TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDCS PRISER PÅ BREDBÅND"

Transkript

1 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING Indledning Virksomheder Markedsbeskrivelse Kobbernettet Opbygning af kobberinfrastrukturen Engrosbredbåndsløsninger på kobberinfrastrukturen Kabel-tv-nettet Fibernettet LAN WiMAX Mobilt dataabonnement Regulering DetailProdukter Multicast Markedsundersøgelse Tilkøbsprodukter Høring Høringssvar fra TDC Afgrænsningen af engrosmarkederne er forkerte Intet faktuelt grundlag er for at udskille kobber i sit eget marked Erhvervsstyrelsens markedsafgrænsning er vejledende Erhvervsstyrelsens markedsafgrænsning er bekræftet i praksis Telefónica og Deutche Telekom er ikke retningsgivende Grundlaget for konklusionerne om tilkøbsprodukter er mangelfulde Economies of scope er ikke dokumenteret Misbrugstesten anvendes forkert Adfærden er ikke mærkbar VURDERING Markedsafgrænsning De relevante produktmarkeder Engrosmarkedet Eventuel undersegmentering af engrosmarkedet Konklusion engrosmarkedet Detailmarkedet Efterspørgselssubstitution - detailmarkedet Tilkøbsprodukter Udbudssubstitution - detailmarkedet Konklusion detailmarkedsafgrænsning Det relevante geografiske marked Konklusion vedrørende de relevante markeder Samhandelspåvirkning Konkurrencelovens 11 og EUF-Traktatens artikel Dominerende stilling Misbrug... 55

3 Konkurrencebegrænsende virkninger Retsgrundlag Vurdering Misforhold mellem engros- og detailpriser Indtægter og omkostninger i AEC-testen Vurdering af rentabiliteten på markedet Konklusion Udelukkelse af den effektive konkurrence og forbrugerskade Samlet konklusion vedrørende misbrug Tilsagnet Markedstest af tilsagnet Høringssvar fra Telia Tilsagnene har ingen effekt for konkurrencen på markedet Timingen for afgørelsen er uhensigtsmæssig Styrelsen har ikke taget stilling til Telias klage De regulerede engrospriser begrænser konkurrencen på markedet Bemærkninger til tilsagnets punkt Høringssvar fra Telenor Vurdering af tilsagnet KONKLUSION AFGØRELSE... 93

4 1 RESUME 2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev i efteråret 2011 gjort opmærksom på, at TDC A/S via sin dominerende stilling på kobberinfrastrukturen muligvis foretog et ulovligt avancepres, også kaldet et margin squeeze, på bredbåndsmarkedet. 3 En virksomhed kan misbruge en dominerende stilling ved et ulovligt margin squeeze, når virksomheden sælger varer eller tjenesteydelser på et upstream marked og samtidig er integreret på et downstream marked i konkurrence med de virksomheder, som er dens aftagere på upstream markedet. Et ulovligt margin squeeze er en ekskluderende misbrugsform, og kan på kort eller langt sigt begrænse antallet af konkurrerende virksomheder til skade for konkurrencen og i sidste ende til skade for forbrugerne. 4 Styrelsen modtog henvendelser fra TDC A/S konkurrenter, Telia Danmark og Telenor A/S, hvor Telia Danmark indgav en egentlig klage. Henvendelserne handlede om problemer med at anvende TDC A/S såkaldte kobberinfrastruktur eller kobberaccess til at producere konkurrerende bredbåndsydelser. 5 TDC A/S er efter telereguleringen forpligtet til at give sine konkurrenter adgang til kobberinfrastrukturen ved at udbyde engrosbredbåndsprodukter. Konkurrenterne sælger, eller videreudvikler og sælger, bredbåndsprodukterne til kunder, som konkurrerer med TDC A/S på detailbredbåndsmarkedet. 6 Ifølge klagen er forskellen mellem TDC A/S engrospriser for adgang til kobberinfrastrukturen og TDC A/S detailpriser på bredbåndsydelser til slutkunderne så lille, at det ikke er muligt for en lige så effektiv virksomhed at konkurrere med TDC A/S på dele af detailbredbåndsmarkedet. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte på baggrund af henvendelserne en undersøgelse af, om TDC A/S har misbrugt en dominerende stilling på engrosmarkedet for bredbånd leveret via kobberinfrastrukturen i strid med konkurrencelovens 11 og EUF-Traktatens artikel 102. Undersøgelsen vedrørte regnskabsårene , som TDC A/S har indberettet oplysninger om, til brug for undersøgelsen. 8 Styrelsen sendte meddelelse om betænkeligheder til TDC A/S den 11. september

5 9 TDC afgav efterfølgende bemærkninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder ved TDCs margin på markedet for salg af bredbåndsprodukter. 10 Ved udgangen af 2012 havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat betænkeligheder ved, hvorvidt TDCs adfærd kan vise sig at udgøre et misbrug af dominerende stilling i form af et ulovligt margin squeeze, i strid med konkurrencelovens 11 og EUF traktatens artikel På det foreliggende grundlag var det dog ikke muligt at vurdere, om TDCs adfærd er i strid med konkurrencereglerne. 12 Det skyldes særligt, at gennemsigtigheden omkring sammenhængen mellem TDCs eksterne årsregnskaber og TDCs interne rentabilitetsberegninger indberettet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med nærværende sag ikke var tilstrækkelig. 13 I begyndelsen af 2013 iværksatte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en undersøgelse af de data, som TDC A/S har indberettet, for at skabe klarhed over virksomhedens indtægter og omkostninger i den analyserede periode. 14 I den indledende fase af styrelsens arbejde med denne undersøgelse tilbød TDC A/S at afgive tilsagn. 15 Tilsagnene indebærer overordnet, at TDC A/S forpligter sig til ikke at udøve margin squeeze i strid med Konkurrencelovens 11 og EUF-Traktatens artikel 102. TDC A/S forpligter sig endvidere til at leve op til en række konkrete tiltag samt at kunne dokumentere dette overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 16 Konkret forpligter TDC A/S sig til at sikre og kunne dokumentere, at forskellen mellem TDC A/S engros- og detailpriser ved udbud af bredbånd til private ved brug af kobberinfrastrukturen er tilstrækkelig til, at en lige så effektiv konkurrent ikke udelukkes fra markedet. Derved undgås margin squeeze. 17 De konkrete tiltag, som TDC A/S forpligter sig til ved tilsagnet, er tiltag, som indgår i TDC A/S rentabilitetsberegninger og dermed i vurderingen af forskellen mellem TDC A/S engros- og detailpriser på det relevante marked. Dette omfatter bl.a.: Kundelevetid TDC A/S forpligter sig til at anvende en kundelevetid på 4 år i rentabilitetsberegningerne. Det betyder, at TDC skal fordele sine omkostninger over en periode på 4 år ved vurderingen af forskellen mellem TDC A/S engros- og detailpriser. Det er en kortere periode end den, TDC A/S hid- 2

6 til har anvendt og efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering i overensstemmelse med den kundelevetid, der i øvrigt er på markedet. Tillægsprodukter TDC A/S forpligter sig til ikke at lade indtægter fra tillægsprodukter, der som hovedregel ikke købes sammen med bredbåndsproduktet, indgå i TDC A/S beregninger. Det betyder, at TDC ikke kan indregne indtægter og omkostninger fra disse produkter i vurderingen af forskellen mellem TDCs engros- og detailpriser i forhold til tilsagnet. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at der er tilkøbsprodukter, som ikke er en del af det relevante marked, hvorfor det giver et mere retvisende billede, at indtægter og omkostninger fra disse produkter opgøres særskilt, og ikke indgår i beregningerne. Styrelsen har ikke foretaget en endelig markedsafgrænsning, men styrelsen har foretaget en indledende undersøgelse af markedet samt en forbrugerundersøgelse. Styrelsens markedsundersøgelse viser, at en række konkrete tilkøbsprodukter som hovedregel ikke købes sammen med bredbåndsproduktet. Derfor er disse produkter anført som eksempler på tilkøbsprodukter, som ikke er en del af det relevante marked i tilsagnets definition på tilkøbsprodukter. Det omfatter fx ekstra kanalpakker (så som Viasats kanalpakke), antivirusprogrammer og abonnementsbetalte OTT TV-tjenester. TDC har omvendt overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forklaret, at en række produkter som hovedregel købes sammen med bredbåndsproduktet, og derfor må anses som en del af det relevante marked. Dette omfatter bl.a. en router, som leveres sammen med en bredbåndsforbindelse, en tv-boks, som leveres sammen med et tv-abonnement og et abonnement på hurtig fejlretning, som leveres sammen med en bredbåndsforbindelse. Kampagnerabatter og konkrete prisnedsættelser TDC A/S forpligter sig til at korrigere for kampagnerabatter og konkrete prisnedsættelser ved opgørelsen af den samlede fortjeneste. Det indebærer, at de indberettede indtægter i TDCs rentabilitetsberegninger skal stemme overens med TDCs faktiske indtægter ved salg af bredbånd. Overskud ved introduktion af nye produkter TDC A/S forpligter sig til at dokumentere særskilt, at nye produktkategorier er baseret på forretningsplaner, der viser overskud. Det betyder, at der foretages en særskilt vurdering af forskellen mellem engros- og de- 3

7 tailpriser for nye produktkategorier. På den måde kan det fremadrettet dokumenteres, om der udøves et margin squeeze inden for produktsegmenter, som kan udgøre særskilte markeder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fx haft indledende overvejelser om, hvorvidt trioprodukter, som omfatter bredbånd, tv og telefoni, udgør et særskilt produktmarked. Transparens TDC A/S forpligter sig til at sikre og efter anmodning dokumentere sammenhængen mellem indtægter og omkostninger i virksomhedens beregninger af avance, i forhold til tilsagnet, og de oplysninger, som fremgår af virksomhedens eksterne årsregnskaber. Det har ikke været muligt på det foreliggende grundlag at dokumentere en sådan sammenhæng. Forpligtelsen indebærer, at der skabes transparens omkring TDC A/S indtægter og omkostninger, og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremadrettet hurtigt kan få adgang til de relevante oplysninger. 18 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at de af TDC A/S afgivne tilsagn imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder relateret til størrelsen på den margin, der er mellem prisen på brug af kobberinfrastrukturen og TDC A/S priser til slutkunder på det relevante detailmarked. Styrelsen vurderer også, at tilsagnene skaber gennemsigtighed i opgørelsen af omkostninger og indtægter, så der kan skabes et klart billede af TDC A/S margin fremadrettet. 19 Tilsagnene er på den måde med til at sikre, at der ikke udøves et ulovligt margin squeeze og dermed, at en virksomhed, der er lige så effektiv som TDC, kan opnå en fortjeneste ved salg af bredbåndsprodukter til private ved brug af kobberinfrastrukturen. Tilsagnet sikrer desuden den nødvendige gennemsigtighed i beregningsgrundlaget, samt at dette kan dokumenteres. Det gør det muligt fremadrettet at undersøge og efterprøve TDC A/S opgørelse af margin på det relevante marked. 20 Tilsagnene er gældende for en femårig periode. Denne tidsbegrænsning vurderes at være hensigtsmæssig for ikke at fastlåse TDC A/S i en uegnet konstruktion på bredbåndsmarkedet, som forventes at være præget af fortsat udvikling og anvendelse af nye teknologier. 21 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en helhedsvurdering af, om sagen bør afsluttes med tilsagn. Det er navnlig blevet tillagt vægt, at der med denne tilsagnsløsning opnås et resultat, der har samme effekt på konkurrencen, som hvis styrelsen havde gennemført en påbudssag. Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lagt vægt på, at en tilsagnsløsning er ressourcebesparende for styrelsen. 4

8 22 Da styrelsens betænkeligheder imødekommes ved TDC A/S tilsagn, har styrelsen ikke taget endeligt stilling til afgrænsningen af det relevante marked eller til, hvorvidt TDC A/S har overtrådt konkurrencelovens 11 og EUF- Traktatens artikel

9 2 AFGØRELSE 23 Det meddeles TDC A/S, - at de af TDC A/S afgivne tilsagn imødekommer Konkurrencerådets betænkeligheder i forhold til EUF-traktatens artikel 102 og konkurrencelovens 11, og - at de afgivne tilsagn gøres bindende i 5 år fra og med den 1. januar 2014, jf. konkurrencelovens 11, stk. 4, jf. 16 a, stk TDC A/S har den 6. december 2013 afgivet følgende tilsagn: 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 11

15 12

16 3 SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 25 Adgangen til internettet er væsentligt for det danske informationssamfund, og der er en stigende efterspørgsel på øget hastighed og dermed øget kapacitet samt på forskellige leveringsformer. Omsætningen for bredbånd var i 2012 på 8,4 milliarder kr. i Danmark. 1 Medio 2012 var der ca. to millioner abonnementer inden for xdsl-bredbånd, kabelmodembredbånd og fiberbredbånd, der var oprettet over fire millioner abonnementer, hvor danskere kunne gå på internettet via deres mobil, og ca abonnementer med et dedikeret mobilt dataabonnement. 2 Det store antal brugere og omsætningen understreger vigtigheden af, at der er et velfungerende marked med effektiv konkurrence. 26 EU har en ambition om, at alle borgere og virksomheder i 2020 skal have adgang til internet med en kapacitet på mindst 30 Mbit/s og mindst 50 pct. skal have adgang til 100 Mbit/s eller mere. I Danmark er ambitionen højere, nemlig at alle borgere og virksomheder skal have adgang til 100 Mbit/s i I forbindelse med opnåelse af de definerede mål er det vigtigt, at der er en infrastruktur, der understøtter ambitionerne. I den forbindelse er den såkaldte kobberinfrastruktur med rod i det oprindelige telefonnet væsentlig, da den medio 2012 dækkede ca. 98 pct. af de danske husstande og virksomheder med en forbindelse på minimum 2 Mbit/s. 4 Til sammenligning nåede kabel-tv-nettet ud til 63 pct. medio 2012 og fibernettet til 41 pct. Mobilt bredbånd har en dækningsgrad på 99 pct., men der er ikke kapacitet til, at alle kan benytte nettet på samme tid. Hvis der tages højde for kapacitetsbegrænsninger mv. dækkede det mobile net 17 pct. med en hastighed på 2 Mbit/s medio I Danmark er kobberinfrastrukturen indtil videre den eneste landsdækkende fastnet infrastruktur og den eneste landsdækkende infrastruktur, som har kapacitet til at blive anvendt i det nødvendige omfang. TDC A/S er forpligtet til at give sine konkurrenter adgang til kobberinfrastrukturen på ikke-diskriminerende vilkår for at sikre konkurrencen på detailmarkedet. 6 Teleinfrastrukturer udover kobberinfrastrukturen indgår derfor ikke i nærværende sag, og behandles ikke indgående. Kobberinfrastrukturen er beskrevet nærmere i afsnit Erhvervsstyrelsen, Økonomiske nøgletal 2012, side 4. 2 IT- og Telestyrelsen, Telestatistik første halvår Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side 3. 4 Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Telelovens 36 og adgangsdirektivets artikel 12 (Direktiv 2002/19/EF). 13

17 29 I efteråret 2011 blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjort opmærksom på, at TDC A/S via sin dominerende stilling på kobberinfrastrukturen muligvis foretog et ulovligt margin squeeze på bredbåndsmarkedet. Et ulovligt margin squeeze er en ekskluderende misbrugsform, og kan på kort eller langt sigt begrænse antallet af konkurrerende virksomheder. Henvendelserne kom fra TDC A/S konkurrenter Telia Danmark og Telenor A/S, hvoraf kun Telia Danmark indgav en klage. 30 På baggrund af henvendelserne indledte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøgelser af bredbåndsmarkedet og særligt af forskellen imellem prisen på engrosproduktet og TDC A/S priser til slutkunden på bredbåndsmarkedet, med henblik på at fastslå, om TDC A/S har misbrugt sin dominerende stilling i strid med konkurrencelovens 11 og EUF-Traktatens artikel VIRKSOMHEDER 31 TDC A/S (TDC) er en tidligere statsejet virksomhed. TDC, dengang Tele Danmark, blev etableret ved lov i 1990, som dannede grundlaget for etableringen af en landsdækkende televirksomhed i Danmark. TDC blev stiftet som et moderselskab for alle daværende televirksomheder. 7 TDC havde monopol på al televirksomhed frem til omdannelsen til aktieselskab i I 1998 blev TDC fuldt ud privatiseret. TDC havde i 2012 en omsætning på 26,1 mia. kr. 8 TDC har primært aktiviteter på teleområdet. 32 TDC råder over en række forskellige teleinfrastrukturer i Danmark. TDC ejer (i) den landsdækkende kobberinfrastruktur, (ii) størstedelen af kabel-tv nettet i Danmark, via datterselskabet Yousee, (iii) fiberinfrastruktur, der når ud til den enkelte husstand, som dækker Nordsjælland og Hovedstadsområdet, og (iv) en landsdækkende mobilinfrastruktur, via hvilken TDC udbyder både mobiltelefoni og mobilt bredbånd. TDC er af Erhvervsstyrelsen pålagt at give adgang til andre aktører til de infrastrukturer, TDC ejer. Reguleringen i forbindelse hermed beskrives nærmere i afsnit TDC havde i andet halvår 2012 en markedsandel på [ ] Telenor A/S (Telenor) er ejet af Telenor Group, som er det tidligere statsejede telemonopol i Norge. Telenor har også aktiviteter i bl.a. Norge, Sverige og Central- og Østeuropa TDCs årsregnskab Data fra Erhvervsstyrelsen sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 27. september

18 35 Telenor er aktiv på detailmarkedet for bredbåndsopkoblinger leveret via kobberinfrastruktur. Telenor køber i den forbindelse adgang til TDCs kobberinfrastruktur. [ ] Telia Danmark (Telia) er ejet af et svenskfinsk selskab, TeliaSonera. TeliaSonera er ejet af den tidligere statsejede televirksomhed i Sverige, Telia, og den tidligere statsejede televirksomhed i Finland, Sonera. Telia har desuden aktiviteter i bl.a. Sverige, de baltiske lande og Spanien. I Danmark råder Telia over egen mobilinfrastruktur. 37 Telia er aktiv på detailmarkedet for bredbåndsopkoblinger leveret via kobberinfrastruktur. Telia køber adgang til TDCs kobberinfrastruktur. [ ] MARKEDSBESKRIVELSE 38 Bredbånd kan leveres via tre typer af teleinfrastruktur. Det drejer sig overordnet om: 1. Fastnet (leveres via kobber, kabel, fiber og LAN). 2. Fast trådløs (WiMAX; en kunde har en trådløs forbindelse, der kun kan bruges fra et stationært punkt eksempelvis kundens hus). 3. Mobilt bredbånd (leveres via mobilmasterne; kunden kan gå på nettet, uanset hvor kunden er). 39 Fælles for de tre overordnede infrastrukturer er, at de giver adgang til internettet via bredbånd. Der kan imidlertid afhængig af det endelige produkt være store forskelle med hensyn til hastighed og stabilitet. Den periode, der undersøges i nærværende sag, strækker sig fra 2009 til og med I det følgende gives en beskrivelse af kobberinfrastrukturen (fastnet), og som er genstand for undersøgelserne i nærværende sag Kobbernettet 41 Kobberinfrastrukturen blev oprindeligt benyttet til almindelig telefoni (herefter PSTN). TDC har over årene udbygget kobberinfrastrukturen, så den via xdslteknologi i dag også kan bruges til at etablere bredbåndsopkoblinger. Medio 11 Data fra Erhvervsstyrelsen sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 27. september Data fra Erhvervsstyrelsen sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 27. september og 15

19 2012 kunne der leveres en forbindelse på minimum 2 Mbit/s til 98 pct. af de danske husstande og virksomheder xdsl-teknologien er typisk en asymmetrisk forbindelse. Det vil sige, at hastigheden som slutbrugeren kan hente data ned (download) fra internettet med, er højere, end den hastighed slutkunden sender data (upload) fra sin computer med. Hertil kommer, at signalet mister styrke afhængig af afstanden mellem slutkunden og det første punkt i infrastrukturen, hvor trafikken opsamles. 43 Ud af det samlede antal bredbåndabonnementer, anvendte 35,6 pct. kobberinfrastrukturen i medio I det følgende beskrives kobberinfrastrukturen nærmere, herunder også televirksomheders tilgang til denne: 1. Opbygningen af kobberinfrastrukturen. 2. Beskrivelse af de engrosprodukter, TDC udbyder på kobberinfrastrukturen. 3. Televirksomheders tilgang til markedet, herunder valg af engrosprodukt. 4. Reguleringen af disse engrosprodukter Opbygning af kobberinfrastrukturen 44 En bredbåndsopkobling kræver en infrastruktur, som forbinder slutkundens computer med internettet. 45 Infrastrukturen kan opdeles i to overordnede dele, henholdsvis accessnet og backbone. Accessnettet er de kabler, der er gravet helt ud til slutkundens husstand, mens backbonenettet er den del af infrastrukturen, der opsamler dataene fra samtlige slutkunder, og formidler dem mellem de forskellige slutkunder samt fra slutkunder til internettet. 46 Figur 1 illustrerer de to overordnede dele af en sådan infrastruktur. 13 Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Telestatistikken, 1. halvår 2013, målt på antal bredbåndsabonnementer. 16

20 Figur 1: Access og backbone Note: Lokalcentralen forbinder de to overordnede dele af infrastrukturen. 47 Kobberinfrastrukturen udgøres overordnet set af en blanding af både kobberkabler og fiberkabler, hvor accessnettet består af kobberkabler, mens backbonenettet består af fiberkabler. Det er typen af kabler i accessnettet, der er afgørende for betegnelsen af den enkelte infrastruktur Accessnettet forbinder slutkunden til backbonenettet. Det sker via elektronisk udstyr, placeret i hver sin ende af kobberkablerne, dvs. henholdsvis hos slutkunden og typisk på en lokalcentral. Hos slutkunden består det elektroniske udstyr af et modem og eventuelt en router (herefter kundeplaceret udstyr). På lokalcentralen er accessnettet forbundet til backbonenettet via DSLAM er. 16 En DSLAM s funktion er at opsamle data fra alle tilsluttede slutkunder og videresende disse data i backbonenettet. Engroskunder kan koble deres egen DSLAM til TDCs accessnet. 49 Forbindelsen fra slutkunden til backbonenettet er illustreret i figur Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse for marked 4 af 16. august DSLAM er en forkortelse for Digital Subscriber Line Access Multiplexer. 17

21 Figur 2: Access, lokalcentral og backbone 50 Fiberkablerne i backbonenettet er formet som en række ringe, der er forbundet med hinanden via netværksudstyr. Formålet med ringstrukturen er at sikre, at et nedbrud ét sted ikke blokerer for datatrafikken, men at datatrafikken kan sendes den anden vej rundt i ringen og nå frem til destinationen. 51 Backbonenettet dækker hele Danmark via adskillige ringe, som er forbundet med hinanden. Ringene har en rangorden, der er arrangeret efter, hvor tæt de er placeret på slutkunderne, herunder hvor aggregeret datatrafikken er i de pågældende ringe. Jo længere væk ringene ligger fra slutkunderne, jo mere aggregeret er datatrafikken i den pågældende ring. Aggregeringen betyder, at flere slutkunder er forbundet til den pågældende ring og dermed, at der er mere datatrafik i den pågældende ring end i den/de foregående ring(e). 52 Den første ring i ringstrukturen kaldes en lag 2-ring. Lag 2-ringene er de ringe, der ligger tættest på slutkunderne. Slutkunderne forbindes til lag 2-ringene ved hjælp af et fiberkabel mellem den DSLAM, slutkunderne er koblet til, og den på- 18

22 gældende lag 2-ring. Der er 164 lag 2-ringe i Danmark, 17 som hver i sær opsamler trafik fra de slutkunder, der er tilkoblet den pågældende lag 2-ring. Lag 2-ringene udgør tilsammen den regionale del af kobberinfrastrukturen. 53 Den anden ring i ringstrukturen kaldes en lag 3-ring. Lag 3-ringene opsamler datatrafik fra flere lag 2-ringe. Lag 3-ringene udgør tilsammen den nationale del af kobberinfrastrukturen. 54 Den tredje og sidste ring i ringstrukturen kaldes Core-net. Core-nettet aggregerer datatrafik fra alle lag 3-ringene. Core-nettet samler dermed al datatrafik fra alle slutkunder. 55 Engroskunder kan koble sig til TDCs backbonenet flere forskellige steder. En beskrivelse heraf følger af boks 1. Boks 1 INDKOBLINGSPUNKTER I DE ENKELTE RINGE DSLAM forbindes til lag 2-ringene ved hjælp af lag 2-switche (illustreret ved trekanterne i figur 3, herunder et fiberkabel, der går mellem DSLAM og lag 2-switche. En lag 2-switch er netværksudstyr, som er placeret i lag 2-ringene. Lag 2-switchen er ét af de punkter, hvor engroskunder kan koble deres egen infrastruktur til TDCs infrastruktur. Lag 2-ringene er forbundet med lag 3-ringene ved hjælp af lag 3-routere (illustreret ved prikkerne i figur 3), som er netværksudstyr, der er placeret i lag 3-ringene. Lag 3-routerne er ét af de punkter, hvor engroskunder kan koble deres egen infrastruktur til TDCs infrastruktur. Lag 3-ringene er forbundet med TDCs Core-net ved hjælp core-routere (illustreret ved firkanterne i figur 3), som er placeret i Core-nettet. Fra Core-nettet dirigeres TDCs datatrafik mellem kobberinfrastrukturen og internettet. Ringene er udtryk for en aggregering af datatrafik, så flere og flere slutbrugeres datatrafik opsamles for hver ring. 17 Global Connects mail til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 10. august

23 Figur 3: Fiberringene i backbonenettet 56 Etablering af en bredbåndsforbindelse til internettet via kobberinfrastrukturen kræver alle de elementer, der fremgår af figur 2. Televirksomheder, der ønsker at udbyde bredbåndsopkoblinger til slutkunder via kobberinfrastrukturen, er derfor nødsaget til at få adgang til alle de råvarer, der fremgår af figur 2, hvilket i praksis sker ved køb af et af TDCs engrosprodukter. 57 TDC er den eneste netværksoperatør, der har et landsdækkende kobberaccessnet. Dette skyldes, at det kræver omfattende investeringer at grave kabler ud til hver enkel husstand i landet. Nogle netværksoperatører har investeret i eget backbonenet, herunder fx Telia og Global Connect. 18 Konkurrerende teleoperatører skal derfor som minimum købe sig adgang til TDCs accessnet for at levere produkter baseret på kobberinfrastrukturen, men kan selv investere i eller købe adgang til backbonenet og DSLAM hos tredjeparter Engrosbredbåndsløsninger på kobberinfrastrukturen 58 TDC udbyder i dag forskellige typer engrosprodukter på kobberinfrastrukturen; rå kobber, BSA og TDC Bredbånd Basic. Produkterne har forskellig forædlingsgrad. Det mindst forædlede produkt er rå kobber, mens det mest forædlede produkt er TDC Bredbånd Basic. 18 Global Connect agerer hovedsageligt som en grossist, og sælger adgang til sit backbonenet til televirksomheder. [ ]. 20

24 59 Forskellene mellem de mest anvendte engrosprodukter er opsummeret i tabel 1. Tabel 1 OVERSIGT OVER VÆSENTLIGSTE FORSKELLE MELLEM ENGROSBREDBÅNDS- LØSNINGER PÅ KOBBERINFRASTRUKTUREN RÅ KOBBER BIT STREAM ACCESS (BSA) 19 POI 2 20 POI 3 TDC BREDBÅND BASIC Reguleret produkt Indkoblingspunkter Ja Ja Ja Nej [XX] [XX] [XX] [XX] Investeringsgrad Høj (investeringer i bl.a. DSLAM på alle lokalcentraler og transport herfra til internettet) Middel Under middel (investeringer i core-net) Ingen investeringer i infrastruktur. Differentieringsgrad på detailmarkedet Høj Middel Middel Ingen 60 Den væsentligste forskel mellem engrosprodukterne er, hvor meget infrastruktur engroskunden selv skal investere i eller købe hos tredjeparter samt, hvor meget engroskunden kan differentiere sine detailprodukter fra TDCs detailprodukter. 61 Engrosprodukterne er kendetegnet ved at have forskellig forædlingsgrad. Rå kobber giver alene adgang til TDCs accessnet (eksklusiv elektronisk udstyr), mens TDC Bredbånd Basic giver adgang til alle elementerne af infrastrukturen (inklusiv elektronisk udstyr). 62 TDC er af Erhvervsstyrelsen forpligtet til at udbyde produkterne baseret på rå kobber samt BSA-produkterne. TDC udbyder det sidste engrosprodukt, TDC Bredbånd Basic, på kommercielle vilkår. 63 TDCs konkurrenter kan således selv vælge, hvor stor en del af de nødvendige råvarer de vil aftage fra TDC, og dermed hvor stor en del de selv vil investere eller eventuelt købe hos tredjeparter. Typisk ses det i markedet, at konkurren- 19 BSA er en fællesbetegnelse for POI 1, POI 2 og POI 3. [XX] 20 POI er en forkortelse for Point Of Interconnection. TDC udbyder engrosprodukterne POI1, POI2 og POI3. De tre engrosprodukter har forskellig forædlingsgrad. POI1 er det mindst forædlede produkt og involverer flere egen-investeringer i netværksudstyr, mens POI3 er det mest forædlede produkt med færrest egen-investeringer i udstyr. Et mere forædlet produkt giver derfor også færre muligheder for at differentiere sig fra TDCs bredbåndsprodukt. 21

25 terne anvender et miks af forskellige engrosprodukter, fordi de derigennem er i stand til at optimere deres drift og drage fordel af de forskellige economies of scope, som TDC som følge af telereguleringen videregiver Kabel-tv-nettet 64 Kabel-tv nettet dækker 63 pct. af alle husstande og virksomheder i Danmark. Kabel-tv-nettet er oprindeligt bygget til at sende tv-signaler. Det er muligt at levere bredbånd via kabel-tv-nettet, og i nogle områder med en hastighed på over 100 Mbit/s. Kabel-tv-nettet er en delt ressource. Det betyder, at hastigheden på forbindelsen afhænger af antallet af samtidige brugere. 21 Den markedsførte hastighed for bredbånd via kabel-tv-nettet er mellem 15 og 100 Mbit/s. 65 Bredbånd leveret via kabel-tv-nettet udgjorde medio 2013 ca. 19 pct. af bredbåndsmarkedet Fibernettet 66 Fiberinfrastrukturen dækker ca. 41 pct. af de danske husstande og virksomheder. Fiberinfrastrukturen er i modsætning til kobberinfrastrukturen og kabel-tv nettet en symmetrisk forbindelse, dvs. download- og uploadhastigheden er den samme. Fibernettet er kendetegnet ved at kunne levere meget høje hastigheder på helt op til 1 Gbit/s Bredbånd via fibernettet udgjorde 9 pct. af bredbåndsmarkedet medio Bredbåndsabonnementer baseret på fiber er i fortsat fremgang. Fra medio 2012 til medio 2013 er der kommet nye fiberabonnementer. 68 Fiberabonnementernes andel af de samlede fastnet bredbåndsabonnementer er steget fra 11,2 pct. medio 2012 til 13,0 pct. medio LAN 69 LAN er en forkortelse for Local Area Network. LAN er et internt lokalnet i eksempelvis en boligforening, hvor de enkelte husstande deler en fælles internetforbindelse. LAN benyttes til at fordele en internetopkobling mellem flere brugere inden for et geografisk afgrænset område. 70 LAN udgjorde 4,2 pct. af bredbåndsmarkedet medio Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Telestatistikken, 1. halvår 2013, målt på antal bredbåndsabonnementer. 23 Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Telestatistikken, 1. halvår 2013, målt på antal bredbåndsabonnementer. 22

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sendt: 10. december 2012 08:47 Til:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger Fremtidens netværk til boligen Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger 2 Det rigtige netværk til din bolig Skal du bygge nyt - eller skal du renovere din nuværende bolig? Så

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte høring.

Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte høring. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vedr.: Høring over Analyse af netadgangen til TDC's kabel-tv-net Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast.

Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast. 3. september 2015 Til Erhvervsstyrelsen Fremsendes pr. e-mail Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast. Erhvervsstyrelsen har ønsket, at der skabes mulighed for, at alternative

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Rådsmødet den 29. januar 2003 Journal nr.3/1120-0100-0478/infrastruktur/ln Resumé 1. IT- og Telestyrelsen henledte ved brev af 14.

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

2006-02-10: Konkurrenceankenævnets kendelse om TDC A/S mod Konkurrencerådet (Margin squeeze og bonusskalaer)

2006-02-10: Konkurrenceankenævnets kendelse om TDC A/S mod Konkurrencerådet (Margin squeeze og bonusskalaer) 2006-02-10: Konkurrenceankenævnets kendelse om TDC A/S mod Konkurrencerådet (Margin squeeze og bonusskalaer) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2006 i sag 04-134.896. TDC A/S

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk *

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND MED GARANTERET HASTIGHED! Waoo! Fiberbredbånd 50/50 Mbit /s Fiberbredbånd

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND?

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND SKABT TIL STREAMING! Waoo! fiberbredbånd 100/100 Mbit /s fiberbredbånd Stream stabilt Hastighedsgaranti

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere