Kvartalsrapport 1/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1/2004"

Transkript

1 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt efter IFRS, International Financial Reporting Standards, og efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2003, dog indregnes favørelementet ved optionstildeling nu i resultatopgørelsen i overensstemmelse med IFRS 2. Sammenligningstallene for 2003 er tilpasset den nye praksis i overensstemmelse med overgangsbestemmelser i IFRS 2. Taastrup, den 10. maj 2004 Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsens formand Jørn Kildegaard Adm. direktør Første kvartal i korte træk Omsætningen steg til DKK mio. fra DKK mio. i første kvartal EBITA steg til DKK 154 mio. fra DKK 112 mio. i første kvartal Resultat før skat blev DKK 100 mio. mod DKK 24 mio. i første kvartal Cash flow fra driften var DKK 171 mio. mod DKK 132 mio. i første kvartal For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Jørn Kildegaard Adm. direktør GN Store Nord A/S Telefon: Jens Due Olsen Koncerndirektør GN Store Nord A/S Telefon:

2 GN Store Nord Q side 2 af 16 Forventninger til 2004 Omsætningsforventningerne til 2004 opjusteres, så GN s omsætning, der er negativt påvirket af den lavere USD, nu ventes at stige til omkring DKK 4,9 mia mod 4,74 mia. i Tidligere forventedes en stort set uforandret omsætning i 2004 i forhold til Der forventes en EBITA-fremgang på omkring 25% til knap DKK 700 mio. ved en DKK/USD kurs på 6 mod tidligere en fremgang på mindst 20%. CC&O Division, headset til contact centre og kontorer, forventes fortsat at nå en EBITA-margin på 19-21% ved en omsætning på nu knap DKK 1,25 mia. justeret fra godt DKK 1,2 mia. Mobile Division ventes fortsat at realisere et mindre EBITA-underskud som følge af etableringen i Asien ved en omsætning på nu mindst DKK 700 mio. justeret fra knap DKK 700 mio. Inden for høreapparater ventes fortsat en EBITA-margin på 18-20% ved en omsætning på nu ca. DKK 2,65 mia. justeret fra knap DKK 2,6 mia. Audiologisk diagnoseudstyr forventes fortsat at realisere et mindre EBITA-overskud ved en omsætning på nu godt DKK 300 mio. justeret fra omkring DKK 300 mio. Fællesfunktioner og GN Store Nordiske Telegraf-Selskab ventes at påvirke EBITA med DKK (50) mio. Amortisering af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb forventes at udgøre DKK 230 mio. Opgjort efter den netop vedtagne IFRS 3 Virksomhedssammenslutning, gældende for regnskabsåret 2005, ville amortiseringer erhvervet ved virksomhedskøb beløbe sig til DKK 35 mio. Nettofinansposter ventes i størrelsesordenen DKK (50) mio. Investeringer i materielle og immaterielle aktiver inklusive udviklingsprojekter ventes at beløbe sig til DKK 350 mio. Resultat før skat ventes at stige med omkring 50% mod tidligere godt 40%. Da omkring halvdelen af GN s omsætning og knap 60% af omkostningerne er i USD eller USD-relaterede valutaer, er GN s industrielle konkurrenceevne og EBITA robuste over for sandsynlige udsving i USD. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne kvartalsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2004 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på virksomhedens markeder, udviklingen i efterspørgslen efter GN s produkter, konkurrenceforhold, manglende komponenter til produktionen og integration af tilkøbte virksomheder. Denne kvartalsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om salg af værdipapirer i GN Store Nord.

3 GN Store Nord Q side 3 af 16 Koncernens hovedtal (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Indtjening - Resultatopgørelse efter International Financial Reporting Standards (IFRS) Omsætning Resultat af primær drift før resultatandele Resultat af primær drift Resultat af ordinær drift før skat Årets resultat 47 (2) 250 Periodens resultat ekskl. amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Indtjening - Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger, amortisering og nedskrivninger samt omstruktureringer og poster af engangskarakter (EBITDA) Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivninger af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb samt omstruktureringer og poster af engangskarakter (EBITA) Balance Aktiekapital (GN Store Nord A/S) Egenkapital Samlede aktiver Rentebærende nettogæld (660) (1.235) (784) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (59) (100) (358) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt Udviklingsomkostninger Periodens afholdte udviklingsomkostninger før tilskud Omstruktureringsomkostninger Omstrukturering indregnet i resultatopgørelsen Betalte omstruktureringer Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Egenudviklede udviklingsprojekter Øvrige immaterielle anlægsaktiver ekskl. goodwill I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af associerede virksomheder Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver og amortisering af immaterielle anlægsaktiver Nøgletal Overskudsgrad (EBITA) 12,5 % 9,8 % 11,6 % Egenkapitalens forrentning 1,0 % 0,0 % 5,4 % Soliditetsgrad 69,5 % 59,6 % 67,8 % Nøgletal pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 0,23 (0,01) 1,19 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS) 0,23 (0,01) 1,18 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv. (EPS) 0,50 0,33 3,36 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv., fuldt udvandet (EPS) 0,49 0,33 3,35 Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 0,81 0,62 3,90 Indre værdi pr. aktie à DKK Børskurs ultimo perioden Medarbejdere Gennemsnitligt antal

4 GN Store Nord Q side 4 af 16 Omsætning og resultatudvikling GN fastholdt i første kvartal den høje organiske vækst med en stigning på 16% sammenholdt med omsætningen i første kvartal Fremgangen, der er opnået inden for alle forretningsområder, skyldes en generelt stærkere efterspørgsel på de fleste markeder og lancering i 2003 af flere nyskabende produkter. I første kvartal udgjorde produkter og opgraderinger fra de seneste 24 måneder 50% af omsætningen. Den næsten 14% lavere USD reducerede omsætningen med godt DKK 80 mio. i forhold til første kvartal GN s bruttoresultat blev DKK 685 mio. mod DKK 634 mio. i første kvartal Fremgangen skyldes den stadig mere effektive produktion og de mange nye produkter, hvoraf alle høreapparater bygger på den samme chipplatform. Bruttomarginen belastes bl.a. af den stigende omsætning og de lavere priser på mobilheadset. GN s salgs- og distributionsomkostninger udgjorde DKK 292 mio. mod DKK 285 mio. i første kvartal Stigningen skyldtes især indsatsen inden for mobilheadset, hvor JABRAbrandet bliver etableret på udvalgte markeder i Asien i I første kvartal afholdtes DKK 66 mio. eller 5% af omsætningen på udviklingsaktiviteter mod knap 6% i hele Som led i de løbende effektiviseringer udbygges udviklingsafdelingerne i Xiamen, Kina. Disse ventes ved årets udgang at have godt 30 ansatte. Amortiseringer af goodwill og øvrige erhvervede immaterielle aktiver udgjorde i første kvartal DKK 57 mio. Kvartalets finansielle nettoposter udgjorde DKK (3) mio. på en rentebærende nettogæld på DKK 660 mio. GN s EBITA steg i første kvartal til DKK 154 mio. fra DKK 112 mio. i første kvartal GN s resultat før skat blev DKK 100 mio. mod DKK 24 mio. i første kvartal GN havde i kvartalet i gennemsnit medarbejdere mod i første kvartal Medarbejderstaben udvides primært i Asien. Sammenlægningen af den nordamerikanske ITE-produktion i Minneapolis afsluttes ved udgangen af juni i år. Herefter er alle større omstruktureringer, omfattende hen ved halvdelen af GN s i alt arbejdspladser, tilendebragt, og de fremtidige indtjenings- og cash flowforbedringer vil således blive genereret af bedre processer inden for ikke mindst produktion og logistik og mere kreativitet i markedsføringen. Endelig vil implementeringen af IT-systemet Navision Attain reducere IT-omkostningerne og muliggøre en yderligere tilpasning af en række administrative funktioner. Den fulde effekt af de gennemførte strukturelle tiltag slår først helt igennem i Balance Den samlede balance udgjorde pr. 31. marts 2004 DKK mio. mod DKK mio. ultimo Goodwill beløb sig til DKK mio., heraf hidrørte DKK 515 mio. fra headset og DKK mio. fra høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Varebeholdninger var DKK 626 mio. mod DKK 622 mio. ultimo Debitorerne var DKK 982 mio. mod DKK 958 mio. den 31. december Varelagre og debitorer kan fortsat

5 GN Store Nord Q side 5 af 16 reduceres. Likvide beholdninger udgjorde DKK 122 mio. ved udgangen af første kvartal Egenkapitalen var DKK mio. mod DKK mio. ultimo Valutakursreguleringer påvirkede egenkapitalen med DKK (15) mio. Den forrentede nettogæld faldt med DKK 124 mio. til DKK 660 mio. pr. 31. marts Cash flow GN s cash flow fra driften blev DKK 171 mio. Tilbagegangen på DKK 35 mio. i forhold til fjerde kvartal 2003 justeret for engangsposter på netto DKK 271 mio. skyldes en stigning i arbejdskapitalen på DKK 61 mio. forårsaget af en stigning i lagre og varekreditorer inden for høreapparater. Der arbejdes intensivt for at forbedre forsyningskæden, så pengebindingen i lagre og komponenter kan nedbringes især inden for høreapparater. Likviditetspåvirkningen af investeringer udgjorde DKK (59) mio. mod DKK (42) mio. i fjerde kvartal og DKK (100) mio. i første kvartal Det frie cash flow var DKK 112 mio. mod DKK 101 mio. i fjerde kvartal justeret for en række engangsposter. Det frie cash flow var DKK 32 mio. i første kvartal I takt med implementeringen af den fælles IT-platform vil indsatsen for at øge cash flowet blive styrket, da dette endnu ikke er tilfredsstillende. Aktieoptioner Ultimo marts udestod i alt stk. europæiske og stk. amerikanske optioner, svarende til 2,9% af aktiekapitalen. Direktionens beholdning udgjorde stk. (gennemsnitlig strikekurs 47,7), ledende medarbejderes beholdning var stk. (gennemsnitlig strikekurs 53,8), og øvrige medarbejderes optionsbeholdning udgjorde stk. (gennemsnitlig strikekurs 72,3). Bestyrelsen vil i andet kvartal tildele optioner med en beregnet Black-Scholes værdi på op til DKK 18 mio. med en strikekurs på 42,8 Bestyrelsen tildeles ikke optioner. Aktier Bestyrelsen og direktionen ejede primo maj henholdsvis stk. og stk. GNaktier. Ledende og øvrige medarbejdere i GN s insiderregister ejede stk. GN-aktier. GN ejede primo maj stk. egne aktier, svarende til 3,7% af aktiekapitalen. Nedgangen siden ultimo 2003 skyldes udnyttede optioner. Udenlandske investorer ejer godt 40% af aktiekapitalen. Danske institutionelle investorer ejer 30% og private investorer 25% af GN s aktiekapital. Contact Center & Office Division Omsætningen i første kvartal blev DKK 325 mio. mod DKK 317 mio. i første kvartal Eksklusive Hello Direct var den organiske vækst 14% sammenholdt med kvartalet året før. Det er stadig EU, der trækker væksten, ligesom trådløse headset, som GN 9120, fortsat vinder frem på kontormarkedet. Trådløse produkter udgjorde 29% af kvartalets salg mod

6 GN Store Nord Q side 6 af 16 20% i første kvartal Hello Direct, hvis strukturtilpasning følger planerne, gav overskud ved en omsætning på DKK 75 mio. CC&O Division realiserede et EBITA på DKK 60 mio. (EBITA-margin 18,5%) i første kvartal Mobile Division Omsætningen på DKK 150 mio. i lavsæsonen i første kvartal 2004 var kun DKK 10 mio. lavere end omsætningen i højsæsonen i fjerde kvartal 2003, hvilket understreger den kraftige underliggende markedsvækst, der har medført mangel på komponenter. Omsætningen i første kvartal 2003 var DKK 102 mio. Bluetooth produkter udgjorde 77% af omsætningen, der også styrkedes af de nye trådede headset. Salget i Asien beløb sig til DKK 3 mio., svarende til 2% af omsætningen. Konkurrencen er fortsat skarp med kamp om distributionskanalerne. Salget af GN s nyeste produkter, herunder JABRA BT110, BT500 og BT800, indledes over sommeren. Mobile Divisions EBITA blev DKK (11) mio. ((7,3)%). Cash flow fra driften inden for CC&O Division og Mobile Division steg til DKK 99 mio. fra DKK 51 mio. i første kvartal Fremgangen er resultatet af de gennemførte omstruktureringer af produktion, logistik og lagerstyring inden for GN s headsetaktiviteter. Høreapparater Omsætningen af høreapparater steg til DKK 662 mio. i første kvartal fra DKK 635 mio. i første kvartal Den organiske vækst på 12% sammenholdt med første kvartal 2003 er fortsat høj, hvorfor GN stadig vinder markedsandele i højprissegmentet. Det skyldes den succesrige introduktion af ReSoundAIR og Canta7 Open og organisationens øgede kundeorientering ovenpå de omfattende omstruktureringer. Køberne af ReSoundAIR er ofte yngre end brugerne af andre høreapparater, ligesom mange er førstegangsbrugere. Efter den voldsomme vækst i fjerde kvartal i forbindelse med ændringen af tilskudssystemet er det tyske marked, som ventet, faldet mærkbart tilbage i februar og marts. Innovationstakten er fastholdt, idet nye produkter og opgraderinger fra de sidste 24 måneder udgjorde 60% af omsætningen. På den amerikanske høreapparatmesse AAA i april lanceredes CORUS fra Beltone i højprissegmentet. Beltones digitale produktprogram er nu forbedret, hvilket er en forudsætning for en kraftigere vækst i den amerikanske forhandlerkæde. Funktionaliteten i Canta2 er samtidig blevet udbygget for at styrke positionen i lavprissegmentet. Inden for høreapparater blev EBITA 109 mio. (16,5%). Audiologisk diagnoseudstyr Omsætningen i første kvartal 2004 blev DKK 90 mio. mod DKK 87 mio. i første kvartal Leverancerne til NHS reduceres i MADSEN OTOflex 100, som er det første produkt på en ny fælles produktplatform, er blevet godt modtaget på alle markeder. Produktet får omsætningseffekt fra andet kvartal.

7 GN Store Nord Q side 7 af 16 Audiologisk diagnoseudstyr realiserede et EBITA-overskud på DKK 3 mio. (3,3%). Closing the margin gap -projektet, der skal bringe EBITA inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr op blandt branchens bedste inden udgangen af 2004, forløber planmæssigt med en samlet EBITA-margin på 14,9% i første kvartal 2004 mod 12,1% i første kvartal Cash flow fra driften inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr blev samlet DKK 52 mio. mod DKK 98 mio. i første kvartal Øvrige aktiviteter GN Store Nordiske Telegraf-Selskab realiserede i første kvartal en omsætning på DKK 4 mio. og et EBITA på DKK 0 mio. Som oplyst i årsregnskabet 2003 er GN fortsat via det 75% ejede DPTG I/S involveret i en voldgiftssag med Telekomunikacja Polska S.A. om principperne for trafikopgørelsen på det polske NSL-fiberoptiske telesystem, hvor DPTG har ret til en andel af nettoindtægterne fra systemet i perioden

8 GN Store Nord Q side 8 af 16 Resultatopgørelse Koncern (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (557) (515) (2.155) Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (64) (58) (250) Salgs- og distributionsomkostninger (292) (285) (1.116) Ledelses- og administrationsomkostninger (165) (172) (676) Andre driftsindtægter Amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle anlægsaktiver erhvervet ved virksomhedskøb (57) (65) (319) Omstrukturering - (7) (140) Resultat af primær drift før resultatandele Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 6 - (4) Resultat af primær drift Fortjeneste/tab ved afhændelse af ophørende aktiviteter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (14) (39) (134) Resultat af ordinær drift før skat Skat af ordinært resultat (53) (26) (13) Periodens resultat 47 (2) 250 Resultat pr. aktie (EPS) 0,23 (0,01) 1,19 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS) 0,23 (0,01) 1,18 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv. (EPS) 0,50 0,33 3,36 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv., fuldt udvandet (EPS) 0,49 0,33 3,35

9 GN Store Nord Q side 9 af 16 Aktiver Koncern (DKK mio.) 31. marts 31. marts 31. dec (urev.) (urev.) (rev.) Anlægsaktiver Goodwill Udviklingsprojekter, egenudviklede Software, erhvervet 1-1 Software, egenudviklet Patenter og rettigheder Telesystemer Øvrige immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Fabriks- og kontorejendomme Indretning, lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Leasede anlæg og inventar Telesystemer Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer Andre tilgodehavender og deponerede bankindeståender Udskudte skatteaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Deponeret bankindestående Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Børsnoterede aktier Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 GN Store Nord Q side 10 af 16 Passiver Koncern (DKK mio.) 31. marts 31. marts 31. dec (urev.) (urev.) (rev.) Egenkapital Aktiekapital Overkursfond Kursreguleringer (1.195) (731) (1.278) Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført overskud Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld Prioritetsgæld Bankgæld Kapitaliserede leasingforpligtelser Anden langfristet gæld Modtagne forudbetalinger Langfristede gældsforpligtelser i alt Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Gæld til leverandører Skyldig skat Anden gæld Modtagne forudbetalinger Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 GN Store Nord Q side 11 af 16 Pengestrømsopgørelse Koncern (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Drift Resultat af primær drift Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger (24) (2) (74) Ændring i tilgodehavender (49) (29) (101) Ændring i leverandørgæld og anden gæld Ændring i arbejdskapital i alt (61) (20) (124) Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster, omstruktureringer og skat Modtagne renter og udbytter mv Betalte renter (12) (18) (79) Betalte omstruktureringer (9) (18) (147) Betalte skatter, netto (8) (9) 226 Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle anlægsaktiver ekskl. udviklingsprojekter (2) (13) (38) Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (31) (36) (132) Køb af materielle anlægsaktiver (32) (30) (152) Køb af finansielle anlægsaktiver (4) - (58) Salg af immaterielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Køb af virksomheder og kapitalindskud - (3) - Salg af ejendomme Kontant salgsvederlag, netto - (30) (89) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (59) (100) (358) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet Finansiering Nedbringelse af kortfristet gæld (27) (21) (2) Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld (50) - (671) Kursreguleringer mv. 18 (18) - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (59) (39) (673) Nettopengestrømme 53 (7) (204) Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler (1) (4) (8) Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler ved periodens udgang Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det øvrige regnskabsmateriale

12 GN Store Nord Q side 12 af 16 Koncernens egenkapital (DKK mio.) Aktiekapital Foreslået Total (opdelt i aktier Overkurs- Kurs- udbytte for Overført egenkapital à DKK 4) fond reguleringer regnskabsåret overskud ultimo Balance 31. december (555) Periodens resultat (2) (2) Valutakursregulering mv. - - (176) - - (176) Balance 31. marts (731) Effekt af ændret regnskabspraksis Overførsel - (4.170) Periodens resultat Foreslået udbytte til aktionærer (132) - Skat af egenkapitalbevægelser Valutakursregulering mv. - - (547) - - (547) Balance 31. december (1.278) Periodens resultat Aktieoptioner Valutakursregulering mv (15) 68 Balance 31. marts (1.195)

13 GN Store Nord Q side 13 af 16 Investororienteret resultatopgørelse pr. kvartal (Begreberne EBITDA og EBITA er ikke defineret i International Financial Reporting Standards (IFRS) eller årsregnskabsloven) (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (507) (505) (507) (598) (546) (2.117) Bruttoresultat Afholdte udviklingsomkostninger (68) (71) (65) (60) (66) (264) Salgs- og distributionsomkostninger (282) (277) (269) (276) (289) (1.104) Ledelses- og administrationsomkostninger (153) (146) (157) (149) (146) (605) Andre driftsindtægter Resultat af primær drift før aktivering og amortisering af udviklingsomkostninger, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Aktivering af udviklingsomkostninger Amortisering af udviklingsomkostninger (25) (26) (30) (37) (30) (118) EBITDA Afskrivninger vedr.: Produktion (8) (9) (12) (9) (11) (38) Salg og distribution (3) (3) (4) (2) (3) (12) Administration (19) (18) (14) (20) (19) (71) EBITA Andel af resultat i associerede virksomheder (11) 6 (4) Amortisering af goodwill (56) (55) (54) (52) (50) (217) Amortisering af goodwill vedr. aktivering af skattemæssigt underskud, ej tidligere indregnet i forbindelse med virksomhedskøb (66) - (66) Amortisering af øvrige immaterielle anlægsaktiver erhvervet ved virksomhedskøb (9) (8) (10) (9) (7) (36) Omstrukturering (7) (100) (8) (25) - (140) Resultat af primær drift (EBIT) 40 (32) Fortjeneste ved salg af ejendomme Fortjeneste/tab ved salg af ophørende aktiviteter * Kursgevinst/-tab på aktier, udbytter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (39) (23) (10) (62) (14) (134) Resultat af ordinær drift før skat (EBT) Marginer: Bruttomargin 55,6% 56,0% 55,6% 54,4% 55,6% 55,4% EBITA-margin 9,8% 11,1% 10,8% 14,2% 12,5% 11,6% EBITA-margin, ekskl. kapitalisering og amortisering af udviklingsomkostninger 8,9% 10,5% 10,1% 15,1% 12,3% 11,3% *) Af fortjeneste/tab ved salg af ophørende aktiviteter vedrører DKK 68 mio. afhændelse af NetTest.

14 GN Store Nord Q side 14 af 16 Forretningsområdernes drift pr. kvartal (Begreberne EBITDA og EBITA er ikke defineret i International Financial Reporting Standards (IFRS) eller årsregnskabsloven) (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Omsætning Contact Center & Office headset Mobile headset GN Netcom Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr GN ReSound Øvrige * GN i alt Bruttoresultat Contact Center & Office headset 202 Mobile headset 41 GN Netcom Høreapparater 390 Audiologisk diagnoseudstyr 48 GN ReSound Øvrige * GN i alt Kapacitetsomkostninger ekskl. udviklingsomkostninger og afskrivninger på anlægsaktiver Contact Center & Office headset (123) Mobile headset (38) GN Netcom (159) (158) (162) (137) (161) (616) Høreapparater (237) Audiologisk diagnoseudstyr (27) GN ReSound (261) (251) (247) (267) (264) (1.026) Øvrige * (14) (12) (17) (20) (9) (63) GN i alt (434) (421) (426) (424) (434) (1.705) Omkostningsførte udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset (12) Mobile headset (10) GN Netcom (21) (21) (19) (20) (22) (81) Høreapparater (27) Audiologisk diagnoseudstyr (15) GN ReSound (37) (43) (37) (52) (42) (169) Øvrige * GN i alt (58) (64) (56) (72) (64) (250) EBITDA Contact Center & Office headset 69 Mobile headset (9) GN Netcom Høreapparater 126 Audiologisk diagnoseudstyr 6 GN ReSound Øvrige * (14) (8) (13) (16) (5) (51) GN i alt Afskrivninger Contact Center & Office headset (9) Mobile headset (2) GN Netcom (11) (11) (10) (13) (11) (45) Høreapparater (17) Audiologisk diagnoseudstyr (3) GN ReSound (17) (17) (17) (16) (20) (67) Øvrige * (2) (2) (3) (2) (2) (9) GN i alt (30) (30) (30) (31) (33) (121) EBITA Contact Center & Office headset 60 Mobile headset (11) GN Netcom Høreapparater 109 Audiologisk diagnoseudstyr 3 GN ReSound Øvrige * (16) (10) (16) (18) (7) (60) GN i alt EBITA-margin Contact Center & Office headset 18,5 % Mobile headset (7,3)% GN Netcom 9,8% 9,5% 5,1% 14,4% 10,3% 9,9% Høreapparater 16,5 % Audiologisk diagnoseudstyr 3,3 % GN ReSound 12,1 % 13,7 % 16,3 % 16,4 % 14,9 % 14,7 % Øvrige * - (200,0)% (400,0)% (360,0)% (175,0)% (428,6)% GN i alt 9,8 % 11,1 % 10,8 % 14,2 % 12,5 % 11,6 % *) Under "Øvrige" indgår Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme, Koncernstab, Finans og elimineringer.

15 GN Store Nord Q side 15 af 16 Omkostningsførte udviklingsomkostninger (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Afholdte udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset (10) Mobile headset (7) GN Netcom (18) (15) (12) (14) (17) (59) Høreapparater (35) Audiologisk diagnoseudstyr (14) GN ReSound (50) (56) (53) (46) (49) (205) Øvrige * GN i alt (68) (71) (65) (60) (66) (264) Aktivering af udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset 3 Mobile headset 6 GN Netcom Høreapparater 16 Audiologisk diagnoseudstyr 7 GN ReSound Øvrige * GN i alt Amortisering af udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset (5) Mobile headset (9) GN Netcom (11) (13) (15) (15) (14) (54) Høreapparater (8) Audiologisk diagnoseudstyr (8) GN ReSound (14) (13) (15) (22) (16) (64) Øvrige * GN i alt (25) (26) (30) (37) (30) (118) *) Under "Øvrige" indgår Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme, Koncernstab, Finans og elimineringer. Udvikling i udvalgte balanceposter (DKK mio.) 31. marts 30. juni 30. sept. 31. dec. 31. marts (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) (urev.) Goodwill GN Netcom GN ReSound GN i alt Udviklingsprojekter, egenudviklede GN Netcom GN ReSound GN i alt Varebeholdninger GN Netcom GN ReSound GN i alt Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Gæld til leverandører GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt

16 GN Store Nord Q side 16 af 16 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Drift Resultat af primær drift (EBIT) 40 (32) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger (2) (84) (32) 44 (24) (74) Ændring i tilgodehavender (29) (14) (20) (38) (49) (101) Ændring i leverandørgæld og anden gæld (46) Ændring i arbejdskapital i alt (20) (56) (8) (40) (61) (124) Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster, omstruktureringer og skat Modtagne renter og udbytter mv Betalte renter (18) (25) (18) (18) (12) (79) Betalte omstruktureringer (18) (40) (26) (63) (9) (147) Betalte skatter, netto (9) (12) (8) 255 (8) 226 Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (36) (32) (39) (25) (30) (132) Køb af øvrige immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto (38) (44) (33) (44) (29) (159) Køb/salg af finansielle anlægsaktiver, netto 4 (4) (5) (36) - (41) Salg af ejendomme Kontant salgsvederlag, netto, ophørende aktiviteter (30) (59) (89) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (100) (139) (77) (42) (59) (358) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet 32 (61) Finansiering Nedbringelse af kortfristet gæld (21) (107) (7) 133 (27) (2) Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld - - (51) (620) (50) (671) Kursreguleringer mv. (18) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (39) (101) (49) (484) (59) (673) Nettopengestrømme (7) (162) 14 (49) 53 (204) Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler (4) (2) - (2) (1) (8) Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler ved periodens udgang Forretningsområdernes pengestrømme pr. kvartal Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i arbejdskapital GN Netcom GN ReSound Øvrige (14) (8) (11) (16) (4) (49) GN i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster, omstruktureringer og skat GN Netcom (8) GN ReSound Øvrige (29) (12) 12 (2) 6 (31) GN i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet GN Netcom (37) GN ReSound Øvrige (17) GN i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet GN Netcom (15) (19) (15) (8) (13) (57) GN ReSound (58) (63) (63) (96) (46) (280) Øvrige (27) (57) (21) GN i alt (100) (139) (77) (42) (59) (358) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet GN Netcom 36 6 (52) GN ReSound 40 (16) 86 (13) 6 97 Øvrige (44) (51) GN i alt 32 (61)

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 16. august 2006 MEDDELELSE nr.: 27 Delårsrapport 2/2006 Andet kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag.

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 3. maj 2007 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2007 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa.

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 15. august 2007 MEDDELELSE Nr.: 22 Delårsrapport 2/2007 Andet kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 670 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 Delårsrapport 3/2008 Resume GN opnåede positiv organisk

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere