Serviceniveau. Psykiatri- og handicapområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau. Psykiatri- og handicapområdet"

Transkript

1 Serviceniveau Psykiatri- og handicapområdet

2 Indhold Serviceniveau et vigtigt redskab på psykiatri- og handicapområdet... 3 Indledning... 4 Bærende principper for indsatsen... 5 Serviceniveau for indsatser på psykiatri- og handicapområdet... 6 Serviceniveau for afløsning og aflastning... 7 Serviceniveau for socialpædagogisk støtte i eget hjem (uden for botilbud)... 9 Serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) Serviceniveau for ledsageordning Serviceniveau for kontaktperson til døvblinde Serviceniveau for merudgifter Serviceniveau for tilbud af behandlingsmæssig karakter Serviceniveau for beskyttet beskæftigelse Serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud Serviceniveau for midlertidigt botilbud Serviceniveau for længerevarende botilbud Serviceniveau for kompenserende specialundervisning for voksne Serviceniveau for sagsbehandling Kontaktoplysninger

3 Serviceniveau et vigtigt redskab på psykiatri- og handicapområdet Det glæder mig at præsentere Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med handicap og/eller sindslidelse. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med til at sikre, at vi i kommunen finder de bedste løsninger for borgerne ud fra faglige, økonomiske, juridiske og politiske hensyn. Kort sagt er serviceniveauet et vigtigt redskab for kommunens medarbejdere og et vigtigt led i kommunikationen og forventningsafstemningen mellem politikere og borgere om mål og prioriteringer. Jeg håber derfor, at denne serviceniveaubeskrivelse fremadrettet kommer både borgere, medarbejdere og politikere til gavn. Med venlig hilsen Frank Heidemann Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget 3

4 Indledning I beskrivelsen af serviceniveauet kan du læse om: - Hvilke bærende principper, der er styrende for indsatserne til borgerne - Kommunens serviceniveau for indsatser til borgere på psykiatri- og handicapområdet - Kommunens serviceniveau for sagsbehandling på psykiatri- og handicapområdet. Udgangspunktet for at beskrive serviceniveauet kan illustreres via nedenstående pyramide: Afsættet for beskrivelsen af serviceniveauet på psykiatri- og handicapområdet er overordnet lovgivningen på området, der primært er Lov om social service (serviceloven). Lov om social service er en rammelov, der indeholder en række retningslinjer for, hvilke ydelser der skal tilbydes på psykiatri- og handicapområdet. Loven fastlægger ikke et bestemt serviceniveau, hvorfor det er nødvendigt, at kommunen fastlægger det egentlige serviceniveau. Det sker ved, at Byrådets visioner og strategier udfoldes via politikker, bl.a. Psykiatri- og handicappolitikken. Politikkerne danner videre fundamentet for de bærende principper, der er styrende for, hvilke indsatser der bevilges til borgerne. Principperne skal igen ses i sammenhæng med serviceniveaubeskrivelserne, der mere konkret beskriver, hvad borgerne i Ikast-Brande Kommune kan forvente af hjælp og støtte på psykiatri- og handicapområdet. 4

5 Bærende principper for indsatsen Der er i serviceniveauet lagt vægt på fem bærende principper, der er styrende for indsatserne, når der bevilges tilbud til borgerne på psykiatri- og handicapområdet. Idet den enkelte afgørelse altid vil bero på en faglig, individuel vurdering af den enkelte borgers behov er der tale om retningsgivende principper. Det betyder, at det altid vil være en afvejning af, hvilke principper der er relevante at bringe i spil i hver enkelt sag. Sammenhængende og helhedsorienteret indsats Ved bevilling og udførelse af støtten er der fokus på en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum, hvor indsatser på tværs i kommunen og fra regionen og andre opleves koordinerede og sammenhængende. I samarbejde mellem myndighed og udfører udvikles helhedsorienterede og fleksible løsninger tilpasset den enkelte borgers behov. Inddragelse af borgere og pårørende Det handler om borgerens liv. Derfor inddrages borgere og pårørende i såvel sagsbehandlingen som udførelsen og tilrettelæggelsen af støtten. Hjælp til selvhjælp og en rehabiliterende og udviklende indsats før varig hjælp Støtten og hjælpen tager udgangspunkt i at give borgerne de bedste rammer for et aktivt og udviklende liv, hvor den enkelte så vidt muligt kan klare sig ved hjælp af egne ressourcer med mindst mulig støtte fra kommunen. Borgerne mødes med en tro på, at mennesker kan udvikle og komme sig og blive, om ikke helt selvhjulpne, så opnå en mere aktiv rolle i eget liv. Derfor er udgangspunktet, at der tilbydes en rehabiliterende og udviklende indsats før varig hjælp. Samtidig anerkendes det, at der er borgere, som har et livslangt behov for hjælp og støtte. Inklusion i nærmiljøet, herunder lokale tilbud frem for eksterne Borgeren støttes i at være en aktiv og integreret del af lokalsamfundet. Derfor iværksættes støtten så tæt på borgeren som muligt og med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og netværk. For borgere med bopæl i Ikast-Brande (eller med ønske herom) anvendes så vidt muligt lokale tilbud frem for eksterne, evt. i form af unikke tilbud. Faglig og økonomisk ansvarlighed Det er en målsætning at finde de bedste løsninger, der afbalancerer faglige og økonomiske hensyn. Det betyder, at der skal være fokus på om den indsats, der iværksættes, har den ønskede effekt i forhold til borgerens behov og de fastsatte mål for indsatsen, samtidig med at indsatsen sikrer en fornuftig ressourceanvendelse. Vi tilstræber således LEON-princippet om Laveste Effektive Omkostnings Niveau. 5

6 Serviceniveau for indsatser på psykiatri- og handicapområdet Nedenfor beskrives kommunens serviceniveau for de ydelser der bevilges på psykiatri- og handicapområdet. Beskrivelserne er udarbejdet med afsæt i en fast skabelon, hvor lovgrundlaget indledningsvis fremgår. Serviceniveaubeskrivelserne efterfølges af et afsnit, der beskriver serviceniveauet for sagsbehandling, herunder afgørelse, sagsbehandlingstider, klagevejledning mm. 6

7 Serviceniveau for afløsning og aflastning Lovgrundlag Lov om social service 84: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Formål Formålet er at afløse og/eller aflaste ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så denne kan vedblive med at have overskud til at deltage i egne gøremål fx fastholde et erhvervsarbejde, sociale relationer og livskvalitet. 1 Indhold i ydelsen Afløsning i hjemmet tildeles med et antal timer, som familien kan disponere over til afløsning i løbet af 12 måneder. Familien udpeger selv en person, der ansættes til opgaven og passer den handicappede i hjemmet. Aflastning uden for hjemmet tildeles med et antal døgn, som familien kan disponere over i løbet af 12 måneder. Aflastningen ydes som et midlertidigt kommunalt botilbud. Der henvises til serviceniveaubeskrivelsen for midlertidige botilbud efter Lov om social service 107. Under opholdet ydes den nødvendige hjælp til pleje og bistand mv. som led i aflastningen. Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for ydelsen er forældre, ægtefæller og nære pårørende til borgere over 18 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i en sådan grad, at vedkommende ville være berettiget til et specialiseret botilbud og som: er bosiddende i Ikast-Brande Kommune. er samboende med den pårørende med nedsat funktionsevne. har tilkendegivet over for Ikast-Brande Kommune, at de vil passe den pårørende. 1 Der er fortsat en særskilt kvalitetsstandard efter Lov om social service 84 på ældreområdet. 7

8 Omfang/varighed Hjælpen til afløsning eller aflastning udmåles efter en konkret individuel vurdering af behovet, hvor der lægges vægt på: borgerens funktionsevne, ressourcer og begrænsninger behovet for støtte, pleje, overvågning og praktisk bistand andre ydelser, der modtages, herunder dagtilbud samt bistands-/plejetillæg de pårørendes sociale forhold, herunder helbred, erhvervsarbejde, børn mv. Som udgangspunkt kan der maksimalt bevilges 120 aflastningsdøgn pr. år. Omfanget af aflastning i hjemmet vil bero på en konkret individuel vurdering. Levering af ydelsen Familien udpeger selv en person til udførelse af afløsning i hjemmet, som kommunen herefter ansætter til opgaven. Til aflastning uden for hjemmet anvendes kommunale, regionale eller private botilbud. Kvalitetskrav til leverandør Personen som familien udpeger til afløsning af pasning af den nærtstående skal være i stand til at udføre den nødvendige pleje og omsorg, som ellers ville være varetaget af familien. Ved aflastning på kommunale eller regionale botilbud skal leverandøren have de fornødne faglige kvalifikationer til at udføre den nødvendige pleje og omsorg for borgeren. Tilbuddet skal være opført på Tilbudsportalen. 8

9 Serviceniveau for socialpædagogisk støtte i eget hjem (uden for botilbud) Lovgrundlag Lov om social service 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formål Formålet er at borgeren kan bevare eller forbedre sit psykiske, fysiske eller sociale funktionsniveau og/eller kompenseres herfor. Indhold i ydelsen Formålet med socialpædagogisk støtte er at sikre udvikling eller vedligeholdelse af funktionsniveau og sociale kompetencer, herunder at støtte den enkelte til selv at træffe valg og få indflydelse på sin egen situation. Eksempler på muligheder for hjælp og støtte: Psykisk: Støtte til håndtering af den nedsatte/forandrede psykiske funktionsevne som følge af sindslidelse, udviklingshæmning eller andre diagnoser/problematikker. Bolig: Støtte til varetagelse af praktiske opgaver i hjemmet. Hygiejne: Støtte til personlig og almen hygiejne og spisevaner. Arbejde/beskæftigelse: Støtte til kontakt til samarbejdspartnere vedr. afklaring ift. uddannelse og beskæftigelse. Fritid: Skabe mulighed for oplevelser, der understøtter borgernes selvstændighed og muligheder for at indgå i sociale relationer. Der ydes kun i begrænset omfang støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter. Socialt: Støtte i at udvikle og fastholde sociale relationer samt evne til kommunikation og konfliktløsning. Formidling og kontakt mellem borger, familie/pårørende, samarbejdspartnere og det øvrige samfund. Sundhed: Støtte og vejledning til sund levevis. Forebyggende foranstaltninger med optræning, behandling og rådgivning i samarbejde med egen læge. Forebyggelse i 9

10 forhold til kriminalitet, udnyttelse og misbrug. Rådgivning og vejledning i forhold til seksualitet og prævention. Økonomi og indkøb: Støtte til administration og budgettering af økonomi. Støtte til at læse, forstå og i begrænset omfang udforme forskellige skrivelser. Behandling: Der ydes støtte til gennemførelse af besøg hos læge, psykiater, tandlæge og lignende behandling. Der udføres som udgangspunkt ikke deciderede serviceopgaver og praktisk hjælp i hjemmet, jf. Lov om social service 83. Ved visitation ses den socialpædagogiske støtte i sammenhæng med mulighederne for støtte efter andre ordninger, fx arbejdsmarkedsafklarende tilbud, genoptræningstilbud, aktivitets- og samværstilbud samt praktisk hjælp og støtte jf. Lov om social service 83. Målgruppe/tildelingskriterier Personer over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller borgere med særlige sociale problemer. Omfang/varighed Levering af ydelsen Socialpædagogisk støtte leveres fra i gennemsnitligt en gang om ugen op til flere gange om ugen. Støtten ydes af kommunens bostøtte, og som udgangspunkt på hverdage mellem kl og Der kan i nogle tilfælde indgås en særlig aftale omkring udførelse af støtte aften og weekend. Støtten ydes altid i samarbejde med borgeren, og hvor det vurderes at være muligt, bevilges hjælp som en del af et gruppeforløb frem for et individuelt forløb. Støtten kan også leveres webbaseret. Kvalitetskrav til leverandør Leverandørerne skal have de fornødne faglige kvalifikationer til at arbejde med borgerens mål. Leverandøren skal være beskrevet på Tilbudsportalen. 10

11 Serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om social service 96 (uddrag): Stk.1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Formål Formålet er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse, så borgeren, trods omfattende funktionsnedsættelse, har mulighed for deltagelse i samfundet. Formålet er herudover også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgere, som har et omfattende hjælpebehov. 11

12 Indhold i ydelsen Tilbuddet kan bl.a. indeholde: Personlig pleje med udgangspunkt i kommunens gældende serviceniveau for hjælp og støtte efter Lov om social service 83 Hjælp til rengøring og tøjvask med udgangspunkt i kommunens gældende serviceniveau for hjælp og støtte efter Lov om social service 83 Indkøb af dagligvarer Byture Ledsagelse til besøg hos familie og venner Ledsagelse til træning/sport Ledsagelse til udflugter/ kulturelle arrangementer Ledsagelse til læge og anden behandling i sundhedssystemet Ledsagelse til fritidsaktiviteter/undervisning. Ved tildelingen tages der udgangspunkt i følgende: Personlig hjælp og pleje ydes døgnet rundt. Bad tilbydes som udgangspunkt to gange ugentligt med mindre faglige eller praktiske hensyn taler for andet. Bad gives i dagtimerne og generelt ikke i weekenden. Praktisk hjælp til rengøring ydes som udgangspunkt 1 gang hver 3. uge. Ydelsen udføres i dagtimerne på hverdage. Praktisk hjælp til tøjvask tilbydes som udgangspunkt en gang om ugen. Skift og vask af sengelinned tilbydes som udgangspunkt 1 gang hver 3. uge. Ydelsen udføres i dagtimerne på hverdage. Indkøb af dagligvarer tilbydes 1 gang om ugen i nærmeste dagligvarebutik. Ydelsen udføres i dagtimerne på hverdage. Byture (shopping) tilbydes som udgangspunkt 1 gang om ugen. Ydelsen udføres i dagtimerne på hverdage. Ledsagelse til besøg hos familie og venner tilbydes som udgangspunkt op til 2 gange om ugen. Ydelsen kan som udgangspunkt bevilges til udførelse 1 gang 12

13 i aftentimerne på hverdage og 1 gang i dag- eller aftentimerne i weekenden. Ledsagelse til træning/ sport tilbydes som udgangspunkt 2 gange ugentligt. Ydelsen udføres i dagtimerne på hverdage. Der tilbydes ledsagelse til udflugter og kulturelle arrangementer som udgangspunkt 1 gang hver 14. dag. Ydelsen kan udføres i dagtimerne i weekender. Ledsagelse til læge og anden behandling i sundhedssystemet ydes efter individuelt behov. Der ydes ledsagelse til fritidsaktiviteter/ undervisning som udgangspunkt 2 gange om ugen. Bevillingen kan indeholde følgende: Hvor mange timer der er bevilliget Hvordan hjælpen fordeles på ugens dage og tidspunkter på døgnet Hvilke behov der dækkes personligt/praktisk, overvågning og ledsagelse Timer til afløser ved hjælpers ferie og sygdom (6 uger om året) Timer til at hjælper kan støtte borger i deltagelse i kursus omkring arbejdsmiljø. Dækning af hjælperrelaterede udgifter vurderes individuelt for borgere med pensionsordning efter 1. jan For borgere, der modtager pension med bistandsplejetillæg (Lov om social pension 16 stk. 1 og 2.), gælder som udgangspunkt, at bevillingen efter 96 nedsættes med den del af bistands- eller plejetillægget, der anvendes til dækning af borgerens hjælpebehov, hjælperelaterede udgifter og merudgifter til håndsrækninger, der alternativt skulle være bevilget efter Lov om social service 100. Der kan søges om dækning af merudgifter jf Arbejdsgiver skal tegne en arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring for de ansatte. Udgiften til forsikringer bevilges i henhold til Lov om 13

14 social service 96. I relation til BPA-ordningen er der i kommunen udarbejdet en håndbog, som beskriver retningslinjerne for BPA en, borgerens opgaver og opmærksomhedspunkter i relation her til, hjælperens jobfunktion samt løn- og ansættelsesvilkår. Håndbogen udleveres i forbindelse med visitation til ordningen, og kan også ses på kommunens hjemmeside. Målgruppe/tildelingskriterier Borgere der på grund af betydeligt, varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan udføre almindelige daglige funktioner. I forhold til 96 er det et krav, at borgeren: i høj grad er afhængig af andre i almindelige daglige funktioner har behov for pleje, overvågning og ledsagelse har et behov, der ikke kan dækkes af hjemmehjælp og ledsagerordning kan påtage sig rollen som arbejdsleder bor i selvstændig bolig. Ordningen kan kombineres med kommunal hjemmehjælp efter Lov om social service 83, eksempelvis hjælp morgen, aften og nat, hvis borgeren foretrækker det sådan. BPA-ordning efter Lov om social service 96 ydes uanset indkomstgrundlag. Omfang/varighed Tilskuddets størrelse beregnes på grundlag af antal bevilgede timer pr. dag/døgn/uge eller måned. Tilskuddet beregnes på grundlag af: kommunens fastsatte niveau for udmåling af hjælpernes løn. kommunens fastsatte niveau for udmåling af tilskud til administration af arbejdsgiveropgaven og løn borgerens konkrete behov for ansættelse af hjælpere. Omfanget tilrettelægges således på baggrund en konkret individuel vurdering. 14

15 Levering af ydelsen Borgeren vælger og ansætter selv sine hjælpere, og er i den situation selv leverandør af ydelsen. Borgeren kan vælge om den del af hjælpen, der vedrører personlig pleje, skal udføres af den kommunale hjemmepleje eller om den skal udføres af godkendt hjemmeplejefirma. Kvalitetskrav til leverandør Ikast-Brande Kommune har ingen arbejdsgiverforpligtelser over for de ansatte hjælpere. Når udførelsen skal foregå i samarbejde med kommunalt ansatte fx hjemmeplejen er kravet til leverandøren at hjælperne har de fornødne faglige kvalifikationer, herunder indgår positivt i samarbejde med hjemmeplejen. Krav til ydelsesmodtageren Borgeren fungerer som arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælperne. Borgerens arbejdsgiverforpligtigelse kan overdrages til en nærtstående, forening eller en privat virksomhed. Hvis borgeren selv er arbejdsgiver og arbejdsleder gælder: Kommunen fremsender aftale om ansættelse til borger og hjælper, der tilbagesender aftalen i underskrevet stand til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune kan forestå lønudbetalingen, såfremt borgeren ønsker dette. Hjælperne er ikke kommunalt ansatte, og er derfor ikke omfattet af overenskomster på det kommunale område. I øvrigt henvises til BPA-håndbogen. Hvis arbejdsgiverrollen overgives til forening eller privat virksomhed gælder: Der underskrives en trepartsaftale mellem arbejdsgiver, borger og Ikast-Brande Kommune. 15

16 Serviceniveau for ledsageordning Lovgrundlag Lov om social service 97 (uddrag): Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som den pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet. Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinier herfor. Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 810 kr. årligt i 2013-niveau. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren. Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter 96. Formål Formålet er at medvirke til integration i samfundet af borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne ved at give borgerne mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. Ordningen erstatter ikke, men supplerer den ledsagelse som ægtefælle og andre nære pårørende forventes at 16

17 yde. Indhold i ydelsen Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet som borgeren selv planlægger og bestemmer indholdet af. Praktisk hjælp i forbindelse med ledsagelse til eksempelvis hjælp til kørestol, overtøj, indkøb og bilkørsel i den handicappedes egen bil. Der kan med ledsageordningen ikke ydes hjælp af socialpædagogisk karakter, ligesom der heller ikke kan ydes hjælp, der forudsætter en særlig uddannelsesmæssig baggrund. Hjælp af socialpædagogisk karakter er fx: Oplæring og genoplæring i daglige færdigheder som træning i at klæde sig på eller spise Omsorg og hjælp til personlige forhold som fx konfliktløsning Hjælp til at opretholde sociale netværk Vejledning og rådgivning Fastspænding Hjælp til aftørring og bleskift mv. i forbindelse med toiletbesøg. Borgeren er bevidst om indholdet i de aktiviteter, der ønskes ledsagelse til. Borgerne skal være velinformerede om de regler og rammer, der gælder for ordningen. Målgruppe/tildelingskriterier Vurdering af om en borger er berettiget til ledsagelse efter Lov om social service 97 foretages ud fra, at borgeren: er mellem 18 år og folkepensionsalderen, og som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes uden for hjemmet uden at skulle bede andre om hjælp. kan klare sig med individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold (under ledsagelsen). kan give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter. er bevidst om indholdet i aktiviteten. 17

18 Ordningen omfatter ikke: borgere med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller sociale årsager. borgere, som er bevilget borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning). døvblinde, som har en kontaktperson bevilget efter Lov om social service 98. Personer, der er bevilget ledsagelse før folkepensionsalderen, bevarer ordningen efter vedkommende er folkepensioneret, så længe de opfylder ovenstående kriterier. Omfang/varighed Der ydes ledsagelse 15 timer pr. måned. Hvis den handicappede ikke benytter de bevilgede 15 timer i løbet af en måned, kan det ubenyttede antal timer overføres til næste måned osv. Der kan dog maks. opspares 90 timer inden for 6 måneder. Modtager borgeren i forvejen ledsagelse som en del af et samlet servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, tages der ved vurderingen af, om der er et yderligere ledsagebehov efter Lov om social service 97, hensyn til den hjælp, der i øvrigt ydes. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 810,- kr. årligt i 2013-niveau. Beløbet ydes efter anmodning fra modtageren samt dokumentation for afholdte udgifter. Levering af ydelsen Psykiatri- og handicapafdelingen varetager driften af ledsageordningen. Kommunen stiller ledsager til rådighed og afholder lønnen. Det er ikke muligt for berettigede til ledsageordningen at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som den pågældende selv ansætter. Borgeren har dog ret til at udpege en person, som kommunen herefter ansætter til opgaven. Kvalitetskrav til leverandør Psykiatri- og handicapafdelingen ansætter ledsagerne: Der stilles ikke krav til ledsagernes uddannelse Ledsagerne har tavshedspligt omkring 18

19 borgerens personlige og private forhold Ledsageren introduceres og vejledes omkring opgavens indhold Ledsagerne tilbydes relevant undervisning om arbejdssikkerhed Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med meget nær tilknytning til modtageren af ordningen. Ledsagerne skal være introduceret til opgaven og velinformerede om ansættelsesvilkår og arbejdsmiljøregler. I forbindelse med ledsagerens ansættelse introducerer psykiatri- og handicapafdelingen ledsageren til jobbet. Denne introduktion ligger ud over de 15 timers ledsagelse, som en handicappet kan visiteres til og modregnes derfor ikke i ledsagelsen. Ledsageren er omfattet af arbejdsmiljøloven, og arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 19

20 Serviceniveau for kontaktperson til døvblinde Lovgrundlag Lov om social service 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Formål Formålet er at medvirke til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt på trods af døvblindheden, og at give den døvblinde mulighed for at deltage i aktiviteter bl.a. for at undgå eller bryde isolation. Indhold i ydelsen Kontaktpersonen fungerer som borgerens øjne og ører. Kontaktpersonens rolle kan eksempelvis omfatte: at besøge og kommunikere med den døvblinde, herunder orientere om hverdagen. at være bindeled til borgerens omgivelser. oversættelse af modtagne breve mv. ledsagelse i forbindelse med indkøb, lægebesøg, fritidsaktiviteter mv. synstolkning. Kontaktpersonen yder ikke bistand til personlig pleje eller praktisk hjælp. Målgruppe/tildelingskriterier Borgere, der er funktionelt døvblinde. Omfang/varighed Tilbuddet er som udgangspunkt længerevarende og gives i nødvendigt omfang, og ud fra en konkret og individuel vurdering. Levering af ydelsen Kvalitetskrav til leverandør Kommunen stiller kontaktperson til rådighed og afholder lønnen. Psykiatri- og handicapafdelingen ansætter kontaktpersonen: Der stilles ikke krav til kontaktpersonens uddannelse, men kontaktpersonen skal kunne udføre opgaverne som beskrevet i ovenstående under indhold i ydelsen. Kontaktpersonen har tavshedspligt omkring borgerens personlige og private forhold. Kontaktpersonen introduceres og vejledes omkring opgavens indhold. 20

21 Kontaktpersonen tilbydes relevant undervisning om arbejdssikkerhed. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med meget nær tilknytning til modtageren af ordningen. Kontaktpersonen skal være introduceret til opgaven og velinformerede om ansættelsesvilkår og arbejdsmiljøregler. I forbindelse med l kontaktpersonens ansættelse introducerer Psykiatriog Handicapafdelingen kontaktpersonen til jobbet. Kontaktpersonen er omfattet af arbejdsmiljøloven, og arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 21

22 Serviceniveau for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100 (uddrag): Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal efter Lov om social service 100, stk. 1, yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven. Stk. 2. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Stk. 3. Personer, der modtager pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er efter Lov om social service 100, stk. 5, ikke berettigede til ydelser efter lovens 100, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter Lov om social service 95 eller borgerstyret personlig assistance efter 96. Stk. 4. Personer, der modtager invaliditetsydelse tilkendt efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., kan samtidig få dækket nødvendige merudgifter efter Lov om social service 100. Formål Formålet er at medvirke til, at personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan leve et almindeligt liv, som andre på samme alder og i samme livssituation. Merudgiftsydelsen skal sikre, at modtagerne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Indhold i ydelsen Hjælpen kan bl.a. ydes til diætkost, medicin, befordring, daglige håndsrækninger. Merudgifterne skal være: 22

23 nødvendige for den daglige livsførelse en direkte følge af den nedsatte funktionsevne og ikke kunne dækkes efter andre bestemmelser. Nedenstående administrationsgrundlag finder anvendelse i forhold til at vurdere, dels om udgiften kan dækkes i henhold til anden lovgivning og dels hvilket normalforbrug, der må forventes uanset funktionsnedsættelse. Der er tale om typiske eksempler, hvorfor nedenstående ikke kan betragtes som udtømmende. Diætkost Der kan ydes tilskud til merudgifter til diætkost jf. gældende takster til diabetes, cøliaki (glutenallergi) mv. Foreligger der ingen dokumentation beregnes tilskuddet efter laveste takster. Hvis der kan ydes tilskud til ernæringspræparater efter sundhedsloven, går det forud for dækning af merudgifter Sondeernæring Der beregnes en egenbetaling af udgiften til sondemad. Medicin Der kan ydes tilskud til hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til egenbetaling af tilskudsberettiget medicin. Medicinen skal være ordineret som følge af funktionsnedsættelsen. Har borgeren privat sygeforsikring eller sundhedsforsikring, fratrækkes tilskud herfra i beregningen Der kan maksimalt ydes dækning af beløb svarende til loftet for egenbetaling ved kronikertilskud jf. Sundhedslovens 147. Kørsel Statens regler for godtgørelse for brug af egen bil efter laveste takst anvendes ved kørsel til lægeordinerede behandlinger samt til læge/sygehus. Hvis der er mere end 50 km til sygehuset, godtgøres befordringen af hospitalets patientkontor. 23

24 For fritidskørsel gælder, at der ikke ydes tilskud, hvis borgeren vurderes at ville have haft bil uanset funktionsnedsættelsen. Hvis borgeren er bevilget støtte til køb af bil, kan der som udgangspunkt højst bevilges merudgifter for forhøjet brændstofforbrug til maks. 500 km. pr. måned. Hvis borgeren er bevilget støtte til køb af bil pga. funktionsnedsættelsen, men det vurderes at borgeren ikke ellers ville have haft bil, afregnes efter statens laveste takst. Til fritidskørsel medregnes som udgangspunkt maks. 500 km./mdr. Egenbetaling som borgere må forventes at have til offentlig transport eller taxa anslås til 300 kr./måned. I de særlige situationer, hvor det kan sandsynliggøres, at borgeren ikke ville have bil, hvis der ikke var et særligt kørselsbehov som følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, dækkes den fulde udgift til forsikring, reparation samt brændstof. Støtte til køb af bil Ansøger skal som udgangspunkt selv afholde udgifter forbundet hermed fx f.eks. forsikring, brændstof, reparationer, vask m.v., idet der generelt ikke kan siges at være merudgifter til drift af bil på grund af en nedsat funktionsevne. Har borgeren en ekstraordinær stor og driftsmæssig kostbar bil, som følge af den nedsatte funktionsevne, kan der evt. beregnes tilskud til befordring: Ekstra brændstof til kassebil i forhold til almindelig bil. Ekstra forsikring. Særlig reparation. Dækskifte er ikke en merudgift. Husleje Merudgifter til husleje vurderes efter fradrag af boligsikring eller boligydelse. Merudgifter til forhøjet husleje kan komme i betragtning f.eks. til borgere på pension, der får den lavere boligydelse efter nye regler pr , og som samtidig har en særligt høj husleje som følge af en funktionsnedsættelse. 24

25 Kurser Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til den nødvendige deltagelse i maks. et kursus med fagligt indhold i relation til borgerens funktionsnedsættelse. Der gives ikke betaling til kurser af en sådan en karakter, hvis der er mulighed for at søge information/undervisning via eksisterende gratis tilbud. I tilfælde af lovændringer kan der evt. bevilges yderligere kursus. Der ydes ikke tilskud til sociale arrangementer i handicapforeninger. Håndsrækninger Hvis en person på grund af nedsat funktionsevne ikke er i stand til at varetage opgaver, som er nødvendige for at få en almindelig dagligdag til at fungere, kan der ydes tilskud til håndsrækninger. I vurderingen tages husstandens øvrige medlemmer samt borgerens netværk i betragtning. Der skal foreligge dokumentation/sandsynliggørelse af udgiftens størrelse eller forbrug af timer. Ved forbrug af timer, hvor der ikke foreligger dokumentation, vil der blive udmålt en timesats jf. løntrin 11 inkl. ferietillæg. Der tages ved udmålingen udgangspunkt i nedenstående serviceniveau: Vinduespudsning maks. 4 x årligt Græsslåning maks. 1 x ugentligt i perioden 1. april 31. oktober Snerydning - individuel vurdering Maling, vedligeholdelse - individuel vurdering Klipning af hæk - 1 x årligt. For rengøring mv. henvises til hjemmehjælp. Beklædning Ved særligt syet beklædning ydes dækning af merudgift som udgangspunkt til maks. 4 par bukser årligt og maks. 8 trøjer årligt. Egenbetaling udgør: Bukser: 400 kr. pr. par, Trøjer: 200 kr. pr. stk., Jakke: 800 kr., Regnslag: 200 kr. (2014 priser) Der gives sædvanligvis ikke tilskud til slitage, da almindelig beklædning betragtes som almindeligt 25

26 forbrugsgode, og køb og udskiftning af tøj er meget individuelt. Fodtøj. Ortopædisk fodtøj kan bevilges som hjælpemiddel såfremt betingelserne herfor opfyldes. Egenbetaling 600 kr. Til slitage af almindeligt fortøj gives der sædvanligvis ikke tilskud, da fodtøj betragtes som almindeligt forbrugsgode og køb og udskiftning af fodtøj er meget individuelt. Tøjvask og slitage Det skønnes, at det er normalt for en person at vaske 3 gange i gennemsnit om ugen 1 kulørt, 1 koge, 1 lys, samt håndklæder og sengetøj. Skønnet for en familie på 2 voksne og 2 børn er 10 gange i gennemsnit om ugen. Vandforbrug: iflg. oplysninger fra Seas-nve (energiselskab) : Det beregnes at der pr. maskinvask anvendes 40 ltr. vand til en pris a 0,055 kr. pr. ltr. 0,055 kr. x 40 = 2.2kr. Elforbrug iflg. oplysninger fra Energicentret Vest: Ved 40 grader: 0,5 KWh = 1 kr. Ved 60 grader: 1,0 KWh = 2 kr. Ved 95 grader: 1,9 KWh = 4 kr. Vask ved 40 grader: Elforbrug 1 kr. + vandforbrug 2,20 kr. + sæbe 1,60. I alt = 4,8 kr. Vask ved 60 grader: Elforbrug: 2 kr. + vandforbrug: 2,20 kr. + sæbe 1,60. I alt = 5,8 kr Vask ved 95 grader: Elforbrug: 2 kr + vandforbrug: 2,20 kr. + sæbe 1,60 I alt = 7,8 kr Gennemsnitlig vask, pris: 6,2 kr. Kompensation for merudgift i form af slitage pga. hyppig tøjvask ud fra Astma- og Allergiforbundets takst 1.336,39 kr./år. Beløbet er udregnet efter 4 sæt undertøj, 2 sæt nattøj og 2 sæt sengelinned ekstra pr. år. 26

27 Personlig hygiejne Der kan ydes tilskud til særlige cremer og olier, hvis der er lægelig dokumentation for effekten. Ved f.eks. specialshampoo og lignende fratrækkes prisen for almindelig shampoo. Ekstra varmeudgifter Ved behov for ekstra varme som følge af den nedsatte funktionsevne skal dokumentation foreligge. Ekstra el-forbrug El til opladning af el-stol, minicrosser og el-døre kræver individuel beregning samt dokumentation. Kan beregnes af leverandør. Sommerferie Vurderes ikke at være en nødvendig merudgift. Målgruppe/tildelingskriterier Borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor konsekvenserne af lidelsen er af indgribende karakter og medfører behov for ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Omfang/varighed Merudgifterne beregnes på grundlag af størrelsen af den enkelte ansøgers sandsynliggjorte nødvendige merudgifter og beregnes ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter. Behovet og beregningen vurderes i forhold til ikke handicappede i samme alder og livssituation. Merudgifter ydes som udgangspunkt som en kontantydelse. Nogle ydelser kan dog aftales som naturaliehjælp, fx taxakørsel. Merudgiftsydelsen er forudbetalt og bortfalder ved udgangen af den måned, hvor betingelserne ikke længere er opfyldt, når borgeren når folkepensionsalderen, eller når borgeren dør. Ydelsen er skattefri og uafhængig af indkomst. Tilskud kan ydes, når de nødvendige merudgifter udgør mindst kr. årligt (2014 niveau). Der beregnes, hvad tilskuddet udgør pr. måned og der rundes op til nærmeste 100 kr. Levering af ydelsen Kontant ydelse udbetales via NemKonto. 27

28 Serviceniveau for tilbud af behandlingsmæssig karakter Lovgrundlag Lov om social service 102: Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter Lov om social service 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Formål Formålet er i ganske særlige tilfælde at give et tilbud af behandlingsmæssig karakter, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når et tilbud ikke kan gives efter anden lovgivning. Indhold i ydelsen Behandlingen bevilges altid som et visiteret tilbud, når indsatsen ikke kan tilgodeses i de sædvanlige behandlingssystemer, for eksempel fordi der kræves et særligt indrettet tilbud, der imødekommer borgerens særlige behov. Eksempler herpå kan være: Psykologisk behandling Tandpleje/tandbehandling Fysio- og ergoterapeutisk behandling Psykiatrisk behandling. Idet denne ydelse er subsidiær til behandling efter anden lovgivning, skal muligheder for tildeling af støtte efter anden lovgivning altid være udtømt. Her tænkes primært på sundhedslovens og servicelovens øvrige paragraffer, herunder særligt 100 og tilbud efter sygesikringen. Målgruppe/tildelingskriterier Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer i en sådan grad, at det kræver en ganske særlig indsats eller indretning af behandlingstilbuddet, og hvor behandling er nødvendig for at bevare eller forbedre den fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne. 28

29 Omfang/varighed Omfang og varighed tilrettelægges individuelt. Levering af ydelsen Myndighedsområdet indhenter tilbud og indgår aftale med leverandøren om levering og afregning. Kvalitetskrav til leverandør Leverandørerne skal have de vurderede fornødne faglige kvalifikationer til at arbejde med borgerens mål. 29

30 Serviceniveau for beskyttet beskæftigelse Lovgrundlag Lov om social service 103: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer. Formål Formålet er at borgerne får mulighed for at yde efter evne i et produktivt arbejde og derved opnår øget selvværd og livskvalitet. Indhold i ydelsen Målgruppe/tildelingskriterier Tilbuddet kan blandt andet bestå i individuelt tilrettelagte arbejds- og produktionsforløb, ligesom der kan tilbydes teambaserede samarbejdsprojekter. Der kan tilbydes oplæring i betjening af diverse håndværktøjer og maskiner i relation til løbende produktionsopgaver. Der arbejdes løbende med kvalificering af sociale kompetencer og udvikling/fastholdelse af resterhvervsevne hos borgeren. Der fastlægges mål for den enkelte borgers udbytte af tilbuddet. Borgere som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Borgerne har som oftest en socialpension som forsørgelsesgrundlag. Det forudsættes som udgangspunkt, at kontanthjælpsmodtagere ikke vil have behov for tilbud efter Lov om social service 103, da man som udgangspunkt forventes at modtage ydelser i henhold til lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet. 30

31 Omfang/varighed Beskyttet beskæftigelse kan tilbydes uanset boform. Der kan visiteres henholdsvis fuldtids- og deltidsbeskæftigelse. Som udgangspunkt tilbydes borgere udenfor bostedregi, som er i målgruppen for et visiteret tilbud, en ½ dagsplads. Voksne udviklingshæmmede samt borgere med autismespektrum-forstyrrelser, som bor i botilbud, tilbydes som udgangspunkt en fuldtidsplads. Der er ikke frit valg. Hvilket tilbud borgeren tilbydes sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. Tilbuddet er gratis. Brugerne betaler for evt. forplejning. Der udbetales et arbejdsvederlag/arbejdsdusør for beskyttet beskæftigelse efter indsats, så borgerne kan tjene et beskedent supplement til pensionen. Vederlaget er skattepligtigt. Borgere, der ikke modtager pension, aflønnes efter mindste timeløn på området. Befordring til og fra beskyttet beskæftigelse skal borgeren selv afholde. Befordring udover en afstand på 10 kilometer mellem bopæl og virksomhed afholdes af kommunen jfr. beregning ved billigste transportmulighed. Udgiften til befordring for den enkelte borger, kan ikke overstige 30 % af vedkommendes indtjening ved beskyttet beskæftigelse efter skat. Levering af ydelsen Tilbuddet kan tilrettelægges som udstationering på virksomheder eller beskæftigelse på et kommunalt produktionsværksted. Kvalitetskrav til leverandør Leverandørerne skal have de fornødne faglige kvalifikationer til at arbejde med borgerens mål. Leverandøren skal være beskrevet på Tilbudsportalen. 31

32 Serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud Lovgrundlag Lov om social service 104: Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Formål Formålet er at medvirke til, at borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan: få mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. forbedre personlige færdigheder med fokus på at fastholde og udvikle. Indhold i ydelsen Aktivitets- og samværstilbud kan være i form af dagtilbud på fuld- eller deltid samt klubtilbud med socialt samvær og fællesskab med ligestillede. Aktiviteterne tager udgangspunkt i brugernes egne ønsker og behov. Der tilbydes aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Aktivitets- og samværstilbud kan ydes uanset boform. Der kan være tale om tilbud, som fordrer en visitation og om åbne tilbud uden visitation. Befordring til visiterede aktivitets- og samværstilbud afholdes af Ikast-Brande Kommune. Der ydes som udgangspunkt ikke befordring til deltagelse i åbne aktivitets- og samværstilbud. Selve aktivitets- og samværstilbuddet er gratis for borgeren. Borgerne betaler dog for evt. forplejning, og der opkræves betaling for materialer. Målgruppe/tildelingskriterier Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til opnå beskæftigelse/ aktivering på arbejdsmarkedet og som ej heller kan deltage i beskyttet beskæftigelse 32

33 med produktionsrettede opgaver. Det forudsættes som udgangspunkt, at kontanthjælpsmodtagere ikke vil have behov for tilbud efter Lov om social service 104, da man som udgangspunkt forventes at modtage ydelser i henhold til lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet. tilbud fra arbejdsmarkedsafdelingen erstatter behovet for 104 tilbud. Der kan være tale om tilbud med visitation og åbne tilbud uden visitation. Målgruppen for tilbud med visitation: Borgeren skal have brug for tæt personalekontakt og trygge rammer og ikke være i stand til at indgå i det mere uformelle og knapt så strukturerede åbne tilbud. Førstevalget vil, for borgere udenfor bostedsregi, som udgangspunkt være et uvisiteret tilbud. I forbindelse med afgørelse omkring tilbud med eller uden visitation indgår ikke en vurdering af hvilke aktiviteter, der tilbydes de enkelte steder. Afgørelsen beror udelukkende på en vurdering af om borgeren er i målgruppen for et visiteret eller uvisiteret tilbud. Omfang/varighed Som udgangspunkt tilbydes borgere i eget hjem (uden for botilbud), som er i målgruppen for et visiteret tilbud, en ½ dagsplads. Voksne udviklingshæmmede samt borgere med autismespektrum-forstyrrelser, som bor i botilbud, tilbydes som udgangspunkt en fuldtidsplads. Der er ikke frit valg. Hvilket tilbud borgeren tilbydes sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. Levering af ydelsen Ydelsen leveres som udgangspunkt af følgende aktivitets- og samværstilbud med visitation: Regnbuen, målrettet voksne udviklingshæmmede Brande Åcenters Aktivitetscenter, målrettet voksne udviklingshæmmede (primært beboere på Brande Åcenter) Skovbjergparkens Aktivitetscenter, målrettet voksne med autismespektrum 33

34 forstyrrelser (primært beboere på Skovbjergparken) Bøgehusenes Aktivitetscenter, målrettet voksne med autismespektrumforstyrrelser (primært beboere på Bøgehusene) Lundgården, målrettet voksne udviklingshæmmede Socialpsykiatrisk Center Syd, målrettet voksne sindslidende. Derudover findes åbne aktivitets- og samværstilbud uden visitation: Socialpsykiatrisk Center Nord Socialpsykiatrisk Center Syd Smørblomsten, målrettet borgere med udviklingshæmning og senhjerneskadede Kvalitetskrav til leverandør Leverandørerne skal have de fornødne faglige kvalifikationer til at arbejde med borgerens mål. Leverandøren skal være beskrevet på Tilbudsportalen. 34

35 Serviceniveau for midlertidigt botilbud Lovgrundlag Lov om social service 107: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold, 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Der vil være mulighed for i nogle tilfælde at tilrettelægge et midlertidigt tilbud, hvor borgeren bor i en almen bolig. Lov om almene boliger 105: Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. Formål Formålet med et midlertidigt tilbud kan være: sikring af en boligmæssig ramme, som er med til at vedligeholde og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner. Herunder genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at flytte i selvstændig bolig. sikring af en boligmæssig ramme, som er med til at afklare borgerens funktionsniveau, ressourcer og behov, med henblik på at tilbyde den rette (fremtidige) boform. tilbud om en midlertidig løsning ved et akut opstået behov for hjælp og pleje eller særlige sociale problemstillinger indtil en længerevarende eller varig løsning kan iværksættes. 35

36 Indhold i ydelsen I midlertidigt botilbud ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at understøtte borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske tilstand og udvikle den enkeltes muligheder og kompetencer. Eksempler på muligheder for hjælp og støtte: Psykisk: Støtte til håndtering af den nedsatte/forandrede psykiske funktionsevne som følge af sindslidelse, udviklingshæmning eller andre diagnoser/problematikker. Fysisk: Støtte til håndtering af den nedsatte/forandrede fysiske funktionsevne i kombination med nedsat psykisk funktionsevne. Bolig: Støtte til varetagelse af praktiske opgaver. Arbejde/beskæftigelse: Støtte til kontakt til samarbejdspartnere vedr. afklaring i fht. uddannelse og beskæftigelse. Fritid: Skabe mulighed for oplevelser, der understøtter borgernes selvstændighed og muligheder for at indgå i sociale relationer. Der ydes støtte til minimum 4 sammenhængende feriedage om året Socialt: Støtte i at udvikle og fastholde sociale relationer, evne til kommunikation og konfliktløsning. Formidling og kontakt mellem borger, familie/pårørende, samarbejdspartnere og det øvrige samfund Sundhed: Støtte og vejledning til sund levevis. Forebyggende foranstaltninger med optræning, behandling og rådgivning i samarbejde med egen læge. Forebyggelse i forhold til kriminalitet, udnyttelse og misbrug. Rådgivning og vejledning i forhold til seksualitet og prævention Økonomi og indkøb: Støtte til administration og budgettering af økonomi. Støtte til at læse, forstå og i begrænset omfang udforme forskellige skrivelser Behandling: Der ydes støtte til gennemførelse af besøg hos læge, psykiater, tandlæge og lignende behandling Specielt vedr. akutordning i socialpsykiatrien: Der tilbydes overnatning til visiterede borgere efter 36

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Psykiatri og Handicap Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Principper for bevilling af ydelser...3 Dag- og botilbud...3 Sagsbehandling i forbindelse

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Godkendt i Byrådet den 31-01-2011 Lovgrundlag Servicelovens 95: "Stk. 1 Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 VÆRDIGRUNDLAG... 2 SERVICEMÅL... 3 VISITATION/ANSØGNING... 3 LOVGIVNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Ledsageordning for 18 67 årige

Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Indhold Serviceniveau et vigtigt redskab på psykiatri- og handicapområdet Indledning Bærende principper for indsatsen...

Indhold Serviceniveau et vigtigt redskab på psykiatri- og handicapområdet Indledning Bærende principper for indsatsen... 1 Indhold Indhold... 2 Serviceniveau et vigtigt redskab på psykiatri- og handicapområdet... 3 Indledning... 4 Bærende principper for indsatsen... 5 Serviceniveau for indsatser på psykiatri- og handicapområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet

Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet Hjørring Kommune Handicapområdet og Pensionsområdet Vedtaget i Byrådet d. 27.01.2009 Indholdsfortegnelse 1. for handicapområdet 1 1.1 16 - Brugerinddragelse 1 1.2 85 Praktisk/pædagogisk støtte 2 1.3 96

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2015. Udgivet første gang i 2012.

SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2015. Udgivet første gang i 2012. SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2015 Udgivet første gang i 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 Bærende principper... 4 Beskrivelse af lovgrundlaget... 4 Hjælp til

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 3. 3. udgave. Voksne

Hånd om paragrafferne / 3. 3. udgave. Voksne Hånd om paragrafferne / 3 3. udgave Voksne 2 Voksne Voksne mennesker med udviklingshæmning har ret til en række ydelser fra kommunen. I denne pjece kan du læse om mulighederne for hjælp og støtte. Helhedsorienteret

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere