Abonnementsvilkår for private

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for private"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden (Abonnenten) fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester, der leveres via AURA Fibers Fibernet. AURA Fibers levering af Tjenester forudsætter, at Abonnenten har indgået aftale med AURA Fiber A/S om Abonnentens tilslutning til AURA Fibers Fibernet. Der gælder særskilte vilkår for Abonnentens tilslutning til Fibernettet, jf. Tilslutningsvilkår for private. 1. DEFINITIONER Ved Abonnementsaftalen forstås vilkårene i denne aftale med tilhørende bilag og eventuelle tillæg og ændringer og henvisninger. Ved Abonnementsbetaling forstås den betaling, som Abonnenten skal betale for de erhvervede Tjenester i henhold til nærværende Abonnementsaftale, herunder men ikke begrænset til TV servicegebyr. Ved Abonnenten forstås den person, som har indgået nærværende aftale med AURA Fiber om bestilling af Tjenester via AURA Fibers Fibernet. Ved Bindingsperiode forstås den periode hvor Abonnementsaftalen er uopsigelig. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører AURA Fiber A/S, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne, herunder telefon, tv og computer mv. Ved Fiberboks forstås en CPE-boks (Customer Premises Equipment) tilhørende AURA Fiber, der installeres hos Abonnenten og udgør grænsefladen mellem AURA Fibers Fibernet og Abonnentens Eget Udstyr. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende AURA Fiber A/S, der udgør det yderste led i Fibernettet og forbinder dette med Fiberboksen hos Abonnenten. Ved Fibernettet forstås AURA Fibers til enhver tid værende datakommunikationsnetværk med en udstrækning svarende til Området. Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende AURA Fiber A/S, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etablering af Fiberforbindelsen. Ved Forbrugsbetaling forstås en betaling, hvis størrelse afhænger af Abonnentens forbrug. Ved Force Majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerlige uroligheder, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. Ved Inaktiv tilslutning forstås Tilslutning uden abonnement på Tjenester. Ved Installationsadresse forstås Abonnentens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til Fibernettet via Fiberforbindelsen etableret. Ved IP-tv forstås et digitalt tv-signal transmitteret over IP-netværk og i standard tv-opløsning (PAL) som kan ses via TV-boks. Ved Området forstås det geografiske område, som AURA Fibers Fibernet dækker. Ved Oprettelsesgebyr forstås en engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for oprettelse af en specifik Tjeneste hos AURA Fiber A/S. Ved Ordrebekræftelse forstås AURA Fibers skriftlige bekræftelse af Abonnentens bestilling af Tjenester via AURA Fibers Fibernet. Ved Servicebetingelser for private forstås de vilkår, der er gældende for AURA Fibers fejlretning og support på Fibernettet til private Abonnenter, og som er tilgængelige på fiber.aura.dk. Ved Termineringspunkt forstås Fiberforbindelsens afslutningspunkt i Fiberboksen på Abonnentens Installationsadresse. Ved Tillægstjenester forstås en tjeneste, som kan erhverves i tilknytning til en ydelse. Ved Tillægsudstyr forstås det udstyr, der tilhører AURA Fiber A/S eller anden tjensteudbyder, og som stilles til rådighed for Abonnenten mod betaling i henhold til denne Abonnementsaftale, herunder f.eks. TV-boks og trådløs router. Ved Tilslutning forstås de tekniske foranstaltninger, hvorigennem Abonnenten opnår adgang til Fibernettet. Ved Tilslutningsaftalen forstås de til enhver tid gældende seperate vilkår for privates tilslutning til AURA Fibers Fibernet med eventuelle bilag, tillæg, ændringer og henvisninger. Ved Tjenester forstås de ydelser, som AURA Fiber A/S eller anden tjenesteudbyder leverer til Abonnenten via Fibernettet i henhold til dennes Abonnementsaftale. Tjenester omfatter bl.a. telefoni, internetadgang og radio/tv-programmer. Ved Tjenesteudbyder forstås AURA Fiber A/S eller en anden tjenesteudbyder, der har indgået aftale med AURA Fiber A/S om ret til levering af Tjenester til Abonnenten via AURA Fibers Fibernet. Ved Udstyr forstås det udstyr, der tilhører AURA Fiber A/S og som stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til denne Abonnementsaftale. Udstyret omfatter Fiberrør, Fiberforbindelse og Fiberboks med eventuelle tilhørende enheder. 2. ABONNEMENTSAFTALENS PARTER, OMFANG OG FORUDSÆTNINGER FOR AFTALENS INDGÅELSE Parterne i denne Abonnementsaftale er Abonnenten og AURA Fiber A/S. AURA Fiber A/S leverer Tjenester til Abonnenten i overensstemmelse med vilkårene i Abonnementsaftalen. Hvilke Tjenester, Abonnenten har tegnet abonnement på, fremgår af Ordrebekræftelsen. Når Abonnenten har bestilt den eller de ønskede Tjeneste(r) og har modtaget Ordrebekræftelsen, foreligger der en bindende aftale. Det er en forudsætning for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten har indgået en Tilslutningsaftale om adgang til AURA Fibers Fibernet, jf. pkt. 2 i Tilslutningsaftalen. Udover Ordrebekræftelsen og nærværende Abonnementsaftale omfatter det samlede kontraktgrundlag mellem parterne således også Tilslutningsaftalen. Det er ligeledes en forudsætning for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten er myndig. 3. FORTRYDELSESRET 3.1 Abonnenten kan ved at kontakte AURA Fiber A/S fortryde indgåelsen af Abonnementsaftalen i indtil 14 Dage efter modtagelsen af Ordrebekræftelsen. 3.2 For at udøve fortrydelsesretten skal abonnenten meddele AURA Fiber om dennes beslutning om at fortryde denne abonnementsaftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller ) Der kan findes en standard fortrydelsesformular til brug herfor på AURA Fibers hjemmeside, men brug heraf er ikke obligatorisk for at fortryde abonnementsaftalen. 3.3 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis abonnenten sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 3.4 Hvis abonnenten udøver fortrydelsesretten i denne abonnementsaftale, refunderes alle betalinger modtaget fra abonnenten, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af abonnentens eget valg af en anden leveringsform en den billigste form for standardlevering, som tilbydes), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor AURA Fiber har modtaget meddelelse om abonnentens beslutning om at fortryde denne abonnementsaftale. En sådan tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre abonnenten udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Abonnenten pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 3.5 AURA Fiber kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil modtagelsen af eventuelt fremsendt udstyr (f.eks. TV-boksen og tilhørende kabler) retur, eller abonnenten har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Abonnenten returnerer udstyret eller afleverer dem til AURA Fiber uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor abonnenten har informeret AURA Fiber om udøvelsen af abonnementsaftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis abonnenten returnerer udstyret inden udløbet af de 14 dage. Abonnenten skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af udstyret. 3.6 Såfremt abonnenten ved indgåelse af abonnementsaftalen har købt en TVboks kan dette køb fortrydes uden fortrydelse af resten af abonnementsaftalen. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. Tilbagelevering af den købte TV-boks skal ske på samme måde som tilbagelevering af udstyr ved opsigelse af den samlede abonnementsaftale, jf. punkt Fortrydelsesretten finder kun anvendelse for aftaler indgået ved fjernslag eller indgået uden for AURA Fibers forretningssted. 3.8 Hvis levering af tjenesterne er påbegyndt inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal Abonnenten betale et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor abonnenten informerede AURA Fiber om udøvelse af abonnementsaftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af abonnementsaftalen. 4. OPLYSNINGER MV. OM ABONNENTEN 4.1 Abonnenten som kontraktpart Abonnenten er i enhver henseende ansvarlig for overholdelsen af Abonnementsaftalen og hæfter personligt for alle betalinger i henhold til vilkårene. Abonnenten hæfter også for betalinger i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betalingsadresse, jf. pkt. 4.2 nedenfor. 4.2 Registrering og ændring af adresseoplysninger Abonnenten skal i forbindelse med indgåelsen af Abonnementsaftalen give AURA Fiber A/S oplysning om navn og adresse samt andre oplysninger, der måtte være nødvendige for AURA Fiber A/S. Installationsadressen skal være en sædvanlig adresse, som udgør Abonnentens bolig eller fritidsbolig. Hvis Installationsadressen er en usædvanlig adresse, herunder f.eks. campingvogn, skurvogn eller kajplads, vil AURA Fibers levering ske efter særskilt omkostningsbestemt betaling. Hvis betalingsopkrævningen skal sendes til en anden adresse (betalingsadresse) end Abonnentens Installationsadresse, skal en sådan adresse oplyses.

2 Abonnenten skal efter AURA Fibers anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. AURA Fiber A/S kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis Abonnenten ændrer betalingsadresse skal adresseændringen straks meddeles til AURA Fiber A/S. Abonnentens ændring af Installationsadresse skal ske i overensstemmelse med vilkårene i pkt Indhentelse af kreditoplysninger og sikkerhedsstillelse Abonnenten giver ved bestilling sit samtykke til, at AURA Fiber A/S om nødvendigt ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kan indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. AURA Fiber A/S forbeholder sig ud fra saglige kriterier ved aftaleindgåelsen at nægte at indgå aftale med Abonnenten. Hvis AURA Fiber på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Abonnentens betalingsforpligtelse ikke vil blive opfyldt rettidigt er AURA Fiber A/S berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut, der er godkendt af AURA Fiber A/S. Abonnenten afholder alle udgifter i forbindelse hermed. Kontant depot forrentes ikke over for Abonnenten. AURA Fiber A/S kan bl.a. stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer: A. Abonnenten har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til Abonnementsaftalen,jf. pkt. 10; B. Abonnenten er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller advarselsregister; C. Abonnementsaftalen overdrages til tredjemand, jf. pkt. 16; D. Abonnenten har indgået frivillig gældsordning, eller der er indledt sag om gældssanering, tvangsakkord eller konkurs vedrørende Abonnenten. 4.4 Behandling af personoplysninger AURA Fiber A/S registrerer oplysninger om Abonnenten og data om forbrug og fakturering. Behandling af personoplysninger sker i henhold til den til enhver tid værende lovgivning herom. AURA Fiber A/S behandler alene oplysninger om Abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt administration og fakturering af Abonnenten. AURA Fiber A/S videregiver ikke oplysninger om Abonnenten til tredjemand uden Abonnentens udtrykkelige, skriftlige samtykke, medmindre videregivelse er påkrævet i lovgivningen, eller er tilladt efter persondatalovens regler. Abonnenten er til enhver tid berettiget til efter anmodning at få oplyst, hvilke personoplysninger AURA Fiber A/S behandler, samt hvilke eksterne tjenesteleverandører, der udveksles personoplysninger med. Ved ophør af kundeforholdet til Abonnenten sletter AURA Fiber A/S og eksterne tjenesteleverandører registrerede oplysninger om Abonnenten, medmindre lovregler påbyder AURA Fiber A/S at opbevare oplysningerne i et tidsrum herudover, eller fortsat opbevaring er nødvendig for opfyldelse af andre aftaler mellem AURA Fiber A/S og Abonnenten eller i øvrigt er nødvendig af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 5. LEVERING Efter Abonnentens bestilling af de valgte Tjenester meddeler AURA Fiber A/S så vidt muligt i Ordrebekræftelsen - og ellers så hurtigt som muligt derefter - hvornår Abonnenten kan forvente, at Abonnentens forbindelse til Tjenesten er etableret. Levering har fundet sted, når forbindelsen til Tjenesten er etableret hos Abonnenten. Abonnentens faktiske adgang til Tjenesterne kan afhænge af tekniske forhold, herunder Abonnentens tilslutning af Udstyr, Tillægsudstyr og Eget Udstyr samt forhold hos underleverandører. Tidspunktet for selve Abonnentens adgang til Tjenesten kan således være forskelligt fra tidspunktet for selve AURA Fibers levering. Abonnenten kan derfor ikke gøre krav gældende mod AURA Fiber A/S i den anledning. Abonnenten modtager vejledning fra AURA Fiber A/S til brug for installation og opsætning af Udstyr og Tillægsudstyr. AURA Fiber er ikke ansvarlig for, at Abonnenten ikke opnår adgang til de valgte Tjenester, som følge af Abonnentens manglende eller forkerte brug af installations- eller opsætningsvejledning fra AURA Fiber A/S. 6. FEJLRETNING AURA Fiber A/S er forpligtet til, som del af denne Abonnementsaftale, at afhjælpe eventuelle fejl eller mangler ved de af AURA Fiber A/S leverede Tjenester, Udstyr og Tillægsudstyr inden for de gældende Servicebetingelser for private. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til AURA Fiber A/S på telefon i supporttiden og/eller via til døgnet rundt. Abonnenten skal sikre, at AURA Fiber A/S kan få adgang til Udstyr, Tillægsudstyr og installationer på Installationsadressen til brug for AURA Fibers afhjælpning. Opnår AURA Fiber A/S ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er AURA Fiber berettiget til at fakturere Abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. Abonnenten er endvidere forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke til, at AURA Fiber kan gennemføre afhjælpningen på Installationsadressen. Såfremt det efter AURA Fibers afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes AURA Fiberss forhold, men derimod Abonnentens egne forhold eller Eget Udstyr, kan AURA Fiber kræve betaling for det forgæves udførte arbejde hos Abonnenten. 7. BEHANDLING AF ADGANGSKODE, SIKKERHEDSKODER MV. Abonnenten vil få udleveret adgangskoder. Disse er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer selv ansvaret for eventuel misbrug af adgangskoder mv. Abonnenten kan rekvirere en ny adgangskode hos AURA Fiber A/S, der kan fremsende dette pr. brev, eller oplyse det pr. telefon til Abonnenten. For at yde Abonnenten den bedste service har AURA Fiber A/S adgang til koderne, således af AURA Fiber A/S kan supportere Abonnenten, såfremt der opstår problemer. 8. UDSTYR OG TILLÆGSUDSTYR 8.1 AURA Fibers ejendomsret til Udstyr og Tillægsudstyr AURA Fiber A/S har den fulde ejendomsret over Udstyr og Tillægsudstyr, der leveres til Abonnenten i henhold til Abonnementsaftalen. Abonnenten kan indgå aftale med AURA Fiber om køb af Tillægsudstyr. I så tilfælde opnår Abonnenten ejendomsret hertil, hvorefter det udgør Eget Udstyr. Abonnenten kan ikke disponere (herunder sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) over AURA Fibers Udstyr eller Tillægsudstyr eller foretage indgreb i dette. AURA Fiber A/S har ret til at kræve erstatning, såfremt Abonnenten forsætligt eller uagtsomt har beskadiget Udstyret eller Tillægsudstyret. 8.2 Abonnentens returnering af Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten skal returnere Tillægsudstyr til AURA Fiber A/S efter dennes anmodning, der skal indeholde et rimeligt varsel. Fiberrør, Fiberboks og Fiberforbindelse skal som udgangspunkt ikke returneres, medmindre AURA Fiber A/S særskilt anmoder herom. Udstyr og Tillægsudstyr skal ved returnering nedpakkes forsvarligt. Ved forsendelse af returneret Udstyr og Tillægsudstyr opfordres Abonnenten til at kræve kvittering som dokumentation for en sådan forsendelse. AURA Fiber A/S har endvidere ret til at kræve erstatning, såfremt Abonnenten ikke tilbageleverer Tillægsudstyr og eventuelt Udstyr. Erstatningen modsvarer indkøbsprisen for nyt tilsvarende Udstyr eller Tillægsudstyr. 8.3 Forbud mod Abonnentens indgreb i Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten må ikke foretage ændringer af, flytning af eller andre former for indgreb i Tillægsudstyr og Udstyr, herunder særligt Fiberboksen. Demontering af Fiberboksen må kun foretages af AURA Fiber A/S. Særligt understreges, at det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når denne er aktiv. Enhver form for drift og vedligeholdelse af Udstyr og Tillægsudstyr varetages af AURA Fiber. Abonnenten skal følge AURA Fibers råd og instruktion om behandling og anvendelse af Udstyret og Tillægsudstyret. Fra tidspunktet for Udstyrets og Tillægsudstyrets levering og indtil dette er returneret til AURA Fiber A/S, bærer Abonnenten risikoen for et eventuelt tab af eller skade på Udstyret og Tillægsudstyret, herunder f.eks. ved tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brand- og vandskader. AURA Fibers Udstyr og Tillægsudstyr skal være omfattet af Abonnentens indboforsikring. Har Abonnenten ikke en indboforsikring, vil Abonnenten blive holdt personlig ansvarlig for de omkostninger, der kan påløbe i tilfælde af tab eller skade på Udstyret eller Tillægsudstyret. Foretager Abonnenten bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af Fiberboksen, skal flytningen foretages af AURA Fiber A/S for Abonnentens regning. AURA Fiber A/S er ikke ansvarlig for Abonnentens indgreb i Udstyr og Tillægsudstyr i strid med Abonnementsaftalen. 8.4 Abonnentens tilslutning af Eget Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten har selv ansvar for tilslutning af Eget Udstyr og Tillægsudstyr. Abonnenten skal sikre, at Abonnentens Eget Udstyr, der tilsluttes AURA Fibers Fibernet, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig skal Abonnenten sikre, at Eget Udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes Fibernettet, og at Eget Udstyr bruges i overensstemmelse med sit formål. I tvivlstilfælde kan henvendelse herom rettes til AURA Fiber A/S. Abonnenten er indforstået med, at AURA Fiber A/S ikke er forpligtet til at supportere, ombytte, eller på anden måde kompensere Abonnenten, såfremt Abonnentens Eget Udstyr ikke fungerer på Fiberforbindelsen, eller at ændringer af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr og Tillægsudstyr bevirker, at Abonnentens Eget Udstyr er uanvendeligt. Hvis Abonnentens Eget Udstyr giver anledning til forstyrrelser i Fibernettet på grund af fejl eller lignende i Eget Udstyr, er Abonnenten forpligtet til straks at koble det forstyrrende Eget Udstyr fra og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. 8.5 Defekt Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten skal returnere defekt Udstyr og Tillægsudstyr til AURA Fiber A/S. Abonnentens returnering skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne som angivet i pkt. 8.2 ovenfor. Abonnenten modtager funktionsdygtigt Udstyr og Tillægsudstyr i stedet for det defekte Udstyr og Tillægsudstyr. AURA Fiber A/S er ikke forpligtet til at levere nyt Udstyr og Tillægsudstyr. AURA Fiber A/S har ansvaret for tilslutning af Udstyret. Tidspunkt for AURA Fibers tilslutning af Udstyret hos Abonnenten fastlægges efter aftale med Abonnenten.

3 9. PRISER AURA Fiber A/S fastsætter priserne for Tjenester i henhold til Abonnementsaftalen. Prisen omfatter et Oprettelsesgebyr, en løbende Abonnementsbetaling samt eventuel Forbrugsbetaling. Oprettelsesgebyrets samt Abonnementsbetalingens størrelse på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse fremgår af Ordrebekræftelsen. Den løbende Abonnementsbetaling og eventuelle Forbrugsbetaling for de bestilte Tjenester fremgår af AURA Fibers til enhver tid gældende prisliste. Denne kan rekvireres ved henvendelse til AURA Fiber A/S eller ses på fiber.aura.dk. Derudover kan AURA Fiber A/S opkræve specifik betaling og gebyrer for tillægsydelser, levering til usædvanlig adresse, jf. pkt. 4.2, op- og nedgraderinger samt andre engangsydelser, som bestilles i henhold til særskilt aftale. Prisændringer meddeles i henhold til pkt. 15. Såfremt Abonnementsaftalen indgås på baggrund af et kampagnetilbud fra AURA Fiber, vil prisvilkårene i kampagnetilbuddet have forrang i forhold til AURA Fibers prisliste. Medmindre andet specifikt fremgår af kampagnetilbuddet, kan tilbuddet ikke benyttes, hvis den pågældende har haft en Abonnementsaftale inden for de seneste 6 måneder. Alle priser er i danske kroner og er inklusiv moms. 10. BETALING OG GEBYRER Betalingsvilkår for Oprettelsesgebyr fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnementsbetalingen og forbrugsbetalingen faktureres måneds-, kvartalsvis eller halvårligt forud. Med mindre andet fremgår af Ordrebekræftelsen eller fremsendte girokort, er betalingsfristen 14 Dage. Betaling opkræves via Betalingsservice. Såfremt Abonnenten ikke er tilmeldt Betalingsservice, forbeholder AURA Fiber A/S sig ret til at opkræve et betalingsgebyr. Ved forsinket betaling fremsender AURA Fiber A/S rykkerbrev til Abonnenten. Ved forsinket betaling er AURA Fiber A/S berettiget til morarenter efter rentelovens regler. AURA Fiber A/S er desuden berettiget til at opkræve et rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbrev/ samt om nødvendigt inkassosalær og andre eventuelle gebyrer. Abonnenten kan ikke stille sit Abonnement i bero i kortere eller længere perioder. 11. ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE (AURA FIBERS LUKKERET) OG ERSTAT- NINGSANSVAR Såfremt Abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser efter denne Abonnementsaftale, er AURA Fiber A/S berettiget til straks at afbryde abonnementet uden forudgående varsel. AURA Fiber A/S underretter efterfølgende Abonnenten om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af abonnementet berettiger ikke Abonnenten til erstatning fra AURA Fiber A/S. AURA Fiber A/S er desuden berettiget til at opkræve et genåbningsgebyr for reetablering af adgangen til de afbrudte Tjenester. Abonnenten er heller ikke berettiget til erstatning, såfremt AURA Fiber A/S helt eller delvist afbryder Abonnentens adgang til Fibernettet i medfør af Tilslutningsaftalens bestemmelser. Væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte, men er ikke begrænset til: 1) Væsentlig misligholdelse af Tilslutningsaftalen; 2) Manglende eller væsentlig forsinket betaling trods AURA Fibers fremsendelse af rykkerbrev, jf. pkt. 10; 3) Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn, adresse i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftlalen samt ved flytning og manglende meddelelse om ændring af betalings- eller Installationsadresse, jf. pkt. 4 og 13; 4) Overdragelse af abonnementet til tredjemand uden AURA Fibers samtykke, jf. pkt. 16; 5) Netværksdeling med andre husstande uden AURA Fibers udtrykkelige skriftlige samtykke; 6) Væsentlig overtrædelse af de særlige vilkår om Internet, Telefoni, offentlig IPadresse og TV/radio jf. pkt ;; 7) Overtrædelse af vilkår om god skik ved Abonnentens brug af Internettet, jf. pkt. 19; 8) Abonnenten undlader efter krav fra AURA Fiber A/S at: i. afbryde tilslutning af Eget Udstyr, der ikke er (a) godkendt til brug i det offentlige telenet (b) CE-mærket eller (c) beregnet til tilslutning til AURA Fibers Fibernet, eller giver anledning til forstyrrelser i AURA Fibers Fibernet; ii. træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe forstyr relser i AURA Fibers Fibernet; iii. træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder afbryde tilslut ningen af Eget Udstyr, for at afhjælpe forstyrrelser i AURA Fibers Fibernet; iv. ophøre med videresalg af Tilslutningen; v. ophøre med at give tredjemand adgang til brug af Fiberforbindel sen, Tilslutningen eller abonnementet; og vi. genetablere den af AURA Fiber A/S godkendte konfiguration på AURA Fibers tilslutningsudstyr; 9) AURA Fiber A/S afskæres fra at få adgang til Udstyr, Tillægsudstyr og installationer på Installationsadressen med henblik på at gennemføre fejlsøgning, afhjælpning eller foretage ændringer; 10) Abonnenten foretager indgreb i eller forvolder skade på AURA Fibers Udstyr eller Tillægsudstyr, herunder også AURA Fibers servere, netværk og andre ressourcer tilhørende AURA Fiber A/S ; 11) Abonnenten undlader rettidigt at opfylde AURA Fibers krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 4.3; 12) Abonnenten anvender Fiberforbindelsen i erhvervsmæssig øjemed; og 13) Abonnenten udøver chikane mod AURA Fiber A/S eller AURA Fibers medarbejdere. En Abonnent, der væsentligt har misligholdt Abonnementsaftalen eller andre aftaler med AURA Fiber A/S ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå ny Abonnementsaftale, før gælden er betalt. Abonnenten er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for AURA Fibers tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Abonnenten eller nogen, som Abonnenten har ansvaret for, herunder f.eks. i tilfælde af misbrug af Fiberforbindelsen og beskadigelse af AURA Fibers Fiberforbindelse, Udstyr og Tillægsudstyr. Abonnenten er ansvarlig over for AURA Fiber A/S for enhver benyttelse af Fiberforbindelsen foretaget af andre end Abonnenten. 12. AURA FIBERS MISLIGHOLDELSE 12.1 Fejlretning AURA Fiber A/S foretager fejlretning efter reglerne herom i pkt. 6 ovenfor Afslag i Abonnementsbetalingen Hvis de aftalte leveringstider ikke overholdes som følge af AURA Fibers forhold, eller hvis der opstår fejl i Tjenesterne, der medfører afbrydelse af Abonnentens forbindelse, foretager AURA Fiber A/S efter henvendelse fra Abonnenten et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsbetalingen for den pågældende periode. Abonnenten er dog først berettiget til et forholdsmæssigt afslag, hvis forbindelsen har været afbrudt i samlet mere end 2 døgn inden for den pågældende periode. Beløbet fratrækkes ved den førstkommende opkrævning af Abonnementsbetalingen Erstatningsansvar AURA Fiber A/S er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af AURA Fiber A/S eller nogen, som AURA Fiber A/S har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: 1) AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring af AURA Fibers Fibernet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre AURA Fiber A/S ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved. 2) AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed. 3) AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software. 4) AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Abonnentens data og/eller systemer. 5) AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af Force Majeure, jf. pkt ) AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig i det omfang, Abonnenten ikke er berettiget til afslag i Abonnementsbetalingen i medfør af pkt Force Majeure AURA Fiber A/S er ikke forpligtet til at give forholdsmæssigt afslag i Abonnementsbetalingen, jf. pkt. 12.2, eller at betale erstatning, jf. pkt. 14.3, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. af Tjenester skyldes Force Majeure. 13. FLYTNING Abonnementsaftalen omfatter levering af Tjenester på den af Abonnenten oplyste Installationsadresse, der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten skal meddele AURA Fiber, hvis Abonnenten påtænker at fraflytte Installationsadressen. Ønsker Abonnenten at indgå Abonnementsaftale om levering af Tjenester på den nye adresse, skal ny Abonnementsaftale indgås. Hvis Abonnentens nye adresse er tilsluttet AURA Fibers Fibernet eller umiddelbart kan tilsluttes, og det er teknisk muligt at levere samtlige Tjenester på den nye adresse, kan Abonnementsaftalen ændres, således at AURA Fiber A/S leverer Tjenester til Abonnentens nye adresse, som herefter udgør Installationsadressen. AURA Fiber A/S er berettiget til at opkræve gebyr for flytning af Tjenester til den nye Installationsadresse. Hvis Abonnentens nye adresse ikke er tilsluttet AURA Fibers Fibernet og ikke umiddelbart kan tilsluttes hertil, eller hvis Tjenesterne ikke kan leveres til Abonnentens nye adresse, skal Abonnenten opsige Abonnementsaftalen i overensstemmelse med Abonnementsaftalens punkt 14, således at AURA Fibers levering

4 af Tjenester til den fraflyttede Tilslutningsadresse ophører på fraflytningsdagen. Uanset om Abonnenten fraflytter Installationsadressen inden udløbet af en eventuel bindingsperiode, kan Abonnementsaftalen dog tidligst opsiges til ophør ved bindingsperiodens udløb. 14. OPSIGELSE OG BINDINGSPERIODE Abonnementsaftalen er for Abonnentens vedkommende uopsigelig i de første 6 måneder fra Abonnementsaftalens indgåelse. Abonnenten kan til enhver tid opsige Abonnementsaftalen med 30 Dages varsel, dog tidligst til udgangen af Bindingsperionden. Bindingsperioden fremgår af Ordrebekræftelsen. For enkelte tillægstjenester kan der dog gælde særlige vilkår om opsigelse. Abonnenten er berettiget til at opsige aftalen med omgående virkning mod betaling af et beløb, der dækker Abonnementsbetalingen frem til bindingsperiodens udløb. Ved opsigelse af hele Abonnementsaftalen kan Abonnenten vælge at overgå til Inaktiv tilslutning, jf. pkt. 8.3 i Tilslutningsvilkårene. AURA Fiber A/S kan opsige hele Abonnementsaftalen med 30 Dages varsel. Ved AURA Fibers varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 15, kan Abonnenten i varslingsperioden opsige Abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 Dage, uanset en eventuel Bindingsperiode og uanset normal opsigelsesvarsel. Vilkårsændringer, der er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. AURA Fiber A/S bekræfter Abonnentens opsigelse. Såfremt Abonnenten opsiger sit Abonnement, skal Abon nenten returnere det Udstyr og Tillægsudstyr som AURA Fiber A/S har stillet til rådighed for Abonnenten som led i denne Abonnementsaftale senest 14 Dage efter Abonnementsaftalens ophør, dog medundtagelse af Fiberboks, Fiberrør og Fiberforbindelse. Returneringen skal ske til AURA Fibers adresse, emballeret og i ubeskadiget stand. AURA Fiber A/S er berettiget til at opkræve erstatning samt et Gebyr af Abonnenten, såfremt Udstyret og Tillægsudstyret ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen. 15. ÆNDRING AF ABONNEMENTSVILKÅR OG -PRISER AURA Fiber A/S er berettiget til med en måneds varsel til den første i en måned at ændre vilkår og priser i denne Abonnementsaftale. Abonnenten vil blive underrettet pr. brev eller pr. , jf. pkt. 14. Ændringer af rent begunstigende karakter, som f.eks. prisreduktioner, kan gennemføres uden forudgående varsel. 16. OVERDRAGELSE Abonnenten må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand. I særlige tilfælde kan AURA Fiber A/S tillade, at Abonnenten overdrager rettigheder og forpligtelser til tredjemand, hvorefter den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen. En sådan overdragelse er betinget af, at AURA Fiber A/S på forhånd har samtykket skriftligt til overdragelsen. AURA Fiber A/S kan forlange, at den hidtidige Abonnent betaler forfalden gæld, forinden overdragelse gennemføres. Abonnementsaftalen kan alene overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af Abonnementsaftalen, jf. pkt. 14. Den nye Abonnent, den hidtidige Abonnent og AURA Fiber A/S aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først gennemføres efter, at den nye Abonnent har modtaget en Ordrebekræftelse. På overdragelsestidspunktet opgøres AURA Fibers mellemværende med den hidtidige Abonnent. Den nye Abonnent hæfter i henhold til Abonnementsaftalen for alle forpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. AURA Fiber A/S forbeholder sig ret til i forbindelse med overdragelse af denne Abonnementsaftale at opkræve et Gebyr herfor af den nye Abonnent. AURA Fiber A/S forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger om den nye Abonnent, dog under forudsætning af dennes samtykke. AURA Fiber A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Abonnementsaftalen til et koncernforbundet selskab eller anden virksomhed. 17. TVISTER OG KLAGER I tilfælde af tvist mellem Parterne om forhold, der udspringer af denne Abonnementsaftale kan Abonnenten klage skriftligt til AURA Fiber A/S. AURA Fiber A/S vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. AURA Fiber A/S afgørelse kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, 1358 København K tlf. nr Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage vil Teleankenævnet i videst mulig omfang oversende klagen til rette myndighed. Tvisten kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 18. IKRAFTTRÆDELSE Abonnementsaftalen mellem AURA Fiber A/S og Abonnenten træder i kraft, når Abonnenten har modtaget Ordrebekræftelsen, jf. pkt. 2. Nærværende Abonnementsvilkår træder i kraft den 13. juni SÆRLIGE VILKÅR 19. GOD SKIK VED ABONNENTENS BRUG AF INTERNETTET Det er AURA Fibers ønske at varetage Abonnenternes sikkerhed og integritet i forbindelse med brug af internettjenesten. Abonnenter er således forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende uskrevne standard for god skik ved brug af internettet. Misbrug af internettjenesten skal rapporteres ved henvendelse til AURA Fiber A/S på mail: Abonnentens manglende overholdelse af standarden for god skik ved brug af internettet og dansk lovgivning i forbindelse med brug af internettjenesten vil berettige AURA Fiber til straks at afbryde abonnementet uden forudgående varsel, jf. pkt. 11. Følgende ikke-udtømmende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse i forbindelse med Abonnentens brug af internettjenesten: 1) Ulovlig kommunikation via , chattjenester eller andre former for internettjenester, herunder overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, pornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper mv.; 2) Krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven eller andre immaterialretlige love ved download, distribution eller lignende,; 3) Krænkelse af lov om behandling af persondata (persondataloven); 4) Misbrug af internettjenesten til alle former for distribution af uanmodet markedsføring (spam) i strid med markedsføringslovens 6; 5) Spredning af virus; 6) Portscanning af andre computere på nettet eller forsøg på ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk (hacking); 7) Sletning eller forfalskning af transmissionsinformation, herunder IP-adresser; og 8) Afsløring af andre menneskers private forhold, udvisning af adfærd, der generer andre brugere af internettet, samt stødende eller på anden måde upassende adfærd; I tilfælde af tredjemands misbrug af Abonnentens internettjeneste påhviler det Abonnen ten at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal Abonnenten straks underrette AURA Fiber A/S. Abonnenten hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Abonnentens internettjeneste. Abonnenten er erstatningansvarlig i overensstmmelse med pkt. 11 ovenfor. 20. INTERNET Det fremgår af Ordrebekræftelsen, hvilke internettjenester Abonnenten har ret til at betjene sig af. Eventuelle hjemmeside- og adresser og tilknyttede IP-adresser tilhører AURA Fiber og stilles kun til Abonnentens rådighed, indtil Abonnementsaftalen udløber.abonnenten har mulighed for at op- eller nedgradere internettjenesten, herunder båndbredde. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til AURA Fiber A/S eller på hjemmesiden En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret efter 30 Dage. En nedgradering opfattes som skift til en anden billigere Tjeneste og kan blive behæftet med et gebyr. Materiale til og fra Abonnentens konto er personligt og fortroligt. AURA Fiber A/S er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand i relation til Abonnentens abonnement. AURA Fiber A/S videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af myndigheder eller domstole. AURA Fiber A/S er ikke ansvarlig for eventuelle tab af data i forbindelse med installations- eller opsætningsvejledning. AURA Fiber A/S er ikke ansvarlig, såfremt Abonnentens besøg på en given hjemmeside måtte bevirke, at der med eller uden Abonnentens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede telefonnumre. AURA Fiber A/S er heller ikke ansvarlig, hvis Abonnenten ved brug af internetforbindelsen inficerer sit udstyr eller programmer med vira, spyware, o. lign. Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på Internettet, har AURA Fiber A/S intet ansvar for Abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende. Abonnentens data i form af adresser, mails m.v. slettes i AURA Fibers systemer 30 Dage efter aftalens ophør. Hvis AURA Fiber A/S i oplysningsmateriale o. lign har anført en maksimal lagerkapacitet eller grænser for overført trafikmængde mv. via og s, må Abonnenten ikke overskride disse grænser. AURA Fiber A/S forbeholder sig ret til at foretage tests på Abonnentens udstyr af relevante grænseflader til AURA Fibers internetserver, herunder teste for åbne porte og servere. AURA Fiber A/S forbeholder sig endvidere ret til at blokere for afsendere af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam (uanmodet kommerciel kommunikation), herunder aktivere spamfiltre o. lign. AURA Fiber A/S er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af internettjenesten for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Hvis ændringerne skønnes at have væsentlig betydning for Abonnentens brug af tjenesten, tilstræber AURA Fiber A/S at informere Abonnenten om ændringerne. I tilfælde af tredjemands misbrug af Abonnentens internettjeneste påhviler det Abonnenten at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal kunden straks

5 fremtidens netværk underrette AURA Fiber A/S. Abonnenten hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Abonnentens internettjeneste. 21. TELEFONI AURA Fiber A/S leverer nødvendigt Udstyr til etablering af telefoni hos Abonnenten, dog ikke selve telefonapparatet, som Abonnenten selv skal anskaffe. Abonnenten må ikke foretage indgreb i AURA Fibers Udstyr. Abonnenten kan ved en selvstændig samtykkeerklæring give samtykke til, at AURA Fiber kan overføre Abonnentens eksisterende telefonnummer til AURA Fiber A/S. Telefonitjenesten understøtter såvel taletelefoni som telefax, i det omfang Abonnentens udstyr er kompatibelt med Fibernettet. Det er dog ikke muligt at benytte præfikstelefoni sammen med AURA Fibers telefonitjeneste. Telefonitjenesten er en privattjeneste og må således ikke anvendes i kommerciel sammenhæng, herunder til callcenter eller lignende. Overtrædelse heraf anses for væsentlig misligholdelse. AURA Fiber A/S forbeholder sig ret til at afbryde et telefonopkald, såfremt varigheden af dette overstiger 120 minutter. Abonnenten hæfter for ethvert telefoniforbrug foretaget af tredjemand på Installationsadressen. Abonnenten er ifølge lovgivningen berettiget til, i forbindelse med et abonnement på telefoni, at vælge en række funktioner og faciliteter, herunder nummerhenvisning, viderestilling, saldooplysning og -kontrol, spærring mv. Abonnenten har ret til at få oplysning om navn, adresse, stilling og telefonnummer optaget i AURA Fibers offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase - eller en for AURA Fiber A/S af tredjemand varetaget nummeroplysningsdatabase. Abonnenten bærer selv ansvaret for, at optagelsen af de nævnte data i nummeroplysningsdatabasen ikke krænker tredjemands rettigheder. Abonnenten kan vælge at lade sit telefonnummer være hemmeligt eller vælge, at ingen af Abonnentens nummeroplysningsdata indgår i nummeroplysningsdatabasen. AURA Fiber A/S er berettiget til at opkræve et gebyr for hemmeligholdelse/ udeladelse af data. AURA Fiber A/S er forpligtet til at videregive de registrerede nummeroplysningsdata til alle, der fremsætter ønske herom. Dette gælder dog ikke registrerede data, som af Abonnenten er krævet hemmeligholdt, medmindre der er tale om videregivelse til alarmtjenesten 112, politiet eller andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i signaleringsøjemed. Ved anvendelse af alarmsystemer, bedes Abonnementen kontakte eget alarmselskab eller - udbyder, for information om anvendelse af dette. AURA Fiber A/S har intet erstatningsansvar ved svigt af alarmsystemer o.l. Abonnenten betaler selv for viderestilling af Abonnentens telefon til mobil og andre telefoner. 22. RADIO/TV Et abonnement på TV giver ret til at modtage et nærmere bestemt antal TV-kanaler afhængig af Abonnentens valg af TV-pakke. AURA Fiber A/S leverer TV-pakken i samarbejde med Waoo!, der er indehaver af alle rettigheder til distribution af TV-kanaler. Der kan være bindinger mellem visse TV-pakker. Antallet af TV-kanaler afhænger af den valgte Tjeneste og TV-pakke, der fremgår af Ordrebekræftelsen. Den aktuelle kanalsammensætning i TV-pakkerne kan ses på fiber.aura.dk. AURA Fiber A/S kan ikke overfor Abonnenten garantere et bestemt udbud af kanaler og kan til enhver tid ændre i sammensætningen eller i udbuddet af enkelte kanaler og TV-pakker, uden at Abonnenten kompenseres herfor. Ændringer meddeles kunden på fiber.aura.dk, eller skriftligt en måned før ikrafttræden, eller så snart denne information er kommet til AURA Fibers kendskab. Abonnenten har mulighed for at tilkøbe og op- eller nedgradere radio/tv-pakken. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til AURA Fiber A/S eller på fiber.aura.dk.. En anmodning om tilkøb eller opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret efter 30 Dage fra Abonnentens anmodning. En nedgradering opfattes som skift til en mindre TVpakke og kan blive behæftet med et gebyr. Oplysning om de til enhver tid gældende priser på de forskellige TV-pakker samt ændringsgebyrets størrelse kan fås ved henvendelse til AURA Fiber A/S eller på fiber.aura.dk.. Radio/tv-tjenesten må ikke anvendes til offentlig visning, videredistribution til tredjemand eller erhvervsmæssig udnyttelse. Der er ikke inkluderet nogen form for licensbetaling (til f.eks. DR) i TV abonnementerne. Betaling af alle former for licens påhviler Abonnenten. AURA Fiber A/S leverer mod en eventuel Abonnementsbetaling en standard TV-boks, som er en forudsætning for at modtageip-tv kanaler på en fjernsynsskærm. AURA Fiber A/S tillader ikke brug af uautoriserede TV-bokse eller lignende apparater, som ikke udbydes af AURA Fiber A/S. Det påhviler Abonnenten for egen regning og risiko at erhverve fjernsyn og eventuel andet apparat til modtagelse af programsignalet fra TV-boksen. Abonnenter, som anvender bestemt udstyr til modtagelse af TV-kanaler, ydes i forbindelse med eventuel ændring til ny kodeteknik ingen garanti vedrørende Eget Udstyr, som Abonnenten måtte have anskaffet til brug for modtagelsen. Som standard kan én TV-boks levere signal til ét fjernsyn. Ønsker Abonnenten at tilkoble flere fjernsyn på IP-TV, kræver dette leje eller køb af ekstra TV-bokse for modtagelse af programsignalet. Via TV-boksen har abonnenten adgang til diverse On-demand tjenester, hvortil der kan være tilknyttet forbrugsbetaling. Udbuddet af tjenester kan ændres uden varsel. Standard TV-boksen understøtter ikke nødvendigvis alle udbudte Tjenester eller TV-formater. Særlige vilkår for C More TV-pakker Det er en forudsætning for Abonnentens køb af C More TV-pakker, at Abonnentens Tjeneste omfatter den lille TV-pakke. Der er 6 måneders bindingsperiode for C More TV-pakkerne. AURA Fiber A/S kan opkræve gebyr for visning af C More på en ekstra TV-boks jf. gældende prisliste. 23. OFFENTLIG IP-ADRESSE Der kan tilkøbes én offentlig IP-adresse til Abonnentens internettjeneste. Den offentlige IP-adresse tilhører AURA Fiber A/S, og stilles kun til Abonnentens rådighed indtil Abonnementsaftalen ophører. AURA Fiber A/S forbeholder sig ret til at ændre den enkelte offentlige IP-adresse, hvis påkrævet af forretningsmæssige årsager. 24. LEJE AF TRÅDLØS ROUTER VIA AURA FIBER A/S Dette pkt. 24 finder anvendelse i tilfælde af, at der hos Abonnenten installeres en trådløs router fra AURA Fiber A/S. Vilkårene regulerer installation og brug af trådløs router til AURA Fibers Fibernet. Vilkårene i pkt. 24 vil i et vist omfang erstatte vilkårene i pkt. 8. AURA Fiber A/S tilbyder Abonnenten en trådløs router som supplement til en standard internet løsning fra AURA Fiber A/S. Den trådløse router er konfigureret af AURA Fiber A/S forud for installationen, og Abonnenten skal som udgangspunkt ikke installere yderligere på sin computer for at benytte tjenesten. Abonnenten modtager udførlig vejledning for brug samt en teknisk beskrivelse. Abonnenten lejer den trådløse router af AURA Fiber A/S, og kan til enhver tid opsige abonnementet jf. gældende opsigelsesvarsel i pkt. 14. Abonnenten skal tilbagelevere den trådløse router i overensstemmelse med vilkår for Udstyr, og AURA Fiber A/S er berettiget til erstatning fra Abonnenten i overensstemmelse med reglerne i pkt. 8. AURA Fiber A/S er Abonnenten behjælpelig med support på opsætning af den første computer, samt aktivering af det trådløse netværk på AURA Fiber A/S er dog ikke ansvarlig for indsætning og installation af selve netværkskortet i Abonnentens computer og styresystem, her henvises til forhandleren af det pågældende netkort. Der ydes support til opsætning af den trådløse router, på de til enhver tid oplyste styresystemer, ifølge fiber.aura.dk. Når en trådløs router benyttes, kan den optimale hastighed forringes ved stor afstand mellem computer og router, af byggetekniske årsager, antallet af computere tilknyttet den enkelte router m.v. Den trådløse router understøtter ikke alle udbudte internet hastigheder. Abonnenten har ikke ret til at ændre i den, af AURA Fiber A/S konfigurerede router, uden forudgående skriftlig accept. AURA Fiber A/S er ikke ansvarlig for en sådan ændring foretaget af Abonnenten, og yder ikke Abonnenten support, erstatning eller kompensation for mangler, der er forårsaget af Abonnentens misligholdelse. Abonnenten er heller ikke berettiget til erstatning, såfremt AURA Fiber A/S helt eller delvist afbryder Abonnentens adgang til Fibernettet på grund af dette. AURA Fiber Knudsminde Odder Tlf

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Smile Content, der leveres via

Læs mere

Abonnementsvilkår Waoo! 2010

Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår TREFOR 2015

Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder

Abonnementsvilkår for privatkunder Waoo! 2016 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår 1 TREFOR BREDBÅND A/S Abonnementsvilkår 2 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og TREFOR Bredbånd A/S

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo! og Viasat produkter Gældende pr. 1. januar 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 Kontakt os på tlf. 70 13 19 00 eller klik ind på energifyn.dk/fibernet

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet Tilslutningsvilkår Tilslutning til fibernet 2. 1. VÆRD AT VIDE OM DINE ABONNEMENTER OG DIN TILSLUTNING TIL FIBERNETTET For at Bredbånd Nord kan levere de abonnementsydelser, du har bestilt, skal vi etablere

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Abonnementsvilkår TREFOR 2015

Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET (Gældende fra 1. september 2016) INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Waoo! 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR WAOO 2016

ABONNEMENTSVILKÅR WAOO 2016 ABONNEMENTSVILKÅR WAOO 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/10-2016 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo og Viasat produkter TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 INDHOLD Tilslutnings- og abonnementsvilkår for private med

Læs mere

Bredbånd Nord. Tilslutnings- og abonnementsvilkår

Bredbånd Nord. Tilslutnings- og abonnementsvilkår Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere