Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Sevda Ocak (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Sevda Ocak (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod"

Transkript

1 Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Sevda Ocak (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Niels Berner Herlev Torv Herlev (advokat Mette Klingsten) Feriefridagsoptjening under orlov uden løn

2 2 1. Uoverensstemmelsen Spørgsmålet under sagen er, om der optjenes feriefridage under afholdelse af orlov uden løn. Det er HK s standpunkt, at det var praksis efter parternes 2004-overenskomst, og at der ikke er sket nogen ændring på dette punkt i 2007-overenskomsten. Det er Tandlægeforeningens standpunkt, at hidtidig praksis er ændret med 2007-overenskomstens nye tekst. 2. Behandlingen ved den faglige voldgiftsret Sagen er ved klageskrift af 22. april 2008 indbragt for en faglig voldgiftsret med undertegnede højesteretsdommer Børge Dahl som formand og opmand. De af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten har været: konsulent, cand. jur. Sten Modvig, Dansk Tandlægeforening, advokatfuldmægtig Michael Møller Nielsen, Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, faglig sekretær John Nyman, HK Hovedstaden, faglig sagsbehandler Bente Søndergaard, HK Forbundet. Sagen er efter afgivelse af svarskrift af 7. juli 2008, replik af 19. november 2008 og duplik af 26. november 2008 hovedforhandlet den 1. december 2008 i forbindelse med faglig voldgiftssagen: HK Privat for Mette K. E. Pedersen mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch. Der er under forhandlingen afgivet forklaring af faglig sekretær Charlotte Meyer, HK Forbundet, og konsulent, cand. jur. Jannie Arge, Dansk Tandlægeforening. Da der efter votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten var flertal for en afgørelse, træffes af opmanden. Parterne er enige om, at det kan ske uden fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af de afgivne forklaringer og parternes argumentation. 3. Påstande Klager har nedlagt følgende påstande: Indklagede skal anerkende, at ret til feriefridage optjenes under afholdelse af orlov uden løn.

3 3 Indklagede skal til Sevda Ocak foretage afregning af 30,8 feriefridagstimer optjent fra 1. januar til 31. oktober 2007 med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Indklagede har heroverfor påstået frifindelse. Indklagede har endvidere nedlagt følgende selvstændige påstand: Klager tilpligtes at anerkende, at der ikke optjenes ret til feriefridage under afholdelse af orlov uden løn. Klager har heroverfor påstået frifindelse. Påstanden om afregning af feriefridagstimer til Sevda Ocak udspringer af, at Sevda Ocak fratrådte sin stilling hos tandlæge Niels Berner med udgangen af oktober 2007 efter at have holdt barselsorlov uden løn i perioden fra januar 2007 til oktober Overenskomstgrundlaget 4.1. Det er oplyst, at klinikassistenterne ved indførelse af ordningen med feriefridage i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger i 2000 uden videre hvis ansat pr. 1. marts opnåede ret til 5 feriefridage fra 1. april Denne ordning blev efter ønske fra Tandlægeforeningen med 2004-overenskomsten ændret til en optjeningsmodel med følgende affattelse af stk. 5 i 18 om ferie: Stk. 5. Klinikassistenter har ret til 5 feriefridage i ferieåret. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Deltidsansattes herunder timelønsansattes ret til feriefridage afhænger af den enkeltes ansættelsesbrøk set i forhold til fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Feriefridagene betales som ved sygdom og placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven.

4 4 Ved ansættelse eller fratræden i løbet af ferieåret har klinikassistenten ret til afholdelse af feriefridage forholdsmæssigt svarende til 5/12 feriefridag pr. måneds ansættelse inden for det pågældende ferieår. De til ansættelsesperioden svarende feriefridagstimer, som ved fratræden eller ved ferieårets udløb ikke er afviklet, afregnes kontant Det må efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at overenskomstparterne under overenskomsten har drøftet, om der optjenes feriefridage under orlov uden løn, og været enige om, at optjening af feriefridage i 18, stk. 5, afsnit 4, alene var betinget af ansættelse, og at der derfor også optjentes feriefridage under orlov uden løn. Det må endvidere lægges til grund som ubestridt, at praksis mellem parterne under 2004-overenskomsten har været i overensstemmelse hermed Forud for overenskomstforhandlingerne i 2007 mødtes parterne i efteråret 2006 for at drøfte, om der var forhold i den gældende overenskomst, som var svært forståelige, vanskeligt administrerbare eller kringlede, eller som af anden grund burde rettes op. Det lægges efter de afgivne forklaringer til grund, at HK på det tidspunkt var klar over, at tandlægerne ifølge Tandlægeforeningen bl.a. oplevede beregning af feriefridage ved til- og fratræden som bøvlet, og at Tandlægeforeningen var klar over, at HK syntes, at det var problematisk, at optjeningsordningen gjorde det næsten umuligt at holde de 5 feriefridage samlet De egentlige overenskomstforhandlinger indledtes ifølge de afgivne forklaringer med afholdelse af et kravudvekslingsmøde den 17. januar På dette møde udleverede HK til Tandlægeforeningen et 14 sider langt notat, hvori det om feriefridagsordningen hedder: Feriefridagene optjenes i dag måned for måned med 5/12 dele. Dette er set med vores medlemmers øjne ikke tilfredsstillende, da det ikke giver dem den samme mulighed for at holde feriefridage samlet, som de kunne før i tiden. I dag er det kun muligt samlet at holde alle feriefridage i april måned, hvilke ikke altid passer ind i klinikkernes arbejde. Derfor vil vi gerne drøfte, at retten til feriefridagene tilfalder medarbejderen efter en bestemt karensperiode. I Tandlægeforeningens kravspapir af 17. januar 2007 hedder det: Overenskomstforhandlingerne 2007

5 5 Herved fremsætter Dansk Tandlægeforening følgende forslag til ændringer i overenskomsten om klinikassistenters løn- og ansættelsesvilkår til forhandlingerne i I overenskomstens 1 tilføjes det, at den ansatte skal være beskæftiget med udførelse af klinikassistentopgaver i gennemsnitligt minimum 8 timer pr. uge for at være omfattet af overenskomsten. 2. I overenskomstens 7, stk. 1, præciseres det, at de ansatte har pligt til at påtage sig overarbejde. 3. I overenskomstens 8, stk. 1, bortfalder sidste afsnit. 4. I overenskomsten indsættes i 24 som nyt stk. 4 en præcisering af, at elever, der er fraværende under skoleophold er forpligtet til at underrette arbejdsgiveren herunder også om årsagen til fraværet. 5. I protokollat II præciseres, at alle forhøjelser af samtlige lønsatser i overenskomstperioden kan modregnes i personlige tillæg i det omfang den individuelle aftale mellem parterne ikke forhindrer dette. Bestemmelsen om, at modregning også kan gøres gældende ved fremtidige fornyelser af overenskomsten, bibeholdes i redigeret form. Dansk Tandlægeforening forbeholder sig ret til at fremsætte modkrav i relation til de af HK Privat fremsatte krav. Tandlægeforeningen havde således ikke noget krav om ændring af feriefridagsordningen Efter et opklarende møde foregik selve forhandlingen den 27. februar 2007, og parterne kørte igennem, til de var færdige, hvad de var ved 6-tiden om morgenen. Om forhandlingerne lægges det efter de afgivne forklaringer til grund, at Tandlægeforeningen ikke var afvisende over for HK s ønske om, at det skulle være muligt med en samlet afholdelse af de 5 feriefridage. Tandlægeforeningen gav samtidig udtryk for, at de gerne ville have en optjeningsordning, som ville løse forståelsesproblemerne ude i de enkelte tandlægevirksomheder. Det lægges efter de afgivne forklaringer til grund, at parterne på den baggrund har drøftet en model, som ville give det samme, men med optjening i kalenderåret og afvikling i det derefter følgende ferieår ligesom efter ferieloven. Det lægges efter de afgivne forklaringer også til grund, at der har været en drøftelse af muligheden for ved ferieårets udgang at overføre feriefridage i stedet for at udbetale kontant og af indholdet i en

6 6 overgangsordning. Jannie Arge har forklaret, at det var meget vigtigt for HK, at ingen gik glip af feriefridage, de ellers ville have haft Forhandlingerne om disse spørgsmål blev afsluttet med enighed om følgende: Protokollat om 18, stk. 5 Fuldtidsbeskæftigede tandklinikassistenter har ret til 5 feriefridage, (37 feriefridagstimer) med løn i ferieåret. For deltidsbeskæftigede sker der forholdsmæssig reduktion i antallet af ferietimer. En fuldtidsbeskæftiget tandklinikassistent optjener 3,08 feriefridagstimer for hver måneds beskæftigelse i det forudgående kalenderår. Optjening af feriefridagstimer sker på samme måde, som der optjenes ret til afholdelse af ferie med løn i henhold til ferieloven. Antal optjente feriefridagstimer fastsættes altid i henhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad, som er aftalt i ansættelseskontrakten. Placering af feriefridagstimerne sker efter aftale mellem tandklinikassistenten og arbejdsgiveren, men følger i øvrigt ferielovens regler om placering af restferie. Har tandklinikassistenten ikke afholdt alle optjente feriefridagstimer, inden ferieårets udløb, kan de efter aftale overføres til næste ferieår, jf. protokollat 5, eller udbetales som kompensation ved førstkommende lønudbetaling. Feriefridagstimer udbetales med aktuel timeløn inklusive tillæg. Ved tandklinikassistentens fratræden skal ikke afholdte feriefridagstimer udbetales som kompensation sammen med sidste lønudbetaling. Overgangsordning: Ansatte i perioden 1. april 2006 til og med 30. marts 2007 har ret til 5 feriefridage at afholde inden 30. april Ansatte senere end 1. april 2006, afholder forholdsmæssige feriefridage frem til 30. april Alle medarbejdere der er ansat inden 1. maj 2007 har ret til 5 feriefridage, til afholdelse i ferieåret 1. maj 2007 til 30. april Ved fratræden afregnes ikke afholdte feriefridagstimer. Protokollatet er udarbejdet af HK under forhandlingen den 27. februar 2007 og vedtaget i den af HK fremlagte form med tilføjelse af ordene som kompensation i afsnit 5 og 7 efter forslag fra Tandlægeforeningen.

7 Det lægges efter de afgivne forklaringer til grund, at Protokollatet under forhandlingerne er formuleret af HK til imødekommelse af HK s ønske om at kunne holde de 5 dage samlet og Tandlægeforeningens ønske om i stedet for optjening og afvikling inden for et og samme ferieår at få en ordning med optjening i et kalenderår og afvikling i det følgende ferieår på samme måde som efter ferieloven og i øvrigt med en overgangsordning og en overførselsordning, jf. foran under 4.6. Det lægges endvidere til grund, at der ikke under forhandlingerne har været nogen drøftelse af, at der skulle foretages andre ændringer i den gældende ordning, og således ingen drøftelse af, at formuleringen skulle betyde, at der ikke mere ville blive optjent feriefridage under orlov uden løn, idet optjening med formuleringen skulle være betinget af lønnet beskæftigelse Der er afgivet samstemmende forklaringer om, at parterne efter at have forhandlet en overenskomstfornyelse indholdsmæssigt på plads har et fortsat betydeligt samarbejde om implementering af resultatet og herunder har en tradition for indgåelse af efterfølgende aftaler om konsekvenserne af aftaleresultatet til afklaring eller supplering, hvor der efterfølgende viser sig at være behov derfor, f.eks. fordi de er blevet opmærksomme på et problem eller en konsekvens af ordlyden, som ingen har tænkt på. Til illustration af dette er fremlagt en af 11. juni 2007 fra Charlotte Meyer til Jannie Arge og en af 25. juni 2007 fra Jannie Arge til Charlotte Meyer. I den fra Charlotte Meyer hedder det: Hermed en masse svar på en masse spørgsmål. Vedr. beregning af løn herunder personlig tillæg ved ændret arbejdstid. Vi er enige i, at hele lønnen inkl. personlig tillæg skal beregnes forholdsmæssigt, ved omregning af løn fra h.h.v. fuldtid til deltid og vice versa. (Kan du huske hvilken afdeling og HK medarbejder I har drøftet dette med? Hvis du kan, vil jeg ringe og korrigerer mine udtalelser.) Vedr. efteruddannelse og elever. Vi er enige i, at de 2 betalte efteruddannelsesdage alene er tiltænkt uddannede tandklinikassistenter og ikke elever.

8 8 Opgørelse af efteruddannelsesdage ved til- og fratræden. Vi vil foreslå følgende metode: Ved ansættelse før 1. juli har den ansatte ret til 2 efteruddannelsesdage i indeværende år. Ved ansættelse efter 1. juli har den ansatte ret til 1. efteruddannelsesdag i indeværende år. Ved fratræden før 1. juli har den ansatte ret til udbetaling af 1 efteruddannelsesdag samt evt. opsparede dage fra tidligere år. Ved fratræden efter 1. juli har den ansatte ret til udbetaling af 2 efteruddannelsesdage samt evt. opsparede dage fra tidligere år. Tandklinikassistenten har i ny ansættelse hos ny arbejdsgiver ret til afholdelse af efteruddannelsesdag (ene) i henhold til overenskomsten men uden løn for så vidt angår de (n) udbetalte dage fra tidligere arbejdsgiver. Jeg ringer til dig, så kan vi snakke om det. I den fra Jannie Arge hedder det: Så skulle vores endelige udkast til overenskomsttekst være klar. Tjek den lige grundigt igennem, så vi er sikre på, at jeg har fået det hele med, og HUSK vores aftale om, at det er jer, der indsætter skemaer Jeg har rettet kursiv til almindelig skrift stort set alle steder. De steder, hvor der nu er skrevet med kursiv, er der, hvor der er tilføjet noget nyt i forhold til det første udkast fx feriefridage til elever [overenskomstens 18, stk. 6] og fritvalgsordningen. Med hensyn til feriefridage til elever er vi ikke helt enige i det, du sendte til os. Ifølge dit udkast skulle elever, der er ansat den 1. juli eller senere have ret til 3,08 feriefridagstimer pr. ansat mdr. Hvis en elev ansættes den 1. juli ville det betyde, at hun ville have ret til at afholde 10 x 3,08 timer inden den 30. april det efterfølgende år. Det mener vi ikke er rimeligt. Når man ser på de særlige regler for elever, der findes i ferieloven, er der jo stor forskel på, hvor meget ferie (med løn) hun har ret til at holde alt efter om hun er ansat før eller efter den 1. juli. Når man nu har valgt at læne sig op ad feriereglerne i relation til elevernes feriefridage, mener vi at denne forskel også bør afspejles her.

9 9 Derfor mener vi, at elever, der ansættes i perioden fra 1. juli 31. december skal have ret til 2 feriefridage i indeværende ferieår, og at elever, der ansættes i perioden 1. januar 30. april, ikke skal have ret til feriefridage i indeværende ferieår overhovedet. Efter vor opfattelse må det være muligt for en elev, der lige er startet, at holde skruen i vandet selv om hun ikke har ret til feriefridage i de første måneder af sin ansættelse især henset til, at der i den periode, vi taler om her, som regel er nogle søgnehelligdage, hvor hun holder fri som alle andre herunder evt. også ferie med løn under forudsætning af kollektiv ferielukning. Når eleven kommer over på den anden side af 1. maj vil hun jo have ret til 5 feriefridage ligesom alle andre, jf. de indledende bestemmelser om første og andet hele ferieår. Håber du kan se det rimelige og fornuftige i det. Med hensyn til fritvalgsordningen... Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger må vi lige tales ved Jannie Arge har forklaret, at hun den 29. juni 2007 havde en telefonsamtale med Charlotte Meyer, og at hun efter samtalen som personlig huskeseddel sendte følgende til sig selv (og ikke til andre): Emne: drøftelse med Charlotte Meyer vedr. feriefridage D.d. drøftet med Charlotte, om der optjenes feriefridage i en periode, hvor ka [klinikassistenten] er ansat af kommunen til at passe sit syge barn. Charlotte meddeler, at dette ikke vil være tilfældet, idet der i den nye overenskomsttekst henvises til optjeningsreglerne i ferieloven. Dette er vi enige om betyder samtidig, at der fremover ikke længere optjenes ret til feriefridage i de perioder, hvor klinikassistenterne modtager barselsdagpenge fra kommunen. Interessant. Jannie Arge har forklaret, at hun ikke husker, om samtalen har angået en konkret sag eller et generelt spørgsmål, men i og med, at der står, hvad der står, må det jo betyde, at de, der passer børn, ikke optjener feriefridage. en er fremlagt med duplikken af 26. november 2008 og er ikke på noget tidligere tidspunkt omtalt for eller sendt til HK.

10 10 Charlotte Meyer har forklaret, at hun ikke husker, at de skulle have haft en samtale om de forhold, der omtales i en, men er helt sikker på, at hun ikke har udtalt sig, som hun er refereret for, og det ville hun klart have afvist, hvis hun dengang havde fået et skriv om det Det samlede forløb er mundet ud i følgende affattelse af 18, stk. 5, i 2007-overenskomstens 18 om ferie mv.: 18 Ferie m.m. Stk. 1. Klinikassistenten ydes ferie i henhold til Ferielovens regler herom. Stk. 2. Optjeningsåret går fra 1. januar til 31. december. Den optjente ferie skal afholdes i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. Stk. 5. Fuldtidsbeskæftigede klinikassistenter har ret til 5 feriefridage (37 feriefridagstimer) med løn i ferieåret. For deltidsbeskæftigede sker forholdsmæssigt reduktion i antallet af feriefridagstimer. En fuldtidsbeskæftiget klinikassistent optjener 3,08 feriefridagstimer for hver måneds beskæftigelse i det forudgående kalenderår. Optjening af feriefridagstimer sker på samme måde, som der optjenes ret til afholdelse af ferie med løn i henhold til ferieloven. Antallet af optjente feriefridagstimer fastsættes altid i henhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad, som er aftalt i ansættelseskontrakten. Placering af feriefridagstimerne sker efter aftale mellem klinikassistenten og arbejdsgiveren, men følger i øvrigt ferielovens regler om placering af restferie. Har klinikassistenten ikke afholdt alle optjente feriefridagstimer inden ferieårets udløb, kan de efter aftale overføres til næste ferieår, jf. protokollat V, eller udbetales som kompensation ved førstkommende lønudbetaling. Feriefridagstimer udbetales med aktuel timeløn inklusive tillæg. Ved klinikassistentens fratræden skal ikke afholdte feriefridagstimer udbetales som kompensation sammen med sidste lønudbetaling. Tiltræder klinikassistenten en ny stilling i privat praksis, vil klinikassistenten have ret til at afholde tidligere optjente, men endnu ikke afholdte, feriefridage hos den nye arbejdsgiver. Afholdelse af feriefridage optjent hos en tidligere arbejdsgiver medfører fradrag i klinikassistentens løn.

11 11 Overgangsordning: Alle medarbejdere, der er ansat hos den aktuelle arbejdsgiver inden den 1. maj 2007 har ret til 5 feriefridage til afholdelse i ferieåret 1. maj 2007 til 30. april Fratrædes stillingen i løbet af den nævnte periode, afregnes ikke afholdte feriefridagstimer med sidste lønudbetaling. 5. Parternes standpunkter 5.1. Klagers hovedsynspunkt er som nævnt, at der ikke ved overenskomstændringen i 2007 er tilsigtet eller aftalt en ændring vedrørende retten til feriefridage under orlov uden løn spørgsmålet blev slet ikke drøftet under forhandlingerne. Ændringen angår alene nogle tekniske forhold vedrørende optjening og afvikling optjenings- og afviklingsperioden er skilt ad. Det var vigtigt for HK, at der ikke skete nogen materiel forringelse, og det var Tandlægeforeningen klar over. Tandlægeforeningen gik da heller ikke under forhandlingerne ud fra, at retten til feriefridage blev begrænset. Tværtimod er det som anført af Tandlægeforeningen i svarskriftet først efterfølgende, at indklagede er blevet bekendt med rækkevidden af det nye optjeningsprincip en indsigt, som Jannie Arge den 29. juni 2007 finder så interessant, at hun skriver den ned på en seddel til sig selv, i stedet for loyalt at rejse spørgsmålet over for HK og få det afklaret i overensstemmelse med den måde, hvorpå parternes samarbejde i øvrigt fungerer Indklagedes hovedsynspunkt er som nævnt, at bestemmelsen om feriefridage i overenskomstens 18, stk. 5, ved overenskomstforhandlingerne i 2007 er fuldstændig nyformuleret og skal forstås i overensstemmelse med den ordlyd, bestemmelsen nu har. Det gælder så meget desto mere, som den er konciperet af HK. Hidtidig praksis var beskeden, ikke prøvet ved faglig voldgift og ændret ved nyformuleringen i 2007-overenskomsten. I 2004-overenskomsten skete optjeningen løbende pr. måneds ansættelse, og det var derfor, at der var adgang til at få feriefridage optjent under orlov udbetalt ved fratræden. Ordlyden af den nu gældende 18, stk. 5, afsnit 2, 2. pkt., er helt utvetydigt en angivelse af, at reglen i ferielovens 7, stk. 2, skal finde tilsvarende anvendelse, dvs. at der ikke optjenes feriefridage under orlov uden løn, jf. 7, stk. 2, nr. 2. Tandlægeforeningen ønskede et enkelt, overskueligt, let-forståeligt system, og det er netop, hvad de har fået i kraft af, at ferielovens ordning finder tilsvarende anvendelse. At det først er efterfølgende, at rækkevidden er gået op for Tandlægeforeningen, kan ikke føre til en indskrænkning i forhold til, hvad der udtrykkeligt er aftalt. Der skulle ikke ske forringelse, og det er netop baggrunden for overgangsbestemmelsen. Ville HK i øvrigt undgå forringelse, burde HK som koncipist have skrevet det ind i proto-

12 12 kollatet. HK prøver med denne voldgiftssag at indføre en forståelse af overenskomsten, der er i strid med HK s egen formulering af 18, stk. 5, som har fået et indhold, HK ikke vil vedkende sig. Som bestemmelsen er formuleret, kan den kun forstås i overensstemmelse med de ferieretlige principper. Det er ikke påvist, at det var kendeligt for indklagede, at HK ikke ville have tiltrådt ændringen, såfremt HK havde været bevidst om forståelsen af den nye overenskomstbestemmelse, hvilket særligt har formodningen imod sig, når henses til, at HK selv konciperede bestemmelsen og således har haft mulighed for at tilrette teksten. HK kan som et af de største lønmodtagerforbund på arbejdsmarkedet ikke være ubekendt med, at tekstmæssige ændringer i en overenskomsttekst kan medføre indholdsmæssige ændringer, og som koncipist er HK den nærmeste til at bære risikoen for afvigelsen fra hidtidig praksis opståen. Da forhandlingerne om 2007-overenskomsten endvidere kun forløb over et enkelt døgn, må HK være bekendt med risikoen for, at der herved opstår behov for efterfølgende afklaring af den ændrede overenskomstteksts rette forståelse. Indklagede gør gældende, at hidtidig praksis er ændret ved den nye overenskomsttekst, uagtet dette ikke var udtrykkeligt drøftet mellem parterne under forhandlingerne af overenskomsten. Indklagede har på ingen måde handlet illoyalt og har ikke haft pligt til efterfølgende at rejse spørgsmål om forståelse af en bestemmelse, som er helt klar. 11. Opmandens begrundelse og resultat Der kan, som sagen foreligger, være grund til indledningsvist at slå fast, at en stillingtagen til uoverensstemmelsen må ske med udgangspunkt i ordlyden af 2007-overenskomstens 18, stk. 5, om feriefridage og den naturlige sproglige forståelse heraf, jf. herved senest Mogens Hornslet: Faglig voldgift Bind 1 (1. udg. 2008) s. 47. Der kan imidlertid også være grund til samtidig at slå fast, at en overenskomstbestemmelse må forstås under hensyn til den sammenhæng, hvori den findes, at en kollektiv overenskomst som parternes overenskomst for tandklinikassistenter er et vedvarende kontraktforhold, som der løbende aftales ændringer i, og at en ændret bestemmelse derfor meget vel skal forstås med hensyntagen til det historiske forløb, jf. herved Knud Illum: Den kollektive Arbejdsret (3. udg. 1964) s. 107, hvor det hedder:

13 13 Naar en Overenskomstbestemmelse undergaar redaktionelle Ændringer ved Vedtagelsen af en ny Overenskomst i Anledning af bestemte Krav, forekommer det, at den nye Bestemmelse tolket efter sit naturlige sproglige Indhold hjemler andre Forandringer end dem, som var tilsigtet ved de rejste Krav. Naar disse yderligere Ændringer ikke har været Genstand for Realitetsforhandlinger mellem Parterne, vil denne Omstændighed tyde paa, at man først bagefter er blevet klar over, at der har indsneget sig noget egentlig ikke tilsigtet i Bestemmelsen, eller at kun den ene af Parterne vel har været opmærksom derpaa, men fordi Forandringen vilde være til hans Fordel, har undladt at henlede den anden Parts Opmærksomhed derpaa. Følgen maa da blive, at man normalt maa se bort fra mulige Forandringer i Overenskomstens Indhold, som ikke er behandlet af Parterne under Overenskomstforhandlingerne. Optjening af feriefridage under orlov uden løn må anses for så tilpas særpræget, at det kræver særlige holdepunkter for at anse en sådan lønmodtagerret for omfattet af en feriefridagsordning. Sådanne holdepunkter findes ikke i ordlyden af 2007-overenskomstens 18, stk. 5, idet angivelsen i afsnit 2, 2. pkt., af, at optjening af feriefridagstimer sker på samme måde, som der optjenes ret til afholdelse af ferie med løn efter ferieloven, under hensyn til, hvad der må anses for sædvanligt, naturligt kan forstås således, at ret til feriefridagstimer ligesom ret til betalt ferie efter ferieloven, jf. dennes 7, stk. 2, nr. 2 ikke optjenes i orlovsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn. På det foreliggende overenskomstområde er feriefridagsordningen imidlertid indført i 2000 på en sådan måde, at ansættelse pr. 1. marts, jf. foran under 4.1., var alt hvad der krævedes for at få ret til 5 feriefridage fra 1. april. På denne baggrund, og når yderligere henses til ordlyden af 2004-overenskomstens 18, stk. 5, om feriefridage jf. foran under 4.2, og det, der er anført foran under 4.3., må det lægges til grund, at der under 2004-overenskomstens 18, stk. 5, optjenes feriefridage under orlov uden løn. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at der ikke med den ændrede 18, stk. 5, i 2007-overenskomsten fra hverken HK s eller Tandlægeforeningens side var tilsigtet nogen beskæring af retten til feriefridage tværtimod forhandledes der en model, som ville give det samme, hvad retten til feriefridage angår, og det var klart for Tandlægeforeningen, at det var vigtigt for HK, at en ny mo-

14 14 del blev udformet, så ingen klinikassistenter gik glip af feriefridage, de ellers ville have haft, jf. foran under 4.6. Det må efter bevisførelsen også lægges til grund, at der ikke under forhandlingerne om 2007-overenskomsten var nogen drøftelse af en ændring for så vidt angår optjening af feriefridage under orlov uden løn, jf. foran under 4.8., og at det som anført i Tandlægeforeningens svarskrift først efterfølgende er faldet Tandlægeforeningen ind, at der skulle være sket en ændring på dette punkt til forbløffelse for Tandlægeforeningen selv, jf. foran under Alt i alt foreligger der en situation, som må anses for godt dækket af beskrivelsen i Knud Illums fremstilling af arbejdsretten gengivet foran. En anden bedømmelse ville indebære, at Tandlægeforeningen uden at have ytret ønske derom, uden at have fremsat krav derom, uden at have gjort sig tanker derom og uden nogen form for drøftelse og forhandling derom som følge af en tekstændring, der skulle tjene helt andre formål, skulle have fået en appelsin i sin turban i form af en begrænsning i den hidtidige ret til feriefridage på trods af, at Tandlægeforeningen vidste, at det lå uden for, hvad medkontrahenten og overenskomstpartneren HK tilsigtede med ændringen. Hertil kommer, at ordlyden af 18, stk. 5, 2. afsnit, 2. pkt., ikke er så entydig og utvivlsom endda. Der står nemlig, at det er måden, hvorpå optjening sker, som er den samme som efter ferieloven altså hvordan, ikke hvem, hvad, hvornår og det er ikke indlysende, at der hermed også sigtes til ferielovens udtrykkelige regel om, at der ikke optjenes ret til betalt ferie i orlovsperioder uden løn fra arbejdsgiveren. Der må på denne baggrund i det hele gives HK medhold i de nedlagte påstande. Thi bestemmes: Dansk Tandlægeforening skal anerkende, at der optjenes ret til feriefridage under afholdelse af orlov uden løn.

15 15 Tandlæge Niels Berner skal til Sevda Ocak foretage afregning af 30,8 feriefridagstimer med tillæg af procesrente fra den 22. april 2008, til betaling sker. HK Privat frifindes. Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand. Børge Dahl

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Kendelse af 25. april 2016 i faglig voldgift FV 2015.0202: Serviceforbundet (advokat Maria Rasmussen) mod

Kendelse af 25. april 2016 i faglig voldgift FV 2015.0202: Serviceforbundet (advokat Maria Rasmussen) mod Kendelse af 25. april 2016 i faglig voldgift FV 2015.0202: Serviceforbundet (advokat Maria Rasmussen) mod Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger/DOFK, Danmarks organisation for selvstændige

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening.

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat for A (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Elgaard Balle) --------- Afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt)

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) 1 KENDELSE afsagt af Håndboldens Voldgiftsret den 3. november 2009 i voldgiftssagen Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) mod Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) Tvisten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV 2015.0200. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) for HRH Ventilation ApS

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV 2015.0200. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) for HRH Ventilation ApS Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0200 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for A (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for HRH Ventilation ApS (konsulent Hjalte Ankjær) Afsagt den 13. april

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren)

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 5. juni 2009 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om der

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Ivan Bak) mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement, Hobro (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. februar 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0139: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S (advokat Jacob

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Flisespecialisten A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 7. maj 2009 i Faglig voldgiftssag FV 2008.0221: CO-industri for Dansk Metal (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod Sammenslutningen af HK s Provinsafdelinger og HK Hovedstaden

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139:

Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139: Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139: Serviceforbundet, Landssammenslutningen for Rengøring og Service og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for A (advokat Nicolai Westergaard)

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV2016.0129: Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Dansk Byggeri for V. Lauridsen Totalbyg ApS CVR-nr. 71284328 (chefkonsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening. For A. (advokat Jacob Goldschmidt) mod. Finansministeriet

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening. For A. (advokat Jacob Goldschmidt) mod. Finansministeriet Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening For A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finansministeriet Ved Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Anne Kjær) 1. Sagens

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Bemærkninger til voldgiftskendelse: Denne voldgiftskendelse fastslår at et tag er et tag! I sagen blev der herudover nævnt 3 sager,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere