Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup"

Transkript

1 Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup Hvorfor er projektet nødvendigt? Gaslageret i Lille Torup blev etableret i 1980 erne og har nu en alder, der gør, at nogle væsentlige anlægsdele, herunder især de såkaldte brøndstrenge, trænger til at blive udskiftet. Den forebyggende vedligeholdelse er nødvendig af hensyn til gaslagerets fortsatte funktion og rolle for forsyningssikkerheden samt af sikkerhedsmæssige grunde, så gaslageret også kan leve op til forventede fremtidige krav. Gaslageret udgør en vigtig del af det danske naturgasnet, og har betydning for forsyningssikkerheden af naturgas til de danske forbrugere. Gaslageret sørger for, at der er naturgas nok til de danske forbrugere om vinteren eller i en nødsituation. I takt med at naturgassen i den danske del af Nordsøen klinger af, vil der være behov for at lagre de øgede mængder af importeret gas. Gaslageret består af syv hulrum (kaverner), der ligger i ca meters dybde i undergrunden. Kavernerne ligger i en salthorst, der er en kæmpemæssig naturskabt saltformation under jorden. Tilladelse til pilotprojekt og hovedprojekt Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i 2011 givet godkendelse til et pilotprojekt, som handler om renovering af én kaverne. Renoveringen forudsætter, at kavernen fyldes med vand, så gassen bliver fjernet. Efter udskiftning af brøndstrengen udledes vandet, der nu er mættet saltvand (brine). Energinet.dk fortynder det inden udledningen, så saltholdigheden svarer til det havvand, det ledes ud i. Der er under og efter pilotprojektet foretaget en række miljømålinger og lavet miljørapporter, som er tilsendt Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. På baggrund af de indhøstede erfaringer har Naturstyrelsen udstedt en VVM-tilladelse for hovedprojektet og Miljøstyrelsen har offentliggjort et tillæg til miljøgodkendelse, som supplerer den tidligere miljøgodkendelse til projektet. Miljøgodkendelsen omhandler tilladelse til udledning af fortyndet brine fra de resterende kaverner (hovedprojektet) under bestemte vilkår. Vilkårene er blevet revideret i forhold til godkendelsen for pilotprojektet. Hvad står der i miljøgodkendelsen? Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i tilladelsen/godkendelsen fastsat krav til projektet, som skal sikre, at de mest følsomme arter i Limfjorden er beskyttede. Kravene skal således sikre, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning eller skade på Natura 2000-områderne, dets integritet eller de arter, der er en del af udpegningsgrundlaget. Naturstyrelsen konkluderer i VVM-tilladelsen: I Notat vedr. opfølgning på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. udvidelse af naturgaslageret i Ll. Torup vurderes det at supplerende beregninger og vurderinger, sammen med et udvidet prøvetagningsprogram, som anbefalet af Natur- og Miljøklagenævnet medfører, at der kan gives VVM-tilladelse til de resterende udskylninger. Det vurderes således samlet set, at de supplerende beregninger understøtter konklusionen om, at det ud fra bedste videnskabelige grundlag kan konkluderes, at projektet ikke kan skade Natura 2000-områderne. Den samlede vurdering af en kommende udledning fra etape 2 af udskylningen af kavernerne er, at der ikke kan ske skade på Natura 2000-områder, hvilket er afgørende i forhold til Natura 2000-interesserne. Som en ekstra sikkerhed blev der i den oprindelige godkendelse fastsat krav om at begynde med et pilotprojekt med én udskylning af én kaverne ved lav skyllehastighed.

2 Pilotprojektet skulle bekræfte, at de forudsætninger, som ligger til grund for godkendelsen, holdt stik. Da det har været tilfældet, har Naturstyrelsen givet sin accept til, at Energinet.dk kan fortsætte genudskylningen af de øvrige seks kaverner. Naturstyrelsen har også fastsat krav om en omfattende miljøovervågning af Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord under udskylningen. I VVM-tilladelse og miljøgodkendelse fra december 2014 er der en række ændringer og skærpelser af miljøkravene til projektet. Bl.a. er der fastsat grænseværdier for flere metaller, den maksimale skyllehastighed er blevet reduceret, og saltindholdet i det udledte skyllevand er reduceret markant. Kilder: Naturstyrelsens VVM-tilladelse til fase 2 og Miljøstyrelsens tillæg til miljøgodkendelse. Hvordan foregår renovering af kavernerne, og hvad er tidsplanen for projektet? Vedligeholdelsen af gaslageret i Ll. Torup består af et pilotprojekt og et hovedprojekt. Gennemførelse af hovedprojektet kræver godkendelse af Energinet.dk s bestyrelse. Der er kun truffet beslutning om renovering af TO-9 under hovedprojektet. Pilotprojektet gennemførtes på ca. to år. Hovedprojektet omfatter de resterede seks kaverner og vil strække sig over ca. syv år. Energinet.dk har iværksat løbende overvågning af vandet, der udledes, så det sikres, at saltkoncentrationen holdes på det rette niveau, og at alle miljøkrav overholdes. Pilotprojektet Renovering af TO Miljømålinger og rapportering 2014 Myndighedernes afgørelse vedrørende hovedprojektet. På baggrund af pilotprojektet og de undersøgelser, der er gennemført i forbindelse hermed, har Naturstyrelsen udstedt VVM-tilladelse, og Miljøstyrelsen har udstedt et tillæg til miljøgodkendelse for hovedprojektet. Tilladelse og tillæg til miljøgodkendelse indeholder opdaterede vilkår for udledningen Hovedprojektet Under forudsætning af godkendelse i Energinet.dk's bestyrelse fortsætter Energinet.dk renoveringen af de øvrige seks kaverner Renovering af kaverne TO-9 December > April > Juli > Vandfyldning. Ferskvand fra Hjarbæk Fjord ledes ned i kavernen i takt med, at kavernen tømmes for gas. Saltet i kavernens sider opløses langsomt i vandet, og der dannes et større hulrum. Vedligeholdelse. Den gamle brøndstreng ned til kavernen udskiftes. Udledning. Det mættede saltvand i kavernen blev langsomt tømt ud af kavernen i takt med at kavernen blev fyldt med gas. Vandet ledtes til pumpestationen i Virksund, hvor det mættede saltvand blev fortyndet, så saltindholdet svarer til det naturlige niveau i saltvandet i Lovns Bredning Renovering af kavernerne TO-5, TO-6, TO-7, TO-10 og TO Overvågning af vandmiljøet fortsætter i en periode efter den sidste udledning af saltvand jf. de vilkår som myndighederne giver. Data sendes til Naturstyrelsen og offentliggøres løbende på Energinet.dk's hjemmeside. Hvad er der i salthorsten? Det salt, vi i dag putter på vores æg og spiser, er det samme salt, som findes i salthorsten under Lille Torup. For 250 millioner år siden lå havet, hvor Himmerland ligger i dag. Havet var

3 præget af stor vandfordampning, og saltet i havet blev derfor aflejret. Naturen dannede på den måde en kæmpemæssig "saltpude", som kaldes en salthorst. Sammen med saltet blev der aflejret en række naturligt forekommende grundstoffer fra urhavet, herunder metaller. Salthorsten består derfor af salt, lidt sand og en meget lille mængde andre stoffer, bl.a. tungmetaller, som naturligt fandtes i urhavet længe før, der var noget, der hed menneskeskabt forurening. Vil saltet skade Limfjorden? Hvert år tilføres Limfjorden millioner af tons saltvand fra Vesterhavet. Ved pilotprojektet ventes udledt ca. 140 tusinde tons salt fra salthorsten. Det svarer til ca. 0,1 % af den mængde salt, som Limfjorden naturligt får tilført fra Vesterhavet i samme periode. Hvis alle syv kaverner genudskylles én gang ventes udledt ca. 1 mio. tons salt over ca. syv år. Det svarer til ca. 0,09 % af den mængde salt, som Limfjorden naturligt får tilført fra Vesterhavet i samme periode. Saltvandet, der udledes i Lovns Bredning, vil have en saltholdighed, som svarer til den, der i forvejen er i området, og i øvrigt svarer saltet fra salthorsten til det salt, vi til dagligt bruger og spiser i husholdningen. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har vurderet på baggrund af omfattende undersøgelser de seneste år, at overholdes kravene til udledningen af saltvandet i Limfjorden, vil udledningen kunne ske uden væsentlige påvirkninger af vandområderne. Samtidig er der brugt et forsigtighedsprincip, fordi der først er gennemføret et pilotprojekt med én kaverne, hvorefter det igen er vurderet, om der er væsentlige miljøpåvirkninger, før styrelserne har givet accept til udledning af saltvand (fortyndet brine) fra de øvrige kaverner. Kilder: Naturstyrelsens VVM-tilladelse til fase 2 samt Miljøstyrelsens tillæg til miljøgodkendelse, Naturstyrelsens informationsfolder om projektet, Miljørapport og VVM-redegørelse fra Miljøcenter Århus, miljøministerens svar på spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg samt Naturstyrelsens miljøgodkendelse. Er saltet forurenet med gifte og tungmetaller? Saltet i kavernen er inddampet havsalt fra urhavet. Salthorsten har også et indhold af naturligt forekommende grundstoffer, herunder en række miljøfremmede stoffer og metaller. De var i urhavet for millioner af år siden, længe inden den menneskeskabte forurening. Selv om stofferne findes i meget små mængder (< 0,1 % af salthorsten), så er de i lighed med salt giftige, hvis koncentrationen er tilstrækkelig stor. En lille del af disse stoffer vil blive ledt ud i Lovns Bredning, men en stor del vil bundfældes og blive i kavernen. Erfaringen fra udskylninger i Tyskland viser, at op til 90 % af metallerne i saltet ikke skylles med ud, men derimod bliver i hulrummene, hvor de bundfælder. De metaller, som udledes, er naturligt bundet til havsalt, og findes derfor allerede naturligt i Limfjorden. Udledningen af metaller fra gaslageret vil være væsentligt mindre en den udledning, som kommer fra åer, atmosfæren og rensningsanlæg i området, hvor der er 22 dambrug, 22 rensningsanlæg og et industrianlæg med udledning i området. Naturstyrelsen vurderer, at de udledte metaller fra genudskylningen ikke har en væsentlig betydning set i forhold til den samlede belastning af Limfjorden. Vurderingen er, at hvis kravene til udledningen af metaller og miljøfremmede stoffer overholdes, så er der sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for udledningen til Natura 2000-områderne i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Udledningen af metaller, vil de med ikke medføre en væsentlig påvirkning af området. Risikoen for ophobning af bl.a. tungmetaller i fødekæden og dermed risikoen for skader på fx skaldyr og fisk i Limfjorden er også vurderet. Indholdet af metaller i fx muslinger i Lovns Bredning og Limfjorden er lavt i forhold til landsdækkende målinger, og der er ikke målt et højere indhold af metaller i fødekæden i Lovns Bredning i forhold til andre steder i Limfjorden. Der er således ikke målt nogen ophobning af tungmetaller i fødekæden fra den sidste udskylning i Lovns Bredning, som skete over 16 år fra , da gaslageret blev etableret. EU har indsamlet omfattende viden om stoffers betydning for miljøet og har fastsat maksimumskrav til udledninger. På den baggrund har Naturstyrelsen fastsat krav til Energinet.dk's udledning ud fra en vur-

4 dering af stoffernes effekter på dyr og planter, og på stoffernes evne til at nedbrydes og bioakkumulere. Kravene skal sikre beskyttelsen af de mest følsomme arter i Limfjorden, og dermed at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning eller skade på Natura 2000-områderne, dets integritet eller de arter, der er en del af udpegningsgrundlaget. For at sikre, at Naturstyrelsens krav overholdes, sørger Energinet.dk for under hele projektet, at der tages målinger af vandet. Og for at følge et forsigtighedsprincip er der i første omgang gennemført et pilotprojekt, som skulle vise, hvorvidt forudsætningerne for godkendelsen holdt stik. Kilder: Naturstyrelsens VVM-tilladelse til fase 2 samt Miljøstyrelsens tillæg til miljøgodkendelse, Naturstyrelsens informationsfolder om projektet, Miljørapport og VVMredegørelse fra Miljøcenter Århus, miljøministerens svar på spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg spørgsmål 478 og 533, den sammenfattende redegørelse med en gennemgang af sagen side samt Naturstyrelsens miljøgodkendelse. Men fiskene forsvandt, da gaslageret blev etableret? Gaslageret blev etableret i årene , og samtidig blev der i årene 1984 til 1996 observeret en stor nedgang i fiskebestandene, ikke kun i Lovns Bredning, men i hele Limfjorden. Det er derfor nærliggende at tro, at der er en sammenhæng. Men ifølge Danmarks Fiskeriundersøgelser skyldes nedgangen i fiskebestandene omfattende iltsvind, og der er ikke noget, som indikerer at gaslageret skulle være en væsentlig årsag til iltsvindet i fjorden. Limfjorden er påvirket af store tilførsler af næringsstoffer fra land, især af kvælstof, primært fra landbruget. Den store tilførsel af næringsstoffer medfører forøget opblomstring af planktonalger, hvilket nedsætter vandets klarhed og derved forringer vandplanternes udbredelse og forøger risikoen for iltsvind. Kilder: Miljørapport og VVM-redegørelse fra Miljøcenter Århus side 89-94, og miljøministerens svar på spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, spørgsmål 532. Er der undersøgt alternativer? I forbindelse med udarbejdelsen af Miljørapport og VVM-redegørelse med vurderingerne af virkningerne på miljøet, har en lang række alternative løsninger været overvejet: - Kan gaslageret flyttes til et andet sted? - Kan det udskyllede salt bruges til fx vejsalt? - Kan det udskyllede salt eksporteres til en eksisterende saltfabrik? - Kan der etableres produktion af salt ved gaslageret? - Kan man bruge grundvand til udskylning af kavernerne? - Kan det udskyllede saltvande ledes gennem et rør til en anden lokalitet ved Sallingsund, Løgstør Bredning, Aggersund eller i Vesterhavet ved Bovbjerg eller i Jammerbugten? Alternativerne er på grund af de miljømæssige og økonomiske omkostninger ved skulle anlægge nye rørledninger til at transportere vandet over lange afstande (mellem 18 og 94 km) ikke aktuelle, da projektet på baggrund af Miljørapportens og VVM-redegørelsens undersøgelser vurderes ikke at påvirke eller skade vandmiljøet ved udledning i Lovns Bredning. Konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet har også været vurderet. Kilder: Miljørapport og VVM-redegørelse fra Miljøcenter Århus side 59-64, miljøministerens svar på spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, spørgsmål 540 og 969. Hvordan overvåger vi fjorden? I de senere år er der indsamlet store mængder miljødata fra Lovns Bredning. Under pilotprojektet er udledningen og vandmiljøet blevet nøje overvåget, og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen skal have vurderet data fra overvågningen under pilotprojektet., før Energinet.dk får tilladelse til at fortsætte med udskylning af flere kaverner. Også når udskylningen af de øvrige kaverner foregår, vil udledning og vandmiljøet blive overvåget.

5 Der tages dagligt målinger, inden saltvandet ledes ud i Limfjorden, og hver 14. dag tages prøver i Lovns Bredning. Overvågningen foretages af en uafhængig virksomhed, som er akkrediteret og kompetent på miljøområdet. Energinet.dk forventer, at lokale fiskere vil deltage aktivt i miljøundersøgelserne, ligesom det skete i forbindelse med de omfattende forundersøgelser, som ligger til grund for Miljørapporten og VVMredegørelsen, hvor projektets virkninger på miljøet er vurderet. Kilde: Miljøgodkendelsen.

Nu begynder vi at udlede saltvand i Lovns Bredning

Nu begynder vi at udlede saltvand i Lovns Bredning Nu begynder vi at udlede saltvand i Lovns Bredning Information om Energinet.dk s genudskylning af kaverner (hulrum) i undergrunden under gaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Års Naturgas og Energinet.dk

Læs mere

Viborg Byråd opfordrer i øvrigt til, at alternative anvendelsesmuligheder for saltet undersøges.

Viborg Byråd opfordrer i øvrigt til, at alternative anvendelsesmuligheder for saltet undersøges. Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. surhe Den 28. oktober 2011 Supplering til den sammenfattende redegørelse i forbindelse med VVM-processen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 676 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 676 Offentligt MPU alm. del på Spørgsmål 676 Jr. nr. AAR 200-00015 har i brev af 23. april 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 676 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra folketingsmedlem

Læs mere

Udkast VVM-tilladelse. For: Udvidelse af Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager

Udkast VVM-tilladelse. For: Udvidelse af Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Udkast VVM-tilladelse For: Udvidelse af Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Til Energinet.dk J.nr. NST-131-00101 Ref. Dato: xxx.xx 2011 VVM-tilladelse for udvidelse af Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om klage over miljøgodkendelse af Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup, samt VVM-tilladelse til udvidelsen af naturgaslageret

DELAFGØRELSE i sag om klage over miljøgodkendelse af Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup, samt VVM-tilladelse til udvidelsen af naturgaslageret Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. september 2012 J.nr.: NMK-10-00471 og NMK-34-00135 Ref.: SMA/PEBEC DELAFGØRELSE i sag om klage over miljøgodkendelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 472 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 472 Offentligt MPU alm. del på Spørgsmål 472 J.nr. AAR 001-7-10 har i brev af 28. februar 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 472 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra folketingsmedlem

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

VVM-tilladelse. Udvidelse af Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager

VVM-tilladelse. Udvidelse af Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager VVM-tilladelse Udvidelse af Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Rækkeborgvej 4 9620 Aalestrup J.nr. NST-131-00101 Ref. OLGRE/SURHE Dato 28. oktober 2011 VVM tilladelse til:

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

DNs ankepåstande fremgår i det følgende med kursiv, mens den resterende tekst gerne skulle bidrage til underbygning heraf.

DNs ankepåstande fremgår i det følgende med kursiv, mens den resterende tekst gerne skulle bidrage til underbygning heraf. Dato: 30. januar 2015 Til: Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk aar@mst.dk Klage fra Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BX-BZ stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg ved samråd den 21.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BX-BZ stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg ved samråd den 21. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 500 Offentligt Plan og Virksomhedsområdet J.nr. AAR-200-00015 Ref. Lupry Den 21. april 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BX-BZ

Læs mere

Dansk Gas Forening Gastekniske Dage 2012 Den 16. maj 2012 kl. 10:05. Vedligehold af kaverner på Ll. Torup Gaslager Ved Jakob Kjær, Energinet.

Dansk Gas Forening Gastekniske Dage 2012 Den 16. maj 2012 kl. 10:05. Vedligehold af kaverner på Ll. Torup Gaslager Ved Jakob Kjær, Energinet. Dansk Gas Forening Gastekniske Dage 2012 Den 16. maj 2012 kl. 10:05 Vedligehold af kaverner på Ll. Torup Gaslager Ved Jakob Kjær, Energinet.dk 1 2 Placering af de 7 eksisterende kaverner der blev anlagt

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 40 00 CVR 25798376 EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 aar@mst.dk www.mst.dk Aarhus J.nr. MST-1270-01221 Ref.

Læs mere

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010 LI. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM redegørelse Januar 2010 Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse Emneord: naturgaslager, udvidelse, VVM, konsekvensvurdering, miljørapport

Læs mere

Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse. Version: 2. Versionsdato: 2010-01-22

Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse. Version: 2. Versionsdato: 2010-01-22 Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse Emneord: naturgaslager, udvidelse, VVM, konsekvensvurdering, miljørapport Udgiver: Miljøcenter Århus Ansvarlig institution: Miljøcenter Århus

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv Af: Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium En del af oplysninger i denne tekst er kommet fra Vandplan 2010-2015. Køge Bugt.., Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Køge Bugt dækker et område på 735 km 2. Gennemsnitsdybden

Læs mere

Sammenfatning og vurdering af de indkomne bidrag fra høringsfasen

Sammenfatning og vurdering af de indkomne bidrag fra høringsfasen Bilag D Sammenfatning og vurdering af de indkomne bidrag fra høringsfasen Naturstyrelsen har gennemgået samtlige de indsendte bidrag fra høringsfasen. Bidragene er vedlagt som bilag E. Bidragene har givet

Læs mere

Hævning af Ll. Torup gaslagerets arbejdsvolumen gennem sænkning af kavernernes minimumstryk

Hævning af Ll. Torup gaslagerets arbejdsvolumen gennem sænkning af kavernernes minimumstryk Hævning af Ll. Torup gaslagerets arbejdsvolumen gennem sænkning af kavernernes minimumstryk Jørgen Ivert Johansen Teknisk koordinator Energinet.dk Gaslager A/S, Ll. Torup Gaslagerets placering i transmissionsnettet

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Rentemestervej København NV Telefon:

Rentemestervej København NV Telefon: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2016 J.nr.: NMK-10-00908 og NMK-34-00448 KlageID: 67266, 64546, 67255, 67258, 67262, 67259, 67804, 67106, 67860,

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag om klage over tillæg til miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til Energinet.dk til udvidelse af Ll.

AFGØRELSESUDKAST i sag om klage over tillæg til miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til Energinet.dk til udvidelse af Ll. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2016 J.nr.: NMK-10-00908 og NMK-34-00448 KlageID: 67266, 64546, 67255, 67258, 67262, 67259 Ref.: ANJAK-NM- KN AFGØRELSESUDKAST

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Limfjorden og vandmiljøproblemer

Limfjorden og vandmiljøproblemer Limfjorden og vandmiljøproblemer DNMARK Annual Meeting 8. oktober 2013 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Indhold: Præsentation af Limfjorden Miljøtilstanden af Limfjorden Belastningsopgørelser Vandplanen

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. AAR 001-00793 Den 8. december 2010 Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 12. november 2010 stillet følgende

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

ENERGINET.DK MILJØCENTER Århus. Januar 2010.

ENERGINET.DK MILJØCENTER Århus. Januar 2010. Tryghed når du fisker så Nordvestjysk FF. Salling Fur FF. Thylands FF. Vesthimmerland & Han Herred FF. Hals og Omegns FF. Skive FF. Og Virksund og Omegns FF. Indsigelser og bemærkninger til J. Nr. AAR

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune XXX 2011 1 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et supplement

Læs mere

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler Status for kvælstof Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler, Indhold 1) Status for Danmarks kvælstofudledninger 2) Tidsforsinkelse og vejen tilbage til et godt

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 112 MILJØBIBLIOTEKET 113 7 Målrettet indsats nødvendig Det er klart, at de gentagne iltsvind i de danske farvande forringer livet i havet og ødelægger store naturværdier. Der skal færre næringsstoffer

Læs mere

Fjordvenner.dk Virksundsvej 116, Knudby. DK 8831 Løgstrup. Tlf

Fjordvenner.dk Virksundsvej 116, Knudby. DK 8831 Løgstrup. Tlf Fjordvenner.dk Virksundsvej 116, Knudby. DK 8831 Løgstrup. Tlf 86644061 23490951 www.fjordvenner.dk sigvaldfihl@gmail.com gerdaogclaus@gmail.com ********************************************************************************

Læs mere

Demokrati, involvering og NGO'ere. Sådan vil vi gerne inddrages: Erfaringer og ønsker fra DN. Svend Skriver Dahl

Demokrati, involvering og NGO'ere. Sådan vil vi gerne inddrages: Erfaringer og ønsker fra DN. Svend Skriver Dahl Sådan vil vi gerne inddrages: Erfaringer og ønsker fra DN Svend Skriver Dahl Hvad er DN?- fortalt helt kort DN er en privat forening, der ikke modtager statsstøtte. DN s midler stammer fra medlems-kontingenter

Læs mere

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Gitte Blicher-Mathiesen DCE/Institut for Bioscience, Aarhus

Læs mere

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Spørgsmål 158 Offentligt Landbruget Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen Det kommer til at knibe med bæredygtigheden i fremtiden!

Læs mere

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20.

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20. 13. juli 2010 Greenpeace kommentar til Supplerende beregninger af tungmetalpåvirkning af Køge Bugt i forbindelse med VVMproces for brændselsomlægning på Avedøreværket Niras har den 23. juni 2010 til DONG

Læs mere

Energinet.dk. Prognose for sammensætning af oppumpet saltbrine fra. Ll. Torup Gaslager. Ll. Torup Gaslager

Energinet.dk. Prognose for sammensætning af oppumpet saltbrine fra. Ll. Torup Gaslager. Ll. Torup Gaslager Energinet.dk Prognose for sammensætning af oppumpet saltbrine fra Ll. Torup Gaslager Prognose for sammensætning af oppumpet saltbrine fra Ll. Torup Gaslager August 2009 Energinet.dk Prognose for sammensætning

Læs mere

Hvor kommer kvælstoffet fra? Hvad betyder det for miljøkvaliteten? I de Indre farvande? I fjordene? Og hvad med klima?

Hvor kommer kvælstoffet fra? Hvad betyder det for miljøkvaliteten? I de Indre farvande? I fjordene? Og hvad med klima? Kvælstof og andre trusler i det marine miljø Hvor kommer kvælstoffet fra? Hvad betyder det for miljøkvaliteten? I de Indre farvande? I fjordene? Og hvad med klima? Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2 Åbne spørgsmål til Miljøministeren i sagen om udvidelse af Energinets Naturgaslager i Ll. Torup

Bilag 2 Åbne spørgsmål til Miljøministeren i sagen om udvidelse af Energinets Naturgaslager i Ll. Torup Side 1 af 3 Jensen, Karsten Borg Fra: Rydahl, Luise Pape Sendt: mandag 1. marts 2010 20:51 Til: Emne: Rydahl, Luise Pape Vedhæftede filer: energinet salt.pdf Bilag 2 Åbne spørgsmål til Miljøministeren

Læs mere

LL. TORUP GASLAGER VEDLIGEHOLDELSEPROJEKT

LL. TORUP GASLAGER VEDLIGEHOLDELSEPROJEKT Til Energinet.dk Naturstyrelsen Vestjylland Dokumenttype Rapport Dato Maj, 2016 LL. TORUP GASLAGER VEDLIGEHOLDELSEPROJEKT OVERVÅGNING I LOVNS BREDNING OG HJARBÆK FJORD IFM TO-9 LL TORUP GASLAGER VEDLIGEHOLDELSEPROJEKT

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

VVM tilladelse. Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014

VVM tilladelse. Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014 VVM tilladelse Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave. Med en årlig ørredproduktion på op til 2105 tons fisk

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune November 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse. ISBN nr. elektronisk version: ISBN nr. trykt version:

Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse. ISBN nr. elektronisk version: ISBN nr. trykt version: Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse Emneord: naturgaslager, udvidelse, VVM, konsekvensvurdering, miljørapport Udgiver: Miljøcenter Århus Ansvarlig institution: Miljøcenter Århus

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Iltsvind og landbruget

Iltsvind og landbruget Nr. 178 september 2002 Iltsvind og landbruget Striden om kvælstof i havet frikender ikke landbruget, pointerer begge parter Landbruget er stadig i søgelyset > Strid om, hvordan kvælstoftransporter i havet

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Aarhus Universitet Den gode danske muld Næringsrig jord Fladt landskab Pålidelig nedbør Den gode danske muld Habor-Bosch processen N 2 + 3 H 2

Læs mere

VVM MED MULIGHEDER FOR UDVIKLING. Ole Gregor Chefkonsulent og Landsinspektør, Rambøll

VVM MED MULIGHEDER FOR UDVIKLING. Ole Gregor Chefkonsulent og Landsinspektør, Rambøll VVM MED MULIGHEDER FOR UDVIKLING Ole Gregor Chefkonsulent og Landsinspektør, Rambøll Der findes ikke en rummelige VVM En VVM er relateret +l et project Den skal være konkret Og den skal fyldestgørende belyse

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius VVM-screening af indvinding af grundvand som varmekilde i varmepumpe i ydre

Læs mere

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark.

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 603 Offentligt J.nr. NST-4601-00072 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CY stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Q&A: Fra Bæk til Bælt

Q&A: Fra Bæk til Bælt Q&A: Fra Bæk til Bælt Svar på spørgsmål fra projektets interessenter. Generelt om projektet Hvorfor udledning i Lillebælt? Vandmiljøet i Lillebælt er så stærkt, at det kun i meget ringe grad bliver påvirket

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder NST projektet Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen Modeller for danske fjorde og kystnære havområder Indsatsoptimering i henhold til inderfjorde og yderfjorde Naturstyrelsen Rapport

Læs mere

Sammenfatning. Målinger

Sammenfatning. Målinger Sammenfatning Ellermann, T., Hertel, O. & Skjøth, C.A. (2000): Atmosfærisk deposition 1999. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 120 s. Faglig rapport fra DMU nr. 332 Denne rapport præsenterer resultater

Læs mere

Biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord

Biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord 5 Kapitel Biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord Som en del af forundersøgelserne redegøres i dette kapitel for de biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord, primært på baggrund af litteratur.

Læs mere

Betydningen af Thyborøn Kanal for miljøtilstanden i Limfjorden. Notat

Betydningen af Thyborøn Kanal for miljøtilstanden i Limfjorden. Notat Betydningen af Thyborøn Kanal for miljøtilstanden i Limfjorden Notat Betydningen af Thyborøn Kanal for miljøtilstanden i Limfjorden 2 NST Aalborg J.nr. NST-404-00081 Ref. saabe Den 10. december 2014 Notat

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Miljøtilstanden i Køge Bugt

Miljøtilstanden i Køge Bugt Miljøtilstanden i Køge Bugt Der er ikke mange dyre og plantearter der er tilpasset livet i brakvand, og endnu færre arter kan tåle de store udsving i saltholdighed, som er karakteristisk for Køge Bugt.

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Remmerstrand. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Remmerstrand. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Remmerstrand Ansvarlig myndighed: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig www.lemvig.dk Email: lemvig@lemvig.dk Tlf.: 96 63 12 00 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Strandbredder. En lang kystlinje

Strandbredder. En lang kystlinje Strandbredder Strandbredden er præget af et meget barsk miljø. Her er meget vind, salt og sol uden læ og skygge. Derfor har mange af strandbreddens planter udviklet særlige former for beskyttelse som vokslag,

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 01.16.06-G00-1-15

Læs mere

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark & kystvande Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions Denmark Hvordan begyndte miljødebatten? Vi tror at debatten om de indre farvandes forurening begyndte med de døde hummere i oktober 1986 men vi skal

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING J.nr.: 7510479 SFS/STTA Notat om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING Miljøstyrelsen har bedt mig vurdere, om der i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 i Rådets direktiv af 21. maj

Læs mere

Endelave Havbrug. Hvad er op og ned? Fakta og sammendrag af 600 siders høringsmateriale

Endelave Havbrug. Hvad er op og ned? Fakta og sammendrag af 600 siders høringsmateriale Endelave Havbrug Hvad er op og ned? Fakta og sammendrag af 600 siders høringsmateriale Danna Borg Januar 2013 Regnbueørred Landanlæg og havbrug, princip Sættefisk på landanlæg Ferskvand: Klækkeanlæg Startfodringsanlæg

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning 18. marts 2011 Flemming Gertz Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning Vandforvaltningen i Danmark har undergået et paradigmeskifte ved at gå fra den generelle regulering i vandmiljøplanerne til

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen Lugt- og æstetiske gener i kanaler ved Sluseholmen Ideer til afhjælpning Grundejerforeningen ved Peter Franklen 5. maj 2017 Grundejerforeneingen ved Peter Franklen 5. maj 2017 www.niras.dk Indhold 1 Indledning

Læs mere