forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik"

Transkript

1 Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling 3. april

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Læsevejledning Begrebsafklaring Færdighed Kompetence Matematisk kompetence Metodeafsnit Empiri Teori Den samfundsmæssige udvikling Samfundsudviklingen Folkeskolen i videnssamfundet De juridiske retningslinjer Empiri Jeres mobilabonnement Ligningsløsning Empiri på ligningsløsning Observation med fejllæring Matematik som forståelseslære De 5 kriterier Det første kriterium: Konstruere relationer Det andet kriterium: Udvider og anvender matematisk viden Det tredje kriterium: Reflektere over faglige erfaringer Det fjerde kriterium: Udtrykke faglige forståelser Det femte kriterium: Tilegnelse af faglige stof Læringssyn Hvad ligger der i det konstruktivistiske læringssyn? Hvilken betydning har konstruktivismen for den enkelte elevs læring?... 20

3 8. Forhindring af forståelseslære Matematikvanskeligheder Fejllæring Lighedstegnet Symbolet X Hvordan hjælper jeg den enkelte elev i situationen? Hverdagsforestillinger Hverdagsforestillinger og undervisning Styrkelse af forståelseslære Valg af aktiviteter Mange repræsentationsformer Åbne og lukkede oplæg Lærerens formidlingskompetence Om at stille spørgsmål Lærerens sprog Konklusion Litteraturliste Bilag Oplæg - Jeres mobilabonnement Oplæg - Ligningsløsning Oplæg - Observation med fejllæring Undervisningsplan

4 1 Indledning I starten af 2. studieår havde jeg en oplevelse, som satte en undren i gang. En undren som jeg fortsat har og finder særdeles interessant. Denne undren stammer fra en lektion i mit linjefag matematik omkring matematikvanskeligheder. Vi havde en faglig dialog på klassen om, hvad matematikvanskeligheder egentlig er. Jeg blev enormt engageret i dialogen, og jeg fik en tanke om, at fejllæringer kunne være en matematikvanskelighed. Denne tanke om, at en lille bitte fejllæring i et specifikt område kunne vokse sig stor og skabe vanskeligheder for eleven i andre dele af matematikken, delte jeg med mine medstuderende. Jeg oplevede, at ikke alle kunne følge min tankegang, og det gjorde blot, at jeg blev mere interesseret i, om det virkelig kunne passe, eller om det var mig selv, der ikke forstod, hvad en matematikvanskelighed indebar. Jeg fortsatte med at gruble over det, og da tiden kom, og jeg skulle i praktik, var jeg så privilegeret, at jeg faktisk fik mulighed for at få et større indblik i, hvad det ville sige at have vanskeligheder med matematikken, idet jeg kom til at følge en matematikcenterklasse, hvor elever med vanskeligheder i matematik deltog i et særskilt forløb i skoletiden. Denne oplevelse gjorde mig endnu mere tændt på emnet, og jeg valgte at beskæftige mig med det, så snart der var mulighed for det også i de pædagogiske fag. I praktikken på 3. årgang begyndte interessen for at koble fejllæring til forståelsesaspektet, idet jeg blev introduceret til en praktikklasse, som på papiret virkede til at have udelukkende højtpræsterende elever. Denne oplysning gjorde, at jeg undrede mig over, om det nu også kunne være rigtigt, når jeg gik rundt med en teori om, at en simpel lille fejllæring kunne skabe ravage for eleven, så eleven ikke tilegnede sig forståelse for sin læring. Jeg valgte derfor at lave et forløb, hvor hovedvægten var på forståelsen for at afprøve den hypotese, jeg havde dannet mig omkring, at fejllæringer stopper forståelsen. Disse oplevelser danner baggrund for, at jeg i min professionsbachelor vil beskæftige mig med matematik med forståelse, og det bringer mig derfor frem til følgende problemformulering, som vil danne grundlag for det videre arbejde. 1.1 Problemformulering Hvordan kan matematikundervisningen, med særligt fokus på forståelse, ruste eleverne til fremtidens udfordringer? 4

5 Læsevejledning 2 Jeg vil arbejde med min problemformulering ved først at se på den samfundsudvikling, der er sket over de sidste årtier i Danmark, og dermed hvilke krav det nuværende samfund, som jeg i min opgave vælger at kalde videnssamfundet, stiller til skolen i dag. Dette vil jeg bl.a. gøre ved at inddrage de juridiske retningslinjer. På den måde skulle jeg gerne vise en samfundsmæssige årsag til den tendens, jeg mener at have erfaret i min praktik omkring at kompetenceudvikling er mere centralt end færdighedsudvikling. Dernæst vil jeg undersøge, hvad det betyder for mig som kommende lærer i den danske folkeskole, at der er kommet mere fokus på kompetenceudvikling. Dette jeg vil gøre ved at analysere forståelsesaspektet, da det fremgår i min begrebsafklaring af kompetencebegrebet, at forståelsesaspektet er essentiel i forhold til at tilegne sig den aktuelle kompetence. Jeg vil efterfølgende sætte forståelsesaspektet i relief til det konstruktivistiske læringssyn. Herefter vil jeg dele teoriafsnittene op således, at jeg først analyserer hvad der indtil nuværende tidspunkt kan skyldes, at den enkelte elev ikke har den optimale og fyldestgørende forståelse af det givne faglige stof. Dernæst vil jeg give mit bud på, hvad jeg som kommende lærer kan gøre for den enkelte elev her og nu, for at eleven opnår den bedst mulige forståelse for stoffet. Og til sidst vil jeg behandle hvad jeg, som lærer, kan gøre for at skabe den optimale situation for den enkelte elevs evne til at tilegne forståelse. Til at gøre dette vil jeg benytte forskellige udvalgte teoretikere og deres respektive teorier, med henblik på at underbygge min teori om, hvad der i sidste instans kan ruste eleverne til fremtidens udfordringer. Alt dette vil tage udgangspunkt i min funktion som matematiklærer. Min empiri bliver præsenteret i et særskilt afsnit, hvorefter jeg anvender den undervejs i hele opgaven til at belyse de forskellige afsnit. 5

6 3 Begrebsafklaring Jeg vil her kort definere de hovedbegreber, som jeg anvender, men ikke nærmere begrunder i selve opgaven. 3.1 Færdighed Følgende definition forklarer kort og præcist den måde, jeg ser på færdigheder: Praktisk kunnen [ ] kan sjældent forklares i ord og kaldes derfor også for tavs viden Psykologisk pædagogisk ordbog (Andersen 2012: 169) Oversat med mine egne ord, vil det sige noget man tilegner sig om noget teknisk og udvendigt. Altså en evne til at gøre eller udføre noget. Begrebet bruges dermed kun om en praktisk dygtighed. 3.2 Kompetence Jeg vil definere kompetencebegrebet ud fra cand.mag. Sven Erik Nordenbo, som siger følgende om en kompetence: færdigheder i relation til konkrete situationer, hvor en given kompetence manifesterer sig i tilknytning til løsningen af et problem eller en udfordring, som andre ønsker varetaget Sven Erik Nordenbo (Nordenbo 2011: 46) Altså betyder det, at kompetencer er færdigheder, der kan benyttes i en anden kontekst end der, hvor de er tillært, og på den måde være behjælpelig til at løse et givet problem eller en udfordring. Kort sagt at kunne bruge forståelsen af færdigheden til anvendelse i forskellige sammenhænge. 3.3 Matematisk kompetence Idet min opgave omhandler faget matematik, vil en yderligere faglig specificering af begrebet være på sin plads, og til det bruger jeg KOM-rapportens definition: have viden om, at forstå, udøve, anvende, og kunne tage stilling til matematik og matematikvirksomhed i en mangfoldighed af sammenhænge, hvori matematik indgår eller kan komme til at indgå. KOM-rapporten (Undervisningsministeriet 2002: 43) 6 Kort sagt tydeliggør ovenstående citat min definition af kompetencebegrebet indenfor matematikken.

7 Metodeafsnit Empiri Jeg har valgt at belyse min problemformulering ved at indsamle empiri gennem mine praktikperioder, primært fra 3. år. Her valgte jeg at lave et undervisningsforløb, som skulle styrke den enkelte elevs forståelse af det faglige stof. Begrundelsen for indholdet i forløbet, argumenterer jeg for i mit overordnede afsnit omkring styrkelse af forståelse. (12.4 Undervisningsplan: 47-53) Selve empirien har jeg valgt at præsentere i et separat overordnet afsnit, hvor hver del har sin egen introduktion. I forbindelse med empiriindsamlingen har jeg sikret anonymiteten af de pågældende kilder, ved f.eks. at omtale eleverne som elev 1, elev 2 og så fremdeles, samt kun fremhævet nødvendige og væsentlige informationer i præsentationen af hver enkelt empiridel i forhold til konteksten. Desuden har jeg som bilag valgt at vedlægge de aktivitetsoplæg, der ligger til grund for empirien. Min empiri stammer fra selve undervisningssituationen, og består af casestudie, eftersom den metode kan rumme mange variable samtidig med at jeg forsøger at få et dybere indblik i et afgrænset undersøgelsesfelt. (Harboe 2011: 62-64) Måden, hvorpå jeg har foretaget min casestudie, er ved at benytte feltobservation til anskaffelse af selve empirien. (Harboe 2011: ) Siden min empiri ikke er målbar, betyder det pr. definition, at mine data bygger på en kvalitativ metode. Endvidere, da der er tale om en afgrænset og dybdegående undersøgelse inden for et specifikt felt. Ydermere er der tale om førstehåndsobservationer, hvilket sikrer validiteten af min empiri, kombineret med en objektivitet, da jeg ikke har mulighed for at manipulere dataindsamlingen. Grunden til, at der er tale om objektivitet og ikke subjektivitet er at elevbesvarelserne er nedskrevet af eleverne selv, og blot gengivet her i opgaven. Ligeledes er dialogerne nedskrevet ordret efter en optagelse på en diktafon. 4.2 Teori Jeg har valgt forskellige teoretikere og deres respektive teorier indenfor forskellige områder, som kan bruges til at analysere min empiri. Jeg vil nu kort redegøre for min begrundelse af teoretisk inddragelse i de tre hovedkapitler forståelseslære, forhindring af forståelse og styrkelse af forståelse. I forhold til det overordnede afsnit omkring forståelseslære har jeg valgt at definere forståelse ud fra fagdidaktikerne Carpenter og Lehrers fem kriterier, for at belyse hvad jeg mener begrebet indebærer. Desuden hægter jeg det op på det konstruktivistiske læringssyn, som udviklingspsykologerne Jean Piaget og Lev Vygotsky er hovedtænkerne indenfor, idet det skaber den videnskabelige begrundelse for mit valg. Ydermere har jeg valgt at inddrage hypotesemodellen, for at fremstille hvordan jeg ser at læringen finder sted. 7

8 Alt dette sammenholdt mener jeg skaber en velbegrundet og valid skildring af begrebet forståelseslære. Denne skildring danner grundlag for de teoretiske valg, jeg gør i det overordnede afsnit omkring forhindring af forståelseslære, hvor jeg vælger at beskæftige mig med matematikvanskeligheder ud fra fagdidaktiker Peter Weng og Pernille Pind, som er cand.scient. med speciale i matematikkens didaktik. I min behandling heraf kommer jeg ind på fejllæring i forhold til matematikvanskeligheder med udgangspunkt i Lasse Kohaus definition af begrebet, som professor Knud Illeris understøtter. Sidste del af afsnittet omhandler hverdagsforestillinger jf. Kirsten Paludan med suppleringer af didaktiker Svein Sjøberg. Hvormed jeg mener, at have undersøgt og udpenslet hvilke barrierer, der kan opstilles for at forhindre forståelsen. Denne undersøgelse skaber fundamentet til mit overordnede afsnit om styrkelse af forståelseslære, hvor min opdeling gør, at jeg først benytter mig af Richard Lesh med Ph.D. i matematik, der har en teori om mange repræsentationsformer eksemplificeret med Michael Wahl Andersen. Dernæst behandler jeg åbne og lukkede oplæg med inddragelse af den induktive og deduktive metode. I den sidste del bruger jeg cand.pæd.psych. Michael Wahl Andersen og cand.pæd. Liv Gjems til at undersøge de åbne og lukkede spørgsmåls betydning for elevens tilegnelse af forståelseslære. Endvidere inddrager jeg sociolog Hugh Mehans IRE-model. Til sidst ser jeg på lærerens sprog i forhold til 1. og 2. ordenssprog, samt de spontane og videnskabelige begreber ud fra Pernille Pind med input fra Svein Sjøberg. 8

9 Den samfundsmæssige 5 udvikling 5.1 Samfundsudviklingen Det aktuelle samfund, videnssamfundet, stiller nogle helt andre krav til dets medborgere, end det tidligere industrisamfund gjorde. Samfundsudviklingen har gjort, at vi i dagens videnssamfund som nation, skal skabe økonomisk vækst med viden som den primære kilde, idet vi som medborgere skal varetage tænkende jobs modsat tidligere. (Brejnrod 2008: 76) Det betyder desuden at den tilegnelse af viden, som tidligere forgik bl.a. på arbejdsmarkedet, nu er blevet en større del af folkeskolens formål, hvilket skaber en naturlig interesse fra ikke mindst erhvervslivets side i forhold til skolens formål og praksis. (Qvortrup 2006: 96) Alle dele af det danske uddannelsessystem skal reformers, så erhvervslivet får den bedst mulige arbejdskraft og konkurrenceevne Undervisningsministeriet. (Brejnrod 2008: 75) Fra 1980 erne satsede staten og erhvervslivet altså meget stærkt på uddannelsesvæsenet, hvor de ser det enkelte individ som en ressource, der skal udvikles. Der er altså her sket et skift i den tilgang, der ellers har eksisteret omkring tilegnelse af specifikke færdigheder til i stedet at omhandle udvikling af individets kompetencer ud fra subjektive forudsætninger og potentialer. (Brejnrod 2008: 75, 80) Den samfundsmæssige årsag hertil er den stigende teknologiske udvikling, som gør de tidligere færdigheder forældede. (Brejnrod 2008: 76) Set ud fra et samfundsperspektiv bør skolen altså forandre sig, for at vores samfund kan udvikle sig og følge med tiden. 5.2 Folkeskolen i videnssamfundet Det mest brændende tilbagevendende skolepolitiske spørgsmål op gennem 1900-tallet har været kampen om enhedsskolen, som først blev fuldstændigt gennemført med folkeskoleloven fra (Kristensen 2007: 176-7) De pædagogiske overvejelser bag denne komplette indførsel af enhedsskolen kunne skyldes den generelle tænkning omkring, at den enkelte elev lærer bedst i samspillet med forskellige individer. Dette har betydning for hvilke individer, vi ender med at lukke ud i samfundet. Endvidere afhænger skolens placering i samfundet af det, som den enkelte person skal tilegne sig, hvilket vurderes i sammenhæng med den skolekultur, der eksisterer. Skolekulturen defineres ud fra dens egen åben- eller lukkethed, og her har især den teknologiske udvikling påvirket skolens åbenhed, idet den enkelte elev har mulighed for viden andetsteds end i skolesammenhænge. (Kristensen 2007: 28-9) Dette stiller mig spørgsmålet, 9

10 om skolen egentlig har sin berettigelse i videnssamfundet? Svaret finder jeg hos lære at lære princippet, der siger, at skolens virke i dag handler om at lære den enkelte elev at lære. Altså meningen med skolen har ændret sig til at den enkelte elev nu skal tilegne sig den overordnede kompetence lære at lære. (Rasmussen 2011: 94) (Krejsler 2010: 232) Ovenstående har jeg forsøgt inkorporeret i min undervisning bl.a. ved at stille eleverne overfor nogle åbne opgaver, som opfordrer eleverne til selv at søge viden, og dermed udfordre især deres kompetence for tilegnelse af læring. Et eksempel herpå kunne være, da jeg stillede hver enkelt elev en hverdagsrelateret opgave, om at undersøge deres mobilabonnement mhp. på at finde det mest fordelagtige abonnement for lige netop deres eget forbrug. Jeg oplevede stort engagement fra elevernes side, samt forundring, da de sad og undersøgte de forskellige teleselskabers tilbud, f.eks. udtalte en elev BiBoB er klart det billigste og deres dækningsgrad er også god, 92%. En sådan kommentar viser tydeligt, at vedkommende har undersøgt sagen grundigt og ikke blot lade sig tryllebinde af et på papiret godt tilbud. De brugte lang tid på at undersøge de bagvedliggende krav, såsom bindingsperiode, oprettelsesgebyr, dækning m.m., og mange nåede frem til at de kunne spare penge ved at skifte teleselskab helt op til 120 kr. i måneden. En anden opdagelse, jeg gjorde mig i forhold til aktiviteten, var at langt størstedelen af eleverne ikke kendte noget til hvilket abonnement de havde, eller hvor meget de betalte i måneden for det, fordi deres forældre betaler. Dette chokerede mig meget, fordi jeg finder det naturligt at inddrage den unge i, hvad det vil sige at eje en mobiltelefon. Diskussionen omkring hvem, der bør betale telefonregningen udelader jeg her, fordi jeg ikke finder den relevant i denne sammenhæng. Mere relevant er det, at nogle elever slet ikke har en forståelse for, hvad det koster at have en mobiltelefon. Opgaven med at undersøge mobilabonnementer gjorde derfor, at de fik et indblik i hvad de forskellige ydelser egentlig koster, og at det sagtens kan betale sig at undersøge flere teleselskaber for at finde det mest fordelagtige teleselskab, der kan opfylde ens behov. Dette eksempel viser altså en tydelig vigtighed af skolen i videnssamfundet, netop fordi lærerens rolle bliver at vejlede og støtte den enkelte elev i sin læringstilegnelse, her gennem søgning på internettet, hvor udviklingen af den subjektive undersøgelseskompetence bliver styrket De juridiske retningslinjer 10 Ved folkeskoleloven fra år 2006 er der blevet indført kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse. Dette viser klart erhvervslivets indflydelse på skolen, idet at der er kommet en stærkere fokusering på det at ruste hvert enkelt individ til dets videre færd i livet. Derudfra defineres viden i forhold til det samfund, som vi i dag lever i. Eftersom samfundet hele tiden er i forandring, vil denne viden altså ligeså være det. Det er især her, jeg ser at kompetenceudviklingen i særlig grad er kommet til udtryk, idet færdigheder ikke er fundamentale i et videnssamfund på samme måde som kompetencerne

11 er. (Kristensen 2007: 23) I den forbindelse indførte staten i år 2003 centrale trinmål for, hvad den enkelte elev skal kunne på en række klassetrin indenfor de enkelte fag. Disse trinmål optræder som deciderede kompetencemål, som den enkelte elev skal opfylde. Dette skaber den større opmærksomhed på kompetenceudvikling hos den enkelte, da skolen er underlagt disse retningslinjer. Endvidere betyder det, at der er kommet en større vigtighed af forståelsesaspektet i selve læringstilegnelsen, eftersom at en kompetence dækker over mere end blot færdigheder til at kunne mestre f.eks. en given metode i en aktuel situation, men at vi nu kræver af nutidens elever, at de formår at skabe mentale strukturer mellem de forskellige situationer vi sætter dem i. Derved kræver vi, at den enkelte elev forstår den viden, der ligger i den pågældende kompetence, for at kunne opfylde målet for tilegnelsen, og dermed formår at benytte kompetencen i andre sammenhænge, end hvor den er blevet tilegnet. Forståelsen spiller derfor en stor rolle i dagens folkeskolevirke. Spørgsmålet er så, hvad forståelse egentlig dækker over? Og hvornår ved man, om man har opnået forståelsen? Disse problemstillinger vil jeg behandle i mit næste afsnit. Først vil jeg dog introducere min empiri, som kommer til at danne grundlag for min opgave. 11

12 6 1 Empiri Alt mit empiri er indsamlet i mine praktikperioder. Størstedelen stammer fra min praktikperiode på 3. årgang, hvor jeg var i praktik i en 10. klasse på en efterskole. Klassen bestod, ifølge deres standpunktskarakterer, hovedsagligt af højpræsterende elever, hvilket gjorde, at jeg ville undersøge om der var tale om forståelseslære hos den enkelte elev eller blot udenadslære. Jeg valgte på denne baggrund, at mit undervisningsforløb skulle være rettet imod forståelsesaspektet i forhold til det faglige emne Ligninger. Hvis ikke der er nævnt andet i beskrivelsen af hvert enkel empiridel, så stammer det fra ovenfor omtalte praktikperiode. 6.1 Jeres mobilabonnement Aktiviteten, der knytter sig til denne elevbesvarelse er, at eleverne individuelt eller parvis skulle undersøge, hvordan deres mobilabonnement er sat sammen i forhold til takster for diverse ydelser. Dernæst skulle de se på deres aktuelle forbrug, og derudfra undersøge andre abonnementer i deres nuværende og/eller andre teleselskaber, med henblik på et eventuelt mere fordelagtigt abonnement, som stadig kan dække deres behov. (12.1 Oplæg - Jeres mobilabonnement: 42-45) Elevbesvarelsen her knytter sig til en to-mandsgruppe Jeg har desuden valgt at gengive størstedelen af originalerne i afskrevet form, for at det kan læses. Originalerne kan ses ved efterspørgsel.

13 6.2 Ligningsløsning Denne empiri knytter sig til en gruppeaktivitet, bestående af to dele. En første del, hvor hvert gruppemedlem på skift skal fortælle en grundig og detaljeret forklaring om, hvordan personen løser ligninger. Dernæst skulle de i fællesskab lave en skriftlig forklaring på de forskellige fremgangsmåder i gruppen i en så detaljeret grad, at en hvilken som helst anden kunne løse ligninger på samme måde ved at læse arket igennem. (12.2 Oplæg - Ligningsløsning: 45) Elev 1: Eks.: x+3=2+2x For at finde værdien af x vil jeg starte med at flytte x erne over på samme side. I dette tilfælde vil jeg flytte 2x over på den anden side ved at minus 2x på begge sider af lighedstegnet. Derefter flytter jeg 3-tallet over på den anden side ved at minus 3 med 2. Derefter plusser jeg med x på begge sider af lighedstegnet. Til sidst plusser jeg med 1 på den ene side af lighedstegnet og nu finder jeg frem til mit resultat. x+3=2+2x x+3-2x=2+2x-2x = -1x+3=2-1x=2-3 = -1x=-1-1x+x=-1+x = 0=-1+x 0+1=x 1=x Elev 2: Eks.: 5x-20=6+x 1) 5-20=6+x 2) 5-x=6+20 Alle x erne flyttes over på venstre side. Alle fortegn ændres, når de flyttes over på den anden side af lighedstegnet. Selve tallene, altså de almindelige tal, flyttes over på den højre side. 3) 4x=26 Tallene regnes sammen og giver 2 summer. 4) 26 / 4 = 6 Det hele tal divideres med x-tallet og giver 1 sum. 5) x=6 Dette er x. 13

14 6.3 Empiri på ligningsløsning Dette eksempel har jeg indsamlet, som resultat af brugen af en andens ligningsløsningsmetode, se beskrivelse ovenfor. (6.2 Ligningsløsning: 13) Eks.: 6-x=-13 Forsøg 1: Forsøg 2: 6-x=-13 6-x=-13 6-x+x=-13+x 6-6-x= =-13+x Streget over og nyt -x=-19 forsøg påbegyndes. 6.4 Observation med fejllæring Den første episode stammer fra en undervisningssituation på 2. årgang i en 8. klasse omkring det faglige emne kombinatorisk sandsynlighed, hvor vi som midtvejsevaluering valgte, at eleverne skulle lave et lille miniprojekt. Meningen var at hver gruppe skulle medbringe en menuplan fra et givent spisested, og så lave kombinatoriske opgaver derudfra. (12.3 Oplæg - Observation med fejllæring: 46) De næste to episoder er også taget fra min praktikperiode på 2. årgang, hvor jeg deltog i det de kaldte matematikcenterklasse, som var en ordning for lavt præsterende elever i matematik i udskolingen. De arbejdede med færdighedsopgavesæt, mens vi deltog i undervisningen. Vores opgaver var, at være den enkelte elev behjælpelig i situationer, hvor de havde behov for det. Episode 1: (Dreng fra 8. klasse) Elev 1: Camilla vil du ikke komme herover (Har samtidig hånden oppe) Camilla: Jo, når jeg lige er færdig her Camilla: (5-7min senere) Hva så, hvad var det i gerne ville have hjælp til? Fase 1, Lukket spørgsmål Elev 2: Det er fordi vi gerne vil vide om det her er rigtigt? (Peger på regnestykket 2 x 9 x 29 x 3 på computerskærmen) Camilla: Øhh, hvad er det for en opgave? Lukket spørgsmål Elev 1: Det er den med Homer. Camilla: Okay, kan I forklare mig, hvad det er I har gjort? Åbent spørgsmål Elev 2: Det er fordi der står, at Homer skal have to hovedretter og noget at skylle ned med, og der er 9 forskellige hovedretter, så da han skulle have to, ganger vi det med to 14 Camilla: Jah Elev 2: Og så har vi 29 drikkevarer i menukortet, så skal vi også gange med 29

15 Camilla: Ja, det er rigtigt Elev 2: Til sidst skal vi så gange med tre, fordi at det er tre ting Homer skal have. Camilla: Hvorfor det? Fase 2, Åbent spørgsmål Elev 2: Jo, det er fordi, hvis nu vi siger, at han skal have rejer, fisk og cola, så kan han jo også få fisk, rejer og cola, og så bliver vi nødt til at gange med tre, for at få alle dem med. Camilla: Ja, det er rigtigt at de tre ting, kan kombineres på flere måder, men hvorfor vil du så gange med tre? Elev 2: Det er fordi det er tre ting han skal have. Camilla: Nå okay, men det behøver I ikke, hvis vi nu lige prøver at tegne et tælletræ over det. Hvor mange muligheder har vi så i første forgrening? Fase 3 efterfulgt af fase 4 Elev 2: Det er ikke det jeg spørg om, jeg mener, at hvis han skal have rejer, fisk og cola, så kan han også vælge cola, fisk og rejer Camilla: Ja, jeg er godt med på hvad det er du mener, men hvis vi lige prøver at tegne et tælletræ så kan du se hvorfor at det er, at I ikke skal gange med tre. (Elev 2 prøver fortsat ihærdigt at forklare, hvad det er han mener) Camilla: ja, jeg ved godt at du mener at de kan kombineres på forskellige måder, faktisk 6 måder, men prøv lige at lade mig forklare det færdigt, så kan det være at du kan se at de faktisk er talt med. Elev 2: Men hende den anden(praktikant) sagde at man skulle gange med det antal af ting han skulle have. Camilla: Okay, men det er ikke rigtigt. (Får til sidst elev 2 til at se vha. tælletræet, at de faktisk er talt med) Elev 2: Okay, så heroppe skal vi så heller ikke gange med 2? (Viser stykket 9 x 4 x 2) Camilla: Nej, der er nemlig rigtig. Episode 2: (Pige fra 9. klasse) Elev: (Sidder og regner stykket ) Elev: Jeg kan ikke sige 5 0, så skal jeg låne en 10 er ikke? Camilla: Hvor er du henne? Elev: Her (Viser på udregningspapiret, hvor i stykket hun er) Camilla: Og hvad er det du så spørg om? Elev: Jeg kan jo ikke sige 5 0, så jeg bliver nødt til at låne en 10 er (Viser det på papiret) Camilla: Du mener vel 0 5? Elev: Nej, 5 0 Camilla: Prøv lige at gør det du tænker (Ser på eleven, mens hun forklarer og skriver) Camilla: Ja, det er fuldstændig rigtig det du gør, men man siger 0 5 og ikke

16 Episode 3: (Dreng fra 9. klasse) Elev: (Tjekker hans færdiglavede færdighedsregning for fejl) Camilla: Havde du nogen fejl? Elev: Ja, jeg den der(peger på regnestykket: ) Camilla: Okay, prøv at regne den igen Elev: (Går i gang med at liste stykket op, så tallene står under hinanden) Elev: Det er altid det største tal skal stå øverst ikke? Camilla: Nej, det er det forreste tal, der skal stå øverst og så det næste nedenunder. Så hvis der havde stået , så skulle 315 være under 165. Elev: Nå okay (Regner stykket ud) 16

17 Matematik som De 5 kriterier forståelseslære Der findes mange opfattelser af hvad forståelseslære indebærer, og jeg har valgt at definere det ud fra Carpenter og Lehrers fem kriterier(skott 2008: 65-66), for hvornår den enkelte elev har tilegnet sig matematik med forståelse. Jeg vil under hvert kriterium forklare, hvad der ligger i kriteriet, og derudfra begrunde, hvorfor jeg mener, at den empiridel jeg har kaldt Jeres mobilabonnement (6.1 Jeres mobilabonnement: 12) opfylder de enkelte kriterier for forståelseslære Det første kriterium: Konstruere relationer Det første kriterium handler om, at den enkelte elev skaber relationer i sine mentale skemaer mellem den kendte viden og den nye viden, som skal tilegnes. De to elever formår at liste deres viden op omkring deres nuværende abonnements vilkår, og deslige finder de ud af, hvad de bruger af ydelser, hvor de ud fra de oplysninger laver en delkonklusion over, hvad de behøver fra et teleselskab på månedsbasis. Eksempelvis er de ikke interesseret i abonnementer, som indeholder data, da de alligevel ikke bruger det, og derfor ræsonnerer sig frem til, at denne ydelse ikke er nødvendigt, idet at de skriver intet data, hvis det er muligt. (6.1 Jeres mobilabonnement: 12) De tilegner sig ligeledes en ny viden om TDC til TDC, som de bruger i deres pak-selv -abonnementer, for at undersøge, hvad der for dem vil være mest hensigtsmæssigt. I den første pakke arbejder de ud fra at tilmelde sig ydelsen TDC til TDC og betaler andet tale udover til almindelig fast minuttakst, mens de i den anden pakke undersøger en talepakke, hvor TDC til TDC er inkluderet. Dette hænger meget sammen med det andet kriterium, og jeg vil derfor viderebehandle det der Det andet kriterium: Udvider og anvender matematisk viden Her handler det ikke kun om at bygge ovenpå eksisterende viden horisontalt men også om at få skabt en større sammenhæng mellem emner, begreber, metoder m.m. vertikalt sådan at der kan blive skabt et større strukturelt net i de mentale skemaer Eksempel på horisontalt arbejde kunne være 1) løsning af førstegradsligning, så 2) løsning af andengradsligning osv. 3 Eksempel på vertikalt arbejde kunne være 1) løsning af førstegradsligning, så 2) løsning af anderledes førstegradsligninger, f.eks. regnehistorier og 3) løsning af lineære funktion osv. 17

18 I eksemplet fra før med TDC til TDC har eleverne arbejdet vertikalt, idet at de sætter deres viden om TDC til TDC i brug i forskellige pakkeløsninger og undersøger, hvad det vil betyde for dem på årsbasis. Horisontalt har de ved at tilegne sig viden om hvad TDC til TDC indebærer, bygget ovenpå deres eksisterende viden om at tale i mobiltelefon, eftersom de er gået fra at skulle holde sig inden for 2 timers tale i måneden, til opdagelsen af TDC til TDC. Så de har udbygget deres mentale skemaer i forhold til at tale i mobiltelefon Det tredje kriterium: Reflektere over faglige erfaringer Overordnet handler dette kriterium om at være kritisk overfor f.eks. en metode eller et begreb frem for at overtage f.eks. en ligningsløsningsmetode. Den enkelte elev skal altså her kunne reflektere over proceduren, og på den måde undersøge metoder. Dette kriterium er svært at observere på, idet at refleksionen foregår inde i hovedet på den enkelte elev jf. det konstruktivistiske læringssyn, se nedenstående afsnit. Så her er det et spørgsmål om at vejlede eleven i retningen af at foretage denne refleksion. Eksempelvis valgte jeg i mit oplæg til denne aktivitet at tydeliggøre for dem, at arbejdet her også behandlede lineære funktioner ved at skrive Nu skulle i gerne have styr på lineære funktioner (12.1 Oplæg - Jeres mobilabonnement: 42-45). Derved håbede jeg, at denne indskærpelse ville gøre, at de ville reflektere over, hvad opgaven havde med lineære funktioner at gøre, og ikke blot godtage postulatet fra min side omkring sammenhængen Det fjerde kriterium: Udtrykke faglige forståelser Her handler det udelukkende om, at den enkelte elev kan udtrykke de faglige forståelser i mundtlig eller skriftlig kommunikation, som f.eks. illustrationer, algebraiske udtryk, skriftlig formidling m.m.. Eleverne formidler deres viden skriftligt på en overskuelig måde, der gør det let at følge deres tankegang gennem udregningerne. De evner desuden at udtrykke deres undersøgelse i en grafisk fremstilling, som illustrerer deres nuværende abonnement samt de to forskellige pak-selv -abonnementer, de har udformet. I diagrammet er der derudover indtegnet den månedlige betaling for de respektive abonnementer. Sammen med de algebraiske udtryk viser dette, at de to elever har en faglig forståelse af sammenhængen mellem udregningerne og den visuelle fremstilling Det femte kriterium: Tilegnelse af faglige stof Her handler det dybest set om, at den enkelte elev tilegner sig det faglige stof ud fra tankegangen om, at først når eleven har gjort det faglige stof til sit eget, er tilegnelsen fuldstændiggjort(skott 2008: 70). 18 Eleverne skriver, Vi kan konkludere at vi sagtens kan lave abonnementet billigere (6.1 Jeres mobilabonnement: 12). Dette viser, at de har en forståelse for, hvad det er de har været i gang med at undersøge og kan sætte det hele i relief til hinanden. Derved viser

19 eleverne, at de har gjort det til deres eget, fordi de magter at lave denne betragtning over deres arbejde. 7.2 Læringssyn Carpenter og Lehrers fem kriterier bygger på en konstruktivistisk tankegang, som Jean Piaget og Lev Vygotsky er hovedtænkerne indenfor. Jeg vil derfor behandle det konstruktivistiske læringssyn i forhold til hvilken betydning det kan have for den enkelte elevs forståelse af læringen Hvad ligger der i det konstruktivistiske læringssyn? Konstruktivisme handler om at læring er en kognitiv proces, der bygger på at den lærende konstruerer sin egen viden gennem en ligevægtsproces, hvor målet er at gå fra;...en tilstand af mindre ligevægt til en tilstand af ligevægt på et højere kognitivt niveau. Jean Piaget (Piaget 1970: 7) Der er tale om en teori om viden og læring, der i en vis forstand ser begge dele som individuelle anliggender viden findes kun i hovedet på folk. (Skott 2008: 70) (Sjøberg 2012: 331) Det betyder, at vi ikke kan overtage andres forståelser i færdig form eller få andre til at overtage vores egne. Så den enkelte person må på egen vis tilegne sig noget viden, og gøre det til dets eget. Den forståelse som den enkelte tilegner sig kaldes antaget-fælles forståelse (Skott 2008: 88), idet at man som sagt konstruerer sin egen viden, og derfor ikke kan være fælles med andre om den forståelse, som man har tilegnet sig. (Skott 2008: ) Den nye viden, som vedkommende har tilegnet sig, organiseres i det Piaget kalder mentale skemaer. (Skott 2008: 76) Sådanne skemaer gør, at man besidder den pågældende viden, og at man derfor kan tage den med sig ind i alle mulige andre sammenhænge end der, hvor den er tilegnet. Tilegnelsen kan ske på to måder, enten ved en assimilationsproces eller ved en akkommodationsproces. Ved assimilation tilpasser og udvikler mennesket sin forståelse af en situation eller et fænomen ved at indarbejde nye erfaringer i de forforståelser, det møder situationen med. Ved akkommodation ændrer forforståelserne sig som reaktion på ændrede erfaringer. I de tilfælde, hvor der ikke blot ved assimilation kan ske en overensstemmelse mellem den nye viden og den allerede eksisterende viden, vil der ske en akkommodation, så eleven igen vil være i ligevægt jf. Piaget; og det er her, at læringen finder sted. Lærerens roller bliver derfor at sørge for, at det nye faglige stof bliver præsenteret således, at den enkelte elev ud fra egne forudsætninger har mulighed for at tilegne sig det nye stof. Det er det, som Vygotsky kalder zonen for nærmeste udvikling, ZNU (Skodvin 2009: 248), hvilket kan ske gennem psykolog Jerome Bruners begreb stilladsering. (Skodvin 2009: 254) Det er her, at Piaget og Vygotsky er uenige, eftersom at Piaget mener, at 19

20 Udvikling, en forudsætning for læring (Nielsen 2010), hvor udvikling skal ses som den biologiske modning. Altså mener Piaget, at al læring afhænger af, om den pågældende elev er modningsparat til at tilegne sig den viden, som læreren har til hensigt. Sagt på en anden måde har det betydning for den enkelte elev, om den tilsigtede viden er tilgængelig i det udviklingsstadie eleven befinder sig i, og derved kan adaptere viden enten gennem assimilations- og/eller akkomodationsproces(ser). Det vil altså sige, at den forstyrrelse eleven bliver påvirket af vha. sproget, skal være tilpasset det udviklingsstadie, som eleven er en del af, for at eleven kan gennemgå ligevægtsprocessen. Så i det tilfælde, at der ikke er overensstemmelse mellem den enkelte elevs udvikling og den tilsigtede viden, vil eleven ikke kunne gennemløbe adaptionsprocessen og dermed heller ikke ligevægtsprocessen. Vygotsky siger til gengæld om forholdet mellem udvikling og læring, at Læring, en forudsætning for udvikling. (Nielsen 2010) Han mener altså at læringen i relation til ZNU danner grundlag for udvikling af de kognitive strukturer, og at der i den forbindelse sker en udvikling af den lærende. Det ses f.eks. i hans forståelse af sproget, nemlig at det er et redskab til at udvikle psyken med. (Skott 2008: 102) I vores videnssamfund vinder Vygotsky og hans social konstruktivisme mere og mere indpas, og jeg vælger derfor at forholde mig til sproget ud fra hans synsvinkel, eftersom sproget har stor betydning for Vygotsky i forhold til tilegnelsen af viden Hvilken betydning har konstruktivismen for den enkelte elevs læring? Konstruktivismen betyder for elevernes læring i undervisningssammenhænge, at det er den enkelte elev selv, der har ansvaret for at tilegne sig den viden, som læreren skaber rum for at tilegne sig, både i det matematikdidaktiker Guy Brousseau kalder den A-didaktiske og didaktiske situation. (Skott 2008: 431) Af den årsag skal det siges, at der derfor 4 5 ikke eksisterer en absolut viden, som eleverne skal tilegne sig. Dette gør, at den enkelte elev ikke kan være sikker på, at den læring, og den tilhørende forståelse, den enkelte elev har tilegnet sig, er i overensstemmelse med virkeligheden. Sagt på en anden måde, så er læring et individuelt foreliggende, der gør, at forståelsen af det lærte også er subjektivt. Spørgsmålet er derfor, hvordan eleven foretager denne adaptionsproces? Som jeg ser det, arbejder den enkelte elev ud fra en specifik antagelse og derudfra danner en hypotese, som søges at blive bekræftet. I denne bekræftelsesdel finder assimilations- og/eller akkomodationsproces(serne) sted. Se figur 1 på næste side Den del af undervisningen, hvor den enkelte elev er aktør. 5 Den del af undervisningen, hvor læreren er en central aktør.

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9 Indhold Indledning 7 Læsevejledning 9 1 Hvad er åbne opgaver? 13 2 Hvorfor arbejde med åbne opgaver? 17 3 Udfordringer i arbejdet med åbne opgaver 19 4 En ny didaktisk kontrakt 21 5 Et par eksempler 23

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Eleverne skal lave tre forskellige typer af svar på opgaven: Almindelige, vanskelige og smarte.

Eleverne skal lave tre forskellige typer af svar på opgaven: Almindelige, vanskelige og smarte. Åben og undersøgende julematematik Jul er jo en herlig tid, og jeg har givet mig selv den opgave at finde på en juleopgave, inden for hver af de seks typer af åbne og undersøgende aktiviteter, som jeg

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Forår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning for Fælles Mål i matematik... 4 3. Sammenfatning for Fælles

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

En matematikundervisning der udfordrer alle elever.

En matematikundervisning der udfordrer alle elever. En matematikundervisning der udfordrer alle elever. Lær af nye bøger, men af gamle lærere!! Det vigtigste spørgsmål handler ikke længere om, hvordan børn lærer matematik men om, hvordan de tænker, når

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011 Andengradsligninger Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 VisiRegn ideer 1 Talregning Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 Vejledning til Talregning

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Reformen. Forenklede Fælles Mål

Reformen. Forenklede Fælles Mål Reformen Forenklede Fælles Mål Læringskonsulenter klar med bistand 17-03-2014 Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt ikke

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Oplæg og forberedelse

Oplæg og forberedelse Pædagogik KUA Eksamensform: Mundtlig eksamen med forberedelse (Spørgsmålet trækkes 48 timer før eksamen) Underviser: Mie Plotnikof Censor: Signe Holm-Larsen Spørgsmål: Redegør for Piagets udviklingsteori

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktisk teori samt matematiklærerens praksis i folkeskolen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL JULIE SCHMØKEL AKADEMISK PROJEKT Seminar T Idégenerering Seminar U Akademisk skrivning Seminar V Akademisk feedback PRÆSENTATION Julie Schmøkel, 25 år Cand.scient. i nanoscience (2016) Projektkoordinator

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 26 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere