Revurdering af Miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af Miljøgodkendelse"

Transkript

1 Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej Thorsø

2 Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 med senere ændringer om miljøbeskyttelse samt i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om af listevirksomhed. Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Hovedaktivitet Bilag 1, Listepunkt 5.3.b.i Affaldshåndtering, Nyttiggørelse og/eller bortskaffelse af ikke-farligt affald, Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald ved biologisk behandling. Biaktivitet G 202: Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg Virksomhedens adresse: Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø Matr. nr.: 7p Aidt By, Aidt CVR nummer P-nummer Hjemmeside: Driftsleder: Anders Nedergaard, tlf , Ejendommens ejere Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø Omfattet af VVM - bekendtgørelsen Omfattet af risikobekendtgørelsen Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler Kvalitetssikret af Ja Nej Favrskov Kommune Lone Andersen-Lind Anders-Ole Sig Gjerløff Afgørelses dato Næste revurdering Senest 2026, dog senest 4 år efter EU-kommissionen har offentliggjort en BAT konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedes listepunkter. 2

3 Indholdsfortegnelse RESUME... 4 GODKENDELSE REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Indledning Afgørelsen om revurdering Varsling af påbud Lovgrundlag Meddelelsespligt Tilsyn og retsbeskyttelse Næste revurdering af miljøn Gyldighed Anden lovgivning Offentliggørelse Klagevejledning VILKÅR VILKÅRSÆNDRINGER I REVURDERINGEN MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beliggenhed og planmæssige forhold Indretning og drift Råvareforbrug Afkast fra udsug Transport Støj Emissionsgrænseværdier BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OPHØR LOVGRUNDLAG OG VEJLEDNINGER BILAG 1 PLACERING AF THORSØ MILJØ OG BIOGASANLÆG BILAG 2 FLOW DIAGRAM OVER ANLÆGGET

4 Resume Thorsø Miljø & Biogasanlæg har tidligere været en ikke (i)-mærket listevirksomhed, som var opført på bilag 2 i bekendtgørelse om af listevirksomhed. Med bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om af listevirksomhed, blev Thorsø Miljø & Biogasanlæg en (i)-mærket virksomhed, som er opført på bilag 1 i sbekendtgørelsen. Da Thorsø Miljø & Biogasanlæg nu er omfattet af bilag 1 i sbekendtgørelsen er der krav om at myndigheden skal tage n op til revurdering, for at sikre at n lever op til kravene i bekendtgørelsen og de gældende standardvilkår, som sikrer at n lever op til BAT kravene. Der ændres ikke på virksomhedens aktiviteter med denne revurdering Revurderingen omfatter hele virksomheden. Biogasanlæg er omfattet af standardvilkår. En ændring/udvidelse af en miljøgodkendt virksomhed vil generelt omfatte, at gældende standardvilkår for branchen indarbejdes i miljøn. Kravet om indsættelse af standardvilkår kan også blive stillet, hvis en virksomheds miljø skal revurderes. Denne revurdering resulterer derfor i, at der er stillet de standardvilkår, som er relevante for Thorsø Miljø & Biogasanlæg. Godkendelse Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering af virksomhedens miljø med indsættelse af standardvilkår. Sideløbende med denne revurdering udarbejdes et tillæg til n med tilhørende VVMscreening. Afgørelsen omfatter: - Revurdering af gældende miljø efter 41 i lov nr.1317 af 19. november 2015 med senere ændringer om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) og efter reglerne i bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om af listevirksomhed (sbekendtgørelsen) samt standardvilkår i af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen), nr. 519 af 27. maj Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser ud over det ansøgte såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Favrskov Kommune. Favrskov Kommune skal straks underrettes om uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. 4

5 1. Revurdering af miljø 1.1 Indledning Da Thorsø Miljø & Biogasanlæg er blevet omfattet af bilag 1 i sbekendtgørelsen er der krav om at myndigheden skal tage n op til revurdering, for at sikre at n lever op til kravene i bekendtgørelsen og de gældende standardvilkår, som sikrer at n lever op til BAT kravene. Revurderingen omfatter hele virksomheden. Virksomheden ændres ikke i forbindelse med revurderingen. Der vil ikke komme merudledninger af forurenende stoffer, da produktionen ikke ændres. Favrskov Kommune har vurderet, om de eksisterende udledninger overholder kravene om anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (BAT). Biogasanlæg er omfattet af standardvilkår. En ændring/udvidelse eller revurdering af en miljøgodkendt virksomhed vil generelt omfatte, at gældende standardvilkår for branchen indarbejdes i miljøn. Denne revurdering resulterer derfor i, at der er stillet de standardvilkår, som er relevante for Thorsø Miljø & Biogasanlæg. 1.2 Afgørelsen om revurdering På baggrund af revurderingen meddeler Favrskov Kommune afgørelse om, at biogasanlægget Thorsø Miljø- og Biogasanlæg kan drives på stedet på betingelse af, at de givne vilkår og påbud overholdes. Samtlige vilkår for biogasanlægget er samlet i denne afgørelse. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 40 i sbekendtgørelsen jævnfør 41, stk. 1 og 72 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen gives på de stillede vilkår i kapitel 2. Vilkårene er stillet op i et skema, hvor man kan se oprindelsen af det enkelte vilkår. Oprindelse: 5.3.b.i Vilkåret kommer fra standardvilkår om biogasanlæg i standardvilkårsbekendtgørelsen 1 G 202 Vilkåret kommer fra standardvilkår om kraft- og varmeproducerende anlæg i standardvilkårsbekendtgørelsen Vilkåret kommer fra de eksisterende vilkår i n Bek 1450 Vilkåret kommer fra gasmotorbekendtgørelsen. Til hvert vilkår hører en bemærkning om hvorvidt vilkåret er nyt, en videreførsel af et eksisterende vilkår, en opdatering eller delvis ændring af et eksisterende vilkår. 1 Bek nr. 519 af 27. maj 2016 Bekendtgørelse om standardvilkår i at listevirksomhed. 5

6 Kun nye eller ændrede vilkår kan påklages. Det er desuden muligt at klage over slettede vilkår. Vilkår i den revurderede som allerede er gældende for virksomheden, kan ikke påklages. Nye vilkår gives som påbud. Påbudene tager primært udgangspunkt i: De nyeste standardvilkår (BAT) for listetyperne for biogasanlægget og el-værket, jævnfør sbekendtgørelsens 25, afsnit 12. G 202 og afsnit b i Bekendtgørelse nr. 519 af 27. maj 2016 om standardvilkår i af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen). Der er klageadgang for de nye påbudsvilkår. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andre tidsfrister fremgår i det enkelte vilkår eller at afgørelsen påklages. 1.3 Varsling af påbud Høring af ansøger angående udkastet til revurdering, betragtes som en varsling af påbud efter 75 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Høringen af ansøger blev foretaget i henhold til 19, stk. 1 i forvaltningsloven. 1.4 Lovgrundlag Revurderingen foretages ud fra reglerne i Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om af listevirksomhed (sbekendtgørelsen). Virksomheden er omfattet af listepunkterne: Bilag 1. Pkt b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag. Bilag 2. Pkt. G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og mo-toranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 og 5 MW. Retningslinier for revurderingen følger bestemmelserne i sbekendtgørelsen, herunder særligt: Særregler om BAT ved og revurdering af bilag 1-virksomheder, jævnfør kap. 11 og sbekendtgørelsens bilag 5 Revurdering af r for bilag 1 virksomheder, jævnfør kap. 15 Revision af bilag 1 virksomheders miljør skal som minimum følge offentliggørelse af nye BAT-konklusioner fra EU. BAT-konklusionerne revideres som udgangspunkt hvert 8. år. Thorsø Miljø- og Biogasanlæg er en bilag 1 virksomhed, der er omfattet af bestemmelserne i sbekendtgørelsen 40 stk. 2, hvilket betyder at revurderingen skal foretages nu og ikke må udskydes. 6

7 1.5 Meddelelsespligt Ejer eller driftsherre har pligt til at ansøge kommunen om at foretage udvidelser af produktionen og ændringer i anlæggets udformning, såfremt disse afviger fra de givne oplysninger, der fremgår af den revurderede miljø. Kommunen skal herefter vurdere, om de ønskede ændringer udløser krav om en miljø eller et tillæg efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om af listevirksomhed. Den driftsansvarlige for en IE-virksomhed (virksomheder omfattet af IE-direktivet), skal straks underrette kommunen ved manglende overholdelse af afgørelsens vilkår og påbud, samt straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen kan overholdes. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted. Henvendelsen skal ske til Favrskov Kommune, Natur og Miljø og skal indeholde oplysninger om den nye ejers navn, adresse og den nye virksomheds CVR. nr. 1.6 Tilsyn og retsbeskyttelse Favrskov Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at vilkårene og påbuddene i afgørelsen overholdes. Vilkår og påbud i revurderingen er ikke omfattet af en 8 årig retsbeskyttelse. 1.7 Næste revurdering af miljøn Tilsynsmyndigheden skal tage den revurderede miljø op til fornyet revurdering, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 41 i de tilfælde, som er nævnt i 41a stk. 2, eller i regler udstedt i medfør af 41 a, stk. 3 på grund af EU-retlige krav, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 41b stk. 2. Revision af bilag 1 virksomheders miljør skal som minimum foretages, når EU- Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter, jævnfør 40 i sbekendtgørelsen. BAT-konklusionerne revideres som udgangspunkt hvert 8. år. Hovedlistepunktet for Thorsø Miljø- og Biogasanlæg er bilag 1, pkt. 5.3.b i). Revurdering af listepunktet 5.3 b i) udløses derfor af: BREF (Referencedokument for Bedste Tilgængelige Teknikker) for affaldsbehandling, Waste Treatment (WT) er tilknyttet listepunktet 5.3 b i). De nyeste BAT krav fra BAT-konklusionen skal være overholdt af virksomheden senest 4 år efter offentliggørelse af BAT-konklusionen i EU-Tidende. Hvis der ikke foreligger en BAT-konklusion skal der regelmæssigt og mindst hver 10 år foretages en fornyet revurdering af virksomhedens miljø, jævnfør 41 i sbekendtgørelsen. 7

8 1.8 Gyldighed Kontinuitetsbrud Såfremt afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, er der kontinuitetsbrud og afgørelsen bortfalder, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 78a. Kontinuitetsbrud betyder, at der ikke længere er produktionstilladelse til den aktuelle virksomhed på stedet. 1.9 Anden lovgivning Risikobekendtgørelsen Thorsø Miljø- og Biogasanlæg er med den nuværende indretning og drift, ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer) Habitatdirektivet Virksomheden ligger ikke i nærheden af et internationalt habitat- eller fuglebeskyttelsesområde (Natura 2000-område) Generelt Der gøres opmærksom på, at øvrig lovgivning, som ikke er nævnt i denne afgørelse også skal overholdes Offentliggørelse For-offentlighed Et oplæg om igangsætning af revurderingen blev sendt til ejer 21. juni Påbegyndelse af revurderingen blev offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside 9. juni Offentligheden har hermed haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til revurderingen, samt anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger Høring Danmarks naturfredningsforening Favrsskov har anmodet om at få udkast til revurdering sendt i høring Offentliggørelse af afgørelsen Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Favrskov Kommunes hjemmeside den xxxxxxx 2016 med en klagefrist på 4 uger det vil sige xxxxxxxxxxx Datoen for revurdering er den 14. august

9 1.11 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Der er klagefrist xx. xxxx Såfremt afgørelsen bliver påklaget, vil dette blive meddelt ansøgeren. Der kan klages over de nye påbud, samt ændringer af eksisterende påbud, men ikke over indholdet af de gamle vilkår, som videreføres. Der kan desuden klages over beslutningen om bortfald af eksisterende vilkår fra n fra Eventuel klage har opsættende virkning, dvs. at de nye påbud ikke er gældende, før klagen er færdigbehandlet, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene (søgsmål), jævnfør miljøbeskyttelseslovens 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Venlig hilsen Lone Andersen-Lind 9

10 2. Vilkår Tabellen herunder er opdelt i fire kolonner: Første kolonne: I den første kolonne står det vilkårsnummer som gælder for vilkårene i denne revurdering. Anden kolonne: I kolonne 2 er angivet hvor de enkelte vilkår kommer fra. Betegnelsen 5.3.b.i angiver at der er tale om et standardvilkår for biogasanlæg. I parentes er angivet hvilket nummer standardvilkåret har i standardvilkårsbekendtgørelsen. Betegnelsen G 202 angiver at der er tale om et standardvilkår for kraftproducerende anlag, med angivelse af standardvilkårets nummer i parentes. Betegnelsen 2009 angiver at der er tale om et vilkår der videreføres fra den eksisterende. Tredje kolonne; I tredje kolonne står vilkårsteksten Fjerde kolonne: I fjerde kolonne står bemærkninger om hvorvidt vilkåret er en videreførsel af eksisterende vilkår, ændring af eksisterende vilkår eller et nyt vilkår (se nærmere i kapitel 3). Der er kun klageadgang over nye vilkår, eller over sletning af eksisterende vilkår. Vilkår der er taget ud er angivet sidst i kapitel 2. Vil kår nr. Oprindelse Vilkårstekst Generelt En kopi af denne skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet b.i (nr. 1) G 202 (nr.1) b.i (nr. 2) Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger, skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Bemærkning er af vilkår 1 i fra 2009 Omskrivning af vilkår 55 i fra 2009 med. NYT Nyt b.i (nr. 3) G 202 (nr. 2) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Nyt 10

11 5 5.3.b.i (nr. 4) b.i (nr. 5) b.i (nr. 6) b.i (nr. 7) b.i (nr. 8) b.i (nr. 9) b.i (nr. 10) Indretning og drift Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: - hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgasset biomasse og biogas forebyg-ges, hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er gastætte. hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten. hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af eventuel gasfakkel. hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf. Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer. Biomasser bestående udelukkende af energiafgrøder og andre ikke lugtende vegetabilske biomasser kan modtages i andre køretøjer. Aflæsning af ikke afgasset biomasse, som kan give anledning til væsentlige lugtgener (feks. gylle og industriaffald), skal aflæsses i modtagehallen. Øvrige pumpbare biomasser skal omlæsses i modtagehal eller via et lukket rørsystem. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt. Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. Energiafgrøder og vegetabilske restfraktioner, kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke. Reaktortanke med tilhørende rørføringer skal være gastætte. I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne. Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal og i en beholder eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i. Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede i modtagehallen, mens der pågår aflæsning af biomassen, og mens der sker åbning og lukning af beholdere og tanke til opbevaring Omskrivning med samme betydning som vilkår 18 i fra 2009 med tilføjelse af 2 nye procedurer. Der er klageadgang over den nye procedure. Omskrivning med samme betydning som vilkår 2 i Omskrivning med samme betydning som vilkår 3 og 6 i fra Omskrivning med samme betydning som vilkår 7 i Nyt af vilkår 4 i Omskrivning med samme betydning som vilkår 5 i godkendel- 11

12 b.i (nr. 12) b.i (nr. 13) b.i (nr. 14) b.i (nr. 15) Kun medtagelse af relevante afsug af biomasse. Modtagehallen skal være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse. I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse. Fiberfraktion, energiafgrøder og vegetabilske restfraktioner, som opbevares udendørs, skal opbevares i lukket container eller i oplag, som holdes overdækket. Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer. Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter Favrskov Kommunes vurdering. Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget. Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget: Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse. Afsug fra modtagehal. se Nyt af vilkår 8 i fra 2009 af vilkår 9 i fra 2009 af vilkår 10 i fra 2009 Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger b.i (nr. 17) b.i (nr. 18) b.i (nr. 19) b.i (nr. 20) Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan minimeres mest muligt. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensions-givende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Gaskondensatbrønde skal være lufttætte og forsynet med vandlås. Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår. Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. Omskrivning af vilkår 11 i fra 2009 NYT af vilkår 12 i fra 2009 af vilkår 13 i fra 2009 af vilkår 14 i 12

13 b.i (nr. 21) b.i (nr. 22) b.i (nr. 23) (nr. 19) b.i (nr. 24) G 202 (nr G 202 (nr. 6) Virksomheden skal underrette Favrskov Kommune og omboende, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. Omboende informeres ved informationer på anlæggets hjemmeside samt udsendelse af information til alle i området, som har tilmeldt sig mailingliste på Der skal varsles minumum to dage inden planlagte reparationer. Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst indenfor en time gennem udsendelse af mails til alle på mailinglisten samt til kommunen. Mailen skal indeholde information om, hvad der er sket, hvor lang tid man regner med der går, før normalsituationen er genoprettet, samt hvad der gøres for at løse problemet. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles. Luftforurening De tre luftafkast fra motor, gaskedel og luftrenseanlæg skal indrettes således, at det samlede maksimale lugtbidrag ved boliger uden for virksomhedens skel ikke overstiger grænseværdien på 8 LE/ m 3. Grænseværdien er maksimal 99 % fraktilen beregnet som 1- minutsmiddelværdi. Den beregnede afkasthøjde, der er nødvendig for at opfylde ovenstående lugtgrænse og B-værdien for NOx: Kedelanlæg ved teknikbygning: 15 meter Gasmotoranlæg: 15 meter Lugtrenseanlæg: 25 meter (skorstenen er reelt 30 meter) De enkelte kedelanlæg skal overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i tabel 1. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter smyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og det samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. fra 2009 af vilkår 15 i fra 2009 af vilkår 16 i fra 2009 af vilkår 17 i fra 2009 af vilkår 19 i fra 2009 af vilkår 25 i fra 2009 Nyt Ved»skorsten«forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. 13

14 26 BEK 1450 (2012) Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kw. Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Brændsel Samlet nominel indfyret Effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas Støv CO NOx Biogas < 120 kw kw 50 MW * dog 100 mg/normal m3 for anlæg, der anvender vådrensningsanlæg. Bestående gasmotorer med en indfyret effekt på over 120 kw pr. motor (850 kw) skal overholde nedenstående grænseværdier. Ved udskiftning af biogasmotor gælder gasmotorbekendtgørelsens skærpede emissionsgrænseværdier jf. BEK nr af 20. december 2012 med senere ændringer: Nyt Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for bestående motorer med en samlet indfyre effekt fra 120 kw til 5 MW. Brændsel Over 120 kw og til og med 5 MW termisk indfyret effekt Fra den 7. januar 2013 NOx CO Naturgas og LPG Biogas Forgasningsgas Dieselolie, gasolie, fuelolie og vegetabilsk olie (nr. 24) b.i (nr. 27) G 202 (nr. 3) Alle emissionsgrænseværdierne i tabellen er angivet ved referencetilstanden (mg/normal m 3 ), som er tør røggas omregnet til 15% O2, 0 ºC og 101,3 kpa. NOx er summen af NO og NO2 i røggassen. NO regnes vægtmæssigt som NO2. Virksomhedens samlede emission af kvælstofoxider må ikke give anledning til et større bidrag i omgivelserne end 0,125 mg NOx/N m 3 og 1 mg CO/Nm 3, beregnet efter OML-modellen. NOx regnes som NO2. Der skal være etableret målested i afkast, hvor der er fastsat emissionsgrænse, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde for lugt, med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner af vilkår 24 i Omskrivning af vilkår 26 i 14

15 (nr. 28) til luften: Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. Støj Virksomhedens samlede bidrag til det eksterne støjniveau udenfor eget areal, må ikke overskride nedenstående grænseværdier ved omkringliggende beboelser i det åbne land: af vilkår 28 i Dag Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid Hverdage kl timer Lørdage kl timer Hverdage kl timer Lørdage kl timer Søn- og helligdage kl time (nr. 29) Nat kl ½ time Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) beregnet i punkter i 1,5 m højde over terræn. Midlingstiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overskride 55 db(a) ved boliger, målt med tidsvægtning fast. Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkår 29 om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at virksomheden foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. af vilkår 29 i Hvis vilkåret er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling. Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget, når støjen er maksimal. Dokumentationen skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984 Målinger af ekstern støj og nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder eller Orientering nr. 9/1997. Rapporten skal sendes til kommunen senest 1 måned efter afslutning b.i (nr 28) (nr. 43) Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til miljømålinger ekstern støj. Affald Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Oplagspladsen og eventuel sump eller tilslut- Omskrivning af vilkår 44 i af vilkår 43 i 15

16 G 202 (nr. 9) b.i (nr 29) b.i (nr. 30) G 202 (nr. 8) b.i (nr. 31) tet opsamlingsbeholder skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet. Beholdere til farligt affald, slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal. af vilkår 45 i Omskrivning af vilkår 42 i Nyt Omskrivning af vilkår 30 i Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret b.i (nr. 32) Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Oplag af stakke af biomasse skal placeres på pladser, med tæt belægning. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Omskrivning af vilkår 31 i b.i (nr. 33) b.i (nr 34) Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. Omlæsningsarealer skal være udført af tæt belægning. Arealerne skal indrettes således: At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen. At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen. At overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder. Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må kun ske på tæt belægning indendørs, jf. vilkår 13, med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. af vilkår 32 i Omskrivning af vilkår 33 i 16

17 (nr. 34) b.i (nr. 35) b.i (nr. 36) G 202 (nr. 9) 2009 (nr. 37) Opstilling, drift og sløjfning af nye, overjordiske olietanke skal mindst overholde kravene I olietankbekendtgørelsen, for tiden nr af 10. december Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Opdatering af vilkår 34 i, omskrivning og sammenskrivning af vilkår 35 og 36 i fra Omskrivning af vilkår 37 i (nr. 39) (nr. 40) Oplagspladsen for opsamling af spild fra syrer skal være adskilt fra oplagspladsen for baser. Der gives tilladelse i henhold til 28 stk.1 i MBL til udledning af uforurenet tagvand, uforurenet vand fra befæstede arealer og uforurenet grundvand fra omfangsdræn til Aidt bæk. Ovennævnte udledte vand skal inden udløbet til bækken samles i en pumpebrønd med ledningsevnemåler og afbrydermulighed/ventil. Der skal være kontinuerlig måling. Når måleren registrerer en anden sammensætning end uforurenet vand, skal ventilen lukke for videreførsel af vand, og personalet alarmeres. Forurenet vand skal fjernes med slamsuger og fx tilgå biogasanlægget. af vilkår 39 i af vilkår 40 i b.i (nr. 37) b.i (nr. 38) G 202 (nr. 10) Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, f.eks. en jordvold, således at spild af biomasse I forbindelse med større uheld ikke kan løbe i Aidt bæk. Volden skal beplantes med buske og træer, heriblandt hjemmehørende stedsegrønne således, at der er tæt bundvegetation og f.eks. 5 meter mellem træerne Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Udbringning af afgasset biomasse på arealer Omskrivning og af vilkår 41 i fra af vilkår 38 i 17

18 (nr. 46) b.i (nr. 39) b.i (nr. 40) b.i (nr. 41) Den afgassede biomasse skal udbringes på markarealer i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller slambekendtgørelsen, afhængigt af forholdet mellem husdyrgødning og affald i råvarerne, eller anvendes efter anden lovgivning. Egenkontrol Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal kommunen straks underrettes. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. af vilkår 46 i af vilkår 47 i af vilkår 48 i Omskrivning og videreførsel af vilkår 49 i fra Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 35, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten b.i (nr. 42) Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion. Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til kommunen inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. af vilkår 50 i Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om 18

19 b.i (nr. 43) b.i (nr. 44) G 202 (nr. 16) b.i (nr. 45) b.i (nr. 46) supplerende eftersyn. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, og funktionsafprøvning af gasfakkel. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsestilstanden af befæstede arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse, herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner samt til rengøring af materiel til transport af biomasse. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter de er konstateret. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning. Præstationskontrol Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at grænseværdien i vilkår 23 for lugt er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. af vilkår 51 i Sammenskrivning af standardvilkår. Omskrivning af vilkår 52 i n fra 2009 af vilkår 53 i Omskrivning af vilkår 21 i Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert andet år. Prøvetagning og analyse for lugt skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 55 G 202 (nr. 12) 56 G 202 (nr. 14) Automatisk kontrol Biogaskedlen skal forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af carbonmonooxid (CO). Alternativt skal måling af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) udføres med et håndholdt måleinstrument. I så fald skal der foretages 52 målinger pr. år, svarende til en ugentlig måling. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit (middelværdien) af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. Nyt Nyt 19

20 57 G 202 (nr. 15) Dog kun relevante analysemetoder Akrediteret prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas Parameter O2 Metodeblad nr. * MEL-05 Nyt Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas CO NOx MEL-06 MEL b.i (nr. 47) G 202 (nr. 17) Med undtagelse af inspektioner som alene gælder fastbrændselskedel. * Se Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Driftsjournal Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget. Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 47. Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 48. Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuelt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 51. Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 51. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 52. Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 53. Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. Olieforbrug på gasmotorer. Resultatet af CO-målinger. Forbrug af type og mængde brændsel. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 52. Sammenskrivning af 2 standardvilkår. Omskrivning og af vilkår 54 i n NYT Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 20

21 b.i (nr. 48) Årsrapport Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens gødningsår, udarbejde en redegørelse, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol. Nyt Redegørelsen skal kunne fremvises I forbindelse med tilsyn. 21

22 Følgende dele af eller hele eksisterende vilkår er slettet: 20 Overholdelse af vilkåret skal eftervises ved målinger og OML-beregning senest 6 måneder efter, at fase 1 i projektet er taget i brug og igen, når fase 2 er taget i brug fem år efter meddelelse af n. 25 Den beregnede afkasthøjde, der er nødvendig for at opfylde ovenstående lugtgrænse og B- værdien for NOx: Kedelanlæg ved teknikbygning: 15 meter Gasmotoranlæg: 15 meter Dampanlæg i modtagehal: 8,5 meter Lugtrenseanlæg: 25 meter Dampkedel med afkast er nedlagt og derfor taget ud af vilkåret 27 Dokumentation for overholdelse af vilkår 22 og 23 skal foretages 6 måneder efter, at fase 1 i projektet er taget i brug, som præstationskontrol I form af 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter. Målingerne skal foretages underrepræsentative driftsforhold og skal udføres af et firma, der er akkrediteret hertil. Rapporten og beregningen vedr. B-værdi skal indsendes til kommunen senest 2 måneder efter, at målingerne er foretaget. Herefter skal der udføres én årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet for hvert enkelt stof er under 85% af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert 2. år. Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. Mel-06 for CO og Mel-03 for NOx (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 32, 33 & 34 Begrebet tæt belægning som er defineret i begyndelsen af vilkårskataloget er sat ind i stedet for den længere beskrivelse i de tre standardvilkår. 56 Projektet er opdelt i to faser: Fase 1, der tages i brug indenfor to år: Nyt lugtrensesystem, opførelse af en reaktortank på 3000 m 3, opførelse af hygiejniseringssystemet med varmevekslerbygning. Godkendelsen bortfalder, såfremt fase 1 ikke er udnyttet inden 2 år efter, at n er endelig meddelt, dvs. 2 år efter, en eventuel klagesagsbehandling er afsluttet. Fase 2, der tages i brug indenfor 5 år fra ns meddelelse: De øvrige dele af projektet. Denne del af n skal være udnyttet senest 5 år efter ns endelige meddelelse. 22

23 Følgende standardvilkår er udeladt eller ændret på grund af manglende relevans Standardvilkår for biogasanlægget 4 Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: - hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgasset biomasse og biogas forebyg-ges, hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er gastætte. hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten. hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af eventuel gasfakkel. hvilke producerer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af CO2 renseanlæg, og hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf. Proceduren vedrørende CO2 renseanlæg er ikke relevant da der ikke foregår gasopgradering på anlægget. 6 Omlastning af pumpbar biomasse skal ske I et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldningaf køretøjer tilladt. Der er skrevet ekstra tekst til vilkåret. Da Thorsø biogasanlæg mente at ovenstående tekst virkede mere uklar end de eksisterende vilkår 3 og Separerring af afgasset biomasse skal ske i et lukket rum med afsug. Vilkåret er irrelevant da der ikke foretages separering på anlægget. 12 Såfremt fiberfraktion opbevares indendørs i åbne stakke, skal porte, døre og vinduer holdes lukkede, undtagen i situationer hvor der sker transport ud og ind af hallen. Såfremt fiberfraktion, energiafgrøder og vegetabilske restfraktioner opbevares udendørs, skal det ske i lukket container eller i oplag, som holdes overdækket. Første sætning i standardvilkåret slettes, da der ikke foretages indendørs oplag af fiberfraktion. 16. [Hvis luftrensningen foretages med biofiltre, indsætter smyndigheden følgende vilkår: Biofiltre skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og ph skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion. Godkendelsesmyndigheden skal stille driftsvilkår til opholdstid og krav om forrensning af luften]. Anlægget er forsynet med et kemisk luftrenseanlæg, vilkåret er dermed irrelevant 25 Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H2S på 5 mg/normal m 3 i afkast fra opgraderingsanlæg. Virksomheden skal herudover overholde en B-værdi for H2S på 0,001 mg/m 3. Vilkåret er irrelevant da der ikke foretages gasopgradering. 43 Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, og funktionsafprøvning af gasfakkel. 23

24 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og ph, samt temperatur. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Sætning vedrørende biofilter slettes, da der ikke er biofilter på virksomheden. 46 Senest 6 måneder efter et nyt biogasanlæg er taget i brug skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne, er overholdt. Der skal endvidere ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i afkast fra opgraderingsanlæg til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 for H2S er overholdt i dette afkast. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert andet år. Prøvetagning og analyse for lugt skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 og for H2S efter metodeblad nr. MEL 23 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Første del af vilkåret er skrevet om, da der ikke er tale om et nyt anlæg. Prøvetagning og analyse for H 2S er ligeledes slettet da der ikke er et gasopgraderingsanlæg på virksomhedne og dermed ikke CO 2 afkast. 48 Årsrapport Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår gødningsår, udarbejde en redegørelse, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol. Redegørelsen skal kunne fremvises I forbindelse med tilsyn. Ordet regnskabsår ændres til gødningsår, (det vil sige 31. Juli/1. August). 24

25 Standardvilkår for kraftvarmeproduktion 5 Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs elelr i inddækket aftipningsgrube. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte noget andet, hvis en lokalplan for området tillader udendørs oplag, eller hvis virksomheden ligger i landzone.] Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal hodles lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning. 6 Grænseværdierne for forgasningsgas og biomasseaffald er udeladt, da der kun bruges biogas som brændsel på anlægget. Resten af standdardvilkåret er medtaget i vilkår 25 7 Asken fra forbrænding af faste biobrændsler skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder. 11 Kedler, der fyres med biomasse, skal være forsynet med måle- og registreringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen. Anlægget skal drives med et indhold af O2, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Dette gælder dog ikke, hvis det ved et lavere indhold af O2 dokumenteres, at anlægget kan overholde en emissionsgrænse for dioxiner på 0,1 ng I-TEQ/normal m3 og en emissionsgrænse for PAH-stoffer på 0,005 mg benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m3. Målingerne for dioxiner og PAH-stoffer skal foretages som anført i tabel 2. [I så fald fastsætter smyndigheden ud fra fabrikantangivelse og evt. type eller indreguleringsprøve den minimale O2 % (vol), som anlægget må drives ved.] Bestemmelserne i vilkåret gælder dog ikke for biogasfyrede kedler. Ovenstående vilkår er irrelevante, idet virksomheden ikke foretager afbrænding af faste brændsler, eller fyre med biomasse i kedlerne. 13 Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 26 for støv er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at anlægget foretager yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 6 efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. Ovenstående vilkår er irrelevant da der ikke tages et nyt kedelanlæg i brug 25

26 3. Vilkårsændringer i revurderingen Vilkår i n fra 2009 som ændres eller skrives sammen. Vilkårsnumrene herunder svarer til nummereringen i n Indretning og drift Håndtering af biomasse Vilkår 2 Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer; bortset fra energiafgrøder, der kan modtages fra andre køretøjer. Teksten efter semikolon ændres til: Biomasser bestående udelukkende af energiafgrøder og andre ikke lugtende vegetabilske biomasser kan modtages af andre køretøjer. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 6) Vilkår 3 Aflæsning af husdyrgødning og industriaffald skal ske inde i modtagehallen, eller via et lukket rørsystem. Vilkåret er skrevet sammen med vilkår 6. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 7) Vilkår 4 Ved aflæsning og opbevaring af pumpbar ikke-afgasset biomasse i tank eller beholder skal der være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne. Omskrives til: I tanke og beholdere med pumbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgåedne luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 10) Vilkår 5 Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede, inden aflæsningen påbegyndes, og indtil aflæsning og lukning af beholdere og tanke til biomasse er afsluttet. Modtagehallen skal være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse. I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse. Der er foretaget en omskrivning af vilkåret så det passer med standardvilkår nr 10 for biogasanlæg. Det eneste nye i teksten er sætningen Ved nyinstallation skal ventilationsanlægget forsynes med automatisk overvågning med alarm for driftsforstyrrelser. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 11) 26

27 Vilkår 6 Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system, dvs. ikke via tipning. Påfyldning af vogne med afgasset biomasse kan dog ske uden opsamling af fortrængningsluft. Vilkåret er skrevet sammen med vilkår 3. Sidste sætning er ændret til: Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 7) Vilkår 7 Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af betondæk, teltoverdækning eller lignende. Energiafgrøder kan dog opbevares i udendørs stakke, som skal være overdækkede. Sidste linje er omskrevet til Energiafgrøder kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 8) Vilkår 11 Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Efter anden sætning er indskudt følgende sætning: Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan minimeres mest muligt. Regnes som et nyt vilkår, da der stilles et nyt krav. (Står nu som vilkår 16) Uheld Vilkår 18 Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomassen, således at væsentlige udslip af biomasse og biogas forebygges, hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten, og hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel. De tre driftsinstruktioner skal indsendes til kommunen senest 2 år efter ns meddelelse. I det nye standardvilkår er tilføjet krav om følgende ekstra procedure: Hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf. Regnes som et nyt vilkår, for så vidt angår den nye procedure. (Står nu som vilkår 5) 27

28 Luftforurening Vilkår 21 Der skal ved præstationskontrol som minimum foretages tre enkeltmålinger i hvert afkast under repræsentative driftsforhold. Kriterierne for repræsentative driftsforhold skal aftales med kommunen i forvejen. Vilkåret er overholdt, når den beregnede værdi er mindre end eller lig med grænseværdien. Prøverne skal udtages, analyseres og beregnes af et firma, der er akkrediteret hertil. Rapport over målingerne skal indsendes til kommunen senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, fx i forbindelse med ændring af råvaretypen eller ved begrundet mistanke om overskridelse, dog normalt højest hvert 2. år. Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. Mel-13 (Miljøstyrelsens anbefalede metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www-ref-lab.dk) eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Vilkåret er skrevet om i overensstemmelse med standardvilkår nr. 46 for biogasanlæg. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 54) Vilkår 22 Emissionsgrænseværdier for gaskedelanlæg med samlet indfyret effekt over 120 kw og under 5 MW (575 kw + 50 kw). NOx mg/n m 3 ved 10 % O2 CO mg/n m 3 tør røggas, som NO2 Brændsel: biogas eller naturgas B-værdi mg/m 3 0,125 1 Grænseværdien mg/n (normeret) m 3 er en timemiddelværdi. Emissionsgrænsen gælder for hvert enkelt afkast. Vilkåret er skrevet om så det passer med standardvilkår nr. 6 for kraftproducerende anlæg. Regnes som et nyt vilkår, da grænseværdierne har ændret sig. (Står nu som vilkår 25) Vilkår 23 Emissionsgrænseværdier for gasmotorer med en indfyret effekt på over 120 kw pr. motor (850 kw). NOx mg/n m 3 UHC mg C/N m 3 CO mg/n m 3 Emissionsgrænse naturgas B-værdi mg/m 3 0,125 1 Grænseværdien for UHC gælder ved en elvirkningsgrad på 30 %. Referenceværdien er tør røggas omregnet til 5% O2 og 0 o C. Grænseværdien mg/n (normeret) m 3 er en timemiddelværdi. Vilkåret er tilrettet efter gasmotorbekendtgørelsen og har fået indsat nye emmissionsgrænseværdier, som skal overholdes senest 7. januar Regnes som et nyt vilkår, da grænseværdierne har ændret sig. (Står nu som vilkår 26) 28

29 Vilkår 26 Der skal være indrettet målested i afkast med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens Luftvejledning nr. 2/2001. Vilkåret er tilrettet efter standardvilkår nr 27 for biogasanlæg og standardvilkår nr 3 kraftproducerende værker. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 28) Jord, grundvand og overfladevand Vilkår 30 Beholdere og tanke til biomasse og produktionsspildevand skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal. Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med et tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Første del af vilkåret er tilrettet så teksten stemmer overens med standardvilkår nr 31 for biogasanlæg. De to nederste afsnit er ikke ændrede. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 35) Vilkår 31 Oplag af stakke af biomasse skal placeres på pladser, som er udført i bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlings-beholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal konstueres ligesom en ensilageplads i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen (nr af ). Vilkårsteksten er rettet til så den svarer overens med standardvilkår nr 32 for biogasanlæg. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 36) Vilkår 33 Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må kun ske på impermeabelt areal med fald mod opsamlingsbeholder. Vilkårsteksten er rettet til så den svarer overens med standardvilkår nr 34 for biogasanlæg. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 38) 29

30 Vilkår 34 Opstilling, drift og sløjfning af nye, overjordiske olietanke skal mindst overholde kravene i olietankbekendtgørelsen, for tiden nr. 724 af 1. juli Vilkåret er opdateret i forhold til angivelse af den nugældende olietankbekendtgørelse. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 39) Vilkår 35 Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Vilkår 36 Påfyldningsstudse på over- eller underjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof samt aftapningsanordninger på over- eller underjordiske tanke med motorbrændstof skal placeres inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Vilkår 35 og 36 er skrevet sammen i overensstemmelse med standardvilkår nr. 35 for biogasanlæg. Teksten i vilkår 35 er ikke ændret, mens teksten i vilkår 36 er ændret uden at betydningen har ændret sig. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 40) Vilkår 37 Tilsætnings- og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere under tag og beskyttet mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Oplagspladsen og eventuel tilhørende sump eller tilsluttet opsamlingsbeholder skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak, og skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede opbevaringsenhed. Oplagspladsen for opsamling af spild fra syrer skal være adskilt fra oplagspladsen for baser. Der er i vilkårsteksten tilføjet opbevaring af farligt affald, sammen med opbevaring af tilsætnings- og hjælpestoffer. Til vilkåret er tilføjet følgende sætning: Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Det eksisterende delvilkår om at syre og baser skal holdes adskilt bibeholdes. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 41). Vilkår 41 Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem fx en jordvold, således at spild af biomasse i forbindelse med et større uheld ikke kan løbe i Aidt Bæk. Volden skal etableres i forbindelse med opførelse af tankene. Volden skal beplantes med buske og træer, heriblandt hjemmehørende stedsegrønne således, at der er tæt bundvegetation og fx 5 meter mellem træerne. Sætningen om at volden skal etableres i forbindelse med opførsel af tankene er slettet da volden allerede er opført og tanken med vilkåret blot er at fastholde kravet om at der skal være en jordvold. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 44). 30

31 Affald Vilkår 42 Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder. I vilkårsteksten er nu medtaget slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer, sammen med farligt affald. Regnes som et nyt vilkår på grund af tilføjelserne. (Står nu som vilkår 34). Vilkår 44 Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Opsamlet spild inkl. opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. I vilkårsteksten er opsamlet spild nu præciceret som opsamlet spild af brædstof, olie og kemikalier for at leve op til standardvilkåret for biogasanlæg. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 31). Egenkontrol Vilkår 47 Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vandet i brøndene, skal kommunen straks underrettes. I vilkårsteksten er tanke med væskefraktion nu inkluderet. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 47). Vilkår 48 Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. I vilkårsteksten er tanke med væskefraktion nu inkluderet. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 48). Vilkår 49 Beholdere og tanke til oplagring af biomasse skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder ikke overholder kravene til styrke og tæthed, jf. vilkår 30, eller at der andre bemærkninger fra kontrollanten, skal tilstandsrapporten indsendes til kommunen inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Kommunen kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 31

32 I det nugældende vilkår er det, efter henvisningen til vilkår 30 indskrevet: eller, der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, Henvisningen til bilaget er endvidere blevet opdateret. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 49). Vilkår 51 Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: - eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 10, og - funktionsafprøvning af gasfaklen, jf. vilkår 11. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I den nye vilkårstekst er vilkårshenvisningerne slettet. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 51). Vilkår 52 Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader. Standardvilkår nr. 44 for biogasanlæg og standardvilkår nr. 16 for kraftproducerende anlæg er skrevet sammen, og det præciseres nu i vilkåret at det er utæthed og revnedannelse der skal kontrolleres efter. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 52). Vilkår 53 Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke. I det nye standardvilkår præciceres det at det skal være efter leverandørens anvisning. Regnes ikke som et nyt vilkår. (Står nu som vilkår 53). 32

33 Vilkår 54 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget. Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og - beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 47. Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 48. Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuel foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 51. Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel jf. vilkår 51. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 52. Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 53. Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller opskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal forevises kommunen på forlangende. Der er tilføjet nogle punkter til driftsjournalen som følge af en sammenskrivning af standardvilkår nr 47 for biogasanlæg og standardvilkår nr. 17 for kraftproducerende anlæg. Vilkåret regnes som nyt for så vidt angår tilføjelserne. (Står nu som vilkår 58). Ved ophør af driften Vilkår 55 Hvis der på et tidspunkt foreligger planer om virksomhedens ophør, skal virksomheden indsende en redegørelse til kommunen for afvikling af anlægget, rydning af arealet og bortskaffelse af affald. Vilkårsteksten er skrevet om så det passer med standardvilkår nr. 1 for henholdsvis biogasanlæg og kraftproducerende anlæg. Der er endvidere tilføjet et krav om at en redegørelse for foranstaltningerne skal indsendes til kommunen senest 3 måneder før driften ophører, samt at kommunens skal orienteres om delvist ophør. Vilkåret regnes som nyt for så vidt angår det nye krav (Står nu som vilkår 2). 33

34 4. Miljøteknisk redegørelse 4.1 Beliggenhed og planmæssige forhold Thorsø Miljø og Biogasanlæg ligger nordøst for Thorsø i Favrskov Kommune (bilag 1). Der sker ingen drifts- eller bygningsmæssige ændringer af virksomheden i forbindelse med revurderingen. 4.2 Indretning og drift Der sker ingen ændringer af indretning og drift i forbindelse med revurderingen. Anlægget er dog i gang med at søge om en ekstra reaktortank samt brug fast møg i anlægget. Bilag 2 viser et flowdiagram for anlægget som er en del af ansøgningen om en ny reaktortank. Denne reaktortank 4 er i midlertid ikke en del af anlægget på nuværende tidspunkt. Nedenstående tekst er en forklaring af virksomhedens indretning og drift på baggrund af flowdiagrammet (bilag 2). Virksomhedens Indretning Lagertanke er primært etableret som betonelementtanke, dog er fortank F2 udført som insitu-støbt betontank. Reaktortankene R1-R2 er udført som svejste ståltanke i sort stål på betonbund, og reaktortankene R3-R4 er udført som boltede ståltanke med glasemaljeret svøb under normalt væskespejl og rustfriet svøb og tanktop over væskespejl. Lodsning og rengøring af tankbiler og containerbiler foretages i eksisterende modtagehal udført med betongulv og afløb til fortank/blandetank F1. Alt kategori 3. affald, som kræver varmebehandling minimum 70 C i minimum 1 time, bliver aflæsset i modtagehallen, hvor der også foretages vask af containere og lastbiler. Landbrugsprodukter i fast form som ensilage, energiafgrøder, ankommer til ensilagepladsen enten med landbrugsleverandørens egne transportkøretøjer eller med transportkøretøjer ejet/lejet af Thorsø Biogasanlæg. Transportkøretøjet ejet/lejer af Thorsø Biogasanlæg bliver vasket hver gang i modtagehallen, hvorimod det er frivilligt om landbrugsleverandøren vil have vaske transportudstyr i modtagehallen inden de forlader anlægget. Teleskoplæsser, som anvendes til håndtering faste produkter på ensilagesilo, vaskes ligeledes i modtagehal. Vask sker efter behov. Påfyldning af tankbiler med afgasset biomasse foretages som altovervejende udgangspunkt i modtagehallen. I særlige tilfælde feks ved service/reparation af udstyr i modtagehallen, som forhindrer pålæsning, vil virksomheden gerne have mulghed for at kunne påfylde bilerne direkte ved lagertank L2. Påfyldning foregår i et lukket system som begrænser lugtudslip, ligesom evt. spild vil kunne opsamles på etableret betonplads med afløbsbrønd. Dieselolietank er placeret i modtagehal, og evt. spild vil løbe til Fortank F1 via gulvafløb i modtagehal. Jernklorid i IBC-tanke opbevares på udendørs ensilageplads fast bund med afløb til gylletank. 34

35 Kemikalier til luftrenseanlæg oplagres i bygning for luftrenseanlæg, hvor betongulv med afløb til fortank F1. Virksomhedens procesforløb Den ubehandlede biomasse modtages i modtagehal eller på udendørs køresilo. I modtagehal modtages flydende produkter som gylle(g) og industriaffald (I) med tankbiler 10-37m³ samt faste restfraktioner fra industri(i) i lukkede containertransporter. Produkterne tilføres blandetank hvor det omrøres til en homogen masse. Endvidere foretages der udendørs aflæsning af flydende og luftfrie restprodukter fra mejeri direkte til forlager/blandetank (F1) i et lukket system. Herpå pumpes til forlagertank (F1). I udendørs lukket rustfri tank med volumen ca. 30 m 3 modtages affaldskorn, som valses i hammermølle inden det tilføres fortank (F1). På udendørs plads (E) modtages vegetabilske restfraktioner fra planteavlere. I forbindelse med oplagring i køresilo bliver produkterne overdækket med presenning senest samme dag som produkterne er kørt i stak. Restfraktioner fra køresilo tilføres hammermølle (HM) for neddeling, og blandes hermed med biomassse fra fortank (F1) inden det pumpes til forlagertank (F2). Fra forlagertankene pumpes biomasssen til reaktortankene. I reaktorerne R1 til R4 foregår en kontrolleret anaerob proces hvorved der produceres biogas, som kortvarigt oplagres i gaslageret (GL). Reaktortank R1-R2 er hver 2350 m³, og R3-R4 er hver 6100 m³. Efter reaktorerne pumpes den afgassede biomassen til i hygiejniseringsmodulerne H1 til H3 (Hygiejniseringsmoduler i alt: 3 stk. á 30 m³), hvor biomassen hygiejniseres ved 70 C i en time inden det tilføres lagertankene. Hygiejniseringsmoduler er tilsluttet gassystemet for opsamling af evt. restgas. Herefter pumpes den afgassede biomasse til lagertankene L1 og L2, som ligeledes er tilsluttet gassystemet for opsamling af rest-gasproduktionen. I de overdækkede lagertanke F1 til F4 opbevares den afgassede biomasse inden afhentning med tankbil. Den afgassede biomasse pålæsses tankbiler fra lagertank (L2) enten i hal eller direkte ved lagertank (L2), hvorefter den afsættes hos tilknyttede gylleleverandører samt planteavlere. Den producerede biogas ledes over gasrensningen (G1 og G2) til gaslageret (GL). Svovlkoncentratet fra gassystemet bortskaffes via lagertank (L1). Fra gaslageret (GL) sørger gasblæserne (GB) for at føre gassen til de gasforbrugende enheder, kedler og gasmotor (GK) på anlægget. Kedel og gasmotor opstillet på anlægget og omsætter en mindre del af producerede biogas til elektricitet og procesvarme. Det primære andel af biogassen sælges til Fjernvarmeværket i Thorsø via en 3 km lang gastransmissionsledning. 35

36 4.3 Råvareforbrug Den totale godkendte mængde tilført biomasse ændres ikke i forbindelse med revurderingen. Mængden af tilført biomasse vedbliver at være tons, hvoraf hovedparten fortsat vil være husdyrgødning. Der stilles et nyt vilkår til den maksimale mængde biomasse der må tilføres, da et sådan vilkår ikke blev stillet i n Siden n fra 2009 er der løbende tilladt nye råvaretyper. Virksomhedens redegørelse for råvarer Godkendte råvarer Maksimalt tilladt forbrug af råvarer pr år (jævnfør n fra 2009 Andre råvarer tilladt efterfølgende og dermed indeholdt i n (mængde)/år tons Godkendte råvarer består af: Gylle Mave-tarmindhold Restprodukt fra mejeri Spildevandsslam Majsensilage Fedt fra fedtudskiller maksimalt 300 tons Fiskegylle maksimalt 450 m 3 Novogærfløde maksimalt 8500 tons Ren frugt fra grossistvirksomhed maksimalt 100 tons Madaffald fra storkøkken maksimalt 4160 kg Carbo LFL (pressede hørfrø) maksimalt 1250 tons Modtagekapacitet og opbevaring for forskellige typer biomasse Type af modtaget Forventet årlig Forventet maksimalt Opbevaringsform, herunder eventuelle særlige biomasse mængde oplag før ønsker hertil, jf. vilkår 7. afgasning (forlager) tons m³ Flydende og fast organiske restfraktioner fra landbrug, herunder husdyrgødning, energiafgrøder mv * Betontank = Blandetank (B) Betontank = Fortank (F1) Betontank = Fortank (F2) Betonsilo = Køresilo (E) Rustfri ståltank (Bio) til affaldskorn Øvrige flydende organiske restfraktioner fra industri * I alt Betontank = Blandetank (B) Betontank = Fortank (F1) Betontank = Fortank (F2) *) Biogasanlægget er udstyret med hygiejniseringsenhed (3 stk. holdetanke á 30 m 3 ) som sikrer at alle råvarer udsættes for en procestemperatur på minimum 70 C i minimum 1 time jfr Biproduktforordningens bestemmelser. 36

37 4.4 Afkast fra udsug Thorsø biogasanlæg har anmodet om fjernelse af standardkravet om at afkast fra køretøjer skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag hvor afkastet er placeret. Begrundelsen for at standardvilkåret skal fjernes er at omlastning af køretøjer foregår indendørs, hvor udstødningsgas afsuges med ventilationsluft til luftfilter. Kommunens vurdering Kommunen vurdere at det væsentlige er at udstødningsgassen renses i luftfilteret. Standardkravet om afkasthøjden fjernes derfor og erstattes af et krav om at udstødningsgassen fra køretøjerne renses af luftfilter. 4.5 Transport Transport til virksomheden foregår via Kongensbrovej, som er hovedlandevej nr. 46 mellem Silkeborg og Randers. Transporter til virksomheden foregår primært på hverdage, men der kan forekomme enkelte transporter på helligedage og weekenddage. Der vil hovedsageligt blive tale om lastbiltransporter med biomasse til anlægget og bortkørsel af afgassede restprodukter, samt daglig kørsel i person- og varebiler. Virksomheden vil fortsat skulle behandle op til tons råvarer pr. år, svarende til ca lastbiltransporter pr. år eller gennemsnitlig ca lastbiltransporter pr. arbejdsdag. Antal af transporter er afhængigt af bilenes maksimale lastvolumen, typen af materiale samt om lastbiltransporterne kører med fuldt læs begge veje. Virksomhedens trafikaktivitet forventes fortsat ikke at give anledning til overskridelse af vejledende grænseværdier jfr. Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5 fra Kommunens vurdering Da der med revurderingen ikke gives tilladelse til at behandle flere råvarer end de tons der er til i dag, vil revurderingen ikke giver anledning til yderligere transporter til og fra anlægget. Der stilles derfor ikke andre vilkår end de gængse standardvilkår. 4.6 Støj Potentielle støjkilder på biogasanlægget er primært: Til- og frakørsel med lastbiltransporter Intern kørsel ved udendørsensilageplads Ventilationsanlæg i forbindelse med teknikbygninger Udendørs blæsere ved gaslager/gastætte overdækninger Afkastskorstene for luftrenseanlæg hhv. gasmotor- og kedelanlæg Luftindtag motor/kedelbygning Udnyttelse af forlagertank F2 for oparbejdning af fast stof fra ensilagepladsen på hverdage vil medvirke til at begrænse aktivitet på ensilagepladsen i weekender og helligdage. Både biogasmotor og gaskedel er placeret indendørs i en lydisoleret celle, og placeret på svingningsdæmpere, ligesom udstørning fra motorer støjdæmpes. Pumper/blæsere er afskærmede eller placerede indendørs i teknikbygninger. De væ- 37

38 sentligste støjkilder er placeret indendørs og gældende grænseværdier, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5 fra 1984, overholdes. Kommunens vurdering Der sker ingen ændringer på anlægget eller med intern eller ekstern kørsel i forbindelse med revurderingen. Der stilles derfor ikke andre vilkår end de gængse standardvilkår. 4.7 Emissionsgrænseværdier Der foretages ikke ændringer af den eksisterende kraftvarmedrift på virksomheden. Gasmotor og gaskedel er hver i sær tilsluttet et 15 meters afkast. Emissionsgrænseværdierne for for gaskedelanlæg har ændret sig siden n fra 2009 blev skrevet. Grænseværdien for UHC er endvidere ikke længere gældende. Kommunens vurdering Standardvilkårerne for emissionsgrænseværdier er opdateret til nugældende regler og grænseværdier. Da der er tale om et eksiterende anlæg gives en frist til 7. januar 2021 til at de nye grænseværdier skal overholdes. 38

39 5. Bedste Tilgængelige Teknik (BAT) Da Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for denne type af virksomhed, skal ansøger ikke indsende en BAT-redegørelse. Standardvilkårene er udformet, så de inddrager den bedste tilgængelige teknik, og virksomheden opfylder kravet til BAT ved at opfylde vilkårene i denne ( 25 i sbekendtgørelsen). 39

40 6. Ophør Hvis anlægget på tidspunkt skal nedlægges, vil der blive fulgt en procedure i forhold til overholdelse af den gældende lovgivning og for dermed at sikre miljøet mod forurening. Ved nedlukning vil virksomheden tømme og rengøre tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som kunne være mulige kilder til forurening af jord- og grundvand. Husdyrgødning/biomassen vil blive bortskaffet efter gældende regler. Kemikalierester, olieaffald m.v. vil blive bortskaffet i henhold til det gældende affaldsregulativ. Kommunens vurdering Krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport gælder i forbindelse med eller revurdering af bilag 1-virksomheder, der bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som stammer fra en aktivitet omfattet af bilag 1, og som kan medføre en jord- og grundvandsforurening. I det omfang Thorsø biogasanlæg bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer fra biogasanlægget, er der ikke tale om stoffer der udgør en risiko for jord- eller grundvandsforurening. Kommunen vurdere derfor, at der ikke skal stilles krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. Favrskov Kommune gør dog opmærksom på, at der er kommet nye krav i forbindelse med virksomhedens ophør. I 49 i sbekendtgørelsen (nr. 514/2016) står: 49. Ved ophør af aktiviteter, der er omfattet af bilag 1, finder kapitel 4 b i lov om forurenet jord anvendelse. Stk. 2. Ved ophør forstås 1) ophør af alle aktiviteter, der er omfattet af bilag 1, på virksomheden, 2) permanent nedsættelse af kapaciteten til under tærskelværdierne i bilag 1, eller 3) situationer omfattet af miljøbeskyttelseslovens 78 a og 78 b. Stk. 3. Virksomheden skal senest fire uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Stk. 4. Vurderingen skal opfylde kravene i bilag 6. 40

41 7. Lovgrundlag og vejledninger Lov om miljøbeskyttelse: Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer. Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om af listevirksomhed Standardvilkårsbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 519 af 27. maj 2016 om standardvilkår i af listevirksomhed. Gasmotorbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner Støjvejledninger: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj og måling af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Lugtvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Olietankbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Jordforureningsloven: Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 434 af 13. maj 2016 om forurenet jord. Habitatbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. VVM- bekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Risikobekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 41

42 Bilag 1 Placering af Thorsø miljø og Biogasanlæg

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS Fuglegårdsvej 10 4892 Kettinge Att. Erik Lundsgaard 3. MARTS 2017 MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS søgte den 18.06.2016 om byggetilladelse

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato E R H V E R V O G M I L J Ø Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1189 af

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Miljøgodkendelse, vilkårsændring

Miljøgodkendelse, vilkårsændring Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK Rørvej 1 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE Kultur, Miljø & Erhverv UDKAST, 10. april 2014 Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Envo Biogas Aabenraa A/S Tlf. : 73 76 76 76 c/o Envo Group A/S Vestvejen 170, 1. sal 6200 Aabenraa Dato: xx. december 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 Miljøgodkendelse af biogasanlæg NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 ESBJERG KOMMUNE Industrimiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail Web miljo@esbjergkommune.dk

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x

MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x MILJØGODKENDELSE Samsø Biogas dd. måned 201x 1 Sagsnr.: MIL-741-80014 Journalnr.: 16/011545 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 966

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse og udledningstilladelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af overfladevand og vand fra drænledninger Godkendelse af udvidelse Herning Bioenergi

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen Bionaturgas Korskro A/S c/o Bionaturgas Danmark Ørbækvej 260 5220 Odense SØ (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. juni 2013 Sags id 2013-3157 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/sgk Telefon

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Odsherred BioEnergi ApS, Holbækvej 15, 4560 Vig Odsherred Kommune Gældende fra xx 2017 1 Indhold Generel præsentation... 2 Stamdata... 5 Lovhenvisninger:... 5 Afgørelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter: Dato: 4. april 2013 Miljøgodkendelse Filskov Energiselskab A.M.B.A. Hjortlundvej 13A, Filskov, 7200 Grindsted Matrikel nr.: 2i, Filskov By, Filskov CVR-nummer: 16263443 P-nummer: 1001067947 Kontaktpersoner:

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby NGF Nature Energy Vaarst A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ 29. september 2015 Godkendelse i henhold

Læs mere

" " ()*''+&, "-.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013. David Klindt. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37

  ()*''+&, -.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013. David Klindt. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37 !"# $%&&'$ " " ()*''+&, "-.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013 David Klindt 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37 23 Sønderjysk Biogasproduktion I/S ønsker at

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

2d, Erritsø By, Erritsø og 57f, Fredericia Private ejendomsjorder CVR-nr.: P-nr.:

2d, Erritsø By, Erritsø og 57f, Fredericia Private ejendomsjorder CVR-nr.: P-nr.: Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16 7000 Fredericia 02-06-2015 Sags id.: 11/14845 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Dorte Lindbjerg Miljøgodkendelse af biogasanlæg samt fyrings- og motoranlæg

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse samt godkendelse af ændringer

Revurdering af miljøgodkendelse samt godkendelse af ændringer GEV Varme A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted Revurdering af miljøgodkendelse samt godkendelse af ændringer Dato: 12. december 2016 For: GEV Varme A/S, Sydtoften 600, 7200 Grindsted Matr. nr.: 5ms Sønderby By,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde

Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde CVR-nr.: 31600073 P-nr.: 1014569665 23. november 2016 Sagsbehandler Mikkel

Læs mere

Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning

Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til opbevaring af vegetabilsk blegejord Revurdering af egenkontrolvilkår Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-20-14

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016 MILJØGODKENDELSE Til HedeDanmark A/S Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby Den 25/7-2016 Lolland Kommune Teknik og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Sagsnummer: 337229

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Miljøafdelingen August 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Lemvigh-Müller A/S Ullsvej 5 4600 Køge Dato Dokumentnummer

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt gaskedel på matr. nr. 235 af Hjartbro, Bevtoft, Langvej, 6541

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel 21. oktober 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Miljøgodkendelse af GFE Krogenskær P/S

Miljøgodkendelse af GFE Krogenskær P/S Miljøgodkendelse af GFE Krogenskær P/S på matrikel nr. 25b, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder beliggende Vildmosevej 21b, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato: 13. februar 2014 Godkendelse af virksomhed

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse udvidelse af kapacitet Samt VVM-tilladelse for biogasanlæg

Miljøgodkendelse udvidelse af kapacitet Samt VVM-tilladelse for biogasanlæg Miljøgodkendelse udvidelse af kapacitet Samt VVM-tilladelse for biogasanlæg Energi Vegger AMBA, Skivumvej 2, 9240 Nibe Indhold Afgørelse... 4 Sammendrag... 6 Vilkår... 7 Standardvilkår - biogasproduktion...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2014 Sags id 14/7806 Sagsbehandler Bente Kristensen Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere