Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013"

Transkript

1 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

2 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: Produktion: Anders Cold, M&C Tryk: Cool Gray A/S Oplag: ISBN: Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser base - ret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Indberetningspligt for personalegoder 6 Bruttolønsordninger 10 Sundhedsordninger 14 Regler for personalegoder A-Z Arbejdsgiverbetalt transport Avis Beklædning Bonuspoint/rejser med flyselskaber Computere Firmabil Firmasport og motionsfaciliteter Flytteudgifter Forsikringer Fortæring ved overarbejde Fratrædelsesgodtgørelse Gaver Helårsbolig Internet/datakommunikationsforbindelse Jubilæumsgratitale Kaffe- og teordninger Kantineordninger Kontingenter Kreditkort til medarbejdere Kunstforening Lystbåd Massage, zoneterapi, akupunktur m.v Parkeringsbøder og færdselsbøder Parkeringsplads Personaleforeninger Personalelån Personalesammenkomster Rabatter og indkøbsordninger Rejser Skærmbriller Sommerbolig Sponsorbilletter Sundhedsforsikringer Sundhedstjek Telefon Tyverialarm Uddannelses- og kursusudgifter Vaccination Skema over personalegoder A-Z

4 Indledning 4 Personalegoder 2013

5 Velkommen til Personalegoder 2013 Personalegoder er PwC s årlige publikation, der giver dig overblik, inspiration og viden om de gældende regler for beskatning af personalegoder. I dette nummer af Personalegoder har vi ud over en generel gennemgang af personalegoderne, valgt at sætte fokus på temaerne. Indberetningspligten samt bruttoløns- og sundhedsordninger, som du også kort kan orientere dig om her. Indberetningspligten Den skattemæssige behandling af personalegoder er som i tidligere år desværre præget af stor usikkerhed om, hvilke personalegoder der er skattepligtige, og i bekræftende fald, hvordan de eventuelt skal indberettes. Hertil kommer, at fra og med 1. juli 2012 kan en arbejdsgiver blive pålagt bøder, hvis der tale om mangelfuld indberetning af f.eks. lønoplysninger, og det takseres af SKAT som værende af forsætlig eller groft uagtsom karakter. Bøden fastsættes ud fra antal ansatte. Det er således af mange årsager vigtigt at holde sig op dateret på, hvilke regler der gælder. Sidst i publikationen finder du et skema, som giver dig overblik over indberetningsreglerne m.v. Vær opmærksom på, at der kan være undtagelser til hovedreglerne. Bruttolønsordninger Du kan også læse, om bruttolønsordninger stadig er en god ide efter skattereformen i Reformen gik blandt andet hårdt ud over nye ordninger med lønnedgang, hvor der blev stillet en computer til rådighed af arbejdsgiveren. Sundhedsordninger Da reglerne for sundhedsordninger er blevet ændret i 2012, og fordi der fortsat er mange, som har arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger, har vi valgt også at beskrive reglerne for sundhedsordninger mere detaljeret i år. Vi håber Personalegoder 2013 skaber værdi for dig, og vi vil altid gerne høre fra dig, hvis du har ideer til, hvordan vi kan gøre den endnu mere relevant og anvendelig. John Cederskjold Kierans T: E: Skat-Øst Lone Bak T: E: Skat-Vest Søren Bech T: E: Skat-Øst Lone Fogh Kristensen T: E: Skat-Vest Søren Erenbjerg T: E: Skat-Øst Tinna Bohn Voigt T: E: Moms Personalegoder

6 Indberetningspligten for personalegoder 6 Personalegoder 2013

7 Indberetningspligterne er blevet ændret og justeret de seneste år, og nye regler fra medio 2012 indebærer, at konsekvenserne af forkert administration af indberetningspligterne nu kan udløse markante bøder. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren har godt styr på både skattepligtsspørgsmål, værdiansættelse og indberetningskravene. Reglerne om beskatning af de enkelte personalegoder varierer løbende, men det grundlæggende princip om, at personalegoder som udgangspunkt er skattepligtige, er ikke ændret. Hvor det tidligere var medarbejderen selv, der skulle selvangive en række personalegoder, har arbejdsgiveren siden 2010 skullet indberette flere. Nedenfor gennemgår vi afgrænsningen mellem skattepligtige og skattefrie goder, undtagelserne for indberetningspligterne, virkningen af ikke at skulle indberette samt forskellen mellem A- og B-skattepligtige goder. Desuden belyser vi risikoen for bøder, hvis virksomheden ikke overholder sine forpligtelser. Afgrænsningen mellem skattepligtige goder og skattefrie aktiviteter Ifølge indberetningsbekendtgørelsen omfatter arbejdsgiverens indberetningspligt alle skattepligtige personalegoder omfattet af Ligningslovens 16. Dette er goder, der ydes i forbindelse med ansættelsesforhold, men også til bestyrelsesmedlemmer og andre, der er valgt eller udpeget til et lønnet hverv. Det er både de goder, der er fast aftalt med medarbejderen, men også de belønninger, der ydes ad hoc, der er indberetningspligtige. I den sammenhæng er det væsentligt, at ethvert gode, der tildeles en medarbejder som belønning for en god indsats lige fra tre flasker vin til en middag med lederen som udgangspunkt er omfattet af indberetningspligten. Også goder, som medarbejderen modtager fra tredjemand på grund af sin ansættelse hos arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiveren har indflydelse på, hvem af medarbejderne, der modtager godet, er som udgangspunkt indberetningspligtige for arbejdsgiveren. Indberetningspligterne er blevet ændret, og nye regler fra medio 2012 indebærer, at forkert indberetning nu kan udløse markante bøder. Omvendt er der nogle goder, som i den rette sammenhæng og under særlige forudsætninger ikke udløser skatte- og ind beretningspligt. Man bør derfor være bevidst om formålet med at yde et gode og i den sammenhæng være opmærksom på, at goder ydet til en enkelt eller få personer ofte vil blive vurderet til at have belønningskarakter. I særlig grad ved middage og aktiviteter for grupper og afdelinger kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt formålet med aktiviteten er belønning eller at fremme det sociale fællesskab og den gode stemning på arbejdspladsen. Samtidig er det ikke enhver aktivitet med sociale formål, der er skattefri, idet godet kan have så stor økonomisk værdi, at det ligger ud over normal (skattefri) personalepleje. Der er tale om en konkret vurdering, hvor ikke alene karakteren, formålet, omfanget og omkostningerne skal inddrages, men også deltagerkredsen og sammenhængen med øvrige erhvervsmæssige aktiviteter. Belønninger og andre skattepligtige aktiviteter bliver således ikke skattefri ved blot at kalde dem noget andet eller ved at koble dem sammen med øvrige erhvervsmæssige aktiviteter. Undtagelserne til den generelle indberetningspligt Enkelte skattepligtige goder er specifikt undtaget fra indberetningspligten, og samtidig er en række personalegoder undtaget fra indberetningspligten, fordi goderne er skattefrie, enten via skattelovgivningen eller fordi de er omfattet af reglerne om generel personalepleje. Særligt er det værd at være opmærksom på reglerne for arbejdsmæssigt begrundede goder samt kr.-grænsen for privat begrundede goder. Personalegoder

8 Det er kun få goder, der er omfattet af den særlige bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder. Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder Enkelte goder, der er begrundet i arbejdsmæssige forhold, er omfattet af den særlige bagatelgrænse og skal kun beskattes, hvis den samlede værdi pr. år (2013) overstiger kr. Det er som udgangspunkt medarbejderen selv, der skal sætte goderne på selvangivelsen, idet goder omfattet af bagatelgrænsen specifikt er undtaget fra arbejdsgiverens indberetningspligt under forudsætning af, at de enkelte tildelte goder dvs. hver for sig ikke overstiger kr. Yder arbejdsgiveren derimod et gode, som af type omfattes af bagatelgrænsen for arbejds relaterede goder, og som har en værdi over kr., skal godet indberettes til SKAT. Tildeler arbejdsgiveren samtidig andre arbejdsrelaterede bagatelgrænsegoder under kr. skal disse fortsat ikke indberettes. Derimod er det medarbejderens eget ansvar at medtage værdien af disse goder på selvangivelsen. Som arbejdsgiver er det endvidere meget vigtigt at være opmærksom på, at det kun er ganske få goder, der er omfattet af disse specielle regler. Bagatelgrænsen for mindre personalegoder Hvis arbejdsgiveren yder personalegoder, som der ikke på anden vis er fastlagt en særskilt indberetningspligt for, eller som ikke er omfattet af den særlige bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder, jf. ovenfor, er der kun indberetningspligt, hvis de enkelte personalegoder har en værdi inkl. moms på over kr. pr. gave/gaveanledning. Det vil sige, at skattepligten og indberetningspligten (på samme vis som for de arbejdsrelaterede bagatelgrænsegoder) er delvist skilt ad. Så skattepligten af goder afhænger af den samlede værdi af goder modtaget i løbet af året, mens indberetningspligten afhænger af godets værdi pr. gode. Arbejdsgiveren kan altså godt i årets løb give en række større eller mindre gaver/belønninger, der har en samlet værdi på over kr. (og dermed er skattepligtige for medarbejderen), men som ikke skal indberettes af arbejdsgiveren, fordi ingen af goderne hver for sig overstiger indberetningsgrænsen på de kr. I den sammenhæng gælder det, at det er hele værdien, der skal indberettes, hvis beløbet overstiger kr. Samtidig skal man være opmærksom på, at det er den samlede værdi af goder ydet ved en gaveanledning, der anvendes ved vurdering af indberetningspligten; man kan altså ikke undgå indberetningspligten ved at splitte et gode op i mindre enkeltdele. Hvis en arbejdsgiver eksempelvis som belønning for en ekstraordinær indsats giver en medarbejder tre flasker vin til 500 kr., en stor æske chokolade til 300 kr. og en buket blomster til 250 kr., vil værdien af enkeltgoderne være mindre end kr. Da den samlede gave dog har en værdi på kr., vil hele beløbet skulle indberettes. Med hensyn til løbende ydelser, hvor medarbejderen fast får tildelt et gode, hvor den enkelte betaling er mindre end kr., vil SKAT sandsynligvis mene, at der er tale om et samlet gode. Dette kunne eksempelvis være, hvis arbejdsgiveren løbende betaler et abonnement på en avis eller et tidsskrift, et månedskort til et fitnesscenter eller kontingent til en fritidsforening. Værdien skal i så fald vurderes ud fra den samlede betaling til godet i det pågældende indkomstår. Som nævnt ovenfor gælder kr.- grænsen kun goder, der ikke er fastlagt en særskilt indberetningspligt for. Der gælder eksempelvis særskilte indberetningspligter for fri telefon, fri bil, fri bolig, kost og logi, skattepligtige sundhedsforsikringer, fri sommerbolig, visse aktieordninger m.v., og her skal der ske indberetning, uanset om værdien skulle være mindre end de kr. 8 Personalegoder 2013

9 Indberetningsfrihed er ikke det samme som skattefrihed Det må understreges, at det forhold, at arbejdsgiveren ikke har pligt til at indberette værdien af et gode, ikke nødvendigvis betyder, at godet er skattefrit. Hvis medarbejderen får tilstrækkeligt mange goder, der samlet overstiger kr.- grænsen for skattepligtige goder pr. år, vil det blot være medarbejderen selv, der har ansvaret. Vedkommende skal derfor selv oplyse om det skattepligtige beløb på selvangivelsen, hvilket normalt sker i rubrik 20. De konkrete enkeltgoder På mange punkter er skatte- og indberetningspligten klar og entydig, men på enkelte punkter kræver den en konkret vurdering fra situation til situation. Bagerst i denne publikation findes en oversigt over beskatning og indberetning af goder ydet til medarbejdere. Heraf fremgår det, om godet er skattepligtigt, om det i givet fald er A- eller B-indkomst, og om det skal indberettes af arbejdsgiveren. Samtidig er den momsmæssige behandling af godet anført. A-indkomst kontra B-indkomst? I oversigten over den skattemæssige behandling af de enkelte goder er der for en lang række goder angivet, at der er tale om B-indkomst. Dette indebærer, at arbejdsgiveren ikke skal indeholde kildeskat af godets værdi, men at medarbejderen i stedet selv skal sørge for at betale skatten direkte til SKAT. Angivelserne af B-indkomst er dog givet under forudsætning af, at det er arbejdsgiveren, som bestiller og betaler for en ydelse, dvs. stiller selve godet til rådighed for medarbejderen. Er der derimod tale om, at medarbejderen selv bestiller et gode eller en ydelse hos tredjemand, og at arbejdsgiveren derefter betaler regningen (eller medarbejderen selv betaler og får refunderet udgiften), vil der i stedet være tale om, at arbejdsgiveren har givet medarbejderen penge. I givet fald skal arbejdsgiveren i stedet indberette betalingen som A-indkomst i rubrik 13 og indeholde kildeskat. Hvis indberetningspligten ikke bliver overholdt Arbejdsgiverne er via lovgivningen pålagt at varetage en række indberetningspligter, men da der kan være tale om ganske komplicerede regler, er det ikke alle virksomheder, som har opfyldt kravene. En følgevirkning af manglende overholdelse af reglerne kan nemt være, at med arbejderne får ekstra regninger fra SKAT, fordi arbejdsgiveren ikke har overholdt sine forpligtelser. Samtidig kan manglende overholdelse af reglerne i princippet indebære sanktioner fra SKAT varierende lige fra advarsler over bøder til egentlig fængselsstraf. I praksis har SKAT dog tidligere sjældent reageret med værre sanktioner end bøde i størrelsesordenen fra kr. til kr. I juli 2012 er der dog indført nye regler, hvor det fastslås, at der ved beregning af eventuelle bøder bør tages hensyn til virksomhedens størrelse, omsætning og om der er tale om systematiske undladelser. I den sammenhæng nævnes det eksempelvis, at virksomheder med ganske få medarbejdere fortsat kan nøjes med bøder i størrelsesordenen kr., mens bøder til virksomheder med flere hundrede medarbejdere som udgangspunkt kan beløbe sig til kr. Bødestørrelsen behøver derfor ikke længere dreje sig om undladelsens alvorlighed, men om virksomhedens størrelse. Det er endnu usikkert, hvordan SKAT vil administrere de nye regler, herunder om de fremover vil sætte en lavere grænse for, hvornår der sendes girokort til virksomhederne. De nye regler tyder dog på, at det er et område, der fremadrettet vil få mere fokus fra skattemyndighedernes side. En følgevirkning af manglende over holdelse af reglerne kan nemt være, at med arbejderne får ekstraregninger fra SKAT, fordi arbejdsgiveren ikke har overholdt sine forpligtelser. Personalegoder

10 Bruttolønsordninger 10 Personalegoder 2013

11 Er bruttolønsordninger stadig relevante? En bruttolønsordning bygger grundlæggende på et princip om, at medarbejderne kan vælge personalegoder frem for kontant løn. Det betyder, at medarbejdernes kontante løn reguleres ned, og medarbejderne i stedet får stillet et eller flere personalegoder til rådighed. Ved vurderingen af en bruttolønsordning spiller den skattemæssige lovgivning en stor rolle for den enkelte medarbejder. Med de seneste lovændringer vedrørende beskatning af blandt andet multimedier, sundhedsordninger og medarbejderaktier har mange den opfattelse, at bruttolønsordninger er fortid. Dette behøver ikke være tilfældet, men de ændrede regler indebærer dog en begrænsning og ændring af enkelte af de goder, det kan betale sig at tage med i en ordning. Bruttolønsordninger er således stadig et af de parametre, som virksomheden kan anvende ved rekrutteringen af de fremtidige medarbejdere og ved fastholdelse af de nuværende ansatte. Bruttolønsordninger kan være en værdifuld del af personalepolitikken i virksomheden, men det er ikke alle goder omfattet af en bruttolønsordning, der er lige fordelagtige. Hvilke goder kan indgå i en bruttolønsordning? Det er vigtigt at se på den skattemæssige behandling af selve personalegodet, når det overvejes at indføre en bruttolønsordning. Selv om medarbejderen går ned i bruttoløn og dermed indirekte selv betaler for personalegodet, skal det vurderes, om personalegodet isoleret set er skattepligtigt for medarbejderen. Er der tale om et personalegode, der beskattes med markedsværdien (f.eks. rengøringshjælp, børnepasning og fitness kort), vil det som udgangspunkt ikke være en fordel at tilbyde godet via bruttolønsordning. I stedet kan det være mere fordelagtigt at aftale, at medarbejderen betaler for det pågældende personalegode mod et træk i nettolønnen (løn efter skat og AM-bidrag). En sådan aftale kan være fordelagtig, hvis det pågældende gode kan anskaffes billigere af arbejdsgiveren end af den enkelte medarbejder. Et eksempel kunne også være en sundhedsforsikring, der dækker medarbejderens fritid hvis arbejdsgiver tegner en sådan forsikring for flere medarbejdere, kan virksomheden typisk opnå en lavere præmie (mængderabat) i forhold til, hvis medarbejderne hver skulle tegne en privat forsikring. For goder, som ikke umiddelbart egner sig til at indgå i en bruttolønsordning (fordi de beskattes til markedsværdi), kan det efter omstændighederne alligevel være fordelagtigt, idet medarbejderen i alle tilfælde sparer AM-bidraget. Der skal typisk være tale om større goder, for at en sådan ordning er fordelagtig og står mål med arbejdsgivers risiko og administration. Er der derimod tale om et personalegode, som beskattes med en værdi under markedsværdien eller til en på forhånd fastsat skatteværdi, som er mindre end markedsværdien, vil det som udgangspunkt være økonomisk fordelagtigt for medarbejderen at vælge dette personalegode mod nedgang i bruttolønnen. Medarbejderen vil få den største økonomiske fordel, hvis der er mulighed for at vælge et eller flere personalegoder, som er skattefri. Dog kan en bruttolønsordning for goder, hvor der er fastsat en beskatning med en fast sats, også i flere situationer skattemæssigt betale sig for medarbejderen. Bruttolønsordninger kan være en værdifuld del af personalepolitikken i virksomheden, men det er ikke alle goder omfattet af en bruttolønsordning, der er lige fordelagtige. Personalegoder

12 Følgende goder er typiske goder, der efter omstændighederne kan være fordelagtige at lade indgå i en bruttolønsordning: Mobiltelefon (med eller uden abonnement) Fastnettelefon (i hjemmet og/eller i sommerhuset) Internet (i hjemmet og/eller i sommerhuset) Bil Massage/fysioterapi/kiropraktik/ akupunktur Bus/togkort Brobizz Parkering Efteruddannelse. Særligt om computere Computere har tidligere været fordelagtige at tilbyde medarbejdere via en aftale om lønreduktion. I forbindelse med ophævelsen af multimedieskatten blev der imidlertid indført en regel om, at når computere med tilbehør betales af medarbejderen via bruttolønsnedgang, skal medarbejderen årligt beskattes af 50 % af udstyrets nypris. Denne regel gør, at det næppe vil være en fordel for medarbejderen at indgå en sådan ordning. Bruttolønsordninger med computer og tilbehør, som er etableret før ophævelse af multimedieskatten, berøres ikke af den nye regel, og reglen tager derfor alene luften af nye ordninger med computere og tilbehør. Særligt om skattefri befordringsog rejsegodtgørelse Skattemyndighederne har tidligere accepteret, at arbejdsgiver kunne udbetale skattefrie godtgørelser efter de almindelige regler herfor, også når medarbejderen via en generel fremadrettet lønnedgang kompenserede arbejdsgiveren for godtgørelsen. Efter en lovændring er det nu ikke længere muligt at lade godtgørelserne være en del af lønnen. Det betyder, at hvis en medarbejder via lønnedgang eller løntilbageholdenhed har kompenseret sin arbejdsgiver for udbetalte godtgørelser, er godtgørelserne skattepligtige, også selv om de sædvanlige betingelser for skattefri udbetaling er opfyldte. Særligt om goder, der er omfattet af personaleplejefritagelsen Goder af uvæsentlig værdi, der kun er til rådighed på arbejdspladsen som led i 12 Personalegoder 2013

13 den almindelige personalepleje, er ikke skattepligtige (f.eks. kaffe/te-ordninger, frugtordninger m.v.), og sådanne goder burde derfor være optimale til at indgå i en bruttolønsordning. Hvis goder, der er omfattet af personaleplejefritagelsen, finansieres ved medarbejderens lønnedgang, ydes godet imidlertid ikke som et led i den almindelige personalepleje (i og med det er frivilligt at deltage i en bruttolønsordning), men godet indgår i stedet i lønfastsættelsen. Det betyder, at godet dermed ikke er omfattet af skattefritagelsen og i stedet bliver skattepligtigt. Momshåndtering i forbindelse med indkøb til brug for bruttolønsordning Virksomhedens momsfradrag for personalegoder i form af telefoner, computere m.v. er reguleret i momsreglerne og er upåvirket af reglerne for bruttolønsordninger. Det betyder, at en virksomheds ret til fradrag for de produkter, som stilles til rådighed via bruttolønsordning, stadig skal afgøres ud fra den momspligtige brug heraf. Med nogle ganske få undtagelser skal momsfradraget fastlægges ud fra et skøn over fordelingen på den momspligtige og den private anvendelse. Implementering af bruttolønsordning Ved implementeringen af en bruttolønsordning er det vigtigt for virksomheden at sikre sig, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ordningen, da det vil få økonomiske og administrative konsekvenser for både medarbejder og virksomhed. Det er derfor vigtigt at sikre sig en opdatering på området, når virksomheden vil implementere en ordning. Generelt stiller skattemyndighederne følgende formelle krav, som skal opfyldes, for at aftalen kan accepteres i skattemæssig henseende: Civilretlig gyldighed Fremadrettet aftale Fast lønnedgang Løbetid på mindst 12 måneder Skriftlighed. Ud over at undersøge de skattemæssige forhold ved at stille goder til rådighed, bør virksomheden eksempelvis også overveje følgende: Hvordan fastsættes lønnedgangen (denne behøver ikke svare til arbejdsgivers omkostning ved erhvervelse af godet)? Hvad er de administrative byrder ved ordningen, og hvordan minimeres disse? Hvordan er arbejdsgivers økonomiske risiko ved eksempelvis beskadigede goder og fratrådte medarbejdere, og hvordan kan denne risiko mindskes? Hvad sker der med personalegodet efter udløb af ordningen? Hvis der er tale om et håndgribeligt gode (f.eks. en telefon), hvordan kan medarbejderen så få ejerskab herover? Hvad er de momsmæssige konsekvenser ved ordningen? Hvordan informeres medarbejderne om ordningens fordele og ulemper? Hvordan foregår det praktiske omkring tilmelding og anskaffelse af goder? Hvornår kan/skal ordningen implementeres? Afslutning Området for bruttolønsordninger er ændret med de seneste års lovændringer, men der er stadig goder, hvor virksomhed og medarbejder med fordel kan indgå bruttolønsaftale. Ovenfor er skitseret nogle af de forhold, virksomheder og medarbejdere skal være opmærksomme på, inden en bruttolønsaftale indgås. Spørgsmål om firmapolitik, HR-strategi, proces og administration af ordningen er også vigtigt at få belyst før implementering af en fleksibel lønpakke. Vi bistår med vejledning og rådgivning om de ændrede regler for beskatning af goder og muligheder for etablering af bruttolønsordninger. Vi assisterer også gerne med etablering af ordninger, herunder udarbejdelse af dokumenter til brug herfor. Ved implementeringen af en bruttolønsordning er det vigtigt for virksomheden at sikre sig, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ordningen. Personalegoder

14 Sundhedsordninger 14 Personalegoder 2013

15 Ved indgangen til 2012 blev reglerne for sundhedsordninger ændret, da behandling af lidelser/skader opstået i fritiden nu er skattepligtige, når arbejdsgiveren betaler regningen. Administrationen af behandlingsordninger og forsikringer kræver derfor nu en særlig bevågenhed. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle former for sundhedstiltag nu er gjort skattepligtige. Selv om nogle har spået, at sundhedsordninger nu bliver fortid, er dette næppe velbegrundet. Hvilke muligheder er der for skattefri tilbud? Fra og med 1. januar 2012 blev store dele af de gældende regler ophævet, så arbejdsgiverbetalte behandlinger af lidelser/skader, der ikke er arbejdsmæssigt begrundede, nu er skattepligtige for medarbejderne. Tilsvarende vil behandlingsforsikringer, hvor arbejdsgiveren betaler præmien, udløse beskatning af de dækkede medarbejdere. Der er dog stadig nogle former for behandlinger og tiltag til fremme af medarbejdernes generelle sundhedstilstand, der er omfattet af skattefrihed. Misbrugsbehandling Behandling af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler er fortsat skattefri. Hvis tilbuddet om behandling er et led i personalepolitikken, og behandlingen er lægeordineret, vil der fortsat skattefrit kunne modtages misbrugsbehandling i en periode op til seks måneder. Arbejdsrelaterede skader Behandling af skader, der opstår i forbindelse med arbejdet, kan efter gammel, skatteretlig praksis fortsat blive betalt af arbejdsgiveren, uden at det udløser beskatning af medarbejderen. Det samme gælder arbejdsgiverens udgifter til forsikringer vedrørende behandling af arbejdsrelaterede skader. Der skal dog være tale om skader/lidelser, der klart og tydeligt kan føres tilbage til arbejdssituationen. Dette kan være vanskeligt at afgøre, hvis der er tale om diffuse skader opstået gennem længere tids slid eller psykiske problemer, der kan opstå både på baggrund af private og erhvervsmæssige forhold. Nye regler for sundhedsordninger indebærer, at behandling af lidelser/skader opstået i fritiden nu er skattepligtige, når arbejdsgiveren betaler regningen. Ikke desto mindre er det skatteyderne, som har bevisbyrden for, at der ikke er tale om en privatbegrundet lidelse. På baggrund af hidtidig skatteretlig praksis er det ikke nok at godtgøre, at det har stor fremadrettet erhvervsmæssig skade virkning, hvis ikke medarbejderen hurtigst muligt bliver arbejdsklar igen. Samtidig vil SKAT normalt kræve, at der allerede ved et behandlingsforløbs begyndelse er taget fagligt kvalificeret stilling (ved læge, psykolog eller lignende) til baggrunden for skaden. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at virksomheden og medarbejderen i fællesskab er enige om, at behandlingsbehovet skyldes arbejdet. Massage, fysioterapi m.v. Ydelser som massage, fysioterapi, kiropraktik, akupunktur og kinesiologi er fortsat skattefrit for medarbejderne, hvis arbejdsgiveren stiller dem til rådighed for medarbejderen med henblik på at forebygge eller helbrede arbejdsrelaterede skader. Stilles sådanne behandlinger derimod til rådighed af hensyn til behandlingsbehov opstået af andre årsager end arbejdet, vil arbejdsgiverbetalingen kunne udløse skattepligt for medarbejderen og der vil være indberetningspligt for arbejdsgiveren som B-indkomst, hvis behandlingsforløbet koster mere end kr. Der er ikke krav om, at behandlingerne skal tilbydes til alle medarbejdere, eller at behandlingerne udføres i virksomhedens lokaler. Ligeledes er det fortsat muligt at etablere bruttolønsordninger vedrørende sådanne ydelser idet man dog fortsat skal huske på, at det er en betingelse for skattefriheden, at formålet er at forebygge eller helbrede arbejdsrelaterede skader. Sundhedstjek Hvis en arbejdsgiver ønsker at få et overordnet billede af medarbejdernes sundhedstilstand, kan der skattefrit tilbydes medarbejderne et sundhedstjek. Personalegoder

16 Arbejdsgiveren kan skattefrit tilbyde medarbejderne frugt på arbejdspladsen som en del af personaleplejetiltagene over for det samlede personale. Efter skatteretlig praksis anses sundhedstjek for omfattet af personaleplejereglerne, og det er derfor nødvendigt, at tjekket foretages på arbejdspladsen og tilbydes alle relevante medarbejdere, samt at omkostningen ikke overstiger kr. pr. medarbejder. Samtidig er der i praksis sket en nærmere afgrænsning af, hvilke undersøgelser der kan gennemføres se også publikationens afsnit om sundhedstjek. Fitness Arbejdsgiveren kan efter praksis skattefrit tilbyde fitnessfaciliteter på arbejdspladsen. I den sammenhæng er det væsentligt, at faciliteterne er til rådighed på arbejdsgiverens egen matrikel. Hvis man har lejet sig ind i en ekstern leverandørs lokaler, afviser skattemyndighederne, at træningen kan tilbydes skattefrit. Af samme årsag vil det udløse skattepligt, hvis arbejdsgiveren direkte eller indirekte betaler tilskud til medlemskab af fitnesscentre, sportsklubber eller lignende for medarbejderne også selv om der ud fra et arbejdsgiversynspunkt kan være god økonomi i sunde medarbejdere. Frugtordninger Arbejdsgiveren kan skattefrit tilbyde medarbejderne frugt på arbejdspladsen som en del af personaleplejetiltagene over for det samlede personale. Der er i den sammenhæng ikke angivet faste grænser for, hvor meget eller lidt frugt der må gives, men så længe frugten kun nydes på arbejdspladsen og ikke har karakter af egentlig bespisning, har SKAT indtil videre ikke haft indvendinger. Hvad skal man være opmærksom på ved skattepligtige behandlingsordninger? Når der er tale om en skattepligtig behandlingsordning har arbejdsgiveren en række forpligtelser med hensyn til indberetning og indeholdelse af skat, der nødvendiggør en nærmere stillingtagen til den skattemæssige behandling. Hvornår skal der ske beskatning? Og af hvilken værdi? Den skattepligtige værdi af behandlingsordninger og -forsikringer er gjort til A-indkomst, dvs. der skal ske løbende indberetning og indeholdelse af A-skat osv. For ordninger, hvor det er arbejdsgiveren, som betaler udgifterne til selve behandlingen, er medarbejderen skattepligtig på det tidspunkt, hvor behandlingen sker og med den markedsværdi, som behandlingen har. Ved egentlige behandlingsforsikringer er det derimod ikke behandlingen, som udløser skattepligt, men i stedet arbejdsgiverens betaling af forsikringspræmien og så skal forsikringens værdi fordeles kollektivt ud på de dækkede medarbejdere. Samtidig er det nødvendigt at se på, hvordan ordningens dækninger er aftalt. Hvis ordningen dækker navngivne medarbejdere i hele præmieperioden, uanset om de fortsat er ansatte eller ikke, skal der ske beskatning og indberetning af hele præmien på betalingstidspunktet. Hvis der derimod er tale om, at det er et krav for dækning, at man fortsat er ansat i virksomheden, skal der ske indberetning/beskatning på månedlig basis. I den sammenhæng skal virksomheden indberette den månedlige udgift fordelt på antal af dækkede personer så hvis virksomhedens medarbejderantal varierer, uden at præmien fuldstændigt følger med, kan den skattepligtige værdi i princippet variere fra måned til måned. Forsikring eller noget andet? Man bør som arbejdsgiver være opmærksom på, at det kun er deciderede forsikringsordninger, hvor man kan dele forsikringspræmien kollektivt ud på de dækkede medarbejdere. Behandlinger, der ikke gives i en forsikringsordning (men f.eks. via en abonnementsordning), vil derfor kun udløse beskatning hos den, som modtager behandlingen. Til gengæld er det så hele behandlingens værdi, der beskattes. Adskillelse af forsikringer ved røren de arbejdsmæssige og private skader/lidelser Nogle behandlingsforsikringer er fuldtidsdækninger, hvor medarbejderen vil 16 Personalegoder 2013

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere