Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013"

Transkript

1 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

2 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: Produktion: Anders Cold, M&C Tryk: Cool Gray A/S Oplag: ISBN: Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser base - ret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Indberetningspligt for personalegoder 6 Bruttolønsordninger 10 Sundhedsordninger 14 Regler for personalegoder A-Z Arbejdsgiverbetalt transport Avis Beklædning Bonuspoint/rejser med flyselskaber Computere Firmabil Firmasport og motionsfaciliteter Flytteudgifter Forsikringer Fortæring ved overarbejde Fratrædelsesgodtgørelse Gaver Helårsbolig Internet/datakommunikationsforbindelse Jubilæumsgratitale Kaffe- og teordninger Kantineordninger Kontingenter Kreditkort til medarbejdere Kunstforening Lystbåd Massage, zoneterapi, akupunktur m.v Parkeringsbøder og færdselsbøder Parkeringsplads Personaleforeninger Personalelån Personalesammenkomster Rabatter og indkøbsordninger Rejser Skærmbriller Sommerbolig Sponsorbilletter Sundhedsforsikringer Sundhedstjek Telefon Tyverialarm Uddannelses- og kursusudgifter Vaccination Skema over personalegoder A-Z

4 Indledning 4 Personalegoder 2013

5 Velkommen til Personalegoder 2013 Personalegoder er PwC s årlige publikation, der giver dig overblik, inspiration og viden om de gældende regler for beskatning af personalegoder. I dette nummer af Personalegoder har vi ud over en generel gennemgang af personalegoderne, valgt at sætte fokus på temaerne. Indberetningspligten samt bruttoløns- og sundhedsordninger, som du også kort kan orientere dig om her. Indberetningspligten Den skattemæssige behandling af personalegoder er som i tidligere år desværre præget af stor usikkerhed om, hvilke personalegoder der er skattepligtige, og i bekræftende fald, hvordan de eventuelt skal indberettes. Hertil kommer, at fra og med 1. juli 2012 kan en arbejdsgiver blive pålagt bøder, hvis der tale om mangelfuld indberetning af f.eks. lønoplysninger, og det takseres af SKAT som værende af forsætlig eller groft uagtsom karakter. Bøden fastsættes ud fra antal ansatte. Det er således af mange årsager vigtigt at holde sig op dateret på, hvilke regler der gælder. Sidst i publikationen finder du et skema, som giver dig overblik over indberetningsreglerne m.v. Vær opmærksom på, at der kan være undtagelser til hovedreglerne. Bruttolønsordninger Du kan også læse, om bruttolønsordninger stadig er en god ide efter skattereformen i Reformen gik blandt andet hårdt ud over nye ordninger med lønnedgang, hvor der blev stillet en computer til rådighed af arbejdsgiveren. Sundhedsordninger Da reglerne for sundhedsordninger er blevet ændret i 2012, og fordi der fortsat er mange, som har arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger, har vi valgt også at beskrive reglerne for sundhedsordninger mere detaljeret i år. Vi håber Personalegoder 2013 skaber værdi for dig, og vi vil altid gerne høre fra dig, hvis du har ideer til, hvordan vi kan gøre den endnu mere relevant og anvendelig. John Cederskjold Kierans T: E: Skat-Øst Lone Bak T: E: Skat-Vest Søren Bech T: E: Skat-Øst Lone Fogh Kristensen T: E: Skat-Vest Søren Erenbjerg T: E: Skat-Øst Tinna Bohn Voigt T: E: Moms Personalegoder

6 Indberetningspligten for personalegoder 6 Personalegoder 2013

7 Indberetningspligterne er blevet ændret og justeret de seneste år, og nye regler fra medio 2012 indebærer, at konsekvenserne af forkert administration af indberetningspligterne nu kan udløse markante bøder. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren har godt styr på både skattepligtsspørgsmål, værdiansættelse og indberetningskravene. Reglerne om beskatning af de enkelte personalegoder varierer løbende, men det grundlæggende princip om, at personalegoder som udgangspunkt er skattepligtige, er ikke ændret. Hvor det tidligere var medarbejderen selv, der skulle selvangive en række personalegoder, har arbejdsgiveren siden 2010 skullet indberette flere. Nedenfor gennemgår vi afgrænsningen mellem skattepligtige og skattefrie goder, undtagelserne for indberetningspligterne, virkningen af ikke at skulle indberette samt forskellen mellem A- og B-skattepligtige goder. Desuden belyser vi risikoen for bøder, hvis virksomheden ikke overholder sine forpligtelser. Afgrænsningen mellem skattepligtige goder og skattefrie aktiviteter Ifølge indberetningsbekendtgørelsen omfatter arbejdsgiverens indberetningspligt alle skattepligtige personalegoder omfattet af Ligningslovens 16. Dette er goder, der ydes i forbindelse med ansættelsesforhold, men også til bestyrelsesmedlemmer og andre, der er valgt eller udpeget til et lønnet hverv. Det er både de goder, der er fast aftalt med medarbejderen, men også de belønninger, der ydes ad hoc, der er indberetningspligtige. I den sammenhæng er det væsentligt, at ethvert gode, der tildeles en medarbejder som belønning for en god indsats lige fra tre flasker vin til en middag med lederen som udgangspunkt er omfattet af indberetningspligten. Også goder, som medarbejderen modtager fra tredjemand på grund af sin ansættelse hos arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiveren har indflydelse på, hvem af medarbejderne, der modtager godet, er som udgangspunkt indberetningspligtige for arbejdsgiveren. Indberetningspligterne er blevet ændret, og nye regler fra medio 2012 indebærer, at forkert indberetning nu kan udløse markante bøder. Omvendt er der nogle goder, som i den rette sammenhæng og under særlige forudsætninger ikke udløser skatte- og ind beretningspligt. Man bør derfor være bevidst om formålet med at yde et gode og i den sammenhæng være opmærksom på, at goder ydet til en enkelt eller få personer ofte vil blive vurderet til at have belønningskarakter. I særlig grad ved middage og aktiviteter for grupper og afdelinger kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt formålet med aktiviteten er belønning eller at fremme det sociale fællesskab og den gode stemning på arbejdspladsen. Samtidig er det ikke enhver aktivitet med sociale formål, der er skattefri, idet godet kan have så stor økonomisk værdi, at det ligger ud over normal (skattefri) personalepleje. Der er tale om en konkret vurdering, hvor ikke alene karakteren, formålet, omfanget og omkostningerne skal inddrages, men også deltagerkredsen og sammenhængen med øvrige erhvervsmæssige aktiviteter. Belønninger og andre skattepligtige aktiviteter bliver således ikke skattefri ved blot at kalde dem noget andet eller ved at koble dem sammen med øvrige erhvervsmæssige aktiviteter. Undtagelserne til den generelle indberetningspligt Enkelte skattepligtige goder er specifikt undtaget fra indberetningspligten, og samtidig er en række personalegoder undtaget fra indberetningspligten, fordi goderne er skattefrie, enten via skattelovgivningen eller fordi de er omfattet af reglerne om generel personalepleje. Særligt er det værd at være opmærksom på reglerne for arbejdsmæssigt begrundede goder samt kr.-grænsen for privat begrundede goder. Personalegoder

8 Det er kun få goder, der er omfattet af den særlige bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder. Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder Enkelte goder, der er begrundet i arbejdsmæssige forhold, er omfattet af den særlige bagatelgrænse og skal kun beskattes, hvis den samlede værdi pr. år (2013) overstiger kr. Det er som udgangspunkt medarbejderen selv, der skal sætte goderne på selvangivelsen, idet goder omfattet af bagatelgrænsen specifikt er undtaget fra arbejdsgiverens indberetningspligt under forudsætning af, at de enkelte tildelte goder dvs. hver for sig ikke overstiger kr. Yder arbejdsgiveren derimod et gode, som af type omfattes af bagatelgrænsen for arbejds relaterede goder, og som har en værdi over kr., skal godet indberettes til SKAT. Tildeler arbejdsgiveren samtidig andre arbejdsrelaterede bagatelgrænsegoder under kr. skal disse fortsat ikke indberettes. Derimod er det medarbejderens eget ansvar at medtage værdien af disse goder på selvangivelsen. Som arbejdsgiver er det endvidere meget vigtigt at være opmærksom på, at det kun er ganske få goder, der er omfattet af disse specielle regler. Bagatelgrænsen for mindre personalegoder Hvis arbejdsgiveren yder personalegoder, som der ikke på anden vis er fastlagt en særskilt indberetningspligt for, eller som ikke er omfattet af den særlige bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder, jf. ovenfor, er der kun indberetningspligt, hvis de enkelte personalegoder har en værdi inkl. moms på over kr. pr. gave/gaveanledning. Det vil sige, at skattepligten og indberetningspligten (på samme vis som for de arbejdsrelaterede bagatelgrænsegoder) er delvist skilt ad. Så skattepligten af goder afhænger af den samlede værdi af goder modtaget i løbet af året, mens indberetningspligten afhænger af godets værdi pr. gode. Arbejdsgiveren kan altså godt i årets løb give en række større eller mindre gaver/belønninger, der har en samlet værdi på over kr. (og dermed er skattepligtige for medarbejderen), men som ikke skal indberettes af arbejdsgiveren, fordi ingen af goderne hver for sig overstiger indberetningsgrænsen på de kr. I den sammenhæng gælder det, at det er hele værdien, der skal indberettes, hvis beløbet overstiger kr. Samtidig skal man være opmærksom på, at det er den samlede værdi af goder ydet ved en gaveanledning, der anvendes ved vurdering af indberetningspligten; man kan altså ikke undgå indberetningspligten ved at splitte et gode op i mindre enkeltdele. Hvis en arbejdsgiver eksempelvis som belønning for en ekstraordinær indsats giver en medarbejder tre flasker vin til 500 kr., en stor æske chokolade til 300 kr. og en buket blomster til 250 kr., vil værdien af enkeltgoderne være mindre end kr. Da den samlede gave dog har en værdi på kr., vil hele beløbet skulle indberettes. Med hensyn til løbende ydelser, hvor medarbejderen fast får tildelt et gode, hvor den enkelte betaling er mindre end kr., vil SKAT sandsynligvis mene, at der er tale om et samlet gode. Dette kunne eksempelvis være, hvis arbejdsgiveren løbende betaler et abonnement på en avis eller et tidsskrift, et månedskort til et fitnesscenter eller kontingent til en fritidsforening. Værdien skal i så fald vurderes ud fra den samlede betaling til godet i det pågældende indkomstår. Som nævnt ovenfor gælder kr.- grænsen kun goder, der ikke er fastlagt en særskilt indberetningspligt for. Der gælder eksempelvis særskilte indberetningspligter for fri telefon, fri bil, fri bolig, kost og logi, skattepligtige sundhedsforsikringer, fri sommerbolig, visse aktieordninger m.v., og her skal der ske indberetning, uanset om værdien skulle være mindre end de kr. 8 Personalegoder 2013

9 Indberetningsfrihed er ikke det samme som skattefrihed Det må understreges, at det forhold, at arbejdsgiveren ikke har pligt til at indberette værdien af et gode, ikke nødvendigvis betyder, at godet er skattefrit. Hvis medarbejderen får tilstrækkeligt mange goder, der samlet overstiger kr.- grænsen for skattepligtige goder pr. år, vil det blot være medarbejderen selv, der har ansvaret. Vedkommende skal derfor selv oplyse om det skattepligtige beløb på selvangivelsen, hvilket normalt sker i rubrik 20. De konkrete enkeltgoder På mange punkter er skatte- og indberetningspligten klar og entydig, men på enkelte punkter kræver den en konkret vurdering fra situation til situation. Bagerst i denne publikation findes en oversigt over beskatning og indberetning af goder ydet til medarbejdere. Heraf fremgår det, om godet er skattepligtigt, om det i givet fald er A- eller B-indkomst, og om det skal indberettes af arbejdsgiveren. Samtidig er den momsmæssige behandling af godet anført. A-indkomst kontra B-indkomst? I oversigten over den skattemæssige behandling af de enkelte goder er der for en lang række goder angivet, at der er tale om B-indkomst. Dette indebærer, at arbejdsgiveren ikke skal indeholde kildeskat af godets værdi, men at medarbejderen i stedet selv skal sørge for at betale skatten direkte til SKAT. Angivelserne af B-indkomst er dog givet under forudsætning af, at det er arbejdsgiveren, som bestiller og betaler for en ydelse, dvs. stiller selve godet til rådighed for medarbejderen. Er der derimod tale om, at medarbejderen selv bestiller et gode eller en ydelse hos tredjemand, og at arbejdsgiveren derefter betaler regningen (eller medarbejderen selv betaler og får refunderet udgiften), vil der i stedet være tale om, at arbejdsgiveren har givet medarbejderen penge. I givet fald skal arbejdsgiveren i stedet indberette betalingen som A-indkomst i rubrik 13 og indeholde kildeskat. Hvis indberetningspligten ikke bliver overholdt Arbejdsgiverne er via lovgivningen pålagt at varetage en række indberetningspligter, men da der kan være tale om ganske komplicerede regler, er det ikke alle virksomheder, som har opfyldt kravene. En følgevirkning af manglende overholdelse af reglerne kan nemt være, at med arbejderne får ekstra regninger fra SKAT, fordi arbejdsgiveren ikke har overholdt sine forpligtelser. Samtidig kan manglende overholdelse af reglerne i princippet indebære sanktioner fra SKAT varierende lige fra advarsler over bøder til egentlig fængselsstraf. I praksis har SKAT dog tidligere sjældent reageret med værre sanktioner end bøde i størrelsesordenen fra kr. til kr. I juli 2012 er der dog indført nye regler, hvor det fastslås, at der ved beregning af eventuelle bøder bør tages hensyn til virksomhedens størrelse, omsætning og om der er tale om systematiske undladelser. I den sammenhæng nævnes det eksempelvis, at virksomheder med ganske få medarbejdere fortsat kan nøjes med bøder i størrelsesordenen kr., mens bøder til virksomheder med flere hundrede medarbejdere som udgangspunkt kan beløbe sig til kr. Bødestørrelsen behøver derfor ikke længere dreje sig om undladelsens alvorlighed, men om virksomhedens størrelse. Det er endnu usikkert, hvordan SKAT vil administrere de nye regler, herunder om de fremover vil sætte en lavere grænse for, hvornår der sendes girokort til virksomhederne. De nye regler tyder dog på, at det er et område, der fremadrettet vil få mere fokus fra skattemyndighedernes side. En følgevirkning af manglende over holdelse af reglerne kan nemt være, at med arbejderne får ekstraregninger fra SKAT, fordi arbejdsgiveren ikke har overholdt sine forpligtelser. Personalegoder

10 Bruttolønsordninger 10 Personalegoder 2013

11 Er bruttolønsordninger stadig relevante? En bruttolønsordning bygger grundlæggende på et princip om, at medarbejderne kan vælge personalegoder frem for kontant løn. Det betyder, at medarbejdernes kontante løn reguleres ned, og medarbejderne i stedet får stillet et eller flere personalegoder til rådighed. Ved vurderingen af en bruttolønsordning spiller den skattemæssige lovgivning en stor rolle for den enkelte medarbejder. Med de seneste lovændringer vedrørende beskatning af blandt andet multimedier, sundhedsordninger og medarbejderaktier har mange den opfattelse, at bruttolønsordninger er fortid. Dette behøver ikke være tilfældet, men de ændrede regler indebærer dog en begrænsning og ændring af enkelte af de goder, det kan betale sig at tage med i en ordning. Bruttolønsordninger er således stadig et af de parametre, som virksomheden kan anvende ved rekrutteringen af de fremtidige medarbejdere og ved fastholdelse af de nuværende ansatte. Bruttolønsordninger kan være en værdifuld del af personalepolitikken i virksomheden, men det er ikke alle goder omfattet af en bruttolønsordning, der er lige fordelagtige. Hvilke goder kan indgå i en bruttolønsordning? Det er vigtigt at se på den skattemæssige behandling af selve personalegodet, når det overvejes at indføre en bruttolønsordning. Selv om medarbejderen går ned i bruttoløn og dermed indirekte selv betaler for personalegodet, skal det vurderes, om personalegodet isoleret set er skattepligtigt for medarbejderen. Er der tale om et personalegode, der beskattes med markedsværdien (f.eks. rengøringshjælp, børnepasning og fitness kort), vil det som udgangspunkt ikke være en fordel at tilbyde godet via bruttolønsordning. I stedet kan det være mere fordelagtigt at aftale, at medarbejderen betaler for det pågældende personalegode mod et træk i nettolønnen (løn efter skat og AM-bidrag). En sådan aftale kan være fordelagtig, hvis det pågældende gode kan anskaffes billigere af arbejdsgiveren end af den enkelte medarbejder. Et eksempel kunne også være en sundhedsforsikring, der dækker medarbejderens fritid hvis arbejdsgiver tegner en sådan forsikring for flere medarbejdere, kan virksomheden typisk opnå en lavere præmie (mængderabat) i forhold til, hvis medarbejderne hver skulle tegne en privat forsikring. For goder, som ikke umiddelbart egner sig til at indgå i en bruttolønsordning (fordi de beskattes til markedsværdi), kan det efter omstændighederne alligevel være fordelagtigt, idet medarbejderen i alle tilfælde sparer AM-bidraget. Der skal typisk være tale om større goder, for at en sådan ordning er fordelagtig og står mål med arbejdsgivers risiko og administration. Er der derimod tale om et personalegode, som beskattes med en værdi under markedsværdien eller til en på forhånd fastsat skatteværdi, som er mindre end markedsværdien, vil det som udgangspunkt være økonomisk fordelagtigt for medarbejderen at vælge dette personalegode mod nedgang i bruttolønnen. Medarbejderen vil få den største økonomiske fordel, hvis der er mulighed for at vælge et eller flere personalegoder, som er skattefri. Dog kan en bruttolønsordning for goder, hvor der er fastsat en beskatning med en fast sats, også i flere situationer skattemæssigt betale sig for medarbejderen. Bruttolønsordninger kan være en værdifuld del af personalepolitikken i virksomheden, men det er ikke alle goder omfattet af en bruttolønsordning, der er lige fordelagtige. Personalegoder

12 Følgende goder er typiske goder, der efter omstændighederne kan være fordelagtige at lade indgå i en bruttolønsordning: Mobiltelefon (med eller uden abonnement) Fastnettelefon (i hjemmet og/eller i sommerhuset) Internet (i hjemmet og/eller i sommerhuset) Bil Massage/fysioterapi/kiropraktik/ akupunktur Bus/togkort Brobizz Parkering Efteruddannelse. Særligt om computere Computere har tidligere været fordelagtige at tilbyde medarbejdere via en aftale om lønreduktion. I forbindelse med ophævelsen af multimedieskatten blev der imidlertid indført en regel om, at når computere med tilbehør betales af medarbejderen via bruttolønsnedgang, skal medarbejderen årligt beskattes af 50 % af udstyrets nypris. Denne regel gør, at det næppe vil være en fordel for medarbejderen at indgå en sådan ordning. Bruttolønsordninger med computer og tilbehør, som er etableret før ophævelse af multimedieskatten, berøres ikke af den nye regel, og reglen tager derfor alene luften af nye ordninger med computere og tilbehør. Særligt om skattefri befordringsog rejsegodtgørelse Skattemyndighederne har tidligere accepteret, at arbejdsgiver kunne udbetale skattefrie godtgørelser efter de almindelige regler herfor, også når medarbejderen via en generel fremadrettet lønnedgang kompenserede arbejdsgiveren for godtgørelsen. Efter en lovændring er det nu ikke længere muligt at lade godtgørelserne være en del af lønnen. Det betyder, at hvis en medarbejder via lønnedgang eller løntilbageholdenhed har kompenseret sin arbejdsgiver for udbetalte godtgørelser, er godtgørelserne skattepligtige, også selv om de sædvanlige betingelser for skattefri udbetaling er opfyldte. Særligt om goder, der er omfattet af personaleplejefritagelsen Goder af uvæsentlig værdi, der kun er til rådighed på arbejdspladsen som led i 12 Personalegoder 2013

13 den almindelige personalepleje, er ikke skattepligtige (f.eks. kaffe/te-ordninger, frugtordninger m.v.), og sådanne goder burde derfor være optimale til at indgå i en bruttolønsordning. Hvis goder, der er omfattet af personaleplejefritagelsen, finansieres ved medarbejderens lønnedgang, ydes godet imidlertid ikke som et led i den almindelige personalepleje (i og med det er frivilligt at deltage i en bruttolønsordning), men godet indgår i stedet i lønfastsættelsen. Det betyder, at godet dermed ikke er omfattet af skattefritagelsen og i stedet bliver skattepligtigt. Momshåndtering i forbindelse med indkøb til brug for bruttolønsordning Virksomhedens momsfradrag for personalegoder i form af telefoner, computere m.v. er reguleret i momsreglerne og er upåvirket af reglerne for bruttolønsordninger. Det betyder, at en virksomheds ret til fradrag for de produkter, som stilles til rådighed via bruttolønsordning, stadig skal afgøres ud fra den momspligtige brug heraf. Med nogle ganske få undtagelser skal momsfradraget fastlægges ud fra et skøn over fordelingen på den momspligtige og den private anvendelse. Implementering af bruttolønsordning Ved implementeringen af en bruttolønsordning er det vigtigt for virksomheden at sikre sig, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ordningen, da det vil få økonomiske og administrative konsekvenser for både medarbejder og virksomhed. Det er derfor vigtigt at sikre sig en opdatering på området, når virksomheden vil implementere en ordning. Generelt stiller skattemyndighederne følgende formelle krav, som skal opfyldes, for at aftalen kan accepteres i skattemæssig henseende: Civilretlig gyldighed Fremadrettet aftale Fast lønnedgang Løbetid på mindst 12 måneder Skriftlighed. Ud over at undersøge de skattemæssige forhold ved at stille goder til rådighed, bør virksomheden eksempelvis også overveje følgende: Hvordan fastsættes lønnedgangen (denne behøver ikke svare til arbejdsgivers omkostning ved erhvervelse af godet)? Hvad er de administrative byrder ved ordningen, og hvordan minimeres disse? Hvordan er arbejdsgivers økonomiske risiko ved eksempelvis beskadigede goder og fratrådte medarbejdere, og hvordan kan denne risiko mindskes? Hvad sker der med personalegodet efter udløb af ordningen? Hvis der er tale om et håndgribeligt gode (f.eks. en telefon), hvordan kan medarbejderen så få ejerskab herover? Hvad er de momsmæssige konsekvenser ved ordningen? Hvordan informeres medarbejderne om ordningens fordele og ulemper? Hvordan foregår det praktiske omkring tilmelding og anskaffelse af goder? Hvornår kan/skal ordningen implementeres? Afslutning Området for bruttolønsordninger er ændret med de seneste års lovændringer, men der er stadig goder, hvor virksomhed og medarbejder med fordel kan indgå bruttolønsaftale. Ovenfor er skitseret nogle af de forhold, virksomheder og medarbejdere skal være opmærksomme på, inden en bruttolønsaftale indgås. Spørgsmål om firmapolitik, HR-strategi, proces og administration af ordningen er også vigtigt at få belyst før implementering af en fleksibel lønpakke. Vi bistår med vejledning og rådgivning om de ændrede regler for beskatning af goder og muligheder for etablering af bruttolønsordninger. Vi assisterer også gerne med etablering af ordninger, herunder udarbejdelse af dokumenter til brug herfor. Ved implementeringen af en bruttolønsordning er det vigtigt for virksomheden at sikre sig, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ordningen. Personalegoder

14 Sundhedsordninger 14 Personalegoder 2013

15 Ved indgangen til 2012 blev reglerne for sundhedsordninger ændret, da behandling af lidelser/skader opstået i fritiden nu er skattepligtige, når arbejdsgiveren betaler regningen. Administrationen af behandlingsordninger og forsikringer kræver derfor nu en særlig bevågenhed. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle former for sundhedstiltag nu er gjort skattepligtige. Selv om nogle har spået, at sundhedsordninger nu bliver fortid, er dette næppe velbegrundet. Hvilke muligheder er der for skattefri tilbud? Fra og med 1. januar 2012 blev store dele af de gældende regler ophævet, så arbejdsgiverbetalte behandlinger af lidelser/skader, der ikke er arbejdsmæssigt begrundede, nu er skattepligtige for medarbejderne. Tilsvarende vil behandlingsforsikringer, hvor arbejdsgiveren betaler præmien, udløse beskatning af de dækkede medarbejdere. Der er dog stadig nogle former for behandlinger og tiltag til fremme af medarbejdernes generelle sundhedstilstand, der er omfattet af skattefrihed. Misbrugsbehandling Behandling af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler er fortsat skattefri. Hvis tilbuddet om behandling er et led i personalepolitikken, og behandlingen er lægeordineret, vil der fortsat skattefrit kunne modtages misbrugsbehandling i en periode op til seks måneder. Arbejdsrelaterede skader Behandling af skader, der opstår i forbindelse med arbejdet, kan efter gammel, skatteretlig praksis fortsat blive betalt af arbejdsgiveren, uden at det udløser beskatning af medarbejderen. Det samme gælder arbejdsgiverens udgifter til forsikringer vedrørende behandling af arbejdsrelaterede skader. Der skal dog være tale om skader/lidelser, der klart og tydeligt kan føres tilbage til arbejdssituationen. Dette kan være vanskeligt at afgøre, hvis der er tale om diffuse skader opstået gennem længere tids slid eller psykiske problemer, der kan opstå både på baggrund af private og erhvervsmæssige forhold. Nye regler for sundhedsordninger indebærer, at behandling af lidelser/skader opstået i fritiden nu er skattepligtige, når arbejdsgiveren betaler regningen. Ikke desto mindre er det skatteyderne, som har bevisbyrden for, at der ikke er tale om en privatbegrundet lidelse. På baggrund af hidtidig skatteretlig praksis er det ikke nok at godtgøre, at det har stor fremadrettet erhvervsmæssig skade virkning, hvis ikke medarbejderen hurtigst muligt bliver arbejdsklar igen. Samtidig vil SKAT normalt kræve, at der allerede ved et behandlingsforløbs begyndelse er taget fagligt kvalificeret stilling (ved læge, psykolog eller lignende) til baggrunden for skaden. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at virksomheden og medarbejderen i fællesskab er enige om, at behandlingsbehovet skyldes arbejdet. Massage, fysioterapi m.v. Ydelser som massage, fysioterapi, kiropraktik, akupunktur og kinesiologi er fortsat skattefrit for medarbejderne, hvis arbejdsgiveren stiller dem til rådighed for medarbejderen med henblik på at forebygge eller helbrede arbejdsrelaterede skader. Stilles sådanne behandlinger derimod til rådighed af hensyn til behandlingsbehov opstået af andre årsager end arbejdet, vil arbejdsgiverbetalingen kunne udløse skattepligt for medarbejderen og der vil være indberetningspligt for arbejdsgiveren som B-indkomst, hvis behandlingsforløbet koster mere end kr. Der er ikke krav om, at behandlingerne skal tilbydes til alle medarbejdere, eller at behandlingerne udføres i virksomhedens lokaler. Ligeledes er det fortsat muligt at etablere bruttolønsordninger vedrørende sådanne ydelser idet man dog fortsat skal huske på, at det er en betingelse for skattefriheden, at formålet er at forebygge eller helbrede arbejdsrelaterede skader. Sundhedstjek Hvis en arbejdsgiver ønsker at få et overordnet billede af medarbejdernes sundhedstilstand, kan der skattefrit tilbydes medarbejderne et sundhedstjek. Personalegoder

16 Arbejdsgiveren kan skattefrit tilbyde medarbejderne frugt på arbejdspladsen som en del af personaleplejetiltagene over for det samlede personale. Efter skatteretlig praksis anses sundhedstjek for omfattet af personaleplejereglerne, og det er derfor nødvendigt, at tjekket foretages på arbejdspladsen og tilbydes alle relevante medarbejdere, samt at omkostningen ikke overstiger kr. pr. medarbejder. Samtidig er der i praksis sket en nærmere afgrænsning af, hvilke undersøgelser der kan gennemføres se også publikationens afsnit om sundhedstjek. Fitness Arbejdsgiveren kan efter praksis skattefrit tilbyde fitnessfaciliteter på arbejdspladsen. I den sammenhæng er det væsentligt, at faciliteterne er til rådighed på arbejdsgiverens egen matrikel. Hvis man har lejet sig ind i en ekstern leverandørs lokaler, afviser skattemyndighederne, at træningen kan tilbydes skattefrit. Af samme årsag vil det udløse skattepligt, hvis arbejdsgiveren direkte eller indirekte betaler tilskud til medlemskab af fitnesscentre, sportsklubber eller lignende for medarbejderne også selv om der ud fra et arbejdsgiversynspunkt kan være god økonomi i sunde medarbejdere. Frugtordninger Arbejdsgiveren kan skattefrit tilbyde medarbejderne frugt på arbejdspladsen som en del af personaleplejetiltagene over for det samlede personale. Der er i den sammenhæng ikke angivet faste grænser for, hvor meget eller lidt frugt der må gives, men så længe frugten kun nydes på arbejdspladsen og ikke har karakter af egentlig bespisning, har SKAT indtil videre ikke haft indvendinger. Hvad skal man være opmærksom på ved skattepligtige behandlingsordninger? Når der er tale om en skattepligtig behandlingsordning har arbejdsgiveren en række forpligtelser med hensyn til indberetning og indeholdelse af skat, der nødvendiggør en nærmere stillingtagen til den skattemæssige behandling. Hvornår skal der ske beskatning? Og af hvilken værdi? Den skattepligtige værdi af behandlingsordninger og -forsikringer er gjort til A-indkomst, dvs. der skal ske løbende indberetning og indeholdelse af A-skat osv. For ordninger, hvor det er arbejdsgiveren, som betaler udgifterne til selve behandlingen, er medarbejderen skattepligtig på det tidspunkt, hvor behandlingen sker og med den markedsværdi, som behandlingen har. Ved egentlige behandlingsforsikringer er det derimod ikke behandlingen, som udløser skattepligt, men i stedet arbejdsgiverens betaling af forsikringspræmien og så skal forsikringens værdi fordeles kollektivt ud på de dækkede medarbejdere. Samtidig er det nødvendigt at se på, hvordan ordningens dækninger er aftalt. Hvis ordningen dækker navngivne medarbejdere i hele præmieperioden, uanset om de fortsat er ansatte eller ikke, skal der ske beskatning og indberetning af hele præmien på betalingstidspunktet. Hvis der derimod er tale om, at det er et krav for dækning, at man fortsat er ansat i virksomheden, skal der ske indberetning/beskatning på månedlig basis. I den sammenhæng skal virksomheden indberette den månedlige udgift fordelt på antal af dækkede personer så hvis virksomhedens medarbejderantal varierer, uden at præmien fuldstændigt følger med, kan den skattepligtige værdi i princippet variere fra måned til måned. Forsikring eller noget andet? Man bør som arbejdsgiver være opmærksom på, at det kun er deciderede forsikringsordninger, hvor man kan dele forsikringspræmien kollektivt ud på de dækkede medarbejdere. Behandlinger, der ikke gives i en forsikringsordning (men f.eks. via en abonnementsordning), vil derfor kun udløse beskatning hos den, som modtager behandlingen. Til gengæld er det så hele behandlingens værdi, der beskattes. Adskillelse af forsikringer ved røren de arbejdsmæssige og private skader/lidelser Nogle behandlingsforsikringer er fuldtidsdækninger, hvor medarbejderen vil 16 Personalegoder 2013

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Personalegoder DLG kan nu tilbyde en række personalegoder som bruttolønsordning. Dermed har du mulighed for at spare op til 56% på en række produkter. Personalegoderne

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece.

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece. Forord Total reward eller fleksible lønpakker, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastsat beløbsramme, er noget relativt nyt på det private

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere