Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 4. november 2013 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF, KOM(2012) 369

2 Side 2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF (KOM(2012) 369) - Tidlig forelæggelse Revideret udgave af samlenotat forud for rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 21. juni Ændringer er markeret med en streg i margenen. 1. Resumé Kommissionen har den 17. juli 2012 fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF. Hovedformålet med forordningsforslaget er at fremme antallet af kliniske lægemiddelforsøg i EU, herunder forsøg med det samme lægemiddel i flere EU-lande. Forslaget fremsættes som en forordning for at sikre ens regler både for godkendelse og for den samlede gennemførelse og overvågning af kliniske forsøg i hele EU. I forslaget fastholdes centrale principper fra det gældende direktiv 2001/20/EF om god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg. Som et generelt princip må et klinisk forsøg kun gennemføres, hvis forsøgspersonens rettigheder, sikkerhed og velfærd beskyttes, og hvis data fra forsøget bliver pålidelige og robuste. Desuden videreføres en række kvalitetsstandarder for de forskellige forsøgsfaser og for håndteringen af data. Forslaget indeholder også væsentlige ændringer i forhold til det eksisterende system for kliniske forsøg. Der introduceres bl.a. en ny model for indsendelse af og samarbejde om godkendelsen af forsøg. Ansøgninger om kliniske forsøg skal indsendes til en fælles EU-portal med tilhørende database, således at al information om forsøg i EU er samlet ét sted. Ved forsøg, der ønskes gennemført i flere lande, samarbejder de berørte lande om godkendelsen. Kommissionen og Det Europæiske Lægemiddelagentur yder teknisk bistand til den fælles vurdering. Vurderingen af de etiske aspekter ved forsøg skal dog kun ske særskilt i hver medlemsstat. Desuden foreslås, at medlemsstaterne forpligtes til at etablere en national erstatningsordning for skader, der påføres forsøgspersoner i visse kliniske forsøg. Erstatning skal ydes under hensyntagen til landenes egne bestemmelser om erstatningsansvar. Af andre ændringer omfatter forslaget bl.a. regler om forsøg i akutte situationer, risikobaserede krav til ansøgningsmateriale, kortere tidsfrister i sagsbehandlingen og forenklede regler om sikkerhedsindberetning i forsøgsperioden. Forslaget har siden fremsættelsen været drøftet på en række møder i Rådets arbejdsgruppe for lægemidler og medicinsk udstyr, og overordnet stiller medlemslandene sig positivt til, at der indføres en revideret lovgivning om kliniske lægemiddelforsøg. Der tegner sig nu en række kompromisforslag på arbejdsgruppeniveau om centrale elementer i forordningsforslaget, og det vurderes, at forhandlingerne bevæger sig ind i en afgørende fase. Formandskabet prioriterer sagen højt og har den 6. november 2013 indledt trilogdrøftelser med Europa- Parlamentet med henblik på en mulig førstelæsningsaftale. 2. Baggrund Forordningsforslaget omfatter, ligesom det gældende direktiv 2001/20/EF, kliniske forsøg med lægemidler på mennesker, hvor lægemidlerne anvendes uden for normal klinisk praksis på grundlag af en forsøgsprotokol.

3 Side 3 I kliniske forsøg undersøges bl.a. lægemidlets farmakologiske virkninger, bivirkninger og behandlingsmæssige fordele og ulemper. Kliniske forsøg gennemføres til brug for mange forskellige formål, især til dokumentation i ansøgninger om markedsføringstilladelse til lægemidler og til dokumentation for patientbehandlingen med lægemidler. Kliniske forsøg er uundværlige for udviklingen af lægemidler og for overvågningen af sikkerheden ved markedsførte lægemidler og dermed for forbedring af medicinsk behandling. I EU/EØS indgives der hvert år omkring 4400 ansøgninger om kliniske forsøg. Ca. 60 % af dem sponsoreres af medicinalindustrien og 40 % af andre interessenter, fx forskere. Ifølge Kommissionens oplysninger ønskes omkring 24 % af de ansøgte forsøg i EU gennemført i mindst to medlemsstater, såkaldte multinationale forsøg. I denne fjerdedel af forsøgene deltager ca. 67 % af alle forsøgspersoner; dvs. at forsøg med mere end 40 forsøgspersoner i gennemsnit gennemføres i mere end én medlemsstat. Kliniske forsøg, der kun gennemføres i én medlemsstat, indskrænker sig til mindre undersøgelser med et begrænset antal forsøgspersoner. Direktiv 2001/20/EF har på vigtige områder forbedret kliniske forsøgs sikkerhed, deres etiske forsvarlighed og pålideligheden af forsøgsdata. Alle aktører på området - patienter, industri og forskere - har imidlertid også kritiseret direktivet, idet man finder, at dets bestemmelser har forsinket godkendelsesprocessen og forhøjet udgiftsniveauet for gennemførelse af forsøg. Kritikken understøttes af tilgængelige data. Antallet af kliniske forsøg er faldet med 25 % i perioden fra 2007 til Den gennemsnitlige forsinkelse for iværksættelse af kliniske forsøg er vokset med 90 % til 152 dage, og omkostningerne til gennemførelse af kliniske forsøg er vokset. Industriens sponsorer har således brug for dobbelt så meget personale (107 %) til at håndtere godkendelsesprocessen for kliniske forsøg i forhold til før direktiv 2001/20/EF, og for små virksomheder er behovet vokset endnu mere. For ikke-kommercielle sponsorer har de øgede administrative krav som følge af direktiv 2001/20/EF ført til en stigning på 98 % i de administrative omkostninger. Desuden er forsikringsbyrderne for industriens sponsorer steget med 800 % siden gennemførelsen af direktivet. Selv om den faldende aktivitet i gennemførelsen af kliniske forsøg ikke udelukkende skyldes kravene i direktiv 2001/20/EF, er det Kommissionens vurdering, at det aktuelt er nødvendigt med ændringer i reglerne. 3. Formål og indhold Formål Hovedformålet med forslaget er at imødegå de problemer, som direktiv 2001/20/EF har medført. Med forordningsforslaget ønskes etableret en moderne lovramme for indgivelse og vurdering af ansøgninger om kliniske forsøg, der tager hensyn til det multinationale forskningsmiljø. Ny lovgivning skal også tages hensyn til den globale dimension af kliniske forsøg, bl.a. ved mål for overholdelse af standarderne for god klinisk praksis ved forsøg, der udføres i tredjelande. Operationelle mål skal sikre en hurtigere iværksættelse af kliniske forsøg. Samtidig tilstræbes en reduktion af de administrative byrder og driftsomkostninger, herunder også i forhold til udgifterne til en årlig sikkerhedsrapport og en obligatorisk forsikrings- og erstatningsordning. Målsætningen er desuden at etablere lovkrav som er tilpasset praktiske forhold, begrænsninger og behov - uden at det går ud over forsøgspersonernes sikkerhed, velbefindende og rettigheder - og uden at det går ud over tilliden til forsøgsresultaterne. Resultaterne skal være nøjagtige, robuste og pålidelige.

4 Side 4 Forslaget fremsættes som en forordning for at sikre ens regler for gennemførelse af kliniske forsøg i EU, herunder sikre en sammenhængende godkendelsesprocedure og samme krav til sikkerhedsindberetning og mærkning af forsøgslægemidler. Indhold Anvendelsesområde (kapitel 1 og 2) Anvendelsesområdet for forordningsforslaget er det samme brede anvendelsesområde som for direktiv 2001/20/EF, dvs. alle kliniske forsøg med lægemidler, der indeholder en indgriben i forhold til normal klinisk praksis. Udelukket fra forslaget er kun de såkaldte ikke-interventionsundersøgelser (fx undersøgelser blandt læger hvor lægemiddelbehandlingen følger normal praksis), der er reguleret af direktiv 2001/83/EF om lægemidler til mennesker. Godkendelsesprocedure og godkendelsesdossier (indgivelse, vurdering, beslutning; kapitel 2, 3, 14 og 15) Med forslaget indføres en ny godkendelsesprocedure for kliniske forsøg. Som et generelt princip må et klinisk forsøg kun gennemføres, hvis forsøgspersonens rettigheder, sikkerhed og velfærd beskyttes, og hvis de data, der udvikles i forsøget, vurderes at blive pålidelige og robuste. Ansøgninger om forsøg, der kun ønskes gennemført i ét medlemsland, skal indgives til en fælles EUportal for kliniske forsøg. Vurderingen af ansøgningen skal som hidtil behandles af myndighederne i det land, hvor forsøget ønskes gennemført. Sagsbehandlingen af ansøgningen skal foregå via EUportalen. Et centralt element i de foreslåede regler er et samarbejde medlemslandene imellem om forsøg, der ønskes gennemført i to eller flere lande. For hver ansøgning skal udarbejdes en vurderingsrapport, der består af 2 dele. Del I, jf. artikel 6, omfatter lægemidlets egenskaber, behandlingsmæssige gevinst, risici og ulemper, og den udarbejdes af et land, der er udpeget som rapporterende medlemsstat. Del II, jf. artikel 7, omfatter etiske aspekter og andre forhold af national eller lokal art, og den udarbejdes af hvert af de berørte lande. Vurderingen af etiske aspekter ved de enkelte forsøg skal kun ske individuelt i hver medlemsstat. Det er tanken, at de to aspekter skal vurderes sideløbende - således at samarbejdet omkring ansøgningen løber i et spor, mens medlemsstaterne parallelt vurderer de forhold, der er af national art. Den enkelte medlemsstat skal koordinere vurderingen hos sine egne myndigheder - dvs. etiske komiteer og lægemiddelmyndigheder og bidrage med en single opinion. Herefter vurderes ansøgningen, undtagen de etiske forhold, i fællesskab af de berørte lande. Kommissionen og Det Europæiske Lægemiddelagentur skal kun yde teknisk bistand i forbindelse med den fælles vurdering. Forslaget regulerer ikke hvilke organer, der skal behandle ansøgningerne i de enkelte medlemsstater. Hver enkelt medlemsstat kan selv fastsætte den organisatoriske opbygning og de interne kompetencer til brug for vurdering af godkendelser af kliniske forsøg. Internationale retningslinjer for assessorer forudsættes overholdt. Der stilles ikke krav om et eventuelt samarbejde mellem de etiske komitéer i EU. En medlemsstat har i visse tilfælde mulighed for at erklære sig uenig i den rapporterende medlemsstats konklusioner kvalificeret opt-out. Det kan bl.a. være, hvis medlemsstaten vurderer, at forsøget vil give forsøgspersonerne en ringere behandling end normal klinisk praksis i den stat, eller hvis forsøget vil indebære en overtrædelse af medlemsstatens lovgivning vedr. stamceller. Uenighed kan betyde, at forsøget ikke gennemføres i det pågældende land.

5 Side 5 Den nye godkendelsesprocedure omfatter i øvrigt følgende hovedelementer: Et harmoniseret godkendelsesdossier, der delvist kodificerer de eksisterende retningslinjer fra Kommissionen. En enkelt portal for indgivelse af ansøgninger om gennemførelse af kliniske forsøg, der er forbundet med en EU-database. Denne database skal forvaltes af Kommissionen og skal være gratis for sponsorer. Det nærmere indhold af fællesportalen er ikke klarlagt i forslaget. En klar fremgangsmåde til udpegning af en rapporterende medlemsstat. En fleksibel og hurtig vurderingsprocedure, der overvejende er underlagt medlemsstaternes kontrol. Alle medlemsstater, hvor sponsor agter at gennemføre det kliniske forsøg, er involveret i vurderingen. Differentierede krav ved forsøg med henholdsvis høj og lav risiko for forsøgspersonerne. Frister for de berørte medlemsstaters tilbagemelding til den rapporterende medlemsstat. Kortere frister ved forsøg med lav risiko. Klare frister for hvornår et manglende svar anses som stiltiende godkendelse. Etablering af et nyt forum for koordinering og rådgivning til at behandlespørgsmål i forbindelse med godkendelsesproceduren. Dette forum ledes af Kommissionen, der også varetager formandskabet. En hurtig procedure for udvidelse af et klinisk forsøg til yderligere medlemsstater. Ændringer af godkendte forsøg skal kun forelægges til ny godkendelse, hvis ændringen har væsentlig betydning for forsøgspersonernes sikkerhed og rettigheder eller for validiteten af forsøgets resultater. Beskyttelse af forsøgspersoner og informeret samtykke (kapitel 5) I overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder indeholder direktiv 2001/20/EF regler om beskyttelse af forsøgspersoner og om frit og informeret samtykke fra dem. Forordningsforslaget ændrer ikke ved substansen i disse regler. Da det gældende direktiv imidlertid ikke tager højde for de særlige situationer, hvor det på grund af situationens hastende karakter ikke er muligt at indhente frit og informeret samtykke fra forsøgspersonen eller dennes juridiske repræsentant, er der i forslaget tilføjet særlige bestemmelser om kliniske forsøg i akutte situationer. Disse regler, der svarer til eksisterende internationale retningslinjer, indebærer, at der på visse betingelser kan indhentes informeret samtykke og gives information om det kliniske forsøg efter forsøgets påbegyndelse. Dette kræver, at det ikke har været muligt at indhente informeret samtykke eller informere forsøgspersonen inden forsøget - på grund af situationens hastende karakter som følge af en pludselig livstruende sygdom eller anden pludselig alvorlig sygdom. Som andre betingelser foreslås, at der ikke har været en juridisk repræsentant til rådighed, at forsøgspersonen ikke tidligere har fremført indvendinger, som investigator er bekendt med, at forsøgene vedrører en sygdomstilstand, som gør det umuligt at indhente forudgående samtykke og give forudgående information, og at det kliniske forsøg medfører en minimal risiko og en minimal byrde for forsøgspersonen. Personoplysninger om forsøgspersoner, der deltager i et klinisk forsøg, vil ikke indgå i EU-databasen for forsøg. Sikkerhedsindberetning (kapitel 7) I forordningsforslaget er de gældende regler om sikkerhedsindberetning i forsøgsperioden blevet forenklede og opdaterede på følgende felter: Investigator kan undlade at indberette hændelser til sponsor, hvis dette er fastsat i forsøgsprotokollen. Sponsor kan foretage direkte indberetning af formodede alvorlige uventede bivirkninger til den europæiske database Eudravigilance, der indgår i systemet for lægemiddelovervågning for

6 Side 6 markedsførte lægemidler. Hvis sponsor ikke har ressourcer til at foretage denne indberetning, skal indberetning ske til den medlemsstat, hvor denne bivirkning indtraf. Sponsors årlige rapport om sikkerheden ved hvert forsøgslægemiddel kan indsendes elektronisk til Det Europæiske Lægemiddelagentur. For godkendte forsøgslægemidler, der anvendes til den godkendte indikation, udarbejdes ikke en årlig sikkerhedsrapport til agenturet, idet disse lægemidler omfattes af de almindelige regler for lægemiddelovervågning. Det Europæiske Lægemiddelagentur skal fremsende de indberettede oplysninger til de berørte medlemsstater, herunder den årlige sikkerhedsrapport. Nærmere krav til sikkerhedsindberetning i forsøgsperioden anføres i et bilag til forordningen med henblik på løbende opdatering ved delegerede retsakter. Forsøgets gennemførelse (kapitel 8) Bestemmelser om den faktiske gennemførelse af kliniske forsøg foreslås samlet i forordningsforslaget. I dag er der kun få bestemmelser om den faktiske gennemførelse af kliniske forsøg i direktiv 2001/20/EF. Reglerne står i stedet i Kommissionens direktiv 2005/28/EF om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til human brug og om krav i forbindelse med tilladelse til fremstilling eller import af sådanne præparater og supplerende i Kommissionens retningslinjer. Forsøgslægemidler og hjælpelægemidler, fremstilling og mærkning (kapitel 9 og 10) Bestemmelser om fremstilling, import og mærkning af forsøgslægemidler og hjælpelægemidler foreslås samlet i forordningsforslaget. I dag står reglerne om fremstilling, import og mærkning af lægemidler til forsknings- og udviklingsforsøg direktiv 2001/20/EF, i Kommissionens direktiv 2005/28/EF om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til human brug og om krav i forbindelse med tilladelse til fremstilling eller import af sådanne præparater og supplerende i Kommissionens retningslinjer. Det gældende begreb forsøgslægemiddel videreføres i forslaget, men det fremgår tydeligere af de nye bestemmelser, at et forsøgslægemiddel både kan være et nyt produkt uden markedsføringstilladelse og et lægemiddel med markedsføringstilladelse efter direktiv 2001/83/EFom lægemidler til mennesker. Desuden indeholder forslaget regler om fremstilling og mærkning af de såkaldte hjælpelægemidler. Det er lægemidler, som anvendes i forbindelse med et klinisk forsøg, men som ikke er forsøgslægemidlet. Disse hedder i dag ikke-testpræparater. Sponsorer, medsponsorering, EU-kontaktperson (kapitel 11) Ethvert klinisk forsøg skal have en sponsor, dvs. en fysisk eller juridisk person, der er ansvarlig for at igangsætte og lede det kliniske forsøg. Det er Kommissionens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt med én sponsor for hvert forsøg. Hermed kan man bedst sikre, at alle oplysninger om forsøget forelægges de myndigheder, der overvåger forsøget. Forordningsforslaget indfører imidlertid et nyt begreb medsponsorering for at tage hensyn til den udvikling, at kliniske forsøg i stigende omfang igangsættes af løse netværk af videnskabsmænd eller videnskabelige institutioner i én eller flere medlemsstater. I nogle tilfælde har disse netværk af praktiske eller juridiske grunde svært ved at aftale, hvem der skal fungere som fællessponsor, og forslaget giver derfor medsponsorerne mulighed for at dele ansvaret for det kliniske forsøg imellem sig. Selv om ansvaret deles, er alle medsponsorer dog stadig ansvarlige for at udpege én sponsor, som kan træffe

7 Side 7 de foranstaltninger, som en medlemsstat kræver, og som kan give oplysninger om det kliniske forsøg i sin helhed. Forpligtelserne for sponsor er de samme uanset om sponsor er etableret i EU eller i et tredjeland. Hvis sponsor er etableret i et tredjeland, skal der udpeges en EU-kontaktperson, således at der kan sikres en effektiv overvågning af forsøget. Myndighedernes kommunikation med EU-kontaktpersonen anses som kommunikation med sponsor. Skadeserstatning (kapitel 12) Med direktiv 2001/20/EF blev indført krav om en obligatorisk forsikrings- eller erstatningsordning for skade, der påføres forsøgspersoner i kliniske lægemiddelforsøg. Det konkrete erstatningsansvar afhænger af national lovgivning. Der er ikke dokumentation for, at antallet af skader eller de udbetalte skadesbeløb er steget siden direktivets ikrafttræden i maj Direktivets krav om erstatning for eventuelle skader har imidlertid medført en væsentlig forøgelse af omkostningerne til forsikringer. Dette har især har været byrdefuldt for de ikke-kommercielle sponsorer. I forordningsforslaget lægges derfor op til at indføre forskellige erstatningsmuligheder for forsøg med henholdsvis lav og høj risiko for forsøgspersonerne. Det er Kommissionens vurdering, at såkaldte kliniske lav-interventionsforsøg ikke i alle tilfælde vil indebære en yderligere risiko, eller kun en ubetydelig højere risiko, for forsøgspersonerne - sammenholdt med behandling i normal klinisk praksis. For interventionsforsøg med lav risiko finder Kommissionen på den baggrund, at det ikke er nødvendigt med en særlig skadeserstatningsordning, idet lægens eller institutionens forsikring eller produktansvar vil give tilstrækkelig dækning. Ved forsøg hvor et klinisk forsøg udgør en yderligere risiko, stiller forslaget krav til sponsor om at sikre, at der ydes erstatning for skader, som påføres forsøgspersonerne. Skadeserstatningen ydes uafhængigt af sponsors og forsøgslederens finansielle kapacitet, idet medlemsstaterne forpligtes til at etablere en national erstatningsordning. Det skal være gratis for sponsor at anvende den nationale erstatningsordning, når forsøget ikke gennemføres med henblik på at opnå markedsføringstilladelse til et lægemiddel. For andre kliniske forsøg kan der indføres et gebyr for anvendelse af ordningen, men således at gebyret fastsættes uden hensigt om fortjeneste. Inspektioner (kapitel 13) Forordningsforslagets regler om inspektioner af kliniske forsøg er overvejende baseret på de gældende bestemmelser i direktiv 2001/20/EF. Medlemsstaterne skal således fortsat udpege inspektører til at føre tilsyn med, at forordningen overholdes. Som en ny tilsynsbestemmelse foreslås, at Det Europæiske Lægemiddelagentur koordinerer samarbejdet om inspektioner mellem medlemsstaterne og samarbejdet om inspektioner, som medlemsstaterne foretager i tredjelande. Som et andet nyt tiltag skal landene fremover via EU-portalen indsende inspektionsrapporter til EU-databasen for kliniske forsøg. Endvidere får Kommissionen en ny beføjelse til at kontrollere, om medlemsstaterne fører korrekt tilsyn med forordningens overholdelse.

8 Side 8 Nedsættelse af en koordinerende og rådgivende gruppe for kliniske forsøg (artikel 81) Forordningsforslaget lægger op til, at der etableres en koordinerende og rådgivende gruppe for kliniske forsøg (Clinical Trials Coordination and Advisory Group CTAG ), der skal bestå af en repræsentant fra hver enkelt medlemsstat. Det foreslås, at gruppen skal støtte udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om erfaringerne med gennemførelsen af forordningen. Desuden skal gruppen bistå Kommissionen i dennes arbejde med at støtte medlemsstaterne, herunder støtte til landenes samarbejde inden for godkendelsesprocedurerne. Gruppen skal holde møde med regelmæssige mellemrum samt efter behov efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat. Kommissionen varetager formandskabet i gruppen og sekretariatsarbejdet. Gebyrer (kapitel 16) Forordningsforslaget berører ikke medlemsstaternes mulighed for at opkræve gebyr for de aktiviteter, der er beskrevet i forordningen. Det foreslås dog, at gebyrer skal fastsættes på en gennemsigtig måde og på grundlag af princippet om omkostningsdækning. Desuden må medlemsstaterne ikke foretage gebyropkrævning i flere omgange hos forskellige organer i forbindelse med vurderinger foretaget under godkendelsesproceduren, herunder ved ændringer i løbet af godkendelsesproceduren. Gennemførselsretsakter og delegerede retsakter (kapitel 17) Efter forslaget tillægges Kommissionen blandt andet delegationsbeføjelser med henblik på ændring af bilag I om ansøgningsdossieret vedrørende den oprindelige ansøgning og med henblik på ændring af bilag II om ansøgningsdossier for væsentlige ændringer, således at disse tilpasses den tekniske udvikling, eller så der tages hensyn til den internationale reguleringsmæssige udvikling. Kommissionen tillægges endvidere beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag III om sikkerhedsindberetninger med det formål; at sikre et højt niveau for forsøgspersoners beskyttelse, at forbedre oplysningerne om lægemidlers sikkerhed, at tilpasse tekniske krav til den tekniske udvikling, at fastlægge eller ændre detaljerede bestemmelser om samarbejdet om vurderingen af de oplysninger, der er indberettet i overensstemmelse med artikel 38 og 39, og for at tage hensyn til den internationale reguleringsmæssige udvikling på området for kliniske forsøg. Herudover tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at specificere de detaljerede krav til god fremstillingspraksis med henblik på at sikre forsøgslægemidlers kvalitet under hensyntagen til forsøgspersonernes sikkerhed eller dataenes pålidelighed og robusthed, den tekniske udvikling og den internationale reguleringsmæssige udvikling. Endeligt tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag IV om mærkning af forsøgslægemidler og hjælpelægemidler med henblik på at sikre forsøgspersonernes sikkerhed og pålideligheden og robustheden af data genereret i et klinisk forsøg eller for at tage hensyn til den tekniske udvikling. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentets Udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) har den 29. maj 2013 vedtaget sin rapport om Kommissionens forslag til forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF, KOM(2012) 369.

9 Side 9 I rapporten fremlægger Europa-Parlamentet en række forslag til ændringer baseret på Kommissionens oprindelige forslag, hvoraf nedenstående centrale elementer kan fremhæves. Godkendelsesprocedure og godkendelsesdossier I forordningsforslaget lægges der op til, at der vælges en rapporterende medlemsstat, som har til opgave at koordinere godkendelsesprocedurerne mellem de berørte medlemslande i det pågældende kliniske forsøg. Det fremgår af forordningsforslaget, at den rapporterende medlemsstat vælges ved, at sponsor foreslår en af de berørte medlemsstater som rapporterende medlemsstat. Hvis den foreslåede rapporterende medlemsstat ikke ønsker at være rapporterende medlemsstat, skal den aftale med en anden medlemsstat, at denne er rapporterende medlemsstat. Hvis ingen medlemsstat ønsker at være rapporterende medlemsstat, skal den af sponsor foreslåede medlemsstat være den rapporterende medlemsstat. Europa-Parlamentet foreslår en model, hvor den rapporterende medlemsstat udpeges blandt de berørte medlemsstater i en procedure, der er baseret på objektive kriterier fastsat i forordningen. I forhold til de foreslåede tidsfrister for vurderinger af ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler har Europa-Parlamentet overordnet lagt sig tæt op ad Kommissionens oprindelige forslag. Ifm indgivelse af en ansøgning fremgår det i Kommissionens forslag, at den foreslåede rapporterende medlemsstat senest seks dage efter indgivelsen af ansøgningsdossieret skal underrette sponsor via EU-portalen, om den er rapporterende medlemsstat, eller om en anden berørt medlemsstat er rapporterende medlemsstat, om det kliniske forsøg er omfattet af forordningen, om ansøgningen i overensstemmelse med bilag I er fuldstændig, og om det kliniske forsøg er et klinisk lav-interventionsforsøg, såfremt det påstås af sponsor. Hvis den foreslåede rapporterende medlemsstat ikke har underrettet sponsor inden for fristen på seks dage, anses det kliniske forsøg efter forslaget for at falde ind under forordnings anvendelsesområde, ansøgningen anses for at være fuldstændig, det kliniske forsøg anses for at være et klinisk lav-interventionsforsøg, hvis det påstås af sponsor, og den foreslåede rapporterende medlemsstat skal være rapporterende medlemsstat. Europa-Parlamentet har hertil foreslået, at tidsfristen på seks dage forlænges til otte dage. I det oprindelige forordningsforslag fremgår det endvidere, at den rapporterende medlemsstat udarbejder udkast til del I af vurderingsrapporten. Udkast til del I af vurderingsrapporten forelægges for sponsor og de berørte medlemsstater. Udkast til del I af forordningsforslaget skal forelægges for sponsor og de berørte medlemsstater senest 10 dage efter valideringsdatoen for kliniske lavinterventionsforsøg, senest 25 dage efter valideringsdatoen for andre kliniske forsøg end lavinterventionsforsøg og senest 30 dage efter valideringsdatoen for kliniske forsøg med et lægemiddel til avanceret terapi. Europa-Parlamentet foreslår, at tidsfristerne på 10 og 25 dage forlænges til henholdsvis 12 og 27 dage. Hver berørt medlemsstat færdiggør sin vurdering af aspekter i del II af vurderingsrapporten senest 10 dage efter valideringsdatoen. Europa-Parlamentet har foreslået, at tidsfristen herfor forlænges til 12 dage. I forordningsforslaget defineres lav-interventionsforsøg som kliniske forsøg, hvor der anvendes forsøgslægemidler, som er godkendte; hvor forsøgslægemidlerne anvendes i overensstemmelse med betingelserne i markedsføringstilladelsen, eller hvor forsøgslægemidlerne anvendes som standardbehandling i en af de berørte medlemsstater; eller hvor den yderligere diagnose- eller kontrolprocedure kun udgør en minimal ekstra risiko eller byrde for forsøgspersonernes sikkerhed sammenlignet med normal klinisk praksis i en berørt medlemsstat. Europa-Parlamentet foreslår, at begrebet lavinterventionsforsøg erstattes med begrebet lav-risikoforsøg. Europa-Parlamentets begrundelse for dette synes at være, at lav-interventionsforsøg må forventes at have en lille, midlertidig eller ingen indflydelse på forsøgspersonens helbred. Begrebet bør ifølge Europa-Parlamentet dermed relatere sig

10 Side 10 til risikobyrden for den enkelte og ikke til hvilken type af intervention, der er tale om. Europa- Parlamentet støtter desuden Kommissionens forslag om, at det bør være muligt at anvende forsøgslægemidler i tilfælde, hvor disse anvendes som en standardbehandling i et af de berørte medlemslande. I forordningsforslaget fremgår det, at sponsor skal indgive et ansøgningsdossier via EU-portalen for at opnå en godkendelse af et klinisk forsøg. Europa-Parlamentet har foreslået, at ansøgningsdossieret gøres offentligt tilgængeligt via EU-portalen, når del I af vurderingsrapporten er færdiggjort. Europa- Parlamentet har endvidere foreslået, at der i forordningsforslaget indsættes en betragtning med henvisning til Det Europæiske Lægemiddelagenturs retningslinjer for adgang til dokumenter, der indsendes til Det Europæiske Lægemiddelagentur ifm en ansøgning om markedsføringstilladelse. Europa- Parlamentet lægger op til, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs regler for åbenhed også bør gælde for kliniske forsøg med lægemidler, som gennemføres med henblik på markedsføringstilladelse. Kliniske forsøgsrapporter bør dermed ikke anses som frotrolige, når lægemidlet har opnået markedsføringstilladelse, eller når beslutningsprocessen for en ansøgning om markedsføringstilladelse er gennemført. Det fremgår af forordningsforslaget, at sponsor senest et år efter det kliniske forsøgs afslutning skal indsende et resumé af det kliniske forsøgs resultater til EU-databasen. Europa-Parlamentet har i sin udtalelse om forordningsforslaget foreslået, at der samtidig hermed indsendes et resumé, som er præsenteret i et sprog, der er let forståeligt for lægfolk. Beskyttelse af forsøgspersoner og informeret samtykke Det fremgår af forordningsforslaget, at kliniske forsøg i akutte situationer kun må medføre en minimal risiko og en minimal byrde for forsøgspersonen. Europa-Parlamentet har stillet ændringsforslag om, at minimal risiko og minimal byrde erstattes med, at risikoen for deltagelse i kliniske forsøg i akutte situationer skal være proportional med den underliggende livstruende sygdom, som patienten lider af, og at deltagelse i forsøget kun må medføre en byrde, der er proportional med forsøgspersonens tilstand. I tilfælde hvor der er en formodning om, at forskningen vil resultere i en klinisk relevant fordel for patienten, men hvor den direkte fordel for forsøgspersonen ikke kan sikres, skal forskningen have til formål at bidrage til en betydelig forbedring i den videnskabelige forståelse af individets tilstand, sygdom eller lidelse, til den endelige opnåelse af resultater, som kan være til fordel for forsøgspersonen eller andre personer, der er ramt af samme sygdom eller lidelse, eller som har samme tilstand. Europa-Parlamentet har i sin rapport tilføjet, at kliniske forsøg på personer uden handleevne kun må gennemføres, såfremt de er nødvendige for at fremme sundheden for befolkningsgruppen, som forsøget omhandler, og hvor forsøgspersoner med handleevne ikke kan erstatte forsøgspersoner uden handleevne. Europa-Parlamentet har i sin rapport endvidere stillet forslag om, at der tilføjes en artikel om kliniske forsøg med deltagelse af gravide eller ammende kvinder. Forsøg med deltagelse af gravide forsøgspersoner må kun gennemføres, hvor forsøget har til formål at bidrage til den maksimale opnåelse af resultater til fordel for ammende kvinder eller andre kvinder i relation til reproduktion eller andres embryoer, fostre eller børn. Ligeledes tilføjer Europa-Parlamentet, at kliniske forsøg med deltagelse af gravide eller ammende kvinder ikke kan godkendes, såfremt forsøgene kan gennemføres med sammenlignelige resultater på kvinder, der ikke er gravide eller ammende. Europa-Parlamentet har desuden tilføjet en artikel om gennemførelse af kliniske forsøg på frihedsberøvede. EU-portal og tilhørende database I forordningsforslaget fremgår det, at Kommissionen opretter og vedligeholder en EU-portal og tilhørende database. Europa-Parlamentet foreslår, at Det Europæiske Lægemiddelagentur på Kommissionens vegne opretter og vedligeholder en portal på EU-plan som central portal for indsendelse af data

11 Side 11 og oplysninger vedrørende kliniske forsøg i henhold til forordningen. Portalen skal være teknisk avanceret og brugervenlig, så unødigt arbejde undgås. Europa-Parlamentet foreslår endvidere, at Det Europæiske Lægemiddelagentur på Kommissionens vegne opretter og vedligeholder en database på EU-plan. 5. Nærhedsprincippet Forordningsforslaget er ligesom direktiv 2001/20/EF baseret på artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra c i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). I direktiv 2001/20/EF - og med forordningsforslaget fastlægges udtømmende regler for kliniske forsøg på EU-plan. Kommissionen finder, at en harmoniseret regulering af kliniske forsøg er forenelig med nærhedsprincippet. Da næsten alle større kliniske forsøg i EU gennemføres i mere end én medlemsstat, er det vigtigt med fælles regler, som giver mulighed for at henvise til resultaterne af kliniske forsøg i ansøgninger om tilladelse til markedsføring af et lægemiddel i EU. Ved udformning af forordningsforslaget er dog samtidig taget hensyn til begrænsningerne for harmonisering i de eksisterende traktater. Det gælder først og fremmest i forhold til de etiske og de erstatningsmæssige aspekter, herunder reglerne om informeret samtykke fra forsøgspersoner eller deres juridiske repræsentanter og om erstatningsansvaret for skader på forsøgspersoner. Disse forhold er i forslaget overladt til national kompetence. Regeringen finder, at forordningsforslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Regeringen kan generelt tilslutte sig behovet for en harmonisering af reglerne for tilladelse til og gennemførelse af kliniske forsøg, idet regeringen samtidig er enig i, at de etiske og erstatningsretlige forhold bedst reguleres på nationalt plan. 6. Gældende dansk ret Den danske lovgivning er en gennemførelse af reglerne i direktiv 2001/20/EF. De lægemiddelfaglige forhold er reguleret i lægemiddellovgivningen og de etiske forhold i lovgivningen om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Et klinisk forsøg med lægemidler må først iværksættes, når Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse til det. Ved forsøg på mennesker skal der desuden foreligge tilladelse fra en videnskabsetisk komité. Forsøgs- og hjælpelægemidler Definitionen af et forsøgslægemiddel er følgende: En lægemiddelform af et virksomt stof eller placebo, der afprøves eller anvendes som referencepræparat i et klinisk forsøg, herunder et præparat med en markedsføringstilladelse, når dets anvendelse eller formulering (udseende eller pakning) adskiller sig fra den godkendte form, eller når det anvendes til en ikke-godkendt indikation, eller for at opnå yderligere oplysninger om en godkendt anvendelse. Andre lægemidler, der anvendes i forbindelse med et forsøg kaldes i dag ikke-testpræparater, og i forordningsforslaget kaldes de hjælpelægemidler. I dag er kun forsøgslægemidler og ikke hjælpelægemidler omfattet af fællesskabsregulering. Sponsor og investigator Sponsor defineres som den person, virksomhed eller institution, der påtager sig ansvaret for igangsætning, ledelse samt eventuelt finansiering af et klinisk forsøg. Investigator defineres som den læge, tandlæge eller dyrlæge, der er ansvarlig for forsøgets praktiske gennemførelse.

12 Side 12 Nye forsøg Når Sundhedsstyrelsen har modtaget en behørigt udformet ansøgning om gennemførelse af et klinisk forsøg, træffer den afgørelse inden 60 kalenderdage. Fristen forlænges ved forsøg med lægemidler til visse behandlingsformer, fx genterapi. Ændringer til godkendte forsøg Sundhedsstyrelsen skal i visse tilfælde godkende ændringer i forsøgsprotokollen for et allerede tilladt klinisk forsøg, inden de må iværksættes. Det gælder bl.a., hvis ændringerne kan få indvirkning på forsøgspersonernes sikkerhed, på fortolkningen af den videnskabelige dokumentation, som afviklingen af forsøget bygger på og ændringerne må anses som væsentlige. Beskyttelse af forsøgspersoner og informeret samtykke Et klinisk forsøg må kun gennemføres, hvis forsøgspersonens rettigheder og sikkerhed beskyttes. Ved behandlingen af en ansøgning om et klinisk lægemiddelforsøg på mennesker afvejes risici og ulemper i forhold til gevinsten for den enkelte forsøgsperson og for andre nuværende og fremtidige patienter. Forsøget må kun påbegyndes, hvis det vurderes, at den forventede gevinst i terapeutisk henseende og for folkesundheden kan berettige risikoen. Forsøget må kun fortsættes, hvis det hele tiden kontrolleres, at dette krav er opfyldt. Forsøgspersonen eller dennes stedfortræder skal give samtykke til deltagelse i forsøget, og et samtykke kan på ethvert tidspunkt kaldes tilbage. Inden der tages stilling til samtykke, skal forsøgspersonen informeres skriftligt og mundtligt om forsøgets indhold og dets forudsigelige risici og fordele. Informationen skal være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. Sikkerhedsindberetning og årlige sikkerhedsrapporter I forsøgsperioden skal risici ved forsøget overvåges og indberettes. Investigator skal indberette uventede hændelser til sponsor. Sponsor skal sikre, at alle oplysninger om uventede og alvorlige formodede bivirkninger, som er dødelige eller livstruende, registreres og indberettes til Sundhedsstyrelsen. Indberetningerne fra investigator og sponsor skal ske inden for bestemte tidsfrister, der afhænger af, hvor alvorlig hændelsen eller bivirkningen er. I hele forsøgsperioden skal sponsor en gang årligt udarbejde en liste over alle alvorlige formodede bivirkninger, som er indtruffet i forsøgsperioden, og en rapport om forsøgspersonernes sikkerhed og indsende dem til Sundhedsstyrelsen. Skadeserstatning I dag har patienter via Patientforsikringen - adgang til erstatning fra det offentlige for lægemiddelskader i medfør af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lægemiddelskade defineres som fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling e.l. Med patienter sidestilles personer, der deltager i kliniske forsøg, der ikke indgår som led i diagnostik eller behandling af personens sygdom. Forsøget skal foregå indenfor Patientforsikringens dækningsområde. Forsøg udført af private firmaer eller lignende er kun omfattet af Patientforsikringens dækningsområde, hvis forsøget udføres under direkte ansvar af et sygehus, en statslig højere uddannelsesinstitution eller en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson. Udføres forsøget uden for Patientforsikringens dækningsområde, skal der tegnes en særskilt forsikring.

13 Side Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af forslaget vil indebære, at alle de danske regler om kliniske forsøg, der er en gennemførelse af direktiv 2001/20/EF skal ophæves og erstattes af forordningsforslaget. Da der er tale om en forordning, skal regelsættes ikke juridisk set implementeres i dansk ret. Som forordningsforslaget foreligger i dets nuværende form, er der krav om, at medlemsstaterne skal etablere en national erstatningsordning. En sådan ordning findes allerede i Danmark gennem Patientforsikringen. Statsfinansielle konsekvenser Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med et skøn over de statsfinansielle konsekvenser ved forordningsforslaget. På en række centrale områder vil udgifterne afhænge af de kommende forhandlinger og den konkrete udformning af regelsættet. Samlet må det forventes, at en gennemførelse af forslaget vil medføre visse merudgifter for staten: Dels til IT-løsninger, dels til administrative og videnskabelige ressourcer til vurdering og overvågning af forsøg. I den forbindelse kan bemærkes, at hvis antallet af kliniske forsøg øges således som det er hensigten med forslaget vil det kræve øgede ressourcer, men samtidig bidrage til nyudvikling af lægemidler og flere arbejdspladser. For så vidt angår udgifterne til IT-løsninger, har Kommissionen oplyst, at etablering af den fælles EUportal for data om kliniske forsøg vil blive finansieret via EU s eget budget inden for det såkaldte EUhandlingsprogram for sundhedsområdet. Desuden vil Kommissionen søge at etablere løsninger, hvor formaterne i EU-portalen kan håndteres i de nationale IT-systemer. Kommissionen har dog også oplyst, at der ikke vil blive stillet IT-support til rådighed i forbindelse med brugen af databasen. Samlet må det forventes, at der vil komme merudgifter for medlemsstaterne af både administrativ og teknisk art - til den øgede elektroniske udveksling af forsøgsdata. Behovet for øgede administrative og videnskabelige ressourcer i Danmark vil afhænge af omfanget af kliniske forsøg, der gennemføres herhjemme. Ressourcebehovet vil også afhænge af fordelingen mellem henholdsvis danske og multinationale forsøg. For så vidt angår de sidstnævnte, vil det også få betydning for udgiftsniveauet i hvilket omfang Danmark vælges som rapporterende medlemsstat med ansvaret for vurdering og koordination mellem de berørte lande. Den foreslåede forkortelse af sagsbehandlingstiderne vil i sig selv medføre et forøget ressourcetræk på myndighederne. For mange medlemsstaterne, men ikke i Danmark, vil der også komme merudgifter som følge af det nye krav om indførelse af nationale forsikrings- eller erstatningsordninger. Det forventes, at vores eksisterende erstatningsordning med Patientforsikringen vil kunne videreføres inden for rammerne af forordningen. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget ventes generelt at indebære administrative og økonomiske lettelser, især for de ikkekommercielle forskere. Lettelser kan i særlig grad ventes ved gennemførelse af en centraliseret procedure for indsendelse af og vurdering af ansøgninger om forsøg, en forenkling af sikkerhedsindberetninger og ved indførelse af statslige erstatningsordninger. 8. Høring Forslaget har i august 2012 været i høring hos Danmarks Apotekerforening, Danmarks Farmaceutiske Selskab, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Den nationale videnskabsetiske komité (DNVK), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), GCP-enheden ved Københavns Universitetshospital, GCP-enheden ved Odense Universitetshospital, GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital, Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen, og Tandlægeforeningen.

14 Side 14 Høringssvar er indsendt fra: Danmarks Apotekerforening, Danske Regioner, Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK), Det Frie Forskningsråd, GCP-enheden ved Odense Universitetshospital, GCP-enheden ved Århus Universitetshospital, Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen, Pharmadanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Tandlægeforeningen. Danmarks Apotekerforening og Tandlægeforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger til høringen. Resumé af de øvrige høringssvar: Generelt til forslaget Danske Regioner, Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK), Det Frie Forskningsråd, Lægeforeningen, Pharmadanmark og Region Sjælland kan tilslutte sig den foreslåede forenkling og effektivisering med ensartede procedurer for godkendelse af kliniske lægemiddelforsøg. De finder det positivt med intentionerne om at fjerne eksisterende forhindringer for dermed at skabe bedre rammer for forskningen, som kan medvirke til at øge antallet af forsøg inden for EU. Lægemiddelindustriforeningen (Lif) kan generelt støtte de foreslåede processer og tidsfrister. Foreningen fremhæver samtidig behovet for at nedsætte de administrative omkostninger til gennemførelse af forsøg. Region Sjælland opfordrer til, at der tages hensyn til de forskerinitierede lægemiddelforsøg, der gennemføres på ikke-kommercielle vilkår. Forordningen må udformes således, at disse værdifulde forsøg ikke påføres større administrative byrder og omkostninger end i dag. Danske Regioner, DNVK, Lægeforeningen, Region Nordjylland og Region Sjælland fremhæver, at den største bekymring ved forslaget er i forhold til konsekvenserne for den videnskabsetiske vurdering af kliniske forsøg i Danmark. Forslaget vil medføre behov for væsentlige ændringer i det nuværende danske komitésystem. De opfordrer til, at der fortsat sker en selvstændig videnskabsetisk vurdering af forholdet mellem gevinst og risiko for forsøgspersonerne, og at deres sikkerhed, rettigheder og helbredstilstand prioriteres forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser. Fælles procedurer for ansøgninger, vurdering og godkendelse Det Frie Forskningsråd, Lif og Lægeforeningen kan tilslutte sig princippet om en enstrenget ansøgningsprocedure med indsendelse af ét enkelt ansøgningsdossier, der skal leve op til definerede og harmoniserede krav. En forenkling af de administrative procedurer vil lette administrationen for sponsor og investigator. Valg af rapporterende medlemsstat DNVK finder, at der bør sikres, at processen for udvælgelse af den rapporterende medlemsstat ikke på sigt giver mulighed for at shoppe mellem medlemsstater. Ansøgningsdossier Det Frie Forskningsråd, Lif og Lægeforeningen finder det positivt med en mere risikobaseret godkendelse af forsøg, herunder at dokumentationskravene bliver proportionale med forsøgets risici. Forskningsrådet henviser til et klassificeringssystem foreslået af OECD, der også vil kunne bruges i EU-sammenhæng. GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital finder, at der i ansøgningen skal kunne henvises til forsøg udført i henhold til det gældende GCP-direktiv.

15 Side 15 Lægemiddelfaglig og etisk vurdering Lif støtter forslaget om, at der i hvert medlemsland træffes én samlet beslutning vedrørende godkendelse af ansøgninger om kliniske forsøg. Da forordningen ikke specifikt omtaler videnskabsetiske komitéer må det forventes, at mange medlemsstater vil tilpasse deres processer og lovgivning omkring den videnskabsetiske vurdering. Lif foreslår i den forbindelse, at der etableres et øget samarbejde mellem de videnskabsetiske komitéer, fx via en EU-finansieret platform for videnskabsetiske komitéer. Lægeforeningen peger på, at kan være et problem, at den etiske vurdering af ansøgninger fortsat skal varetages nationalt. Foreningen foreslår, at der tilstræbes indført et fælles regelsæt og grundlag for det etiske komitearbejde, herunder for indhentelse af informeret samtykke fra forsøgspersonerne. DNVK, Region Sjælland og Region Nordjylland finder generelt, at komitésystemet skal inddrages i den samlede godkendelsesprocedure. Komitésystemet bør deltage i processen med at afgive vurderingsrapport - både vedrørende rapportens del I og II når Danmark er rapporterende medlemsstat eller en berørt medlemsstat. Godkendelsesprocedure for en væsentlig ændring GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital ønsker en klar definition på en væsentlig ændring, som kræver ny godkendelse af et forsøg. Stiltiende godkendelse Region Sjælland, GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital og Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland finder det problematisk, såfremt en manglende tilbagemelding anses for en stiltiende bekræftelse. Bl.a. for akademiske sponsorer uden administrativ støtte, kan det være vanskeligt at overholde korte frister. Personer, der vurderer ansøgningen Lif kan tilslutte sig, at både lægmænd og patienter involveres i vurderingen af ansøgninger om kliniske forsøg. DNVK, Danske Regioner, Region Hovedstaden, Region Sjælland og GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital foreslår, at procedurer for udpegning af lægmand overlades til national kompetence. Procedurer må sikre udpegning af personer med et bredt folkeligt mandat og uafhængighed af sponsor. Det foreslåede krav om at tage hensyn til mindst en patients holdning må præciseres nærmere. Bl.a. må afklares om denne patient skal tilhøre patientgruppen i forsøget, og om kravet også skal gælde, når forsøget alene omfatter raske forsøgspersoner. For at sikre en regulær videnskabsetisk vurdering og undgå en svækkelse af lægmandselementet - må der være krav til ansøger om, at denne sammen med ansøgningen indsender et protokolresumé på det relevante sprog i hvert af de lande, som forøget ønskes gennemført i. Lif, DNVK, Region Hovedstaden og Region Sjælland Region finder det vigtigt, at processerne med identifikation, udpegning og involvering af patienter til denne opgave ikke kommer til forsinke sagsbehandlingen og vurderingen af ansøgninger om kliniske forsøg. Tidsfrister Lif kan tilslutte sig de foreslåede tidslinjer for myndighedernes vurdering af ansøgninger. Korte tidsfrister er afgørende for at fastholde EU s konkurrencedygtighed med hensyn til iværksættelse af kliniske forsøg. DNVK, Danske Regioner, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland finder, at tidsfristerne for den fælles beslutningsprocedure er meget korte. Da der kun skal afgives én beslutning pr. medlemsstat skal der være tid nok til koordinering internt i

16 Side 16 hver stat - og medlemsstaterne imellem. Lægemiddelforsøg er ofte komplekse, og af hensyn til forsøgspersonernes sikkerhed er det vigtigt, at der er tilstrækkelig tid til en videnskabsetisk vurdering af forsøgene. Såfremt de foreslåede stramme tidsfrister i den fælles beslutningsprocedure fastholdes, vil der herhjemme blive behov for at ændre organiseringen af den videnskabsetiske vurdering af kliniske lægemiddelforsøg, Der må formentlig indføres en centralisering af vurderingen, hvilket kan føre til forskellig praksis for den etiske vurdering af kliniske lægemiddelforsøg i forhold til vurderingen af anden klinisk forskning. Beskyttelse af forsøgspersoner og informeret samtykke DNVK finder ikke, at forslagets bestemmelser om den information forsøgspersoner skal have forud for indhentelse af deres informerede samtykke til forsøget er tilstrækkelig detaljerede. DNVK foreslår, at forordningen eller dens bilag suppleres med uddybende krav til indholdet af den skriftlige og mundtlige information. Akutte forsøg DNVK og Lægeforeningen er tilfredse med, at der fremover kan gennemføres lægemiddelforsøg i akutte situationer uden forudgående samtykke fra forsøgspersonen. Det foreslåede krav om at forsøgspersonen ikke tidligere skal have fremført indvindinger mod at deltage i et forsøg må præciseres. Forum for koordinering og rådgivning Lif opfordrer til, at den koordinerende og rådgivende gruppe for kliniske forsøg (CTAG) gives et klart mandat til at fremme en fælles beslutning, når der er forskellige holdninger til en ansøgning blandt de implicerede medlemsstater. Afvisning af forsøg i Danmark og ankemulighed Danske Regioner, DNVK, Region Hovedstaden og Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland finder, at det må afklares, hvilken betydning det har for beslutningsprocessen, når en enkelt medlemsstat kommer med en negativ vurdering af forholdene i vurderingsrapporten del II om de nationale, lokale og etiske forhold. Der skal være mulighed for, at man ved uenighed kan træde ud af processen, således at forsøget ikke gennemføres i Danmark. DNVK foreslår i den forbindelse, at det overvejes at indføre en adgang i Danmark til at anke beslutninger truffet efter forordningen. Ved anke til en myndighed, der er uafhængig af den fælles europæiske godkendelsesproces, vil der være mulighed for konkret at tage stilling til forsøgets mulige gennemførelse her i landet. Pharmadanmark fremhæver, at godkendelsesprocessen ikke må forsinkes på grund af uenighed landene imellem. Sikkerhedsindberetninger Lif kan tilslutte sig, at der indføres opdaterede krav til sikkerhedsindberetning og justeringer i forhold til den nye EU-logivnng om overvågning. Lif fremhæver bl.a., at reglerne bør tage stilling til håndteringen af alle formodede bivirkninger, som observeres i forløbet at et klinisk studie. De mere detaljerede krav til format og tidsfrister for de enkelte sager og forskellige typer af forsøg kan udformes i guidelines. En række forhold om sikkerhedsovervågningen af forsøg må præciseres nærmere. Det gælder bl.a. proces for medlemsstaternes samarbejde om vurdering af sikkerhedsinformation, herunder inddragelse af den rapporterende medlemsstat, og sikkerhedsrapporteringen til investigatorer og videnskabsetiske komitéer.

17 Side 17 GCP-enheden ved Odense Universitetshospital finder, at definitionen af en hændelse bør ændres, så begrebet dækker en uønsket medicinsk hændelse fra forsøgspersonens indtræden i forsøget og ikke først efter personens behandling med et lægemiddel. Hermed omfattes også uacceptable sikkerhedsrisici, der opstår før den første dosis af forsøgslægemidlet gives til forsøgspersonen, fx som følge af ophør med brug af tidligere medicin. Desuden bør definitionen omfatte unormale analyseresultater. GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital finder det uklart, om det foreslåede krav til sponsor om årlig underretning til indehaveren af markedsføringstilladelsen om formodede alvorlige bivirkninger ved godkendte lægemidler, kun omfatter godkendte forsøgslægemidler, eller om det også omfatter hjælpelægemidler. GCP-enheden ser gerne, at der overvejes indført en dispensationsmulighed for at fritage investigator for at registrere alle alvorlige hændelser fx ved forsøg med meget syge patienter hvor visse alvorlige hændelser er forventelige. EU-portal, database for kliniske forsøg og andre databaser Lif m.fl. støtter forslaget om etablering af en elektronisk portal og en tilhørende database, der på EUniveau vil være én indgang og arbejdsværktøj i forbindelse med indsendelse og behandling af data relateret til kliniske forsøg. Lif finder, at det bør sikres, at den nye database for kliniske forsøg i Kommissionens regi ikke får opgaver, der også varetages i de eksisterende databaser for lægemiddelovervågning mv.: Det Europæiske Lægemiddelagenturs EudraVigilance database og EudraCT-database. Overlap med eksisterende databaser vil føre til ineffektivitet og unødvendige omkostninger for både virksomheder og myndigheder. Ligeledes bør dobbelte indberetninger til både EU-databasen og et WHO-akkrediteret primært forsøgsregister undgås. Region Sjælland peger på muligheden for at etablere en global og offentlig database i samarbejde med WHO. Ved vurdering af data her vil man kunne undgå at iværksætte forsøg, der er gennemført i forvejen. Skadeserstatning Lif er af den opfattelse, at forslagets bestemmelser om erstatning til forsøgspersoner i vid udstrækning vil imødekomme de berørte aktørers ønsker til forbedring af de eksisterende regler. Som følge af uensartede erstatningsforhold i de enkelte medlemslande fremhæver Lif samtidig, at det vil være nødvendigt med en yderligere harmonisering af de proceduremæssige forhold for at de forsøgsansvarlige ikke skal få for store administrative byrder. Offentlig indsigt Lif kan støtte, at offentligheden i videst mulig udstrækning får indsigt i data med relation til kliniske forsøg. Foreningen gør dog opmærksom på, at offentliggørelse af forsøgsdata fra en lægemiddelvirksomhed vil kunne udnyttes af andre virksomheder til at opnå godkendelse af lægemidler i lande med svag databeskyttelse. Lif finder derfor, at adgangen til EU s database om kliniske forsøg bør reguleres, så der sker en balancering af på den ene side berettigede behov hos eksterne interessenter og på den anden side en nødvendig hensyntagen til forsøgspersoner og virksomheder. For at sikre virksomhedernes innovative potentiale i EU må det præciseres i forordningen, hvad der udgør kommercielt fortrolige oplysninger og personoplysninger som skal behandles fortroligt. Samtidig må det overvejes at indføre særlige krav til offentlighedens adgang til data; det kan fx være krav til videnskabelighed, kvalitet og transparens i omgangen med de offentliggjorte data.

18 Side 18 Revision LIF foreslår, at forordningen underkastes en regelmæssig revision, fx hvert 5. år. Ved en regelmæssig revurdering kan sikres, at reglerne om kliniske forsøg til stadighed er relevante og fyldestgørende i forhold til den videnskabelige og teknologiske udvikling. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der tegner sig en række kompromisforslag på arbejdsgruppeniveau om centrale elementer i forordningsforslaget, og det vurderes, at forhandlingerne bevæger sig ind i en afgørende fase. Formandskabet prioriterer sagen højt og har den 6. november 2013 indledt trilogdrøftelser med Europa- Parlamentet med henblik på en mulig førstelæsningsaftale. Medlemslandene er overordnet positivt indstillet til en revision af de gældende regler for kliniske lægemiddelforsøg. Under drøftelserne i arbejdsgruppen har der dog også været udtrykt skepsis til væsentlige elementer i forslaget. Flere lande har bl.a. fremhævet behovet for ændringer i de foreslåede tidsfrister, ligesom der stadig er usikkerhed om, hvorledes den meget centrale EU-portal skal finansieres og hvorledes den skal opbygges, for at den kan fungere i praksis. Tidsfrister Flere lande har stillet sig skeptiske over for den forslåede stramning af tidsfristerne for godkendelsesproceduren for kliniske forsøg med henvisning til, at tidsfristerne bør tage højde for, at godkendelsesproceduren i den nye forordning ikke kun finder anvendelse ved ansøgninger om kliniske forsøg i ét land men at den nu også anvendes ved forsøg, som ønskes gennemført i flere medlemslande. Endvidere har landene lagt vægt på at sikre, at myndighederne og de nationale etiske komitéer har mulighed for at vurdere kvaliteten af forsøget og forsøgspersonens sikkerhed inden for tidsfristerne i forordningen. Ifm vurdering af multicenterforsøg stilles der store krav til koordineringen af vurderinger fra lægemiddelmyndighederne i de berørte lande, ligesom de etiske komitéer i de berørte medlemslande også skal inddrages parallelt. Også i tilfælde hvor sponsor ønsker at gennemføre væsentlige ændringer af det kliniske forsøg, bør der være tidsfrister, som sikrer myndighedernes og de etiske komiteers mulighed for at vurdere de foreslåede ændringer. Endeligt må det forventes at føre til øgede administrative omkostninger for myndighederne i landene, såfremt tidsfristerne forkortes i overensstemmelse med forordningsforslaget. Landene foreslået, at der gælder den samme godkendelsesprocedure for lavinterventionsforsøg, multicenterforsøg og nationale forsøg. Flere af landene stiller sig endvidere skeptiske over for anvendelse af stiltiende accept i forbindelse med tidsfrister for godkendelse af kliniske forsøg. EU-portal og database Opbygningen, finansieringen og forvaltningen af EU-portalen og den tilhørende database har været et centralt emne i drøftelserne. Af forordningen fremgår det, at Kommissionen opretter og vedligeholder en EU-portal og dertilhørende EU-database. Det er på arbejdsgruppeniveau blevet drøftet, hvorvidt Det Europæiske Lægemiddelagentur i stedet burde forvalte EU-portalen og den dertilhørende database. Samtidig har der været et bredt ønske blandt medlemslandene om at få det præciseret, at forordningen først bør finde anvendelse, når portalen og databasen er funktionsdygtige. Definition af lavinterventionsforsøg Det fremgår af forordningsforslaget, at lavinterventionsforsøg er forsøg, hvor der anvendes godkendte lægemidler. Lægemidlerne skal anvendes i overensstemmelse med markedsføringstilladelsen eller skal være en standardbehandling i et af de berørte medlemslande, som deltager i det kliniske forsøg. Et flertal af landene har været imod, at lægemidler skal kunne anvendes ifm lavinterventionsforsøg, såfremt lægemidlet anvendes som en standardbehandling i et af de berørte medlemslande.

19 Side Regeringens generelle holdning Regeringen stiller sig overordnet positivt til Kommissionens forslag, idet man fra regeringens side kan støtte, at der med en forordning etableres ensartede rammer for gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg i EU. Fra regeringens side anses det for vigtigt, at reglerne for forsøg beskytter forsøgspersonernes sikkerhed og rettigheder bedst muligt. Samtidig skal reglerne sikre gode rammer for den europæiske lægemiddelforskning til gavn for den fremtidige udvikling og forbedring af lægemidler og dermed patientbehandlingen. Under forhandlingerne arbejder man derfor generelt for en udformning af regelsættet, der kan minimere de oplevede byrder ved gennemførelse af forsøg. Anvendelsesområde Regeringen kan støtte forslagets brede anvendelsesområde. Krav om god klinisk praksis i forbindelse med lægemiddelforsøg omfatter hermed alle kliniske lægemiddelforsøg, hvor et lægemiddel anvendes uden for normal klinisk praksis. Det vil sige også akademisk forskning, der gennemføres af ikkekommercielle sponsorer eller videnskabelige institutioner. Ansøgning og godkendelsesprocedure Regeringen stiller sig overordnet positivt til, at krav til ansøgningsmateriale om forsøg og procedurer for vurderingen af ansøgninger justeres samt at kravene til forsøg generelt differentieres i forhold til risikoen ved de enkelte forsøg. Regeringen kan også støtte en stramning af tidsfristerne for vurderingen af forsøg med det forbehold, at sagsbehandlingen fortsat skal være tilstrækkelig til at tilgodese forsøgspersonens sikkerhed. Desuden støttes som udgangspunkt etableringen af en EU-portal for indgivelse af ansøgninger om kliniske forsøg i mere end én medlemsstat, idet de eksisterende procedurer kan være byrdefulde for iværksættere af forsøg. Et centralt element forhandlingerne om forslaget har været EU-portalens opbygning og finansiering. Et udbygget og velfungerende IT-system er afgørende for samarbejdet landene imellem og for den samlede proces for godkendelsen af de enkelte forsøg. Det har på arbejdsgruppeniveau været drøftelser af, hvorvidt Kommissionen eller Det Europæiske Lægemiddelagentur bør varetage oprettelsen og vedligeholdelsen af EU-portalen og datasen. Regeringen kan støtte det foreliggende kompromisforslag, hvor det fastholdes, at Kommissionen varetager oprettelsen og vedligeholdelsen af EU-portalen og den dertilhørende database. Derudover er det blevet tilføjet i kompromisforslaget, at Kommissionen skal inddrage medlemslandene i oprettelsen og vedligeholdelsen af databasen, hvilket kan støttes fra regeringens side. Det har fra regeringens side været et centralt synspunkt i forhandlingerne, at forordningen først bør træde i kraft, når EU-portalen med tilhørende database fungerer i praksis. Dette synspunkt er imødekommet i det foreliggende kompromisforslag, hvor der er indsat en artikel som præciserer, at Kommissionen i samarbejde med landene skal opstille specifikationerne for EU-portalen og databasen, ligesom Kommissionen i samarbejde med landene skal udarbejde en tidsramme for implementeringen af databasen. Kommissionen skal herefter på baggrund af en uafhængig vurdering og efter at have konsulteret Lægemiddelkomitéen bekræfte, at EU-portalen og databasen har opnået fuld funktionalitet og at systemerne opfylder de funktionelle specifikationer som medlemslandene og Kommissionen har opstillet. Det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, når portalen og databasen har opnået fuld funktionalitet og lever op til specifikationerne. Det er endvidere blevet tilføjet i kompromisforslaget, at forordningen skal træde i kraft seks måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende om funktionaliteten af EU-databasen og portalen. Regeringen kan på den baggrund tilslutte sig kompromisforslaget. Regeringen stiller sig som udgangspunkt positivt til den foreslåede fremgangsmåde med henholdsvis fælles vurdering af lægemiddelaspekterne og national vurdering af de etiske aspekter ved forsøg. Det vil være vanskeligt at nå til enighed om fælles regler for den videnskabsetiske vurdering, da organiseringen heraf varierer landene imellem.

20 Side 20 Flere medlemslande har stillet sig skeptiske over for den forslåede stramning af tidsfristerne for godkendelsesproceduren for kliniske forsøg, da der kan være en bekymring for, at myndighederne og etiske komitéer ikke får den nødvendige tid til at sikre kvaliteten af forsøget og forsøgspersonens sikkerhed. Set fra regeringens synspunkt er det vigtigt, at der findes en balance mellem følgende to hensyn: - På den ene side at der skal være rimelige tidsfrister i sagsbehandlingen - for at virksomheder eller andre ansøgere hurtigt kan få svar på deres ansøgning og komme i gang med forsøget - På den anden side at ansøgningerne skal behandles grundigt - så der ikke gives tilladelse til forsøg, som kan medføre unødig skade på forsøgspersonerne. Regeringen kan derfor støtte det foreliggende kompromisforslag om at forlænge tidsfristen for godkendelse af kliniske forsøg til 64 dage og 53 dage for væsentlige ændringer af kliniske forsøg. Det er vigtigt, at fristerne for godkendelsen af kliniske forsøg bidrager til at sikre, at den høje kvalitet og patientsikkerhed ved gennemførelse kliniske forsøg af i EU opretholdes. Hertil kan tilføjes, at væsentlig kortere tidsfrister for vurderinger af ansøgninger om kliniske forsøg formentlig vil føre til øget ressourceanvendelse hos myndighederne i landene. Regeringen mener endvidere ikke, at stiltiende accept bør anvendes i forbindelse med tidsfrister for godkendelse af kliniske forsøg. Regeringen kan derfor støtte det foreliggende kompromisforslag om at slette stiltiende accept i kapitel II (Godkendelsesprocedure for et klinisk forsøg) og kapitel III (godkendelsesprocedure for en væsentlig ændring af et klinisk forsøg). Endelig kan regeringen acceptere, at den samme godkendelsesprocedure gælder for alle typer af forsøg, som foreslået i kompromisforslaget. Adgang til data Det fremgår af forordningsforslaget, at EU-databasen bør indeholde alle relevante oplysninger, der ligger til grund for en godkendelse af en ansøgning om et klinisk forsøg. Det fremgår endvidere, at sponsor senest et år efter det kliniske forsøgs afslutning skal indsende et resumé af det kliniske forsøgs resultater til EU-databasen. Regeringen finder det er vigtigt, at der af hensyn til patienterne sikres størst mulig åbenhed om resultaterne fra kliniske forsøg under afvejet hensyn til fortrolige oplysninger samt beskyttelse af personoplysninger. Beskyttelse af forsøgspersoner og informeret samtykke Regeringen kan tilslutte sig de forbedrede muligheder for at foretage kliniske forsøg i akutte situationer. Regeringen finder, at akutforsøg bør kunne gennemføres med både børn og voksne som forsøgspersoner uden betingelse om, at forskningsprojektet skal komme den enkelte forsøgsperson til gavn - når forskningsprojektet til gengæld kommer den patientgruppe til gavn, som forsøgspersonen tilhører (såkaldt gruppefordel ). Det har imidlertid ikke været muligt at få opbakning til regeringens synspunkt om gruppefordel i artikel 32 om kliniske forsøg i akutte situationer. Regeringen kan støtte det foreliggende kompromisforslag, hvor princippet om gruppefordel indgår i artikel 30 om kliniske forsøg på forsøgspersoner uden handleevne og artikel 31 om kliniske forsøg på mindreårige, dvs. at forsøget kan gennemføres i tilfælde, hvor forsøget ikke kommer den enkelte forsøgsperson til gavn, men hvor det til gengæld kommer den patientgruppe til gavn, som forsøgspersonen tilhører.

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: hbj Sags nr.: 1208105 Dok. nr.: 1044435 Dato: Dok nr.: GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL

Læs mere

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler Afsnit I Kliniske forsøg Kapitel 1

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

***II FÆLLES HOLDNING

***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0424/2000 04/09/2000 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2004 2627 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2004 2627 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2004 2627 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. november 2004 Med henblik

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 26. maj 2008 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.7.2012 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD) C7-0194/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 156 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 156 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 156 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 3 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg ACH/AT ZJJ/JAIC Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 16 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0828 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0828 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0828 Bilag 2 Offentligt 6. januar 2012 J.nr. TS3000703-00002 Supplerende grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005. Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1)

Høringsudkast af 21. november 2005. Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1) Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1) I medfør af 9, stk. 2, 9 a, stk. 1, 2 og 3, 13, stk. 1, 19, 20, stk. 2, 25,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har følgende kommentarer til lovforslaget.

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har følgende kommentarer til lovforslaget. Vejle, 10. februar 2011 Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K I e-mail af 20. januar 2011 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendt forslag til lov om videnskabsetisk

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 5 Offentligt KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Baggrund Europa-Kommissionen fremlagde den 25. januar 2012 forslag

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 230 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. april 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 427 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Lettelse i industriens administrative byrder

Lettelse i industriens administrative byrder Nina Moos Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotshoimsgade 10-12 1260 København K København den 9. juni 2006 Kære Nina Moos Lettelse i industriens administrative byrder Foreningen takker for muligheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere