standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04"

Transkript

1 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter Hvad er en standardkontrakt? Fordele og ulemper ved standardkontrakter 8 3. Analysens opbygning 9 4. Forbrugernes adfærd når de indgår en kontrakt Forbrugernes indgåelse af standardkontrakter Forbrugerne læser ikke altid hele standardkontrakten Hvorfor læser forbrugerne ikke hele standardkontrakten Hvorfor læses standardkontrakten kun delvist/skimmes Hvilke dele af standardkontrakterne læser forbrugerne? Standardkontrakter i en fysisk butik Forbrugernes forståelse af indholdet i standardkontrakterne Konklusion Standardkontrakternes juridiske indhold Metode for den juridiske gennemgang Kontrakternes opbygning og overskuelighed Juridisk gennemgang af standardkontrakterne Konklusion Standardkontrakternes sproglige indhold Metode for den sproglige gennemgang Sproglig gennemgang af standardkontrakterne Overblik over de sproglige parametre Konklusion 40 Konkurrence- og Forbrugeranalyse

3 7. Bilag til undersøgelse af standardkontrakter 42 Bilag 1. Skriveråd til erhvervsdrivende 42 Bilag 2. Oversigt over erhvervsdrivende i den juridiske og sproglige gennemgang 43 Bilag 3. Forbrugerpanelsundersøgelsen 44 Bilag 4. Spørgeskema til Forbrugerpanelsanalyse 45 Bilag 5. Spørgeguide til kvalitative dybdeinterviews 48 Spørgeramme 48 Konkurrence- og Forbrugeranalyse

4 1. Resumé og konklusioner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt indholdet af en række standardkontrakter, som anvendes af danske udbydere af betalings-tv og leasingvirksomheder inden for forbrugerelektronik og hårde hvidevarer. Standardkontrakter er kendetegnet ved, at de fastlægger en række vilkår og betingelser som fx leverings- og opsigelsesvilkår mv., uden at disse forhandles eller aftales nærmere i købssituationen. Standardkontrakter anvendes hyppigt og stort set altid i forbindelse med løbende aftaler som fx forsikringsaftaler, telefonabonnementer, leje/leasing, samt abonnementer på tv og internet. Der er derfor mange forbrugere, der kommer i berøring med standardkontrakter, som de, som nævnt ovenfor ikke har mulighed for at ændre på. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at sætte fokus på standardkontrakter ud fra den hypotese, at kontrakterne kan være svære at forstå og gennemskue for forbrugerne. Hvis forbrugerne ikke ved, hvad de accepterer, er der en mulighed for, at de foretager fejlkøb eller køber ydelser, hvor der er vilkår og betingelser, som forbrugeren ikke er klar over. Derfor undersøges det, om forbrugerne skal være særligt opmærksomme på standardkontrakter på de udvalgte områder, og om kontrakterne stiller forbrugerne bedre eller værre, end reglerne på området forskriver. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema med svar fra forbrugere, hvoraf har indgået en eller flere standardkontrakter inden for det seneste år, på fire kvalitative dybdeinterview samt på ekspertvurderinger af det juridiske og sproglige indhold af standardkontrakter fra 30 erhvervsdrivende. Resultater Der kan være både fordele og ulemper forbundet med at benytte standardkontrakter. På den ene side er standardkontrakter med til at lette aftaleindgåelsen mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. På den anden side er standardkontrakter udarbejdet af de erhvervsdrivende, der dermed ensidigt bestemmer, hvilke vilkår forbrugeren skal acceptere. Samlet set er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at de undersøgte kontrakter er i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer for området. Samtidig er der ingen af de gennemgåede standardkontrakter, der i særlig grad stiller forbrugerne bedre, end de gældende regler og retningslinjer på området foreskriver. De undersøgte standardkontrakter har primært til formål at sikre den erhvervsdrivendes rettigheder over for forbrugerne samt at lette aftaleindgåelsen i købssituationen. Dertil kommer, at de fleste forbrugere ikke har oplevet problemer med de standardkontrakter, de har indgået (78 pct.). Af de forbrugere, der har indgået en standardkontrakt inden for de to seneste år, har 12 pct. oplevet at blive opkrævet gebyrer, de ikke var bekendt med. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

5 Men der er også konstateret en række problemer i forbindelse med de undersøgte standardkontrakter, forbrugernes adfærd og standardkontrakternes sproglige udformning. De fleste forbrugere orienterer sig kun delvist i standardkontrakterne og dermed kun delvist i de vilkår, de binder sig til. 36 pct. læste kontrakten grundigt ved sidste køb, hvorimod 54 pct. læste den delvist eller skimmede den, mens 10 pct. helt undlod at læse standardkontrakten. Den sproglige ekspertvurdering viser, at de fleste standardkontrakter bruger lange og komplicerede sætninger. Kontrakterne er desuden præget af juridiske formuleringer og fagudtryk, der er med til at gøre det svært at forstå indholdet. Standardkontrakter er en del af den ydelse, som forbrugerne køber, når de køber et produkt eller en tjenesteydelse, hvortil der er knyttet en standardkontrakt. Derfor er standardkontrakternes indhold også en del af produktets kvalitet. Det kan være svært for forbrugerne at sammenligne den del af produktets kvalitet, hvis forbrugerne enten ikke forstår standardkontrakten eller vælger ikke at læse den grundigt. Hvis forbrugerne ikke kan gennemskue hele kvaliteten af et produkt, er der en risiko for, at det giver konkurrencen dårligere vilkår. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

6 Hovedkonklusioner: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at de undersøgte kontrakter er i juridisk overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer på området. De undersøgte standardkontrakter har primært til formål at sikre den erhvervsdrivendes rettigheder samt at lette aftaleindgåelsen mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. 2/3 af forbrugerne har inden for de sidste to år indgået en standardkontrakt. Knap 2/3 af de forbrugere, der har indgået en standardkontrakt, læste kun delvist den sidste kontrakt, de indgik. Hovedårsagen, til at forbrugerne ikke grundigt læste den sidste kontrakt, de indgik er, at de stolede på den erhvervsdrivende. Knap 80 pct. har ikke oplevet problemer med nogen af de standardkontrakter, de har indgået de sidste to år. Omkring hver tiende forbruger er blevet opkrævet gebyrer, de ikke på forhånd var bekendt med. Standardkontrakter er generelt svære at læse og forstå: Ingen af kontrakterne formår at formidle vilkår og betingelser på en læsevenlig måde. Alle de gennemgåede kontrakter indeholder sproglige elementer, der gør dem svære at læse og forstå. Omkring hver femte af forbrugerne mener, at kontrakterne er svære at forstå, og hver tredje mener, at kontrakterne er for lange. Undersøgelsen indikerer, at en del forbrugere ikke er klar over, at de som udgangspunkt ingen fortrydelsesret har, når de køber varer i en fysisk butik. Analysen er opbygget på følgende måde: Afsnit 2 beskriver, hvad en standardkontrakt er samt fordele og ulemper ved at benytte den. Afsnit 3 beskriver analysens opbygning og delundersøgelser. Afsnit 4 beskriver forbrugernes adfærd, hvor resultaterne fra Forbrugerpanelsundersøgelsen gennemgås. I afsnit 5 gennemgås standardkontrakterne ud fra en række juridiske parametre. Afslutningsvis gennemgås den sproglige vurdering af standardkontrakterne i afsnit 6. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

7 2. Standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt at sætte fokus på standardkontrakter for at undersøge, hvordan forbrugerne agerer, når de indgår sådanne kontrakter. Nedenfor beskrives, hvad en standardkontrakt er, og hvilke fordele og ulemper der kan være ved at benytte disse kontrakter Hvad er en standardkontrakt? Standardkontrakter forstås i denne analyse som den type af kontrakter, hvor aftalen ikke forhandles, og hvor der på forhånd foreligger en skriftlig aftale fra en erhvervsdrivende rettet mod forbrugerne. Analysen er ikke en analyse af den type aftaler, der ofte ses ved fx installation af software fra internettet eller ved handel på internettet, hvor forbrugerne blot bekræfter at have læst betingelserne ved at krydse af i en boks på skærmen. En kontrakt i forbindelse med køb af et mobilabonnement betegnes som en standardkontrakt, fordi de tilhørende betingelser ikke er til forhandling, og forpligtelsen som minimum er gældende i bindingsperioden eller med et opsigelsesvarsel. Derimod er den kontrakt, der indgås ved køb af et hus, mere kompliceret og kan til en hvis grad forhandles. Et huskøb er et stort køb, der forekommer sjældent. Køberen er sandsynligvis mere involveret i processen og har ofte en tredjepart, fx en advokat, til at bistå handlen og gennemgå kontrakten. En kontrakt i forbindelse med køb af et hus eller lignende betegnes ikke som en standardkontrakt og behandles derfor ikke i denne analyse. På samme måde behandles enkeltstående køb, der ikke indeholder en længerevarende ydelse heller ikke i denne analyse. Det kan fx være, at forbrugerne køber et produkt på internettet og accepterer firmaets handelsbetingelser blandt andet vedrørende betaling og forsendelse. Disse betingelser skal accepteres hver gang, der købes et produkt, men der er som udgangspunkt ikke tale om en løbende aftale. Det er ikke sandsynligt, at forbrugerne benytter en professionel tredjepart i forbindelse med en standardkontrakt. Forbrugerne skal derfor på egen hånd vurdere de vilkår og betingelser, den erhvervsdrivende stiller. Når forbrugerne ved købet af eksempelvis et mobilabonnement eller leje af et fjernsyn læser kontrakten og dens vilkår, er det vigtig fra et forbrugersynspunkt, at kontrakten er til at forstå, så den giver de bedste muligheder for, at forbrugerne kan forstå kontrakten. Som nævnt er kontrakten ikke til forhandling. Det er derfor væsentligt at undersøge, om forbrugerne skal være særligt opmærksomme på standardkontrakter på de udvalgte områder, og om nogle kontrakter stiller forbrugerne bedre eller værre end andre. Standardkontrakterne, der behandles i denne analyse, er dermed kort fortalt: En foruddefineret skriftlig aftale som forbrugerne får forelagt af den erhvervsdrivende. Dermed er det en take-it-or-leave-it -kontrakt, der beskriver en løbende gensidig forpligtelse vedrørende en ydelse eller et produkt mellem den erhvervsdrivende og forbrugerne. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

8 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter Anvendelsen af standardkontrakter kan være forbundet med flere fordele for både forbrugere og erhvervsdrivende. Standardkontrakten letter indgåelsen af den enkelte aftale, fordi parterne ikke skal bruge tid og ressourcer på at forhandle en række betingelser og vilkår vedrørende det pågældende produkt eller ydelse. Forbrugerne og den erhvervsdrivende behøver ikke tage stilling til en række almindelige spørgsmål, der på indgåelsestidspunktet er uvæsentlige, som fx hvordan aftalen opsiges, eller hvilke rettigheder parterne har, hvis der opstår en uoverensstemmelse. Samtidig foregår en del handler over internettet, hvor forbrugere og ekspedienter ikke står over for hinanden, og der er derfor i endnu højere grad et behov for, at vilkår og betingelser er klart beskrevet. Der kan også være ulemper forbundet med at anvende standardkontrakter. Den erhvervsdrivende har på forhånd ensidigt bestemt, hvilke vilkår forbrugerne skal acceptere ved købet. Den erhvervsdrivende er i forhandlingssituationen i langt de fleste tilfælde bedre rustet end forbrugerne i forhold til de juridiske implikationer ved kontrakten. Dermed kræver det en vis selvdisciplin fra de erhvervsdrivendes side, når de udarbejder deres standardkontrakter, således at både egne og forbrugernes interesser varetages i kontrakten. Udviser de erhvervsdrivende ikke denne selvdisciplin, kan det få den konsekvens, at kontrakterne i deres sprog og udformning kan blive vanskelige for forbrugerne at gennemskue, hvilket denne analyse også viser. Kontrakterne kan derudover have en tendens til at beskrive, hvordan den erhvervsdrivende er stillet, og i mindre grad hvordan forbrugerne er stillet. Det er ud fra ovenstående betragtninger vigtigt at undersøge forbrugerforholdene i relation til standardkontrakter. Forbrugerne er i købssituationen afhængige af, at de erhvervsdrivende tilbyder dem vilkår og betingelser i standardkontrakterne, der som minimum er i overensstemmelse med de på området gældende regler og betingelser. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

9 3. Analysens opbygning Der er anvendt flere tilgange til at undersøge standardkontrakter for både at belyse, hvordan forbrugerne forholder sig til kontrakter, og hvordan kontrakternes sproglige og juridiske indhold er. Analysen indeholder fire delelementer, der kort beskrives herunder: 1 Forbrugerpanelsundersøgelse. Der er gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse i Forbrugerpanelet 2, der blandt andet belyser, hvor mange kontrakter forbrugerne indgår, på hvilke områder der indgås kontrakter, og hvor meget forbrugerne læser af kontrakterne. I forbrugerpanelsundersøgelse deltager forbrugere, heraf har i alt forbrugere indgået en standardkontrakt inden for de seneste to år. Dybdeinterviews. Som supplement til Forbrugerpanelsundersøgelsen har TNS Gallup gennemført fire kvalitative dybdeinterviews med forbrugere, der alle har erfaringer med standardkontrakter. Dybdeinterviewene skal yderligere belyse forbrugernes syn på og forståelse af standardkontrakter. De skal være med til at underbygge resultaterne fra de tre øvrige delelementer i analysen. Der vil, når det er relevant, være henvisninger til og citater fra dybdeinterviewene. Juridisk gennemgang. Professor Peter Møgelvang-Hansen fra Juridisk Institut ved Copenhagen Business School (CBS) har vurdere de juridiske aspekter ved kontrakterne i lyset af lovgivningen, herunder de retningslinjer og bekendtgørelser der findes på området. Der er opsat seks parametre for den juridiske analyse, der kan få betydning for den enkelte forbruger. Sproglig gennemgang. Fokus Kommunikation har gennemgået det sproglige indhold i standardkontrakterne ud fra otte sproglige parametre, der kan have betydning for, om kontrakterne er vanskelige at forstå for forbrugeren. Forbrugerpanelet måler forbrugernes oplevede erfaringer, hvilket kan være forskelligt fra de faktiske forhold. Dette skyldes, at forbrugerne ikke nødvendigvis har kendskab til alle relevante forhold omkring standardkontrakter. Undersøgelsen i Forbrugerpanelet kan dermed give et overordnet billede af, hvordan forbrugerne selv opfatter standardkontrakter. Den sproglige og juridiske gennemgang er baseret på casestudier af standardkontrakter inden for områderne betalings-tv og leasingvirksomheder. Markedet for betalings-tv er blandt andet valgt, da det er det marked af i alt 49 markeder, der er dårligst placeret i Forbrugerredegørelse Markedet for leasingvirksomheder er blandt andet valgt, fordi det er præget af få store erhvervsdrivende. Der kan derfor være en risiko for, at det kan med- 1 For yderligere metodebeskrivelse af de fire delanalyser se bilag. 2 Forbrugerpanelet er et online panel, der er udviklet og drives i samarbejde med TNS Gallup A/S. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

10 føre dårligere forhold for forbrugerne, da forbrugerne ikke har så gode muligheder for at vælge en anden virksomhed. Det er derfor relevant at undersøge, om der er problemer på disse markeder. Den juridiske gennemgang er knyttet specifikt til de to markeder, da den er baseret på gældende regler for markederne. Derfor kan den juridiske gennemgang give et billede af det juridiske indhold for standardkontrakter for betalings-tv og leasingvirksomheder. Tilsvarende gør sig delvist gældende for den sproglige gennemgang. Denne gennemgang giver et billede af, hvordan standardkontrakternes sproglige udformning er på de to valgte markeder. I alt er standardkontrakter fra 30 erhvervsdrivende blevet gennemgået. Det skal pointeres, at ekspertvurderingerne ikke er en tilbundsgående gennemgang af den enkelte kontrakt, men en gennemgang der fokuserer på specifikke parametre inden for kontrakterne, således at de problemer, mangler og gode tiltag, der optræder i kontrakterne, trækkes frem. 3 3 I denne analyse af standardkontrakter citeres der løbende fra de gennemgåede standardkontrakter. Alle henvisninger er anonymiseret. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

11 4. Forbrugernes adfærd når de indgår en kontrakt For at belyse hvordan forbrugerne agerer, når de indgår en standardkontrakt, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en undersøgelse i Forbrugerpanelet. Resultaterne fra Forbrugerpanelsundersøgelsen bliver gennemgået herunder. Undersøgelsen tager udgangspunkt i den seneste kontrakt, som forbrugerne har indgået inden for de seneste to år. Undersøgelsen fokuserer på, om forbrugerne læser standardkontrakterne, hvorfor de måske undlader at læse dem, og om forbrugerne har oplevet problemer med standardkontrakterne Forbrugernes indgåelse af standardkontrakter De fleste forbrugere kommer i en situation, hvor de indgår en standardkontrakt. Inden for de sidste to år har 65 pct. af forbrugerne tilkendegivet, at de har indgået én eller flere kontrakter med en erhvervsdrivende. Kontrakterne, som forbrugerne har indgået, ligger inden for definitionen af standardkontrakter og kaldes herunder for standardkontrakter. 33 pct. af forbrugerne har indgået mellem to og fire standardkontrakter, mens 26 pct. har indgået én standardkontrakt de seneste to år. Figur 1: Antal kontrakter forbrugerne har indgået de seneste to år Hvor mange gange indenfor de seneste to år, har du indgået en eller flere kontrakter med en erhvervsdrivende? 40 % 35 % 30 % 25 % 35 % 26 % 33 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 20 % 15 % 15 % 10 % 5 % 5 % 10 % 5 % 0 % Ingen 1 gang 2-4 gange 5 gange eller flere 0 % Af de 35 pct., der ikke har indgået en standardkontrakt de seneste to år, angiver 92 pct., at det er fordi, de ikke har købt noget, hvor der var behov for at tegne en kontrakt, mens 7 pct. angiver, at de ikke ønsker at binde sig. Forbrugerne indgår standardkontrakter på forskellige områder. Forbrugerne har angivet, på hvilke områder de har indgået kontrakter i det hele taget, det vil sige, at der ikke kun henvises til den sidste kontrakt, som forbrugeren har indgået. Som det fremgår af figur 2, har 56 pct. af de forbrugere, der har indgået en kontrakt, gjort det i forbindelse med et mobilabonnement. 49 pct. har indgået en kontrakt i forbindelse med forsikringer, mens 2 pct. har indgået kontrakter med leasingvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

12 Figur 2: Områder hvor forbrugerne har indgået kontrakter Hvilke(t) af nedenstående områder har du indgået en kontrakt på? 60 % 50 % 56 % 49 % 60 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 10 % 0 % Forsikringer Mobilabonnement 18 % Betalings -tv 12 % 12 % 7 % Leasing virksomheder Bankskift/ Kontaktlinse- Boligleje bankprodukteeller brilleabonnement 6 % Billeje 2 % 20 % 10 % 0 % Antallet af indgåede kontrakter varierer alt efter forbrugernes køn og alder. Undersøgelsen indikerer, at mænd generelt indgår flere standardkontrakter end kvinder. De seneste to år har 37 pct. af mændene indgået mellem to og fire kontrakter, mens 29 pct. af kvinderne har indgået mellem to og fire kontrakter. 40 pct. af kvinderne har ikke indgået en kontrakt, mens det gør sig gældende for 30 pct. af mændene. Figur 3: Antal kontrakter fordelt på køn de seneste to år Mand Kvinde 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 30 % 40 % 26 % 27% 37 % 29 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 20 % 15 % 15 % 10 % 5 % 6 % 4 % 10 % 5 % 0 % Ingen 1 gang 2-4 gange 5 gange eller flere 0 % Mere end halvdelen af forbrugerne over 65 år har ikke indgået en standardkontrakt i de seneste to år. Derimod er der kun 23 pct. i aldersgruppen år, som ikke har indgået en kontrakt. Undersøgelsen indikerer dermed, at den yngste aldersgruppe indgår flere kontrakter end den ældre. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

13 Figur 4: Antal kontrakter fordelt på alder de seneste to år Ingen 1 gang 2-4 gange % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 23 % 25 % 40 % 12 % 29 % 24 % 37 % 10 % 5 gange eller flere % 27 % 41 % 5 % % 27 % 29 % 2 % % 27 % 18 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Undersøgelsen viser ikke om årsagen, til at ældre indgår færre kontrakter, er, at de ældre er mere skeptiske over for de erhvervsdrivende end de yngre, eller om det er de yngre, der har et større behov for produkter og ydelser, hvor der indgås standardkontrakter Forbrugerne læser ikke altid hele standardkontrakten Standardkontrakten er en del af det produkt, forbrugerne køber. Er forbrugerne ikke enige i betingelserne i kontrakten, må de undlade at købe produktet eller købe produktet et andet sted, hvor betingelserne er tilfredsstillende. Når forbrugerne køber et produkt eller en ydelse, hvor de også tegner en standardkontrakt, er det hensigtsmæssigt, at forbrugerne læser standardkontrakten, inden de indgår den. På den måde kan de undgå ubehagelige overraskelser, og de bliver bekendt med de vilkår, der fx er for opsigelse, levering og pris. Undersøgelsen i Forbrugerpanelet indikerer, at det langt fra er alle forbrugere, der læser de standardkontrakter, de indgår. Således angiver 36 pct. af forbrugerne, at de læste den sidste kontrakt, de indgik, grundigt, mens 54 pct. læste kontrakten delvist/skimmede den. 10 pct. af forbrugerne læste ikke standardkontrakten. Det kan betyde, at en stor del af forbrugerne ikke er fuldstændig klar over, hvordan de er stillet, hvis de fx ønsker at opsige deres aftale, eller hvad de skal gøre, hvis der opstår problemer med leveringen eller lignende. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

14 Figur 5. Hvor grundigt kontrakten læses fordelt på aldersgrupper Ja, jeg læste hele kontrakten grundigt Ja, jeg læste kontrakten delvist/ skimmede kontrakten 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % 54 % 6 % % 63 % 13 % Nej, jeg læste ikke kontrakten I alt 32 % 55 % 12 % 35 % 55 % 10 % 53 % 41 % 6 % 36 % 54 % 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Det fremgår af ovenstående figur, at der i denne undersøgelse er en større andel af forbrugere over 65 år, som læste hele den sidste standardkontrakt grundigt end de øvrige aldersgrupper. Herefter kommer forbrugere i aldersgruppen år. Af figur 5 fremgår det, at i alt 36 pct. læste standardkontrakten grundigt. Af dem angiver 97 pct., at de altid læser en kontrakt, inden de skriver under. 7 pct. angiver, at de læste kontrakten grundigt, fordi det var et dyrt produkt, mens 9 pct. angiver, at de tidligere har haft dårlige erfaringer i forbindelse med indgåede standardkontrakter Hvorfor læser forbrugerne ikke hele standardkontrakten 10 pct. af forbrugerne angiver, at de ikke læste deres sidste standardkontrakt, jf. figur 5 herover. 49 pct. af forbrugerne læste ikke standardkontrakten, fordi de stolede på de erhvervsdrivende, så de mente ikke det var nødvendigt. Herudover angiver 39 pct. af forbrugerne, at de aldrig har oplevet problemer, så de mente ikke, det var nødvendigt at læse kontrakten. Dette viser, at mange forbrugere har gode erfaringer, når de køber varer eller ydelser, hvor de indgår standardkontrakter. 4 I undersøgelsen var det flere steder muligt at vælge flere svar, derfor overstiger tallene tilsammen 100 pct. i flere af figurerne. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

15 Figur 6: Årsager til at forbrugerne ikke læste den sidste standardkontrakt Hvorfor læste du ikke kontrakten? 60 % 60 % 50 % 49 % 50 % 40 % 30 % 39 % 31 % 27 % 40 % 30 % 20 % 10 % 18% 15 % 12 % 20% 10 % 0 % Jeg stolede på den erhvervsdrivende Jeg har aldrig tidligere oplevet problemer Det var for besværligt Kontrakten var for lang Kontrakter plejer altid at være svære at forstå Jeg er ikke klar over, hvad jeg skal være opmærksom på Det var et billigt produkt 0 % Uanset hvilken grund forbrugerne angiver til ikke at læse en standardkontrakt, sætter forbrugerne sig selv i en situation, hvor de ikke er fuldt ud klar over, hvilke betingelser og vilkår de accepterer. I de situationer hvor forbrugerne er i kontakt med den erhvervsdrivende, kan de få informationerne herfra, men bliver i disse tilfælde afhængige af, at den information, de får fra de erhvervsdrivende, er både korrekt og fyldestgørende. Mange forbrugere kommer slet ikke i en situation, hvor de har behov for at henholde sig til vilkårene i standardkontrakten. Det er først, når forbrugerne kommer i en situation, hvor der opstår en tvist med den erhvervsdrivende, at de opdager, at de har accepteret vilkår, de ikke var klar over Hvorfor læses standardkontrakten kun delvist/ skimmes Som det fremgår af figur 5, angiver 54 pct. af forbrugerne, at de læste den sidste standardkontrakt delvist/skimmede den. At en forbruger vælger at læse en standardkontrakt delvist eller skimme den, er ikke nødvendigvis et problem, hvis forbrugerne har fået de nødvendige informationer på anden måde enten ved erfaring med tidligere kontrakter eller direkte fra den erhvervsdrivende. Der kan være forskellige grunde til, at forbrugerne ikke læste hele den sidst indgåede kontrakt. Af de forbrugere, som delvist læste/skimmede kontrakten, angiver lidt over halvdelen (52 pct.), at det blandt andet var fordi, de stolede på den erhvervsdrivende, så de mente ikke, det var nødvendigt at læse kontrakten. 37 pct. af forbrugerne i undersøgelsen læste ikke hele kontrakten som følge af, at de aldrig tidligere har oplevet problemer ved indgåelse af en standardkontrakt, mens 36 pct. af forbrugerne angiver, at de læste kontrakten delvist/skimmede den, fordi den var for lang. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

16 Figur 7: Årsager til at forbrugerne læste den sidste kontrakt delvist/skimmede den Hvorfor læste du kun kontrakten delvist/skimmede kontrakten? 60 % 50 % 52 % 60 % 50 % 40 % 37 % 36 % 40 % 30 % 20 % 10 % 23 % 17 % 13 % 13 % 30 % 20 % 10 % 0 % Jeg stolede på den erhvervsdrivende Jeg har aldrig tidligere oplevet problemer Kontrakten var for lang Det var for besværligt Kontrakten var svær at forstå Det var et billigt produkt Jeg er ikke klar over, hvad jeg skal være opmærksom på 0 % Standardkontrakter kan til tider være lange. 5 Flere erhvervsdrivende har forsøgt at afhjælpe problemerne med lange kontrakter ved at lave en opsummering i starten af kontrakten. Det giver forbrugerne en mulighed for at læse de vigtigste betingelser uden at skulle gennemgå hele kontrakten. En indvending mod opsummeringer er, at der er en risiko for, at de kan fjerne forbrugernes opmærksomhed fra væsentlige vilkår i selve kontrakten. 17 pct. af forbrugerne synes, at den sidst indgåede kontrakt var for svær at forstå, og 13 pct. var ikke klar over, hvad de skulle være opmærksomme på. Det indikerer, at en gruppe forbrugere har en udfordring, når de indgår standardkontrakter. Af de forbrugere, der ikke vidste, hvad de skulle være opmærksomme på, synes 40 pct., at kontrakterne var svære at forstå Hvilke dele af standardkontrakterne læser forbrugerne? Når lidt over halvdelen af forbrugerne delvist læste eller skimmende kontrakten, er det interessant at klarlægge, hvilke dele af kontrakten forbrugerne læste. I forbindelse med deres sidst indgåede kontrakt tjekkede 64 pct. deres egne oplysninger, 56 pct. oplysninger om selve produktet/ydelsen samt 53 pct. hvor lang tid de bandt sig for. 37 pct. Tjekkede, om der var gebyrer, 30 pct. hvor lang deres opsigelsesperiode var samt 23 pct. deres fortrydelsesret. Hvis forbrugerne ikke læser alle oplysninger i standardkontrakten, kan det medføre ubehagelige overraskelser, og der kan opstå en tvist med den erhvervsdrivende som følge af, at forbrugerne ikke fuldt ud er klar over, hvilke betingelser de har accepteret. 5 Nogle af standardkontrakterne inden for tv-pakker, via bredbånd, er på over 30 sider. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

17 Figur 8: Hvilke dele læses i standardkontrakterne? Hvilke dele af kontrakten læste du? 70 % 64 % 70 % 60 % 50 % 56 % 53 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 37% 30 % 23% 40 % 30 % 20 % 10 % 10 % 0 % Tjekkede mine egne oplysninger Tjekkede oplysninger om produktet/ ydelsen Tjekkede hvor lang tid jeg bandt mig for Tjekkede om der var gebyrer Tjekkede hvor lang opsigelse der var Tjekkede fortrydelsesret 0 % 4.6. Standardkontrakter i en fysisk butik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført fire dybdeinterviews for at belyse forbrugernes syn på standardkontrakter. Af dybdeinterviewene kom et andet aspekt omkring selve indgåelsen af standardkontrakter frem. Tre ud af de fire interviewede forbrugerne oplever et pres, når de indgår en kontrakt i en fysisk butik. Forbrugerne føler ikke, at der er tid til at læse kontrakten i butikken, og forbrugerne oplever, at de bliver presset af ekspedienten eller de øvrige kunder i køen. Jeg bryder mig ikke om at tage for meget af sælgerens tid. Jeg vil ikke give dem det indtryk, at jeg læser dem i kortene, så jeg kigger lige overskrifterne igennem og ser på det væsentligste, men vil ikke give et indtryk af mistro. Selv en forbruger, der før har oplevet problemer med standardkontrakter og derfor altid læser kontrakten, føler sig presset i butikken. Jeg læser det hele men jo nok lidt hurtigere og lidt mere overfladisk, end jeg egentlig har lyst til, fordi man jo føler sig lidt presset. De bliver irriterede, når man står der og skal kigge det hele igennem, og det er ikke så rart. Problematikken med at læse kontrakten i en fysisk butik indikeres også i forbrugerpanelsundersøgelsen. Her har forbrugerne i et fritekstfelt kunnet angive andre grunde til, at de læste kontrakten delvist/skimmede den. Her angiver seks ud af 69 forbrugere at de ikke følte, at der var tid til at læse kontrakten i butikken. Når standardkontrakten indgås ved traditionel butikshandel, har forbrugerne som udgangspunkt ingen fortrydelsesret. Derfor er det i høj grad vigtigt, at forbrugerne har mulighed for at læse kontrakten grundigt i butikken. Når mange virksomheder vælger at give deres kunder mulighed for at fortryde et køb, er det for at give dem en ekstra service. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

18 4.7. Forbrugernes forståelse af indholdet i standardkontrakterne En ting er, om forbrugerne læser standardkontrakten, noget andet er, om de forstår indholdet i kontrakterne. Som det fremgår i den sproglige gennemgang senere i analysen, er mange af kontrakterne skrevet i et sprog og i en form, der gør dem vanskelige at læse. Lidt over en tredjedel (37 pct.) af forbrugerne tror, at de har forstået hele indholdet af kontrakten, mens over halvdelen (57 pct.) tror, at de har forstået størstedelen af indholdet. 7 pct. tror, at de har forstået under halvdelen af indholdet i kontrakten. Som det fremgår herunder, viser det sig, at der er en sammenhæng mellem, hvor grundigt forbrugerne læste den sidste kontrakt, de indgik, og hvor meget de tror, de forstår af den. Figur 9: Forståelse af indholdet i standardkontrakten Jeg tror, jeg har forstået hele indholdet Jeg tror, jeg har forstået størstedelen af indholdet Jeg tror, jeg har forstået under halvdelen af indholdet 70 % 60 % 50 % 40 % 55 % 43 % 64 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 24 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 % Læste hele kontrakten grundigt 12 % Læste kontrakten delvist/skimmede 20 % 10 % 0 % Blandt de forbrugere der læste hele standardkontrakten grundigt, viser undersøgelsen, at over halvdelen (55 pct.) tror, at de har forstået hele indholdet, mens 43 pct. tror, at de har forstået størstedelen af indholdet i kontaktet. To pct. af forbrugerne giver udtryk for, at de har forstået under halvdelen af indholdet, selvom de har læst hele kontrakten grundigt. Blandt de forbrugere, der delvist læste/skimmede den sidste kontrakt, de indgik, tror knap en fjerdedel (24 pct.), at de har forstået hele indholdet, mens 64 pct. tror, at de har forstået størstedelen af indholdet i kontrakten. 12 pct. af forbrugerne tror, at de har forstået under halvdelen af indholdet i kontrakterne, når de har læst kontrakten delvist/skimmet den. Undersøgelsen viser ikke, om de forbrugere, der mener, at de har forstået kontrakterne, også har forstået kontrakterne korrekt. De dybdeinterview, der er udført i forbindelse med denne analyse, viser, at selvom forbrugerne tror, de forstår indholdet i kontrakterne, er det ikke altid, at de reelt har forstået meningen med indholdet. I dybdeinterviewene er der eksempler på, at forbrugerne tror, de forstår passager i standardkontrakterne, men når de bliver bedt om at svare specifikt på, hvad det betyder, viser det sig, at de ikke har forstået det korrekt. Dette, kombineret med den juridiske og sproglige gennemgang, viser, at standardkontrakterne kan være komplicerede at læse og forstå. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

19 I ovenstående beskrivelse af forbrugerpanelsundersøgelsen har forbrugerne angivet deres adfærd i forbindelse med den sidste standardkontrakt, de har indgået. Forbrugerne er også blevet spurgt, om de har oplevet problemer i forbindelse med indgåelse af en standardkontrakt. Til dette spørgsmål skal de ikke forholde sig til den sidste kontrakt, de har indgået, men til alle de kontrakter, forbrugerne har indgået de seneste to år. Figur 10: Oplevede problemer med standardkontrakter inden for de seneste to år. Har du i forbindelse med kontrakter, oplevet en eller flere af nedenstående situationer? 90 % 80 % 70 % 78 % 90 % 80 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 10 % 0 % Nej, jeg har ikke oplevet nogen af disse situationer 12 % Blev opkrævet gebyrer, jeg ikke på forhånd var bekendt med 7 % 6 % 5 % Opsagde kontrakten, men udbyderen fortsatte med at levere produktet/ ydelsen Produktet/ ydelsen var noget andet end det, jeg troede, jeg havde købt Kunne ikke opsige kontrakten 0 % Kunne ikke forlænge kontrakten 20 % 10 % 0 % 12 pct. af forbrugerne er blevet opkrævet gebyrer, de ikke var bekendt med, mens 7 pct. havde problemer med at opsige kontrakten. Derudover har 6 pct. oplevet, at produktet/ydelsen var noget andet, end de troede, og 5 pct. at de ikke kunne opsige kontrakten. Ingen af forbrugerne har oplevet ikke at kunne forlænge kontrakten. 78 pct. af forbrugerne har ikke oplevet nogle af de ovenstående situationer i forbindelse med de standardkontrakter, de har indgået de seneste to år. De problemer, som forbrugerne har oplevet, er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er sket en fejl fra de erhvervsdrivendes side, men et billede af forbrugernes oplevelser. Det er ikke sikkert, at ovenstående problemer kunne have været undgået, hvis forbrugerne havde læst og forstået kontrakterne. Men forbrugernes forudsætninger for at undgå lignende situationer i fremtiden kan reduceres, hvis forbrugerne læser de kontrakter, de indgår, og de erhvervsdrivende udarbejder kontrakter, som forbrugerne lettere kan forstå. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

20 4.8. Konklusion Gennemgangen af forbrugerpanelsundersøgelsen viser, at det er et flertal, der ikke læser kontrakten grundigt. De fleste forbrugere læser ikke kontrakten grundigt, fordi de stoler på den erhvervsdrivende. Hovedkonklusioner i relation til forbrugeradfærd 65 pct. af forbrugerne har inden for de sidste to år indgået en standardkontrakt. 36 pct. af forbrugerne læste den sidste kontrakt, de har indgået, grundigt, 54 pct. læste den delvist eller skimmede den, mens 10 pct. ikke læste kontrakten. Omkring 30 pct. af forbrugerne synes, at standardkontrakterne er for lange, og ca. 18 pct. synes, at kontrakterne er svære at forstå. Hovedårsagen, til at forbrugerne ikke læste den sidste kontrakt, de har indgået, grundigt, er, at de stolede på den erhvervsdrivende. 78 pct. af forbrugerne har ikke oplevet problemer med de standardkontrakter, de har indgået de seneste to år. 12 pct. af forbrugerne er blevet opkrævet gebyrer, de ikke på forhånd var bekendt med. Forbrugerne oplever, at de forstår kontrakternes indhold, men dybdeinterviewene indikerer, at det ikke altid er tilfældet. Dybdeinterviewene indikerer, at en del forbrugere ikke er klar over, at de som udgangspunkt ingen fortrydelsesret har, når de køber varer i en fysisk butik. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 1.11 FORBRUGERNES KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Indhold Kapitel 1 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere