tilmeldt 6874 elever fordelt på 296 klasser. 3 Eftersom der i perioden fra marts til skolestart naturligt sker ændringer, benyttes der i dette notat herefter udelukkende det forventede antal fra KMD Skoleprognosen. Den forventede udvikling i antallet af klasser fremgår af figur 3. Figur 3: Forventningerne til udviklingen i antallet af normalklasser i hhv. skoleprognose 2013 og 2014 Kilde: KMD-skoleprognose. Hvert klassetrin indenfor det enkelte distrikt er opgjort for sig, hvorefter behovet for antal klasser er beregnet. Af figur 3 ovenfor ses det, at der i dette års prognose forventes et faldende behov for normalklasser i hele prognoseperioden. I slutningen af prognoseperioden forventes behovet at være på 242 normalklasser, et fald hen over perioden på 38 normalklasser. 4 Sammenholdes dette års prognose med forventningerne sidste år, ses det at behovet for antallet af klasser i prognoseperioden er en del større. Dette skyldes ikke en forventning om flere elever i kommunens skoler, men derimod beslutningen om at ændre klassekvotienten til 24 elever pr. klasse, startende i 2013/14 med eleverne i indskolingen. Ændringen i klassekvotienten vil have fuld effekt til og med 10 klassetrin i 2023/24. Figur 4: Forskellen mellem opgørelse på skoledistrikter og skoleafdelingen 2 Tallet er taget fra opgørelsen der foretages af Center for Dagtilbud og Skoler og viser at det forventede antal, som indskrives til skolestart i skoleåret 2014/15 udgør 619 børn og 28 klasser. Det er i denne prognose besluttet at benytte det forventede antal fra KMD Skoleprognose. 3 Tallene er Center for Dagtilbud og Skolers egne tal. 4 I tallet er, i lighed med tidligere år, inkluderet et antal elever fra Fredensborg Kommune (10. klasseskolen). 4

5 Hvis man beregner klassebehovet på skoledistrikter opdeles eleverne i med 24 elever pr. klasse, dette tal skal ses som et ideelt tal, hvis man fylder klasserne op med 24 elever i hver klasse. Dette sker dog ikke i praksis hvor en beregning på skoleafdelinger ligger tæt på det faktiske antal klasser, der pr. 5. september 2013 var Det vil sige at hvis den faktiske klassekvotient er uændret vil forventes antallet af klasser falde til 267 klasser i Den forventede udvikling i elev antal Det samlede tal for normalklasse-elever i kommunen forventes i hele prognoseperioden at falde. Det forventede antal normalklasse elevtal for skoleåret 2024/25 vil være 5058, hvilket vil være færre elever, eller et fald på 24,2 pct. i forhold det forventede antal for skoleåret 2014/15 i årets prognose. 5 Kilde: Faktisk elevtal 5. september 2013, Center for Dagtilbud og Skoler. 5

6 Figur 5: Udviklingen i antal normalklasse- og specialklasseelever fra 2014/15 til 2024/25. Kilde: KMD-skoleprognose * Bemærk at Y-aksen ikke begynder i 0. For skoleåret 2014/15 forventes der at være 148 elever i de almindelige specialklasser. Eleverne fordeler sig med 23 elever på Espergærde Skole, 109 elever på Helsingør Skole og 11 elever på 10. Klasseskolen. Antallet af elever i specialklasserne afgøres ud fra elevsammensætningen på klassetrinnet og elevernes behov. Antallet af elever varierer derfor meget på klassetrinnene, og ressourcetildelingen tager højde for dette, således at inklusion af enkeltelever og eller grupper af elever er muligt. Figur 6 vises den forventede udvikling af elever i specialklasser og specialtilbud. Det store fald i elever i specialklasser skal til dels ses som, udviklingen af det generelle fald elever og dels, som inklusionen af elever fra specialklasserne til normalklasserne. Antallet af elever i specialtilbud forventes at følge det det samlede elevtal i prognoseårene. Det faktiske elevtal i specialklasser var 5. september 2013 på 165 elever fordelt i 15 klasser 6, som er et fald fra 181 elever i september Kilde: Faktisk elevtal 5. september 2013, Center for Dagtilbud og Skoler. 6

7 Figur 6: Den forventede udvikling af elever i specialklasser og specialtilbud Kilde: KMD befolkningsprognosen 2014 Lokalekapacitet på de enkelte skoler Med baggrund i forventningerne til behovet for klasser på de enkelte skoler skønnes der, at være det tilstrækkelige antal lokaler til rådighed. 7

8 3. Andelen af børn i skole i og udenfor eget distrikt samt elevers søgning til andre skoler. Tabel 1 viser hvordan eleverne i 1. klasse er fordelt ved skolestart, henholdsvis indenfor eget distrikt eller i andre af kommunens skoler. Eksempelvis gælder det for elever i Helsingør Skole at 77,3 pct. starter på skoler indenfor distriktet og 7,7 pct. starter på andre af kommunens skoler. Den resterende andel af elever 15 pct. starter i specialklasser, andre kommuners skoler eller privatskoler. Se evt. bilag 2 for opgørelse af aldersfordelingen af de børn, der starter i børnehaveklassen 2014/15. Tabel 1: Andel børn, der henholdsvis går i skole i eget distrikt samt i kommunens øvrige skoler Distrikt Skole Andel af 1. klasses elever, der går i skole i eget distrikt Andel af 1. klasses elever, der går i andre af kommunens skoler Afd. Mørdrup Espergærde Snekkersten Helsingør Afd. Tibberup Afd. Grydemosen Afd. Gl. Espergærde Afd. Smakkevej Afd. Egevænget Afd. Klostermose Afd. Gurrevej Afd. Nordvest Afd. Kongevene 89,6% 1,3% 74,1% 8,6% 77,3% 7,7% Afd. Marienlyst Tikøb Tikøb 61,7% 21,5% Hellebæk Hellebæk 80,7% 8,0% Hornbæk Hornbæk 94,5% 0,0% Deltagelse i specialklasser i eget eller andet distrikt er ikke talt med 8

9 Tabel 2 viser dels hvilke andre skoletyper eleverne går på hvis de ikke går på en folkeskole i Helsingør Kommune og dels viser den andelen af kommunens klasses børn på disse skoletyper. Det ses f.eks., at 10,6 pct. af alle bosiddende klasses elever i kommunen har valgt at gå på privat og/eller friskole hvilke er en stigning på ca. 3 pct. i forhold til 2013 elevtallet dette kan blandt andet skyldes oprettelsen af den Skorpeskolen i Hellebæk. Tabel 2: Andel af elever fra Helsingør kommune fordelt efter anden skoletype end folkeskole. Elever på udvalgte skoler Andel af alle elever Privatskoler i nærområde 10,6% Privatskoler udenfor nærområde 1,4% Efterskoler 2,6% Anden kommunes folkeskole 1,4% note: beregningen er foretaget på det totale antal elever Der henvises til bilag 3, hvor det pr. skoledistrikt vises, hvor stor en andel af børn fra de enkelte distrikter, der har valgt at gå på skoler andre end egen skole. 5. Prognose for antallet af indmeldte i hhv. skolefritidsordninger og fritidsklubber Både SFO er og fritidsklubber skal rumme det antal børn, der er indmeldt. Ser man på antallet af indmeldte børn i kommunens SFO er og fritidsklubber, viser tabel 3, at der pr. 2. januar 2014 var 125 færre indmeldt i SFO og 22 flere indmeldt i fritidsklub i forhold til 2. januar Tabel 3: Antallet af indmeldte børn i SFO er og fritidsklubber pr. januar 2013 og januar januar 2014 Difference SFO Fritidsklub I alt Kilde: Egne data vedr. indmeldte fra KMD Institution 9

10 Tabel 4 viser efterspørgselsprocenter pr. januar 2008 til og med januar 2014 for de enkelte aldersklasser fordelt på pladstype. Efterspørgselsprocenterne følges hver måned og her viser det sig, at de fra måned til måned varierer indenfor de enkelte aldersgrupper. Tabel 4: Sammenligning af efterspørgselsprocenter pr. 1. januar fordelt på pladstype. Institutionstype sfo sfo sfo sfo sfo sfo sfo Alder 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år ,05% 75,89% 90,53% 88,76% 79,07% 17,00% 0,12% ,78% 71,83% 90,63% 88,94% 83,40% 14,77% 0,35% ,04% 70,97% 90,06% 87,14% 85,17% 18,31% 0,37% ,35% 80,25% 87,33% 88,60% 82,82% 14,60% 0,50% ,66% 76,86% 89,68% 87,44% 82,86% 15,16% 0,25% ,57% 80,95% 87,89% 88,14% 85,71% 18,16% 0,00% ,17% 81,17% 89,54% 86,14% 82,13% 15,82% 0,37% 2014 minus ,4 ppt 0,2 ppt 1,7 ppt -2 ppt -3,6 ppt -2,3 ppt 0,4 ppt Institutionstype fk fk fk fk fk fk fk fk fk Alder 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år ,00% 1,25% 55,65% 54,45% 39,23% 21,02% 13,47% 3,88% 0,50% ,00% 1,49% 59,95% 59,62% 37,82% 26,13% 13,42% 3,67% 0,00% ,00% 0,99% 60,90% 56,56% 46,82% 20,17% 14,03% 5,03% 0,26% ,00% 1,07% 66,50% 62,50% 38,98% 30,85% 13,00% 3,71% 0,44% ,00% 1,97% 64,44% 63,66% 48,57% 20,51% 11,70% 5,12% 0,11% ,00% 1,14% 62,58% 63,67% 41,59% 28,36% 11,62% 5,02% 0,12% ,00% 1,22% 63,01% 67,41% 48,46% 20,85% 12,34% 4,40% 0,23% 2014 minus ppt 0,1 ppt 0,4 ppt 3,7 ppt 6,9 ppt 7,5 ppt 0,7 ppt -0,6 ppt 0,1 ppt Kilde: Egne data vedr. indmeldte og befolkning. Note: ppt= procentpoint Afsnit 1 beskrev hvordan, antallet af børn indenfor aldersgruppen til både SFO og fritidsklubber vil falde gennem hele perioden. 10

11 Af figur 7 ses forventningerne til antallet af indmeldte i hhv. SFO og fritidsklub gennem prognoseperioden. Prognosetallene er beregnet på baggrund af efterspørgselsprocenten pr. 1. januar 2014 og en eventuel ændring i pasningsmønstret vil naturligvis også ændre på nedenstående beregninger. Af figuren fremgår det, at specielt behovet for SFO-pladser vil være faldende i hele prognoseperioden. I forhold til 2014 forventes behovet samlet set at falde med 27 pct. Antallet af indmeldte børn i både SFO er, men især i fritidsklubber varierer dog altid meget over året, især efter Store Skiftedag i maj måned. Figur 7: Forventede antal indmeldte pr. 2. januar i hhv. SFO er og fritidsklubber gennem prognoseperioden*. Kilde: Befolkningsprognose 2013 og indmeldte i fritidsklubber og SF er. * Bemærk at Y-aksen ikke begynder i 0. 11

12 6. Bilag Bilag 1 Befolkningsudvikling i skoledistrikterne Bilag 1 viser den forventede til antallet af 5-15-årige i hhv. befolkningsprognose 2013 og 2014 indenfor de enkelte skoledistrikter. Kilde til alle grafer: Befolkningsprognose for Helsingør Kommune Grafernes Y-akse begynder ikke i 0. 12

13 Bilag 2 Nedenfor viser bilag 2 den forventede aldersfordeling af eleverne ved skolestart i 2014/15. Skoledistrikt Alder Andel i % 5 1,0 6 87,4 7 11,5 Espergærde skole Alder ,6 6 75,9 7 19,5 Hellebæk skole Alder ,0 6 70,0 7 25,0 Hornbæk skole Alder ,4 6 88,9 7 3,7 Tikøb Skole Alder ,1 6 80,1 7 16,8 Snekkersten skole Alder ,5 6 83,6 7 12,9 Helsingør skole Alder

14 Bilag 3 Bilag 3 viser dels hvor distrikternes børn går i skole og dels i hvilke distrikter skolernes elever bor. Aftabellen ses eksempelvis at ud af alle børn i skoledistriktet i skoledistrikt Espergærde går 19,2 % på afdeling Tibberup, som høre til distriktets skole, hvor 0,2 % fra skoledistriktets børn går på afdeling smakkevej, der ligger udenfor Espergærde skoledistrikt. Skoledistrikt Går i skole Andel af elever i % Afdeling Tibberup 19,2 Hellebækskolen 0,0 Hornbæk Skole 0,0 Tikøb Skole 0,3 Afd. Smakkevej 0,2 Afd. Marienlyst 0,2 Afd. Nordvest 0,2 Afd. Klostermose 0,2 Afd. Espergærde 21,4 Afd. Mørdrup 23,2 Afd. Grydemose 25,8 Espergærde Humlebæk Lille Skole 2,2 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 0,8 Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 2,7 A-klasser Helsingør Ungdomsskole-special 0,0 Helsingør Privatskole 0,3 Skorpeskolen 0,7 Afd. Grydemose - specialtilbud 0,2 Afd. Kongevej - specialklasser 0,7 Afd. Nordvest - specialklasser 0,2 Afd. Egevænget 0,2 A. Elev Export 0,3 A. Specialskoler 0,3 A. Privatskoler 0,8 Total 100,0 Afdeling Tibberup 0,4 Hellebækskolen 80,7 Hornbæk Skole 3,0 Tikøb Skole 2,3 Afd. Marienlyst 1,1 Afd. Klostermose 0,4 Afd. Espergærde 0,0 Afd. Mørdrup 0,8 Hellebæk Helsingør Lille Skole 0,4 Humlebæk Lille Skole 0,4 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 1,5 Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 1,5 A-klasser Helsingør Ungdomsskole-special 0,0 Skorpeskolen 5,7 Afd. Kongevej - specialklasser 0,4 Afd. Nordvest - specialklasser 0,4 A. Specialskoler 0,4 A. Privatskoler 0,8 Total 100,0 Hornbæk Skole 94,5 Humlebæk Lille Skole 0,5 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 0,5 Hornbæk Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 1,1 Skorpeskolen 1,1 Afd. Nygård - specialtilbud 0,5 A. Specialskoler 1,1 14

15 A. Privatskoler 0,5 Total 100,0 Afdeling Tibberup 3,2 Hellebækskolen 0,0 Hornbæk Skole 1,1 Tikøb Skole 61,7 Tikøb Afd. Smakkevej 4,3 Afd. Marienlyst 0,0 Afd. Kongevej 1,1 Afd. Espergærde 1,1 Afd. Mørdrup 4,3 Afd. Grydemose 6,4 Humlebæk Lille Skole 1,1 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 1,1 Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 9,6 Skorpeskolen 1,1 A. Elev Export 3,2 A. Privatskoler 1,1 Total 100,0 Afdeling Tibberup 0,2 Hellebækskolen 0,4 Hornbæk Skole 0,0 Tikøb Skole 0,2 Afd. Smakkevej 41,5 Afd. Marienlyst 2,8 Afd. Gurrevej 1,3 Afd. Kongevej 1,5 Afd. Nordvest 0,8 Afd. Klostermose 16,7 Afd. Espergærde 0,8 Afd. Mørdrup 0,2 Snekkersten Afd. Grydemose 0,4 Helsingør Lille Skole 2,5 Humlebæk Lille Skole 0,8 Al-Irchad Skolen 2,3 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 1,1 A-klasser Helsingør Ungdomsskole-special 0,0 Helsingør Privatskole 3,6 Skorpeskolen 0,8 Afd. Grydemose - specialtilbud 1,3 Afd. Kongevej - specialklasser 1,3 Afd. Smakkevej - specialtilbud 0,2 Afd. Nordvest - specialklasser 0,2 Afd. Egevænget 15,9 A. Elev Export 0,4 A. Specialskoler 0,6 A. Privatskoler 1,9 Total 100,0 Uden prognoseskole 0,0 Afdeling Tibberup 0,1 Hellebækskolen 0,8 Hornbæk Skole 0,4 Tikøb Skole 0,3 Afd. Smakkevej 2,2 Afd. Marienlyst 27,9 Afd. Gurrevej 23,2 Afd. Kongevej 9,9 Afd. Nordvest 16,3 Afd. Klostermose 0,1 Afd. Espergærde 0,3 Afd. Mørdrup 0,6 Helsingør Afd. Grydemose 1,2 15

16 Helsingør Lille Skole 5,2 Humlebæk Lille Skole 0,4 Al-Irchad Skolen 1,7 Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 1,2 A-klasser Helsingør Ungdomsskole-special 0,0 Helsingør Privatskole 0,7 Skorpeskolen 1,5 Afd. Grydemose - specialtilbud 0,7 Afd. Kongevej - specialklasser 0,8 Afd. Smakkevej - specialtilbud 0,3 Afd. Nordvest - specialklasser 0,6 Afd. Egevænget 1,7 Afd. Nygård - specialtilbud 0,3 A. Elev Export 0,3 A. Specialskoler 0,3 A. Privatskoler 1,1 Total 100,0 16

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier:

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier: Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282757 kap37@helsingor.dk Dato 26.05.2015 Sagsbeh. Karin Petersen Notat om beregning på en evt. ændring af

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole Sagsnr. 13/1722 Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole I dette notatet ses på faktorer, der har haft betydning for udviklingen i klassekvotienterne og sammenlægning af klasser på undervisningsstedet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Befolkningsprognose Helsingør Kommune

Befolkningsprognose Helsingør Kommune Befolkningsprognose Helsingør Kommune 2008-2020 Udgivet af Centralforvaltningen - Udviklingsafdelingen Udarbejdet af Helsingør Kommune Centralforvaltningen Stengade 59 3000 Helsingør Helsingør Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger Aabenraa Kommune Dagtilbudsplanlægning og skoleplanlægning 2008-2020 Resultater og forudsætninger Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/19 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/019 2

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen 2015-2026 Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår.

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår. N OTAT Inklusion/segregering og tilvalg af folkeskolen Debatten på folkeskoleområdet berører ofte udfordringerne med inklusion. Herunder fremføres den øgede inklusion som grund til at forældre i stigende

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Af Lars Ebsen Boldt Andelen af tosprogede elever i grundskolen er de seneste 10 år vokset fra 7,7 pct. til 10,1 pct. Efter en periode med relativ høj vækst i antallet

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere