Afcheckning af fugtmåleceller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afcheckning af fugtmåleceller"

Transkript

1 Bygge- og Miljøteknik ApS Afcheckning af fugtmåleceller Sag nr.: R december 1999 Rapport udarbejdet for Energistyrelsen under udviklingsprogrammet Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering, ES-sagsnummer 75664/ Skodsborgvej 48 A Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: DK-2830 Virum (+45) (+45)

2 Afcheckning af fugtmåleceller Sag nr. R Indholdsfortegnelse 0. Forord 1. Undersøgelsens baggrund for formål 2. Planlægning af undersøgelsen 3. Produktion samt kvalitetsvurdering af fugtmåleceller 4. Fugtpåvirkning i vandig form samt resultater Påvirkninger Resultater 5. Fugtpåvirkninger på vægmodeller (diffusion) Opbygning af vægmodeller og montering af fugtmåleceller Klimarum Resultater fra klimaeksponering af vægmodeller Andre målinger 6. Resultater fra klimaeksponering af referencemåleceller 7. Dataopsamling 8. Resultater 9. Konklusion 10. Referencer 11. Skemaer Figurer Fotobilag, fotos Bilag A, Hysterese 15. Samtlige måleresultater fra vægmodeller, Foldeudark

3 0. Forord Som en del af Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering er der blevet stillet midler til rådighed for Bygge-og Miljøteknik ApS med henblik på at undersøge pålideligheden af de fugtmåleceller som anvendes til måling af fugtindhold i borsaltimprægnerede cellulosebaserede isoleringsmaterialer. Her kunne det frygtes, at der ville ske saltindtrængning i målecellerne, og at de elektriske modstandsmålinger derfor ville give forkerte resultater. En afklaring af dette forhold er vigtigt for at kunne bedømme fugtmåleresultater fra en række demonstrationsprojekter med anvendelse af borsaltimprægnerede cellulosebaserede isoleringsmaterialer. Disse demonstrationsprojekter er enten lige igangsat eller er under forberedelse. Undersøgelsen er foregået i laboratoriet, og er igangsat i juni 1999, og de sidste målinger blev gennemført primo december Til gennemførelse af konditionering af fugtmålecellerne har Statens Byggeforskningsinstitut velvilligt stillet klimarum til rådighed. Bygge- og Miljøteknik vil benytte denne lejlighed til at takke byggetekniker Jan Ringgård fra J.E.R. Byggeservice for et godt samarbejde ved opbygning og drift af forsøgsopstillingen samt for en omhyggelig gennemførelse af de mange målinger udført i forbindelse med konditioneringen i SBIs klimarum. Endvidere takkes Bent Hald fra BM Data ApS for assistance i forbindelse med opbygning og drift af det pc-baserede udstyr, som er konstrueret specielt til denne forsøgsopstilling med henblik på daglig automatisk opsamling af de mange måleresultater. Projektet er gennemført under Energistyrelsens referencenummer 75664/ med projekttitlen Afcheckning af fugtmåleceller. Virum d. 30. december 1999 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik ApS

4 1. Undersøgelsens baggrund og formål 2. Planlægning af undersøgelsen Som en del af Energistyrelsen udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering vil der i de kommende år blive opført en række demonstrationsbyggerier, hvor der gennemføres målinger af fugtforholdene i bygningernes klimaskærm. Til isolering vil blive anvendt organiske saltimprægnerede celluloseprodukter eller hør. Målingerne i demonstrationsbyggerierne gennemføres for at få bekræftet eller afkræftet bl.a. antagelser om betydningen af forskellige former for dampspærrende effekt på den varme side af de anvendte isoleringsmaterialer. Den dampspærrende effekt vil være bestemmende for, om der eventuelt sker fugtophobning i isoleringsmaterialet under vinterforhold. Målingerne i demonstrationsbyggerierne udføres i overvejende grad med fugtmåleceller i form af såkaldte fugtmåledyvler. En nærmere beskrivelse samt en omfattende beskrivelse af tidligere undersøgelser af fugtmåledyvler findes i (1). På figur 1 er vist en principskitse af en sådan fugtmåledyvel, som består af en bøgetræscylinder med en diameter på 12 mm og en længde på 25 mm. I dyvlen er indbygget to elektroder, hvor imellem den elektriske ledningsevne kan måles. Baggrunden for den gennemførte undersøgelse er en mistanke om, at de borsalte (og eventuelt andre salte), som findes i celluloseisolering (papirisolering) vil kunne trænge ind i fugtmålecellen og derved give anledning til en form for kortslutningseffekt eller i det mindste til, at måleresultatet bliver fejlbehæftet. Dette ville give sig udtryk ved, at målinger indikerer et større fugtindhold end der var tale om i virkeligheden. Formålet med undersøgelsen har derfor været, at vurdere om den her skitserede effekt ville opstå under forskellige fugtindhold i isoleringsmaterialet og dermed også under forskellige saltpåvirkninger af fugtmålecellerne. Eksempler på kalibreringskurver, som eventuelt skulle have været korrigeret som følge af saltindtrængning i fugtmålecellerne er vist på figur 2. De her benyttede fugtmåledyvler følger meget nær den øverste af de tre viste kalibreringskurver. Ved planlægningen af undersøgelsen blev det tilstræbt at give isoleringsmaterialet og dermed også de indbyggede fugtmåleceller et så bredt spektrum af fugtpåvirkninger som muligt. Dette rakte fra at konditionere fugtmålecellerne i en helt gennemvædet grød af isoleringsmateriale til at opbevare fugtmålecellerne i længere tid under konstante og relativt tørre forhold i klimarum. Spektret af påvirkninger fremgår af nedenstående oversigt, idet der indledes med de kraftigste påvirkninger. a. Fugtmålecellerne konditioneres først i en grød af celluloseisolering og vand, hvorefter de udtørres i rumklimaet. Disse påvirkninger gentages. For at vurdere saltenes effekt alene, gennemføres helt de samme påvirkninger med andre fugtmåleceller, men i dette tilfælde konditioneret i demineraliseret vand.

5 b. Fugtmålecellerne indbygges i mindre celluloseuldisolerede vægmodeller, som udsættes for et normalt inde- og udeklima. Begrænsningsfladerne er enten gipsplader eller acrylplader (henholdsvis et diffusionsåbent og et diffusionstæt materiale) og fugtmålecellerne fastgøres på pladerne på den side, der vender imod celluloseisoleringen. En skitse af en vægmodel er vist på figur 3. I vægmodellerne er begrænsningsfladerne på henholdsvis den varme og kolde side acryl/gips, gips/gips eller gips/acryl. Vægmodellerne udsættes i laboratoriet for konstante ude- og indeklimaer. c. Samme opbygning af forsøgsvægge som under b, men vægmodellerne udsættes for vekslende klimapåvirkninger, idet de vendes således, at inderside og yderside ombyttes flere gange. Både i b og c er der således situationer, hvor vægmodellerne er korrekt opbygget og forkert i forhold til dampdiffusionsmodstanden i pladematerialerne som afgrænser celluloseisoleringen. d. Fugtmålecellerne konditioneres i klimarum ved 80% RF. I tilfældene a-c er der foregået en indledende og en efterfølgende konditionering, som er sket i nedenstående rækkefølge: 1. Indledende konditionering i klimarum ved 50% RF i tre uger. 2. Efterfølgende konditionering i klimarum ved 80% RF i fem uger. 3.a. Opbevaring i en grød af isoleringsmateriale eller i demineraliseret vand i en uge. 3.b. Eksponering i klimakasser i otte uger. 4. Konditionering i klimarum ved 80% RF i to uger. 5. Konditionering i klimarum ved 50% i to uger. I tilfælde d er fugtmålecellerne efter 10 uger igen lagt tilbage i klimarum ved 50 % RF. De fugtmåleceller, som blev udsat for opfugtning og udtørring i en grød (saltopløsning) eller i demineraliseret vand, blev umiddelbart herefter anbragt i klimarummet ved 80% RF, og fulgte herefter den sædvanlige konditioneringsrutine. En fotoserie sidst i rapporten viser vægmodeller under opbygning samt det anvendte udstyr til klimaeksponering af vægmodellerne. 3. Produktion samt kvalitetsvurdering af fugtmåleceller Der blev i alt produceret 127 fugtmåleceller med indbyggede elektroder og ledninger, som gjorde det muligt at måle modstanden i log(mohm), som så kunne omsættes til fugtindhold via en allerede kendt kalibreringskurve. Efter den indledende konditionering i 50% RF blev alle måleceller, som målte et fugtindhold, som lå mere end en halv procent fra gennemsnittet sorteret fra. Det samme var tilfældet efter konditioneringen i 80% RF. I alt blev der på disse kriterier frasorteret ni fugtmåleceller, og de resterende 118 er indgået i undersøgelserne. Målingerne er foretaget med et af firmaet Blichfeldt Electronics tidligere udviklet måleinstrument af typen T 301

6 COW til måling af elektriske modstande over mange dekader. Dette måleinstrument var tilsluttet et pc-baseret dataopsamlingsudstyr. Ved alle de gennemførte målinger er der anvendt serier på mindst 5 eller 10 måleceller for at undgå tilfældige afvigelser. For at kunne følge de enkelte fugtmåleceller igennem hele forløbet, er de nummereret fra 1 til 127, og er udtaget tilfældigt til hver måleserie, således at eventuelle systematiske afvigelser fra produktionen er undgået. 4. Fugtpåvirkninger i vandig form samt resultater Påvirkninger I laboratoriet blev der gennemført opfugtning og udtørring med 10 fugtmåleceller i henholdvis en papiruldgrød og i demineraliseret vand. Målecellerne blev anbragt helt neddyppet i en lille form med en dimension på ca. 40 x 20 x 20 cm. Der blev i alt gennemført fem opfugtninger og udtørringer i perioder af 24 timers varighed. Det fandtes ikke nødvendigt at øge antallet, da målingerne i de sidste to omgange var de samme. Resultater Resultaterne af målingerne inclusive resultaterne fra konditioneringsperioderne er vist i skema 1. Af midterste kolonne i tabellen (Max) ses, at der i gennemsnit er målt en forskel på (-1,69 (-1,46) = -0,23 log(mohm) imellem fugtmåledyvlerne, som har været konditioneret i papiruldgrød og i demineraliseret vand. I den våde del af kalibreringskurven (se figur 2) betyder dette, at målingerne kan være behæftet med en fejl svarende til en afvigelse i fugtindholdet i træ på ca. 2 vægtprocent. For alle praktiske formål er en sådan afvigelse, i denne ende af skalaen, dog uden betydning.

7 5. Fugtpåvirkninger på vægmodeller (diffusion) Opbygning af vægmodeller og montering af fugtmåleceller Der blev opbygget seks vægmodeller i form af kasser med vægge af 50 mm ekspanderet polystyren (Roofmate) med en indvendig dimension på 45 x 30 x 20 cm. På fladerne med et udvendigt mål på 55 x 40 cm var disse kasser dækket enten med 9 mm fugtimprægneret gipsplade (vindgips) eller 3 mm acrylplade. De to pladematerialer repræsenterede således, henholdsvis et meget diffisionsåbent og et meget diffusionstæt materiale. Kasserne er vist tidligere på figur 3. Fugtmålecellerne blev med tape fastklæbet på den side af pladen, som lå ind imod isoleringsmaterialet. Der blev på hver plade påklæbet 5 måleceller i et mønster, som vist på figur 4. Der blev ilagt 200 mm celluloseisolering, som i første omgang var tilstræbt at have en rumvægt på 42 kg/m 3. Det viste sig imidlertid, at det med håndudlægning ikke var muligt at fylde kasserne helt på denne måde, og den resulterende rumvægt kom derfor op på ca. 54 kg/m 3. Det blev dog skønnet, at denne afvigelse ikke ville have nogen indflydelse på den undersøgelse, som skulle foretages. En skitsemæssig oversigt over de 6 vægmodeller fremgår af figur 5. Klimarum De seks vægmodeller (kasser) blev anbragt i to lodrette rækker med tre i hver, som skilleflade imellem et varmt rum og et koldt rum. Det sidste bestod i realiteten af to standardkøleskabe. Det varme rum bestod af en uisoleret krydsfinerkasse med en dimension på l x b x h på 1100 x 600 x 1200 mm. De to klimarum blev sammenspændt omkring vægmodellerne med lange skruetvinger. Der var herudover sørget for, at alle samlinger imellem klimarum og vægmodeller samt imellem vægmodeller indbyrdes var tætte overfor luftgennemstrømning. Forsøgsopstillingen er vist i princip på figur 6. I den kolde kasse var temperaturen 6 ± 3 o C og i den varme kasse 23 ± 3 o C. Den relative luftfugtighed i den kolde kasse blev ikke styret, men lå på ca. 85 %. I den varme kasse blev der ved hjælp af et befugtningsudstyr holdt en relativ luftfugtighed på ca. 80%. Til den her gennemførte undersøgelse er nøjagtigheden af klimastyringen i øvrigt stort set uden betydning. Resultater fra klimaeksponering af vægmodeller Vægmodellerne i form af kasserne 4, 5 og 6 blev udsat for konstante klimaforhold i otte uger, medens vægmodellerne i form af kasserne 1, 2 og 3 blev vendt hver anden uge (varm side blev vendt mod kold side og omvendt), hvilket resulterede i, at de blev udsat for fire længerevarende opfugtninger og udtørringer.

8 I skemaerne 2-7 er vist placeringen af de nummererede fugtmåleceller, resultaterne for målingerne i alle vægmodellerne samt gennemsnittene. Der indgik 5 målepunkter på hver flade. Andre målinger Midt i alle vægmodellerne var der anbragt målecelle til at checke forholdene midt i kassen. Resultaterne er vist i skema 8, men de er ikke bearbejdet. Der er tale om fugtmålecellerne med numrene 5, 11, 32, 75, 97 og Resultater fra klimaeksponering af referencemåleceller 7. Dataopsamling. 8. Resultater Et hold måleceller havde i samme periode, som beskrevet ovenfor for vægmodellerne, været konditioneret i 80% klimarummet, og var efter otte plus to uger lagt tilbage i 50% rummet. Resultaterne er angivet i skema 9. Ledningerne fra alle vægmodellerne blev ført til et samlingspanel, hvor der ved hjælp af et pc-udstyr blev opsamlet data én gang i døgnet. Måleresultaterne blev registreret i form af en Megohmmåling. Alle måleresultaterne fra målingerne på vægmodellerne er angivet på foldeudarket bag i rapporten. Resultaterne af undersøgelserne - det vil sige afvigelserne som følge af det saltholdige miljø - defineres som forskellen imellem de måleresultater, som forekommer efter fugtmålecellerne, har været udsat for de forskellige fugtpåvirkninger sammenlignet med de oprindelige målinger på de samme fugtmåleceller. Resultaterne fremgår af skemaerne 1 9. Det skal anføres, at der er gennemført målinger med elektriske modstande fra ca. 4 Megohm og ned til ca. 1,75 Megohm, det vil sige, at der både er målt både i meget tørt og et meget fugtigt miljø. I skema 5 for oven (kasse 4), hvor acrylpladen har været placeret forkert ses, at der ved en sammenligning imellem målingerne ved konditionering i 80% RF ( og ) kan konstateres en betydelig afvigelse. Det samme kan ses i skema 4 for neden (kasse 3), hvor der har været gentagne opfugtninger af papirulden som vender ind mod acrylpladen. I begge tilfælde er afvigelsen ca. 1 log(mohm), hvilket svarer til, at fugtindholdet vurderes ca. 5 vægtprocent for højt. Ved dette område på kalibreringskurven svarer dette til, at der f.eks. måles 20% fugtindhold, hvor det reelle indhold kun er 15%. Den tilsvarende afvigelse efter de to perioder med konditionering i klimarum ved 50% RF ( og ) giver en afvigelse (incl. hysterese) på kun ca. 0,5 log(mohm) svarende til, at der måles et fugtindhold som er ca. 1 % for højt. I dette område på kalibreringskurven svarer dette til, at der f.eks. måles 10 % fugtindhold, hvor det reelle indhold kun er 9 %.

9 I skema 1, hvor der er vist resultater for opfugtning i en papiruldgrød og i demineraliseret vand ses, at der ved målinger efter de to perioder med konditionering i klimarum ved 80% RF ( og ) i begge tilfælde måles en gennemsnitlig afvigelse på ca. 1 log(mohm). Den tilsvarende afvigelse efter konditionering i 50 % RF er ca. 0.2 log(mohm). Da afvigelserne er de samme, uanset om der er tale om påvirkningerne har været fra papiruldgrød eller demineraliseret vand, må det må det heraf sluttes, at det ikke er saltene i sig selv der er årsagen til afvigelsen, men at fugtmåledyvlerne har været kraftigt opfugtet inden de er nået i den nye ligevægtstilstand. En gennemgang af samtlige måleresultater viser, at den kraftige opfugtning kan identificeres som de situationer, hvor målingerne har været under ca. 1 log(mohm), hvilket svarer til træs fibermætningspunkt ved ca. 30 vægtprocent. (se kalibreringskurve i figur 2). Af skema 9 fremgår, at alene hystereseeffekten (se bilag A), hvor referencedyvlerne kun har været udsat for konditionering i klimarum ved henholdsvis 50% RF og 80% RF viser en afvigelse på ca. 0,3 log(mohm). 9. Konklusion Målinger med fugtmåledyvler i saltimprægnerede isoleringsmaterialer behøver ikke at blive korrigeret såfremt fugtmåledyvlerne ikke på et tidligere tidspunkt har været opfugtet over fibermætningspunktet. Hvis fugtmåledyvlerne tidligere har været opfugtet over fibermætningspunktet, og der måles inden der efter et par måneder er opnået fugtligevægt, så vil de efterfølgende målinger skulle korrigeres uanset saltindhold i isoleringsmaterialet. Der er tale om betydelige korrektioner, idet der i området omkring et fugtindhold på ca. 20 % skal ske en reduktion med ca. 5 %. I det mere tørre område, det vil sige fugtindhold på ca. 10 %, skal reduktionen kun være maksimalt ca. 1 % inclusive hystereseeffekten. Det er på basis af de her gennemførte undersøgelser ikke muligt at vurdere, hvilke korrektioner, der skal gennemføres i det resterende område op imod fibermætningspunktet. For alle praktiske formål må det med den nøjagtighed, som er knyttet til målinger af den her beskrevne karakter konstateres, at korrektioner kun er nødvendige, når der er tale om materialer, som på et tidspunkt har været meget stærkt opfugtede. Det skal bemærkes, at litteraturen bl.a. (1) viser, at der skal foretages en mindre korrektion, såfremt temperaturen på målestedet afviger fra 20 o. Denne korrektion opgives i (1) som log(mohm) = 0, ,005. (t 20 o ). Dette betyder, at der ved en temperatur på målestedet på 10 o C skal ske en reduktion i den aflæste værdi på ca. 0,08 log(mohm). Dette er så ringe en korrektion, at den for alle praktiske formål kan lades ude af betragtning.

10 10. Referencer (1) Fugtmåledyvler. Johs. F. Munch-Petersen IFH-rapport nr. 198 Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby, 1990 (2) Måling af træfugt ved modstandsmåling. Erik Brandt, Morten Hjorslev Hansen, Ole Hummel Hansen og Peter Mossing Byggeindustrien nr. 5, 1998 Virum, den 30. december 1999 Georg Christensen Bygge- og Miljøteknik ApS

11 Bygge- og Miljøteknik ApS Bilag Skemaer Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

12 Bygge- og Miljøteknik ApS Afcheckning af fugtmåleceller N Opfugtning/udtørring i demineraliseret vand Dato for målinger Indlagt Vand Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF Max 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 1 3,72 1,74-1,65 0,61 3,42 1,13 0, ,75 1,81-1,37 0,78 3,53 1,03 0, ,67 1,64-1,48 0,71 3,58 0,93 0, ,95 1,90-1,46 0,96 3,79 0,94 0, ,89 1,94-1,50 0,96 3,75 0,98 0, ,83 1,74-1,28 0,88 3,65 0,86 0, ,17 1,91-1,36 0,87 3,65 1,04 0, ,99 1,80-1,40 1,03 3,82 0,77 0, ,96 1,66-1,56 0,82 3,56 0,84 0, ,76 1,74-1,51 0,74 3,55 1,00 0,21 Gns. 3,87 1,79-1,46 0,84 3,63 0,95 0,24 Opfugtning/udtørring i papiruldgrød Dato for målinger Indlagt Grød Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF Max 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF * 4 3,74 1,96-0,66 3,49 3, ,97 1,80-1,59 0,88 3,53 0,92 0, ,54 1,57-1,74 0,60 3,58 0,97 0, ,91 1,69-1,66 0,62 3,79 1,07 0, ,79 1,74-1,66 0,73 3,75 1,01 0, ,69 1,73-1,75 0,56 3,65 1,17 0, ,80 1,66-1,72 0,65 3,65 1,01 0, ,67 1,61-1,70 0,57 3,82 1,04 0, ,87 1,85-1,65 0,78 3,56 1,07 0, ,73 1,74-1,72 0,63 3,55 1,11 0,21 Gns. 3,77 1,71-1,69 0,67 3,63 1,04 0,24 * Defekt medregnes ikke Skema 1: Se forklaring på næste side. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

13 Bygge- og Miljøteknik ApS Skema 1: Måleresultater i log(mohm) efter perioder med opfugtning/udtørring af fugtmåledyvler i henholdsvis demineraliseret vand og papirgrød. En periode omfatter 16 timers opfugtning og 8 timers udtørring. Midterste kolonne (Max) angiver måling efter sidste af fem opfugtningsperioder. Afvigelser ved konditionering ved henholdsvis 50 % RF og 80 % RF ses i de sidste kolonner. Det ses, at ved den gentagne konditionering i 50 % RF er afvigelserne små og der er ingen forskel imellem afvigelserne efter påvirkningen af henholdsvis papirgrød og demineraliseret vand. Ved konditionering i 80 % RF er forskellen i afvigelsen 1,04 0,95 = 0,09 log(mohm). Denne forskel i afvigelserne er så lille, at saltpåvirkning må antages ikke at have nogen effekt på målingen. Det skal bemærkes, at de nævnte gennemsnitlige afvigelser på ca. 1 log(mohm) ved en sammenligning efter den gentagne konditionering ved 80 % RF sandsynligvis skyldes, at målecellerne endnu ikke er nået i fugtligevægt efter den kraftige forudgående opfugtning over fibermætningspunktet. Denne ligevægt synes derimod at være opnået efter yderligere to ugers konditionering ved 50 % RF, hvor den gennemsnitlige afvigelse i begge tilfælde kun er 0,24 log(mohm) svarende til, hvad der er konstateret som hystereseeffekt for referencemåledyvlerne. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

14 Bygge- og Miljøteknik ApS Kasse 1: Plademateriale: 3 mm acrylplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF KVKV 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 15 3,70 1,67 3,69 1,16 3,25 0,51 0, ,70 1,65 3,54 1,12 3,20 0,53 0, ,95 1,89 3,55 1,25 3,28 0,64 0, ,80 1,77 3,95 1,28 3,39 0,49 0, ,84 1,74 3,71 1,29 3,37 0,45 0,47 Gns. 3,80 1,74 3,69 1,22 3,30 0,52 0,50 Kasse 1: Plademateriale: 9 mm gipsplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF VKVK 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 12 3,68 1,66 1,77 1,28 3,38 0,38 0, ,63 1,64 0,95 1,01 3,30 0,63 0, ,86 1,66 2,84 1,57 3,36 0,09 0, ,68 1,60 2,38 1,46 3,41 0,14 0, ,87 1,83 3,03 1,74 3,57 0,09 0,30 Gns. 3,74 1,68 2,19 1,41 3,40 0,27 0,34 Skema 2: Måleresultater i log(mohm) (Kasse 1), hvor klimapåvirkningerne har vekslet. I midterste kolonne angiver KVKV og VKVK rækkefølgen af perioder, hvor pladematerialet har vendt mod henholdsvis kold (K) og varm (V) side. Tallene angivet i de to sidste kolonner angiver afvigelser imellem målinger, første og anden gang i klimarum ved henholdsvis 50 % RF og 80 % RF. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

15 Bygge- og Miljøteknik ApS Kasse 2: Plademateriale: 9 mm gipsplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF KVKV 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 65 3,75 1,77 3,26 1,48 3,43 0,29 0, ,10 1,91 3,24 1,72 3,62 0,19 0, ,77 1,78 3,17 1,57 3,46 0,21 0, ,69 1,80 3,35 1,71 3,47 0,09 0, ,87 1,85 3,29 1,74 3,54 0,11 0,33 Gns. 3,84 1,82 3,26 1,64 3,50 0,18 0,34 Kasse 2: Plademateriale: 9 mm gipsplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF VKVK 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 113 3,76 1,78 3,19 1,71 3,49 0,07 0, ,96 1,91 2,41 1,67 3,59 0,24 0, ,12 2,02 2,17 1,63 3,57 0,39 0,55 9 3,72 1,78 1,84 1,32 3,36 0,46 0, ,85 1,76 1,54 1,22 3,24 0,54 0,61 Gns. 3,88 1,85 2,23 1,51 3,45 0,34 0,43 Skema 3: Måleresultater i log(mohm) (Kasse 2), hvor klimapåvirkningerne har vekslet. I midterste kolonne angiver KVKV og VKVK rækkefølgen af perioder, hvor pladematerialet har vendt mod henholdsvis kold (K) og varm (V) side. Tallene angivet i de to sidste kolonner angiver afvigelser imellem målinger, første og anden gang i klimarum ved henholdsvis 50 % RF og 80 % RF. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

16 Bygge- og Miljøteknik ApS Kasse 3: Plademateriale: 9 mm gipsplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF KVKV 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 23 3,90 2,01 3,42 1,76 3,57 0,25 0, ,69 1,78 3,31 1,64 3,43 0,14 0, ,79 1,64 3,21 1,57 3,28 0,07 0, ,91 1,90 3,31 1,79 3,61 0,11 0, ,88 1,88 3,35 1,80 3,43 0,08 0,45 Gns. 3,83 1,84 3,32 1,71 3,46 0,13 0,37 Kasse 3: Plademateriale: 3 mm acrylplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF VKVK 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 42 3,87 1,85-0,78 0,74 3,26 1,11 0, ,89 1,88-0,23 0,86 3,26 1,02 0, ,88 1,94 0,16 0,96 3,35 0,98 0,53 8 3,81 1,82 0,17 0,75 3,21 1,07 0, ,57 1,64 0,83 0,91 3,19 0,73 0,38 Gns. 3,80 1,82 0,12 0,84 3,26 0,98 0,54 Skema 4: Måleresultater i log(mohm) (Kasse 3), hvor klimapåvirkningerne har vekslet. I midterste kolonne angiver KVKV og VKVK rækkefølgen af perioder, hvor pladematerialet har vendt mod henholdsvis kold (K) og varm (V) side. Tallene angivet i de to sidste kolonner angiver afvigelser imellem målinger, første og anden gang i klimarum ved henholdsvis 50 % RF og 80 % RF. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

17 Bygge- og Miljøteknik ApS Kasse 4: Plademateriale: 3 mm acrylplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF KOLD 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 7 3,66 1,64-0,95 0,57 3,12 1,07 0, ,66 1,73-0,97 0,68 3,21 1,05 0, ,89 1,93-1,06 0,63 3,24 1,30 0, ,61 1,72-1,04 0,60 3,19 1,12 0, ,59 1,66-1,44 0,51 3,01 1,15 0,58 Gns. 3,68 1,74-1,09 0,60 3,15 1,14 0,53 Kasse 4: Plademateriale: 9 mm gipsplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF VARM 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 31 3,70 1,76 3,00 1,67 3,50 0,09 0, ,67 1,75 3,16 1,63 3,45 0,12 0, ,95 1,84 3,26 1,76 3,57 0,08 0, ,79 1,74 3,12 1,71 3,49 0,03 0, ,84 1,67 2,91 1,63 3,39 0,04 0,45 Gns. 3,79 1,75 3,09 1,68 3,48 0,07 0,31 Skema 5: Måleresultater i log(mohm) (Kasse 4), hvor klimapåvirkningerne har været konstante. I midterste kolonne er angivet om pladematerialet har været mod kold eller varm side (KOLD) og (VARM). Tallene angivet i de to sidste kolonner angiver afvigelser imellem målinger, første og anden gang i klimarum ved henholdsvis 50 % RF og 80 % RF. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

18 Bygge- og Miljøteknik ApS Kasse 5: Plademateriale: 9 mm gipsplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF KOLD 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 107 3,82 1,77 2,17 1,60 3,45 0,17 0, ,79 1,81 0,87 1,07 3,33 0,74 0, ,89 1,67 1,34 1,28 3,57 0,39 0, ,68 1,66 3,05 1,64 3,57 0,02 0, ,89 1,76 1,77 1,36 3,59 0,40 0,30 Gns. 3,81 1,73 1,84 1,39 3,50 0,34 0,31 Kasse 5: Plademateriale: 9 mm gipsplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF VARM 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 109 3,73 1,83 3,21 1,73 3,47 0,10 0, ,93 1,92 3,55 1,89 3,71 0,03 0, ,03 1,93 3,99 1,82 3,63 0,11 0, ,65 1,67 2,95 1,58 3,37 0,09 0, ,88 1,83 3,36 1,69 3,63 0,14 0,25 Gns. 3,84 1,83 3,41 1,74 3,56 0,09 0,28 Skema 6: Måleresultater i log(mohm) (Kasse 5), hvor klimapåvirkningerne har været konstante. I midterste kolonne er angivet om pladematerialet har været mod kold eller varm side (KOLD) og (VARM). Tallene angivet i de to sidste kolonner angiver afvigelser imellem målinger, første og anden gang i klimarum ved henholdsvis 50 % RF og 80 % RF. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

19 Bygge- og Miljøteknik ApS Kasse 6: Plademateriale: 9 mm gipsplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF KOLD 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 24 3,77 1,72 3,75 1,67 3,39 0,05 0, ,95 1,99 3,95 1,96 3,64 0,03 0, ,96 1,75 3,75 1,69 3,47 0,06 0, ,75 1,73 3,59 1,68 3,43 0,05 0, ,81 1,75 3,76 1,65 3,51 0,10 0,30 Gns. 3,85 1,79 3,76 1,73 3,49 0,06 0,36 Kasse 6: Plademateriale: 3 mm acrylplade Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF VARM 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 3 3,78 1,85 4,23 1,77 3,66 0,08 0, ,61 1,74 4,25 1,61 3,54 0,13 0, ,91 1,75 4,33 1,64 3,53 0,11 0, ,69 1,75 4,23 1,67 3,51 0,08 0, ,86 1,80 4,23 1,70 3,62 0,10 0,24 Gns. 3,77 1,78 4,25 1,68 3,57 0,10 0,20 Skema 7: Måleresultater i log(mohm) (Kasse 6), hvor klimapåvirkningerne har været konstante. I midterste kolonne er angivet om pladematerialet har været mod kold eller varm side (KOLD) og (VARM). Tallene angivet i de to sidste kolonner angiver afvigelser imellem målinger, første og anden gang i klimarum ved henholdsvis 50 % RF og 80 % RF. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

20 Bygge- og Miljøteknik ApS Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. Kasse 50 % RF 80 % RF - 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF ,94 1,96 3,99 1,80 3,71-0,16 0, ,77 1,78 2,67 1,36 3,39 0,42 0, ,69 1,68 2,05 1,35 3,37 0,33 0, ,66 1,62 0,40 1,72 3,21-0,10 0, ,70 1,76 2,77 1,63 3,48 0,13 0, ,71 1,68 4,20 1,63 3,47 0,05 0,24 Skema 8: Måleresultaterne i log(mohm) for fugtmåleceller i det geometriske midtpunkt i alle de seks vægmodeller (Kasser). Tallene angivet i de to sidste kolonner angiver afvigelser imellem målinger, første og anden gang i klimarum ved henholdsvis 50 % RF og 80 % RF. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

21 Bygge- og Miljøteknik ApS Referencemålinger Dato for målinger Indlagt Afvigelse Dyvel nr. 50 % RF 80 % RF 80 % RF 50 % RF 80 % RF 50 % RF 116 3,71 1,70 1,55 3,39 0,15 0, ,79 1,75 1,63 3,29 0,12 0, ,89 1,73 1,59 3,31 0,14 0, ,59 1,54 1,24 3,23 0,30 0, ,61 1,60 1,43 3,29 0,17 0, ,77 1,79 1,62 3,40 0,17 0, ,72 1,77 1,64 3,43 0,13 0, ,70 1,78 1,63 3,45 0,15 0, ,81 1,79 1,64 3,46 0,15 0, ,71 1,83 1,53 3,36 0,30 0, ,70 1,64 1,46 3,33 0,18 0, ,79 1,70 1,62 3,36 0,18 0, ,72 1,72 1,56 3,39 0,16 0, ,54 1,59 1,53 3,26 0,06 0, ,81 1,74 1,63 3,49 0,11 0, ,63 1,74 1,59 3,39 0,15 0, ,63 1,74 1,60 3,47 0,14 0, ,01 1,92 1,76 3,59 0,16 0, ,97 1,89 1,73 3,50, 0,16 0, ,83 1,79 1,64 3,48 0,15 0, ,61 1,66 1,54 3,34 0,12 0, ,60 1,61 1,49 3,32 0,12 0, ,58 1,63 1,53 3,29 0,10 0, ,75 1,70 1,55 3,39 0,15 0, ,70 1,74 1,61 3,35 0,13 0, ,71 1,68 1,54 3,15 0,14 0, ,86 1,87 1,74 3,59 0,13 0, ,90 1,73 1,62 3,32 0,11 0, ,70 1,61 1,43 3,33 0,18 0,67 2 3,82 1,74 1,80 3,64 0,14 0, ,70 1,69 1,53 3,29 0,16 0, ,82 1,78 1,63 3,35 0,15 0,47 Gns. 3,74 1,73 1,59 3,38 0,14 0,36 Skema 9: Målinger på referencedyvler. Har kun været konditioneret i klimarum i 50 % RF og 80 % RF. Tallene angivet i de to sidste kolonner angiver afvigelser imellem målinger, første og anden gang i klimarum ved henholdsvis 50 % RF og 80 % RF. Skodsborgvej 48 A DK-2830 Virum Telefon: Telefax: Homepage: Giro: Reg.nr.:

22 Bilag Figurer 1-6

23 Figur 1. Principskitse af fugtmålecelle ( fugtmåledyvel ) Figur 3.Skitse af vægmodel. Kassen er opbygget af 50 mm ekstruderet polytyren ( Roofmate ) og den fyldes med celluloseisolering.

24 Figur 2. Eksempel på kalibreringskurver for fugtmåleceller.

25 Figur 4. Placering af fugtmåledyvler på pladematerialet. Figur 6. Skitsemæssig fremstilling af de to kliamrum som afgærnser vægmodellerne. 1 angiver varmt klimarum, 2 angiver vægmodeller og 3 angiver koldt klimarum.

26 Figur 5. Skitsemæssig fremstilling af de seks vægmodeller. Det mørke plademateriale er en 3 mm acrylplade og det skraverede en 9 mm fugtimprægneret gipsplade.

27 Bilag Fotos

28 Fotobilag til rapport vedrørende Afcheckning af fugtmåleceller R Foto 1 Klimarum. Til højre ses to køleskabe som udgør det kolde rum. Til venstre ses den varme kasse i form af en krydsfinerkasse med befugtningsaggregat. Kassen er her drejet 90 o men placeres ved forsøget op imod den kolde kasse med vægmodellerne (kasserne) som skilleflade. Foto 2 Vægmodellerne (kasserne) under montering. De tre kasser til venstre er monteret og til højre mangler endnu to kasser at blive monteret.

29 Foto 3 Fugtmåleceller monteret på gipsplade i bunden af en af kasserne. Foto 4 Fugtmåleceller under montering på acrylplade.

30 Foto 5 Kasse fyldt op med celluloseuld umiddelbart inden den anden side fastgøres til kassen. Foto 6 Færdigmonteret kasse hvor den ene side udgøres af en acrylplade. Fugtmålecellerne er monteret på acrylpladen og ses igennem pladen. Fugtmålerondellen som ses nær kassens midte indgår ikke i den her rapporterede undersøgelse.

31 Foto 7 Kraftig kondens på acrylplade efter afslutning af forsøg. Acrylpladen befinder sig på den kolde side, hvorfor kondens må forventes. Foto 8 Efter afslutning af forsøg ses, at der i denne kasse er sket en sætning i celluloseulden på ca. 20 mm.

32 Bilag Hysterese

33 Hysterese. Ved begrebet hysterese forstås, at sorptionskurven (fugtligevægtskurven for et materiale) ved henholdsvis opfugtning og udtørring ved forskellige relative luftfugtigheder i omgivelserne ikke følger hinanden. Sorptionskurven for opfugtning (absorbtionskurven) vil altid ligge under sorptionskurven for udtørring (desorptionskurven). De på figuren viste kurver, er for træ, og er idealkurverne, som kan optegnes efter én fortløbende opfugtning med efterfølgende udtørring. I praksis vil der imidlertid altid ske afbrydelser i opfugtnings/udtørringsforløbet, og der opnås derfor nogle ligevægtspunkter, som ligger imellem de to kurver. På ovenstående kurver ses f.eks., at ved en relativ luftfugtighed på 60% RF kan fugtindholdet i træ ligge imellem ca. 10 % og 13% afhængigt af, om fugtindholdet opnås under opfugtning eller udtørring. I praksis anvendes der normalt en kurve, som ligger imellem kurverne for opfugtning og udtørring. En sådan kurve er her vist fuldt optrukket.

34 Bilag Foldeudark

35 Kasse Kort Måling nr Relæ nr Dyvel nr ACRYL ,167 0,543 0,295 0,087-0,017-0,173-0,208-0,312-0,347-0,537-0,641-0,693-0,936-0,971-1,040-1,075-1,075-1,162-1,136-1,110-1,196-1,179-1,196-1,196-1,179-1,162-1,370-1,179-1,084-0,988-1,092-1,092-1,049-1,023-1,075-1,075-0,971-1,040-1,023-1,023-1,040-1,006-0,988-0,988-0,988-0,954-0,919-0,936-0,936-0,945-0, ,026-0,218-0,364-0,485-0,537-0,641-0,745-0,936-0,988-1,058-1,110-1,127-1,144-1,110-1,127-1,144-1,144-1,144-1,136-1,127-1,127-1,110-1,110-1,110-1,110-1,092-1,318-1,188-1,123-1,058-1,075-1,075-1,075-1,058-1,075-1,058-1,023-1,023-1,006-1,006-1,023-0,988-0,971-0,971-0,988-0,980-0,971-0,954-0,954-0,962-0,971 K ,378 1,231 1,127 0,798 0,728 0,624 0,468 0,503 0,503 0,451 0,347 0,243 0,191 0,173 0,104 0,104 0,104 0,087-0,338-0,763-0,902-0,971-1,023-1,040-1,058-1,040-1,300-1,179-1,118-1,058-1,058-1,075-1,092-1,092-1,092-1,092-1,040-1,040-1,040-1,040-1,058-1,058-1,040-1,040-1,058-1,040-1,023-1,023-1,023-1,040-1,058 kold ,461 0,220 0,052-0,069-0,139-0,225-0,243-0,312-0,347-0,416-0,503-0,555-0,589-0,572-0,624-0,659-0,659-0,693-0,737-0,780-0,832-0,850-0,902-0,936-0,971-0,971-1,248-1,136-1,079-1,023-1,040-1,058-1,058-1,058-1,058-1,058-1,023-1,040-1,023-1,040-1,058-1,023-1,023-1,006-1,023-1,023-1,023-1,023-1,006-1,023-1, ,992 1,992 2,098 2,288 1,855 1,768 1,716 1,751 1,612 1,404 1,300 1,196 1,127 0,763 0,589 0,381 0,381 0,225 0,165 0,104 0,156 0,173 0,156 0,173 0,173 0,225 0,035 0,156 0,217 0,277 0,312 0,347 0,347 0,347 0,277 0,000 0,000 0,121 0,295 0,416 0,468 0,468 0,468 0,451 0,433 0,407 0,381 0,399 0,416 0,407 0,399 KORT ,108 0,896 0,728 0,537 0,451 0,295 0,260 0,139 0,087-0,052-0,173-0,277-0,347-0,433-0,589-0,711-0,711-0,832-0,945-1,058-1,110-1,179-1,266-1,335-1,370-1,404-1,682-1,595-1,552-1,508-1,491-1,508-1,500-1,491-1,491-1,474-1,456-1,456-1,456-1,439-1,456-1,439-1,439-1,422-1,439-1,430-1,422-1,422-1,422-1,430-1,439 GIPS ,836 3,074 3,190 3,485 3,086 2,982 2,965 3,155 3,121 3,017 3,173 3,155 3,138 3,017 2,930 2,878 2,878 2,947 2,999 3,051 2,999 2,999 3,277 3,138 3,242 3,155 2,739 2,765 2,778 2,791 2,965 2,947 2,956 2,947 2,705 2,583 2,895 2,947 2,982 3,069 2,965 3,103 3,017 3,034 2,930 2,982 3,034 3,069 3,086 3,043 2, ,051 3,277 3,311 3,554 3,242 2,947 2,913 3,121 3,138 3,034 3,138 3,121 3,502 2,982 2,826 2,774 2,774 2,843 3,129 3,415 2,930 2,930 3,346 3,173 3,277 3,207 2,878 2,939 2,969 2,999 3,086 3,138 3,103 3,121 2,843 2,601 3,034 2,999 3,086 3,121 2,965 3,190 3,155 3,190 2,947 3,147 3,346 3,294 3,294 3,225 3,155 K ,027 3,083 3,173 3,450 3,086 3,017 2,999 3,034 3,173 3,069 3,190 3,155 3,155 2,982 2,861 2,791 2,791 2,895 2,973 3,051 2,982 2,982 3,311 3,190 3,277 3,207 2,843 2,895 2,921 2,947 3,069 3,103 3,077 3,103 2,826 2,618 3,051 3,086 3,138 3,207 3,051 3,242 3,190 3,225 3,034 3,164 3,294 3,311 3,329 3,294 3,259 varm ,895 2,987 3,086 3,329 2,965 2,930 2,913 2,930 3,069 2,999 3,121 3,103 3,069 2,930 2,826 2,809 2,809 2,861 2,991 3,121 2,913 2,913 3,173 3,069 3,155 3,069 2,687 2,731 2,752 2,774 2,913 2,913 2,895 2,913 2,670 2,479 2,809 2,878 2,930 3,017 2,913 3,051 2,999 3,017 2,913 2,999 3,086 3,103 3,103 3,112 3, ,772 2,996 3,051 3,329 2,947 2,895 2,861 2,878 3,034 2,947 3,069 3,034 3,034 2,791 2,635 2,618 2,618 2,757 2,835 2,913 2,878 2,861 3,138 3,034 3,103 3,034 2,653 2,687 2,705 2,722 2,878 2,843 2,852 2,843 2,635 2,358 2,722 2,809 2,878 2,965 2,878 2,999 2,947 2,965 2,861 2,939 3,017 2,999 3,017 2,965 2,913 GIPS ,874 2,798 2,826 3,086 2,653 2,687 2,722 2,722 2,913 2,843 2,878 2,826 2,774 2,913 2,722 2,635 2,635 2,566 2,497 2,427 2,340 2,375 2,635 2,479 2,514 2,497 2,046 2,106 2,137 2,167 2,288 2,202 2,236 2,271 2,098 1,959 2,340 2,236 2,150 2,132 2,046 2,306 2,254 2,323 2,150 2,236 2,323 2,375 2,375 2,271 2, ,770 1,652 1,768 2,028 1,647 1,630 1,716 1,716 1,820 1,716 1,612 1,526 1,456 1,595 1,508 1,335 1,335 1,179 0,945 0,711 0,607 0,659 0,693 0,607 0,624 0,693 0,520 0,624 0,676 0,728 0,763 0,745 0,771 0,850 0,763 0,451 0,555 0,624 0,659 0,728 0,728 0,815 0,867 0,902 0,850 0,876 0,902 0,936 0,936 0,902 0,867 K ,842 3,145 3,138 3,381 2,982 2,913 2,895 2,895 3,034 2,913 3,051 2,947 2,930 2,826 2,809 2,791 2,791 2,809 2,800 2,791 2,687 2,687 2,982 2,843 2,913 2,809 2,410 2,462 2,488 2,514 2,653 2,635 2,670 2,653 2,479 2,358 2,670 2,531 2,497 2,566 2,566 2,722 2,653 2,705 2,635 2,696 2,757 2,809 2,826 2,800 2,774 kold ,448 2,536 2,549 2,826 2,288 2,150 2,184 2,184 2,375 2,306 2,184 2,150 1,994 1,959 1,786 1,560 1,560 1,387 1,309 1,231 1,075 1,127 1,162 1,162 1,110 1,214 1,023 1,110 1,153 1,196 1,231 1,179 1,205 1,283 1,144 0,867 1,075 1,092 1,127 1,144 1,110 1,248 1,300 1,370 1,266 1,335 1,404 1,456 1,456 1,396 1, ,096 3,216 3,242 3,467 3,103 3,086 3,155 3,138 3,311 3,259 3,294 3,329 3,294 3,381 3,294 3,242 3,242 3,242 3,225 3,207 3,121 3,138 3,363 3,294 3,311 3,294 2,878 2,939 2,969 2,999 3,051 3,017 3,034 3,103 2,913 2,826 3,155 3,034 2,982 2,982 2,930 3,103 3,069 3,121 2,999 3,077 3,155 3,190 3,173 3,112 3, ,306 2,443 2,497 2,774 2,340 2,271 2,340 2,340 2,497 2,410 2,445 2,410 2,393 2,497 2,601 2,739 2,739 2,947 2,783 2,618 2,531 2,445 2,913 2,583 2,722 2,375 1,890 1,820 1,786 1,751 1,786 1,716 1,742 1,803 1,612 1,786 2,063 1,803 1,595 1,595 1,543 1,803 1,768 1,838 1,699 1,794 1,890 1,924 1,924 1,846 1,768 GIPS KORT ,862 2,959 3,069 3,346 2,965 3,051 3,034 3,051 3,155 3,069 3,225 3,138 3,259 2,687 2,618 2,635 2,635 2,913 2,973 3,034 3,069 3,103 3,329 3,225 3,277 3,190 2,809 2,826 2,835 2,843 2,913 2,947 3,008 2,965 2,635 2,236 2,705 3,017 3,103 3,259 3,173 3,277 3,190 3,190 3,155 3,190 3,225 3,225 3,242 3,225 3, ,252 3,421 3,398 3,675 3,346 3,121 3,086 3,155 3,294 3,242 3,329 3,311 3,363 3,121 3,051 3,034 3,034 3,155 3,199 3,242 3,225 3,207 3,485 3,363 3,485 3,381 3,069 3,121 3,147 3,173 3,294 3,329 3,355 3,329 2,895 2,687 3,051 3,242 3,363 3,467 3,294 3,485 3,450 3,485 3,346 3,459 3,571 3,589 3,606 3,580 3,554 K ,057 3,204 3,242 3,450 3,155 3,017 2,999 3,051 3,190 3,121 3,225 3,190 3,242 2,965 2,826 2,826 2,826 2,965 3,025 3,086 3,069 3,051 3,329 3,207 3,329 3,225 2,930 2,999 3,034 3,069 3,190 3,207 3,251 3,207 2,843 2,514 2,913 3,051 3,225 3,346 3,242 3,381 3,363 3,398 3,259 3,355 3,450 3,485 3,485 3,441 3,398 varm ,517 2,701 2,809 3,069 2,670 2,739 2,705 2,722 2,878 2,791 2,913 2,895 2,965 2,358 2,254 2,236 2,236 2,531 2,653 2,774 2,739 2,739 2,947 2,878 2,947 2,878 2,497 2,514 2,523 2,531 2,618 2,635 2,653 2,653 2,254 1,751 2,202 2,566 2,774 2,965 2,878 2,982 2,930 2,947 2,895 2,930 2,965 2,982 2,982 2,965 2, ,148 3,429 3,415 3,623 3,346 6,328 3,017 3,069 3,242 3,086 3,173 3,138 3,207 2,843 2,670 2,653 2,653 2,843 2,930 3,017 2,999 3,017 3,259 3,138 3,242 3,173 2,878 2,947 2,982 3,017 3,138 3,190 3,233 3,190 2,826 2,566 2,895 3,121 3,277 3,381 3,225 3,363 3,329 3,346 3,225 3,320 3,415 3,433 3,433 3,398 3,363 GIPS ,454 3,518 3,589 3,814 3,519 3,502 3,537 3,537 3,710 3,571 3,710 3,658 3,727 3,745 3,710 3,745 3,745 3,849 3,814 3,779 3,745 3,814 4,057 3,970 4,022 3,936 3,502 3,589 3,632 3,675 3,745 3,710 3,736 3,745 3,623 3,623 3,814 3,779 3,675 3,658 3,571 3,762 3,693 3,710 3,641 3,710 3,779 3,797 3,797 3,771 3, ,518 3,623 3,710 3,936 3,641 3,571 3,623 3,606 3,779 3,641 3,797 3,762 3,831 3,814 3,797 3,814 3,814 3,918 3,866 3,814 3,849 3,918 4,144 4,092 4,144 4,057 3,623 3,745 3,805 3,866 3,901 3,866 3,901 3,883 3,779 3,779 3,936 3,918 3,814 3,797 3,779 3,901 3,831 3,849 3,814 3,875 3,936 3,953 3,936 3,944 3,953 K ,370 3,492 3,502 3,675 3,433 3,398 3,571 3,450 3,606 3,502 4,958 3,589 3,606 3,658 3,641 3,623 3,623 3,710 3,675 3,641 3,623 3,693 3,901 3,866 3,901 3,866 3,415 3,537 3,597 3,658 3,693 3,675 3,701 3,727 3,554 3,519 3,779 3,727 3,641 3,623 3,554 3,710 3,658 3,693 3,623 3,745 3,866 3,797 3,779 3,762 3,745 kold ,353 3,502 3,571 3,762 3,450 3,415 3,571 3,450 3,641 3,519 3,589 3,606 3,641 3,675 3,658 3,658 3,658 3,727 3,684 3,641 4,057 3,675 3,918 3,831 3,866 3,814 3,381 3,485 3,537 3,589 3,623 3,589 3,615 3,623 3,467 3,450 3,727 3,658 3,571 3,537 3,485 3,623 3,571 3,623 3,519 3,623 3,727 3,710 3,693 3,641 3, ,502 3,656 3,710 3,936 3,623 3,571 3,641 3,554 3,727 3,623 3,710 3,745 3,762 3,779 3,779 3,814 3,814 3,866 3,831 3,797 3,762 3,814 4,057 3,970 4,040 3,970 3,537 3,649 3,706 3,762 3,831 3,797 3,805 3,814 3,658 3,606 3,883 3,797 3,727 3,693 3,675 3,779 3,745 3,779 3,693 3,762 3,831 3,901 3,883 3,823 3,762 ACRYL ,812 4,048 4,074 4,317 4,057 3,797 3,901 3,762 3,918 3,762 3,883 3,901 3,970 3,936 3,918 3,936 3,936 4,074 4,074 4,074 4,005 4,074 4,317 4,282 4,369 4,265 3,883 4,040 4,118 4,196 4,282 4,282 4,239 8,530 4,109 4,074 4,161 4,126 4,074 4,074 4,057 4,178 4,109 4,144 4,126 4,213 4,300 4,282 4,282 4,256 4, ,814 4,015 4,092 4,317 4,040 3,762 3,901 3,762 3,901 3,779 3,883 3,901 3,970 3,936 6,727 3,953 3,953 4,074 4,022 3,970 4,005 4,057 4,317 4,265 4,369 4,248 3,883 4,066 4,157 4,248 4,317 4,300 4,265 4,629 4,109 4,057 4,178 4,109 6,865 4,057 4,040 4,178 4,109 4,144 4,109 4,222 4,334 4,317 4,300 4,274 4,248 KORT ,804 4,007 4,074 4,300 4,040 3,762 3,883 3,745 3,901 3,762 3,883 3,883 3,953 3,936 3,936 3,936 3,936 4,074 4,022 3,970 4,005 4,074 4,317 4,265 4,369 5,583 3,883 4,048 4,131 4,213 4,300 4,282 4,265 4,213 4,109 4,074 4,161 4,109 4,161 4,057 4,040 4,161 4,109 4,126 4,109 4,222 4,334 4,300 4,282 4,308 4,334 K ,861 3,977 4,074 4,265 4,022 3,779 3,918 3,762 3,901 3,762 3,883 3,883 3,970 3,936 3,953 3,936 3,936 4,074 4,187 4,300 4,022 4,092 4,334 4,282 4,369 4,282 3,883 4,040 4,118 4,196 4,282 4,282 4,248 4,230 4,092 4,074 4,161 4,144 4,178 5,860 4,040 4,178 4,109 4,126 4,109 4,230 4,352 4,282 4,265 4,248 4,230 varm ,826 4,062 4,074 4,300 4,040 3,779 3,901 3,762 3,901 3,779 3,901 3,901 3,970 3,936 3,936 3,936 3,936 4,074 4,031 3,988 4,005 4,074 4,334 4,265 4,369 4,282 3,883 4,031 4,105 4,178 4,300 4,300 4,282 4,230 4,092 4,074 4,178 4,126 4,161 4,161 4,040 4,161 4,109 4,144 4,109 4,248 4,386 4,300 4,282 4,256 4, ,740 3,955 4,040 4,230 3,936 3,745 3,866 3,727 3,866 3,779 3,866 3,883 3,953 3,918 3,936 3,936 3,936 4,057 4,022 3,988 3,988 4,057 4,300 4,248 4,352 4,265 3,953 4,057 4,109 4,161 4,248 4,248 4,239 4,196 4,074 4,057 4,144 4,109 4,144 4,144 4,022 4,126 4,074 4,109 4,074 4,196 4,317 4,248 4,248 4,222 4, na 3,868 4,064 4,144 4,317 4,040 3,797 3,918 3,779 3,901 3,831 3,918 3,918 3,988 3,953 3,970 3,970 3,970 4,092 4,057 4,022 4,040 4,109 4,352 4,300 4,404 4,317 4,022 4,135 4,191 4,248 4,352 4,334 4,326 4,265 4,161 4,109 4,109 4,161 4,196 4,213 4,074 4,213 4,144 4,178 4,144 4,291 4,438 4,352 4,334 4,308 4, na 3,859 4,079 4,178 4,317 4,040 3,797 3,918 3,779 3,901 3,831 3,918 3,918 3,988 3,953 3,970 3,970 3,970 4,092 4,057 4,022 4,040 4,109 4,352 4,300 4,386 4,300 4,022 4,144 4,204 4,265 4,352 4,334 4,308 4,265 4,161 4,109 4,178 4,161 4,196 4,213 4,074 4,230 4,144 4,178 4,144 4,265 4,386 4,352 4,334 4,308 4, na 3,866 4,071 4,178 4,352 4,057 3,797 3,936 3,779 3,901 3,849 3,918 3,918 3,988 3,970 3,970 3,970 3,970 4,092 4,057 4,022 4,040 4,109 4,334 4,300 4,404 4,317 4,022 4,161 4,230 4,300 4,352 4,334 4,334 4,265 4,161 4,109 4,196 4,161 4,196 4,213 4,074 4,213 4,144 4,178 4,161 4,256 4,352 4,352 4,334 4,291 4,248 Kasse Relækort Måling nr Relæ nr Dyvel nr GIPS na na na na na 2,930 3,034 2,982 3,589 3,433 3,034 2,670 2,271 2,098 1,820 1,699 1,699 1,612 1,812 2,011 2,167 2,236 1,491 2,531 2,739 2,930 2,705 2,774 2,809 2,843 2,947 2,965 1,543 3,017 2,722 2,618 3,450 2,670 2,184 1,786 1,699 1,439 1,370 1,352 1,370 1,465 1,560 1,647 1,768 1,768 1, na na na na na 2,982 3,051 2,930 3,329 3,346 3,086 2,809 2,514 2,306 1,924 1,422 1,422 1,040 1,014 0,988 1,144 1,300 0,711 1,820 2,080 2,445 2,340 2,401 2,432 2,462 2,531 2,566 2,592 2,601 2,462 2,445 3,155 2,670 2,219 1,803 1,491 1,144 0,919 0,780 0,763 0,754 0,745 0,815 0,919 0,936 0,954 K na na na na na 2,965 3,034 2,878 3,207 3,207 3,121 3,017 2,913 2,947 2,930 2,947 2,947 2,999 3,034 3,069 3,103 3,138 2,913 2,999 3,103 3,086 2,826 2,800 2,787 2,774 2,826 2,809 2,869 2,843 2,687 2,635 3,155 2,687 2,566 2,445 2,306 2,340 2,306 2,393 2,462 2,575 2,687 2,757 2,843 2,843 2,843 varm na na na na na 2,878 2,965 2,861 3,225 3,277 3,173 2,999 2,878 2,757 2,601 2,462 2,462 2,427 2,462 2,497 2,549 2,670 2,288 2,653 2,809 2,878 2,601 2,627 2,640 2,653 2,739 2,774 2,800 2,791 2,566 2,514 3,311 2,809 2,687 2,497 2,358 2,219 2,098 2,080 2,080 2,150 2,219 2,306 2,410 2,393 2, na na na na na 3,034 3,121 2,999 3,381 3,450 3,433 3,346 3,277 3,225 3,155 3,138 3,138 3,190 3,216 3,242 3,277 3,346 2,947 3,034 3,138 3,173 2,895 2,913 2,921 2,930 2,982 2,999 3,025 3,034 2,861 2,826 3,554 3,138 3,051 2,895 2,774 2,705 2,618 2,670 2,739 2,817 2,895 2,982 3,051 3,043 3,034 ACRYL na na na na na 0,000-0,433-0,607-0,988-1,162-1,006-0,555 0,121 1,058 2,306 2,861 2,861 3,294 3,537 3,779 3,849 3,901 4,230 4,092 4,022 2,947 1,890 1,335 1,058 0,780 0,659 0,537 0,416 0,260 0,121 0,017-0,867-0,936-0,763-0,381 0,000 0,815 1,595 2,202 2,549 2,982 3,415 3,467 3,606 3,649 3,693 KORT na na na na na -0,399-0,520-0,589-0,832-0,468 0,087 0,832 1,526 2,184 2,757 2,947 2,947 3,242 3,459 3,675 3,745 3,831 4,196 4,040 3,970 3,086 1,976 1,170 0,767 0,364 0,121-0,052-0,191-0,347-0,433-0,485-0,815-0,381 0,156 0,763 1,075 1,682 1,994 2,306 2,497 2,861 3,225 3,294 3,433 3,485 3,537 K na na na na na -0,381-0,520-0,572-0,867-0,867-0,624-0,225 0,243 1,092 2,271 2,687 2,687 3,121 3,407 3,693 3,762 3,883 4,230 4,144 4,109 3,051 1,751 1,006 0,633 0,260 0,052-0,087-0,208-0,364-0,451-0,468-0,867-0,572-0,312-0,017 0,225 0,902 1,491 1,994 2,306 2,757 3,207 3,277 3,450 3,502 3,554 kold na na na na na 2,861 2,895 2,722 2,843 3,034 3,051 3,051 3,103 3,069 3,138 3,138 3,138 3,277 3,381 3,485 3,537 3,641 3,901 3,502 3,485 3,294 2,930 2,809 2,748 2,687 2,687 2,687 2,670 2,635 2,479 2,340 2,670 2,583 2,687 2,670 2,531 2,670 2,601 2,705 2,757 2,947 3,138 3,190 3,294 3,346 3, na na na na na 0,537 0,416 0,364 0,000-0,208 0,260 1,162 2,167 2,722 3,190 3,415 3,415 3,675 3,779 3,883 3,918 3,988 4,230 4,196 4,230 3,519 2,410 1,638 1,253 0,867 0,728 0,641 0,572 0,485 0,416 0,381-0,156-0,052 0,468 1,231 1,647 2,323 2,601 2,913 3,086 3,424 3,762 3,797 3,901 3,927 3, na na na na na 0,260 0,121 0,087-0,277-0,364-0,052 0,399 0,971 1,734 2,514 2,878 2,878 3,259 3,511 3,762 3,831 3,936 4,230 4,213 4,265 3,745 2,757 1,820 1,352 0,884 0,676 0,537 0,433 0,295 0,208 0,173-0,381-0,208 0,052 0,520 0,832 1,439 1,838 2,236 2,514 2,956 3,398 3,467 3,623 3,667 3,710 GIPS na na na na na 3,121 3,190 3,051 3,346 3,433 3,433 3,398 3,415 3,381 3,311 3,207 3,207 3,225 3,190 3,155 3,155 3,225 2,861 2,965 3,086 3,121 2,878 2,887 2,891 2,895 2,965 2,999 3,043 3,051 2,791 2,531 3,277 3,034 3,138 3,173 3,155 3,190 3,121 3,138 3,138 3,147 3,155 3,207 3,225 3,207 3, na na na na na 2,982 3,017 2,947 3,450 3,329 3,069 2,913 2,739 2,566 2,306 2,115 2,115 1,976 1,924 1,872 1,924 2,028 1,179 2,219 2,393 2,618 2,531 2,601 2,635 2,670 2,757 2,809 2,826 2,861 2,375 1,942 2,531 2,132 2,115 2,184 2,306 2,271 2,288 2,323 2,358 2,349 2,340 2,427 2,462 2,436 2,410 K na na na na na 3,242 3,294 3,173 3,450 3,537 3,502 3,433 3,363 3,415 3,242 3,051 3,051 2,895 2,575 2,254 2,150 2,080 0,832 2,358 2,583 2,826 2,670 2,696 2,709 2,722 2,809 2,826 2,852 2,895 2,497 2,219 2,999 2,566 2,549 2,427 2,288 2,358 2,236 2,236 2,202 2,184 2,167 2,254 2,254 2,210 2,167 varm na na na na na 3,155 3,207 3,086 3,311 3,415 3,311 3,173 3,069 3,034 2,965 2,861 2,861 2,947 2,592 2,236 1,942 1,699 0,503 1,508 1,855 2,393 2,306 2,393 2,436 2,479 2,583 2,618 2,653 2,705 2,427 2,375 3,103 2,635 2,549 2,375 2,167 2,202 2,046 2,028 1,942 1,907 1,872 1,942 1,959 1,898 1, na na na na na 3,207 3,242 3,121 3,363 3,433 3,259 2,999 2,774 2,393 1,890 1,508 1,508 1,248 1,014 0,780 0,711 0,693 0,139 1,092 1,352 2,028 2,080 2,184 2,236 2,288 2,410 2,462 2,497 2,549 2,271 2,132 2,843 2,323 2,132 1,907 1,803 1,682 1,612 1,595 1,595 1,552 1,508 1,560 1,578 1,560 1,543 GIPS na na na na na 2,236 2,098 2,115 1,508 2,375 2,635 2,774 2,861 2,323 2,219 2,358 2,358 2,566 2,696 2,826 2,809 2,809 3,641 3,190 3,138 2,635 2,046 1,907 1,838 1,768 1,803 1,838 1,838 1,786 1,682 1,508 1,370 2,497 3,069 3,294 3,017 3,242 3,225 3,242 3,103 3,199 3,294 3,329 3,346 3,303 3,259 KORT na na na na na 2,705 2,722 2,635 2,566 2,566 2,826 2,947 3,051 2,757 2,687 2,739 2,739 2,895 2,973 3,051 3,017 3,034 3,727 3,519 3,554 3,259 2,739 2,549 2,453 2,358 2,393 2,358 2,358 2,375 2,202 2,739 1,803 2,462 3,034 3,294 3,138 3,277 3,242 3,225 3,155 3,216 3,277 3,294 3,294 3,268 3,242 K na na na na na 2,271 2,167 2,098 1,578 2,358 2,670 2,809 2,930 2,618 2,583 2,601 2,601 2,757 2,930 3,103 2,913 2,947 3,641 3,363 3,311 2,861 2,236 1,950 1,807 1,664 1,664 1,664 1,656 1,612 1,508 1,231 1,075 2,132 2,809 3,138 3,017 3,173 3,121 3,121 3,086 3,129 3,173 3,207 3,207 3,190 3,173 kold na na na na na 3,086 3,103 3,034 2,722 2,999 3,069 3,173 3,225 2,167 2,132 2,479 2,479 2,757 2,887 3,017 3,069 3,051 3,710 3,554 3,589 3,433 3,138 3,086 3,060 3,034 3,121 3,138 3,147 3,121 2,999 3,017 2,566 3,034 3,363 3,502 3,242 3,363 3,311 3,294 3,294 3,311 3,329 3,329 3,329 3,311 3, na na na na na 2,618 2,549 2,531 2,184 2,635 2,878 2,965 3,051 2,757 2,618 2,687 2,687 2,878 2,956 3,034 3,017 3,034 3,762 3,450 3,450 3,173 2,739 2,661 2,622 2,583 2,687 2,722 2,731 2,705 2,514 2,236 1,959 2,670 3,155 3,363 3,190 3,329 3,294 3,311 3,225 3,303 3,381 3,415 3,415 3,381 3, na na na na na 2,132 2,046 1,907 1,924 2,687 2,809 2,878 2,965 2,843 2,930 2,878 2,878 2,947 2,947 2,947 2,913 2,895 3,155 1,716 1,439 1,006 0,728 0,893 0,975 1,058 1,110 1,179 1,205 1,231 1,110 0,624 1,196 1,664 2,011 2,236 2,219 2,497 2,479 2,549 2,566 2,609 2,653 2,687 2,705 2,687 2,670 ACRYL na na na na na 3,797 3,901 3,779 3,883 3,831 3,450 2,358 1,231 0,381-0,121-0,485-0,485-0,711-0,876-1,040-1,092-1,127-1,404-1,300-1,196-0,555-0,035 1,118 1,695 2,271 2,618 2,878 3,086 3,311 3,086 3,727 4,022 3,173 2,236 1,456 1,092 0,572 0,225-0,017-0,156-0,381-0,607-0,607-0,693-0,737-0, na na na na na 3,814 3,901 3,762 3,918 3,831 3,831 3,259 2,601 1,474 0,902 0,503 0,503 0,173-0,052-0,277-0,364-0,433-0,954-0,832-0,745-0,503-0,433 0,719 1,296 1,872 2,340 2,722 2,982 3,259 3,086 3,797 4,040 3,797 3,346 2,687 2,219 1,699 1,179 0,815 0,572 0,260-0,052-0,052-0,139-0,182-0,225 K na na na na na 3,797 3,901 3,779 3,918 3,849 3,866 3,623 3,086 2,115 1,422 1,006 1,006 0,676 0,381 0,087-0,017-0,121-0,589-0,537-0,433-0,139-0,069 0,910 1,400 1,890 2,340 2,670 2,947 3,225 3,086 3,779 4,092 3,745 3,259 2,635 2,236 1,682 1,283 0,954 0,763 0,537 0,312 0,312 0,243 0,199 0,156 varm na na na na na 3,693 3,762 3,641 3,762 3,051 2,861 2,739 2,705 1,127 0,780 0,676 0,676 0,763 0,893 1,023 1,092 1,110 1,248 2,635 2,739 2,653 2,288 2,271 2,262 2,254 2,340 2,410 2,505 2,566 2,479 2,739 2,098 2,028 2,323 2,462 2,098 2,254 2,202 2,184 2,115 2,098 2,080 2,132 2,115 2,080 2, na na na na na 3,797 3,901 4,542 3,883 3,831 3,849 3,571 3,121 2,479 1,838 1,231 1,231 0,728 0,416 0,104-0,017-0,087-0,607-0,711-0,659-0,433-0,416 0,711 1,274 1,838 2,306 2,653 2,947 3,190 3,017 3,762 4,040 3,814 3,415 2,826 2,410 1,924 1,422 1,075 0,884 0,633 0,381 0,381 0,295 0,234 0, na na na na na 3,797 3,901 3,762 3,883 3,831 3,831 3,606 3,155 2,705 2,288 1,907 1,907 1,630 1,335 1,040 0,884 0,763 0,156-0,364-0,329-0,121-0,017 1,066 1,608 2,150 2,549 2,826 3,077 3,294 3,103 3,762 4,022 3,745 3,346 2,809 2,427 2,080 1,664 1,439 1,300 1,136 0,971 0,988 0,902 0,867 0,832 GIPS na na na na na 3,485 3,537 3,450 3,346 3,381 3,415 3,485 3,467 3,103 2,999 3,017 3,017 3,173 3,207 3,242 3,242 3,242 3,745 3,190 3,121 2,531 1,786 1,664 1,604 1,543 1,699 1,786 1,916 2,011 1,942 2,011 2,323 3,121 3,537 3,641 3,329 3,502 3,433 3,450 3,415 3,433 3,450 3,467 3,467 3,441 3, na na na na na 3,225 3,225 3,190 2,826 2,947 3,017 3,103 3,103 2,514 2,393 2,531 2,531 2,739 2,800 2,861 2,913 2,913 3,623 3,259 3,242 2,687 2,011 1,812 1,712 1,612 1,699 1,786 1,864 1,924 1,838 1,751 1,942 2,774 3,277 3,467 3,069 3,294 3,277 3,311 3,277 3,311 3,346 3,381 3,381 3,346 3,311 K3 KORT na na na na na 3,485 3,519 3,433 3,173 3,069 3,051 3,121 3,103 2,531 2,462 2,531 2,531 2,705 2,739 2,774 2,826 2,826 3,589 3,277 3,259 2,843 2,271 2,106 2,024 1,942 2,028 2,098 2,184 2,271 2,184 2,184 2,167 2,739 3,190 3,363 2,982 3,225 3,207 3,225 3,190 3,216 3,242 3,277 3,294 3,251 3,207 kold na na na na na 3,554 3,606 3,519 3,381 3,311 3,311 3,363 3,346 2,791 2,635 2,705 2,705 2,913 2,973 3,034 3,069 3,086 3,658 3,467 3,502 3,242 2,739 2,739 2,739 2,739 2,878 2,930 2,991 3,051 2,947 2,982 2,739 3,138 3,467 3,589 3,225 3,329 3,294 3,311 3,294 3,320 3,346 3,363 3,363 3,337 3, na na na na na 3,658 3,727 3,606 3,589 3,415 3,381 3,415 3,398 2,861 2,774 2,826 2,826 2,982 3,017 3,051 3,086 3,086 3,606 3,450 3,502 3,311 2,930 2,999 3,034 3,069 3,173 3,242 3,294 3,329 3,242 3,259 3,069 3,242 3,485 3,571 3,259 3,381 3,346 3,346 3,329 3,355 3,381 3,415 3,398 3,372 3, na na na na na na 3,814 3,918 3,779 3,901 3,849 3,901 3,988 3,988 3,970 3,970 3,970 3,970 4,074 4,040 4,005 4,040 4,109 4,265 4,282 4,386 4,300 4,005 4,144 4,213 4,282 4,352 4,334 4,300 4,300 4,161 4,074 4,109 4,057 4,196 4,213 4,092 4,196 4,144 4,196 4,178 4,282 4,386 4,352 4,334 4,326 4, na na na na na na 3,814 3,918 3,779 3,901 3,849 3,901 3,988 3,988 3,970 3,970 3,970 3,970 4,074 4,040 4,005 4,040 4,092 4,265 4,282 4,386 4,300 4,005 4,144 4,213 4,282 4,352 4,334 4,300 4,282 4,161 4,092 4,144 4,057 4,196 4,213 4,074 4,178 4,144 4,178 4,196 4,300 4,404 4,352 4,334 4,317 4, na na na na na na 3,814 3,918 3,779 3,901 3,936 3,901 3,988 3,988 3,970 3,970 3,970 3,970 4,057 4,031 4,005 4,040 4,109 4,248 4,282 4,386 4,300 4,005 4,144 4,213 4,282 4,334 4,334 4,308 4,248 4,161 4,092 4,144 4,057 4,196 4,213 4,092 4,161 4,144 4,178 4,178 4,291 4,404 4,352 4,334 4,326 4,317

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Bygge- og Miljøteknik A/S Dokumentationsrapport for fugttekniske målinger i demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Projektet er gennemført

Læs mere

Fugtmålinger i halmballehus

Fugtmålinger i halmballehus Bygge- og Miljøteknik A/S Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig

Læs mere

Munksøgård. Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger

Munksøgård. Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger Bygge- og Miljøteknik A/S Munksøgård Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering

Læs mere

Sagsansvarlig/Forskningschef

Sagsansvarlig/Forskningschef Prøvningsrapport Sag nr. For: Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej DK-2970 Hørsholm T +4 486 33 F

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Nordic Construction Solutions ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Att.: Brian Bjørnskov Ordre nr. Side 1 af 4 Bilag 1 Initialer AREH/HLH Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01 Staktoften 22D CVR nr. 34 92 62 47 DK-2950 Vedbæk Danske Bank 4490-0011241972 Telefon (+45) 52 39 79 52 E-mail tbn@bunchbyg.dk Web www.bunchbyg.dk Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.:

Læs mere

Halmballehus i Munksøgård

Halmballehus i Munksøgård Bygge- og Miljøteknik A/S Halmballehus i Munksøgård bebyggelsen erfaringer efter et Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under

Læs mere

BRUGSANVISNING MC-3 KONTROLBOKS

BRUGSANVISNING MC-3 KONTROLBOKS BRUGSANVISNING MC-3 KONTROLBOKS MC-3 kontrolboksen er beregnet til kontrol og kalibrering af elektriske træfugtighedsmålere forsynet med nåleelektroder. Ved hjælp af MC-3 er det nemt, hurtigt og sikkert

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

By og Byg Dokumentation 033 Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

By og Byg Dokumentation 033 Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge By og Byg Dokumentation 033 Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge Birgitte Dela Stang By og Byg Dokumentation 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer SAGSRAPPORT SR-0004 FINN KRISTIANSEN CARSTEN RODE 1999 ISSN 1396-402x INSTITUT

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P

Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P Notat Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P 30. januar 2015 Projekt nr. 318384 Udarbejdet af LA Kontrolleret af BEH Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 72 mm tykke halmprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 72 mm tykke halmprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. 423-8/B For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Fugtkursus 2015. Opgaver. Steffen Vissing Andersen

Fugtkursus 2015. Opgaver. Steffen Vissing Andersen Fugtkursus 2015 Opgaver Side 1 2015 Afleveringsopgave Mål Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende fugtteori, fugttransportmekanismer og forståelse for vanddampdiagrammet. Foretage kvalificeret fugtanalyse

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535 E info@by-og-byg.dk

Læs mere

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Tabel 1. Beskrivelse af element 8 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus. Opgaver. Steffen Vissing Andersen

Fugt Studieenhedskursus. Opgaver. Steffen Vissing Andersen Fugt Studieenhedskursus Opgaver Side 1 Afleveringsopgave Mål Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende fugtteori, fugttransportmekanismer og forståelse for vanddampdiagrammet. Foretage kvalificeret fugtanalyse

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Artikel om vindtætte plader af magnesiumklorid og magnesiumoxid. Vindtætte plader suger vand så det driver

Artikel om vindtætte plader af magnesiumklorid og magnesiumoxid. Vindtætte plader suger vand så det driver Artikel om vindtætte plader af magnesiumklorid og magnesiumoxid Vindtætte plader suger vand så det driver I det fugtige efterår 2014 har det vist sig, at nogle vindtætte byggeplader baseret på magnesiumoxid

Læs mere

Magnesiumoxid-plader

Magnesiumoxid-plader Magnesiumoxid-plader Vindtæt afdækning i lette facader Tommy Bunch-Nielsen, Typiske konstruktionsopbygninger 1 ppm 28-09-2015 MgO pladers sammensætning Magnesiumoxid og magnesiumklorid danner bindemiddel

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Institution: Afprøvning udført for Videncenter for Dansk svineprduktion Forfatter: Jesper Kirkegaard Dato: 18.06.2010 Det er afgørende for grisenes tilvækst

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg

Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg Tabel 1. Beskrivelse af element 17 udefra og ind. Facadebeklædning Type Puds 5 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 15/6 Side 1 Forord: Dansk Bygningskontrol Vestjylland

Læs mere

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse Bevarings afdelingen KIRKERUP KIRKE Roskilde Kommune Region Sjælland Klimaundersøgelse Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelse og metodeoptimering Projektudredningsarbejdet er gennemført ved stikprøvekontrol, spotmålinger og praktiske undersøgelser

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 Forsøgsrapport Sag nr: PE10002 Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K Resultaterne gælder kun de beskrevne forsøg. Forsøgsrapporten må kun gengives

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ERNST JAN DE PLACE HANSEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Udgivet 2003 af Statens

Læs mere

Varmeledningsevne ved forskellige fugtforhold

Varmeledningsevne ved forskellige fugtforhold Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 27, 2015 Varmeledningsevne ved forskellige fugtforhold Kristiansen, Finn Harken; Rode, Carsten Publication date: 2000 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 6 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3 Martin Ankjer Pauner Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut December 22 Sag. nr. DZ6685 December 22 Side 2 af 9 FORORD

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Sæt reolen sammen af kasser

Sæt reolen sammen af kasser HER ESTEMMER DU LT SELV: Sæt reolen sammen af kasser Du kan købe en rektangulær reol. Og du kan købe en kvadratisk reol. Synes du, at begge dele er kedeligt? Så læs videre, for her er reolen, du kan sammensætte

Læs mere

On site teknikker Kalibrering af korte følere

On site teknikker Kalibrering af korte følere Måletekniske Dage d. 31-05-2012 On site teknikker Kalibrering af korte følere Abstract og problematik: I forbindelse med procesanlæg inden for specielt den farmaceutiske og fødevareindustri, er det en

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

Fugttekniske undersøgelser på dansk hørmåtte

Fugttekniske undersøgelser på dansk hørmåtte Kurt Kielsgaard Hansen Thomas Astrup Ulla Gjøl Jacobsen Fugttekniske undersøgelser på dansk hørmåtte DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-01 2004 ISSN 1601-8605 Fugttekniske undersøgelser

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Dokumentation for virkning af Drytechs installationer

Dokumentation for virkning af Drytechs installationer Virumgade 7-9, 2830 Virum 7010 8011 e-mail: info@drytech.dk Dokumentation for virkning af Drytechs installationer I forbindelse med omtale af elektroosmose som udtørringsmetode i bl.a. Bolius magasin Bedre

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Tabel 1. Beskrivelse af element 9 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere