Udbudsbetingelser. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden"

Transkript

1 Udbudsbetingelser vedr. levering af LC-MS-system til Clinical Metabolomics Core Facility Rigshospitalet Region Hovedstaden EU-udbud nr. 2015/S XXX-XXXXXX

2 Indholdsfortegnelse 1. BILAG ORDREGIVER ORDREGIVERS KONTAKTPERSONER GENERELT TILBUDDETS UDFORMNING Udfyldelse af bilagsskemaer TILBUDSGIVERS EVENTUELLE FORBEHOLD TJEKLISTE TIL TILBUDDET SPROG UDARBEJDELSE AF TILBUDDET FORTROLIGHED FRISTER OG TIDSPLANER SPØRGSMÅL TILBUDSFRIST OG TILBUDSFORMATER ADRESSAT ÅBNING AF TILBUD VEDSTÅELSESFRIST DEMONSTRATION/BESIGTIGELSE AF DET TILBUDTE UDSTYR AFTALETILDELING OG -START LEVERING, INSTALLATION OG IBRUGTAGNING UDBUDSPLAN (OPSUMMERING AF OVENSTÅENDE PUNKTER) UDBUDDETS ART, OMFANG OG FORMÅL LEVERANCEOVERSIGT OPTIONER PÅ SERVICE Forebyggende vedligehold Fulddækkende service RESERVEDELE ADGANGSFORHOLD OG INSTALLATIONSSTED HOS ORDREGIVER DRIFTSFORUDSÆTNINGER TILBUDSAFGIVELSE PRIS AFGIVELSE AF DELBUD AFGIVELSE AF ALTERNATIVT TILBUD KRAVSPECIFIKATIONER MINIMUMSKRAV/SKAL-KRAV (A-KRAV) ØNSKELIGE KRAV (B-KRAV) AFTALEUDKAST TILDELINGSKRITERIUM OG EVALUERING PRIS 40 % KVALITET OG FUNKTIONALITET 60 % UDVÆLGELSESKRITERIER RETLIG SITUATION Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 2 af 11

3 1. Bilag Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Udkast til aftale. Kravspecifikationer (svarskema). Tilbudsliste (svarskema). Bilag 4. Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel Ordregiver Region Hovedstaden Rigshospitalet, Afsnit 7652 Clinical Metabolomics Core Facility Ole Maaløes Vej 26, Indgang 76, 5. sal 2200 København N v/ Region Hovedstaden Center for Økonomi, Indkøb Kongens Vænge Hillerød 2.1 Ordregivers kontaktpersoner Indkøbsansvarlig kontaktperson: Strategisk Indkøbskonsulent Claus Jørgen Eskerod Tlf.: Direkte tlf.: Fax: Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud: EU-udbud 2015/S , LC-MS-system, Rigshospitalet. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via ovennævnte kontaktperson. 3. Generelt Nærværende udbud er et offentligt udbud offentliggjort ved bekendtgørelse 2015/S Den aftale, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er en offentlig kontrakt. Udbudsmaterialet består af nærværende udbudsbetingelser med bilag inklusive udkast til aftale med aftalebilag. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at tilbud således skal afgives i overensstemmelse med alle krav i hele dette materiale. Hele udbudsmaterialet er uploadet på og fremsendes hverken pr. eller post. Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 3 af 11

4 3.1 Tilbuddets udformning Tilbuddet bedes afgivet i nøje overensstemmelse med de krav, som er anført i nærværende udbudsmateriale, idet der skal svares udtømmende på alle punkter og i alle skemaer, hvor besvarelse er krævet, med klar og tydelig henvisning til nummerering og overskrifter i udbudsmaterialet, samt alle specielle krav anført i kravspecifikationen Bilag 2 samt øvrige bilag, jf. punkt 1. Alle ønskede oplysninger skal fremgå af tilbuddet. Der skal kun vedlægges dokumentation, hvor det er udtrykkeligt nævnt, mens eventuel yderligere dokumentation alene skal fremsendes på anmodning. Oplysningerne ønskes opstillet i samme rækkefølge som anført i udbudsmaterialet. Ordregiver gør opmærksom på, at ufuldstændige tilbud kan medføre, at tilbuddet ikke anses som konditionsmæssigt, idet Ordregiver ikke efterfølgende har mulighed for at lade tilbudsgiver korrigere sit tilbud udover det, der er muligt efter Implementeringsbekendtgørelsens Udfyldelse af bilagsskemaer Svar- og tilbudsskemaerne, jf. bilagsfortegnelsen i punkt 1 er udarbejdet med henblik på at sikre en lige vurdering af de indkomne tilbud. Hvis alle tilbudsgivere følger samme tilbudsstruktur, bliver vurderingen af de indkomne tilbud lettere og mere gennemsigtig. Ordregiver ser derfor gerne, at Tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud anvender de svarskemaer, der er anført i bilagsfortegnelsen, jf. punkt 1. Vælger Tilbudsgiver ikke at følge skemaerne og den heri anførte disposition for tilbud, er det Tilbudsgivers ansvar, at hans tilbud på anden vis indeholder alle nødvendige oplysninger og dokumentation m.v. 3.2 Tilbudsgivers eventuelle forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres tydeligt i tilbudsbrevet med reference til det punkt, det vedrører, og bedes begrundet. Forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder blandt andet pris, ibrugtagningsfrister, kontraktvilkår samt ikke-kapitaliserbare forbehold vil medføre, at tilbuddet vil blive vurderet som ikke-konditionsmæssigt. Tilbuddet vil derfor ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. Flere ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil efter omstændighederne tilsammen kunne udgøre et grundlæggende element, således at forbehold overfor denne flerhed af elementer ligeledes vil føre til, at tilbuddet ikke tages i betragtning. Ordregiver forbeholder sig ret til at se bort fra tilbud, som indeholder kapitaliserbare forbehold vedr. ikke-grundlæggende elementer eller til at tage sådanne tilbud i betragtning. Såfremt sådanne tilbud tages i betragtning vil ordregiver på egen hånd kapitalisere de i tilbuddet indeholdte forbehold. Såfremt tilbudsgiver vedlægger egne salgs- og leveringsbetingelser vil disse ikke blive betragtet som en del af tilbuddet og vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddet eller i aftalegrundlaget. 3.3 Tjekliste til tilbuddet Følgende dokumenter og oplysninger skal fremgå af tilbuddet: Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 4 af 11

5 o Underskrevet original-tilbud, jf. punkt 4.2. o Besvarelse af kravspecifikation over A-krav og B-krav, jf. Bilag 2. Tilbudsgiver kan uddybe og supplere bilaget med yderligere dokumentationsbilag. o Besvarelse af tilbudsliste, jf. Bilag 3. o Materiale til kvalifikation af tilbudsgiver, jf. punkt Sprog Tilbudsmaterialet skal være på dansk eller engelsk. Udbudsmaterialet er og kontrakt vil være affattet på dansk. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk eller engelsk og være skriftlig. 3.5 Udarbejdelse af tilbuddet Tilbuddet udarbejdes for tilbudsgivers regning og risiko og returneres ikke. 3.6 Fortrolighed Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men ordregivers fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud, herunder indkomne tilbud, er omfattet af de danske regler om aktindsigt. Anmodes Ordregiver om aktindsigt, vil tilbudsgiver om muligt blive hørt, inden Ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der måtte være undtaget fra aktindsigt. Der henvises dog til punkt 6.1 Pris. Ordregiver vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 4. Frister og tidsplaner 4.1 Spørgsmål Ordregiver opfordrer tilbudsgiverne til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet herunder aftaleudkast, såfremt der er forhold og krav, der efter tilbudsgivers opfattelse synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller beskrevet på ufuldstændig vis. Tilbudsgiver har derigennem mulighed for at påvirke vilkår og konditioner Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt skriftligt pr. så tidligt som muligt og senest onsdag, den 11. februar Spørgsmålene vil blive besvaret senest tirsdag, den 17. februar Spørgsmål, der stilles efter nævnte spørgefrist, vil blive besvaret, hvis det er muligt, senest pr. ovennævnte svarfrist. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 5 af 11

6 Spørgsmål og svar vil i anonymiseret blive offentliggjort på Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet. Det er tilbudsgiver ansvar løbende at holde sig orienteret herom på Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med tydelig angivelse af det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. 4.2 Tilbudsfrist og tilbudsformater Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest tirsdag, den 24. februar kl For sent indkomne tilbud vil ikke blive taget i betragtning i tilbudsvurderingen. Det er alene tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Tilbuddet bedes mærket EU-udbud 2015/S , LC-MS-system, Rigshospitalet. Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet: o 1 stk. elektronisk udgave (cd-rom/usb) indeholdende det komplette tilbud inkl. alle bilag og eventuelle datablade. Materialet på de elektroniske kopier af tilbudsmaterialet skal være i et alment tilgængeligt format såsom PDF eller ODF. Svarskemaer bedes dog udfyldt og returneret i det samme elektroniske format, som det foreligger i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver har ansvaret for, at den elektroniske tilbudskopi af det fulde tilbud i indhold er identisk med det originale tilbud Er dette ikke tilfældet, vil det være den underskrevne, originale papirversion, der har forrang. Såfremt et dokument ved en fejl ikke er indeholdt i den originale papirversion, men findes i den elektroniske kopi, betragtes dette ikke som modstrid. 4.3 Adressat Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til nedenstående: Region Hovedstaden Center for Økonomi, Indkøb Kongens Vænge Hillerød Kontaktperson: Strategisk Indkøbskonsulent Claus Jørgen Eskerod Tlf.: Hvis tilbuddet afleveres personligt bedes tilbudsgiver henvende sig i receptionen ved hovedindgangen. 4.4 Åbning af tilbud Der vil ikke være mulighed for, at tilbudsgiver kan overvære åbningen af de indkomne tilbud. Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 6 af 11

7 4.5 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gyldigt indtil 3 måneder fra tilbudsfristen. 4.6 Demonstration/besigtigelse af det tilbudte udstyr Ordregiver forbeholder sig ret til, som led i evalueringen, at besigtige det tilbudte udstyr i perioden fra tilbudsfristens udløb til valg af leverandør. En evt. besigtigelse foretages af relevante brugere, dog maks. 6 personer i alt. Ordregiver afholder egne omkostninger i forbindelse med besigtigelse (rejse og ophold). Det bemærkes, at disse besigtigelser alene vil have karakter af teknisk afklaring, og at ingen form for forhandling af Tilbudsgivers tilbud vil finde sted. 4.7 Aftaletildeling og -start Meddelelse vedr. tildeling af aftale forventes at ske i uge 9 i Aftale anses dog ikke for indgået, før aftalens endelige underskrivelse af begge parter, som tidligst kan finde sted efter udløb af standstill-perioden. 4.8 Levering, installation og ibrugtagning Ordregiver ønsker levering og installation så hurtigt som muligt efter kontraktindgåelse. Tilbudsgiver skal angive sine muligheder i kravspecifikationen i Bilag 2, og de indgår i evalueringen af kvalitet og funktionalitet, jf. punkt Udbudsplan (opsummering af ovenstående punkter) Dato for fremsendelse Dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU- Tidende Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Frem til denne dato kan Ordregiver offentliggøre yderligere spørgsmål og svar til de bydende kl Frist for modtagelse af tilbud Uge Uge Forventet meddelelse om tildeling af aftale henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden) Forventet indgåelse af aftale Vedståelsesfrist Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 7 af 11

8 5. Udbuddets art, omfang og formål Indkøbet skal understøtte Regionens målsætning om til stadighed at kunne levere behandling på et højt niveau. Indkøbet skal endvidere ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætninger om, at regionens indkøb skal afspejle bevidsthed om kvalitet og sikkerhed, herunder opretholdelse af en høj hygiejnestandard, til gavn for patienter og personale samt en konstruktiv prioritering af og respekt for de økonomiske midler. 5.1 Leveranceoversigt Udbuddet omfatter indkøb af et samlet LC-MS-udstyr til Rigshospitalet, Region Hovedstaden. Mængder og omfang vedrørende aftalen fremgår nedenfor og af tilbudslisten, Bilag 3. Den konkrete kravspecifikation, krav til kvalitet m.v. fremgår af pkt. 7 og kravspecifikationen, Bilag 2. De aftalevilkår, som vil være gældende for leverancen, fremgår af aftaleudkastet, Bilag Optioner på service Udbuddet omfatter endvidere option på forebyggende vedligehold og fulddækkende service, jf. punkt og Serviceoptioner skal prissættes pr. år, jf. Bilag 3 - tilbudslisten. Prisen indgår i ordregivers evaluering af tilbuddet, jf. punkt 9. Tilbudsgiver skal opretholde service-setup i 7 år fra godkendt afleveringsforretning. Tilbudsgiver bedes i tilbuddet anføre evt. øvrige vilkår og supplerende oplysninger for disse optioner, herunder beskrive hvilke serviceprocedurer, kvalitetssikringsmålinger og kalibreringer der gennemføres samt angive kontaktoplysninger for tilkald mv. Oplysningerne indgår i ordregivers evaluering af tilbuddet i det omfang det fremgår af B-krav i kravspecifikationen Bilag Forebyggende vedligehold Dette serviceniveau omfatter: o Dokumenteret forebyggende vedligeholdelse (i henhold til fabrikantens forskrifter) inden for normal arbejdstid herunder kvalitetssikring min. en gang årligt o Sikkerhedsinspektion. o Opdateringer af software og operativsystem. o Inkl. udskiftning af sliddele. o Ekskl. reservedele og responstid på on-site-tekniker Fulddækkende service Dette serviceniveau omfatter forebyggende vedligehold, opdateringer, fri tilkald af on-site-tekniker med garanteret responstid på 48 timer samt reservedele på samme betingelser som i den vederlagsfri afhjælpningsperiode, jf. punkt 5.5 og aftaleudkastet Bilag Reservedele Tilbudsgiver skal prissætte de mest betydende reservedele, jf. Bilag 3 - tilbudslisten. Reservedele skal kunne leveres i udstyrets levetid hos ordregiver, dog maksimalt 7 år. Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 8 af 11

9 Tilbudsgivers prissætning af reservedele vil ikke indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet/prisen. Tilbudsgiver bedes i tilbuddet anføre øvrige vilkår og supplerende oplysninger, herunder procedurer for bestilling af reservedele, åbningstid, vilkår for returnering af forbrugs- og reservedele mv. Oplysningerne indgår ikke i ordregivers evaluering af tilbuddet, jf. punkt Adgangsforhold og installationssted hos Ordregiver Installationsstedet fremgår af udbudsbetingelserne punkt 2 samt kravspecifikationen, Bilag 2. Tilbudsgiver bedes i besvarelsen af Bilag 2 beskrive, hvorledes det tilbudte udstyr installeres og tilsluttes ovennævnte installationssted. Såfremt udstyret kræver særlige installationstiltag skal dette oplyses. 5.5 Driftsforudsætninger Nedenstående driftsforudsætninger skal lægges til grund for Tilbudsgivers prissætning af tilbud og optioner, hvor andet ikke eksplicit fremgår. o Levetid: 7 år fra godkendt afleveringsforretning. o Driftstid: Dagligt i Ordregivers åbningstid. o Responstid on site: maksimalt 48 timer (fraregnet weekender og helligdage). Øvrige vilkår for drift og sælgers afhjælpningspligt fremgår af udkast til aftale jf. Bilag 1. Afhjælpningsperioden er tre år. 6. Tilbudsafgivelse 6.1 Pris Tilbudspriser på de(t) på tilbudslisten Bilag 3 anførte udstyr og produkter ønskes opgivet som nettopriser. Tilbud skal afgives i danske kroner ekskl. moms, uden kursforbehold men inkl. told og øvrige afgifter. Alle priser skal være faste, medmindre der i nærværende materiale er angivet mulighed for prisregulering. Det må påregnes at tilbudsprisen, subsidiært kontraktsummen vil blive offentliggjort i EU-tidende, såfremt der indgås aftale. 6.2 Afgivelse af delbud Der kan ikke afgives tilbud på dele af den udbudte leverance/aftaler. Der skal derimod afgives tilbud på alle positioner (herunder service, forbrugs- og reservedele). 6.3 Afgivelse af alternativt tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 7. Kravspecifikationer Det udbudte udstyr er beskrevet i kravspecifikationerne jf. Bilag 2. Tilbud bedes afgivet i overensstemmelse med kravspecifikationen, idet tilbudsgiver punkt for punkt bedes redegøre for, hvorledes det tilbudte udstyr lever op til kravspecifikationen. Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 9 af 11

10 Tilbudskonfigurationen skal omfatte det nødvendige udstyr til efterlevelse af Ordregivers A-krav og de B-krav, som tilbudsgiver ønsker at blive evalueret på. 7.1 Minimumskrav/Skal-krav (A-krav) Tilbudsgiver skal acceptere alle A-krav og fyldestgørende besvare, hvorledes det tilbudte udstyr lever op til kravene. Tilbudsgiver bedes benytte Bilag 2 til besvarelse af, hvorledes det tilbudte udstyr lever op til A- kravene. Tilbud, der ikke opfylder et eller flere af A-kravene, vil ikke blive taget i betragtning. 7.2 Ønskelige krav (B-krav) Tilbudsgiver skal fyldestgørende besvare om og hvorledes alle B-krav opfyldes. Besvarelse af B- krav gælder og er bindende for det tilbudte udstyr. Alle B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Jo bedre Ordregiver vurderer, at tilbuddet opfylder Ordregivers B-krav, desto bedre vil ordregiver evaluere tilbuddet. Angiver Tilbudsgiver, at et eller flere B-krav ikke kan opfyldes, ses der ikke bort fra tilbuddet, men tilbuddet vil alene indgå i evalueringen af det eller de pågældende B-krav med den lavest mulige vurdering. Tilbudsgiver bedes benytte Bilag 2 til besvarelse af, om og hvorledes tilbuddet lever op til B-krav, samt vedlægge de efterspurgte diagrammer og materiale, jf. tjeklisten punkt Aftaleudkast Vedlagte aftaleudkast (Bilag 1) inkl. bilag udgør vilkårene for samhandel i tilfælde af tildeling. Udkastet suppleres med relevante oplysninger og bilag fra tilbudsgivers tilbud. Det fremgår af udkastet, hvor kontrakten suppleres. Da der ikke er tale om en standardkontrakt, opfordres tilbudsgiver til at gennemgå kontraktudkastet nøje og stille spørgsmål til evt. uklarheder, jf. punkt 4.1 i nærværende udbudsbetingelser. Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for aftalevilkår. Tilbudsgiver opfordres til at gennemlæse aftaleudkastet nøje og stille evt. spørgsmål hertil hurtigst muligt og inden spørgefristens udløb jf. punkt Tildelingskriterium og evaluering Ordregiver agter at indgå aftale med den Tilbudsgiver, der afgiver det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud på den samlede aftale ud fra de nedenfor anførte underkriterier i punkt 9.1 og Evaluering vil blive foretaget i samarbejde med installationsstedets personale. 9.1 Pris 40 % Prisparameteret vurderes som summen af følgende: Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 10 af 11

11 o Den samlede anskaffelsespris for systemet til Rigshospitalet (installation og uddannelse skal være indeholdt), jf. pos. 1 i Bilag 3 tilbudslisten. o 100 % af den samlede pris på serviceoptionerne i tre år, hvor prisen for forebyggende vedligehold og fulddækkende service vægtes med 50 % hver, jf. position 2 i Bilag 3 - tilbudslisten. 9.2 Kvalitet og Funktionalitet 60 % Evaluering foretages på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af B-kravene i Bilag 2. Eventuel vedlagt dokumentation, og evt. besigtigelse m.v. indgår i evalueringen i det omfang oplysningerne supplerer tilbudsgivers besvarelse af B-krav i Bilag Udvælgelseskriterier For at komme i betragtning skal tilbudsgiver afgive de krævede minimumsoplysninger vedrørende sin retlige situation, jf. dog implementeringsbekendtgørelsens 12. Ved tilbudsgivning fra en sammenslutning af økonomiske aktører stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retslige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig tilbudsgiver, der tegner alle de bydende ved tilbuddet og efterfølgende. Endvidere skal de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af aftalen. Ved sammenslutninger af virksomheder skal den krævede dokumentation gives i sin helhed for hver enkelt virksomhed. Virksomheder, der ikke afgiver den krævede dokumentation, vil ikke komme i betragtning. Det samme gælder, såfremt de afgivne oplysninger viser, at tilbudsgiver ikke er egnet til at løse opgaven Retlig situation Følgende oplysninger om tilbudsgivers retlige situation skal fremgå af tilbuddet: Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a-c. Skabelon til brug for afgivelse af tro og love erklæring vedr. art. 45 i udbudsdirektivet forefindes som bilag til udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildelingen, men før aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, højest 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for at den tilbudsgiver, der får tildelt en kontrakt ikke befinder sig i en situation som beskrevet i udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f. * * * * * Udbudsbetingelser Rigshospitalet Region Hovedstaden Side 11 af 11

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

INTERNATIONALT BENCHMARK AF REGION HOVEDSTADENS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

INTERNATIONALT BENCHMARK AF REGION HOVEDSTADENS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT UDBUD INTERNATIONALT BENCHMARK AF REGION HOVEDSTADENS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR REGION HOVEDSTADEN JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER UDBUDSMATERIALET... 3 1.

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Udbudsbetingelser vedr. levering af Babylance til Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet EU-udbud nr. 2015/S 083-147151 Udbudsbetingelser Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. BILAG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Udbud af Manometriudstyr til Gastroenheden på Hvidovre Hospital Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 1 2. ORDREGIVER... 2 3. GENERELT... 2 3.1 TILBUDDETS UDFORMNING... 2 3.2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER UDARBEJDELSE AF ARBEJDSMILJØPJECER REGION HOVEDSTADEN VEDR. OFFENTLIGT UDBUD DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER UDARBEJDELSE AF ARBEJDSMILJØPJECER REGION HOVEDSTADEN VEDR. OFFENTLIGT UDBUD DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT UDBUD UDARBEJDELSE AF ARBEJDSMILJØPJECER REGION HOVEDSTADEN DECEMBER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER UDBUDSMATERIALET... 3 1. ORDREGIVER... 4 2. OPGAVENS OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 - Udbudsbetingelser og kravspecifikation Marts 2010 J.nr. 1-23-4-72-2-10 Region Midtjylland Afdeling for sundhedsplanlægning Skottenborg 26, 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ANALYSE AF LETBANE TIL LUFTHAVNEN. FASE 2 REGION HOVEDSTADEN VEDR. OFFENTLIGT UDBUD JUNI 2013

UDBUDSBETINGELSER ANALYSE AF LETBANE TIL LUFTHAVNEN. FASE 2 REGION HOVEDSTADEN VEDR. OFFENTLIGT UDBUD JUNI 2013 UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT UDBUD ANALYSE AF LETBANE TIL LUFTHAVNEN. FASE 2 REGION HOVEDSTADEN JUNI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER UDBUDSMATERIALET... 3 1. ORDREGIVER... 4 2. OPGAVENS OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX Indkøb af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark Sagsnummer: 15/35662 Region

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet EU-udbudsnummer: 136322-2015 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. levering, opstilling, installation og idriftsættelse af. 2 styk Hot Cells til produktion af radioaktive lægemidler.

Udbudsbetingelser. vedr. levering, opstilling, installation og idriftsættelse af. 2 styk Hot Cells til produktion af radioaktive lægemidler. Udbudsbetingelser vedr. levering, opstilling, installation og idriftsættelse af 2 styk Hot Cells til produktion af radioaktive lægemidler til Region Hovedstaden Herlev Hospital Udbudsbetingelser Side 2

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere